PIDŻYN PRZEGŁĘBIENIE DOLINY co to jest
SŁOWNIK Pidżyn, Przegłębienie Doliny, Profil Podłużny Rzeki, Pokład, Półka Kontynentalna, Playa.

Słownik i definicje geograficzne P

 • Definicja Środowiska Pasowość Informacje przestrzennego układu środowiska na niektórych obszarach, polegająca na występowaniu równoległych pasów krajobrazowych, z których każdy cechuje się odmiennym charakterem co to jest.
 • Definicja Eluwialny Poziom Informacje charakterystyczny dla gleb bielicowych, bielic i gleb glejobielicowych i glejobielic. W profilu glebowym znajduje się bezpośrednio pod poziomem próchnicznym. Zabarwienie definicja.
 • Definicja Peneplena Informacje wytworzona w wyniku obniżania wyższych obszarów (denudacja) i wypełniania roztartym materiałem skalnym niżej położonych (sedymentacja). Ma łagodne wyniosłości wododziałowe co znaczy.
 • Definicja Półpustynia Informacje najczęściej spotykanych rodzajów krajobrazu na kuli ziemskiej. Półpustynia cechuje się suchym (lecz nie skrajnie suchym) klimatem, brakiem sieci cieków stałych, występowaniem słownik.
 • Definicja Sucha Pora Informacje średnie sumy opadów są bardzo małe albo równe 0 mm. Występowanie pory suchej i jej długość i natężenie na kuli ziemskiej zależy od szerokości, odległości od zbiorników wodnych znaczenie.
 • Definicja Pustynna Polewa Informacje pustynny, patyna pustynna, twarda powłoka na powierzchni skał, utworzona w warunkach klimatu pustynnego, w konsekwencji wytrącania się tlenków żelaza, manganu i krzemu z wód czym jest.
 • Definicja Glebotwórczy Proces Informacje gleby, zachodzących na powierzchni litosfery pod wpływem czynników abiotycznych: klimatycznych, ukształtowania powierzchni, i biotycznych, jest to organizmów żywych. Pierwszym co oznacza.
 • Definicja Wieku Piramida Informacje przedstawiającego udział poszczególnych grup wiekowych w ogólnej liczbie ludności w danym państwie. Oś rzędnych zawiera skalę wieku ludności, oś odciętych - liczbę osób w danym krzyżówka.
 • Definicja Pagórek Informacje wzniesienia, wyraźnie wyodrębniającego się w terenie, dzięki znacznemu nachyleniu stoków. Pagórek posiada zaokrąglony wierzchołek, do kilkuset metrów średnicy i od kilku do najlepszy.
 • Definicja Przymrozek Informacje 0°C (najczęściej w nocy bądź nad ranem) w dniu, gdzie temperatura max. powietrza wynosi ponad 0°C. Dni z przymrozkami są charakterystyczną właściwością okresu od jesieni do wiosny przykłady.
 • Definicja Pumeks Informacje skała wylewna zbudowana z silnie porowatego, jasnego szkliwa wulkanicznego. Służący do szlifowania i polerowania i jako środek filtracyjny i materiał izolacyjny encyklopedia.
 • Definicja Powódź Informacje koryta rzeki albo brzegu morza, w wyniku wezbrania wód. Powodem wezbrań są obfite i długookresowe opady deszczu, nagły spływ wód z topniejących śniegów wiosną albo sztormy jak działa.
 • Definicja Naturalny Przyrost Informacje rozwoju populacji danego obszaru. Oblicza się go odejmując liczbę zgonów w danym okresie od liczby urodzeń. Jeżeli rezultat jest nieujemny, znaczy wzrost liczby ludności, jeżeli czy jest.
 • Definicja Glejowy Poziom Informacje hydrogenicznych i semihydrogenicznych, wykazujący wpływ działania mechanizmów glejowych, wzbogacony w zredukowane związki żelaza i manganu. Zabarwienie najczęściej szare pojęcie.
 • Definicja Próchniczy Poziom Informacje górny poziom w profilu glebowym, gdzie gromadzą się rozłożone szczątki organiczne korzeni roślin i edafonu, zw. próchnicą wyjaśnienie.
 • Definicja Pustynny Pancerz Informacje pustynny, patyna pustynna, twarda powłoka na powierzchni skał, utworzona w warunkach klimatu pustynnego, w konsekwencji wytrącania się tlenków żelaza, manganu i krzemu z wód opis.
 • Definicja Pingo Informacje występujące w obszarach polarnych, w konsekwencji zamarzania wody gruntowej. Powstający lód powiększa własną objętość i skutkuje pęcznienie nadległej warstwy gruntu. W rezultacie informacje.
 • Definicja Pływy Informacje wody w morzach i oceanach (i w innych zbiornikach wodnych) i odkształcenia powierzchni wywołane zmianami w oddziaływaniu grawitacyjnym Słońca, a w pierwszej kolejności Księżyca na co to jest.
 • Definicja Firnowe Pole Informacje wiecznego śniegu. Pole firnowe ma zazwyczaj kształt rozległej misy, położonej w górnej części doliny górskiej, bądź także zajmuje wysoko wzniesiony płaskowyż górski. Pole firnowe definicja.
 • Definicja Przełęcz Informacje położone między dwoma szczytami górskimi. Stworzenie przełęczy uwarunkowane jest bądź mniejszą odpornością skał budujących przełęcz, bądź także procesami nacinania z obu stron co znaczy.
 • Definicja Państwo Informacje władzę, zajmująca określone terytorium. Przynależność do państwa ma charakter sformalizowany (obywatelstwo). W obrębie państwa występuje relacja: władza - podporządkowane jej słownik.
 • Definicja Geograficzny Południk Informacje których w tym samym czasie występuje południe (górowanie Słońca). Wszystkie południki geograficzne zbiegają się w biegunach i wraz z równoleżnikami tworzą siatkę geograficzną znaczenie.
 • Definicja Parów Informacje epizodycznie, o płaskim, wyrównanym dnie i stromych, lecz nie urwistych zboczach, zazwyczaj pokrytych roślinnością (trawa, drzewa). Parów powstaje zazwyczaj z przeobrażenia wąwozu czym jest.
 • Definicja Plaszczowina Informacje skalnych, powstające pod wpływem nacisku bocznego wywołanego poprzez ruchy górotwórcze. Płaszczowina charakteryzuje się sporą rozciągłością poziomą (nawet do kilkuset km), a co oznacza.
 • Definicja Parowanie Informacje odrywaniu się cząstek wody od wilgotnej powierzchni (na przykład oceanu, gruntu, roślin) i przechodzeniu jej do powietrza jako drobiny pary wodnej, w trakcie którego pobierana krzyżówka.
 • Definicja Górskie Pasmo Informacje kształcie, składająca się z wododzielnego grzbietu (grzbiet kluczowy, grań kluczowa) i licznych, odchodzących od niego grzbietów bocznych, opadających ku przedpolu gór. W najlepszy.
 • Definicja Piasek Informacje Skład mineralny piasku jest bardzo zróżnicowany i zazwyczaj wskazuje jego pochodzenie, a niekiedy również długość jego transportu. W zależności od składu odznacza się: piaski przykłady.
 • Definicja Poziomica Informacje punkty o tej samej wysokości n.p.m. Dzięki poziomic przedstawia się na mapie rzeźbę terenu. Konstruując je zachowuje się równe interwały, tzn. rysuje się poziomice co 5 m albo co encyklopedia.
 • Definicja Wulkaniczny Popiół Informacje podobnie jak lapille, utworzony z rozpylonej lawy, której cząstki zastygły w powietrzu, albo także pył skały rozdrobnionej siłą eksplozji. W trakcie erupcji wulkanów popiół jak działa.
