DZIAŁO ELEKTRONOWE DECYBEL co to jest
Działo Elektronowe, Decybel, Dziwność, Dryf Cząstek Naładowanych, Dipol Magnetyczny, Dynamika.

Definicje fizyka D

 • Definicja Dżul Informacje obowiązująca w układzie jednostek miar SI. Jeden dżul jest robotą, jaką wykonuje siła jednego niutona przesuwając ciało na drodze jednego metra wedle kierunkiem swojego działania co to jest.
 • Definicja Dynamometr Informacje pomiaru sił. Jego kluczowym elementem jest zazwyczaj ciało ulegające sprężystej deformacji pod wpływem mierzonej siły, na przykład sprężyna. Każda waga jest w pewnym sensie definicja.
 • Definicja Energii Dyssypacja Informacje zmiany różnych form energii w energię cieplną. Zachodzi wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z siłami tarcia i lepkości. Skutkiem d.e. są gasnące drgania układów mechanicznych co znaczy.
 • Definicja Fal Dyspersja Informacje fal harmonicznych od ich częstotliwości ( dyspersja światła). Każde zaburzenie poruszające się w ośrodku można traktować jako złożenie fal harmonicznych ( szybkość grupowa słownik.
 • Definicja Fazowy Diagram Informacje fazowy wykres znaczenie.
 • Definicja Diuar Informacje Dewara naczynie czym jest.
 • Definicja Dwójłomność Informacje kryształach o niskiej symetrii opierające na rozszczepieniu promienia świetlnego przechodzącego poprzez kryształ na dwa promienie - zwykły i niezwykły. Zobacz także kryształ co to jest.
 • Definicja Dyn Informacje dyna definicja.
 • Definicja Dźwięk Informacje fala akustyczna o częstości od 16 do 20 000 Hz co znaczy.
 • Definicja Naczynie Dewara Informacje wynalezione w 1898 poprzez J. Dewara, wykorzystywane do przechowywania substancji, których temperatury różnią się znacząco od temperatury otoczenia. To jest naczynie metalowe o słownik.
 • Definicja Swobodne Drgania Informacje wytrącony z położenia równowagi, jeżeli nie działają na niego jakiekolwiek siły zewnętrzne. D.s. mogą być tłumione albo zachowawcze w zależności od tego, czy całkowita energia znaczenie.
 • Definicja Diamagnetyzm Informacje osłabianiu pola magnetycznego poprzez substancje nazywane diamagnetykami. Walec wykonany z diamagnetyka umieszczony we wnętrzu cewki skutkuje obniżenie wartości wektora indukcji czym jest.
 • Definicja Debye, Peter Joseph Wilhelm Informacje prof. politechniki w Zurychu i uniw. w Zurychu, Utrechcie, Getyndze, Lipsku i Berlinie. Od 1934 dyr. Instytutu Fizyki im. cesarza Wilhelma w Berlinie, a od 1940 prof. Cornell co to jest.
 • Definicja Dyfuzja Informacje na samorzutnym wyrównywaniu się koncentracji poszczególnych składników układu wieloskładnikowego. D. jest skutkiem bezładnego termicznego ruchu atomów i cząstek ( Browna ruchy) i definicja.
 • Definicja Ogniwo Daniella Informacje się z płytki cynkowej, zanurzonej w roztworze siarczanu cynkowego (elektroda ujemna), i płytki miedzianej zanurzonej w roztworze siarczanu miedziowego (elektroda dodatnia co znaczy.
 • Definicja Dywergencja Informacje różniczkowych służący w teorii pola wektorowego. Jeśli C (x, y, z) znaczy pole wektorowe o składowych Cx, Cy i Cz (w prostokątnym układzie współrzędnych x, y, z), to d. oznaczana słownik.
 • Definicja Marian Danysz Informacje Uniwersytetu Warszawskiego, a od 1960 członek PAN. Prowadził badania w zakresie jądra atomowego i cząstek elementarnych. W 1934 wspólnie z M. Żywym odkrył promieniotwórczość znaczenie.
 • Definicja Dudnienia Informacje drgań harmonicznych o nieznacznie różniących się częstościach opierający na modulacji amplitudy drgań. Częstość modulacji równa jest różnicy częstości poszczególnych drgań. W czym jest.
