SAHEL SOŁOŃCZAKI SZCZYT SAMUM co to jest
Sahel, Sołończaki, Szczyt, Samum, Siła Coriolisa, Skała, Solnisko, Szaroziemy, Syderyt, Spełzywanie.

Słownik i definicje geograficzne S

 • Definicja Szreń Informacje rodzaj pokrywy śnieżnej (śniegu), przekrystalizowanej pod wpływem częściowego rozmrożenia i ponownego zamarznięcia co to jest.
 • Definicja Szron Informacje osad lodu o wyglądzie krystalicznym, przybierający kształt łusek, igiełek i tym podobne, powstający podobnie jak rosa, lecz w temperaturze poniżej 0°C definicja.
 • Definicja Wulkaniczna Szyja Informacje izolowane wzniesienie o stromych, regularnie urwistych stokach, zbudowane z odporych law zakrzepłych w kominie wulkanicznym co znaczy.
 • Definicja Serak Informacje geol. figura lodu pojawiająca się na powierzchni lodowca górskiego w wyniku powstawania szczelin i pęknięć masy lodowej słownik.
 • Definicja Stratus Informacje meteorol. niska warstwowa chmura dająca opad mżawki, lodu albo śniegu ziarnistego znaczenie.
 • Definicja Strop Informacje w geologii - górna powierzchnia warstwy (ławicy) skalnej przylegająca do warstwy leżącej bezpośrednio nad nią czym jest.
 • Definicja Skalice Informacje wskutek oddziaływania mechanizmów erozji albo denudacji, dzięki którym na powierzchni Ziemi odsłania się skała nie przykryta zwietrzeliną. W zależności od kształtów wyróżniamy: 1 co to jest.
 • Definicja Sawanna Informacje międzyzwrotnikowej, o wybitnej porze suchej trwającej 2,5-10 miesięcy i niskich opadach 400-600 (900) mm rocznie, występujący w pierwszej kolejności w Afryce, a również w Ameryce definicja.
 • Definicja Salsa Informacje typ wulkanu błotnego związanego z występowaniem skał bitumicznych, charakteryzujący się tym, iż wydobywające się z niego błoto wulkaniczne nie jest gorące co znaczy.
 • Definicja Siklawa Informacje nazwa stosowana w Tatrach na ustalenie wodospadu górskiego słownik.
 • Definicja Sierra Informacje geogr. łańcuch górski, pasmo gór znaczenie.
 • Definicja Twardości Skala Informacje twardości ciał stałych (szczególnie minerałów) opracowana w 1812 poprzez niemieckiego mineraloga F. Mohsa (1773-1839). Jeżeli badane ciało rysuje przy potarciu minerał o twardości czym jest.
 • Definicja Rzeczna Sieć Informacje danego terenu, zarówno stałych jak i okresowych. Z racji na rozmieszczenie dopływów względem rzeki głównej wyróżniamy kilka typów sieci rzecznej: 1) promienisty - rzeki wypływają co to jest.
 • Definicja Siedlisko Informacje abiotycznych środowiska tworzący warunki bytowania danego organizmu. Dla roślinnych organizmów lądowych definicja siedliska (ekotopu) obejmuje w pierwszej kolejności chemizm i definicja.
 • Definicja Sjenit Informacje skał obojętnych. W składzie mineralnym sjenitu przeważają: skalenie alkaliczne (ortoklaz, mikroklin), biotyt, amfibole (raczej hornblenda), pirokseny i drobne ilości plagioklazów co znaczy.
 • Definicja Siel Informacje pokrywy zwietrzelinowej, zachodzący w górach wysokich (na przykład w Alpach, na Kaukazie) w formie błyskawicznie przemieszczającego się w dół stoku strumienia zwietrzeliny słownik.
 • Definicja Sorgo Informacje występujących na obszarach tropikalnych. Kilka gatunków istotnych roślin uprawnych, zbożowych, dostarczających nasion jadalnych, pastewnych i przemysłowych, światowa produkcja znaczenie.
 • Definicja Beauforta Skala Informacje szacowania prędkości (tak zwany siły) wiatru. Opracowana w 1806 poprzez angielskiego admirała F. Beauforta. Opiera się na obserwacji skutków działania wiatru na elementy naziemne czym jest.
 • Definicja Strefowość Informacje właściwości środowiska przyrodniczego na kuli ziemskiej, polegająca na stopniowym zmienianiu się jego cech wraz ze zmianą szerokości geograficznej. Kluczową powodem strefowości co to jest.