 • Definicja Przyrody Pomnik Informacje przyrody ożywionej) albo nieożywionej (pomnik przyrody nieożywionej) bądź ich zespoły, charakteryzujące się niepowtarzalnymi wartościami naukowymi, krajobrazowymi, historyczno czy jest.
 • Definicja Narodowy Park Informacje naturalnym albo mało zmieniony poprzez działalność gospodarczą człowieka, charakteryzujący się nieprzeciętnymi wartościami naukowymi i wyjątkowymi walorami przyrodniczymi pojęcie.
 • Definicja Przysiółek Informacje kilku albo kilkunastu zagród. Przysiółek posiada swoją nazwę, lecz nie stanowi odrębnej jednostki administracyjnej (należy do większej wsi). Przysiółki są bardzo częste na wyjaśnienie.
 • Definicja Paludologia Informacje bagien, ich hydrologię i fitogeografię, znaczenie w przyrodzie. Paludologia rozwinęła się w wyniku coraz powszechniejszego odwadniania i zagospodarowania bagien, raczej najpierw opis.
 • Definicja Litosfery Płyta Informacje rozmiarów fragment litosfery, stanowiący wewnętrznie sztywną całość, graniczący z innymi wzdłuż stref silnie aktywnych sejsmicznie i o wzmożonym zazwyczaj wulkanizmie (na przykład informacje.
 • Definicja Rzeki Przełom Informacje przewężenie, dno jest wąskie, a zbocza strome, regularnie urwiste. Przełom powstaje w miejscu, gdzie wody rzeczne napotykają przeszkodę (wzniesienie) i przecinają ją, żłobiąc swe co to jest.
 • Definicja Postglacjał Informacje glacjale), cechujący się występowaniem warunków peryglacjalnych i zachodzeniem intensywnych mechanizmów morfologicznych, typowych dla tego okresu. Z czasem klimat etapowo się definicja.
 • Definicja Lodowa Pustynia Informacje okołobiegunowe obszary wiecznych lodów, pozbawione wszelkiej roślinności, nie zamieszkane, gdzie nie docierają nawet stali mieszkańcy obszarów polarnych, na przykład Eskimosi co znaczy.
 • Definicja Przestrzenne Planowanie Informacje prawidłowego rozwoju poszczególnych obszarów państwie. Planowanie przestrzenne to sztuka organizowania przestrzeni na potrzeby człowieka, przy jednoczesnym uwzględnieniu słownik.
 • Definicja Permafrost Informacje gleba, której temperatura utrzymuje się poniżej 0°C przynajmniej poprzez 2 lata (jednocześnie średnia roczna temperatura powietrza nie przekracza -8°C). Przestwory glebowe są znaczenie.
 • Definicja Porwaki Informacje oderwane od macierzystego podłoża i przetransportowane wskutek działania określonego procesu geologicznego. Odznacza się: porwaki tektoniczne - przemieszczone wraz z osadami czym jest.
 • Definicja Śnieżna Pokrywa Informacje pokrywająca dany region, będąca efektem opadów o stałej postaci (raczej śniegu), utrzymująca się przy ujemnej temperaturze powietrza. Występuje w chłodnej porze roku w średnich i co oznacza.
 • Definicja Potok Informacje mały, naturalny ciek powierzchniowy, o wydajnym źródle i wartkim nurcie. Płynie wąskim korytem, w górach kamienistym albo żwirowym, na nizinach piaszczystym albo mulistym krzyżówka.
 • Definicja Pobrzeże Informacje środowisko przyrodnicze i rodzaj gospodarki wykazują mocne związki z morzem (wpływ klimatyczne, hydrologiczne, biogeograficzne, rybołówstwo, porty morskie, kąpieliska morskie i najlepszy.
 • Definicja Doliny Profil Informacje doliny (profil podłużny) albo w poprzek doliny, w jednym z charakterystycznych miejsc (profil poprzeczny). Wyznaczanie profilu doliny pomaga w opisie doliny i służy określaniu jej przykłady.