 • Definicja Ferroelektryczne Domeny Informacje ferroelektryka różniące się kierunkiem wektora spontanicznej polaryzacji elektrycznej. Najczęściej spotykanymi d.f. są domeny 180-stopniowe, tzn. takie, gdzie kierunki polaryzacji co to jest.
 • Definicja Drgania Informacje charakteryzujących je wielkości fizycznych okresowo rośnie i maleje. Drgania mogą zachodzić w układach mechanicznych, elektrycznych, elektromechanicznych, w sieciach definicja.
 • Definicja Swobodna Droga Informacje cząstka między kolejnymi zderzeniami. Definicja służące najczęściej w teorii gazów. Wartość d.s. zależy od gęstości gazu, czyli również od jego ciśnienia. W powietrzu w warunkach co znaczy.
 • Definicja Pochłonięta Dawka Informacje pochłonięta poprzez jednostkę masy substancji pochłaniającej. Jednostkami są 1 J/kg i 1 rad = 0,01 J/kg. Dawka pochodząca z tła naturalnego (promieniowanie kosmiczne i słownik.
 • Definicja Elektryczny Dipol Informacje samej wartości q, ale przeciwnych znakach, znajdujących się w odległości l od siebie. Prosta, na której leżą ładunki, to oś dipola. Wielkością fizyczną charakteryzującą dipol znaczenie.
 • Definicja Tłumienia Logarytmiczny Dekrement Informacje charakteryzująca prędkość zanikania drgań, gdy są one tłumione. W razie tłumionych drgań harmonicznych zależność wielkości drgającej x od czasu t jest następująca:, gdzie A jest czym jest.
 • Definicja Falowy Korpuskularno Dualizm Informacje cząstek) polegająca na tym, iż w pewnych przypadkach ujawnia się jej natura falowa, w innych zaś - korpuskularna. Elektrony, które uważane są zazwyczaj za klasyczne cząstki co to jest.
 • Definicja Prawo Petita Dulonga Informacje eksperymentalnie mówiąca, iż ciepło atomowe Ca pierwiastków chemicznych będących w stanie stałym wynosi około 25 J/(molK), niezależnie od rodzaju pierwiastka. P.D-P. spełnione definicja.
 • Definicja Krystalicznej Sieci Defekty Informacje doskonałej regularności sieci krystalicznej albo struktury kryształu. Defekty z racji na ich geometrię można podzielić na p u n k t o w e, l i n i o w e ( dyslokacje), p o w i e co znaczy.
 • Definicja Optyczna Droga Informacje pokonywanej poprzez światło w danym ośrodku optycznym, i współczynnika załamania tego ośrodka w relacji do próżni. Iloczyn ten równy jest drodze, jaką światło pokonałoby w próżni słownik.
 • Definicja Dyslokacje Informacje sieci krystalicznej. D. bazuje na przesunięciu niektórych płaszczyzn sieciowych w relacji do innych. Najprostszym jej typem jest d. k r a w ę d z i o- w a polegająca na tym, że znaczenie.
 • Definicja Dioptria Informacje zbierającej (skupiającej) układu optycznego, zwłaszcza soczewki. Gdyż umiejętność zbierająca soczewki równa jest odwrotności ogniskowej f ( = 1/f), jej jednostką jest umiejętność czym jest.
 • Definicja Diament Informacje alotropia) odmian węgla, występująca jako minerał w stanie naturalnym. Charakteryzuje się bardzo sporą twardością. Jest odpowiednikiem kryształu walencyjnego. Każdy z atomów węgla co to jest.
 • Definicja Dielektryk Informacje przewodzący prąd elektryczny. Przyjmuje się niekiedy, iż do dielektryków zalicza się materiały, których opór właściwy jest większy niż 108 m. D. są więc izolatorami definicja.
 • Definicja Harmoniczne Drgania Informacje zależność drgającej wielkości fizycznej od czasu t można opisać funkcją harmoniczną (sinusoidalną): , gdzie A - amplituda, - częstość drgań, 0 - etap początkowa. Odpowiednikiem co znaczy.
 • Definicja D Informacje dioptria słownik.
 • Definicja Promieniowania Dawkomierz Informacje dozymetria znaczenie.
 • Definicja Deformacja Informacje odkształcenie czym jest.
 • Definicja Drobina Informacje cząsteczka co to jest.
 • Definicja Współczynnik Dyfuzji Informacje rozmiar fizyczna będąca miarą szybkości dyfuzji. Współczynnik proporcjonalności występujący w prawie Ficka. Jego jednostką jest m2/s definicja.
 • Definicja Masy Defekt Informacje jądrowy niedobór masy co znaczy.
 • Definicja Diafragma Informacje przysłona słownik.
 • Definicja Dyfrakcja Informacje opierające na zmianie kierunku (ugięciu) biegu fali na przeszkodach (na przykład otworach). Zobacz także dyfrakcja cząstek, dyfrakcja fal, dyfrakcja światła znaczenie.
 • Definicja Daltonizm Informacje nierozpoznawanie niektórych barw, najczęściej czerwonej i zielonej. D. jest na ogół wadą wrodzoną, dziedziczną. Może także być zaburzeniem nabytym w wyniku uszkodzenia siatkówki czym jest.
 • Definicja Dalmierz Informacje pomiaru odległości. D. optyczny wykorzystuje dwa obiektywy znacząco od siebie odległe. Przedmiot widziany jest poprzez nie pod nieco wieloma kątami i na tej podstawie może być co to jest.
 • Definicja Prawa Daltona Informacje c z ą s t k o w y c h (parcjalnych) - jedno z podstawowych praw gazowych mówiące, iż ciśnienie mieszaniny gazów nie reagujących ze sobą chemicznie jest w stałej temperaturze równe definicja.
 • Definicja Joseph Clinton Davisson Informacje 1917-45 był pracownikiem w Bell Telephone Laboratories, a od 1947 prof. uniw. stanu Virginia w Richmond. Wspólnie z L.H.Germerem potwierdził falową naturę elektronu odkrywając w co znaczy.
 • Definicja Ekspozycyjna Dawka Informacje rentgenowskiego albo określona poprzez umiejętność jonizowania powietrza poprzez to promieniowanie. Jest nią dQ/dm, relacja ładunku elektrycznego dQ jonów do masy powietrza dm słownik.
 • Definicja Davissona i Germera doświadczenie Informacje dyfrakcję powolnych elektronów, potwierdzając tym samym jeden z podstawowych postulatów mechaniki kwantowej dotyczący dualizmu korpuskularno-falowego ( de Brogliea fale). Wiązka znaczenie.
 • Definicja C D Informacje stosowane niekiedy oznaczenie na przyrządach pomiarowych oznaczające pracę przyrządu w dziedzinie prądu stałego; jest skrótem terminu angielskiego direct current czym jest.
 • Definicja Debaj Informacje elektrycznego momentu dipolowego, stosowana jeszcze niekiedy w analizie zjawisk elektrycznych dziejących się na poziomie atomu i cząsteczki; 1 D @ 3,33610-30 Cm co to jest.
 • Definicja Stanów Degeneracja Informacje ustalenie sytuacji, gdzie danemu poziomowi energetycznemu (określonej wartości energii) odpowiada więcej niż jeden stan ruchu cząstki na przykład elektronu. na przykład w atomie definicja.
 • Definicja Magnetyczna Deklinacja Informacje ziemskie pole magnetyczne co znaczy.
 • Definicja Abdery Z Demokryt Informacje przyrodnik. Był prekursorem atomistycznej teorii materii. Świat wg D. złożona jest z najmniejszych niepodzielnych cząstek, nazwanych atomami, poruszających się w przestrzeni słownik.
 • Definicja Zjawisko Dellingera Informacje przerwa albo spore osłabienie łączności radiowej na falach krótkich i średnich powiązane ze wzrostem promieniowania słonecznego znaczenie.
 • Definicja Depolaryzatory Informacje w skład ogniwa w celu usuwania produktów reakcji elektrochemicznych zmniejszających SEM ogniwa. Na przykład w zwyczajnych bateryjkach, które są ogniwami Leclanchgo ( ogniwa czym jest.
 • Definicja Desorpcja Informacje mechanizm odwrotny do adsorpcji, opierający na uwalnianiu się z adsorbentu cząstek adsorbatu i przechodzeniu ich do stanu gazowego albo ciekłego co to jest.
 • Definicja Destylacja Informacje mieszanin, składających się z kilku składników, albo oczyszczania cieczy (na przykład wody). W metodzie tej wykorzystuje się różnice lotności poszczególnych składników. Bazuje ona definicja.
 • Definicja Zjawisko Dembera Informacje potencjałów w półprzewodniku pod wpływem oświetlenia jednej z jego powierzchni. Rozmiar tego efektu zależy m. in. od różnicy współczynników dyfuzji elektronów i dziur, szybkości co znaczy.
 • Definicja Detekcja Informacje 1) wykrywanie i przekształcanie sygnałów elektrycznych; (2) wykrywanie, identyfikowanie i mierzenie wszelkiego rodzaju promieniowania słownik.
 • Definicja Jądrowych Promieniowań Detektory Informacje wykrywania i zliczania cząstek i kwantów promieniowania jądrowego. Wybrane z tych urządzeń pozwalają również na ustalenie cząstek i określanie ich energii i pędu. Wykorzystując znaczenie.
 • Definicja Diaskop Informacje urządzenie optyczne wykorzystywane do wyświetlania pojedynczych przezroczy w świetle przechodzącym. Zobacz także epidiaskop, episkop czym jest.
 • Definicja Diamagnetyk Informacje materiał przejawiający diamagnetyzm co to jest.
 • Definicja Deuter Informacje izotop wodoru o masie atomowej 2 oznaczany symbolem D; nazywany również c i ę ż k i m w o d o r e m definicja.
 • Definicja Deuteron Informacje jądro deuteru; cząstka złożona z protonu i neutronu co znaczy.
 • Definicja Straty Dielektryczne Informacje elektrycznego w dielektryku zamieniana jest na ciepło, a tym samym tracona. Rozmiar s.d. zależy od rodzaju dielektryka, a również od takich parametrów, jak częstość pola słownik.
 • Definicja Hertza Dipol Informacje promieniowania fal radiowych, którym jest dipol elektryczny o zmiennym momencie dipolowym. Może to być przewodnik tak uformowany, by pojemności elektryczne były skupione na jego znaczenie.
 • Definicja Próżniowa Dioda Informacje próżniowa. Katoda żarzona prądem jest źródłem elektronów. D.p. przewodzi, gdy na anodzie potencjał jest wyższy niż na katodzie. Odwrócenie znaku napięcia skutkuje przerwanie czym jest.
 • Definicja Cykl Diesla Informacje cykliczny składający się ze: (1) sprężania adiabatycznego ( adiabatyczna przemiana), (2) ogrzewania przy stałym ciśnieniu, (3) rozprężania adiabatycznego, (4) chłodzenia przy co to jest.
 • Definicja Dioda Informacje elektrodach przewodzące dobrze prąd elektryczny w jednym kierunku i praktycznie nie przewodzące w drugim ( d. próżniowe albo wypełnione gazem lampy elektronowe albo urządzenia definicja.
 • Definicja Stała Dielektryczna Informacje elektryczna, stała materiałowa charakteryzująca własności dielektryczne. S.d. równa jest stosunkowi pojemności kondensatora wypełnionego dielektrykiem do pojemności tego co znaczy.
 • Definicja Półfalowy Dipol Informacje albo odbiorcza stanowiąca pręt o długości w przybliżeniu równej połowie długości emitowanej albo odbieranej fali elektromagnetycznej. Przewód złączający d.p. z urządzeniem słownik.
 • Definicja Ferromagnetyczne Domeny Informacje ferromagnetyku różniące się kierunkiem spontanicznego namagnesowania. Ferromagnetyk podzielony na sporo d.f. może na zewnątrz nie wykazywać żadnego namagnesowania, dopiero znaczenie.
 • Definicja Domieszki Informacje wprowadzane do ciała stałego w celu zmiany jego własności fizycznych albo chemicznych. Zobacz także półprzewodniki, półprzewodnik akceptorowy, półprzewodnik donorowy czym jest.
