SAWANNOWY LABIRYNT SKALNY co to jest
Las Sawannowy, Labirynt Skalny, Lateryt, Las Deszczowy, Las, Latimeria, Lodowiec, Lej Depresyjny.

Słownik i definicje geograficzne L

 • Definicja Llanos Co to jest nizina w Ameryce Pd. (Nizina Orinoko
 • Definicja las mglisty Co to jest zachodzi kondensacja pary wodnej i formują się chmury i mgły. Drzewa w lasach mglistych są niskie i pokrzywione, a ich gałęzie obwieszone epifitami przechwytującymi wodę z
 • Definicja las liściasty Co to jest klimatycznej umiarkowanej, gdzie opady są spore (750-1500 mm), a temperatury średnie, z wyraźnie wyróżnioną sezonowością. Kluczowym składnikiem są drzewa zrzucające liście na zimę
 • Definicja linia wiecznego śniegu Co to jest ulega w lecie całkowitemu stopnieniu; położenie g.w.ś. zależy gł. od średniej temperatury lata i od ilości opadów atmosf.; najwyżej wznosi się w pasie równikowym (do około 6 tys
 • Definicja lądolód Co to jest cały kontynent bądź znaczną jego część, także ogromną wyspę. Lądolód porusza się od największego wzniesienia we wszystkich kierunkach. Współczesne lądolody występują na
 • Definicja las suchy Co to jest niskich opadach 400-900 mm rocznie i krótkiej, regularnie nieregularnej, porze deszczowej. Drzewa mają grubą korę, zwięzłe, lub przeciwnie, gąbczaste drewno, magazynujące wodę, i
 • Definicja las namorzynowy Co to jest drzew, występująca w strefie pływów morskich na wybrzeżach i u ujścia rzek w obszarze międzyzwrotnikowym, w trakcie przypływu zalewana wodą morską (widoczne są tylko korony drzew
 • Definicja lakolit Co to jest wdzieraniem się magmy) w skorupę ziemską i nieprzedostanie się jej na powierzchnię. Lakolit ma kształt bochenka, soczewki albo grzyba, występuje blisko powierzchni Ziemi powodując
 • Definicja lej sufozyjny Co to jest sufozyjny, zagłębienie w terenie o stromych ścianach i głębokości do kilku metrów, będące rezultatem zapadania się terenu w wyniku suffozji
 • Definicja las zawsze zielony Co to jest śródziemnomorskiego, z wilgotną i chłodną zimą i suchym i gorącym latem. Drzewa i krzewy mają niewielkie, skórzaste, czasem igiełkowate liście i grubą korę (dąb korkowy
 • Definicja land Co to jest w państwach francuskojęzycznych pustkowia piaszczyste, występujące w strefie umiarkowanej, porośnięte wrzosem albo jałowcem
 • Definicja lawina Co to jest zsuwające się albo staczające z sporą prędkością ze stoku górskiego masy śniegu albo kamieni. Odznacza się lawiny kamienne i lawiny śnieżne
 • Definicja lapille Co to jest poprzez wulkan. To są wyrzucone w trakcie erupcji cząstki lawy o rozmiarach ziarna grochu albo orzecha, zastygłe w powietrzu, o kształcie podłużnym i nieco skręconym wskutek ruchu
 • Definicja laguna Co to jest 1) płytka zatoka oddzielona od otwartego morza piaszczystą barierą określaną jako lido. 2) akwen płytkiej spokojnej wody wewnątrz atolu
 • Definicja lasotundra Co to jest przejściowym między lasem borealnym a tundrą. Złożona jest z roślinności mszystej i trawiasto-krzewinkowej i lasów iglastych w dolinach rzek i na osłoniętych od mroźnego wiatru
 • Definicja las szpilkowy Co to jest obszarami wyższych szerokości geograficznych północnych albo górskimi, o opadach atmosferycznych wynoszących 750-3750 mm/rok, gdzie zaznacza się tendencja do skracania sezonu
 • Definicja las galeriowy Co to jest las nadrzeczny, odmiana lasu deszczowego występująca wzdłuż brzegów rzek w dolinach zalewowych
