BOTHE WALTHER WILHELM GEORG co to jest
Bothe, Walther Wilhelm Georg Franz, Bateria Elektryczna, Barkhausena Zjawisko, Barwa Dźwięku, Bryła.

Definicje fizyka B

 • Definicja Barn Informacje jednostka przekroju czynnego stosowana w fizyce jądrowej: 1 b = 10-28 m2 co to jest.
 • Definicja Bar Informacje pozaukładowa jednostka ciśnienia; 1 bar = 105 N/m2 definicja.
 • Definicja Atomu Teoria Bohra Informacje atom Bohra co znaczy.
 • Definicja Cząstka Bosego Informacje bozony słownik.
 • Definicja Bel Informacje jednostka opisująca relacja dwóch wartości tej samej wielkości fizycznej. Zobacz także decybel znaczenie.
 • Definicja Bioluminescencja Informacje świecenie towarzyszące mechanizmom biochemicznym zachodzącym w organizmach żywych czym jest.
 • Definicja Zasada Boltzmanna Informacje związek zachodzący pomiędzy entropią układu S i termodynamicznym prawdopodobieństwem stanu układu p; S = kln(p), gdzie k - stała Boltzmanna (ln znaczy logarytm naturalny co to jest.
 • Definicja Albrecht Hans Bethe Informacje niemieckiego. Od 1937 prof. Uniwersytetu Cornella w Ithaca (stan Nowy Jork). W latach 1943-56 pełnił funkcję dyrektora departamentu fizyki teoretycznej w Los Alamos. Prowadził definicja.
 • Definicja Pomiaru Błąd Informacje wyniku pomiaru określonej wielkości fizycznej z wartością tej wielkości, którą w danym momencie możemy uważać za najbliższą wartości rzeczywistej. Wartość rzeczywista jest co znaczy.
 • Definicja Rozpad Beta Informacje jądra atomowego (J), wskutek której z jądra emitowany jest elektron wspólnie z antyneutrino ~ (rozpad -) albo pozyton i neutrino (rozpad +). wskutek rozpadu - ładunek jądra słownik.
 • Definicja Houser Walter Brattain Informacje pracownik Bell Telephone Laboratory. Jego naukowe zainteresowania dotyczyły fizyki jądrowej, termoemisji, własności powierzchniowych półprzewodników. Nagrodzony w 1956 wspólnie z znaczenie.
 • Definicja Bougera-Lamberta-Beera prawo Informacje światła monochromatycznego przechodzącego poprzez roztwór pochłaniający. Jeśli na warstwę tego roztworu o grubości d pada równoległa wiązka światła o natężeniu I0, to po przejściu czym jest.
 • Definicja Stycznych Busola Informacje kolistej płaskiej cewki i igły magnetycznej o małym rozmiarze w porównaniu z promieniem cewki umieszczonej w jej środku. Igła magnetyczna układa się zawsze wzdłuż linii sił pola co to jest.
 • Definicja Prawo Brewstera Informacje promienia świetlnego, przy którym światło odbite od powierzchni dielektryka jest kompletnie spolaryzowane. Światło padające na powierzchnię dielektryka ulega częściowo odbiciu, a definicja.
 • Definicja Stan Bezpostaciowy Informacje skondensowanego stanu substancji. Jej szczególną właściwością jest brak dalekiego uporządkowania atomów charakterystycznego dla ciał krystalicznych. Ciała w stanie bezpostaciowym co znaczy.
 • Definicja Ferdinand Karl Braun Informacje w Marburgu, Strasburgu, Karlsruhe i Tybindze. Autor prac dotyczących radiotelegrafii, termoelektryczności i elektrolizy. Twórca elektrometru i lampy elektronowej (tak zwany lampy słownik.
 • Definicja Blackett, Patrick Maynard Stuart Informacje w Londynie i Manchesterze, a również w londyńskim Imperial College of Science and Technology. Był członkiem i przewodniczącym Royal Society. W 1925 jako pierwszy sfotografował w znaczenie.
 • Definicja Bizmut Informacje układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 83 i masie atomowej 208,98. To jest różowobiały metal, bardzo kruchy, o gęstości 9,8 g/cm3 i temperaturze topnienia 271,4 C czym jest.
 • Definicja Ciała Barwa Informacje źródłem światła, polegająca na wywoływaniu wrażenia barwy pod wpływem światła oświetlającego. O zabarwieniu ciała decydują mechanizmy fizyczne: pochłanianie ( absorpcja światła co to jest.