 • Definicja Domieszkowanie Informacje ciał stałych w celu zmiany ich własności fizycznych albo chemicznych. Metale domieszkuje się w czasie ich wytapiania. Kryształy półprzewodnikowe i dielektryczne domieszkuje się w co to jest.
 • Definicja Dirac, Paul Adrien Maurice Informacje w Cambridge i Oxfordzie. Współtwórca mechaniki kwantowej. W 1928 sformułował prawa mechaniki statystycznej dla elektronów ( Fermiego-Diraca statystyka). Przewidział teoretycznie definicja.
 • Definicja Miernik Dobroci Informacje przyrząd wykorzystywany do pomiaru dobroci obwodów rezonansowych; służący jest również do pomiarów indukcyjności cewek i pojemności kondensatorów co znaczy.
 • Definicja Dobroć Informacje charakteryzująca układ drgający (na przykład układ RLC): Q = 2Wm/Wt, gdzie Wm - energia zmagazynowana w układzie, Wt - energia tracona w okresie jednego okresu drgań. W razie słownik.
 • Definicja Donor Informacje krystalicznej, wprowadzające dodatkowy swobodny elektron uczestniczący w przewodnictwie elektrycznym. D. są zazwyczaj atomy domieszek (na przykład arsen, antymon, fosfor w znaczenie.
 • Definicja Anharmoniczne Drgania Informacje mechaniczne), jakie powstają, gdy siła nie jest proporcjonalna do wychylenia. Moment takich drgań zależy od amplitudy, a zdarzenie rezonansu może zachodzić przy kilku częstościach czym jest.
 • Definicja Fizyczne Doświadczenie Informacje w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych, zapewniających jego powtarzalność, w celu dokonania obserwacji i pomiarów. Otrzymane wyniki są fundamentem jakościowego i ilościowego co to jest.
 • Definicja Dozymetria Informacje zajmujący się pomiarami i obliczaniem dawek promieniowania i badaniem aktywności substancji promieniotwórczych, i elementów skażonych. Pomiarów dokonuje się dzięki dozymetrów definicja.
 • Definicja Elektryczne Drgania Informacje zmiany natężenia prądu i napięcia w obwodzie elektrycznym. Towarzyszą im zmiany pól elektrycznego i magnetycznego w przestrzeni otaczającej obwód. D.e. mogą być wymuszone poprzez co znaczy.
 • Definicja Zerowe Drgania Informacje drgania realizowane poprzez atomy i cząsteczki w temperaturze zera bezwzględnego. Istnienie tych drgań wynika z zasady nieoznaczoności Heisenberga słownik.
 • Definicja Wymuszone Drgania Informacje pod wpływem siły zewnętrznej zmiennej w okresie, na przykład wahadło pobudzane do drgań z pewną częstotliwością albo obwód drgający RLC zasilany sinusoidalnie zmienną w okresie znaczenie.
 • Definicja Mleczna Droga Informacje kilkaset mld gwiazd, do której należy nasz Układ Słoneczny. Na niebie widoczna jest w formie jaśniejszego pasma o nieregularnych kształtach. Powstała około 10 mld lat temu z czym jest.
 • Definicja Droga Informacje przebywa pkt. materialny w określonym czasie, nie mniej jednak jeżeli jakiś odcinek toru jest przebywany wielokrotnie, to wielokrotnie należy go liczyć. D. jest funkcją czasu co to jest.
 • Definicja Paul Drude Informacje w Lipsku, Giessen i w Berlinie. Opracował metodę pomiaru przenikalności elektrycznej, rozwinął elektronową teorię metali ( Drudego schemat), a również opracował teorię polaryzacji definicja.
 • Definicja Tłumione Drgania Informacje których energia decydująca o drganiach jest etapowo tracona z racji na działanie sił tarcia i oporu (w układach mechanicznych), albo poprzez promieniowanie (układy elektryczne co znaczy.
 • Definicja Światła Dyfrakcja Informacje brzegach przesłon i otworach. Granica cienia staje się nieostra i obserwuje się na niej układ jasnych i ciemnych prążków odwzorowujących kształt granicy - tak zwany p r ą ż k ó w słownik.
