BREKCJA BAGNO BUSOLA co to jest
Brekcja, Bagno, Busola Magnetyczna, Bonitacja Gleby, Bór, Beduini, Batolit, Biogeografia, Boksyt.

Słownik i definicje geograficzne B

 • Definicja Batymetria Co to jest dział hydrometrii obejmujący pomiary głębokości jezior, mórz i oceanów z jednoczesnym naniesieniem wyników na mapę
 • Definicja Pospolity Biotyt Co to jest składnik kwaśnych skał magmowych i łupków krystalicznych. Rzadszy w skałach osadowych, z racji na małą ich odporność na wietrzenie
 • Definicja Oceaniczny Basen Co to jest głębokości 2500-6000 m, zajmujące około 78% powierzchni oceanu światowego. Ograniczony stokiem cokołu kontynentalnego albo grzbietami podwodnymi. Występują w nim różnorodne formy
 • Definicja basen artezyjski (niecka artezyjska) Co to jest nieckowaty układ warstw skalnych, na przemian przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych, warunkujący występowanie wód artezyjskich
 • Definicja Bielica Co to jest powstała w procesie bielicowania. Charakteryzuje się warstwą ściółki leśnej ze szpilkowego igliwia, kwaśnym odczynem i małą zawartością próchnicy. Odznacza się bielice piaskowe
 • Definicja Bora Co to jest wiejący od strony lądu w kierunku otwartego morza. Spotykany na wybrzeżu dalmatyńskim. Wiatry o takich cechach występują również we Włoszech, na Nowej Ziemi i nad Bajkałem
 • Definicja Brzeg Co to jest linia zetknięcia się lądu z wodą (morzem, jeziorem, rzeką) przyjmowana jako pas ograniczony najwyższym i najniższym stanem wody (przypływ, odpływ
 • Definicja Bazalt Co to jest pod względem składu mineralnego odpowiada diabazowi. Kluczowe składniki bazaltu to glinokrzemiany sodu i potasu z domieszką żelaza. Ciasto skalne przeważnie szkliste. Ze
 • Definicja Biosfera Co to jest organizmów, obejmująca powierzchniową warstwę skorupy ziemskiej (litosfera), wszystkie wody (hydrosfera) i dolne warstwy atmosfery (troposfera). Granice biosfery nie są
 • Definicja Geograficzny Biegun Co to jest osią obrotu (biegun ziemski północny - bliżej Europy i biegun ziemski południowy - przeciwny). W biegunach geograficznych zbiegają się wszystkie południki geograficzne. Położenie
 • Definicja Magnetyczny Biegun Co to jest miejsce przecięcia największego skupienia linii sił pola magnetycznego z powierzchnią danego ciała. Odznacza się bieguny magnetyczne - północny i południowy. W konsekwencji
 • Definicja Barchan Co to jest ruchoma wydma w kształcie półksiężyca, o ramionach skierowanych w kierunku, z którego wieje wiatr. Barchany regularnie występują na obszarach pustyń piaszczystych
 • Definicja Barometr Co to jest atmosferycznego. W zależności od zasady działania rozróżnia się barometry hydrostatyczne, obciążnikowo-tłokowe, barometry ze sprężstym elementem pomiarowym (na przykład aneroidem
 • Definicja Erozyjna Baza Co to jest gdzie rzeka - ze względu minimalnego spadku - nie może już pogłębiać swojego koryta i mechanizmy erozyjne (wcinania się rzeki w podłoże) zostają zastąpione akumulacyjnymi
 • Definicja Rzeki Bifurkacja Co to jest które dalej płyną w różnych kierunkach i należą do różnych dorzeczy. Bifurkacja najczęściej występuje na rzekach o bardzo małym spadku, na terenach równinnych, zabagnionych. Do
 • Definicja Bentos Co to jest zbiorników wodnych (bental). Skład bentosu wymienia się wspólnie z głębokością. W bentosie morskim przeważają otwornice, gąbki, jamochłony, wieloszczety, szkarłupnie, mięczaki
 • Definicja Błyskawica Co to jest świetlne zdarzenie spowodowane piorunem. Powstaje w konsekwencji silnego rozgrzania powietrza wzdłuż drogi wyładowania elektrycznego w atmosferze ziemskiej
 • Definicja Biometeorologia Co to jest pośredniego wpływu klimatu i pogody na żywe organizmy, w szczególności na organizm człowieka. Ustalanie prognoz dotyczących samopoczucia ludzi, zachorowalności i przebiegu chorób
 • Definicja blok kontynentalny (cokół kontynentalny) Co to jest część skorupy ziemskiej podwyższona względem dna oceanu, obejmująca kontynent, podłoże płytkich mórz (szelf) i stok kontynentalny
 • Definicja Biomasa Co to jest najczęściej wyrażana w g suchej masy/m2 a więc tak zwany masa bezwodna, zaś inną jednostką są g świeżej masy tzn. naturalnej masy organizmów) w danej biocenozie, czy biotopie
