FOTON FERROELASTYCZNOŚĆ co to jest
Foton, Ferroelastyczność, Fotoopornik, Filtr Optyczny, Fizyka Ciała Stałego, Faradaya Prawo.

Definicje fizyka F

 • Definicja Benjamin Franklin Informacje ztwórców niepodległości Stanów Zjednoczonych, współautor Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych ikonstytucji USA, filozof, publicysta, uczony. Prowadził badania co to jest.
 • Definicja Przemiana Fazowa Informacje przemiana fazowa definicja.
 • Definicja Liczba Falowa Informacje liczba k związana zdługością fali zależnością k = 2/. Niekiedy l.f. nazywa się odwrotność długości fali. Zobacz także fala co znaczy.
 • Definicja Klasyczna Fizyka Informacje fizyka słownik.
 • Definicja Współczesna Fizyka Informacje fizyka znaczenie.
 • Definicja Jądrowe Fotoreakcje Informacje fotojądrowe reakcje czym jest.
 • Definicja Elektromagnetyczne Fale Informacje zaburzenia pola elektromagnetycznego. Najprostszą f.e. jest fala harmoniczna, która niesie ze sobą sinusoidalnie zmienne pola magnetyczne H ielektryczne E. To jest fala poprzeczna co to jest.
 • Definicja Prądy Foucaulta Informacje prądy wirowe definicja.
 • Definicja Statystyka Diraca Fermiego Informacje będąca teorią układów składających się zdużej liczby fermionów podlegających prawom kwantowych. Kluczowym jej rezultatem jest ustalenie funkcji rozkładu cząstek. Zobacz także co znaczy.
 • Definicja F Informacje farad słownik.
 • Definicja Długie Fale Informacje fale radiowe znaczenie.
 • Definicja Harmoniczne Fale Informacje wykonujące drgania harmoniczne. Rozmiar fizyczna będąca miarą zaburzenia (na przykład gęstość ośrodka, ciśnienie, natężenie pola elektrycznego) wymienia się wczasie sinusoidalnie czym jest.
 • Definicja Fotoprzewodnictwo Informacje elektrycznego ciała pod wpływem oświetlenia związana ze wzrostem koncentracji swobodnych nośników ładunku ( zdarzenie fotoelektryczne). F. wykorzystuje się wróżnych fotoelementach co to jest.
 • Definicja Defekt Frenkla Informacje defekty sieci krystalicznej definicja.
 • Definicja Fotosfera Informacje gwiazdy, wktórej formuje się obserwowane widmo ciągłe iktórej promieniowanie dociera do nas bezpośrednio. F. Słońca widziana jest bezpośrednio nieuzbrojonym okiem. Jej grubość co znaczy.
 • Definicja Stała Faradaya Informacje Faradaya prawa elektrolizy słownik.
 • Definicja Fotokomórka Informacje fotoelektryczne używane jest do pomiarów promieniowania świetlnego. Jego działanie może być oparte na użyciu fotodiody albo fotoopornika. Regularnie służącą odmianą f. jest dioda znaczenie.
 • Definicja Iljicz Jakow Frenkel Informacje 1922 prof. Instytutu Fizyko-Technicznego wLeningradzie (Sankt Petersburg). Prowadził badania własności ciał stałych icieczy. Zajmował się elektronowymi własnościami dielektryków czym jest.
 • Definicja Ferromagnetyzm Informacje stałych, wktórych zachodzi spontaniczne porządkowanie się momentów magnetycznych atomów albo jonów tworzących sieć krystaliczną. W niewielkich obszarach nazywanych domenami co to jest.
 • Definicja Elektrolizy Prawa Faradaya Informacje poprzez Faradaya rządzące elektrolizą. Pierwsze prawo mówi, iż masa m substancji wydzielającej się na elektrodzie jest proporcjonalna do przepływającego poprzez elektrolit ładunku definicja.
 • Definicja Fosforescencja Informacje charakteryzujący się długim czasem życia. Po ustąpieniu czynnika powodującego świecenie zdarzenie tj. obserwowane niekiedy jeszcze poprzez kilka godz.. F. występuje wroztworach co znaczy.
 • Definicja Daniel Gabriel Fahrenheit Informacje osiadły w1709 wHolandii. Po raz pierwszy zastosował rtęć do pomiarów temperatury. Odkrył zdarzenie przechłodzenia wody izależność temperatury wrzenia od ciśnienia. Wprowadził słownik.
 • Definicja Fotoefekt Informacje zdarzenie fotoelektryczne znaczenie.
 • Definicja Fotometria Informacje zarówno promieniowaniem widzialnym, jak iniewidzialnym (ultrafioletowym, podczerwonym) jako procesem przenoszenia energii. Do jej zadań należy również opracowywanie metod czym jest.
 • Definicja Fulereny Informacje idiamentu, alotropowa postać węgla. F. nazywane są olbrzymie cząsteczki węgla, zawierające od kilkudziesięciu do kilkuset atomów tego pierwiastka. Najczęściej otrzymywaną co to jest.
 • Definicja Fotorezystor Informacje fotoopornik definicja.
 • Definicja Michajłowicz Ilja Frank Informacje Uniwersytetu Moskiewskiego, kierownik Laboratorium Fizyki Neutronowej Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych wDubnej, lekarz h.c. Uniwersytetu Łódzkiego. W 1937 wraz zI.J. Tammem co znaczy.
 • Definicja Farad Informacje elektrycznej. Pojemność jednego f. ma taki przewodnik, którego potencjał wymienia się o1 V, gdy zgromadzony na nim ładunek wymienia się o1 C; 1 F = 1 C/V = 1 As/V słownik.
 • Definicja Prawo Fouriera Informacje przewodnictwa cieplnego, stwierdzające, iż gęstość strumienia ciepła j jest proporcjonalna do gradientu temperatury T: . Gęstość strumienia ciepła j jest ilością energii znaczenie.
 • Definicja Akustyczne Falowody Informacje rozchodzą się fale akustyczne. Mogą to być kanały wentylacyjne, rury kanalizacyjne, tunele i tym podobne Ściany f.a. są wtym przypadku wykonane ze sztywnych materiałów, które pod czym jest.
 • Definicja Michael Faraday Informacje zaliczany do największych uczonych XIX w., znakomity eksperymentator. Był samoukiem. Od 1813 pracował jako asystent, lecz dzięki wybitnym osiągnięciom już w1827 objął stanowisko co to jest.
 • Definicja Fotodioda Informacje albo półprzewodnikowa), wktórej wartość prądu może być regulowana natężeniem promieniowania elektromagnetycznego padającego na katodę (fotokatodę) albo na złącze p-n. W f definicja.
 • Definicja Fala Informacje zaburzenia ośrodka, przenoszące energię bez przenoszenia materii. Rozchodzące się zaburzenie ośrodka sprężystego (gazu, cieczy, ciała stałego) jest f. s p r ę ż y s t ą, pola co znaczy.
 • Definicja Fourier, Jean Baptiste Joseph Informacje prof. cole Normale icole Polytechnique; wczasach napoleońskich był gubernatorem Dolnego Egiptu, alatach 1812-1815 prefektem departamentu Isre we Francji. Uważany jest za słownik.
 • Definicja Doświadczenie Hertza Francka Informacje eksperymentów fizycznych potwierdzających istnienie dyskretnych (kwantowanych) poziomów energetycznych watomach. Fundamentalnym elementem układu pomiarowego jest lampa elektronowa znaczenie.
 • Definicja Ferroelektryczność Informacje istnieniu trwałej polaryzacji elektrycznej kryształu, której zwrot albo kierunek może być zmieniany zewnętrznym polem elektrycznym. Stan ferroelektryczny kryształu jest rezultatem czym jest.
 • Definicja Fonon Informacje energii drgań sieci krystalicznej. W kwantowej teorii drgań mechanicznych wciałach stałych f. odgrywa taką samą rolę, jak foton wkwantowej teorii promieniowania. Drgania sieci co to jest.
 • Definicja Gaz Fermiego Informacje nie oddziałujących ze sobą izachowujących się zgodnie ze statystyką Fermiego-Diraca. G.F. są swobodne elektrony wmetalu. Podstawowymi wyznacznikami g.F. jest energia Fermiego EF i definicja.
 • Definicja Soczewka Fresnela Informacje zlicznych pierścieni opromieniach krzywizny dobranych wten sposób, by miały tę samą ogniskową. S.F. praktycznie nie wykazuje aberracji sferycznej ( aberracje przyrządów optycznych co znaczy.
 • Definicja Fotojonizacja Informacje jonizacja atomów albo cząsteczek spowodowana promieniowaniem elektromagnetycznym słownik.
 • Definicja Fotokatoda Informacje katoda służąca wlampach elektronowych, emitująca elektrony pod wpływem promieniowania świetlnego. Zobacz także zdarzenie fotoelektryczne, fotodioda znaczenie.
 • Definicja Ferryty Informacje Fe2O3 ztlenkami metali dwuwartościowych, na przykład MnO, MgO, CuO, NiO. Podobnie jak w antyferromagnetyku momenty magnetyczne uporządkowane są antyrównolegle, lecz wypadkowy czym jest.
 • Definicja Elektryczny Filtr Informacje składający się zelementów biernych (oporników, kondensatorów, cewek indukcyjnych), którego zadaniem jest przepuszczanie prądów oczęstościach zawierających się wokreślonym co to jest.
 • Definicja Von Joseph Fraunhofer Informacje uniw. wMonachium, członek Bawarskiej Akademii Nauk. Prowadził badania wdziedzinie optyki. Wyznaczył współczynniki szkła dla światła oróżnych barwach. Zbudował pierwszą siatkę definicja.
 • Definicja Femto Informacje przedrostek dla jednostek podwielokrotnych oznaczany skrótem f iwyrażający mnożnik 10-15 co znaczy.
 • Definicja Fizeau, Armand Hippolyte Louis Informacje Polytechnique wParyżu. Autor prac zdziedziny optyki, opracował metodę pomiaru prędkości światła ( Fizeau sposób). Po raz pierwszy dokonał pomiaru prędkości światła wośrodkach słownik.
 • Definicja Ferroelastyki Informacje substancje, wktórych występuje zdarzenie ferroelastyczności, na przykład: dwuwodorofosforan potasu KH2PO4 (KDP), tytanian baru BaTiO3, molibdenian gadolinu Gd2(MoO4)3 znaczenie.
 • Definicja Zjawisko Faradaya Informacje skręcaniu płaszczyzny polaryzacji światła liniowo spolaryzowanego ( polaryzacja światła), gdy jego promień biegnie wośrodku wzdłuż linii sił pola magnetycznego. Zdarzenie to czym jest.
 • Definicja Uderzeniowa Fala Informacje pewnej powierzchni, na której następują spore skoki takich parametrów, jak: ciśnienie, gęstość, temperatura, rozchodzące się wdanej substancji szybciej niż dźwięk. F.u. powstaje w co to jest.
 • Definicja Akustyczne Fale Informacje się wgazie, cieczy albo ciele stałym, których częstotliwości zawierają się wprzedziale 16 Hz - 20 kHz. W cieczach iciałach stałych mogą to być zarówno fale podłużne, jak definicja.
 • Definicja Stojąca Fala Informacje wograniczonej przestrzeni wwyniku nakładania się fal otych samych amplitudach iczęstościach biegnących wkierunkach przeciwnych (na przykład fali biegnącej zfalą odbitą). W co znaczy.
 • Definicja Skala Fahrenheita Informacje jeszcze wkrajach anglosaskich. Oparta jest na temperaturze topnienia lodu pod ciśnieniem atmosferycznym, której przypisano 32 stopnie Fahrenheita (32 F), itemperaturze wrzenia słownik.
 • Definicja Ultrakrótkie Fale Informacje fale radiowe znaczenie.
 • Definicja Średnie Fale Informacje fale radiowe czym jest.
 • Definicja Materii Fale Informacje de Brogliea fale co to jest.
 • Definicja Krótkie Fale Informacje fale radiowe definicja.
 • Definicja Wektor Falowy Informacje wektor k owartości liczby falowej, ukierunkowany wkierunku rozchodzenia się fali co znaczy.
 • Definicja Sejsmiczne Fale Informacje się wskorupie iwe wnętrzu Ziemi. F.s. towarzyszą trzęsieniom Ziemi, mogą być również spowodowane wybuchami. Ich ruch jest dość złożony z racji na niejednorodną gęstość Ziemi ina słownik.
 • Definicja Falowód Informacje kołowym albo prostokątnym, wykorzystywana do prowadzenia fali elektromagnetycznej. Służący jest do przesyłania mikrofal i do budowy rezonatorów, atakże używany znaczenie.
 • Definicja Radiowe Fale Informacje stosowane włączności radiowej. Podział fal radiowych Nazwa zakresu Częstotliwość Fale długie 30 - 300 kHz Fale średnie 300 - 1500 kHz Fale pośrednie 1,5 - 4 MHz Fale krótkie 4 czym jest.
 • Definicja Ferrimagnetyzm Informacje wktórym momenty magnetyczne uporządkowane antyrównolegle mają różne wartości, co wefekcie prowadzi do istnienia niezerowego wypadkowego momentu magnetycznego (podobnie jak w co to jest.
 • Definicja Ferrimagnetyki Informacje ferryty definicja.
 • Definicja Ciemnia Faradaya Informacje ciemny region pojawiający się w trakcie elektrycznego wyładowania jarzeniowego wgazach rozrzedzonych wpewnym oddaleniu od katody co znaczy.
 • Definicja Klatka Faradaya Informacje zcienkiej blachy albo gęstej siatki otaczająca przyrząd pomiarowy albo jakąś przestrzeń, izolująca od zewnętrznych pól elektrycznych. W urządzeniach elektronicznych, na przykład słownik.
 • Definicja Termodynamiczna Faza Informacje termodynamicznego jednorodna pod względem własności fizycznych ichemicznych, która kontaktuje się zinnymi częściami układu otakich samych cechach. W razie kryształów poszczególne znaczenie.
 • Definicja Drgań Faza Informacje stan ruchu periodycznego zwłaszcza ruchu harmonicznego ( drgania harmoniczne). Jeżeli wruchu harmonicznym zależność wychylenia x od czasu t opisuje równanie , to rozmiar (t czym jest.
 • Definicja Fermi Informacje wfizyce jądrowej, której nazwę nadano na cześć E. Fermiego; 1 fm = 10-15 m. Jednostka ta jest identyczna zfemtometrem, którego oznaczenie jest takie samo ( femto co to jest.
 • Definicja Wykres Fazowy Informacje równowagi między wieloma etapami tej samej substancji we współrzędnych, którymi są odpowiednie pary wielkości termodynamicznych, na przykład ciśnienie - temperatura (p-T definicja.
 • Definicja Enrico Fermi Informacje wRzymie. Od 1938 wUSA, prof. uniw. Columbia wNowym Jorku iuniw. wChicago. Specjalista wdziedzinie fizyki jądrowej ienergetyki jądrowej. W 1925 opracował statystykę cząstek co znaczy.
 • Definicja De Pierre Fermat Informacje zzawodu prawnik, wieloletni radca parlamentu wTuluzie. Uważany jest w okolicy B. Pascala za twórcę rachunku prawdopodobieństwa. Jego wkładem do fizyki jest tak zwany zasada słownik.
 • Definicja Zasada Fermata Informacje mówiąca, iż ruch światła od punktu A do punktu B dzieje się po takiej drodze, na której czas jej pokonywania jest najkrótszy zmożliwych (zasada mówi co prawda oczasie najkrótszym znaczenie.
 • Definicja Fermiony Informacje antysymetrycznymi funkcjami falowymi, posiadające spiny będące nieparzystymi wielokrotnościami U, gdzie U = h/2 (h - stała Plancka). Podlegają one kwantowej statystyce Fermiego czym jest.
 • Definicja Ferrodielektryki Informacje izolatory, które są równocześnie ferromagnetykami ( ferryty co to jest.
 • Definicja Ferromagnetyki Informacje ferromagnetyczne ( ferromagnetyzm). Należą do nich pierwiastki: Fe, Co, Ni, Gd, Tb. F. są również stopy izwiązki chemiczne łączące ze sobą pierwiastki ferromagnetyczne albo definicja.
 • Definicja Ferroelektryki Informacje występuje zdarzenie ferroelektryczności. Spis znanych aktualnie f. jest bardzo długa. Do w najwyższym stopniu znanych należą: tytanian baru BaTiO3, tytanian ołowiu PbTiO3, sól co znaczy.
 • Definicja Prawo Ficka Informacje stwiedzające, iż prędkość tego procesu jest proporcjonalna do gradientu stężenia substancji dyfundującej: j = -D c/x, gdzie j - gęstość strumienia dyfuzji (liczba substancji słownik.
 • Definicja Phillips Richard Feynman Informacje Od 1943 pracował wLos Alamos przy konstrukcji bomby atomowej. Prof. Cornell University iCalifornia Institute of Technology (Caltech) wPasadenie. Zaliczany jest do twórców znaczenie.
 • Definicja Chladniego Figury Informacje Chladniego figury czym jest.
 • Definicja Lissajous Figury Informacje Lissajous figury co to jest.
 • Definicja Logsdon Val Fitch Informacje prof. uniw. wPrinceton, specjalista wdziedzinie cząstek elementarnych. W 1980 razem zJ.W. Croninem zaznaczony Nagrodą Nobla za odkrycie naruszenia jednej zzasad symetrii definicja.
 • Definicja Atomowa Fizyka Informacje obiektem badań są własności fizyczne atomów icząsteczek. Fundamentem współczesnej teorii atomu icząsteczki jest mechanika kwantowa. Do podstawowych metod eksperymentalnych f.a co znaczy.
 • Definicja Fluktuacje Informacje wielkości fizycznej od jej wartości średniej. Do ich opisu stosuje się statystykę matematyczną. Fluktuacjom podlegają na przykład gęstość, temperatura, natężenie prądu słownik.
 • Definicja Elementarnych Cząstek Fizyka Informacje własności istrukturę cząstek elementarnych i prowadzący ich systematykę. Bada oddziaływania podstawowe, wszczególności oddziaływania mocne isłabe. Poszukuje jednolitej teorii tych znaczenie.
 • Definicja Metoda Fizeau Informacje światła. Wiązka światła, modulowana poprzez koło zębate, odbija się od znacząco odległego lustra iwraca do obserwatora przechodząc ponownie pomiędzy zębami koła. Przy pewnej czym jest.
 • Definicja Jądrowa Fizyka Informacje własnościami istrukturą jąder atomowych ( atom). Bada także mechanizmy zachodzące wjądrach atomowych albo przy ich udziale. Zobacz także reakcja jądrowa, rozpad alfa, rozpad beta co to jest.
 • Definicja Statystyczna Fizyka Informacje badaniom układów składających się zwielu cząstek. Stosując sposoby statystyki matematycznej irachunku prawdopodobieństwa ustala prawa (o charakterze statystycznym) rządzące takimi definicja.
 • Definicja Fluorescencja Informacje luminescencji, opierające na świeceniu atomów wzbudzonych poprzez czynniki inne niż temperatura, na przykład poprzez promieniowanie. Spośród innych rodzajów luminescencji odznacza co znaczy.
 • Definicja Fon Informacje dźwięku. Dźwięk ma poziom głośności n fonów, jeśli dla przeciętnego ucha jest tak samo głośny, jak dźwięk oczęstości 1 kHz, którego poziom ciśnienia akustycznego ma wartość n słownik.
 • Definicja Fotoelementy Informacje półprzewodnikowe, których własności zależą od oświetlenia. Przetwarzają one energię promieniowania elektromagnetycznego na sygnały elektryczne. Do f. należą: fotokomórki znaczenie.
 • Definicja Reakcje Fotojądrowe Informacje reakcja jądrowa spowodowana promieniowaniem elektromagnetycznym (zazwyczaj promieniowaniem ) polegająca na emisji protonów albo neutronów czym jest.
 • Definicja Fotopowielacz Informacje promieniowania elektromagnetycznego (również kwantów świetlnych). To jest lampa elektronowa składająca się z fotokatody, wielu elektrod zwanych dynodami i anody. Elektron, wybity co to jest.
 • Definicja Fotoogniwo Informacje wytwarzający pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego siłę elektromotoryczną (SEM). Przetwarzanie energii promieniowania na energię elektryczną dzieje się na złączu p-n. F definicja.
 • Definicja Fotometr Informacje pomiaru wielkości fotometrycznych: natężenia oświetlenia, strumienia świetlnego, luminancji, światłości. F. dzieli się na w i z u a l n e i o b i e k t y w n e (fizyczne). W f co znaczy.
 • Definicja Fotoluminescencja Informacje świecenie ciał wzbudzane światłem ipromieniowaniem ultrafioletowym. Zobacz także luminescencja słownik.
 • Definicja Fototranzystor Informacje fotoelektryczny zawierający dwa złącza p-n. To jest tranzystor skonstruowany wten sposób, tak aby można było oświetlać jego bazę wcelu uzyskania fotoprzewodnictwa. F. umożliwia znaczenie.
 • Definicja Fotosynteza Informacje zachodząca pod wpływem światła. Atomy albo cząsteczki proste łączą się pod wpływem światła wcząsteczki złożone. Jeden kwant światła skutkuje jeden akt syntezy. Masę m produktu f czym jest.
 • Definicja Zasada Condona Francka Informacje wczasie przejścia cząstki zjednego stanu elektronowego do drugiego prędkości ruchu jąder atomowych tworzących cząstkę i ich względne położenia nie ulegają zmianie. Wynika ona co to jest.
 • Definicja James Franck Informacje wBerlinie iGetyndze. W 1933 wyemigrował do Danii, gdzie był prof. uniw. wKopenhadze. W 1935 wyjechał do USA, gdzie był prof. uniw. wChicago. Brał udział wpracach nad konstrukcją definicja.
 • Definicja Linie Fraunhofera Informacje wwidmie Słońca iinnych gwiazd wywołane selektywną absorpcją światła wchłodniejszych warstwach atmosfery ( fotosfera). Na ich podstawie można identyfikować pierwiastki, których co znaczy.
 • Definicja Jean Augustin Fresnel Informacje członek Paryskiej Akademii Nauk iRoyal Society. Autor wielu prac zdziedziny optyki, współtwórca falowej natury światła. Odkrył iwyjaśnił kołową ieliptyczną polaryzację światła słownik.
 • Definicja Falowa Funkcja Informacje funkcja zmiennych przestrzennych iczasu będąca rozwiązaniem równania falowego. W mechanice kwantowej funkcja będąca rozwiązaniem równania Schrdingera znaczenie.
 • Definicja Polaryzacyjny Filtr Informacje służących wfotografii. To jest polaryzator optyczny pełniący rolę analizatora. Światło odbite od różnych powierzchni (na przykład od powierzchni wody, okien, szyb wystawowych czym jest.
 • Definicja Fermiego-Diraca funkcja rozkładu Informacje opisująca statystyczne własności układu składającego się z fermionów, na przykład gazu Fermiego, a więc zbioru elektronów swobodnych wmetalach. Ustala ona prawdopodobieństwo co to jest.
 • Definicja Fizyka Informacje badająca fundamentalne własności materii izjawiska wniej zachodzące. Obiektem zainteresowania f. są zarówno najmniejsze składniki materii, jakimi są cząstki elementarne, jak definicja.
 • Definicja Faradaya prawo indukcji elektromagnetycznej Informacje zdarzenie indukcji elektromagnetycznej. Siła elektromotoryczna i powstająca wzamkniętym obwodzie wwyniku indukcji elektromagnetycznej jest proporcjonalna do szybkości zmian co znaczy.
 • Definicja Stałego Ciała Fizyka Informacje własności izjawiska zachodzące wciałach stałych. Jej obiektem badań są ciała krystaliczne iciała amorficzne i ich właściwości cieplne, elektryczne, magnetyczne ioptyczne. W f.c.s słownik.
 • Definicja Optyczny Filtr Informacje zadaniem jest wyodrębnienie zcałego spektrum barw światła zbliżonego do monochromatycznego albo światła zokreślonego przedziału barw. F.o. służące są wfotografii czarno-białej dla znaczenie.
 • Definicja Fotoopornik Informacje którego opór wymienia się pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego, wszczególności światła ( fotoprzewodnictwo). Do budowy f. używa się selenu, krzemu, germanu, atakże czym jest.
 • Definicja Ferroelastyczność Informacje wmateriałach krystalicznych obszarów otej samej symetrii albo osymetriach enancjomorficznych ( enancjomorfizm), różniących się orientacją względem wybranego układu odniesienia co to jest.
 • Definicja Foton Informacje elektrycznie obojętna, nie posiadająca ładunku elektrycznego, ozerowej masie spoczynkowej iliczbie spinowej s = 1. F. bierze udział woddziaływaniach elektromagnetycznych, jest definicja.

Co to znaczy Fizyka pojęcia

Spis pojęć z przedmiotu fizyka. Eksperymenty fizyczne i przykłady. Definicje z fizyki. Wszystkie prawa, zasady fizyki. Tłumaczenie zasad i praw z przykładami.

Definicja Foton, Ferroelastyczność, Fotoopornik, Filtr Optyczny, Fizyka Ciała Stałego, Faradaya Prawo Indukcji Elektromagnetycznej, Fizyka, Fermiego-Diraca Funkcja co to znaczy.

Słownik Foton, Ferroelastyczność, Fotoopornik, Filtr Optyczny co to jest.