 • Definicja Deszczowa Pora Informacje atmosferyczne. Na równiku występują dwa okresy deszczowe, przypadające na zrównanie dnia z nocą (deszcze zenitalne). Stosunkowo wzrostu szerokości geograficznej pora deszczowa encyklopedia.
 • Definicja Pastwisko Informacje murawowe pokryte niską roślinnością z sporym udziałem traw, na przykład: życicy trwałej, grzebienicy pospolitej i koniczyny białej, utrzymywane i kształtowane poprzez intensywny jak działa.
 • Definicja Planimetr Informacje przyrząd mechaniczny wykorzystywany do pomiaru powierzchni figur płaskich. Planimetry wykorzystuje się w kartometrii do pomiaru na przykład powierzchni jezior albo krajów na czy jest.
 • Definicja Purga Informacje mroźnego wiatru połączonego z obfitymi opadami śniegu występującego w Rosji. W Kanadzie i na północy USA wiatr ten nosi nazwę blizzard pojęcie.
 • Definicja Subekumena Paraekumena Informacje subekumena, region na powierzchni Ziemi, który jest zamieszkiwany tylko okresowo (na przykład poprzez koczowników) bądź nie zamieszkany, lecz używany gospodarczo wyjaśnienie.
 • Definicja Potamologia Informacje innych cieków. Potamologia nie tylko opisuje rzeki przez badanie ilości wody w nich płynącej, rodzajów zasilania, typów koryta i tym podobne, lecz również zajmuje się badaniem opis.
 • Definicja Porfir Informacje skał wulkanicznych albo żyłowych, posiadających strukturę porfirową (w skrytokrystalicznym albo drobnoziarnistym cieście skalnym tkwią widoczne gołym okiem pojedyncze prakryształy informacje.
 • Definicja Strumieniowy Prąd Informacje geograficznej 25-45°, przemieszczający się z zachodu na wschód w górnej troposferze (w pobliżu tropopauzy) o długości tys. km, szerokości setek km, grubości kilku km i prędkości co to jest.
 • Definicja Piorun Informacje Najczęściej termin piorun odnosi się do wyładowania iskrowego (iskra elektryczna) między chmurą a gruntem albo między chmurami. Wyładowanie zachodzi na długości rzędu kilometra definicja.
 • Definicja Padół Informacje płytkiego zagłębienia o wydłużonym kształcie. Padół, w odróżnieniu do doliny, nie posiada jednolitego spadku w jednym kierunku, stąd bywa używany na różnych swoich odcinkach co znaczy.
 • Definicja Ploso Informacje dnie i łagodnym nurcie, znajdujący się zazwyczaj między dwoma bystrzami (odcinkami o płytszym dnie i szybszym nurcie). Plosa regularnie występują w zakolach rzeki. Pozwala na słownik.
 • Definicja Nieciągłości Powierzchnia Informacje w obrębie określonej formacji skalnej, gdzie występuje wyraźne przerwanie spójności utworów skalnych. Stworzenie nieciągłości powiązane jest najczęściej z deformacjami znaczenie.
 • Definicja Plateau Informacje region wyżynny, zwykle o płytowej budowie, oddzielony schodkowatymi stokami od otaczającego terenu czym jest.
 • Definicja Plaskowyz Informacje albo falistej powierzchni. Płaskowyż cechuje się słabym rozczłonkowaniem poprzez doliny i jest oddzielony wyraźnym progiem od otaczających go niższych obszarów. W Polsce charakter co oznacza.
 • Definicja Pasaty Informacje stanowiące istotny obiekt ogólnej cyrkulacji atmosferycznej. Średnia szybkość 5-8 m/s. Wieją z wyżów zwrotnikowych w stronę równika i wskutek siły Coriolisa mają na półkuli krzyżówka.
