BREKCJA BAGNO BUSOLA co to jest
Brekcja, Bagno, Busola Magnetyczna, Bonitacja Gleby, Bór, Beduini, Batolit, Biogeografia, Boksyt.

Słownik i definicje geograficzne B

 • Definicja Batymetria Informacje dział hydrometrii obejmujący pomiary głębokości jezior, mórz i oceanów z jednoczesnym naniesieniem wyników na mapę co to jest.
 • Definicja Pospolity Biotyt Informacje składnik kwaśnych skał magmowych i łupków krystalicznych. Rzadszy w skałach osadowych, z racji na małą ich odporność na wietrzenie definicja.
 • Definicja Oceaniczny Basen Informacje głębokości 2500-6000 m, zajmujące około 78% powierzchni oceanu światowego. Ograniczony stokiem cokołu kontynentalnego albo grzbietami podwodnymi. Występują w nim różnorodne formy co znaczy.
 • Definicja basen artezyjski (niecka artezyjska) Informacje nieckowaty układ warstw skalnych, na przemian przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych, warunkujący występowanie wód artezyjskich słownik.
 • Definicja Bielica Informacje powstała w procesie bielicowania. Charakteryzuje się warstwą ściółki leśnej ze szpilkowego igliwia, kwaśnym odczynem i małą zawartością próchnicy. Odznacza się bielice piaskowe znaczenie.
 • Definicja Bora Informacje wiejący od strony lądu w kierunku otwartego morza. Spotykany na wybrzeżu dalmatyńskim. Wiatry o takich cechach występują również we Włoszech, na Nowej Ziemi i nad Bajkałem czym jest.
 • Definicja Brzeg Informacje linia zetknięcia się lądu z wodą (morzem, jeziorem, rzeką) przyjmowana jako pas ograniczony najwyższym i najniższym stanem wody (przypływ, odpływ co to jest.
 • Definicja Bazalt Informacje pod względem składu mineralnego odpowiada diabazowi. Kluczowe składniki bazaltu to glinokrzemiany sodu i potasu z domieszką żelaza. Ciasto skalne przeważnie szkliste. Ze definicja.
 • Definicja Biosfera Informacje organizmów, obejmująca powierzchniową warstwę skorupy ziemskiej (litosfera), wszystkie wody (hydrosfera) i dolne warstwy atmosfery (troposfera). Granice biosfery nie są co znaczy.
 • Definicja Geograficzny Biegun Informacje osią obrotu (biegun ziemski północny - bliżej Europy i biegun ziemski południowy - przeciwny). W biegunach geograficznych zbiegają się wszystkie południki geograficzne. Położenie słownik.
 • Definicja Magnetyczny Biegun Informacje miejsce przecięcia największego skupienia linii sił pola magnetycznego z powierzchnią danego ciała. Odznacza się bieguny magnetyczne - północny i południowy. W konsekwencji znaczenie.
 • Definicja Barchan Informacje ruchoma wydma w kształcie półksiężyca, o ramionach skierowanych w kierunku, z którego wieje wiatr. Barchany regularnie występują na obszarach pustyń piaszczystych czym jest.
 • Definicja Barometr Informacje atmosferycznego. W zależności od zasady działania rozróżnia się barometry hydrostatyczne, obciążnikowo-tłokowe, barometry ze sprężstym elementem pomiarowym (na przykład aneroidem co to jest.
 • Definicja Erozyjna Baza Informacje gdzie rzeka - ze względu minimalnego spadku - nie może już pogłębiać swojego koryta i mechanizmy erozyjne (wcinania się rzeki w podłoże) zostają zastąpione akumulacyjnymi definicja.
 • Definicja Rzeki Bifurkacja Informacje które dalej płyną w różnych kierunkach i należą do różnych dorzeczy. Bifurkacja najczęściej występuje na rzekach o bardzo małym spadku, na terenach równinnych, zabagnionych. Do co znaczy.
 • Definicja Bentos Informacje zbiorników wodnych (bental). Skład bentosu wymienia się wspólnie z głębokością. W bentosie morskim przeważają otwornice, gąbki, jamochłony, wieloszczety, szkarłupnie, mięczaki słownik.
 • Definicja Błyskawica Informacje świetlne zdarzenie spowodowane piorunem. Powstaje w konsekwencji silnego rozgrzania powietrza wzdłuż drogi wyładowania elektrycznego w atmosferze ziemskiej znaczenie.
 • Definicja Biometeorologia Informacje pośredniego wpływu klimatu i pogody na żywe organizmy, w szczególności na organizm człowieka. Ustalanie prognoz dotyczących samopoczucia ludzi, zachorowalności i przebiegu chorób czym jest.
 • Definicja blok kontynentalny (cokół kontynentalny) Informacje część skorupy ziemskiej podwyższona względem dna oceanu, obejmująca kontynent, podłoże płytkich mórz (szelf) i stok kontynentalny co to jest.
 • Definicja Biomasa Informacje najczęściej wyrażana w g suchej masy/m2 a więc tak zwany masa bezwodna, zaś inną jednostką są g świeżej masy tzn. naturalnej masy organizmów) w danej biocenozie, czy biotopie definicja.
