PAŃSTWO POLDERY PAROWANIE co to jest
Państwo, Poldery, Parowanie, Plaza, Pora Deszczowa, Pogórze, Przesmyk, Pora Sucha, Podgórze.

Słownik i definicje geograficzne P

 • Definicja pustynia Co to jest strefa krajobrazowa na kuli ziemskiej. Pustynie powiązane są z klimatem suchym i skrajnie suchym zwrotnikowym (na przykład północna Afryka, Półwysep Arabski, Australia), występują
 • Definicja puna Co to jest ustalenie wyżyn śródandyjskich na terytorium Peru i Boliwii (Altiplano) i Chile i Argentyny (Puna de Atacama
 • Definicja purga Co to jest mroźnego wiatru połączonego z obfitymi opadami śniegu występującego w Rosji. W Kanadzie i na północy USA wiatr ten nosi nazwę blizzard
 • Definicja pancerz pustynny Co to jest pustynny, patyna pustynna, twarda powłoka na powierzchni skał, utworzona w warunkach klimatu pustynnego, w konsekwencji wytrącania się tlenków żelaza, manganu i krzemu z wód
 • Definicja pokrywa śnieżna Co to jest pokrywająca dany region, będąca efektem opadów o stałej postaci (raczej śniegu), utrzymująca się przy ujemnej temperaturze powietrza. Występuje w chłodnej porze roku w średnich i
 • Definicja przepuszczalność skał Co to jest cecha danej skały umożliwiająca przenikanie poprzez nią cząsteczek wody, zależna od wielkości porów skalnych i od sieci połączeń pomiędzy nimi
 • Definicja pidżyn Co to jest język mieszany, utworzony na podstawie jęz. z angielskiego: i jakiegoś innego. W celu ułatwienia porozumiewania się ludności mówiącej wieloma językami
 • Definicja piryt Co to jest domieszki złota, srebra i miedzi. Krystalizuje w układzie regularnym. Twardość 6-6,5. Barwa mosiężna albo złocistożółta. Mocny metaliczny połysk. Słabo przewodzi prąd elektryczny
 • Definicja platforma abrazyjna Co to jest większości pod wodą, powstałej w konsekwencji niszczenia klifowego brzegu morza (i dużego jeziora) poprzez uderzające o brzeg fale (przybój) i unoszony poprzez nie piasek albo
 • Definicja protektorat Co to jest państwo zachowujący swe wybrane instytucje, rząd i administrację, lecz znajdujący się pod kontrolą obcego państwa, prowadzącego jego kwestie zewnętrzne. Najczęściej protektorat
 • Definicja pasmo górskie Co to jest kształcie, składająca się z wododzielnego grzbietu (grzbiet kluczowy, grań kluczowa) i licznych, odchodzących od niego grzbietów bocznych, opadających ku przedpolu gór. W
 • Definicja prądy morskie Co to jest na przykład co pół roku) postępowe ruchy wody w morzach i oceanach, wchodzące w skład ogólnej cyrkulacji wód oceanu światowego. Obejmują warstwę wody o w miarę niewielkiej
 • Definicja ponor Co to jest postać otworu albo korytarza wydrążonego poprzez wodę. Miejsce wpływu wód krasowych w podziemne korytarze. Czasami całe rzeki płyną na pewnych odcinkach pod powierzchnią ziemi (na
 • Definicja przyrost naturalny Co to jest rozwoju populacji danego obszaru. Oblicza się go odejmując liczbę zgonów w danym okresie od liczby urodzeń. Jeżeli rezultat jest nieujemny, znaczy wzrost liczby ludności, jeżeli
 • Definicja polje Co to jest zagłębienie śródgórskie albo śródwyżynne, otoczone ze wszystkich stron wyraźnymi zboczami, pozbawione powierzchniowego odpływu wód. Polje powstaje w rezultacie długookresowych
 • Definicja plodozmian Co to jest wieloma, odpowiednio dobranymi gatunkami roślin. Określony gatunek rośnie w tym samym miejscu co kilka lat. Wykorzystywanie odpowiedniego płodozmianu (uprawia się na przemian
 • Definicja południk geograficzny Co to jest których w tym samym czasie występuje południe (górowanie Słońca). Wszystkie południki geograficzne zbiegają się w biegunach i wraz z równoleżnikami tworzą siatkę geograficzną