 • Definicja las borealny Co to jest Europy, charakterystycznego dla klimatu umiarkowanie chłodnego. Tajga zajmuje przewarzająca część obszaru Syberii i znaczące obszary Niżu Wschodnioeuropejskiego i Półwyspu
 • Definicja lej krasowy Co to jest krasowych, o kształcie owalnym i głębokości mniejszej od średnicy. Lej krasowy powstaje niekiedy w wyniku zapadania się stropów jaskiń krasowych i zazwyczaj posiada podziemny
 • Definicja limnologia Co to jest badaniem warunków fizycznych, chemicznych i biologicznych wód zbiorników śródlądowych, na przykład ich ustrojem termicznym i lodowym, prądami, falowaniem, sedymentacją osadów
 • Definicja las zimozielony Co to jest strefie klimatu ciepłego i wilgotnego klimatu oceanicznego (strefa umiarkowana) o opadach 1500-3000 mm, bez mroźnej zimy i z wyraźną porą chłodów. Należą tu wybrane lasy w Azji
 • Definicja las monsunowy Co to jest klimatem podrównikowym, z letnią porą deszczową, trwającą 7-9 miesięcy i krótką porą suchą, spowodowanymi monsunami. Występuje w Ameryce Środkowej i Południowej (na przykład w
 • Definicja las węglowy Co to jest powierzchnie Ziemi w momencie karbońskim. W jego skład wchodziły różne rośliny zarodnikowe (kalamity, sygilarie, lepidodendrony i in.). Z pni tych roślin powstały złoża węgla
 • Definicja lasostep Co to jest cechująca się występowaniem w okolicy siebie fragmentów roślinności leśnej i stepowej, w zależności od lokalnych warunków uwilgotnienia gleby. Lasostep pojawia się na granicy
 • Definicja lej zapadliskowy Co to jest kolistym, średnicy do 1000 m, głębokości do 300 m. Powstaje w wyniku zapadnięcia się stropu jaskini albo pieczary. Zbocza urwiste, skaliste, na dnie zwały gruzu ostrokrawędzistego
 • Definicja legenda mapy Co to jest objaśnienia skali i użytych znaków i kolorów, nazwisko autora albo nazwę wydawcy, a również wiadomości o zastosowanym odwzorowaniu, roku i miejscu sporządzenia mapy
 • Definicja Laurazja Co to jest okresu kredy na terenach półkuli północnej. Swym zasięgiem obejmował obszary dzisiejszej Europy, Ameryki Północnej i Azji (z wyjątkiem obecnego Półwyspu Indyjskiego) i otaczał od
 • Definicja liman Co to jest zalanie ujściowego odcinka głębokich dolin rzecznych (jarów). Wybrane limany mają połączenie z pełnym morzem (na przykład liman Jagorłycki), inne są częściowo odcięte wałem
 • Definicja ląd Co to jest część kuli ziemskiej nie zajęta poprzez wodę powierzchniową (oceany, morza). Ląd zajmuje 29% obszaru Ziemi (149 mln km2) i dzieli się na kontynenty
 • Definicja lawa Co to jest trakcie wybuchów wulkanów. Odznacza się: lawę aa, lawę blokową, lawę gąbczastą, lawę kwaśną, lawę poduszkową, lawę trzewiową, lawę zasadową. 2) skała utworzona wskutek
 • Definicja lej źródłowy Co to jest kocioł źródłowy, cyrk źródłowy, nieckowate zamknięcie doliny w jej górnym odcinku i miejsce wypływu źródła, będącego początkiem cieku wodnego
 • Definicja less Co to jest Złożona jest raczej z drobnych ziarn kwarcu (60-70%), węglanu wapnia (10-25%) i minerałów ilastych (10-20%). Zawiera również domieszki skalenia, miki i wodorotlenków żelaza i
 • Definicja linia brzegowa Co to jest rzeki z lądem; jej przebieg nie ma charakteru trwałego; naturalne zmiany w przebiegu l.b. zależą gł. od wahania poziomu wody w akwenie; w najwyższym stopniu wymienia się l.b. mórz