 • Definicja Biom Informacje do opisu rozległych terytoriów Ziemi albo do porównania obszarów odległych i florystycznie nie spokrewnionych, zaznaczona na podstawie fizjonomii, jest to panującej formy życiowej co znaczy.
 • Definicja Blizzard Informacje warunkach ostrego mrozu mocny wiatr północno-zachodni (od Alaski i Morza Czukockiego) połączony z obfitymi opadami śniegu. Niebezpieczny dla ludzi i zwierząt słownik.
 • Definicja Buran Informacje bardzo mocny, porywisty, mroźny wiatr wiejący z północy i północnego wschodu w środkowej i południowej Syberii. Wieje regularnie w zimie w połączeniu z zamieciami śnieżnymi znaczenie.
 • Definicja Magnetyczna Burza Informacje trwające do kilku godz.. Zaburzenia te powodowane są poprzez wpływ magnetyczne cząstek naładowanych pochodzących ze Słońca i przechwyconych poprzez magnetosferę Ziemi (pasy van czym jest.
 • Definicja Bystrze Informacje odcinek cieku wodnego (rzeki, potoku i tym podobne) o wartkim nurcie i o w miarę niewielkiej głębokości. Tworzy się w konsekwencji różnicy poziomów dna cieku co to jest.
 • Definicja Buroziemy Informacje gleby pustynno-stepowe), powstałe w klimacie kontynentalnym suchym, przy udziale roślinności stepowej. Cechy charakterystyczne to: zasolenie, niska zawartość próchnicy i wody definicja.
 • Definicja Bród Informacje łagodnym nurcie, używane do przeprawiania się na drugą stronę, bez użycia mostu czy łodzi. Brody służą zarówno do przepraw pieszych jak i kołowych. Okolice brodów na ważniejszych co znaczy.
 • Definicja Bryza Informacje lądu i morza, w dzień od strony morza, w nocy od lądu; czasem także ogólnie dla łagodnego i umiarkowanego wiatru nadmorskiego. Występuje w półroczu ciepłym. Ma charakter lokalny słownik.
 • Definicja Busz Informacje obszarach podzwrotnikowych, na przykład sawanny, z sporą ilością krzewów, w szczególności kolczastych i suchoroślowych, zrzucających liście na moment suszy, czy wtórnych zarośli znaczenie.
 • Definicja Boksyt Informacje otrzymywania glinu. Zawiera najczęściej domieszkę krzemionki i tlenków żelaza i tytanu, powstaje wskutek wietrzenia skał krzemianowych. Kolor zwykle czerwony. Największe złoża czym jest.
 • Definicja Biogeografia Informacje rozmieszczenia organizmów na Ziemi. Biogeografia ogólna bada prawa rządzące występowaniem organizmów i określa podział biogeograficzny świata. Biogeografia regionalna zajmuje się co to jest.
 • Definicja Batolit Informacje skał głębinowych, zajmujących przestrzeń o znaczących rozmiarach, od kilku do kilkuset kilometrów wszerz i wzdłuż, kilku kilometrów wzwyż. Regularnie zawiera złoża kruszcowe definicja.
 • Definicja Beduini Informacje plemiona arabskie mieszkający na pustyniach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, zajmujące się raczej hodowlą wielbłądów, koni i owiec. Beduini afrykańscy, to przybyli w VI-VII w co znaczy.
 • Definicja Bór Informacje starych drzew. 2. Aktualnie termin oznaczający zbiorowisko leśne z udziałem sosny, świerka i jodły, narastające najczęściej na kwaśnych, ubogich glebach bielicowych. Bory słownik.
 • Definicja Gleby Bonitacja Informacje użytkowej, biorąca pod uwagę żyzność gleby, relacje wodne w glebie, stopień kultury gleby i trudność jej uprawy, w powiązaniu agroklimatem, rzeźbą terenu i niektórymi elementami znaczenie.
 • Definicja Magnetyczna Busola Informacje południka magnetycznego, jest to określania kursu magnetycznego. Działa jak magnetyczny kompas, różniąc się od niego rozmiarami i szczegółami konstrukcji, dodatkowo wyposażony czym jest.
 • Definicja Bagno Informacje dennej albo teren wzdłuż wolno płynących cieków wodnych zajęty poprzez roślinność bagienną. W Polsce największy teren bagienny znajduje się w dolinie Biebrzy, gdzie w 1993 r co to jest.
 • Definicja Brekcja Informacje skał albo kości zwierzęcych (brekcja kostna), o ostrych krawędziach i spoiwie krzemionkowym, wapiennym, żelazistym albo innym. Powstaje niekiedy w wyniku pokruszenia skał w definicja.

Co to znaczy Znaczenie i położenie. Gdzie jest?

Lista pojęć i zagadnień z dziedziny geografii, geodezji.

Definicje demograficzne, słownik geologiczny. Co to jest? Co znaczy?

Definicja Brekcja, Bagno, Busola Magnetyczna, Bonitacja Gleby, Bór, Beduini, Batolit, Biogeografia, Boksyt, Busz, Bryza, Bród, Buroziemy, Bystrze, Burza Magnetyczna co to znaczy.

Słownik Brekcja, Bagno, Busola Magnetyczna, Bonitacja Gleby, Bór co to jest.