MAGNETOSFERA MONSUN MARMUR co to jest
Magnetosfera, Monsun, Marmur, Marzlina, Metamorfizm, Muszlowiec, Muskowit, Marsze, Maghreb, Misa.

Słownik i definicje geograficzne M

 • Definicja Monokultura Informacje rośliny, na przykład: drzew leśnych albo zbóż, kawy, winnej latorośli, trzciny cukrowej, bawełny. Monokultura charakteryzuje się sporą podatnością na gradacje owadów albo co to jest.
 • Definicja Martwica Informacje Powstaje wskutek wytrącania się krzemionki albo węglanu wapnia z roztworów gorących albo zimnych wód źródlanych. Tworzy najczęściej porowate albo gąbczaste struktury z widocznymi definicja.
 • Definicja Metropolia Informacje spore miasto, zazwyczaj stolica, silnie oddziałujące, pod względem gospodarczym i kulturalnym, na znaczące obszary w swym otoczeniu co znaczy.
 • Definicja Megalopolis Informacje błyskawicznie rozwijających się miast milionowych, połączonych wspólnie z sporą liczbą ośrodków mniejszych, leżących między nimi, w jeden ogromny organizm miejski. Największe słownik.
 • Definicja Maar Informacje w wyniku wybuchu gazów wulkanicznych. Regularnie wypełniony wodą, wskutek czego powstaje jezioro o charakterystycznym okrągłym kształcie, średnicy od kilkuset metrów do kilku znaczenie.
 • Definicja Mierzeja Informacje poprzez prądy przybrzeżne, odcinający częściowo albo kompletnie zatokę albo zalew od pełnego morza. Tworzy się na przedłużeniu wybrzeży, półwyspów i tym podobne Mierzeje występują czym jest.
 • Definicja Melioracja Informacje polepszenia umiejętności produkcyjnych gleb. Rozróżnia się: melioracje rolne (najszerzej służące) i melioracje miejskie i melioracje leśne. Melioracje rolne podzielone są na co to jest.
 • Definicja Miraż Informacje atmosferze (fotometeor), opierające na tworzeniu się pozornych (podwójnych albo wielokrotnych) obrazów będących odbiciem elementów znajdujących się na horyzoncie albo poza nim definicja.
 • Definicja Magma Informacje albo w płaszczu Ziemi. W skład magmy wchodzą krzemiany i glinokrzemiany sodu, potasu, wapnia, magnezu i żelaza, w mniejszej ilości występują w niej tlenki i siarczki co znaczy.
 • Definicja Mady Informacje obrębie dolin rzecznych i na terenach delt z materiału przynoszonego poprzez wodę. Charakterystyczną właściwością mad jest występowanie w ich profilu glebowym różnej grubości słownik.
 • Definicja Metalimnion Informacje warstwa wód w jeziorach pomiędzy epilimnionem a hypolimnionem znaczenie.
 • Definicja Górski Masyw Informacje górskiej, zbudowanej zazwyczaj z podobnie odpornych na degradację skał, najczęściej magmowych albo metamorficznych. Masywy górskie występują bądź samodzielnie, wyraźnie czym jest.
 • Definicja Mapa Informacje wybranych cech powierzchni Ziemi i zjawisk przyrodniczych i socjalnych. Mapa charakteryzuje się: 1) matematycznie określoną konstrukcją (kartograficzne rzuty). 2) zastosowaniem co to jest.
 • Definicja Marmit Informacje zagłębienie w korycie rzecznym powstałe wskutek wirowego ruchu wody definicja.
 • Definicja Miombo Informacje formacja roślinna podobna do caatingi, która występuje w dorzeczu rzeki Zambezi co znaczy.
 • Definicja Meseta Informacje lokalna nazwa płaskowyżu, stosowana w państwach Półwyspu Iberyjskiego i Ameryki Łacińskiej słownik.
 • Definicja Mogot Informacje ostaniec sterczący nad płaszczyzną krasowego zrównania znaczenie.
 • Definicja Melafir Informacje zasadowych. W składzie przeważają kryształy plagioklazów, piroksenów i oliwinów. Struktura najczęściej porfirowa. Tekstura porfirowa albo migdałowcowa, odróżniająca melafir od czym jest.
 • Definicja Meander Informacje charakterystyczne dla rzek nizinnych. Zaczątkiem meandra może być ławica piaszczysta, na której osadza się drobny materiał transportowany poprzez rzekę, co wymienia przepływ co to jest.
 • Definicja Makia Informacje wrzosiec drzewiasty, mirt, gatunki rodzaju Cistus, pistacja kleista, skarlałe dęby, drzewo mastyksowe, poziomkowe, palma karłatka i liczne rośliny zielne) w klimacie definicja.
 • Definicja Ziemski Magnetyzm Informacje Ziemi jako planety. W rezultacie działania złożonego zespołu zjawisk fizycznych, wiążących się z ruchem obrotowym, Ziemia tworzy olbrzymi magnes z ośrodkiem w swoim jądrze i co znaczy.