 • Definicja piaskowiec Co to jest okruchowych, powstała wskutek diagenezy piasku. W zależności od składu mineralnego odznacza się: piaskowce kwarcowe - złożone raczej z ziarn kwarcu (powyżej 80%), arkozy
 • Definicja pasowość środowiska Co to jest przestrzennego układu środowiska na niektórych obszarach, polegająca na występowaniu równoległych pasów krajobrazowych, z których każdy cechuje się odmiennym charakterem
 • Definicja puszcza Co to jest lasów i bagien, pozbawione stałego osadnictwa, dziś już nie istniejące. Aktualnie nazwą puszczy ustala się spore kompleksy leśne, zazwyczaj o przekształconych pod wpływem
 • Definicja powierzchnia zrównania Co to jest cechująca się niewielkimi wysokościami względnymi, powstała w konsekwencji długookresowych mechanizmów degradacji wyniosłości powierzchni Ziemi, a również niekiedy akumulacji
 • Definicja połonina Co to jest subalpejskich wykształconych powyżej górną granicą lasu w Karpatach Wschodnich, piętro roślinności o charakterze naturalnym, którego zasięg poszerzył znacząco człowiek, stosując
 • Definicja pielgrzymka Co to jest świętych. Popularna w wielu religiach. Przykład pielgrzymowania dali między innymi Paweł i Mani, podejmując wyprawy celem głoszenia wiary. Dla mnichów wczesnego buddyzmu i
 • Definicja próchnica glebowa Co to jest przekształcenia na drodze biochemicznej, przy udziale mikroorganizmów (na przykład bakterii, grzybów), mikro-, mezo- i makrofauny glebowej (((na przykład drobnych kręgowców
 • Definicja pingo Co to jest występujące w obszarach polarnych, w konsekwencji zamarzania wody gruntowej. Powstający lód powiększa własną objętość i skutkuje pęcznienie nadległej warstwy gruntu. W rezultacie
 • Definicja preria Co to jest wnętrze kontynentu od około 90° długości geograficznej wschodniej do Gór Skalistych i od Kanady do Teksasu. Rozróżnia się trzy zasadnicze typy prerii: 1) Prerię typową
 • Definicja pogoda Co to jest określony poprzez układ przedmiotów meteorologicznych, takich jak między innymi: ciśnienie (ciśnienie atmosferyczne), temperatura, wilgotność powietrza, wiatr, rozmiar i rodzaj
 • Definicja podziałka mapy Co to jest podzielony na mniejsze części i opisany zgodnie ze skalą mapy. Podziałka mapy umożliwia bezpośrednie odczytanie z mapy rzeczywistych odległości (na przykład dzięki kroczka), bez
 • Definicja poziom próchniczy Co to jest górny poziom w profilu glebowym, gdzie gromadzą się rozłożone szczątki organiczne korzeni roślin i edafonu, zw. próchnicą
 • Definicja protosfera Co to jest zewnętrzna (powyżej 1500 km), bardzo rozrzedzona i zjonizowana warstwa atmosfery ziemskiej, zawierająca raczej protony. Część egzosfery
 • Definicja puszta Co to jest geogr. odmiana stepu występującego na Wielkiej Nizinie Węgierskiej
 • Definicja pumeks Co to jest skała wylewna zbudowana z silnie porowatego, jasnego szkliwa wulkanicznego. Służący do szlifowania i polerowania i jako środek filtracyjny i materiał izolacyjny
 • Definicja punkt rosy Co to jest powietrzu osiąga (przy przemianie izobarycznej) stan przesycenia, czego znakiem jest pojawienie się kropelek wody. Temperatura punktu rosy charakteryzuje wilgotność powietrza
 • Definicja pustynia lodowa Co to jest okołobiegunowe obszary wiecznych lodów, pozbawione wszelkiej roślinności, nie zamieszkane, gdzie nie docierają nawet stali mieszkańcy obszarów polarnych, na przykład Eskimosi
 • Definicja peneplena Co to jest wytworzona w wyniku obniżania wyższych obszarów (denudacja) i wypełniania roztartym materiałem skalnym niżej położonych (sedymentacja). Ma łagodne wyniosłości wododziałowe
