ZRĄB TEKTONICZNY ZLODOWACENIE co to jest
Zrąb Tektoniczny, Zlodowacenie, Zapora Wodna, Zdrój, Zasilanie Rzeki, Złoże, Zlepieniec, Zbocze.

Słownik i definicje geograficzne Z

 • Definicja Rewolucja Zielona Informacje rolnictwa, wprowadzonych poprzez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Żywności i Rolnictwa (FAO) w latach 60. XX w., mających na celu powiększenie produkcji roślin uprawnych co to jest.
 • Definicja Zwietrzelina Informacje wietrzenia skał. Z. powstała w wyniku wietrzenia mechanicznego stanowi zespół okruchów skalnych różnej wielkości, lecz jej skład chemiczny jest taki sam jak materiału wyjściowego definicja.
 • Definicja Lodowy Zator Informacje zatamowania jej swobodnego spływu poprzez jakąś przeszkodę. W Polsce zatory lodowe tworzą się zazwyczaj w dolnych odcinkach Wisły i Bugu, gdyż w okresie gdy w górnym biegu rzeki co znaczy.
 • Definicja Zamróz Informacje wietrzenie mrozowe, jeden z rodzajów wietrzenia mechanicznego słownik.
 • Definicja Zamglenie Informacje zwilżonych cząstek higroskopijnych, powstająca w wyniku kondensacji pary wodnej w przyziemnej warstwie powietrza. W trakcie zamglenia widzialność się minimalizuje, wynosi jednak znaczenie.
 • Definicja Zatoka Informacje ląd, odgraniczona od otwartych wód półwyspami albo wysuniętymi przylądkami, o swobodnej zamianie wód z pozostałą częścią zbiornika. Niekiedy jako zatokę ustala się rozległe czym jest.
 • Definicja Zamieć Informacje z powierzchni Ziemi i przenoszeniu poprzez mocny wiatr cząstek śniegu (zamieć śnieżna) albo pyłu i piasku (zamieć pyłowa, zamieć piaskowa). Odznacza się zamieć niską (cząstki są co to jest.
 • Definicja Zerwa Informacje konsekwencji osiadania materiału skalnego, którego efektem jest wyciskanie materiału z podłoża. Osiadanie to zachodzi wzdłuż pionowej, skośnej albo wklęsłej powierzchni ześlizgu definicja.
 • Definicja Zagłębie Informacje złoża kopalin użytecznych, na przykład węgla kamiennego albo brunatnego (zagłębie węglowe), ropy naftowej (zagłębie naftowe), siarki (zagłębie siarkowe). Do największych zagłębi co znaczy.
 • Definicja Zachmurzenie Informacje ustala się bez użycia przyrządów (wizualnie), podając jego rozmiar w skali od 0 do 8 (skala 9-stopniowa) lub od 0 do 10 (skala 11-stopniowa) albo określając procentowo, jaka część słownik.
 • Definicja Zalew Informacje powstałej w wyniku przyrostu mierzei, na przykład Zalew Wiślany. Niekiedy nazwy tej używa się (niepoprawnie) również do ustalenia sztucznych zbiorników wodnych, na przykład Zalew znaczenie.
 • Definicja Ziemia Informacje 1024 kg, przeciętnej średnicy równikowej 12756,28 km, średnicy biegunowej 12713,50 km (spłaszczenie 0,0033536). Kształt Ziemi opisuje tak zwany geoida, figura zbliżona do czym jest.
 • Definicja Roślinne Zbiorowisko Informacje ugrupowania roślin o charakterze naturalnym albo półnaturalnym, zajmującego określony typ siedliska, na przykład zbiorowisko lasu liściastego, łąki wilgotnej itp co to jest.
 • Definicja Zima Informacje zimowego (około 22 grudnia) i trwająca do równonocny wiosennej (((około 21 marca). Na półkuli południowej w tym czasie jest lato. W meteorologii zima obejmuje trzy miesiące definicja.
 • Definicja Rzek Zlodzenie Informacje Długość trwania zlodzenia rzek zależy od: temperatury powietrza, temperatury wody i szybkości prądu rzecznego. W Polsce zlodzenie rzek trwa od 15 dni (Odra) do 70 dni (Narew co znaczy.