 • Definicja Biom Co to jest do opisu rozległych terytoriów Ziemi albo do porównania obszarów odległych i florystycznie nie spokrewnionych, zaznaczona na podstawie fizjonomii, jest to panującej formy życiowej
 • Definicja Blizzard Co to jest warunkach ostrego mrozu mocny wiatr północno-zachodni (od Alaski i Morza Czukockiego) połączony z obfitymi opadami śniegu. Niebezpieczny dla ludzi i zwierząt
 • Definicja Buran Co to jest bardzo mocny, porywisty, mroźny wiatr wiejący z północy i północnego wschodu w środkowej i południowej Syberii. Wieje regularnie w zimie w połączeniu z zamieciami śnieżnymi
 • Definicja Magnetyczna Burza Co to jest trwające do kilku godz.. Zaburzenia te powodowane są poprzez wpływ magnetyczne cząstek naładowanych pochodzących ze Słońca i przechwyconych poprzez magnetosferę Ziemi (pasy van
 • Definicja Bystrze Co to jest odcinek cieku wodnego (rzeki, potoku i tym podobne) o wartkim nurcie i o w miarę niewielkiej głębokości. Tworzy się w konsekwencji różnicy poziomów dna cieku
 • Definicja Buroziemy Co to jest gleby pustynno-stepowe), powstałe w klimacie kontynentalnym suchym, przy udziale roślinności stepowej. Cechy charakterystyczne to: zasolenie, niska zawartość próchnicy i wody
 • Definicja Bród Co to jest łagodnym nurcie, używane do przeprawiania się na drugą stronę, bez użycia mostu czy łodzi. Brody służą zarówno do przepraw pieszych jak i kołowych. Okolice brodów na ważniejszych
 • Definicja Bryza Co to jest lądu i morza, w dzień od strony morza, w nocy od lądu; czasem także ogólnie dla łagodnego i umiarkowanego wiatru nadmorskiego. Występuje w półroczu ciepłym. Ma charakter lokalny
 • Definicja Busz Co to jest obszarach podzwrotnikowych, na przykład sawanny, z sporą ilością krzewów, w szczególności kolczastych i suchoroślowych, zrzucających liście na moment suszy, czy wtórnych zarośli
 • Definicja Boksyt Co to jest otrzymywania glinu. Zawiera najczęściej domieszkę krzemionki i tlenków żelaza i tytanu, powstaje wskutek wietrzenia skał krzemianowych. Kolor zwykle czerwony. Największe złoża
 • Definicja Biogeografia Co to jest rozmieszczenia organizmów na Ziemi. Biogeografia ogólna bada prawa rządzące występowaniem organizmów i określa podział biogeograficzny świata. Biogeografia regionalna zajmuje się
 • Definicja Batolit Co to jest skał głębinowych, zajmujących przestrzeń o znaczących rozmiarach, od kilku do kilkuset kilometrów wszerz i wzdłuż, kilku kilometrów wzwyż. Regularnie zawiera złoża kruszcowe
 • Definicja Beduini Co to jest plemiona arabskie mieszkający na pustyniach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, zajmujące się raczej hodowlą wielbłądów, koni i owiec. Beduini afrykańscy, to przybyli w VI-VII w
 • Definicja Bór Co to jest starych drzew. 2. Aktualnie termin oznaczający zbiorowisko leśne z udziałem sosny, świerka i jodły, narastające najczęściej na kwaśnych, ubogich glebach bielicowych. Bory
 • Definicja Gleby Bonitacja Co to jest użytkowej, biorąca pod uwagę żyzność gleby, relacje wodne w glebie, stopień kultury gleby i trudność jej uprawy, w powiązaniu agroklimatem, rzeźbą terenu i niektórymi elementami
 • Definicja Magnetyczna Busola Co to jest południka magnetycznego, jest to określania kursu magnetycznego. Działa jak magnetyczny kompas, różniąc się od niego rozmiarami i szczegółami konstrukcji, dodatkowo wyposażony
 • Definicja Bagno Co to jest dennej albo teren wzdłuż wolno płynących cieków wodnych zajęty poprzez roślinność bagienną. W Polsce największy teren bagienny znajduje się w dolinie Biebrzy, gdzie w 1993 r
 • Definicja Brekcja Co to jest skał albo kości zwierzęcych (brekcja kostna), o ostrych krawędziach i spoiwie krzemionkowym, wapiennym, żelazistym albo innym. Powstaje niekiedy w wyniku pokruszenia skał w

Co to znaczy Znaczenie i położenie. Gdzie jest?

Lista pojęć i zagadnień z dziedziny geografii, geodezji.

Definicje demograficzne, słownik geologiczny. Co to jest? Co znaczy?

Definicja Brekcja, Bagno, Busola Magnetyczna, Bonitacja Gleby, Bór, Beduini, Batolit, Biogeografia, Boksyt, Busz, Bryza, Bród, Buroziemy, Bystrze, Burza Magnetyczna co to znaczy.

Słownik Brekcja, Bagno, Busola Magnetyczna, Bonitacja Gleby, Bór co to jest.