 • Definicja przybrzeże Co to jest wód morza (albo jeziora). Szerokość przybrzeża nie jest ściśle określona i zależy od lokalnych warunków. Niekiedy utożsamia się przybrzeże z pasem wód terytorialnych, którego
 • Definicja paludologia Co to jest bagien, ich hydrologię i fitogeografię, znaczenie w przyrodzie. Paludologia rozwinęła się w wyniku coraz powszechniejszego odwadniania i zagospodarowania bagien, raczej najpierw
 • Definicja pak lodowy Co to jest raczej na Morzu Arktycznym (w Arktyce) i przy Antarktydzie (w szczególności na Morzu Weddella i Rossa), tworząc płaskie pola lodowe o grubości około 2-4 m. Pak lodowy regularnie
 • Definicja pastwisko Co to jest murawowe pokryte niską roślinnością z sporym udziałem traw, na przykład: życicy trwałej, grzebienicy pospolitej i koniczyny białej, utrzymywane i kształtowane poprzez intensywny
 • Definicja padół Co to jest płytkiego zagłębienia o wydłużonym kształcie. Padół, w odróżnieniu do doliny, nie posiada jednolitego spadku w jednym kierunku, stąd bywa używany na różnych swoich odcinkach
 • Definicja pampas Co to jest Argentyna, Urugwaj, od Atlantyku po Andy) bezdrzewna formacja roślinna, zbliżona do eurazjatyckiego stepu i północnoamerykańskiej prerii. Kluczowym składnikiem są różne gatunki
 • Definicja park krajobrazowy Co to jest wartości jego środowiska przyrodniczego albo wysokie walory estetyczno-widokowe, kulturowe, historyczne albo turystyczne. Celem jego utworzenia jest zachowanie, popularyzacja i
 • Definicja piasek Co to jest Skład mineralny piasku jest bardzo zróżnicowany i zazwyczaj wskazuje jego pochodzenie, a niekiedy również długość jego transportu. W zależności od składu odznacza się: piaski
 • Definicja pagórek Co to jest wzniesienia, wyraźnie wyodrębniającego się w terenie, dzięki znacznemu nachyleniu stoków. Pagórek posiada zaokrąglony wierzchołek, do kilkuset metrów średnicy i od kilku do
 • Definicja paraekumena (subekumena) Co to jest subekumena, region na powierzchni Ziemi, który jest zamieszkiwany tylko okresowo (na przykład poprzez koczowników) bądź nie zamieszkany, lecz używany gospodarczo
 • Definicja powierzchnia nieciągłości Co to jest w obrębie określonej formacji skalnej, gdzie występuje wyraźne przerwanie spójności utworów skalnych. Stworzenie nieciągłości powiązane jest najczęściej z deformacjami
 • Definicja parów Co to jest epizodycznie, o płaskim, wyrównanym dnie i stromych, lecz nie urwistych zboczach, zazwyczaj pokrytych roślinnością (trawa, drzewa). Parów powstaje zazwyczaj z przeobrażenia wąwozu
 • Definicja permafrost Co to jest gleba, której temperatura utrzymuje się poniżej 0°C przynajmniej poprzez 2 lata (jednocześnie średnia roczna temperatura powietrza nie przekracza -8°C). Przestwory glebowe są
 • Definicja porwaki Co to jest oderwane od macierzystego podłoża i przetransportowane wskutek działania określonego procesu geologicznego. Odznacza się: porwaki tektoniczne - przemieszczone wraz z osadami
 • Definicja piargi Co to jest rezultacie gromadzenia się materiału odpadłego ze ścian skalnych. Piargi występują bądź w obrębie ścian skalnych (na przykład w żlebach), bądź u ich podnóża, gdzie tworzą stożki
 • Definicja pasaty Co to jest stanowiące istotny obiekt ogólnej cyrkulacji atmosferycznej. Średnia szybkość 5-8 m/s. Wieją z wyżów zwrotnikowych w stronę równika i wskutek siły Coriolisa mają na półkuli
 • Definicja piorun Co to jest Najczęściej termin piorun odnosi się do wyładowania iskrowego (iskra elektryczna) między chmurą a gruntem albo między chmurami. Wyładowanie zachodzi na długości rzędu kilometra
