BOTHE WALTHER WILHELM GEORG co to jest
Bothe, Walther Wilhelm Georg Franz, Bateria Elektryczna, Barkhausena Zjawisko, Barwa Dźwięku, Bryła.

Definicje fizyka B

 • Definicja barn Co to jest jednostka przekroju czynnego stosowana w fizyce jądrowej: 1 b = 10-28 m2
 • Definicja bar Co to jest pozaukładowa jednostka ciśnienia; 1 bar = 105 N/m2
 • Definicja Bohra teoria atomu Co to jest atom Bohra
 • Definicja Bosego cząstka Co to jest bozony
 • Definicja bel Co to jest jednostka opisująca relacja dwóch wartości tej samej wielkości fizycznej. Zobacz także decybel
 • Definicja bioluminescencja Co to jest świecenie towarzyszące mechanizmom biochemicznym zachodzącym w organizmach żywych
 • Definicja Boltzmanna zasada Co to jest związek zachodzący pomiędzy entropią układu S i termodynamicznym prawdopodobieństwem stanu układu p; S = kln(p), gdzie k - stała Boltzmanna (ln znaczy logarytm naturalny
 • Definicja Bethe, Hans Albrecht Co to jest niemieckiego. Od 1937 prof. Uniwersytetu Cornella w Ithaca (stan Nowy Jork). W latach 1943-56 pełnił funkcję dyrektora departamentu fizyki teoretycznej w Los Alamos. Prowadził
 • Definicja błąd pomiaru Co to jest wyniku pomiaru określonej wielkości fizycznej z wartością tej wielkości, którą w danym momencie możemy uważać za najbliższą wartości rzeczywistej. Wartość rzeczywista jest
 • Definicja beta rozpad Co to jest jądra atomowego (J), wskutek której z jądra emitowany jest elektron wspólnie z antyneutrino ~ (rozpad -) albo pozyton i neutrino (rozpad +). wskutek rozpadu - ładunek jądra
 • Definicja Brattain, Walter Houser Co to jest pracownik Bell Telephone Laboratory. Jego naukowe zainteresowania dotyczyły fizyki jądrowej, termoemisji, własności powierzchniowych półprzewodników. Nagrodzony w 1956 wspólnie z
 • Definicja Bougera-Lamberta-Beera prawo Co to jest światła monochromatycznego przechodzącego poprzez roztwór pochłaniający. Jeśli na warstwę tego roztworu o grubości d pada równoległa wiązka światła o natężeniu I0, to po przejściu
 • Definicja busola stycznych Co to jest kolistej płaskiej cewki i igły magnetycznej o małym rozmiarze w porównaniu z promieniem cewki umieszczonej w jej środku. Igła magnetyczna układa się zawsze wzdłuż linii sił pola
 • Definicja Brewstera prawo Co to jest promienia świetlnego, przy którym światło odbite od powierzchni dielektryka jest kompletnie spolaryzowane. Światło padające na powierzchnię dielektryka ulega częściowo odbiciu, a
 • Definicja bezpostaciowy stan Co to jest skondensowanego stanu substancji. Jej szczególną właściwością jest brak dalekiego uporządkowania atomów charakterystycznego dla ciał krystalicznych. Ciała w stanie bezpostaciowym
 • Definicja Braun, Karl Ferdinand Co to jest w Marburgu, Strasburgu, Karlsruhe i Tybindze. Autor prac dotyczących radiotelegrafii, termoelektryczności i elektrolizy. Twórca elektrometru i lampy elektronowej (tak zwany lampy
 • Definicja Blackett, Patrick Maynard Stuart Co to jest w Londynie i Manchesterze, a również w londyńskim Imperial College of Science and Technology. Był członkiem i przewodniczącym Royal Society. W 1925 jako pierwszy sfotografował w
 • Definicja bizmut Co to jest układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 83 i masie atomowej 208,98. To jest różowobiały metal, bardzo kruchy, o gęstości 9,8 g/cm3 i temperaturze topnienia 271,4 C
 • Definicja barwa ciała Co to jest źródłem światła, polegająca na wywoływaniu wrażenia barwy pod wpływem światła oświetlającego. O zabarwieniu ciała decydują mechanizmy fizyczne: pochłanianie ( absorpcja światła
