FOTON FERROELASTYCZNOŚĆ co to jest
Foton, Ferroelastyczność, Fotoopornik, Filtr Optyczny, Fizyka Ciała Stałego, Faradaya Prawo.

Definicje fizyka F

 • Definicja Franklin, Benjamin Co to jest ztwórców niepodległości Stanów Zjednoczonych, współautor Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych ikonstytucji USA, filozof, publicysta, uczony. Prowadził badania
 • Definicja fazowa przemiana Co to jest przemiana fazowa
 • Definicja falowa liczba Co to jest liczba k związana zdługością fali zależnością k = 2/. Niekiedy l.f. nazywa się odwrotność długości fali. Zobacz także fala
 • Definicja fizyka klasyczna Co to jest fizyka
 • Definicja fizyka współczesna Co to jest fizyka
 • Definicja fotoreakcje jądrowe Co to jest fotojądrowe reakcje
 • Definicja fale elektromagnetyczne Co to jest zaburzenia pola elektromagnetycznego. Najprostszą f.e. jest fala harmoniczna, która niesie ze sobą sinusoidalnie zmienne pola magnetyczne H ielektryczne E. To jest fala poprzeczna
 • Definicja Foucaulta prądy Co to jest prądy wirowe
 • Definicja Fermiego-Diraca statystyka Co to jest będąca teorią układów składających się zdużej liczby fermionów podlegających prawom kwantowych. Kluczowym jej rezultatem jest ustalenie funkcji rozkładu cząstek. Zobacz także
 • Definicja F Co to jest farad
 • Definicja fale długie Co to jest fale radiowe
 • Definicja fale harmoniczne Co to jest wykonujące drgania harmoniczne. Rozmiar fizyczna będąca miarą zaburzenia (na przykład gęstość ośrodka, ciśnienie, natężenie pola elektrycznego) wymienia się wczasie sinusoidalnie
 • Definicja fotoprzewodnictwo Co to jest elektrycznego ciała pod wpływem oświetlenia związana ze wzrostem koncentracji swobodnych nośników ładunku ( zdarzenie fotoelektryczne). F. wykorzystuje się wróżnych fotoelementach
 • Definicja Frenkla defekt Co to jest defekty sieci krystalicznej
 • Definicja fotosfera Co to jest gwiazdy, wktórej formuje się obserwowane widmo ciągłe iktórej promieniowanie dociera do nas bezpośrednio. F. Słońca widziana jest bezpośrednio nieuzbrojonym okiem. Jej grubość
 • Definicja Faradaya stała Co to jest Faradaya prawa elektrolizy
 • Definicja fotokomórka Co to jest fotoelektryczne używane jest do pomiarów promieniowania świetlnego. Jego działanie może być oparte na użyciu fotodiody albo fotoopornika. Regularnie służącą odmianą f. jest dioda
 • Definicja Frenkel, Jakow Iljicz Co to jest 1922 prof. Instytutu Fizyko-Technicznego wLeningradzie (Sankt Petersburg). Prowadził badania własności ciał stałych icieczy. Zajmował się elektronowymi własnościami dielektryków
 • Definicja ferromagnetyzm Co to jest stałych, wktórych zachodzi spontaniczne porządkowanie się momentów magnetycznych atomów albo jonów tworzących sieć krystaliczną. W niewielkich obszarach nazywanych domenami
 • Definicja Faradaya prawa elektrolizy Co to jest poprzez Faradaya rządzące elektrolizą. Pierwsze prawo mówi, iż masa m substancji wydzielającej się na elektrodzie jest proporcjonalna do przepływającego poprzez elektrolit ładunku
 • Definicja fosforescencja Co to jest charakteryzujący się długim czasem życia. Po ustąpieniu czynnika powodującego świecenie zdarzenie tj. obserwowane niekiedy jeszcze poprzez kilka godz.. F. występuje wroztworach
 • Definicja Fahrenheit, Gabriel Daniel Co to jest osiadły w1709 wHolandii. Po raz pierwszy zastosował rtęć do pomiarów temperatury. Odkrył zdarzenie przechłodzenia wody izależność temperatury wrzenia od ciśnienia. Wprowadził
 • Definicja fotoefekt Co to jest zdarzenie fotoelektryczne