 • Definicja Fala Martwa Informacje siły wiatru (słaby wiatr albo nawet cisza). Martwa fala występuje poprzez dłuższy czas po ustaniu silnego wiatru, w konsekwencji znacznego rozkołysania morza, a również w słownik.
 • Definicja Migracja Informacje regionu. Powody migracjimogą mieć charakter ekonomiczny (migracja zarobkowa), polityczny (wojny, wysiedlenia, prześladowania polityczne). Formami migracji są: emigracja, imigracja znaczenie.
 • Definicja Makroklimat Informacje charakterystyczny dla większych obszarów na Ziemi, na przykład strefy, kontynentu, państwie, regionu. Makroklimat zależy od ogólnej cyrkulacji atmosferycznej, szerokości czym jest.
 • Definicja Powietrza Masa Informacje rzędu tys. km, wyróżniający się zbliżonymi warunkami termicznymi i wilgotnościowymi i innymi cechami nabytymi poprzez dłuższy pobyt nad określonym typem podłoża. Temperatura mas co to jest.
 • Definicja Margiel Informacje i minerałów ilastych, o barwie białej, szarej, brunatnej; odmiana zielona zawiera domieszkęglaukonitu; m. jest służący gł. do wyrobu cementu i nawozu mineralnego definicja.
 • Definicja Mikroklimat Informacje charakterystyczny dla małej części środowiska przyrodniczego, jak na przykład kępy traw, korony drzew, bardzo zmienny i nietrwały. Po makroklimacie i mezoklimacie mikroklimat co znaczy.
 • Definicja Mgła Informacje poniżej 0,05 mm) albo lodu w powietrzu. Wyróżniamy mgły: a) radiacyjne, spowodowane mocnym ochłodzeniem gruntu w konsekwencji nocnego wypromieniowania ciepła. Ich stworzeniu słownik.
 • Definicja Międzyrzecze Informacje między dwoma rzekami podobnej rangi i wielkości, regularnie łączącymi się ze sobą, albo uchodzącymi blisko siebie do morza. Klasycznym odpowiednikiem międzyrzecza jest region znaczenie.
 • Definicja Metasfera Informacje wysokości około 500-1500 km, pomiędzy termosferą a protosferą. W badaniach nad metasferą sporą rolę odgrywają sztuczne satelity Ziemi czym jest.
 • Definicja Międzymorze Informacje wodnymi (morzami albo jeziorami). Przesmyk łączy niekiedy półwysep z resztą lądu (na przykład Przesmyk Koryncki u nasady Peloponezu, Parapolski Doł u nasady Kamczatki) albo nawet co to jest.
 • Definicja Mika Informacje krzemian potasu, sodu, żelaza, manganu, glinu, magnezu, fluoru, litu albo ich różnych połączeń (npbiotyt) charakteryzujący się najlepszą łupliwością wzdłuż jednej płaszczyzny na definicja.
 • Definicja Mezopauza Informacje oddzielająca warstwy w atmosferze ziemskiej: stratosferę od termosfery. Znajduje się na wysokości około 80-85 km nad powierzchnią Ziemi. Temperatura około -90° C, ciśnienie około co znaczy.
 • Definicja Mielizna Informacje morzu. Powstaje w wyniku osadzania materiału transportowanego poprzez wodę przy miejscowym zmniejszeniu szybkości jej płynięcia. W morzach - w miejscach, gdzie wzniesienie szelfu słownik.
 • Definicja Minerał Informacje mieszanina pierwiastków albo związków, posiadające ściśle określony skład chemiczny i proporcje, uporządkowaną budowę wewnętrzną (zazwyczaj w formie kryształu) i zawsze znaczenie.
 • Definicja Młaka Informacje występującej na glebach torfowych o wysokim poziomie wód gruntowych, rozwijającej się w lokalnych zagłębieniach, wysiękach i źródliskach na obszarze całego państwie, z turzycą czym jest.
 • Definicja Morena Informacje transportowany albo pozostawiony poprzez lodowce. Złożona jest z przemieszanych frakcji różnej wielkości, od głazów i bloków, poprzez kamienie, okruchy, po piasek i pył skalny co to jest.
 • Definicja Morfogeneza Informacje geol. mechanizm tworzenia się rzeźby terenu definicja.
 • Definicja Monadnok Informacje formie wzniesienia (góra, wzgórze, pagórek, skalica) sterczącego pośród obszarów niżej położonych o łagodniejszej rzeźbie. Twardzielec cechuje się zazwyczaj bardziej stromymi co znaczy.
 • Definicja Mistral Informacje Francji, w dolinie Rodanu, jako mocny, suchy, zimny wiatr, północny albo północno -zachodni, spadający z Masywu Centralnego albo przedgórza Alp w kierunku Morza Śródziemnego słownik.
 • Definicja Morze Informacje oddzielony od niego wyspami, podwodnymi progami, cieśninami, położony w pobliżu lądu. Niekiedy jako morze ustala się spore słone jeziora, odcięte od oceanu, na przykład Morze znaczenie.