 • Definicja Balmera wzór Co to jest 1885 poprzez J. Balmera, określający długości linii serii widmowej atomu wodoru leżącej w widzialnej i nadfioletowej części widma. Ma on postać: , gdzie - długość fali linii
 • Definicja Bartletta siły Co to jest siły jądrowe
 • Definicja brom Co to jest ekipy układu okresowego pierwiastków. Jego liczba atomowa wynosi 35, a masa atomowa 79,916. Naturalny pierwiastek Br złożona jest z dwóch izotopów trwałych: 79Br (50,56%) i 81Br
 • Definicja Bernoulliego równanie Co to jest twierdzeń) służących w dynamice płynów. Stosuje się ono do płynów, gdy można założyć, iż są one pozbawione lepkości, a ich gęstość r jest stała (niezależna lokalnie od ciśnienia
 • Definicja bateria słoneczna Co to jest wykorzystywany do przekształcania energii świetlnej, pochodzącej ze Słońca albo innego źródła światła, na energię elektryczną. Jako fotoogniwa używa się najczęściej kryształów
 • Definicja Bosego-Einsteina statystyka Co to jest układu złożonego z takich samych mikrocząstek, których spiny w jednostkach U (tak zwany h kreślone , a więc stała Plancka podzielona poprzez 2) wyrażają się liczbami całkowitymi
 • Definicja Boltzmanna statystyka Co to jest energetyczny cząstek gazu doskonałego, na które działa zewnętrzna siła potencjalna ( siły zachowawcze). Odpowiednikiem może być zależność gęstości gazu doskonałego od wysokości w
 • Definicja bolometr Co to jest promieniowania, raczej widzialnego i podczerwonego. Jego działanie opiera się na efekcie zmiany oporności elektrycznej pod wpływem zmiany temperatury. Czujniki b. realizowane są z
 • Definicja Braggów-Wulfa warunek Co to jest gdzie wzmacniane są promienie rentgenowskie odbijane poprzez kryształ. Wg teorii Braggów i Wulfa wzmocnienie odbitych promieni rentgenowskich jest skutkiem interferencji promieni
 • Definicja balistyka Co to jest ruchem pocisków. B. w e w n ę t r z- n a bada prawa spalania się materiału miotającego i ruchu pocisków w lufie. B. z e w n ę t r z n a bada prawa ruchu pocisków wystrzelonych i
 • Definicja Boyle, Robert Co to jest angielski. Był jednym z założycieli Royal Society. Uważany jest za twórcę nowoczesnej chemii. Zapoczątkował metodę analizy chemicznej i wprowadził do edukacji definicja
 • Definicja betatron Co to jest elektronów. Elektrony przyspieszane są poprzez wirowe pole elektryczne indukowane zmiennym polem magnetycznym i mogą osiągać energie rzędu kilkudziesięciu MeV. Pole magnetyczne
 • Definicja bezwładność Co to jest która znajduje swój słowo w pierwszej i drugiej zasadzie dynamiki Newtona. Przejawia się ona w tym, iż jeżeli na ciało nie działają zewnętrzne siły albo gdy się one równoważą, to
 • Definicja berkel Co to jest chemiczny otrzymywany sztucznie, należący do aktynowców (podgrupa III ekipy układu okresowego); liczba atomowa 97, masa atomowa 247,07. Z wielu znanych izotopów tego pierwiastka
 • Definicja Browna ruchy Co to jest cząstek zawiesiny w cieczy albo gazie, łatwe do zaobserwowania pod mikroskopem. Ruchy te są rezultatem zderzeń cząstek zawiesiny z molekułami otaczającego je ośrodka. Odkryte w
 • Definicja bimetal termiczny Co to jest termobimetal
 • Definicja barwy podstawowe Co to jest niebieska; inne barwy można otrzymywać poprzez ich mieszanie w różnych proporcjach. Tę cechę barw wykorzystuje się w konstrukcji kolorowych monitorów albo w fotografii kolorowej
 • Definicja Baera prawo Co to jest płynące w kierunku południkowym na półkuli północnej podmywają własne prawe brzegi, a na półkuli południowej lewe. Istnienie zjawiska opisywanego poprzez p.B. powiązane jest z
 • Definicja balistyczna krzywa Co to jest ciało (na przykład pocisk) w atmosferze, będący wypadkową działania siły oporu powietrza i siły ciężkości. Kształt k. b. zależy od wektora prędkości początkowej, wysokości lotu