 • Definicja Wzór Balmera Informacje 1885 poprzez J. Balmera, określający długości linii serii widmowej atomu wodoru leżącej w widzialnej i nadfioletowej części widma. Ma on postać: , gdzie - długość fali linii definicja.
 • Definicja Siły Bartletta Informacje siły jądrowe co znaczy.
 • Definicja Brom Informacje ekipy układu okresowego pierwiastków. Jego liczba atomowa wynosi 35, a masa atomowa 79,916. Naturalny pierwiastek Br złożona jest z dwóch izotopów trwałych: 79Br (50,56%) i 81Br słownik.
 • Definicja Równanie Bernoulliego Informacje twierdzeń) służących w dynamice płynów. Stosuje się ono do płynów, gdy można założyć, iż są one pozbawione lepkości, a ich gęstość r jest stała (niezależna lokalnie od ciśnienia znaczenie.
 • Definicja Słoneczna Bateria Informacje wykorzystywany do przekształcania energii świetlnej, pochodzącej ze Słońca albo innego źródła światła, na energię elektryczną. Jako fotoogniwa używa się najczęściej kryształów czym jest.
 • Definicja Statystyka Einsteina Bosego Informacje układu złożonego z takich samych mikrocząstek, których spiny w jednostkach U (tak zwany h kreślone , a więc stała Plancka podzielona poprzez 2) wyrażają się liczbami całkowitymi co to jest.
 • Definicja Statystyka Boltzmanna Informacje energetyczny cząstek gazu doskonałego, na które działa zewnętrzna siła potencjalna ( siły zachowawcze). Odpowiednikiem może być zależność gęstości gazu doskonałego od wysokości w definicja.
 • Definicja Bolometr Informacje promieniowania, raczej widzialnego i podczerwonego. Jego działanie opiera się na efekcie zmiany oporności elektrycznej pod wpływem zmiany temperatury. Czujniki b. realizowane są z co znaczy.
 • Definicja Warunek Wulfa Braggów Informacje gdzie wzmacniane są promienie rentgenowskie odbijane poprzez kryształ. Wg teorii Braggów i Wulfa wzmocnienie odbitych promieni rentgenowskich jest skutkiem interferencji promieni słownik.
 • Definicja Balistyka Informacje ruchem pocisków. B. w e w n ę t r z- n a bada prawa spalania się materiału miotającego i ruchu pocisków w lufie. B. z e w n ę t r z n a bada prawa ruchu pocisków wystrzelonych i znaczenie.
 • Definicja Robert Boyle Informacje angielski. Był jednym z założycieli Royal Society. Uważany jest za twórcę nowoczesnej chemii. Zapoczątkował metodę analizy chemicznej i wprowadził do edukacji definicja czym jest.
 • Definicja Betatron Informacje elektronów. Elektrony przyspieszane są poprzez wirowe pole elektryczne indukowane zmiennym polem magnetycznym i mogą osiągać energie rzędu kilkudziesięciu MeV. Pole magnetyczne co to jest.
 • Definicja Bezwładność Informacje która znajduje swój słowo w pierwszej i drugiej zasadzie dynamiki Newtona. Przejawia się ona w tym, iż jeżeli na ciało nie działają zewnętrzne siły albo gdy się one równoważą, to definicja.
 • Definicja Berkel Informacje chemiczny otrzymywany sztucznie, należący do aktynowców (podgrupa III ekipy układu okresowego); liczba atomowa 97, masa atomowa 247,07. Z wielu znanych izotopów tego pierwiastka co znaczy.
 • Definicja Ruchy Browna Informacje cząstek zawiesiny w cieczy albo gazie, łatwe do zaobserwowania pod mikroskopem. Ruchy te są rezultatem zderzeń cząstek zawiesiny z molekułami otaczającego je ośrodka. Odkryte w słownik.
 • Definicja Termiczny Bimetal Informacje termobimetal znaczenie.
 • Definicja Podstawowe Barwy Informacje niebieska; inne barwy można otrzymywać poprzez ich mieszanie w różnych proporcjach. Tę cechę barw wykorzystuje się w konstrukcji kolorowych monitorów albo w fotografii kolorowej czym jest.
 • Definicja Prawo Baera Informacje płynące w kierunku południkowym na półkuli północnej podmywają własne prawe brzegi, a na półkuli południowej lewe. Istnienie zjawiska opisywanego poprzez p.B. powiązane jest z co to jest.
 • Definicja Krzywa Balistyczna Informacje ciało (na przykład pocisk) w atmosferze, będący wypadkową działania siły oporu powietrza i siły ciężkości. Kształt k. b. zależy od wektora prędkości początkowej, wysokości lotu definicja.