 • Definicja lido Co to jest mierzei) oddzielająca lagunę od otwartego morza. Lido powstaje na płaskich wybrzeżach, w zacisznych zatokach albo pod osłoną przybrzeżnych wysp. Lido narasta od strony laguny, od
 • Definicja lód martwy Co to jest poruszających się mas lodowcowych; w szerokich szczelinach l.m. osadzają się piaski i żwiry tworzące kemy, ozy i in. formy akumulacji lodowcowej; po stopnieniu brył l.m. powstają
 • Definicja lignit Co to jest brunatnej albo czarnej barwie, z zachowaną w dużej mierze tkankową strukturą drewna. Prócz typowych zastosowań lignitu w energetyce, można podać ciekawostkę, iż stanowi swoisty i
 • Definicja limonit Co to jest zmiennym składzie, w szczególności zawartości wody, i różnych barwach: czarnobrunatny, koloru goździków (przyprawy), żółtawobrunatny, żółty, ziemisty. Należy do najpospolitszych
 • Definicja lód morski Co to jest 2C, zależnie od jej zasolenia ( 1,91C przy zasoleniu 35); tworzy się w morzach polarnych, a również w morzach wyższych i średnich szer. geogr.; lód morski jest różna od lodu
 • Definicja las łęgowy Co to jest żyznych, okresowo zalewanych siedliskach, o sporych wahaniach poziomu wody gruntowej, przeważnie w dolinach cieków wodnych, na glebach typu mad i czarnoziemów. Dwie kluczowe
 • Definicja lej depresyjny Co to jest znaczne, koncentryczne obniżenie się zwierciadła wód podziemnych w wyniku nadmiernego punktowego wypompowania wody. Zwierciadło osiąga najniższy pkt. w miejscu poboru wody
 • Definicja lodowiec Co to jest wiecznego śniegu, znajdująca się w stałym, powolnym ruchu; tworzy się z nagromadzonego w sporych ilościach śniegu, który w wyniku ciągłego topnienia i zamarzania pod wpływem zmian
 • Definicja latimeria Co to jest celakantokształtnych (Coelacanthiformes), podgromady ryb trzonopłetwych (Crossopterygii). Zamieszkuje wody Oceanu Indyjskiego obok wybrzeży Afryki Wschodniej, i wody Oceanu
 • Definicja las Co to jest składające się z piętra drzew (drzewostan), krzewów (podszyt), ziół i krzewinek (runo leśne) i warstwy mchów i porostów. W naturalnych warunkach las jest w najwyższym stopniu
 • Definicja las deszczowy Co to jest klimatu równikowego, charakteryzującego się wysoką sumą rocznych opadów atmosferycznych (powyżej 2000 mm) i brakiem pór roku. Las deszczowy występuje w trzech głównych obszarach
 • Definicja lateryt Co to jest Stanowi mieszaninę wodorotlenków żelaza i glinu. Może również zawierać bardzo małe ilości krzemionki, raczej w formie ziaren kwarcu. Lateryt jest utworem twardym
 • Definicja labirynt skalny Co to jest cechujący się występowaniem licznych, krzyżujących się ze sobą rozpadlin, w rezultacie przypominający średniowieczne miasto z wąskimi ulicami , basztami, ambonami skalnymi i tym
 • Definicja las sawannowy Co to jest sawannowych w klimacie podrównikowym o wybitnej porze suchej i niskich opadach 400-600 (900) mm rocznie. Wśród okazałych twardolistnych traw, rosną pojedynczo albo w niewielkich

Co to znaczy Znaczenie i położenie. Gdzie jest?

Lista pojęć i zagadnień z dziedziny geografii, geodezji.

Definicje demograficzne, słownik geologiczny. Co to jest? Co znaczy?

Definicja Las Sawannowy, Labirynt Skalny, Lateryt, Las Deszczowy, Las, Latimeria, Lodowiec, Lej Depresyjny, Las Łęgowy, Lód Morski, Limonit, Lignit, Lód Martwy, Lido co to znaczy.

Słownik Las Sawannowy, Labirynt Skalny, Lateryt, Las Deszczowy, Las co to jest.