MAGNETOSFERA MONSUN MARMUR co to jest
Magnetosfera, Monsun, Marmur, Marzlina, Metamorfizm, Muszlowiec, Muskowit, Marsze, Maghreb, Misa.

Słownik i definicje geograficzne M

 • Definicja monokultura Co to jest rośliny, na przykład: drzew leśnych albo zbóż, kawy, winnej latorośli, trzciny cukrowej, bawełny. Monokultura charakteryzuje się sporą podatnością na gradacje owadów albo
 • Definicja martwica Co to jest Powstaje wskutek wytrącania się krzemionki albo węglanu wapnia z roztworów gorących albo zimnych wód źródlanych. Tworzy najczęściej porowate albo gąbczaste struktury z widocznymi
 • Definicja metropolia Co to jest spore miasto, zazwyczaj stolica, silnie oddziałujące, pod względem gospodarczym i kulturalnym, na znaczące obszary w swym otoczeniu
 • Definicja megalopolis Co to jest błyskawicznie rozwijających się miast milionowych, połączonych wspólnie z sporą liczbą ośrodków mniejszych, leżących między nimi, w jeden ogromny organizm miejski. Największe
 • Definicja maar Co to jest w wyniku wybuchu gazów wulkanicznych. Regularnie wypełniony wodą, wskutek czego powstaje jezioro o charakterystycznym okrągłym kształcie, średnicy od kilkuset metrów do kilku
 • Definicja mierzeja Co to jest poprzez prądy przybrzeżne, odcinający częściowo albo kompletnie zatokę albo zalew od pełnego morza. Tworzy się na przedłużeniu wybrzeży, półwyspów i tym podobne Mierzeje występują
 • Definicja melioracja Co to jest polepszenia umiejętności produkcyjnych gleb. Rozróżnia się: melioracje rolne (najszerzej służące) i melioracje miejskie i melioracje leśne. Melioracje rolne podzielone są na
 • Definicja miraż Co to jest atmosferze (fotometeor), opierające na tworzeniu się pozornych (podwójnych albo wielokrotnych) obrazów będących odbiciem elementów znajdujących się na horyzoncie albo poza nim
 • Definicja magma Co to jest albo w płaszczu Ziemi. W skład magmy wchodzą krzemiany i glinokrzemiany sodu, potasu, wapnia, magnezu i żelaza, w mniejszej ilości występują w niej tlenki i siarczki
 • Definicja mady Co to jest obrębie dolin rzecznych i na terenach delt z materiału przynoszonego poprzez wodę. Charakterystyczną właściwością mad jest występowanie w ich profilu glebowym różnej grubości
 • Definicja metalimnion Co to jest warstwa wód w jeziorach pomiędzy epilimnionem a hypolimnionem
 • Definicja masyw górski Co to jest górskiej, zbudowanej zazwyczaj z podobnie odpornych na degradację skał, najczęściej magmowych albo metamorficznych. Masywy górskie występują bądź samodzielnie, wyraźnie
 • Definicja mapa Co to jest wybranych cech powierzchni Ziemi i zjawisk przyrodniczych i socjalnych. Mapa charakteryzuje się: 1) matematycznie określoną konstrukcją (kartograficzne rzuty). 2) zastosowaniem
 • Definicja marmit Co to jest zagłębienie w korycie rzecznym powstałe wskutek wirowego ruchu wody
 • Definicja miombo Co to jest formacja roślinna podobna do caatingi, która występuje w dorzeczu rzeki Zambezi
 • Definicja meseta Co to jest lokalna nazwa płaskowyżu, stosowana w państwach Półwyspu Iberyjskiego i Ameryki Łacińskiej
 • Definicja mogot Co to jest ostaniec sterczący nad płaszczyzną krasowego zrównania
 • Definicja melafir Co to jest zasadowych. W składzie przeważają kryształy plagioklazów, piroksenów i oliwinów. Struktura najczęściej porfirowa. Tekstura porfirowa albo migdałowcowa, odróżniająca melafir od
 • Definicja meander Co to jest charakterystyczne dla rzek nizinnych. Zaczątkiem meandra może być ławica piaszczysta, na której osadza się drobny materiał transportowany poprzez rzekę, co wymienia przepływ
 • Definicja makia Co to jest wrzosiec drzewiasty, mirt, gatunki rodzaju Cistus, pistacja kleista, skarlałe dęby, drzewo mastyksowe, poziomkowe, palma karłatka i liczne rośliny zielne) w klimacie
 • Definicja magnetyzm ziemski Co to jest Ziemi jako planety. W rezultacie działania złożonego zespołu zjawisk fizycznych, wiążących się z ruchem obrotowym, Ziemia tworzy olbrzymi magnes z ośrodkiem w swoim jądrze i