 • Definicja fotometria Co to jest zarówno promieniowaniem widzialnym, jak iniewidzialnym (ultrafioletowym, podczerwonym) jako procesem przenoszenia energii. Do jej zadań należy również opracowywanie metod
 • Definicja fulereny Co to jest idiamentu, alotropowa postać węgla. F. nazywane są olbrzymie cząsteczki węgla, zawierające od kilkudziesięciu do kilkuset atomów tego pierwiastka. Najczęściej otrzymywaną
 • Definicja fotorezystor Co to jest fotoopornik
 • Definicja Frank, Ilja Michajłowicz Co to jest Uniwersytetu Moskiewskiego, kierownik Laboratorium Fizyki Neutronowej Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych wDubnej, lekarz h.c. Uniwersytetu Łódzkiego. W 1937 wraz zI.J. Tammem
 • Definicja farad Co to jest elektrycznej. Pojemność jednego f. ma taki przewodnik, którego potencjał wymienia się o1 V, gdy zgromadzony na nim ładunek wymienia się o1 C; 1 F = 1 C/V = 1 As/V
 • Definicja Fouriera prawo Co to jest przewodnictwa cieplnego, stwierdzające, iż gęstość strumienia ciepła j jest proporcjonalna do gradientu temperatury T: . Gęstość strumienia ciepła j jest ilością energii
 • Definicja falowody akustyczne Co to jest rozchodzą się fale akustyczne. Mogą to być kanały wentylacyjne, rury kanalizacyjne, tunele i tym podobne Ściany f.a. są wtym przypadku wykonane ze sztywnych materiałów, które pod
 • Definicja Faraday, Michael Co to jest zaliczany do największych uczonych XIX w., znakomity eksperymentator. Był samoukiem. Od 1813 pracował jako asystent, lecz dzięki wybitnym osiągnięciom już w1827 objął stanowisko
 • Definicja fotodioda Co to jest albo półprzewodnikowa), wktórej wartość prądu może być regulowana natężeniem promieniowania elektromagnetycznego padającego na katodę (fotokatodę) albo na złącze p-n. W f
 • Definicja fala Co to jest zaburzenia ośrodka, przenoszące energię bez przenoszenia materii. Rozchodzące się zaburzenie ośrodka sprężystego (gazu, cieczy, ciała stałego) jest f. s p r ę ż y s t ą, pola
 • Definicja Fourier, Jean Baptiste Joseph Co to jest prof. cole Normale icole Polytechnique; wczasach napoleońskich był gubernatorem Dolnego Egiptu, alatach 1812-1815 prefektem departamentu Isre we Francji. Uważany jest za
 • Definicja Francka-Hertza doświadczenie Co to jest eksperymentów fizycznych potwierdzających istnienie dyskretnych (kwantowanych) poziomów energetycznych watomach. Fundamentalnym elementem układu pomiarowego jest lampa elektronowa
 • Definicja ferroelektryczność Co to jest istnieniu trwałej polaryzacji elektrycznej kryształu, której zwrot albo kierunek może być zmieniany zewnętrznym polem elektrycznym. Stan ferroelektryczny kryształu jest rezultatem
 • Definicja fonon Co to jest energii drgań sieci krystalicznej. W kwantowej teorii drgań mechanicznych wciałach stałych f. odgrywa taką samą rolę, jak foton wkwantowej teorii promieniowania. Drgania sieci
 • Definicja Fermiego gaz Co to jest nie oddziałujących ze sobą izachowujących się zgodnie ze statystyką Fermiego-Diraca. G.F. są swobodne elektrony wmetalu. Podstawowymi wyznacznikami g.F. jest energia Fermiego EF i
 • Definicja Fresnela soczewka Co to jest zlicznych pierścieni opromieniach krzywizny dobranych wten sposób, by miały tę samą ogniskową. S.F. praktycznie nie wykazuje aberracji sferycznej ( aberracje przyrządów optycznych
 • Definicja fotojonizacja Co to jest jonizacja atomów albo cząsteczek spowodowana promieniowaniem elektromagnetycznym
 • Definicja fotokatoda Co to jest katoda służąca wlampach elektronowych, emitująca elektrony pod wpływem promieniowania świetlnego. Zobacz także zdarzenie fotoelektryczne, fotodioda