 • Definicja Spąg Informacje dolna powierzchnia warstwy (ławicy) skalnej albo kopaliny przylegająca do warstwy leżącej bezpośrednio pod nią definicja.
 • Definicja Górskie Stoliwo Informacje typowa dla obszarów o budowie płytowej. Stoliwo górskie powstaje w konsekwencji intensywnej selektywnej degradacji, odsłaniającej płaską, odporną warstwę skał tworzącą co znaczy.
 • Definicja Szott Informacje charakterystyczne dla północnych obrzeży Sahary. Wypełnia się wodą w okresie pory deszczowej, poprzez pozostałe okresy roku etapowo wysycha, tworząc na początku słone mokradło, a słownik.
 • Definicja Safari Informacje albo myśliwskiej w Afryce Wschodniej. Dawniej kluczowym celem safari było polowanie z bronią na dziką zwierzynę, aktualnie to jest wyprawa turystyczno-poznawcza znaczenie.
 • Definicja Sztorm Informacje morski o prędkości powyżej 20 m/s (72 km/godz., powyżej 8° w skali Beauforta), powstający w trakcie przesuwania się głębokich niżów przy różnicy ciśnień powyżej 5 hPa na czym jest.
 • Definicja Stalagmit Informacje rodzaj nacieku występującego na dnie jaskiń krasowych, powstały w wyniku wytrącania węglanu wapnia z kropel wody spadających ze stropu jaskini co to jest.
 • Definicja Wody Stan Informacje mierzona poprzez wodowskaz względem przyjętego, umownego poziomu odniesienia (tak zwany rzędna zera wodowskazu). Stan wody podaje się w jednostkach długości, na przykład w cm definicja.
 • Definicja Staw Informacje celach gospodarczych (najczęściej do hodowli ryb) albo turystycznych. W stawie istnieje sposobność spuszczania wody i ponownego napełniania go, co ma ważne znaczenie dla jakości co znaczy.
 • Definicja Sejsmograf Informacje drgań powierzchni Ziemi wywołanych trzęsieniem ziemi albo sztucznie, na przykład przez eksplozję materiałów wybuchowych. Drgania zapisane są na sejsmogramie, z którego można słownik.
 • Definicja Geograficzna Siatka Informacje układ rzeczywistych południków i równoleżników na kuli ziemskiej albo ich schemat na globusie, nie zmodyfikowany poprzez jakiekolwiek odwzorowanie znaczenie.
 • Definicja Solano Informacje meteorol. śródziemnomorski upalny i wilgotny wiatr wsch. wiejący w Hiszpanii czym jest.
 • Definicja Stalaktyt Informacje geol. naciek krasowy w kształcie sopla zwisającego ze stropu jaskini co to jest.
 • Definicja Stalagnat Informacje geol. wapienna forma naciekowa w kształcie kolumny sięgającej od dna do stropu jaskini, powstała z połączenia się stalaktytu ze stalagmitem definicja.
 • Definicja Sedymentacja Informacje powierzchni skorupy ziemskiej, pod wpływem siły ciężkości, materiałów niesionych poprzez wody płynące, lodowce, wiatr, rozpuszczonych albo zawieszonych w wodzie. Sedymentacja co znaczy.
 • Definicja Sapropel Informacje dnie zbiorników wodnych w wyniku rozkładu martwych szczątków organicznych bez dostępu tlenu i przy współudziale saprobiontów. Wydzielające się w trakcie reakcji chemicznych gazy i słownik.
 • Definicja Serir Informacje służąca w północnej Afryce i na Półwyspie Arabskim nazwa pustyni żwirowej znaczenie.
 • Definicja Sejsmologia Informacje trzęsieniami ziemi (ich analizą, teorią stworzenia, możliwością przewidywania) i poznawaniem budowy wnętrza Ziemi na podstawie rozchodzenia się fal sejsmicznych czym jest.
 • Definicja Sandr Informacje geogr. rozległe, piaszczyste albo żwirowe równiny w kształcie stożka powstałe wskutek działalności wód polodowcowych co to jest.
 • Definicja Scrub Informacje typowej dla obszarów półsuchych, powszechnie występujący w Australii. Scrub tworzy zwarty, trudny do przebycia gąszcz wiecznie zielonych krzewów. Złożona jest raczej z definicja.