 • Definicja martwa fala Co to jest siły wiatru (słaby wiatr albo nawet cisza). Martwa fala występuje poprzez dłuższy czas po ustaniu silnego wiatru, w konsekwencji znacznego rozkołysania morza, a również w
 • Definicja migracja Co to jest regionu. Powody migracjimogą mieć charakter ekonomiczny (migracja zarobkowa), polityczny (wojny, wysiedlenia, prześladowania polityczne). Formami migracji są: emigracja, imigracja
 • Definicja makroklimat Co to jest charakterystyczny dla większych obszarów na Ziemi, na przykład strefy, kontynentu, państwie, regionu. Makroklimat zależy od ogólnej cyrkulacji atmosferycznej, szerokości
 • Definicja masa powietrza Co to jest rzędu tys. km, wyróżniający się zbliżonymi warunkami termicznymi i wilgotnościowymi i innymi cechami nabytymi poprzez dłuższy pobyt nad określonym typem podłoża. Temperatura mas
 • Definicja margiel Co to jest i minerałów ilastych, o barwie białej, szarej, brunatnej; odmiana zielona zawiera domieszkęglaukonitu; m. jest służący gł. do wyrobu cementu i nawozu mineralnego
 • Definicja mikroklimat Co to jest charakterystyczny dla małej części środowiska przyrodniczego, jak na przykład kępy traw, korony drzew, bardzo zmienny i nietrwały. Po makroklimacie i mezoklimacie mikroklimat
 • Definicja mgła Co to jest poniżej 0,05 mm) albo lodu w powietrzu. Wyróżniamy mgły: a) radiacyjne, spowodowane mocnym ochłodzeniem gruntu w konsekwencji nocnego wypromieniowania ciepła. Ich stworzeniu
 • Definicja międzyrzecze Co to jest między dwoma rzekami podobnej rangi i wielkości, regularnie łączącymi się ze sobą, albo uchodzącymi blisko siebie do morza. Klasycznym odpowiednikiem międzyrzecza jest region
 • Definicja metasfera Co to jest wysokości około 500-1500 km, pomiędzy termosferą a protosferą. W badaniach nad metasferą sporą rolę odgrywają sztuczne satelity Ziemi
 • Definicja międzymorze Co to jest wodnymi (morzami albo jeziorami). Przesmyk łączy niekiedy półwysep z resztą lądu (na przykład Przesmyk Koryncki u nasady Peloponezu, Parapolski Doł u nasady Kamczatki) albo nawet
 • Definicja mika Co to jest krzemian potasu, sodu, żelaza, manganu, glinu, magnezu, fluoru, litu albo ich różnych połączeń (npbiotyt) charakteryzujący się najlepszą łupliwością wzdłuż jednej płaszczyzny na
 • Definicja mezopauza Co to jest oddzielająca warstwy w atmosferze ziemskiej: stratosferę od termosfery. Znajduje się na wysokości około 80-85 km nad powierzchnią Ziemi. Temperatura około -90° C, ciśnienie około
 • Definicja mielizna Co to jest morzu. Powstaje w wyniku osadzania materiału transportowanego poprzez wodę przy miejscowym zmniejszeniu szybkości jej płynięcia. W morzach - w miejscach, gdzie wzniesienie szelfu
 • Definicja minerał Co to jest mieszanina pierwiastków albo związków, posiadające ściśle określony skład chemiczny i proporcje, uporządkowaną budowę wewnętrzną (zazwyczaj w formie kryształu) i zawsze
 • Definicja młaka Co to jest występującej na glebach torfowych o wysokim poziomie wód gruntowych, rozwijającej się w lokalnych zagłębieniach, wysiękach i źródliskach na obszarze całego państwie, z turzycą
 • Definicja morena Co to jest transportowany albo pozostawiony poprzez lodowce. Złożona jest z przemieszanych frakcji różnej wielkości, od głazów i bloków, poprzez kamienie, okruchy, po piasek i pył skalny
 • Definicja morfogeneza Co to jest geol. mechanizm tworzenia się rzeźby terenu
 • Definicja monadnok Co to jest formie wzniesienia (góra, wzgórze, pagórek, skalica) sterczącego pośród obszarów niżej położonych o łagodniejszej rzeźbie. Twardzielec cechuje się zazwyczaj bardziej stromymi
 • Definicja mistral Co to jest Francji, w dolinie Rodanu, jako mocny, suchy, zimny wiatr, północny albo północno -zachodni, spadający z Masywu Centralnego albo przedgórza Alp w kierunku Morza Śródziemnego
 • Definicja morze Co to jest oddzielony od niego wyspami, podwodnymi progami, cieśninami, położony w pobliżu lądu. Niekiedy jako morze ustala się spore słone jeziora, odcięte od oceanu, na przykład Morze