 • Definicja Bardeen, John Co to jest 1941-1945 pracował w Bell Telephone Laboratories, a od 1951 był prof. uniw. w Illinois. Dostał podwójnie Nagrodę Nobla: w 1956 wspólnie z W.H. Brattainem i W.B. Schockleyem za
 • Definicja bariera dźwięku Co to jest trudności związanych z przekraczaniem poprzez samolot prędkości dźwięku (około 340 m/s). Powstaje wówczas charakterystyczna fala uderzeniowa, rośnie gwałtownie opór aerodynamiczny
 • Definicja bariera potencjału Co to jest przestrzeni, gdzie energia potencjalna cząstki jest większa od jej energii całkowitej. W fizyce klasycznej cząstka o energii całkowitej mniejszej od wysokości bariery potencjału
 • Definicja bar Co to jest liczbie atomowej 56 i masie atomowej 137,34, należący do tak zwany berylowców; występuje w formie minerałów - barytu i witerytu; jest srebrzystobiałym miękkim metalem aktywnym
 • Definicja Barnetta zjawisko Co to jest jedno z tak zwanych zjawisk magnetomechanicznych. Bazuje na magnesowaniu się sztabki ferromagnetyka wprawionej w błyskawiczny ruch obrotowy
 • Definicja barometryczny wzór Co to jest ciśnienia gazu, znajdującego się w jednorodnym polu grawitacyjnym, od wysokości: p(h) = p0e-mgh/kT, gdzie p0 - ciśnienie na poziomie h = 0, m - masa cząstki gazu, g
 • Definicja barometr Co to jest atmosferycznego. Do precyzyjnych pomiarów stosuje się hydrostatyczne b. rtęciowe i obciążnikowo-tłokowe. Niekiedy stosuje się także b. wykorzystujące w swoim działaniu zależność
 • Definicja Barkla, Charles Glover Co to jest fizyk angielski; od 1913 prof. uniw. w Edynburgu, członek Royal Society. Za badania własności promieni X dostał w 1917 Nagrodę Nobla
 • Definicja biegun magnetyczny Co to jest umowna nazwa punktów, gdzie skupiają się linie pola magnetycznego wytwarzanego poprzez magnesy, elektromagnesy albo inne źródła
 • Definicja Bernoulli, Daniel Co to jest zajmował się także medycyną. W latach 1725-33 kierował katedrą fizjologii w Petersburgu, a potem katedrą mechaniki. Od 1733 prof. fizjologii w Bazylei, a od 1750 prof. mechaniki
 • Definicja Beauforta skala Co to jest która służy do ilościowego określania siły wiatru, wprowadzona w użycie w 1806 poprzez angielskiego admirała F. Beauforta, aktualnie powszechnie służąca. Pierwotnie siłę wiatru
 • Definicja Becquerel, Antoine Henri Co to jest Polytechnique, członek paryskiej Acadmie des Sciences. Badał związki pomiędzy światłem i magnetyzmem i zdarzenie fosforescencji. W 1896 odkrył promieniotwórczość naturalną, za co
 • Definicja Basow, Nikołaj Gennadijewicz Co to jest 1973 dyr. Instytutu Fizyki im. P.N. Lebiediewa AN ZSRR w Moskwie, członek AN ASRR, a od 1977 członek PAN. Jest jednym z twórców elektroniki kwantowej. Za zbudowanie pierwszego
 • Definicja beryl Co to jest liczbie atomowej 4 i masie atomowej 9,0122; należy do II ekipy układu okresowego pierwiastków. Jest kruchym, dość twardym srebrzystoszarym metalem o gęstości 1,8 g/cm3. B. służący
 • Definicja beta promieniowanie Co to jest rodzaj promieniowania jądrowego polegającego na emisji cząstek , tzn. elektronów albo pozytonów
 • Definicja beta cząstki Co to jest elektrony i pozytony emitowane poprzez jądra atomowe w trakcie rozpadu ( beta rozpad
 • Definicja bit Co to jest 0 albo 1; (2) jednostka ilości informacji. Liczba informacji jest równa jednemu bitowi, gdy informacja jest jedną z dwóch możliwych jednakowo prawdopodobnych informacje
 • Definicja bipryzmat Co to jest jednego kawałka szkła w kształcie dwóch pryzmatów złożonych podstawami, o niewielkim kącie łamiącym. Stosowany jest do wytwarzania obrazów interferencyjnych albo w urządzeniach