 • Definicja John Bardeen Informacje 1941-1945 pracował w Bell Telephone Laboratories, a od 1951 był prof. uniw. w Illinois. Dostał podwójnie Nagrodę Nobla: w 1956 wspólnie z W.H. Brattainem i W.B. Schockleyem za co znaczy.
 • Definicja Dźwięku Bariera Informacje trudności związanych z przekraczaniem poprzez samolot prędkości dźwięku (około 340 m/s). Powstaje wówczas charakterystyczna fala uderzeniowa, rośnie gwałtownie opór aerodynamiczny słownik.
 • Definicja Potencjału Bariera Informacje przestrzeni, gdzie energia potencjalna cząstki jest większa od jej energii całkowitej. W fizyce klasycznej cząstka o energii całkowitej mniejszej od wysokości bariery potencjału znaczenie.
 • Definicja Bar Informacje liczbie atomowej 56 i masie atomowej 137,34, należący do tak zwany berylowców; występuje w formie minerałów - barytu i witerytu; jest srebrzystobiałym miękkim metalem aktywnym czym jest.
 • Definicja Zjawisko Barnetta Informacje jedno z tak zwanych zjawisk magnetomechanicznych. Bazuje na magnesowaniu się sztabki ferromagnetyka wprawionej w błyskawiczny ruch obrotowy co to jest.
 • Definicja Wzór Barometryczny Informacje ciśnienia gazu, znajdującego się w jednorodnym polu grawitacyjnym, od wysokości: p(h) = p0e-mgh/kT, gdzie p0 - ciśnienie na poziomie h = 0, m - masa cząstki gazu, g definicja.
 • Definicja Barometr Informacje atmosferycznego. Do precyzyjnych pomiarów stosuje się hydrostatyczne b. rtęciowe i obciążnikowo-tłokowe. Niekiedy stosuje się także b. wykorzystujące w swoim działaniu zależność co znaczy.
 • Definicja Glover Charles Barkla Informacje fizyk angielski; od 1913 prof. uniw. w Edynburgu, członek Royal Society. Za badania własności promieni X dostał w 1917 Nagrodę Nobla słownik.
 • Definicja Magnetyczny Biegun Informacje umowna nazwa punktów, gdzie skupiają się linie pola magnetycznego wytwarzanego poprzez magnesy, elektromagnesy albo inne źródła znaczenie.
 • Definicja Daniel Bernoulli Informacje zajmował się także medycyną. W latach 1725-33 kierował katedrą fizjologii w Petersburgu, a potem katedrą mechaniki. Od 1733 prof. fizjologii w Bazylei, a od 1750 prof. mechaniki czym jest.
 • Definicja Skala Beauforta Informacje która służy do ilościowego określania siły wiatru, wprowadzona w użycie w 1806 poprzez angielskiego admirała F. Beauforta, aktualnie powszechnie służąca. Pierwotnie siłę wiatru co to jest.
 • Definicja Henri Antoine Becquerel Informacje Polytechnique, członek paryskiej Acadmie des Sciences. Badał związki pomiędzy światłem i magnetyzmem i zdarzenie fosforescencji. W 1896 odkrył promieniotwórczość naturalną, za co definicja.
 • Definicja Gennadijewicz Nikołaj Basow Informacje 1973 dyr. Instytutu Fizyki im. P.N. Lebiediewa AN ZSRR w Moskwie, członek AN ASRR, a od 1977 członek PAN. Jest jednym z twórców elektroniki kwantowej. Za zbudowanie pierwszego co znaczy.
 • Definicja Beryl Informacje liczbie atomowej 4 i masie atomowej 9,0122; należy do II ekipy układu okresowego pierwiastków. Jest kruchym, dość twardym srebrzystoszarym metalem o gęstości 1,8 g/cm3. B. służący słownik.
 • Definicja Promieniowanie Beta Informacje rodzaj promieniowania jądrowego polegającego na emisji cząstek , tzn. elektronów albo pozytonów znaczenie.
 • Definicja Cząstki Beta Informacje elektrony i pozytony emitowane poprzez jądra atomowe w trakcie rozpadu ( beta rozpad czym jest.
 • Definicja Bit Informacje 0 albo 1; (2) jednostka ilości informacji. Liczba informacji jest równa jednemu bitowi, gdy informacja jest jedną z dwóch możliwych jednakowo prawdopodobnych informacje co to jest.
 • Definicja Bipryzmat Informacje jednego kawałka szkła w kształcie dwóch pryzmatów złożonych podstawami, o niewielkim kącie łamiącym. Stosowany jest do wytwarzania obrazów interferencyjnych albo w urządzeniach definicja.