 • Definicja moczar Co to jest hydrofilną (hydrofity) i glebą o narastającej akumulacji materiału organicznego. Mokradło ombrogeniczne - powstałe w miejscu gromadzenia się wód opadowych na nieprzepuszczalnym
 • Definicja mżawka Co to jest wyłącznie z bardzo drobnych kropel wody o średnicy mniejszej od 0,5 mm padający z niskiej chmury warstwowej (stratus) na ziemię z małą prędkością
 • Definicja muton Co to jest geogr. pagórek jednostronnie wygładzony, do łagodnego stoku, poprzez lodowiec; baraniec
 • Definicja mikrorzeźba Co to jest obręb - decyzyjnych o charakterze obszaru - makroform (makrorzeźba). Przykładami mikroform są żłobki krasowe, zmarszczki wiatrowe (ripplemarki), terasy bydlęce, doły po
 • Definicja muł Co to jest błonisty osad występujący w naturalnych zbiornikach wód albo w ich pobliżu, złożony z drobnych cząstek mineralnych i organicznych; szlam
 • Definicja mapa pogody Co to jest obszarze, na przykład kontynencie. Rozróżnia się mapy synoptyczne: 1) dolne, zawierające dane meteorologiczne, takie jak: temperatura, ciśnienie zredukowane do poziomu morza
 • Definicja mezosfera Co to jest wysokości około 80 km, gdzie następuje stopniowy spadek temperatury od 0 do -80 st. C i zdarzenie świecenia atmosfery Ziemi. 2. geol. powłoka wnętrza kuli ziemskiej mieszcząca
 • Definicja mursz Co to jest materiał organiczny barwy brunatnej albo czarnej powstały z przetworzenia torfu pod wpływem obniżenia poziomu wód gruntowych (osuszenia
 • Definicja misa jeziorna Co to jest wodami jeziora. Na podstawie pochodzenia i mechanizmów formujących misę jeziorną odznacza się następujące ich typy: 1) tektoniczne (na przykład Tanganika, Bajkał), 2) lodowcowe
 • Definicja maghreb Co to jest północno-zachodniej Afryki, obejmująca Maroko, Algierię, Tunezję i niekiedy Libię. Definicja wprowadzone poprzez średniowiecznych geografów arabskich (wspólnota języka, religii
 • Definicja marsze Co to jest powstających z osadów morskich, w obrębie okresowo zalewanych terenów na wybrzeżach. W profilu zaznacza się warstwowanie z charakterystyczną obecnością muszelek i innych resztek
 • Definicja muskowit Co to jest z gatunku mik. Krystalizuje w układzie jednoskośnym, tworząc kryształy w kształcie płaskich tabliczek. Łupliwość doskonała. Twardość 2-3. Najczęściej srebrzystobiały, szary albo
 • Definicja muszlowiec Co to jest organogenicznych. Stanowi wytwór nagromadzenia sporych ilości wapiennych muszli małży, ramienionogów, ślimaków, skorupiaków i amonitów, regularnie także szkieletów szkarłupni
 • Definicja metamorfizm Co to jest obrębie skorupy ziemskiej, powodujący zmiany składu chemicznego i mineralnego i struktury i tekstury jej skał, nie mniej jednak ich przeobrażenie (metamorfoza) dzieje się
 • Definicja marzlina Co to jest się poniżej 0°C przynajmniej poprzez 2 lata (jednocześnie średnia roczna temperatura powietrza nie przekracza -8°C). Przestwory glebowe są wypełnione lodem poprzez cały rok
 • Definicja marmur Co to jest przeobrażenia skał węglanowych (wapieni, dolomitów) składająca się raczej z ziaren kalcytu. W zależności od domieszek może przybierać różne barwy: białą, szarą, różową, zielonkawą
 • Definicja monsun Co to jest przeciwny w zależności od pory roku. Rozróżnia się: - monsun letni (morski) z pogodą deszczową, związaną z niskim ciśnieniem nad lądem i przemieszczaniem się wilgotnych mas
 • Definicja magnetosfera Co to jest planety), gdzie cząstki naładowane elektrycznie pozostają pod dominującym wpływem pola magnetycznego ciała. W razie Ziemi magnetosfera jest obszarem asymetrycznym, najmniejszym

Co to znaczy Znaczenie i położenie. Gdzie jest?

Lista pojęć i zagadnień z dziedziny geografii, geodezji.

Definicje demograficzne, słownik geologiczny. Co to jest? Co znaczy?

Definicja Magnetosfera, Monsun, Marmur, Marzlina, Metamorfizm, Muszlowiec, Muskowit, Marsze, Maghreb, Misa Jeziorna, Mursz, Mezosfera, Mapa Pogody, Muł, Mikrorzeźba co to znaczy.

Słownik Magnetosfera, Monsun, Marmur, Marzlina, Metamorfizm co to jest.