 • Definicja Selwa Informacje wiecznie zielonego lasu równikowego, służąca w Ameryce Południowej. Selwą porośnięte są: cała Nizina Amazonki, część niziny Orinoko, Wyżyny Gujańskiej i Brazylijskiej. Definicja co znaczy.
 • Definicja Saltacja Informacje Bazuje na chwilowej zmianie rodzaju transportu rumowiska rzecznego z wleczenia po dnie na unoszenie, w wyniku znacznej turbulencji przepływu. Następnie rumowisko jest ponownie słownik.
 • Definicja Sejsza Informacje zatokach morskich i morzach i jeziorach. Bazuje na szerokim kołysaniu wód: przy brzegach poziom wody wymienia się rytmicznie (od kilkudziesięciu min. do powyżej doby, na przykład znaczenie.
 • Definicja Siodło Informacje przełęczy, oddzielającej dwa szczyty. Terminem siodło określane są także niekiedy poszczególne płytkie wcięcia szerokiej przełęczy. Mniejsza przełęcz tego typu nazywana bywa czym jest.
 • Definicja Szeregówka Informacje średniowiecza, charakterystyczny dla terenów nizinnych, w szczególności podmokłych. Bazuje na wznoszeniu zabudowań wzdłuż prostej drogi, lecz w sposób luźny, na poszczególnych co to jest.
 • Definicja Sill Informacje zazwyczaj blisko powierzchni Ziemi. Powstaje wskutek intruzji magmy pomiędzy dwie warstwy równolegle ułożonych skał osadowych. Długość przekraczać może 100 km, grubość do definicja.
 • Definicja Sirocco Informacje wiejącego obok Morza Śródziemnego z kierunku południowego albo południowo-wschodniego, znad Afryki albo Półwyspu Arabskiego. Wieje on najczęściej wiosną przed przesuwającymi się z co znaczy.
 • Definicja Sołońce Informacje charakteryzujący się wysoką zawartością jonów sodu (powyżej 20% w kompleksie sorpcyjnym), co skutkuje wypieranie jonów wapnia, a również małą przepuszczalnością dla wody, sporą słownik.
 • Definicja Mapy Skala Informacje pomniejszenia odległości na mapie względem rzeczywistych odległości w terenie. Skalę mapy zapisuje się w formie ułamka, na przykład 1: 10 000 znaczy, iż dowolna odległość na mapie znaczenie.
 • Definicja Soliflukcja Informacje stoki w obszarach o klimacie zimnym, w warunkach peryglacjalnych (obszary polarne, wysokie góry). Bazuje na wolnym (do kilku cm na rok) pełzaniu wierzchniej warstwy gruntu czym jest.
 • Definicja Solanka Informacje rozpuszczonych soli: jodu, bromu, kamiennej i innych. W Polsce solanki występują na wybrzeżu (Międzyzdroje, Sopot, Krynica Morska), u podnóża Sudetów (Łagów), u podnóża Karpat co to jest.
 • Definicja Slumsy Informacje dzielnice wielkiego miasta o b. niskim standardzie życia, z nędznymi domami, ruderami zamieszkiwanymi poprzez biedotę wielkomiejską definicja.
 • Definicja Słonorośla Informacje na glebach zasolonych: na wybrzeżach mórz, w bezodpływowych dolinach rzek zasilanych wodami bogatymi w substancje alkaliczne (na przykład chlorki: chlorek potasu, węglany i co znaczy.
 • Definicja Stratowulkan Informacje wydobywania się magmy i innych produktów z wnętrza wulkanu; również góra w kształcie stożka powstała w miejscu wybuchu wulkanu z produktów jego erupcji słownik.
 • Definicja Płonna Skała Informacje nieużyteczna gospodarczo skała eksploatowana ze złoża wspólnie z kopaliną, na przykład piaski i gliny tworzące przewarstwienia w pokładach węgla brunatnego znaczenie.
 • Definicja Stratosfera Informacje troposfery i oddzielona od niej tropopauzą, rozciągająca się na wysokości 45-50 km. W stratosferze występuje zdarzenie inwersji temperatury, bo w dolnej części (około 12-25 km czym jest.
 • Definicja Bezrobocia Stopa Informacje bezrobocia. W praktyce służące są dwa metody jej obliczania: pierwszy, stosowany w większości państw świata, ustala stopę bezrobocia jako relacja liczby osób zarejestrowanych jako co to jest.