 • Definicja Bang Big Informacje Z obserwacji astronomicznych wynika, iż galaktyki oddalają się wzajemnie od siebie ( Hubblea prawo) co znaczy, iż Wszechświat rozszerza się. Znając szybkość ucieczki galaktyk co znaczy.
 • Definicja Prawo Savarta Biota Informacje magnetyczną produkowaną poprzez prąd elektryczny. Każdy odcinek o długości dl przewodu, gdzie płynie prąd o natężeniu I w punkcie odległym o wektor r wytwarza pole magnetyczne o słownik.
 • Definicja Bimorf Informacje przetwornik elektromechaniczny złożony z dwóch sklejonych płytek o własnościach piezoelektrycznych; stosowany jest regularnie jako przetwornik elektroakustyczny znaczenie.
 • Definicja Henrik Niels Bohr Informacje współczesnej fizyki. Od 1916 był prof. uniw. w Kopenhadze. Założyciel Kopenhaskiego Instytutu Fizyki Teoretycznej nazywanego instytutem Bohra. W latach 1943-45 pracował w Los czym jest.
 • Definicja Analiza Błędów Informacje badanie otrzymanych wyników pomiarów, której celem jest wyznaczenie w najwyższym stopniu prawdopodobnej wartości mierzonej wielkości i niepewności, jaką jest ona obarczona co to jest.
 • Definicja Aage Bohr Informacje Nielsa Bohra. Od 1956 prof. uniw. w Kopenhadze, a od 1963 dyr. Kopenhaskiego Instytutu Fizyki Teoretycznej. Od 1980 członek zagraniczny PAN. Autor prac dotyczących struktury jądra definicja.
 • Definicja Teoria Błędów Informacje matematycznej poświęcony analizie błędów przypadkowych. Do podstawowych zadań teorii błędów należy opracowanie sposobów wyznaczania wartości nieznanych wielkości na podstawie co znaczy.
 • Definicja Felix Bloch Informacje ze Szwajcarii, prof. Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii. Znany jest z prac dotyczących nadprzewodnictwa, elektronowej teorii metali, mechaniki i elektrodynamiki kwantowej. Razem słownik.
 • Definicja Prawo Blocha Informacje od temperatury spontanicznego namagnesowania Is ferromagnetyku w temperaturach znacząco niższych od temperatury Curie ( Curie temperatura). Ma ona postać , gdzie Iso max. wartość znaczenie.
 • Definicja Bolid Informacje rozmiarach i dużej jasności. Jego lotowi w atmosferze towarzyszą regularnie efekty dźwiękowe przypominające grzmoty. B. regularnie eksploduje rozpadając się na kawałki. Niekiedy czym jest.
 • Definicja Bocznik Informacje równolegle do głównego obwodu albo do przyrządu, na przykład równolegle z amperomierzem połączony opornik, którego celem jest poszerzenie zakresu prądu mierzonego poprzez ten co to jest.
 • Definicja Max Born Informacje w Berlinie, Frankfurcie nad Menem i Getyndze. W 1933 wyemigrował z Niemiec. W 1936 został powołany na stanowisko prof. uniw. w Edynburgu, które piastował do 1953. Był jednym z definicja.
 • Definicja Stała Boltzmanna Informacje uniwersalnych stałych fizycznych. Definiowana jest jako relacja gazowej stałej R do liczby Avogadra NA: k = R/NA; można ją interpretować jako stałą gazową odniesioną do jednej co znaczy.
 • Definicja Nath Satyendra Bose Informacje prof. uniw. w Dhace i w Kalkucie. Był współpracownikiem M. Skłodowskiej-Curie. Jest współtwórcą statystyki kwantowej cząstek o całkowitych spinach ( Bosego-Einsteina statystyka słownik.
 • Definicja Bozony Informacje podlegające statystyce Bosego-Einsteina, czyli to są cząstki, których spiny są całkowitymi wielokrotnościami U (U = h/2, gdzie h jest stałą Plancka). Należą do nich fotony, mezony znaczenie.
 • Definicja Bor Informacje trzeciej ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 5 i masie atomowej 10,82. Naturalny b. złożona jest z dwóch trwałych izotopów 10B (około 19%) i 11B (((około 81 czym jest.
 • Definicja Bragg, Sir William Lawrence Informacje Henryego. Był prof. uniw. w Manchesterze i Cambridge. Prowadził rentgenowskie badania struktur krystalicznych, za co w 1915 razem z ojcem dostał Nagrodę Nobla co to jest.