 • Definicja Big Bang Co to jest Z obserwacji astronomicznych wynika, iż galaktyki oddalają się wzajemnie od siebie ( Hubblea prawo) co znaczy, iż Wszechświat rozszerza się. Znając szybkość ucieczki galaktyk
 • Definicja Biota-Savarta prawo Co to jest magnetyczną produkowaną poprzez prąd elektryczny. Każdy odcinek o długości dl przewodu, gdzie płynie prąd o natężeniu I w punkcie odległym o wektor r wytwarza pole magnetyczne o
 • Definicja bimorf Co to jest przetwornik elektromechaniczny złożony z dwóch sklejonych płytek o własnościach piezoelektrycznych; stosowany jest regularnie jako przetwornik elektroakustyczny
 • Definicja Bohr, Niels Henrik Co to jest współczesnej fizyki. Od 1916 był prof. uniw. w Kopenhadze. Założyciel Kopenhaskiego Instytutu Fizyki Teoretycznej nazywanego instytutem Bohra. W latach 1943-45 pracował w Los
 • Definicja błędów analiza Co to jest badanie otrzymanych wyników pomiarów, której celem jest wyznaczenie w najwyższym stopniu prawdopodobnej wartości mierzonej wielkości i niepewności, jaką jest ona obarczona
 • Definicja Bohr, Aage Co to jest Nielsa Bohra. Od 1956 prof. uniw. w Kopenhadze, a od 1963 dyr. Kopenhaskiego Instytutu Fizyki Teoretycznej. Od 1980 członek zagraniczny PAN. Autor prac dotyczących struktury jądra
 • Definicja błędów teoria Co to jest matematycznej poświęcony analizie błędów przypadkowych. Do podstawowych zadań teorii błędów należy opracowanie sposobów wyznaczania wartości nieznanych wielkości na podstawie
 • Definicja Bloch, Felix Co to jest ze Szwajcarii, prof. Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii. Znany jest z prac dotyczących nadprzewodnictwa, elektronowej teorii metali, mechaniki i elektrodynamiki kwantowej. Razem
 • Definicja Blocha prawo Co to jest od temperatury spontanicznego namagnesowania Is ferromagnetyku w temperaturach znacząco niższych od temperatury Curie ( Curie temperatura). Ma ona postać , gdzie Iso max. wartość
 • Definicja bolid Co to jest rozmiarach i dużej jasności. Jego lotowi w atmosferze towarzyszą regularnie efekty dźwiękowe przypominające grzmoty. B. regularnie eksploduje rozpadając się na kawałki. Niekiedy
 • Definicja bocznik Co to jest równolegle do głównego obwodu albo do przyrządu, na przykład równolegle z amperomierzem połączony opornik, którego celem jest poszerzenie zakresu prądu mierzonego poprzez ten
 • Definicja Born, Max Co to jest w Berlinie, Frankfurcie nad Menem i Getyndze. W 1933 wyemigrował z Niemiec. W 1936 został powołany na stanowisko prof. uniw. w Edynburgu, które piastował do 1953. Był jednym z
 • Definicja Boltzmanna stała Co to jest uniwersalnych stałych fizycznych. Definiowana jest jako relacja gazowej stałej R do liczby Avogadra NA: k = R/NA; można ją interpretować jako stałą gazową odniesioną do jednej
 • Definicja Bose, Satyendra Nath Co to jest prof. uniw. w Dhace i w Kalkucie. Był współpracownikiem M. Skłodowskiej-Curie. Jest współtwórcą statystyki kwantowej cząstek o całkowitych spinach ( Bosego-Einsteina statystyka
 • Definicja bozony Co to jest podlegające statystyce Bosego-Einsteina, czyli to są cząstki, których spiny są całkowitymi wielokrotnościami U (U = h/2, gdzie h jest stałą Plancka). Należą do nich fotony, mezony
 • Definicja bor Co to jest trzeciej ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 5 i masie atomowej 10,82. Naturalny b. złożona jest z dwóch trwałych izotopów 10B (około 19%) i 11B (((około 81
 • Definicja Bragg, Sir William Lawrence Co to jest Henryego. Był prof. uniw. w Manchesterze i Cambridge. Prowadził rentgenowskie badania struktur krystalicznych, za co w 1915 razem z ojcem dostał Nagrodę Nobla