 • Definicja ferryty Co to jest Fe2O3 ztlenkami metali dwuwartościowych, na przykład MnO, MgO, CuO, NiO. Podobnie jak w antyferromagnetyku momenty magnetyczne uporządkowane są antyrównolegle, lecz wypadkowy
 • Definicja filtr elektryczny Co to jest składający się zelementów biernych (oporników, kondensatorów, cewek indukcyjnych), którego zadaniem jest przepuszczanie prądów oczęstościach zawierających się wokreślonym
 • Definicja Fraunhofer, Joseph von Co to jest uniw. wMonachium, członek Bawarskiej Akademii Nauk. Prowadził badania wdziedzinie optyki. Wyznaczył współczynniki szkła dla światła oróżnych barwach. Zbudował pierwszą siatkę
 • Definicja femto Co to jest przedrostek dla jednostek podwielokrotnych oznaczany skrótem f iwyrażający mnożnik 10-15
 • Definicja Fizeau, Armand Hippolyte Louis Co to jest Polytechnique wParyżu. Autor prac zdziedziny optyki, opracował metodę pomiaru prędkości światła ( Fizeau sposób). Po raz pierwszy dokonał pomiaru prędkości światła wośrodkach
 • Definicja ferroelastyki Co to jest substancje, wktórych występuje zdarzenie ferroelastyczności, na przykład: dwuwodorofosforan potasu KH2PO4 (KDP), tytanian baru BaTiO3, molibdenian gadolinu Gd2(MoO4)3
 • Definicja Faradaya zjawisko Co to jest skręcaniu płaszczyzny polaryzacji światła liniowo spolaryzowanego ( polaryzacja światła), gdy jego promień biegnie wośrodku wzdłuż linii sił pola magnetycznego. Zdarzenie to
 • Definicja fala uderzeniowa Co to jest pewnej powierzchni, na której następują spore skoki takich parametrów, jak: ciśnienie, gęstość, temperatura, rozchodzące się wdanej substancji szybciej niż dźwięk. F.u. powstaje w
 • Definicja fale akustyczne Co to jest się wgazie, cieczy albo ciele stałym, których częstotliwości zawierają się wprzedziale 16 Hz - 20 kHz. W cieczach iciałach stałych mogą to być zarówno fale podłużne, jak
 • Definicja fala stojąca Co to jest wograniczonej przestrzeni wwyniku nakładania się fal otych samych amplitudach iczęstościach biegnących wkierunkach przeciwnych (na przykład fali biegnącej zfalą odbitą). W
 • Definicja Fahrenheita skala Co to jest jeszcze wkrajach anglosaskich. Oparta jest na temperaturze topnienia lodu pod ciśnieniem atmosferycznym, której przypisano 32 stopnie Fahrenheita (32 F), itemperaturze wrzenia
 • Definicja fale ultrakrótkie Co to jest fale radiowe
 • Definicja fale średnie Co to jest fale radiowe
 • Definicja fale materii Co to jest de Brogliea fale
 • Definicja fale krótkie Co to jest fale radiowe
 • Definicja falowy wektor Co to jest wektor k owartości liczby falowej, ukierunkowany wkierunku rozchodzenia się fali
 • Definicja fale sejsmiczne Co to jest się wskorupie iwe wnętrzu Ziemi. F.s. towarzyszą trzęsieniom Ziemi, mogą być również spowodowane wybuchami. Ich ruch jest dość złożony z racji na niejednorodną gęstość Ziemi ina
 • Definicja falowód Co to jest kołowym albo prostokątnym, wykorzystywana do prowadzenia fali elektromagnetycznej. Służący jest do przesyłania mikrofal i do budowy rezonatorów, atakże używany
 • Definicja fale radiowe Co to jest stosowane włączności radiowej. Podział fal radiowych Nazwa zakresu Częstotliwość Fale długie 30 - 300 kHz Fale średnie 300 - 1500 kHz Fale pośrednie 1,5 - 4 MHz Fale krótkie 4
 • Definicja ferrimagnetyzm Co to jest wktórym momenty magnetyczne uporządkowane antyrównolegle mają różne wartości, co wefekcie prowadzi do istnienia niezerowego wypadkowego momentu magnetycznego (podobnie jak w
 • Definicja ferrimagnetyki Co to jest ferryty