 • Definicja Cząstek Dyfrakcja Informacje rozmieszczonych w sieci krystalicznej. Mierząc natężenie wiązki elektronów albo neutronów odbitej od powierzchni kryształu pod wieloma kątami stwierdza się istnienie znaczenie.
 • Definicja Rentgenowski Dyfraktometr Informacje pomiarów natężeń i kierunków wiązek promieni rentgenowskich odbitych od powierzchni kryształów albo polikryształów. Do głownych przedmiotów d.r. należą: źródło promieni czym jest.
 • Definicja Dylatometry Informacje badania rozszerzalności cieplnej ciał stałych albo cieczy. Najprostszy d. jest rodzajem śruby mikrometrycznej rejestrującej wydłużenia metalowego pręta. W d. k w a r c o w y c h co to jest.
 • Definicja Termiczna Dylatacja Informacje rozszerzalność cieplna definicja.
 • Definicja Termiczna Dyfuzja Informacje dyfuzji (regularnie występujące z nią w parze) wywołane gradientem temperatury w układzie. Prędkość d.t. jest wprost proporcjonalna do gradientu temperatury i odwrotnie co znaczy.
 • Definicja Dyna Informacje jednostka miary siły w układzie jednostek miar CGS. Siła 1 dyn to taka siła, która masie 1 g nadaje przyspieszenie 1 cm/s2 słownik.
 • Definicja Dysocjacja Informacje cząstek na kilka części pod wpływem czynnika zewnętrznego (na przykład promieniowania) albo oddziaływania z otaczającym ośrodkiem (((na przykład rozpuszczalnikiem znaczenie.
 • Definicja Stopień Elektrolitycznej Dysocjacji Informacje relacja liczby cząstek elektrolitu, które uległy rozpadowi, do całkowitej liczby cząstek w roztworze. W razie elektrolitów silnych ( dysocjacja elektrolityczna) a = 1 czym jest.
 • Definicja Elektrolityczna Dysocjacja Informacje i dodatnio naładowane jony (aniony i kationy) zachodzący pod wpływem rozpuszczalnika, na przykład wody. Powstają w ten sposób elektrolity bardzo dobrze przewodzące prąd co to jest.
 • Definicja Dystorsja Informacje polegająca na nierównomiernym odwzorowywaniu różnych części obrazu. Jest jedną z głównych wad obiektywów. Zaliczana jest do geometrycznych aberracji układów optycznych definicja.
 • Definicja Układ Dyspersyjny Informacje najmniej z dwóch faz, gdzie jedna z faz jest fazą ciągłą, z kolei pozostałe etapy są w niej rozproszone. Etap ciągła nazywana jest ośrodkiem nośnym albo ośrodkiem dyspersyjnym. U co znaczy.
 • Definicja Dysproz Informacje rzadkich III ekipy układu okresowego pierwiastków. Liczba atomowa - 66, masa atomowa - 162,46. Złożona jest z siedmiu trwałych izotopów. Jest srebrzystym metalem o temperaturze słownik.
 • Definicja Napięcia Dzielnik Informacje wydzielenia części napięcia podawanego do układu elektrycznego poprzez źródło zasilania. Najprostszym dz.n. jest układ dwóch połączonych szeregowo oporników albo kondensatorów. Na znaczenie.
 • Definicja Dźwignia Informacje będąca sztywnym prętem mogącym obracać się wokół nieruchomej osi (tak zwany punktu podparcia). Umożliwia ona wykonywanie pracy dzięki niewielkich sił. Rozróżnia się dź. proste i czym jest.
 • Definicja Elektronowa Dziura Informacje pasmie walencyjnym. W procesie przewodnictwa elektrycznego zachowuje się ono jak elementarny ładunek nieujemny. Zobacz także akceptor, półprzewodnik, półprzewodnik akceptorowy co to jest.
 • Definicja Cząstki Dziwne Informacje cząstki, których dziwność różni się od zera definicja.
 • Definicja Równanie Diraca Informacje fundamentalne równanie relatywistycznej mechaniki kwantowej opisujące ruch cząstki o spinie ½ (na przykład elektronu co znaczy.