 • Definicja Bragg, Sir William Henry Informacje w Adelajdzie, Leeds i Londynie. Był członkiem, a w latach 1935-40 prezesem Royal Society. Prowadził badania w zakresie optyki, promieniotwórczości, akustyki i krystalografii. Za definicja.
 • Definicja Magnetyczna Burza Informacje zarówno kierunku, jak i wartości pola magnetycznego Ziemi powiązane z korpuskularnym promieniowaniem Słońca. B.m. towarzyszą wzmożonej aktywności Słońca. Naładowane elektrycznie co znaczy.
 • Definicja Lejdejska Butelka Informacje kondensatora wynaleziony poprzez P. Musschenbroeka w Lejdzie (Holandia). To jest cylindryczne naczynie szklane pokryte od strony zewnętrznej i wewnętrznej folią metalową. Napięcie słownik.
 • Definicja Wilhelm Robert Bunsen Informacje uniw. w Kassel, Marburgu, Wrocławiu i Heidelbergu. Razem z G.R. Kirchhoffem skonstruował spektroskop i opracował sposoby analizy widmowej, dzięki czemu odkrył cez i rubid znaczenie.
 • Definicja Broglie, Louis Victor de Informacje Sorbony w latach 1932-62. Przedtem pracował w prywatnym laboratorium fizycznym swojego brata Maurycego. W 1929 dostał Nagrodę Nobla za odkrycie falowej natury cząstek ( de czym jest.
 • Definicja Williams Percy Bridgman Informacje prof. Uniwersytetu Harvarda. Jego specjalnością były badania własności substancji poddanych wysokim ciśnieniom za co w 1946 dostał Nagrodę Nobla. Opracował metodę hodowli co to jest.
 • Definicja Biofizyka Informacje fizyczne i fizykochemiczne podstawy mechanizmów zachodzących w żywych organizmach, tkankach i komórkach. Bada także wpływ zewnętrznych czynników fizycznych na organizmy żywe. To definicja.
 • Definicja Eduard Ludwig Boltzmann Informacje prof. uniwersytetów w Gratzu, Monachium, Lipsku i Wiedniu. Autor fundamentalnych prac z dziedziny zjawisk cieplnych, teorii promieniowania i fizyki statystycznej. Stworzył co znaczy.
 • Definicja Karły Białe Informacje końcowych etapów ewolucji gwiazd, o niedużych masach, które wyczerpały już własne zasoby energii jądrowej. Źródłem energii emitowanej poprzez te gwiazdy jest powolne stygnięcie słownik.
 • Definicja Sztywna Bryła Informacje odległość dwóch dowolnych punktów jest stała i nie wymienia się pod działaniem przyłożonych do niego sił zewnętrznych. To jest oczywiście wyidealizowany przedmiot fizyczny, który znaczenie.
 • Definicja Dźwięku Barwa Informacje właściwość dźwięku zależna raczej od widma jego częstotliwości, tzn. od tego, z jakich dźwięków prostych złożona jest analizowany dźwięk. Pozwala nam rozróżniać dźwięki pochodzące czym jest.
 • Definicja Zjawisko Barkhausena Informacje niewielkich skokowych zmianach namagnesowania ferromagnetyka pod wpływem przyłożonego pola magnetycznego. Podobny sukces obserwuje się w razie ferroelektryków, w tym przypadku co to jest.
 • Definicja Elektryczna Bateria Informacje prądu elektrycznego (ogniw galwanicznych albo akumulatorów), ogniw termoelektrycznych albo komórek fotoelektrycznych. Przedmioty składowe baterii mogą być łączone szeregowo w celu definicja.
 • Definicja Bothe, Walther Wilhelm Georg Franz Informacje w Gissen i w Heidelbergu, pełnił także funkcję dyr. Instytutu Maxa Plancka. Prowadził badania w zakresie fizyki jądrowej, atomowej i promieniowania kosmicznego. Razem z H.W co znaczy.

Co to znaczy Fizyka pojęcia

Spis pojęć z przedmiotu fizyka. Eksperymenty fizyczne i przykłady. Definicje z fizyki. Wszystkie prawa, zasady fizyki. Tłumaczenie zasad i praw z przykładami.

Definicja Bothe, Walther Wilhelm Georg Franz, Bateria Elektryczna, Barkhausena Zjawisko, Barwa Dźwięku, Bryła Sztywna, Białe Karły, Boltzmann, Ludwig Eduard, Biofizyka co to znaczy.

Słownik Bothe, Walther Wilhelm Georg Franz, Bateria Elektryczna co to jest.