 • Definicja Faradaya ciemnia Co to jest ciemny region pojawiający się w trakcie elektrycznego wyładowania jarzeniowego wgazach rozrzedzonych wpewnym oddaleniu od katody
 • Definicja Faradaya klatka Co to jest zcienkiej blachy albo gęstej siatki otaczająca przyrząd pomiarowy albo jakąś przestrzeń, izolująca od zewnętrznych pól elektrycznych. W urządzeniach elektronicznych, na przykład
 • Definicja faza termodynamiczna Co to jest termodynamicznego jednorodna pod względem własności fizycznych ichemicznych, która kontaktuje się zinnymi częściami układu otakich samych cechach. W razie kryształów poszczególne
 • Definicja faza drgań Co to jest stan ruchu periodycznego zwłaszcza ruchu harmonicznego ( drgania harmoniczne). Jeżeli wruchu harmonicznym zależność wychylenia x od czasu t opisuje równanie , to rozmiar (t
 • Definicja fermi Co to jest wfizyce jądrowej, której nazwę nadano na cześć E. Fermiego; 1 fm = 10-15 m. Jednostka ta jest identyczna zfemtometrem, którego oznaczenie jest takie samo ( femto
 • Definicja fazowy wykres Co to jest równowagi między wieloma etapami tej samej substancji we współrzędnych, którymi są odpowiednie pary wielkości termodynamicznych, na przykład ciśnienie - temperatura (p-T
 • Definicja Fermi, Enrico Co to jest wRzymie. Od 1938 wUSA, prof. uniw. Columbia wNowym Jorku iuniw. wChicago. Specjalista wdziedzinie fizyki jądrowej ienergetyki jądrowej. W 1925 opracował statystykę cząstek
 • Definicja Fermat, Pierre de Co to jest zzawodu prawnik, wieloletni radca parlamentu wTuluzie. Uważany jest w okolicy B. Pascala za twórcę rachunku prawdopodobieństwa. Jego wkładem do fizyki jest tak zwany zasada
 • Definicja Fermata zasada Co to jest mówiąca, iż ruch światła od punktu A do punktu B dzieje się po takiej drodze, na której czas jej pokonywania jest najkrótszy zmożliwych (zasada mówi co prawda oczasie najkrótszym
 • Definicja fermiony Co to jest antysymetrycznymi funkcjami falowymi, posiadające spiny będące nieparzystymi wielokrotnościami U, gdzie U = h/2 (h - stała Plancka). Podlegają one kwantowej statystyce Fermiego
 • Definicja ferrodielektryki Co to jest izolatory, które są równocześnie ferromagnetykami ( ferryty
 • Definicja ferromagnetyki Co to jest ferromagnetyczne ( ferromagnetyzm). Należą do nich pierwiastki: Fe, Co, Ni, Gd, Tb. F. są również stopy izwiązki chemiczne łączące ze sobą pierwiastki ferromagnetyczne albo
 • Definicja ferroelektryki Co to jest występuje zdarzenie ferroelektryczności. Spis znanych aktualnie f. jest bardzo długa. Do w najwyższym stopniu znanych należą: tytanian baru BaTiO3, tytanian ołowiu PbTiO3, sól
 • Definicja Ficka prawo Co to jest stwiedzające, iż prędkość tego procesu jest proporcjonalna do gradientu stężenia substancji dyfundującej: j = -D c/x, gdzie j - gęstość strumienia dyfuzji (liczba substancji
 • Definicja Feynman, Richard Phillips Co to jest Od 1943 pracował wLos Alamos przy konstrukcji bomby atomowej. Prof. Cornell University iCalifornia Institute of Technology (Caltech) wPasadenie. Zaliczany jest do twórców
 • Definicja figury Chladniego Co to jest Chladniego figury
 • Definicja figury Lissajous Co to jest Lissajous figury
 • Definicja Fitch, Val Logsdon Co to jest prof. uniw. wPrinceton, specjalista wdziedzinie cząstek elementarnych. W 1980 razem zJ.W. Croninem zaznaczony Nagrodą Nobla za odkrycie naruszenia jednej zzasad symetrii
 • Definicja fizyka atomowa Co to jest obiektem badań są własności fizyczne atomów icząsteczek. Fundamentem współczesnej teorii atomu icząsteczki jest mechanika kwantowa. Do podstawowych metod eksperymentalnych f.a
