SAWANNOWY LABIRYNT SKALNY co to jest
Las Sawannowy, Labirynt Skalny, Lateryt, Las Deszczowy, Las, Latimeria, Lodowiec, Lej Depresyjny.

Słownik i definicje geograficzne L

 • Definicja Llanos Informacje nizina w Ameryce Pd. (Nizina Orinoko co to jest.
 • Definicja Mglisty Las Informacje zachodzi kondensacja pary wodnej i formują się chmury i mgły. Drzewa w lasach mglistych są niskie i pokrzywione, a ich gałęzie obwieszone epifitami przechwytującymi wodę z definicja.
 • Definicja Liściasty Las Informacje klimatycznej umiarkowanej, gdzie opady są spore (750-1500 mm), a temperatury średnie, z wyraźnie wyróżnioną sezonowością. Kluczowym składnikiem są drzewa zrzucające liście na zimę co znaczy.
 • Definicja Śniegu Wiecznego Linia Informacje ulega w lecie całkowitemu stopnieniu; położenie g.w.ś. zależy gł. od średniej temperatury lata i od ilości opadów atmosf.; najwyżej wznosi się w pasie równikowym (do około 6 tys słownik.
 • Definicja Lądolód Informacje cały kontynent bądź znaczną jego część, także ogromną wyspę. Lądolód porusza się od największego wzniesienia we wszystkich kierunkach. Współczesne lądolody występują na znaczenie.
 • Definicja Suchy Las Informacje niskich opadach 400-900 mm rocznie i krótkiej, regularnie nieregularnej, porze deszczowej. Drzewa mają grubą korę, zwięzłe, lub przeciwnie, gąbczaste drewno, magazynujące wodę, i czym jest.
 • Definicja Namorzynowy Las Informacje drzew, występująca w strefie pływów morskich na wybrzeżach i u ujścia rzek w obszarze międzyzwrotnikowym, w trakcie przypływu zalewana wodą morską (widoczne są tylko korony drzew co to jest.
 • Definicja Lakolit Informacje wdzieraniem się magmy) w skorupę ziemską i nieprzedostanie się jej na powierzchnię. Lakolit ma kształt bochenka, soczewki albo grzyba, występuje blisko powierzchni Ziemi powodując definicja.
 • Definicja Sufozyjny Lej Informacje sufozyjny, zagłębienie w terenie o stromych ścianach i głębokości do kilku metrów, będące rezultatem zapadania się terenu w wyniku suffozji co znaczy.
 • Definicja Zielony Zawsze Las Informacje śródziemnomorskiego, z wilgotną i chłodną zimą i suchym i gorącym latem. Drzewa i krzewy mają niewielkie, skórzaste, czasem igiełkowate liście i grubą korę (dąb korkowy słownik.
 • Definicja Land Informacje w państwach francuskojęzycznych pustkowia piaszczyste, występujące w strefie umiarkowanej, porośnięte wrzosem albo jałowcem znaczenie.
 • Definicja Lawina Informacje zsuwające się albo staczające z sporą prędkością ze stoku górskiego masy śniegu albo kamieni. Odznacza się lawiny kamienne i lawiny śnieżne czym jest.
 • Definicja Lapille Informacje poprzez wulkan. To są wyrzucone w trakcie erupcji cząstki lawy o rozmiarach ziarna grochu albo orzecha, zastygłe w powietrzu, o kształcie podłużnym i nieco skręconym wskutek ruchu co to jest.
 • Definicja Laguna Informacje 1) płytka zatoka oddzielona od otwartego morza piaszczystą barierą określaną jako lido. 2) akwen płytkiej spokojnej wody wewnątrz atolu definicja.
 • Definicja Lasotundra Informacje przejściowym między lasem borealnym a tundrą. Złożona jest z roślinności mszystej i trawiasto-krzewinkowej i lasów iglastych w dolinach rzek i na osłoniętych od mroźnego wiatru co znaczy.
 • Definicja Szpilkowy Las Informacje obszarami wyższych szerokości geograficznych północnych albo górskimi, o opadach atmosferycznych wynoszących 750-3750 mm/rok, gdzie zaznacza się tendencja do skracania sezonu słownik.
 • Definicja Galeriowy Las Informacje las nadrzeczny, odmiana lasu deszczowego występująca wzdłuż brzegów rzek w dolinach zalewowych znaczenie.