 • Definicja plaskowyz Co to jest albo falistej powierzchni. Płaskowyż cechuje się słabym rozczłonkowaniem poprzez doliny i jest oddzielony wyraźnym progiem od otaczających go niższych obszarów. W Polsce charakter
 • Definicja planowanie przestrzenne Co to jest prawidłowego rozwoju poszczególnych obszarów państwie. Planowanie przestrzenne to sztuka organizowania przestrzeni na potrzeby człowieka, przy jednoczesnym uwzględnieniu
 • Definicja piramida wieku Co to jest przedstawiającego udział poszczególnych grup wiekowych w ogólnej liczbie ludności w danym państwie. Oś rzędnych zawiera skalę wieku ludności, oś odciętych - liczbę osób w danym
 • Definicja planimetr Co to jest przyrząd mechaniczny wykorzystywany do pomiaru powierzchni figur płaskich. Planimetry wykorzystuje się w kartometrii do pomiaru na przykład powierzchni jezior albo krajów na
 • Definicja przysiółek Co to jest kilku albo kilkunastu zagród. Przysiółek posiada swoją nazwę, lecz nie stanowi odrębnej jednostki administracyjnej (należy do większej wsi). Przysiółki są bardzo częste na
 • Definicja plaszczowina Co to jest skalnych, powstające pod wpływem nacisku bocznego wywołanego poprzez ruchy górotwórcze. Płaszczowina charakteryzuje się sporą rozciągłością poziomą (nawet do kilkuset km), a
 • Definicja pływy Co to jest wody w morzach i oceanach (i w innych zbiornikach wodnych) i odkształcenia powierzchni wywołane zmianami w oddziaływaniu grawitacyjnym Słońca, a w pierwszej kolejności Księżyca na
 • Definicja pojezierze Co to jest podlegały zlodowaceniu w plejstocenie, charakteryzujący się młodoglacjalną rzeźbą terenu i występowaniem licznych jezior polodowcowych. W Polsce pojezierza zajmują północną część
 • Definicja playa takyr Co to jest płaskim dnie zbudowanym z nagromadzonego poprzez płynące okresowo wody drobnoziarnistego materiału okruchowego (muły, iły). Takyr stanowi regularnie dno bezodpływowego jeziora
 • Definicja płyta litosfery Co to jest rozmiarów fragment litosfery, stanowiący wewnętrznie sztywną całość, graniczący z innymi wzdłuż stref silnie aktywnych sejsmicznie i o wzmożonym zazwyczaj wulkanizmie (na przykład
 • Definicja ploso Co to jest dnie i łagodnym nurcie, znajdujący się zazwyczaj między dwoma bystrzami (odcinkami o płytszym dnie i szybszym nurcie). Plosa regularnie występują w zakolach rzeki. Pozwala na
 • Definicja plutonizm Co to jest Huttona, wg której kluczową rolę w tworzeniu się skał odegrała magma i ciepło wewnętrzne Ziemi. Przeciwieństwem plutonizmu był neptunizm
 • Definicja plateau Co to jest region wyżynny, zwykle o płytowej budowie, oddzielony schodkowatymi stokami od otaczającego terenu
 • Definicja podstawa erozyjna Co to jest rzecznej, gdzie rzeka - ze względu minimalnego spadku - nie może już pogłębiać swojego koryta i mechanizmy erozyjne (wcinania się rzeki w podłoże) zostają zastąpione
 • Definicja pokład Co to jest forma złoża (raczej osadowego) kopalin, w formie warstwy otoczonej leżącymi względem siebie równolegle płaszczyznami skał płonnych
 • Definicja podział administracyjny Co to jest jednostek terytorialnych, posiadających lokalną administrację, ale podległych władzom centralnym, w celu ułatwienia kierowania krajem. Jednostki podziału administracyjnego
 • Definicja pobrzeże Co to jest środowisko przyrodnicze i rodzaj gospodarki wykazują mocne związki z morzem (wpływ klimatyczne, hydrologiczne, biogeograficzne, rybołówstwo, porty morskie, kąpieliska morskie i
