ZLODOWACENIE co to jest
Definicja zlodowacenie co to jest. Czym jest występowania trwałej pokrywy lodowej na powierzchni.

Co to jest Zlodowacenie

Definicja ZLODOWACENIE: typowe dla obszarów polarnych i wysokogórskich zdarzenie występowania trwałej pokrywy lodowej na powierzchni lądów kuli ziemskiej. Zlodowacenie uwarunkowane jest wysokością występowania granicy wiecznego śniegu. Współczesne zlodowacenie obejmuje prawie całą powierzchnię Antarktydy i Grenlandii, znaczące części niektórych wysp arktycznych (Svalbard, Ziemia Franciszka Józefa, Ziemia Północna, Nowa Ziemia, Wyspa Ellesmere'a, Dewon, Wyspy Sverdrupa, Ziemia Baffina) i najwyższe wzniesienia łańcuchów i masywów górskich na wszystkich kontynentach poza Australią. W przeszłości zlodowacenie obejmowało znacząco większe obszary lądowe. Na przykład w momencie plejstocenu lądolody pokrywały znaczące części Europy, Azji i Ameryki Północnej. Istnieją różne teorie dotyczące przyczyn rozprzestrzeniania się i zanikania zlodowacenia. Między innymi wiąże się to zdarzenie z wędrówką biegunów Ziemi, z ruchem płyt kontynentalnych, zmianami ilości dwutlenku węgla w atmoferze, zmianami aktywności Słońca. Ważną prawidłowością jest związek zlodowacenia z występowaniem tak zwany etapy postorogenicznej rozwoju środowiska przyrodniczego - schyłek ogromnych orogenez: kaledońskiej, hercyńskiej i (aktualnie) alpejskiej, cechuje się znacznymi fluktuacjami klimatu, powodującymi naprzemienne występowanie ogromnych zlodowaceń. Ostatnie z. miało miejsce w czwartorzędzie, w momencie plejstocenu, na półkuli północnej i objęło między innymi region Polski, gdzie odznacza się w tym czasie 4 glacjały: przasnyski, południowopolski (krakowski), środkowopolski i północnopolski (bałtycki). W obrębie z. wyszczególnia się kilka stadiałów, na przykład w momencie z. północnopolskiego były to stadiały: leszczyński, poznański, pomorski. Po okresie zlodowacenia pozostaje charakterystyczna rzeźba młodoglacjalna i staroglacjalna

Definicja Zwietrzelina:
Co to jest będący wytworem mechanizmów wietrzenia skał. Z. powstała w wyniku wietrzenia mechanicznego stanowi zespół okruchów skalnych różnej wielkości, lecz jej skład chemiczny jest taki sam jak materiału zlodowacenie.
Definicja Zorza Polarna:
Co to jest luminescencja) występujące w górnych warstwach atmosfery (w jonosferze albo egzosferze) na wysokości od 65 do 400 km (rzadko do 1200 km) nad powierzchnią Ziemi, najczęściej w odległości 20-25° od zlodowacenie.
Definicja Zagłębie:
Co to jest występują i są eksploatowane złoża kopalin użytecznych, na przykład węgla kamiennego albo brunatnego (zagłębie węglowe), ropy naftowej (zagłębie naftowe), siarki (zagłębie siarkowe). Do największych zlodowacenie.

Czym jest Zlodowacenie znaczenie w Słownik geografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: