Krzyżówka FIZYKA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH co to jest
Fala uderzeniowa co znaczy Faradaya ciemnia krzyżówka filtr elektryczny co to jest ferrodielektryki co znaczy.

Definicje fizyka F

 • Definicja Elementarnych Cząstek Fizyka Ranking badający własności istrukturę cząstek elementarnych i prowadzący ich systematykę. Bada oddziaływania podstawowe, wszczególności oddziaływania mocne isłabe. Poszukuje jednolitej porównanie fizyka cząstek elementarnych co znaczy.
 • Definicja Fulereny Co lepsze grafitu idiamentu, alotropowa postać węgla. F. nazywane są olbrzymie cząsteczki węgla, zawierające od kilkudziesięciu do kilkuset atomów tego pierwiastka. Najczęściej otrzymywaną dlaczego fulereny krzyżówka.
 • Definicja Fermi Czy warto służąca wfizyce jądrowej, której nazwę nadano na cześć E. Fermiego; 1 fm = 10-15 m. Jednostka ta jest identyczna zfemtometrem, którego oznaczenie jest takie samo ( femto jak lepiej fermi co to jest.
 • Definicja Fotoogniwo Opinie forum półprzewodnikowy wytwarzający pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego siłę elektromotoryczną (SEM). Przetwarzanie energii promieniowania na energię elektryczną dzieje się kiedy fotoogniwo słownik.
 • Definicja Logsdon Val Fitch Najlepszy od 1960 prof. uniw. wPrinceton, specjalista wdziedzinie cząstek elementarnych. W 1980 razem zJ.W. Croninem zaznaczony Nagrodą Nobla za odkrycie naruszenia jednej zzasad symetrii od czego zależy fitch, val logsdon czym jest.
 • Definicja Femto Porównaj przedrostek dla jednostek podwielokrotnych oznaczany skrótem f iwyrażający mnożnik 10-15 na czym polega femto co oznacza.
 • Definicja Michajłowicz Ilja Frank Wyniki prof. Uniwersytetu Moskiewskiego, kierownik Laboratorium Fizyki Neutronowej Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych wDubnej, lekarz h.c. Uniwersytetu Łódzkiego. W 1937 wraz zI.J różnice frank, ilja michajłowicz tłumaczenie.
 • Definicja Krótkie Fale Zastosowanie fale radiowe wady i zalety fale krótkie przykłady.
 • Definicja Ferryty Ranking żelazowego Fe2O3 ztlenkami metali dwuwartościowych, na przykład MnO, MgO, CuO, NiO. Podobnie jak w antyferromagnetyku momenty magnetyczne uporządkowane są antyrównolegle, lecz podobieństwa ferryty definicja.
 • Definicja Defekt Frenkla Co lepsze defekty sieci krystalicznej czemu frenkla defekt encyklopedia.
 • Definicja Ferroelastyki Czy warto substancje, wktórych występuje zdarzenie ferroelastyczności, na przykład: dwuwodorofosforan potasu KH2PO4 (KDP), tytanian baru BaTiO3, molibdenian gadolinu Gd2(MoO4)3 co gorsze ferroelastyki jak działa.
 • Definicja Akustyczne Falowody Opinie forum których rozchodzą się fale akustyczne. Mogą to być kanały wentylacyjne, rury kanalizacyjne, tunele i tym podobne Ściany f.a. są wtym przypadku wykonane ze sztywnych materiałów porównaj falowody akustyczne czy jest.
 • Definicja Fotosfera Najlepszy atmosfery gwiazdy, wktórej formuje się obserwowane widmo ciągłe iktórej promieniowanie dociera do nas bezpośrednio. F. Słońca widziana jest bezpośrednio nieuzbrojonym okiem. Jej porównanie fotosfera pojęcie.
 • Definicja Drgań Faza Porównaj określająca stan ruchu periodycznego zwłaszcza ruchu harmonicznego ( drgania harmoniczne). Jeżeli wruchu harmonicznym zależność wychylenia x od czasu t opisuje równanie , to dlaczego faza drgań wyjaśnienie.
 • Definicja Foton Wyniki elektrycznie obojętna, nie posiadająca ładunku elektrycznego, ozerowej masie spoczynkowej iliczbie spinowej s = 1. F. bierze udział woddziaływaniach elektromagnetycznych, jest jak lepiej foton opis.
 • Definicja Phillips Richard Feynman Zastosowanie teoretyk. Od 1943 pracował wLos Alamos przy konstrukcji bomby atomowej. Prof. Cornell University iCalifornia Institute of Technology (Caltech) wPasadenie. Zaliczany jest do kiedy feynman, richard phillips informacje.
 • Definicja Ferrimagnetyzm Ranking antyferromagnetyzmu, wktórym momenty magnetyczne uporządkowane antyrównolegle mają różne wartości, co wefekcie prowadzi do istnienia niezerowego wypadkowego momentu magnetycznego od czego zależy ferrimagnetyzm znaczenie.
 • Definicja Falowód Co lepsze oprzekroju kołowym albo prostokątnym, wykorzystywana do prowadzenia fali elektromagnetycznej. Służący jest do przesyłania mikrofal i do budowy rezonatorów, atakże używany na czym polega falowód co znaczy.
 • Definicja Prawo Fouriera Czy warto przewodnictwa cieplnego, stwierdzające, iż gęstość strumienia ciepła j jest proporcjonalna do gradientu temperatury T: . Gęstość strumienia ciepła j jest ilością energii różnice fouriera prawo krzyżówka.
 • Definicja Michael Faraday Opinie forum angielski zaliczany do największych uczonych XIX w., znakomity eksperymentator. Był samoukiem. Od 1813 pracował jako asystent, lecz dzięki wybitnym osiągnięciom już w1827 objął wady i zalety faraday, michael co to jest.
 • Definicja Przemiana Fazowa Najlepszy przemiana fazowa podobieństwa fazowa przemiana słownik.
 • Definicja James Franck Porównaj prof. uniw. wBerlinie iGetyndze. W 1933 wyemigrował do Danii, gdzie był prof. uniw. wKopenhadze. W 1935 wyjechał do USA, gdzie był prof. uniw. wChicago. Brał udział wpracach nad czemu franck, james czym jest.
 • Definicja Reakcje Fotojądrowe Wyniki reakcja jądrowa spowodowana promieniowaniem elektromagnetycznym (zazwyczaj promieniowaniem ) polegająca na emisji protonów albo neutronów co gorsze fotojądrowe reakcje co oznacza.
 • Definicja Fizeau, Armand Hippolyte Louis Zastosowanie prof. cole Polytechnique wParyżu. Autor prac zdziedziny optyki, opracował metodę pomiaru prędkości światła ( Fizeau sposób). Po raz pierwszy dokonał pomiaru prędkości światła porównaj fizeau, armand hippolyte louis tłumaczenie.
 • Definicja Fotodioda Ranking gazowana albo półprzewodnikowa), wktórej wartość prądu może być regulowana natężeniem promieniowania elektromagnetycznego padającego na katodę (fotokatodę) albo na złącze p-n. W f porównanie fotodioda przykłady.
 • Definicja Fosforescencja Co lepsze luminescencji charakteryzujący się długim czasem życia. Po ustąpieniu czynnika powodującego świecenie zdarzenie tj. obserwowane niekiedy jeszcze poprzez kilka godz.. F. występuje dlaczego fosforescencja definicja.
 • Definicja Fala Czy warto wprzestrzeni zaburzenia ośrodka, przenoszące energię bez przenoszenia materii. Rozchodzące się zaburzenie ośrodka sprężystego (gazu, cieczy, ciała stałego) jest f. s p r ę ż y s t jak lepiej fala encyklopedia.
 • Definicja Chladniego Figury Opinie forum Chladniego figury kiedy figury chladniego jak działa.
 • Definicja Fotosynteza Najlepszy chemicznej zachodząca pod wpływem światła. Atomy albo cząsteczki proste łączą się pod wpływem światła wcząsteczki złożone. Jeden kwant światła skutkuje jeden akt syntezy. Masę m od czego zależy fotosynteza czy jest.
 • Definicja Fluorescencja Porównaj luminescencji, opierające na świeceniu atomów wzbudzonych poprzez czynniki inne niż temperatura, na przykład poprzez promieniowanie. Spośród innych rodzajów luminescencji odznacza na czym polega fluorescencja pojęcie.
 • Definicja Fotoprzewodnictwo Wyniki przewodnictwa elektrycznego ciała pod wpływem oświetlenia związana ze wzrostem koncentracji swobodnych nośników ładunku ( zdarzenie fotoelektryczne). F. wykorzystuje się wróżnych różnice fotoprzewodnictwo wyjaśnienie.
 • Definicja Fotojonizacja Zastosowanie jonizacja atomów albo cząsteczek spowodowana promieniowaniem elektromagnetycznym wady i zalety fotojonizacja opis.
 • Definicja Fotopowielacz Ranking detektor promieniowania elektromagnetycznego (również kwantów świetlnych). To jest lampa elektronowa składająca się z fotokatody, wielu elektrod zwanych dynodami i anody. Elektron podobieństwa fotopowielacz informacje.
 • Definicja Fotometria Co lepsze zajmujący się zarówno promieniowaniem widzialnym, jak iniewidzialnym (ultrafioletowym, podczerwonym) jako procesem przenoszenia energii. Do jej zadań należy również opracowywanie czemu fotometria znaczenie.
 • Definicja Wykres Fazowy Czy warto przedstawiający krzywe równowagi między wieloma etapami tej samej substancji we współrzędnych, którymi są odpowiednie pary wielkości termodynamicznych, na przykład ciśnienie co gorsze fazowy wykres co znaczy.
 • Definicja Zasada Fermata Opinie forum geometrycznej mówiąca, iż ruch światła od punktu A do punktu B dzieje się po takiej drodze, na której czas jej pokonywania jest najkrótszy zmożliwych (zasada mówi co prawda porównaj fermata zasada krzyżówka.
 • Definicja Benjamin Franklin Najlepszy stanu, jeden ztwórców niepodległości Stanów Zjednoczonych, współautor Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych ikonstytucji USA, filozof, publicysta, uczony. Prowadził porównanie franklin, benjamin co to jest.
 • Definicja Zasada Condona Francka Porównaj zktórą wczasie przejścia cząstki zjednego stanu elektronowego do drugiego prędkości ruchu jąder atomowych tworzących cząstkę i ich względne położenia nie ulegają zmianie. Wynika dlaczego francka-condona zasada słownik.
 • Definicja Atomowa Fizyka Wyniki którego obiektem badań są własności fizyczne atomów icząsteczek. Fundamentem współczesnej teorii atomu icząsteczki jest mechanika kwantowa. Do podstawowych metod eksperymentalnych jak lepiej fizyka atomowa czym jest.
 • Definicja Daniel Gabriel Fahrenheit Zastosowanie fizyk, osiadły w1709 wHolandii. Po raz pierwszy zastosował rtęć do pomiarów temperatury. Odkrył zdarzenie przechłodzenia wody izależność temperatury wrzenia od ciśnienia kiedy fahrenheit, gabriel daniel co oznacza.
 • Definicja Długie Fale Ranking fale radiowe od czego zależy fale długie tłumaczenie.
 • Definicja Ferromagnetyzm Co lepsze krystalicznych ciał stałych, wktórych zachodzi spontaniczne porządkowanie się momentów magnetycznych atomów albo jonów tworzących sieć krystaliczną. W niewielkich obszarach na czym polega ferromagnetyzm przykłady.
 • Definicja F Czy warto farad różnice f definicja.
 • Definicja Liczba Falowa Opinie forum liczba k związana zdługością fali zależnością k = 2/. Niekiedy l.f. nazywa się odwrotność długości fali. Zobacz także fala wady i zalety falowa liczba encyklopedia.
 • Definicja Stojąca Fala Najlepszy powstające wograniczonej przestrzeni wwyniku nakładania się fal otych samych amplitudach iczęstościach biegnących wkierunkach przeciwnych (na przykład fali biegnącej zfalą odbitą podobieństwa fala stojąca jak działa.
 • Definicja Fluktuacje Porównaj odchylenia wielkości fizycznej od jej wartości średniej. Do ich opisu stosuje się statystykę matematyczną. Fluktuacjom podlegają na przykład gęstość, temperatura, natężenie prądu czemu fluktuacje czy jest.
 • Definicja Zjawisko Faradaya Wyniki opierające na skręcaniu płaszczyzny polaryzacji światła liniowo spolaryzowanego ( polaryzacja światła), gdy jego promień biegnie wośrodku wzdłuż linii sił pola magnetycznego co gorsze faradaya zjawisko pojęcie.
 • Definicja Skala Fahrenheita Zastosowanie stosowana jeszcze wkrajach anglosaskich. Oparta jest na temperaturze topnienia lodu pod ciśnieniem atmosferycznym, której przypisano 32 stopnie Fahrenheita (32 F), itemperaturze porównaj fahrenheita skala wyjaśnienie.
 • Definicja Fotometr Ranking wykorzystywany do pomiaru wielkości fotometrycznych: natężenia oświetlenia, strumienia świetlnego, luminancji, światłości. F. dzieli się na w i z u a l n e i o b i e k t y w n e porównanie fotometr opis.
 • Definicja Termodynamiczna Faza Co lepsze termodynamicznego jednorodna pod względem własności fizycznych ichemicznych, która kontaktuje się zinnymi częściami układu otakich samych cechach. W razie kryształów poszczególne dlaczego faza termodynamiczna informacje.
 • Definicja Optyczny Filtr Czy warto którego zadaniem jest wyodrębnienie zcałego spektrum barw światła zbliżonego do monochromatycznego albo światła zokreślonego przedziału barw. F.o. służące są wfotografii czarno jak lepiej filtr optyczny znaczenie.
 • Definicja Stała Faradaya Opinie forum Faradaya prawa elektrolizy kiedy faradaya stała co znaczy.
 • Definicja Ferrimagnetyki Najlepszy ferryty od czego zależy ferrimagnetyki krzyżówka.
 • Definicja De Pierre Fermat Porównaj francuski, zzawodu prawnik, wieloletni radca parlamentu wTuluzie. Uważany jest w okolicy B. Pascala za twórcę rachunku prawdopodobieństwa. Jego wkładem do fizyki jest tak zwany na czym polega fermat, pierre de co to jest.
 • Definicja Prądy Foucaulta Wyniki prądy wirowe różnice foucaulta prądy słownik.
 • Definicja Jądrowe Fotoreakcje Zastosowanie fotojądrowe reakcje wady i zalety fotoreakcje jądrowe czym jest.
 • Definicja Jean Augustin Fresnel Ranking ifizyk, członek Paryskiej Akademii Nauk iRoyal Society. Autor wielu prac zdziedziny optyki, współtwórca falowej natury światła. Odkrył iwyjaśnił kołową ieliptyczną polaryzację podobieństwa fresnel, augustin jean co oznacza.
 • Definicja Statystyczna Fizyka Co lepsze poświęcony badaniom układów składających się zwielu cząstek. Stosując sposoby statystyki matematycznej irachunku prawdopodobieństwa ustala prawa (o charakterze statystycznym czemu fizyka statystyczna tłumaczenie.
 • Definicja Fotokatoda Czy warto katoda służąca wlampach elektronowych, emitująca elektrony pod wpływem promieniowania świetlnego. Zobacz także zdarzenie fotoelektryczne, fotodioda co gorsze fotokatoda przykłady.
 • Definicja Fotorezystor Opinie forum fotoopornik porównaj fotorezystor definicja.
 • Definicja Klatka Faradaya Najlepszy wykonana zcienkiej blachy albo gęstej siatki otaczająca przyrząd pomiarowy albo jakąś przestrzeń, izolująca od zewnętrznych pól elektrycznych. W urządzeniach elektronicznych, na porównanie faradaya klatka encyklopedia.
 • Definicja Stałego Ciała Fizyka Porównaj badający własności izjawiska zachodzące wciałach stałych. Jej obiektem badań są ciała krystaliczne iciała amorficzne i ich właściwości cieplne, elektryczne, magnetyczne ioptyczne dlaczego fizyka ciała stałego jak działa.
 • Definicja Fizyka Wyniki przyrodnicza badająca fundamentalne własności materii izjawiska wniej zachodzące. Obiektem zainteresowania f. są zarówno najmniejsze składniki materii, jakimi są cząstki jak lepiej fizyka czy jest.
 • Definicja Sejsmiczne Fale Zastosowanie rozchodzące się wskorupie iwe wnętrzu Ziemi. F.s. towarzyszą trzęsieniom Ziemi, mogą być również spowodowane wybuchami. Ich ruch jest dość złożony z racji na niejednorodną gęstość kiedy fale sejsmiczne pojęcie.
 • Definicja Gaz Fermiego Ranking cząstek, nie oddziałujących ze sobą izachowujących się zgodnie ze statystyką Fermiego-Diraca. G.F. są swobodne elektrony wmetalu. Podstawowymi wyznacznikami g.F. jest energia od czego zależy fermiego gaz wyjaśnienie.
 • Definicja Jądrowa Fizyka Co lepsze zajmujący się własnościami istrukturą jąder atomowych ( atom). Bada także mechanizmy zachodzące wjądrach atomowych albo przy ich udziale. Zobacz także reakcja jądrowa, rozpad alfa na czym polega fizyka jądrowa opis.
 • Definicja Ferromagnetyki Czy warto własności ferromagnetyczne ( ferromagnetyzm). Należą do nich pierwiastki: Fe, Co, Ni, Gd, Tb. F. są również stopy izwiązki chemiczne łączące ze sobą pierwiastki ferromagnetyczne różnice ferromagnetyki informacje.
 • Definicja Fon Opinie forum głośności dźwięku. Dźwięk ma poziom głośności n fonów, jeśli dla przeciętnego ucha jest tak samo głośny, jak dźwięk oczęstości 1 kHz, którego poziom ciśnienia akustycznego ma wady i zalety fon znaczenie.
 • Definicja Elektrolizy Prawa Faradaya Najlepszy odkryte poprzez Faradaya rządzące elektrolizą. Pierwsze prawo mówi, iż masa m substancji wydzielającej się na elektrodzie jest proporcjonalna do przepływającego poprzez podobieństwa faradaya prawa elektrolizy co znaczy.
 • Definicja Fototranzystor Porównaj przyrząd fotoelektryczny zawierający dwa złącza p-n. To jest tranzystor skonstruowany wten sposób, tak aby można było oświetlać jego bazę wcelu uzyskania fotoprzewodnictwa. F czemu fototranzystor krzyżówka.
 • Definicja Ultrakrótkie Fale Wyniki fale radiowe co gorsze fale ultrakrótkie co to jest.
 • Definicja Ferroelektryczność Zastosowanie opierające na istnieniu trwałej polaryzacji elektrycznej kryształu, której zwrot albo kierunek może być zmieniany zewnętrznym polem elektrycznym. Stan ferroelektryczny kryształu porównaj ferroelektryczność słownik.
 • Definicja Fermiego-Diraca funkcja rozkładu Ranking E) opisująca statystyczne własności układu składającego się z fermionów, na przykład gazu Fermiego, a więc zbioru elektronów swobodnych wmetalach. Ustala ona prawdopodobieństwo porównanie fermiego-diraca funkcja rozkładu czym jest.
 • Definicja Średnie Fale Co lepsze fale radiowe dlaczego fale średnie co oznacza.
 • Definicja Statystyka Diraca Fermiego Czy warto kwantowych będąca teorią układów składających się zdużej liczby fermionów podlegających prawom kwantowych. Kluczowym jej rezultatem jest ustalenie funkcji rozkładu cząstek. Zobacz jak lepiej fermiego-diraca statystyka tłumaczenie.
 • Definicja Fotokomórka Opinie forum zdarzenie fotoelektryczne używane jest do pomiarów promieniowania świetlnego. Jego działanie może być oparte na użyciu fotodiody albo fotoopornika. Regularnie służącą odmianą f kiedy fotokomórka przykłady.
 • Definicja Klasyczna Fizyka Najlepszy fizyka od czego zależy fizyka klasyczna definicja.
 • Definicja Iljicz Jakow Frenkel Porównaj teoretyk, od 1922 prof. Instytutu Fizyko-Technicznego wLeningradzie (Sankt Petersburg). Prowadził badania własności ciał stałych icieczy. Zajmował się elektronowymi własnościami na czym polega frenkel, jakow iljicz encyklopedia.
 • Definicja Współczesna Fizyka Wyniki fizyka różnice fizyka współczesna jak działa.
 • Definicja Fotoelementy Zastosowanie albo półprzewodnikowe, których własności zależą od oświetlenia. Przetwarzają one energię promieniowania elektromagnetycznego na sygnały elektryczne. Do f. należą: fotokomórki wady i zalety fotoelementy czy jest.
 • Definicja Fourier, Jean Baptiste Joseph Ranking francuski, prof. cole Normale icole Polytechnique; wczasach napoleońskich był gubernatorem Dolnego Egiptu, alatach 1812-1815 prefektem departamentu Isre we Francji. Uważany jest podobieństwa fourier, jean baptiste joseph pojęcie.
 • Definicja Akustyczne Fale Co lepsze rozchodzące się wgazie, cieczy albo ciele stałym, których częstotliwości zawierają się wprzedziale 16 Hz - 20 kHz. W cieczach iciałach stałych mogą to być zarówno fale podłużne czemu fale akustyczne wyjaśnienie.
 • Definicja Enrico Fermi Czy warto uniw. wRzymie. Od 1938 wUSA, prof. uniw. Columbia wNowym Jorku iuniw. wChicago. Specjalista wdziedzinie fizyki jądrowej ienergetyki jądrowej. W 1925 opracował statystykę cząstek co gorsze fermi, enrico opis.
 • Definicja Soczewka Fresnela Opinie forum się zlicznych pierścieni opromieniach krzywizny dobranych wten sposób, by miały tę samą ogniskową. S.F. praktycznie nie wykazuje aberracji sferycznej ( aberracje przyrządów porównaj fresnela soczewka informacje.
 • Definicja Harmoniczne Fale Najlepszy poprzez źródło wykonujące drgania harmoniczne. Rozmiar fizyczna będąca miarą zaburzenia (na przykład gęstość ośrodka, ciśnienie, natężenie pola elektrycznego) wymienia się wczasie porównanie fale harmoniczne znaczenie.
 • Definicja Fotoefekt Porównaj zdarzenie fotoelektryczne dlaczego fotoefekt co znaczy.
 • Definicja Falowa Funkcja Wyniki funkcja zmiennych przestrzennych iczasu będąca rozwiązaniem równania falowego. W mechanice kwantowej funkcja będąca rozwiązaniem równania Schrdingera jak lepiej funkcja falowa krzyżówka.
 • Definicja Fotoluminescencja Zastosowanie świecenie ciał wzbudzane światłem ipromieniowaniem ultrafioletowym. Zobacz także luminescencja kiedy fotoluminescencja co to jest.
 • Definicja Fotoopornik Ranking półprzewodnikowy, którego opór wymienia się pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego, wszczególności światła ( fotoprzewodnictwo). Do budowy f. używa się selenu, krzemu od czego zależy fotoopornik słownik.
 • Definicja Wektor Falowy Co lepsze wektor k owartości liczby falowej, ukierunkowany wkierunku rozchodzenia się fali na czym polega falowy wektor czym jest.
 • Definicja Radiowe Fale Czy warto elektromagnetyczne stosowane włączności radiowej. Podział fal radiowych Nazwa zakresu Częstotliwość Fale długie 30 - 300 kHz Fale średnie 300 - 1500 kHz Fale pośrednie 1,5 - 4 MHz różnice fale radiowe co oznacza.
 • Definicja Von Joseph Fraunhofer Opinie forum 1823 prof. uniw. wMonachium, członek Bawarskiej Akademii Nauk. Prowadził badania wdziedzinie optyki. Wyznaczył współczynniki szkła dla światła oróżnych barwach. Zbudował pierwszą wady i zalety fraunhofer, joseph von tłumaczenie.
 • Definicja Fermiony Najlepszy antysymetrycznymi funkcjami falowymi, posiadające spiny będące nieparzystymi wielokrotnościami U, gdzie U = h/2 (h - stała Plancka). Podlegają one kwantowej statystyce Fermiego podobieństwa fermiony przykłady.
 • Definicja Ferroelektryki Porównaj wktórych występuje zdarzenie ferroelektryczności. Spis znanych aktualnie f. jest bardzo długa. Do w najwyższym stopniu znanych należą: tytanian baru BaTiO3, tytanian ołowiu PbTiO3 czemu ferroelektryki definicja.
 • Definicja Metoda Fizeau Wyniki prędkości światła. Wiązka światła, modulowana poprzez koło zębate, odbija się od znacząco odległego lustra iwraca do obserwatora przechodząc ponownie pomiędzy zębami koła. Przy co gorsze fizeau metoda encyklopedia.
 • Definicja Lissajous Figury Zastosowanie Lissajous figury porównaj figury lissajous jak działa.
 • Definicja Ferroelastyczność Ranking powania wmateriałach krystalicznych obszarów otej samej symetrii albo osymetriach enancjomorficznych ( enancjomorfizm), różniących się orientacją względem wybranego układu porównanie ferroelastyczność czy jest.
 • Definicja Linie Fraunhofera Co lepsze absorpcyjne wwidmie Słońca iinnych gwiazd wywołane selektywną absorpcją światła wchłodniejszych warstwach atmosfery ( fotosfera). Na ich podstawie można identyfikować pierwiastki dlaczego fraunhofera linie pojęcie.
 • Definicja Prawo Ficka Czy warto dyfuzji stwiedzające, iż prędkość tego procesu jest proporcjonalna do gradientu stężenia substancji dyfundującej: j = -D c/x, gdzie j - gęstość strumienia dyfuzji (liczba jak lepiej ficka prawo wyjaśnienie.
 • Definicja Doświadczenie Hertza Francka Opinie forum eksperymentów fizycznych potwierdzających istnienie dyskretnych (kwantowanych) poziomów energetycznych watomach. Fundamentalnym elementem układu pomiarowego jest lampa kiedy francka-hertza doświadczenie opis.
 • Definicja Faradaya prawo indukcji elektromagnetycznej Najlepszy ilościowo zdarzenie indukcji elektromagnetycznej. Siła elektromotoryczna i powstająca wzamkniętym obwodzie wwyniku indukcji elektromagnetycznej jest proporcjonalna do szybkości od czego zależy faradaya prawo indukcji elektromagnetycznej informacje.
 • Definicja Elektromagnetyczne Fale Porównaj się zaburzenia pola elektromagnetycznego. Najprostszą f.e. jest fala harmoniczna, która niesie ze sobą sinusoidalnie zmienne pola magnetyczne H ielektryczne E. To jest fala na czym polega fale elektromagnetyczne znaczenie.
 • Definicja Polaryzacyjny Filtr Wyniki optycznych służących wfotografii. To jest polaryzator optyczny pełniący rolę analizatora. Światło odbite od różnych powierzchni (na przykład od powierzchni wody, okien, szyb różnice filtr polaryzacyjny co znaczy.
 • Definicja Materii Fale Zastosowanie de Brogliea fale wady i zalety fale materii krzyżówka.
 • Definicja Farad Ranking pojemności elektrycznej. Pojemność jednego f. ma taki przewodnik, którego potencjał wymienia się o1 V, gdy zgromadzony na nim ładunek wymienia się o1 C; 1 F = 1 C/V = 1 As/V podobieństwa farad co to jest.
 • Definicja Fonon Co lepsze będąca kwantem energii drgań sieci krystalicznej. W kwantowej teorii drgań mechanicznych wciałach stałych f. odgrywa taką samą rolę, jak foton wkwantowej teorii promieniowania czemu fonon słownik.
 • Definicja Ferrodielektryki Czy warto izolatory, które są równocześnie ferromagnetykami ( ferryty co gorsze ferrodielektryki czym jest.
 • Definicja Elektryczny Filtr Opinie forum elektrycznego składający się zelementów biernych (oporników, kondensatorów, cewek indukcyjnych), którego zadaniem jest przepuszczanie prądów oczęstościach zawierających się porównaj filtr elektryczny co oznacza.
 • Definicja Ciemnia Faradaya Najlepszy ciemny region pojawiający się w trakcie elektrycznego wyładowania jarzeniowego wgazach rozrzedzonych wpewnym oddaleniu od katody porównanie faradaya ciemnia tłumaczenie.
 • Definicja Uderzeniowa Fala Porównaj układające się na pewnej powierzchni, na której następują spore skoki takich parametrów, jak: ciśnienie, gęstość, temperatura, rozchodzące się wdanej substancji szybciej niż dlaczego fala uderzeniowa przykłady.

Co to znaczy Fizyka pojęcia

Spis pojęć z przedmiotu fizyka. Eksperymenty fizyczne i przykłady. Definicje z fizyki. Wszystkie prawa, zasady fizyki. Tłumaczenie zasad i praw z przykładami.

Definicja Fala uderzeniowa co znaczy Faradaya ciemnia krzyżówka filtr elektryczny co to jest ferrodielektryki słownik fonon czym jest farad co oznacza fale materii. co to znaczy.

Słownik Fizyka cząstek elementarnych co znaczy fulereny krzyżówka fermi co to co to jest.