 • Definicja potamologia Co to jest innych cieków. Potamologia nie tylko opisuje rzeki przez badanie ilości wody w nich płynącej, rodzajów zasilania, typów koryta i tym podobne, lecz również zajmuje się badaniem
 • Definicja popiół wulkaniczny Co to jest podobnie jak lapille, utworzony z rozpylonej lawy, której cząstki zastygły w powietrzu, albo także pył skały rozdrobnionej siłą eksplozji. W trakcie erupcji wulkanów popiół
 • Definicja porohy Co to jest skalnych w korycie rzecznym. Z uwagi na znaczącą odporność skał koryto w obrębie porohów zwęża się i jednocześnie uzyskuje większy spadek, stąd prąd rzeki na odcinku porohów jest
 • Definicja porfir Co to jest skał wulkanicznych albo żyłowych, posiadających strukturę porfirową (w skrytokrystalicznym albo drobnoziarnistym cieście skalnym tkwią widoczne gołym okiem pojedyncze prakryształy
 • Definicja potok Co to jest mały, naturalny ciek powierzchniowy, o wydajnym źródle i wartkim nurcie. Płynie wąskim korytem, w górach kamienistym albo żwirowym, na nizinach piaszczystym albo mulistym
 • Definicja pomnik przyrody Co to jest przyrody ożywionej) albo nieożywionej (pomnik przyrody nieożywionej) bądź ich zespoły, charakteryzujące się niepowtarzalnymi wartościami naukowymi, krajobrazowymi, historyczno
 • Definicja poziom iluwialny Co to jest charakterystyczny dla gleb bielicowych i bielic. W profilu glebowym znajduje się bezpośrednio pod poziomem eluwialnym. Wzbogacony w próchnicę, związki glinu, żelaza i manganu, a
 • Definicja poziom glejowy Co to jest hydrogenicznych i semihydrogenicznych, wykazujący wpływ działania mechanizmów glejowych, wzbogacony w zredukowane związki żelaza i manganu. Zabarwienie najczęściej szare
 • Definicja powódź Co to jest koryta rzeki albo brzegu morza, w wyniku wezbrania wód. Powodem wezbrań są obfite i długookresowe opady deszczu, nagły spływ wód z topniejących śniegów wiosną albo sztormy
 • Definicja półka kontynentalna Co to jest przylądowa, część bloku (cokołu) kontynentalnego znajdująca się pod powierzchnią morza. Szelf jest zazwyczaj przedłużeniem równiny nadbrzeżnej, jego nachylenie na ogół nie
 • Definicja półwysep Co to jest połączenia z lądem przybrzeżnej wyspy, w wyniku zasypania albo zamulenia oddzielającej wyspę od lądu cieśniny. Półwyspy przyrostkowe zazwyczaj oddzielone są od reszty obszaru
 • Definicja poziom eluwialny Co to jest charakterystyczny dla gleb bielicowych, bielic i gleb glejobielicowych i glejobielic. W profilu glebowym znajduje się bezpośrednio pod poziomem próchnicznym. Zabarwienie
 • Definicja proces glebotwórczy Co to jest gleby, zachodzących na powierzchni litosfery pod wpływem czynników abiotycznych: klimatycznych, ukształtowania powierzchni, i biotycznych, jest to organizmów żywych. Pierwszym
 • Definicja pradolina Co to jest z kilkoma poziomami teras, powstała w momencie lodowcowym. Pradoliny ciągnęły się równolegle do czoła lądolodu i były żłobione poprzez wody pochodzące z jego topnienia. Pradoliny
 • Definicja profil glebowy Co to jest pionowy przekrój gleby przedstawiający jej morfologię, a więc zróżnicowanie, miąższość i wzajemny układ poziomów genetycznych, od jej powierzchni aż po skałę macierzystą
 • Definicja prądy rzeczne Co to jest się wieloma prędkościami płynięcia, wynikającymi z cech koryta rzecznego na poszczególnych odcinkach: spadku, przepływu i szorstkości dna. Na przykład w rzekach górskich prądy
 • Definicja prąd strumieniowy Co to jest geograficznej 25-45°, przemieszczający się z zachodu na wschód w górnej troposferze (w pobliżu tropopauzy) o długości tys. km, szerokości setek km, grubości kilku km i prędkości
 • Definicja profil podłużny rzeki Co to jest m. poszczególnych odcinków koryta rzecznego, od źródeł do dowolnego punktu doliny albo ujścia rzeki, pomocny przy obliczaniu spadku rzeki
 • Definicja przylądek Co to jest morze pkt. lądu. Skrajnie położone przylądki (na przykład najdalej na wschód i na zachód) wyznaczają położenie geograficzne danego kontynentu albo wyspy. Przykładowo najdalej na
 • Definicja przymrozek Co to jest 0°C (najczęściej w nocy bądź nad ranem) w dniu, gdzie temperatura max. powietrza wynosi ponad 0°C. Dni z przymrozkami są charakterystyczną właściwością okresu od jesieni do wiosny
 • Definicja przyrost rzeczywisty Co to jest wzrost naturalny skorygowany o saldo migracji
 • Definicja przegłębienie doliny Co to jest żłobienia lodowcowego, mechanizmów krasowych, wywiewania albo eworsji. Przegłębienie doliny w klimacie wilgotnym wypełnione jest zazwyczaj jeziorem stałym, w klimacie suchym
 • Definicja przeciągnięcie rzeki Co to jest spowodowana przekroczeniem krytycznego kąta natarcia skrzydła i oderwaniem strug powietrza od jego górnej powierzchni. 2) w obróbce plastycznej wada materiału ciągnionego w formie
 • Definicja przewieszka Co to jest Przewieszka stanowi część ściany o kącie nachylenia przekraczającym 90°, a zatem wysuniętą bardziej niż partie skalne znajdujące się pod nią. Przewieszka powstaje: 1) w
 • Definicja przybój Co to jest przekształcania silnej fali morskiej przy uderzeniu o płytki brzeg. W wyniku spłaszczenia orbit cząstek wody na powierzchni fali przechodzi ona w ruch wahadłowy (do i od brzegu
 • Definicja przedgórze Co to jest pofalowanej, leżący na przedpolu gór. Przedgórza mogą mieć bardzo różną genezę, w rzeźbie typu zrębowego (na przykład Przedgórze Sudeckie, Piedmont) mogą stanowić nie wypiętrzoną
 • Definicja polewa pustynna Co to jest pustynny, patyna pustynna, twarda powłoka na powierzchni skał, utworzona w warunkach klimatu pustynnego, w konsekwencji wytrącania się tlenków żelaza, manganu i krzemu z wód
 • Definicja postglacjał Co to jest glacjale), cechujący się występowaniem warunków peryglacjalnych i zachodzeniem intensywnych mechanizmów morfologicznych, typowych dla tego okresu. Z czasem klimat etapowo się
 • Definicja przełom rzeki Co to jest przewężenie, dno jest wąskie, a zbocza strome, regularnie urwiste. Przełom powstaje w miejscu, gdzie wody rzeczne napotykają przeszkodę (wzniesienie) i przecinają ją, żłobiąc swe
 • Definicja poziomica Co to jest punkty o tej samej wysokości n.p.m. Dzięki poziomic przedstawia się na mapie rzeźbę terenu. Konstruując je zachowuje się równe interwały, tzn. rysuje się poziomice co 5 m albo co
 • Definicja półwysep Co to jest trzech stron oblewana wodami. Rozróżnia się półwyspy: pierwszorzędne - wyrastające bezpośrednio z trzonu kontynentu, i drugorzędne - stanowiące części półwyspów większych (na
 • Definicja plankton Co to jest unoszących się w toni wodnej, posiadających pewne możliwości poruszania się - zbyt jednak ograniczone, aby przeciwstawić się ruchom wody. Plankton roślinny zwany jest
 • Definicja park narodowy Co to jest naturalnym albo mało zmieniony poprzez działalność gospodarczą człowieka, charakteryzujący się nieprzeciętnymi wartościami naukowymi i wyjątkowymi walorami przyrodniczymi
 • Definicja przykosa Co to jest poprzez naniesiony piasek i drobny żwir. Przykosa regularnie wznosi się aż do powierzchni wód i w zależności od siły ciągu przesuwa się z nurtem rzeki w dół. Wahania stanu wody i