 • Definicja Sublimacja Informacje przejściu substancji z etapy stałej do gazowej (bez stopienia). Prężność pary nad tą substancją musi być niższa aniżeli ciśnienie w punkcie potrójnym (pkt. układu definicja.
 • Definicja Step Informacje charakterze suchoroślowym, typowa dla klimatu umiarkowanego kontynentalnego, z mroźną zimą i suchym, gorącym latem, o opadach poniżej 500 mm rocznie, z wyraźnie zaznaczonym co znaczy.
 • Definicja Kontynentalny Stok Informacje stok znajdujący się pod powierzchnią wody, między płaską powierzchnią cokołu lądowego (szelfu albo bezpośrednio kontynentu), a głęboko położonym dnem basenu oceanicznego albo słownik.
 • Definicja Sopka Informacje stosowana w północno-wschodniej Azji nazwa oznaczająca samotnie położoną, wysoko wzniesioną górę, najczęściej wulkan, na przykład Kluczewska Sopka na Kamczatce znaczenie.
 • Definicja Speleologia Informacje genezy i rozwoju jaskiń. Rodzaj dyscypliny na pograniczu różnych nauk, między innymi: geologii, geomorfologii, hydrogeologii, klimatologii, biogeografii, archeologii, historii czym jest.
 • Definicja Stratopauza Informacje warstwa graniczna atmosfery, położona na wysokości około 50-55 km, między stratosferą a mezosferą co to jest.
 • Definicja Napływowy Stożek Informacje powierzchni terenu, powstająca w konsekwencji akumulacji (nagromadzania) osadów niesionych poprzez rzekę albo potok w miejscu wyraźnego pomniejszenia spadku koryta i prędkości definicja.
 • Definicja Krasowa Studnia Informacje krasowych. Rodzaj próżni o okrągłym przekroju, o głębokości nawet do kilkuset m. Powstaje w wyniku ługowania poprzez wodę skały wzdłuż pionowych szczelin i ich poszerzania co znaczy.
 • Definicja Subkontynent Informacje geogr. ląd o sporych rozmiarach, niebędący jednak kontynentem; również spora wyróżniająca się część kontynentu właściwego słownik.
 • Definicja Szkwał Informacje nagły, gwałtowny, kilkuminutowy powiew wiatru o sile do 9° w skali Beauforta. Mocny poziomy wir powietrzny powstający na granicy dwóch mas powietrza o dużej różnicy temperatur znaczenie.
 • Definicja Synoptyka Informacje potoczne ustalenie meteorologii synoptycznej, będącej działem meteorologii czym jest.
 • Definicja Studnia Informacje złączający powierzchnię gruntu z poziomem wody gruntowej albo zaskórnej. Z racji na sposób wykonania i konstrukcję rozróżnia się studnie: - kopane (otwór obudowany jest cembrowiną co to jest.
 • Definicja Szczawy Informacje dwutlenku węgla (CO2) w 1 dm3 wody. Szczawy to wody infiltracyjne, które wsiąkając w podłoże napotykają wyziewy dwutlenku węgla (w Polsce powiązane z wulkanizmem Karpat w definicja.
 • Definicja Szadź Informacje srebrzystobiałej, występujący w formie szczotek lodowych igiełek, mniej albo więcej rozdzielonych pęcherzykami powietrza, ozdobionych niekiedy rozgałęzionymi kryształkami. Szadź co znaczy.
 • Definicja Szelf Informacje platforma przylądowa, część bloku (cokołu) kontynentalnego znajdująca się pod powierzchnią morza. Szelf jest zazwyczaj przedłużeniem równiny nadbrzeżnej, jego nachylenie na ogół słownik.
 • Definicja Skalenie Informacje składzie chemicznym i różnej postaci kryształów. Należą do nich glinokrzemiany potasu, sodu, wapnia i baru, wykazujące umiejętność do izomorfizmu. Odznacza się skalenie potasowe znaczenie.
 • Definicja Sirocco Informacje wiejącego obok Morza Śródziemnego z kierunku południowego albo południowo-wschodniego, znad Afryki albo Półwyspu Arabskiego. Wieje on najczęściej wiosną przed przesuwającymi się z czym jest.
 • Definicja Kartograficzna Siatka Informacje obrazem siatki geograficznej, otrzymanym na mapie dzięki wybranego odwzorowania kartograficznego. Siatki kartograficzne klasyfikujemy wg charakteru zniekształceń odwzorowawczych co to jest.