 • Definicja Retencyjny Zbiornik Informacje utworzony poprzez człowieka, sztuczny przedmiot wodny, powstały w wyniku przegrodzenia doliny rzecznej zaporą albo poprzez podpiętrzenie jeziora. Zbiorniki retencyjne nizinne słownik.
 • Definicja Zlewnia Informacje miejsca (rzeki, jeziora i tym podobne). Jeżeli miejscem tym jest ujście rzeki do morza albo ujście do rzeki głównej, to taką zlewnię tytułujemy dorzeczem, a jeżeli to jest znaczenie.
 • Definicja Zoogeografia Informacje edukacja zajmująca się rozmieszczeniem zwierząt na kuli ziemskiej, powodami tego rozmieszczenia, zróżnicowaniem przestrzennym zwierząt. Zoogeografia bada między innymi: powody czym jest.
 • Definicja Zwrotniki Informacje szerokości geograficznej północnej (zwrotnik Raka) i południowej (zwrotnik Koziorożca), nad którymi Słońce znajduje się w okresie przesilenia letniego (22 czerwca nad zwrotnikiem co to jest.
 • Definicja Polarna Zorza Informacje górnych warstwach atmosfery (w jonosferze albo egzosferze) na wysokości od 65 do 400 km (rzadko do 1200 km) nad powierzchnią Ziemi, najczęściej w odległości 20-25° od bieguna definicja.
 • Definicja Podziemnych Wód Zwierciadło Informacje górny zasięg próżni skalnych i glebowych wypełnionych wolną wodą. Powyżej zwierciadło wód gruntowych występuje czasami strefa wód kapilarnych. Zwykle nie ono jest precyzyjnie co znaczy.
 • Definicja Zbocze Informacje doliny. Zbocze zaczyna się na dole załomem wklęsłym, który oddziela je od dna doliny, i kończy u góry załomem wypukłym, który oddziela je od wierzchowiny albo stoku, nie mającego słownik.
 • Definicja Zlepieniec Informacje ekipy skał okruchowych. Zbudowana z obtoczonych okruchów skalnych, scementowanych ponownie różnego typu spoiwem (najczęściej węglanowym, krzemionkowym albo ilastym). Powstaje we znaczenie.
 • Definicja Złoże Informacje skorupie ziemskiej, stwarzające warunki do ich opłacalnego wydobycia. Stworzenie złoża mineralnego powiązane jest z wieloma procesami fizykochemicznymi i geologicznymi czym jest.
 • Definicja Rzeki Zasilanie Informacje pochodzącej z opadów atmosferycznych, ze źródeł, z dopływów rzeki, z lodowców, z topniejącego śniegu, z wód aluwialnych. Zasilanie rzeki jest fundamentem jednego z podziałów rzek co to jest.
 • Definicja Zdrój Informacje mineralnych wód leczniczych stosowanych do picia i kąpieli. 62 miejscowości (1990) w Polsce, mają na swoim terenie wody lecznicze, lecz tylko 36 uzdrowisk prowadzi działalność definicja.
 • Definicja Wodna Zapora Informacje przegradzającego w poprzek koryto rzeki. Zapory wodne wznosi się w celu utworzenia zbiorników retencyjnych. Reguluje się je wg: materiału, z którego są zbudowane (ziemne, betonowe co znaczy.
 • Definicja Zlodowacenie Informacje zdarzenie występowania trwałej pokrywy lodowej na powierzchni lądów kuli ziemskiej. Zlodowacenie uwarunkowane jest wysokością występowania granicy wiecznego śniegu. Współczesne słownik.
 • Definicja Tektoniczny Zrąb Informacje formy powierzchni Ziemi. To jest region wypiętrzony powyżej tereny sąsiednie, zazwyczaj o wydłużonym kształcie, ograniczony progami o charakterze uskoków. Rozróżnia się zręby znaczenie.

Co to znaczy Znaczenie i położenie. Gdzie jest?

Lista pojęć i zagadnień z dziedziny geografii, geodezji.

Definicje demograficzne, słownik geologiczny. Co to jest? Co znaczy?

Definicja Zrąb Tektoniczny, Zlodowacenie, Zapora Wodna, Zdrój, Zasilanie Rzeki, Złoże, Zlepieniec, Zbocze, Zwierciadło Wód Podziemnych, Zorza Polarna, Zwrotniki co to znaczy.

Słownik Zrąb Tektoniczny, Zlodowacenie, Zapora Wodna, Zdrój co to jest.