 • Definicja Bragg, Sir William Henry Co to jest w Adelajdzie, Leeds i Londynie. Był członkiem, a w latach 1935-40 prezesem Royal Society. Prowadził badania w zakresie optyki, promieniotwórczości, akustyki i krystalografii. Za
 • Definicja burza magnetyczna Co to jest zarówno kierunku, jak i wartości pola magnetycznego Ziemi powiązane z korpuskularnym promieniowaniem Słońca. B.m. towarzyszą wzmożonej aktywności Słońca. Naładowane elektrycznie
 • Definicja butelka lejdejska Co to jest kondensatora wynaleziony poprzez P. Musschenbroeka w Lejdzie (Holandia). To jest cylindryczne naczynie szklane pokryte od strony zewnętrznej i wewnętrznej folią metalową. Napięcie
 • Definicja Bunsen, Robert Wilhelm Co to jest uniw. w Kassel, Marburgu, Wrocławiu i Heidelbergu. Razem z G.R. Kirchhoffem skonstruował spektroskop i opracował sposoby analizy widmowej, dzięki czemu odkrył cez i rubid
 • Definicja Broglie, Louis Victor de Co to jest Sorbony w latach 1932-62. Przedtem pracował w prywatnym laboratorium fizycznym swojego brata Maurycego. W 1929 dostał Nagrodę Nobla za odkrycie falowej natury cząstek ( de
 • Definicja Bridgman, Percy Williams Co to jest prof. Uniwersytetu Harvarda. Jego specjalnością były badania własności substancji poddanych wysokim ciśnieniom za co w 1946 dostał Nagrodę Nobla. Opracował metodę hodowli
 • Definicja biofizyka Co to jest fizyczne i fizykochemiczne podstawy mechanizmów zachodzących w żywych organizmach, tkankach i komórkach. Bada także wpływ zewnętrznych czynników fizycznych na organizmy żywe. To
 • Definicja Boltzmann, Ludwig Eduard Co to jest prof. uniwersytetów w Gratzu, Monachium, Lipsku i Wiedniu. Autor fundamentalnych prac z dziedziny zjawisk cieplnych, teorii promieniowania i fizyki statystycznej. Stworzył
 • Definicja białe karły Co to jest końcowych etapów ewolucji gwiazd, o niedużych masach, które wyczerpały już własne zasoby energii jądrowej. Źródłem energii emitowanej poprzez te gwiazdy jest powolne stygnięcie
 • Definicja bryła sztywna Co to jest odległość dwóch dowolnych punktów jest stała i nie wymienia się pod działaniem przyłożonych do niego sił zewnętrznych. To jest oczywiście wyidealizowany przedmiot fizyczny, który
 • Definicja barwa dźwięku Co to jest właściwość dźwięku zależna raczej od widma jego częstotliwości, tzn. od tego, z jakich dźwięków prostych złożona jest analizowany dźwięk. Pozwala nam rozróżniać dźwięki pochodzące
 • Definicja Barkhausena zjawisko Co to jest niewielkich skokowych zmianach namagnesowania ferromagnetyka pod wpływem przyłożonego pola magnetycznego. Podobny sukces obserwuje się w razie ferroelektryków, w tym przypadku
 • Definicja bateria elektryczna Co to jest prądu elektrycznego (ogniw galwanicznych albo akumulatorów), ogniw termoelektrycznych albo komórek fotoelektrycznych. Przedmioty składowe baterii mogą być łączone szeregowo w celu
 • Definicja Bothe, Walther Wilhelm Georg Franz Co to jest w Gissen i w Heidelbergu, pełnił także funkcję dyr. Instytutu Maxa Plancka. Prowadził badania w zakresie fizyki jądrowej, atomowej i promieniowania kosmicznego. Razem z H.W

Co to znaczy Fizyka pojęcia

Spis pojęć z przedmiotu fizyka. Eksperymenty fizyczne i przykłady. Definicje z fizyki. Wszystkie prawa, zasady fizyki. Tłumaczenie zasad i praw z przykładami.

Definicja Bothe, Walther Wilhelm Georg Franz, Bateria Elektryczna, Barkhausena Zjawisko, Barwa Dźwięku, Bryła Sztywna, Białe Karły, Boltzmann, Ludwig Eduard, Biofizyka co to znaczy.

Słownik Bothe, Walther Wilhelm Georg Franz, Bateria Elektryczna co to jest.