 • Definicja Szkiery Informacje zlodowaconych w momencie plejstocenu. Szkiery stanowią wystające z wody wyższe części ogładzonych poprzez lądolód mutonów. Występują raczej na Morzu Bałtyckim, w pobliżu wybrzeży definicja.
 • Definicja Stolica Informacje państwa albo terytorium (jednostki administracyjnej), siedziba jego władz. Wyjątkami są Amsterdam w Holandii i Sucre w Boliwii, będące nominalnymi stolicami swoich krajów, w co znaczy.
 • Definicja Sołodie Informacje powstających z sołończaków albo sołońców przez rozpuszczanie i wymywanie z nich soli, przy jednoczesnym zastępowaniu ich sodą (węglan sodu), która skutkuje rozkład różnych słownik.
 • Definicja Gleby Szare Informacje umiarkowanego kontynentalnego, przy rocznych sumach opadów w granicach 400-600 mm, na obszarach lasostepów albo lasów liściastych z udziałem roślinności zielnej. W profilu znaczenie.
 • Definicja Spełzywanie Informacje modelujący stoki w klimacie umiarkowanym (między innymi w Polsce). Bazuje na wolnym pełznięciu, pod wpływem siły ciężkości, pokrywy darniowej i przypowierzchniowej warstwy czym jest.
 • Definicja Syderyt Informacje trygonalnym, tworząc kryształy w formie romboedru. Łupliwość doskonała. Twardość 3,5-4,5. Barwa szara, żółta, zółtobrunatna, brunatna, do czarnej. Połysk szklisty albo perłowy co to jest.
 • Definicja Szaroziemy Informacje klimatu (roczne sumy opadów 300-500 mm), na obszarach pokrytych skąpą roślinnością niskotrawiastych sawann, stepów i półpustyń. Dostarczana na powierzchnię gleby materia definicja.
 • Definicja Solnisko Informacje terenu charakteryzujące się nieraz znacznym zasoleniem. Solniska występują tylko na obszarach o klimacie suchym, gdzie parowanie przewyższa opady. Woda pochodząca z okresowych co znaczy.
 • Definicja Skała Informacje minerałów, powstały wskutek ustalonych mechanizmów geologicznych albo kosmologicznych (magmatyzmu, metamorfizmu, sedymentacji i in.), tworzący fundamentalny składnik skorupy słownik.
 • Definicja Coriolisa Siła Informacje znajdujące się w nieinercjalnym (tu: obracającym się) układzie odniesienia, Siła Coriolisa wywołana dziennym ruchem obrotowym działa na poruszające się poziomo na Ziemi ciała znaczenie.
 • Definicja Samum Informacje meteorol. gorący, porywisty, suchy wiatr pustynny, wiejący najczęściej od kwietnia do czerwca w Afryce Płn. i na Płw. Arabskim, niosący ze sobą ogromne ilości pyłu i piasku czym jest.
 • Definicja Szczyt Informacje grani albo grzbietu górskiego, pagórka, wzgórza i tym podobne, na przykład szczyt wydmy, 2) najwyższy pkt. stoku urwistego, stanowiącego załom wypukły, na przykład szczyt klifu, 3 co to jest.
 • Definicja Sołończaki Informacje charakteryzujący się obecnością w wierzchnich warstwach profilu glebowego sporych ilości łatwo rozpuszczalnych soli zasadowych (raczej siarczanowych, chlorkowych, węglanowych i definicja.
 • Definicja Sahel Informacje jednostkami fizycznogeograficznymi Afryki - Sahary na północy i Sudanu na południu, tradycyjnie włączany do tego ostatniego. Sahel ciągnie z zachodu na wschód, od Senegalu co znaczy.

Co to znaczy Znaczenie i położenie. Gdzie jest?

Lista pojęć i zagadnień z dziedziny geografii, geodezji.

Definicje demograficzne, słownik geologiczny. Co to jest? Co znaczy?

Definicja Sahel, Sołończaki, Szczyt, Samum, Siła Coriolisa, Skała, Solnisko, Szaroziemy, Syderyt, Spełzywanie, Szare Gleby, Sołodie, Stolica, Szkiery, Siatka co to znaczy.

Słownik Sahel, Sołończaki, Szczyt, Samum, Siła Coriolisa, Skała co to jest.