 • Definicja Borealny Las Informacje Europy, charakterystycznego dla klimatu umiarkowanie chłodnego. Tajga zajmuje przewarzająca część obszaru Syberii i znaczące obszary Niżu Wschodnioeuropejskiego i Półwyspu czym jest.
 • Definicja Krasowy Lej Informacje krasowych, o kształcie owalnym i głębokości mniejszej od średnicy. Lej krasowy powstaje niekiedy w wyniku zapadania się stropów jaskiń krasowych i zazwyczaj posiada podziemny co to jest.
 • Definicja Limnologia Informacje badaniem warunków fizycznych, chemicznych i biologicznych wód zbiorników śródlądowych, na przykład ich ustrojem termicznym i lodowym, prądami, falowaniem, sedymentacją osadów definicja.
 • Definicja Zimozielony Las Informacje strefie klimatu ciepłego i wilgotnego klimatu oceanicznego (strefa umiarkowana) o opadach 1500-3000 mm, bez mroźnej zimy i z wyraźną porą chłodów. Należą tu wybrane lasy w Azji co znaczy.
 • Definicja Monsunowy Las Informacje klimatem podrównikowym, z letnią porą deszczową, trwającą 7-9 miesięcy i krótką porą suchą, spowodowanymi monsunami. Występuje w Ameryce Środkowej i Południowej (na przykład w słownik.
 • Definicja Węglowy Las Informacje powierzchnie Ziemi w momencie karbońskim. W jego skład wchodziły różne rośliny zarodnikowe (kalamity, sygilarie, lepidodendrony i in.). Z pni tych roślin powstały złoża węgla znaczenie.
 • Definicja Lasostep Informacje cechująca się występowaniem w okolicy siebie fragmentów roślinności leśnej i stepowej, w zależności od lokalnych warunków uwilgotnienia gleby. Lasostep pojawia się na granicy czym jest.
 • Definicja Zapadliskowy Lej Informacje kolistym, średnicy do 1000 m, głębokości do 300 m. Powstaje w wyniku zapadnięcia się stropu jaskini albo pieczary. Zbocza urwiste, skaliste, na dnie zwały gruzu ostrokrawędzistego co to jest.
 • Definicja Mapy Legenda Informacje objaśnienia skali i użytych znaków i kolorów, nazwisko autora albo nazwę wydawcy, a również wiadomości o zastosowanym odwzorowaniu, roku i miejscu sporządzenia mapy definicja.
 • Definicja Laurazja Informacje okresu kredy na terenach półkuli północnej. Swym zasięgiem obejmował obszary dzisiejszej Europy, Ameryki Północnej i Azji (z wyjątkiem obecnego Półwyspu Indyjskiego) i otaczał od co znaczy.
 • Definicja Liman Informacje zalanie ujściowego odcinka głębokich dolin rzecznych (jarów). Wybrane limany mają połączenie z pełnym morzem (na przykład liman Jagorłycki), inne są częściowo odcięte wałem słownik.
 • Definicja Ląd Informacje część kuli ziemskiej nie zajęta poprzez wodę powierzchniową (oceany, morza). Ląd zajmuje 29% obszaru Ziemi (149 mln km2) i dzieli się na kontynenty znaczenie.
 • Definicja Lawa Informacje trakcie wybuchów wulkanów. Odznacza się: lawę aa, lawę blokową, lawę gąbczastą, lawę kwaśną, lawę poduszkową, lawę trzewiową, lawę zasadową. 2) skała utworzona wskutek czym jest.
 • Definicja Źródłowy Lej Informacje kocioł źródłowy, cyrk źródłowy, nieckowate zamknięcie doliny w jej górnym odcinku i miejsce wypływu źródła, będącego początkiem cieku wodnego co to jest.
 • Definicja Less Informacje Złożona jest raczej z drobnych ziarn kwarcu (60-70%), węglanu wapnia (10-25%) i minerałów ilastych (10-20%). Zawiera również domieszki skalenia, miki i wodorotlenków żelaza i definicja.
 • Definicja Brzegowa Linia Informacje rzeki z lądem; jej przebieg nie ma charakteru trwałego; naturalne zmiany w przebiegu l.b. zależą gł. od wahania poziomu wody w akwenie; w najwyższym stopniu wymienia się l.b. mórz co znaczy.