 • Definicja Ponor Informacje postać otworu albo korytarza wydrążonego poprzez wodę. Miejsce wpływu wód krasowych w podziemne korytarze. Czasami całe rzeki płyną na pewnych odcinkach pod powierzchnią ziemi (na najlepszy.
 • Definicja Półwysep Informacje połączenia z lądem przybrzeżnej wyspy, w wyniku zasypania albo zamulenia oddzielającej wyspę od lądu cieśniny. Półwyspy przyrostkowe zazwyczaj oddzielone są od reszty obszaru przykłady.
 • Definicja Plankton Informacje unoszących się w toni wodnej, posiadających pewne możliwości poruszania się - zbyt jednak ograniczone, aby przeciwstawić się ruchom wody. Plankton roślinny zwany jest encyklopedia.
 • Definicja Administracyjny Podział Informacje jednostek terytorialnych, posiadających lokalną administrację, ale podległych władzom centralnym, w celu ułatwienia kierowania krajem. Jednostki podziału administracyjnego jak działa.
 • Definicja Podgórze Informacje znajdujący się jednak poza ich obrębem. Podgórze ma charakter równiny albo niskiej wysoczyzny i stanowi zazwyczaj część kotliny śródgórskiej albo najbliższą górom część szerokiego czy jest.
 • Definicja Przylądek Informacje morze pkt. lądu. Skrajnie położone przylądki (na przykład najdalej na wschód i na zachód) wyznaczają położenie geograficzne danego kontynentu albo wyspy. Przykładowo najdalej na pojęcie.
 • Definicja Piętrowość Informacje górach, polegająca na stopniowym zmienianiu się jego cech, wraz ze wzrostem wysokości bezwzględnej (n.p.m.). Definicja piętrowości dotyczy zarówno zmienności całego środowiska wyjaśnienie.
 • Definicja Preria Informacje wnętrze kontynentu od około 90° długości geograficznej wschodniej do Gór Skalistych i od Kanady do Teksasu. Rozróżnia się trzy zasadnicze typy prerii: 1) Prerię typową opis.
 • Definicja Zrównania Powierzchnia Informacje cechująca się niewielkimi wysokościami względnymi, powstała w konsekwencji długookresowych mechanizmów degradacji wyniosłości powierzchni Ziemi, a również niekiedy akumulacji informacje.
 • Definicja Puszcza Informacje lasów i bagien, pozbawione stałego osadnictwa, dziś już nie istniejące. Aktualnie nazwą puszczy ustala się spore kompleksy leśne, zazwyczaj o przekształconych pod wpływem co to jest.
 • Definicja Lodowy Pak Informacje raczej na Morzu Arktycznym (w Arktyce) i przy Antarktydzie (w szczególności na Morzu Weddella i Rossa), tworząc płaskie pola lodowe o grubości około 2-4 m. Pak lodowy regularnie definicja.
 • Definicja Plutonizm Informacje Huttona, wg której kluczową rolę w tworzeniu się skał odegrała magma i ciepło wewnętrzne Ziemi. Przeciwieństwem plutonizmu był neptunizm co znaczy.
 • Definicja Glebowa Próchnica Informacje przekształcenia na drodze biochemicznej, przy udziale mikroorganizmów (na przykład bakterii, grzybów), mikro-, mezo- i makrofauny glebowej (((na przykład drobnych kręgowców słownik.
 • Definicja Puszta Informacje geogr. odmiana stepu występującego na Wielkiej Nizinie Węgierskiej znaczenie.
 • Definicja Porohy Informacje skalnych w korycie rzecznym. Z uwagi na znaczącą odporność skał koryto w obrębie porohów zwęża się i jednocześnie uzyskuje większy spadek, stąd prąd rzeki na odcinku porohów jest czym jest.
 • Definicja Protektorat Informacje państwo zachowujący swe wybrane instytucje, rząd i administrację, lecz znajdujący się pod kontrolą obcego państwa, prowadzącego jego kwestie zewnętrzne. Najczęściej protektorat co oznacza.
