UZDROWKO UJŚCIE RZEKI UŻYTKI co to jest
Uzdrowisko, Ujście Rzeki, Użytki Rolne, Użytek Ekologiczny, Uwał, Upłaz, Ued, Urbanizacja.

Słownik i definicje geograficzne U

 • Definicja uchodźstwo Co to jest zbrojnym, rewolucjom od początku dziejów. Status uchodźcy klasyfikuje konwencja genewska z 1951. Wg niej uchodźcami są osoby znajdujące się poza krajem swego obywatelstwa, które z
 • Definicja ugór Co to jest przeprowadzono na nim orkę albo nawożenie w celu oczyszczenia gleby z chwastów i podniesienia jej żyzności - tak zwany ugór czarny. Ugór regularnie obsiewa się poprzez część roku
 • Definicja uskok Co to jest wskutek przesunięcia dwóch części masywu skalnego wzdłuż rozdzielającej je płaszczyzny, zwanej płaszczyzną uskokową. Przesunięcie może następować zarówno wzdłuż płaszczyzny
 • Definicja urbanistyka Co to jest różnego rodzaju zespołów budowli, a również zagospodarowywania terenów wedle ich przewidywanym przeznaczeniem (funkcje przemysłowe, mieszkalne, rekreacyjne, reprezentacyjne i tak
 • Definicja urbanizacja Co to jest kulturowych i przestrzennych prowadzących do rozwoju miast, wzrostu ich liczby, powiększania się odsetka ludności miejskiej w ogólnej liczbie ludności państwa, rozszerzania się
 • Definicja ued Co to jest doliny występującej w obszarach pustynnych (pustynia), o zazwyczaj stromych ścianach i płaskim, zajętym poprzez suche koryto dnie. Uedy odwadniane są tylko epizodycznie
 • Definicja upłaz Co to jest albo stoków skalnych, w formie większego, poziomego albo słabo nachylonego spłaszczenia, oddzielającego od siebie dwie części stoku o znacząco większym nachyleniu. Wyżej położone
 • Definicja Uwał Co to jest formie bezodpływowego zagłębienia, utworzonego poprzez połączenie kilku sąsiadujących lejów krasowych, w konsekwencji degradacji ich stoków. W procesie rozwoju uwału następuje
 • Definicja Użytek ekologiczny Co to jest zabezpieczeniu fragmentu ekosystemu mającego znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i siedlisk, na przykład: naturalnych zbiorników wodnych, śródpolnych i
 • Definicja Użytki rolne Co to jest albo danego regionu używane do produkcji roślinnej, ogrodniczej albo zwierzęcej. Do użytków rolnych zalicza się: grunty orne, trwałe użytki zielone (pastwiska, łąki), ogródki
 • Definicja Ujście rzeki Co to jest miejsce, gdzie rzeka kończy swój bieg łącząc się z inną rzeką albo wpadając do morza lub jeziora. Ujście rzeki do morza albo jeziora może mieć formę estuarium albo delty
 • Definicja uzdrowisko Co to jest leczniczych z racji na występowanie ustalonych warunków klimatycznych, mogących mieć wykorzystanie do klimatoterapii, i wód mineralnych (zdrojowisko) i borowin. Uzdrowisko

Co to znaczy Znaczenie i położenie. Gdzie jest?

Lista pojęć i zagadnień z dziedziny geografii, geodezji.

Definicje demograficzne, słownik geologiczny. Co to jest? Co znaczy?

Definicja Uzdrowisko, Ujście Rzeki, Użytki Rolne, Użytek Ekologiczny, Uwał, Upłaz, Ued, Urbanizacja, Urbanistyka, Uskok, Ugór, Uchodźstwo co to znaczy.

Słownik Uzdrowisko, Ujście Rzeki, Użytki Rolne, Użytek Ekologiczny co to jest.