 • Definicja Lido Informacje mierzei) oddzielająca lagunę od otwartego morza. Lido powstaje na płaskich wybrzeżach, w zacisznych zatokach albo pod osłoną przybrzeżnych wysp. Lido narasta od strony laguny, od słownik.
 • Definicja Martwy Lód Informacje poruszających się mas lodowcowych; w szerokich szczelinach l.m. osadzają się piaski i żwiry tworzące kemy, ozy i in. formy akumulacji lodowcowej; po stopnieniu brył l.m. powstają znaczenie.
 • Definicja Lignit Informacje brunatnej albo czarnej barwie, z zachowaną w dużej mierze tkankową strukturą drewna. Prócz typowych zastosowań lignitu w energetyce, można podać ciekawostkę, iż stanowi swoisty i czym jest.
 • Definicja Limonit Informacje zmiennym składzie, w szczególności zawartości wody, i różnych barwach: czarnobrunatny, koloru goździków (przyprawy), żółtawobrunatny, żółty, ziemisty. Należy do najpospolitszych co to jest.
 • Definicja Morski Lód Informacje 2C, zależnie od jej zasolenia ( 1,91C przy zasoleniu 35); tworzy się w morzach polarnych, a również w morzach wyższych i średnich szer. geogr.; lód morski jest różna od lodu definicja.
 • Definicja Łęgowy Las Informacje żyznych, okresowo zalewanych siedliskach, o sporych wahaniach poziomu wody gruntowej, przeważnie w dolinach cieków wodnych, na glebach typu mad i czarnoziemów. Dwie kluczowe co znaczy.
 • Definicja Depresyjny Lej Informacje znaczne, koncentryczne obniżenie się zwierciadła wód podziemnych w wyniku nadmiernego punktowego wypompowania wody. Zwierciadło osiąga najniższy pkt. w miejscu poboru wody słownik.
 • Definicja Lodowiec Informacje wiecznego śniegu, znajdująca się w stałym, powolnym ruchu; tworzy się z nagromadzonego w sporych ilościach śniegu, który w wyniku ciągłego topnienia i zamarzania pod wpływem zmian znaczenie.
 • Definicja Latimeria Informacje celakantokształtnych (Coelacanthiformes), podgromady ryb trzonopłetwych (Crossopterygii). Zamieszkuje wody Oceanu Indyjskiego obok wybrzeży Afryki Wschodniej, i wody Oceanu czym jest.
 • Definicja Las Informacje składające się z piętra drzew (drzewostan), krzewów (podszyt), ziół i krzewinek (runo leśne) i warstwy mchów i porostów. W naturalnych warunkach las jest w najwyższym stopniu co to jest.
 • Definicja Deszczowy Las Informacje klimatu równikowego, charakteryzującego się wysoką sumą rocznych opadów atmosferycznych (powyżej 2000 mm) i brakiem pór roku. Las deszczowy występuje w trzech głównych obszarach definicja.
 • Definicja Lateryt Informacje Stanowi mieszaninę wodorotlenków żelaza i glinu. Może również zawierać bardzo małe ilości krzemionki, raczej w formie ziaren kwarcu. Lateryt jest utworem twardym co znaczy.
 • Definicja Skalny Labirynt Informacje cechujący się występowaniem licznych, krzyżujących się ze sobą rozpadlin, w rezultacie przypominający średniowieczne miasto z wąskimi ulicami , basztami, ambonami skalnymi i tym słownik.
 • Definicja Sawannowy Las Informacje sawannowych w klimacie podrównikowym o wybitnej porze suchej i niskich opadach 400-600 (900) mm rocznie. Wśród okazałych twardolistnych traw, rosną pojedynczo albo w niewielkich znaczenie.

Co to znaczy Znaczenie i położenie. Gdzie jest?

Lista pojęć i zagadnień z dziedziny geografii, geodezji.

Definicje demograficzne, słownik geologiczny. Co to jest? Co znaczy?

Definicja Las Sawannowy, Labirynt Skalny, Lateryt, Las Deszczowy, Las, Latimeria, Lodowiec, Lej Depresyjny, Las Łęgowy, Lód Morski, Limonit, Lignit, Lód Martwy, Lido co to znaczy.

Słownik Las Sawannowy, Labirynt Skalny, Lateryt, Las Deszczowy, Las co to jest.