 • Definicja Moczar Informacje hydrofilną (hydrofity) i glebą o narastającej akumulacji materiału organicznego. Mokradło ombrogeniczne - powstałe w miejscu gromadzenia się wód opadowych na nieprzepuszczalnym czym jest.
 • Definicja Mżawka Informacje wyłącznie z bardzo drobnych kropel wody o średnicy mniejszej od 0,5 mm padający z niskiej chmury warstwowej (stratus) na ziemię z małą prędkością co to jest.
 • Definicja Muton Informacje geogr. pagórek jednostronnie wygładzony, do łagodnego stoku, poprzez lodowiec; baraniec definicja.
 • Definicja Mikrorzeźba Informacje obręb - decyzyjnych o charakterze obszaru - makroform (makrorzeźba). Przykładami mikroform są żłobki krasowe, zmarszczki wiatrowe (ripplemarki), terasy bydlęce, doły po co znaczy.
 • Definicja Muł Informacje błonisty osad występujący w naturalnych zbiornikach wód albo w ich pobliżu, złożony z drobnych cząstek mineralnych i organicznych; szlam słownik.
 • Definicja Pogody Mapa Informacje obszarze, na przykład kontynencie. Rozróżnia się mapy synoptyczne: 1) dolne, zawierające dane meteorologiczne, takie jak: temperatura, ciśnienie zredukowane do poziomu morza znaczenie.
 • Definicja Mezosfera Informacje wysokości około 80 km, gdzie następuje stopniowy spadek temperatury od 0 do -80 st. C i zdarzenie świecenia atmosfery Ziemi. 2. geol. powłoka wnętrza kuli ziemskiej mieszcząca czym jest.
 • Definicja Mursz Informacje materiał organiczny barwy brunatnej albo czarnej powstały z przetworzenia torfu pod wpływem obniżenia poziomu wód gruntowych (osuszenia co to jest.
 • Definicja Jeziorna Misa Informacje wodami jeziora. Na podstawie pochodzenia i mechanizmów formujących misę jeziorną odznacza się następujące ich typy: 1) tektoniczne (na przykład Tanganika, Bajkał), 2) lodowcowe definicja.
 • Definicja Maghreb Informacje północno-zachodniej Afryki, obejmująca Maroko, Algierię, Tunezję i niekiedy Libię. Definicja wprowadzone poprzez średniowiecznych geografów arabskich (wspólnota języka, religii co znaczy.
 • Definicja Marsze Informacje powstających z osadów morskich, w obrębie okresowo zalewanych terenów na wybrzeżach. W profilu zaznacza się warstwowanie z charakterystyczną obecnością muszelek i innych resztek słownik.
 • Definicja Muskowit Informacje z gatunku mik. Krystalizuje w układzie jednoskośnym, tworząc kryształy w kształcie płaskich tabliczek. Łupliwość doskonała. Twardość 2-3. Najczęściej srebrzystobiały, szary albo znaczenie.
 • Definicja Muszlowiec Informacje organogenicznych. Stanowi wytwór nagromadzenia sporych ilości wapiennych muszli małży, ramienionogów, ślimaków, skorupiaków i amonitów, regularnie także szkieletów szkarłupni czym jest.
 • Definicja Metamorfizm Informacje obrębie skorupy ziemskiej, powodujący zmiany składu chemicznego i mineralnego i struktury i tekstury jej skał, nie mniej jednak ich przeobrażenie (metamorfoza) dzieje się co to jest.
 • Definicja Marzlina Informacje się poniżej 0°C przynajmniej poprzez 2 lata (jednocześnie średnia roczna temperatura powietrza nie przekracza -8°C). Przestwory glebowe są wypełnione lodem poprzez cały rok definicja.
 • Definicja Marmur Informacje przeobrażenia skał węglanowych (wapieni, dolomitów) składająca się raczej z ziaren kalcytu. W zależności od domieszek może przybierać różne barwy: białą, szarą, różową, zielonkawą co znaczy.
 • Definicja Monsun Informacje przeciwny w zależności od pory roku. Rozróżnia się: - monsun letni (morski) z pogodą deszczową, związaną z niskim ciśnieniem nad lądem i przemieszczaniem się wilgotnych mas słownik.
 • Definicja Magnetosfera Informacje planety), gdzie cząstki naładowane elektrycznie pozostają pod dominującym wpływem pola magnetycznego ciała. W razie Ziemi magnetosfera jest obszarem asymetrycznym, najmniejszym znaczenie.

Co to znaczy Znaczenie i położenie. Gdzie jest?

Lista pojęć i zagadnień z dziedziny geografii, geodezji.

Definicje demograficzne, słownik geologiczny. Co to jest? Co znaczy?

Definicja Magnetosfera, Monsun, Marmur, Marzlina, Metamorfizm, Muszlowiec, Muskowit, Marsze, Maghreb, Misa Jeziorna, Mursz, Mezosfera, Mapa Pogody, Muł, Mikrorzeźba co to znaczy.

Słownik Magnetosfera, Monsun, Marmur, Marzlina, Metamorfizm co to jest.