 • Definicja Przybój Informacje przekształcania silnej fali morskiej przy uderzeniu o płytki brzeg. W wyniku spłaszczenia orbit cząstek wody na powierzchni fali przechodzi ona w ruch wahadłowy (do i od brzegu krzyżówka.
 • Definicja Pielgrzymka Informacje świętych. Popularna w wielu religiach. Przykład pielgrzymowania dali między innymi Paweł i Mani, podejmując wyprawy celem głoszenia wiary. Dla mnichów wczesnego buddyzmu i najlepszy.
 • Definicja Protosfera Informacje zewnętrzna (powyżej 1500 km), bardzo rozrzedzona i zjonizowana warstwa atmosfery ziemskiej, zawierająca raczej protony. Część egzosfery przykłady.
 • Definicja Piaskowiec Informacje okruchowych, powstała wskutek diagenezy piasku. W zależności od składu mineralnego odznacza się: piaskowce kwarcowe - złożone raczej z ziarn kwarcu (powyżej 80%), arkozy encyklopedia.
 • Definicja Rzeczne Prądy Informacje się wieloma prędkościami płynięcia, wynikającymi z cech koryta rzecznego na poszczególnych odcinkach: spadku, przepływu i szorstkości dna. Na przykład w rzekach górskich prądy jak działa.
 • Definicja Krajobrazowy Park Informacje wartości jego środowiska przyrodniczego albo wysokie walory estetyczno-widokowe, kulturowe, historyczne albo turystyczne. Celem jego utworzenia jest zachowanie, popularyzacja i czy jest.
 • Definicja Rzeki Przeciągnięcie Informacje spowodowana przekroczeniem krytycznego kąta natarcia skrzydła i oderwaniem strug powietrza od jego górnej powierzchni. 2) w obróbce plastycznej wada materiału ciągnionego w formie pojęcie.
 • Definicja Przewieszka Informacje Przewieszka stanowi część ściany o kącie nachylenia przekraczającym 90°, a zatem wysuniętą bardziej niż partie skalne znajdujące się pod nią. Przewieszka powstaje: 1) w wyjaśnienie.
 • Definicja Erozyjna Podstawa Informacje rzecznej, gdzie rzeka - ze względu minimalnego spadku - nie może już pogłębiać swojego koryta i mechanizmy erozyjne (wcinania się rzeki w podłoże) zostają zastąpione opis.
 • Definicja Pogórze Informacje rezultacie długotrwałego procesu degradacji obszaru górskiego, zazwyczaj fałdowego (fałdowe góry). Pogórze cechuje się dość łagodnymi formami rzeźby, wyrównanym poziomem informacje.
 • Definicja Iluwialny Poziom Informacje charakterystyczny dla gleb bielicowych i bielic. W profilu glebowym znajduje się bezpośrednio pod poziomem eluwialnym. Wzbogacony w próchnicę, związki glinu, żelaza i manganu, a co to jest.
 • Definicja Plodozmian Informacje wieloma, odpowiednio dobranymi gatunkami roślin. Określony gatunek rośnie w tym samym miejscu co kilka lat. Wykorzystywanie odpowiedniego płodozmianu (uprawia się na przemian definicja.
 • Definicja Przybrzeże Informacje wód morza (albo jeziora). Szerokość przybrzeża nie jest ściśle określona i zależy od lokalnych warunków. Niekiedy utożsamia się przybrzeże z pasem wód terytorialnych, którego co znaczy.
 • Definicja Pustynia Informacje strefa krajobrazowa na kuli ziemskiej. Pustynie powiązane są z klimatem suchym i skrajnie suchym zwrotnikowym (na przykład północna Afryka, Półwysep Arabski, Australia), występują słownik.
 • Definicja Skał Przepuszczalność Informacje cecha danej skały umożliwiająca przenikanie poprzez nią cząsteczek wody, zależna od wielkości porów skalnych i od sieci połączeń pomiędzy nimi znaczenie.
 • Definicja Przedgórze Informacje pofalowanej, leżący na przedpolu gór. Przedgórza mogą mieć bardzo różną genezę, w rzeźbie typu zrębowego (na przykład Przedgórze Sudeckie, Piedmont) mogą stanowić nie wypiętrzoną czym jest.
 • Definicja Pradolina Informacje z kilkoma poziomami teras, powstała w momencie lodowcowym. Pradoliny ciągnęły się równolegle do czoła lądolodu i były żłobione poprzez wody pochodzące z jego topnienia. Pradoliny co oznacza.
 • Definicja Przykosa Informacje poprzez naniesiony piasek i drobny żwir. Przykosa regularnie wznosi się aż do powierzchni wód i w zależności od siły ciągu przesuwa się z nurtem rzeki w dół. Wahania stanu wody i krzyżówka.
 • Definicja Piargi Informacje rezultacie gromadzenia się materiału odpadłego ze ścian skalnych. Piargi występują bądź w obrębie ścian skalnych (na przykład w żlebach), bądź u ich podnóża, gdzie tworzą stożki najlepszy.
 • Definicja Glebowy Profil Informacje pionowy przekrój gleby przedstawiający jej morfologię, a więc zróżnicowanie, miąższość i wzajemny układ poziomów genetycznych, od jej powierzchni aż po skałę macierzystą przykłady.
 • Definicja Przesmyk Informacje obszarami wodnymi (morzami albo jeziorami). Przesmyk łączy niekiedy półwysep z resztą lądu (na przykład Przesmyk Koryncki u nasady Peloponezu, Parapolski Doł u nasady Kamczatki encyklopedia.
 • Definicja Pampas Informacje Argentyna, Urugwaj, od Atlantyku po Andy) bezdrzewna formacja roślinna, zbliżona do eurazjatyckiego stepu i północnoamerykańskiej prerii. Kluczowym składnikiem są różne gatunki jak działa.
 • Definicja Zerowy Południk Informacje tzn. taki, od którego mierzy się długość geograficzną wschodnią (na wschód od południka zerowego) i zachodnią (na zachód od południka zerowego). Od XVI w. był to południk wyspy czy jest.
 • Definicja Puna Informacje ustalenie wyżyn śródandyjskich na terytorium Peru i Boliwii (Altiplano) i Chile i Argentyny (Puna de Atacama pojęcie.
 • Definicja Abrazyjna Platforma Informacje większości pod wodą, powstałej w konsekwencji niszczenia klifowego brzegu morza (i dużego jeziora) poprzez uderzające o brzeg fale (przybój) i unoszony poprzez nie piasek albo wyjaśnienie.
 • Definicja Rosy Punkt Informacje powietrzu osiąga (przy przemianie izobarycznej) stan przesycenia, czego znakiem jest pojawienie się kropelek wody. Temperatura punktu rosy charakteryzuje wilgotność powietrza opis.
 • Definicja Rzeczywisty Przyrost Informacje wzrost naturalny skorygowany o saldo migracji informacje.
 • Definicja Połonina Informacje subalpejskich wykształconych powyżej górną granicą lasu w Karpatach Wschodnich, piętro roślinności o charakterze naturalnym, którego zasięg poszerzył znacząco człowiek, stosując co to jest.
 • Definicja Polje Informacje zagłębienie śródgórskie albo śródwyżynne, otoczone ze wszystkich stron wyraźnymi zboczami, pozbawione powierzchniowego odpływu wód. Polje powstaje w rezultacie długookresowych definicja.
 • Definicja Mapy Podziałka Informacje podzielony na mniejsze części i opisany zgodnie ze skalą mapy. Podziałka mapy umożliwia bezpośrednie odczytanie z mapy rzeczywistych odległości (na przykład dzięki kroczka), bez co znaczy.
 • Definicja Pojezierze Informacje podlegały zlodowaceniu w plejstocenie, charakteryzujący się młodoglacjalną rzeźbą terenu i występowaniem licznych jezior polodowcowych. W Polsce pojezierza zajmują północną część słownik.
 • Definicja Morskie Prądy Informacje na przykład co pół roku) postępowe ruchy wody w morzach i oceanach, wchodzące w skład ogólnej cyrkulacji wód oceanu światowego. Obejmują warstwę wody o w miarę niewielkiej znaczenie.
 • Definicja Plaza Informacje żwirowy pas wybrzeża, stanowiący strefę graniczną między lądem a morzem. W zależności od stanu morza (kierunek wiatru, rozmiar fal) i rodzaju i wielkości pływów morskich plaża czym jest.
 • Definicja Pogoda Informacje określony poprzez układ przedmiotów meteorologicznych, takich jak między innymi: ciśnienie (ciśnienie atmosferyczne), temperatura, wilgotność powietrza, wiatr, rozmiar i rodzaj co oznacza.
 • Definicja Poldery Informacje depresja), zabezpieczone tamami i wałami przed zalaniem, używane rolniczo. Początkowo gleba polderów jest mocno zasolona i niezbędne są odpowiednie zabiegi agrotechniczne, by krzyżówka.
 • Definicja Piryt Informacje domieszki złota, srebra i miedzi. Krystalizuje w układzie regularnym. Twardość 6-6,5. Barwa mosiężna albo złocistożółta. Mocny metaliczny połysk. Słabo przewodzi prąd elektryczny najlepszy.
 • Definicja Półwysep Informacje trzech stron oblewana wodami. Rozróżnia się półwyspy: pierwszorzędne - wyrastające bezpośrednio z trzonu kontynentu, i drugorzędne - stanowiące części półwyspów większych (na przykłady.
 • Definicja Takyr Playa Informacje płaskim dnie zbudowanym z nagromadzonego poprzez płynące okresowo wody drobnoziarnistego materiału okruchowego (muły, iły). Takyr stanowi regularnie dno bezodpływowego jeziora encyklopedia.
 • Definicja Kontynentalna Półka Informacje przylądowa, część bloku (cokołu) kontynentalnego znajdująca się pod powierzchnią morza. Szelf jest zazwyczaj przedłużeniem równiny nadbrzeżnej, jego nachylenie na ogół nie jak działa.
 • Definicja Pokład Informacje forma złoża (raczej osadowego) kopalin, w formie warstwy otoczonej leżącymi względem siebie równolegle płaszczyznami skał płonnych czy jest.
 • Definicja Rzeki Podłużny Profil Informacje m. poszczególnych odcinków koryta rzecznego, od źródeł do dowolnego punktu doliny albo ujścia rzeki, pomocny przy obliczaniu spadku rzeki pojęcie.
 • Definicja Doliny Przegłębienie Informacje żłobienia lodowcowego, mechanizmów krasowych, wywiewania albo eworsji. Przegłębienie doliny w klimacie wilgotnym wypełnione jest zazwyczaj jeziorem stałym, w klimacie suchym wyjaśnienie.
 • Definicja Pidżyn Informacje język mieszany, utworzony na podstawie jęz. z angielskiego: i jakiegoś innego. W celu ułatwienia porozumiewania się ludności mówiącej wieloma językami opis.

Co to znaczy Znaczenie i położenie. Gdzie jest?

Lista pojęć i zagadnień z dziedziny geografii, geodezji.

Definicje demograficzne, słownik geologiczny. Co to jest? Co znaczy?

Definicja SŁOWNIK Pidżyn, Przegłębienie Doliny, Profil Podłużny Rzeki, Pokład, Półka Kontynentalna, Playa Takyr, Półwysep, Piryt, Poldery, Pogoda, Plaza, Prądy Morskie co to znaczy.

Słownik Definicja Pidżyn, Przegłębienie Doliny, Profil Podłużny Rzeki, Pokład co to jest.