 • Definicja piętrowość Co to jest górach, polegająca na stopniowym zmienianiu się jego cech, wraz ze wzrostem wysokości bezwzględnej (n.p.m.). Definicja piętrowości dotyczy zarówno zmienności całego środowiska
 • Definicja przełęcz Co to jest położone między dwoma szczytami górskimi. Stworzenie przełęczy uwarunkowane jest bądź mniejszą odpornością skał budujących przełęcz, bądź także procesami nacinania z obu stron
 • Definicja profil doliny Co to jest doliny (profil podłużny) albo w poprzek doliny, w jednym z charakterystycznych miejsc (profil poprzeczny). Wyznaczanie profilu doliny pomaga w opisie doliny i służy określaniu jej
 • Definicja półpustynia Co to jest najczęściej spotykanych rodzajów krajobrazu na kuli ziemskiej. Półpustynia cechuje się suchym (lecz nie skrajnie suchym) klimatem, brakiem sieci cieków stałych, występowaniem
 • Definicja pole firnowe Co to jest wiecznego śniegu. Pole firnowe ma zazwyczaj kształt rozległej misy, położonej w górnej części doliny górskiej, bądź także zajmuje wysoko wzniesiony płaskowyż górski. Pole firnowe
 • Definicja południk zerowy Co to jest tzn. taki, od którego mierzy się długość geograficzną wschodnią (na wschód od południka zerowego) i zachodnią (na zachód od południka zerowego). Od XVI w. był to południk wyspy
 • Definicja podgórze Co to jest znajdujący się jednak poza ich obrębem. Podgórze ma charakter równiny albo niskiej wysoczyzny i stanowi zazwyczaj część kotliny śródgórskiej albo najbliższą górom część szerokiego
 • Definicja pora sucha Co to jest średnie sumy opadów są bardzo małe albo równe 0 mm. Występowanie pory suchej i jej długość i natężenie na kuli ziemskiej zależy od szerokości, odległości od zbiorników wodnych
 • Definicja przesmyk Co to jest obszarami wodnymi (morzami albo jeziorami). Przesmyk łączy niekiedy półwysep z resztą lądu (na przykład Przesmyk Koryncki u nasady Peloponezu, Parapolski Doł u nasady Kamczatki
 • Definicja pogórze Co to jest rezultacie długotrwałego procesu degradacji obszaru górskiego, zazwyczaj fałdowego (fałdowe góry). Pogórze cechuje się dość łagodnymi formami rzeźby, wyrównanym poziomem
 • Definicja pora deszczowa Co to jest atmosferyczne. Na równiku występują dwa okresy deszczowe, przypadające na zrównanie dnia z nocą (deszcze zenitalne). Stosunkowo wzrostu szerokości geograficznej pora deszczowa
 • Definicja plaza Co to jest żwirowy pas wybrzeża, stanowiący strefę graniczną między lądem a morzem. W zależności od stanu morza (kierunek wiatru, rozmiar fal) i rodzaju i wielkości pływów morskich plaża
 • Definicja parowanie Co to jest odrywaniu się cząstek wody od wilgotnej powierzchni (na przykład oceanu, gruntu, roślin) i przechodzeniu jej do powietrza jako drobiny pary wodnej, w trakcie którego pobierana
 • Definicja poldery Co to jest depresja), zabezpieczone tamami i wałami przed zalaniem, używane rolniczo. Początkowo gleba polderów jest mocno zasolona i niezbędne są odpowiednie zabiegi agrotechniczne, by
 • Definicja państwo Co to jest władzę, zajmująca określone terytorium. Przynależność do państwa ma charakter sformalizowany (obywatelstwo). W obrębie państwa występuje relacja: władza - podporządkowane jej

Co to znaczy Znaczenie i położenie. Gdzie jest?

Lista pojęć i zagadnień z dziedziny geografii, geodezji.

Definicje demograficzne, słownik geologiczny. Co to jest? Co znaczy?

Definicja Państwo, Poldery, Parowanie, Plaza, Pora Deszczowa, Pogórze, Przesmyk, Pora Sucha, Podgórze, Południk Zerowy, Pole Firnowe, Półpustynia, Profil Doliny co to znaczy.

Słownik Państwo, Poldery, Parowanie, Plaza, Pora Deszczowa, Pogórze co to jest.