 • Definicja Światła Dyspersja Informacje ośrodku optycznym od jego długości. Przejawia się w zależności współczynnika załamania światła od jego długości. Efektem d.ś. jest jego rozszczepienie na barwy w zjawiskach słownik.
 • Definicja Fali Dyfrakcja Informacje się fali na przeszkodach i na otworach. Sukces dyfrakcji jest bardzo wyraźny wówczas, gdy otwór, poprzez który przechodzi fala, ma wymiary porównywalne z jej długością. Zobacz znaczenie.
 • Definicja Dysonans Informacje jednoczesne brzmienie dwóch albo większej ilości tonów, które przy dłuższym odbiorze jest niemiłe dla ucha czym jest.
 • Definicja Model Drudego Informacje elektronowych właściwości metali uważana dzisiaj za klasyczną. W m.D. elektrony tworzą w metalu gaz elektronowy, gdzie siły odpychające, działające pomiędzy elektronami co to jest.
 • Definicja Zjawisko Dopplera Informacje fali odbieranej poprzez obserwatora, gdy obserwator i źródło poruszają się względem siebie; gdy zbliżają się, częstotliwość rośnie, gdy oddalają - maleje. Z.D. w akustyce bazuje definicja.
 • Definicja John Dalton Informacje prof. uniwersytetu w Oxfordzie, uważany za twórcę nowoczesnej atomistyki. Głosił tezę, iż pierwiastki zbudowane są z atomów różniących się masą i innymi własnościami. Jest autorem co znaczy.
 • Definicja Johann Christian Doppler Informacje prof. uniw. w Wiedniu i w Pradze. Znany z prac w zakresie akustyki i optyki. W 1842 odkrył zdarzenie zmiany częstotliwości fali odbieranej poprzez obserwatora, gdy źródło i słownik.
 • Definicja Defektoskopia Informacje materiałów w celu wykrycia różnego rodzaju defektów, jak: pęknięcia, szczeliny, niejednorodności materiału, ciała obce. Do wykrywania defektów w objętości badanego materiału znaczenie.
 • Definicja Dynamika Informacje opisujący ruch ciał materialnych pod wpływem działania sił. D. tytułujemy k l a s y c z n ą, gdy dotyczy ciał poruszających się znacząco wolniej od światła, i r e l a t y w i s t czym jest.
 • Definicja Magnetyczny Dipol Informacje na przykład igła magnetyczna stosowana w kompasach. W dużej odległości od dipola (dużej w porównaniu z jego wymiarami) natężenie pola magnetycznego jest odwrotnie proporcjonalne co to jest.
 • Definicja Naładowanych Cząstek Dryf Informacje cząstek naładowanych w określonym kierunku. Ruch ten może być wywołany działaniem pola elektrycznego albo różnicą koncentracji ( dyfuzja) i nakłada się na chaotyczne ruchy cieplne definicja.
 • Definicja Dziwność Informacje charakteryzujące własności cząstek elementarnych ujawniające się w oddziaływaniach mocnych i elektromagnetycznych. S przyjmuje wartości całkowite dodatnie i ujemne. Cząstka i jej co znaczy.
 • Definicja Decybel Informacje logarytmicznej używanej dla względnego porównania dwóch wartości tej samej wielkości fizycznej, służąca najczęściej w elektrotechnice, radiotechnice i akustyce. Wartość W2 jest słownik.
 • Definicja Elektronowe Działo Informacje elektrod, z których jedna jest źródłem elektronów, pozostałe zaś to elektrody ogniskujące; służy do wytworzenia wiązki elektronów o określonym kształcie. Dz.e. służące jest w znaczenie.

Co to znaczy Fizyka pojęcia

Spis pojęć z przedmiotu fizyka. Eksperymenty fizyczne i przykłady. Definicje z fizyki. Wszystkie prawa, zasady fizyki. Tłumaczenie zasad i praw z przykładami.

Definicja Działo Elektronowe, Decybel, Dziwność, Dryf Cząstek Naładowanych, Dipol Magnetyczny, Dynamika, Defektoskopia, Doppler, Christian Johann, Dalton, John, Dopplera co to znaczy.

Słownik Działo Elektronowe, Decybel, Dziwność, Dryf Cząstek co to jest.