 • Definicja fluktuacje Co to jest wielkości fizycznej od jej wartości średniej. Do ich opisu stosuje się statystykę matematyczną. Fluktuacjom podlegają na przykład gęstość, temperatura, natężenie prądu
 • Definicja fizyka cząstek elementarnych Co to jest własności istrukturę cząstek elementarnych i prowadzący ich systematykę. Bada oddziaływania podstawowe, wszczególności oddziaływania mocne isłabe. Poszukuje jednolitej teorii tych
 • Definicja Fizeau metoda Co to jest światła. Wiązka światła, modulowana poprzez koło zębate, odbija się od znacząco odległego lustra iwraca do obserwatora przechodząc ponownie pomiędzy zębami koła. Przy pewnej
 • Definicja fizyka jądrowa Co to jest własnościami istrukturą jąder atomowych ( atom). Bada także mechanizmy zachodzące wjądrach atomowych albo przy ich udziale. Zobacz także reakcja jądrowa, rozpad alfa, rozpad beta
 • Definicja fizyka statystyczna Co to jest badaniom układów składających się zwielu cząstek. Stosując sposoby statystyki matematycznej irachunku prawdopodobieństwa ustala prawa (o charakterze statystycznym) rządzące takimi
 • Definicja fluorescencja Co to jest luminescencji, opierające na świeceniu atomów wzbudzonych poprzez czynniki inne niż temperatura, na przykład poprzez promieniowanie. Spośród innych rodzajów luminescencji odznacza
 • Definicja fon Co to jest dźwięku. Dźwięk ma poziom głośności n fonów, jeśli dla przeciętnego ucha jest tak samo głośny, jak dźwięk oczęstości 1 kHz, którego poziom ciśnienia akustycznego ma wartość n
 • Definicja fotoelementy Co to jest półprzewodnikowe, których własności zależą od oświetlenia. Przetwarzają one energię promieniowania elektromagnetycznego na sygnały elektryczne. Do f. należą: fotokomórki
 • Definicja fotojądrowe reakcje Co to jest reakcja jądrowa spowodowana promieniowaniem elektromagnetycznym (zazwyczaj promieniowaniem ) polegająca na emisji protonów albo neutronów
 • Definicja fotopowielacz Co to jest promieniowania elektromagnetycznego (również kwantów świetlnych). To jest lampa elektronowa składająca się z fotokatody, wielu elektrod zwanych dynodami i anody. Elektron, wybity
 • Definicja fotoogniwo Co to jest wytwarzający pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego siłę elektromotoryczną (SEM). Przetwarzanie energii promieniowania na energię elektryczną dzieje się na złączu p-n. F
 • Definicja fotometr Co to jest pomiaru wielkości fotometrycznych: natężenia oświetlenia, strumienia świetlnego, luminancji, światłości. F. dzieli się na w i z u a l n e i o b i e k t y w n e (fizyczne). W f
 • Definicja fotoluminescencja Co to jest świecenie ciał wzbudzane światłem ipromieniowaniem ultrafioletowym. Zobacz także luminescencja
 • Definicja fototranzystor Co to jest fotoelektryczny zawierający dwa złącza p-n. To jest tranzystor skonstruowany wten sposób, tak aby można było oświetlać jego bazę wcelu uzyskania fotoprzewodnictwa. F. umożliwia
 • Definicja fotosynteza Co to jest zachodząca pod wpływem światła. Atomy albo cząsteczki proste łączą się pod wpływem światła wcząsteczki złożone. Jeden kwant światła skutkuje jeden akt syntezy. Masę m produktu f
 • Definicja Francka-Condona zasada Co to jest wczasie przejścia cząstki zjednego stanu elektronowego do drugiego prędkości ruchu jąder atomowych tworzących cząstkę i ich względne położenia nie ulegają zmianie. Wynika ona
 • Definicja Franck, James Co to jest wBerlinie iGetyndze. W 1933 wyemigrował do Danii, gdzie był prof. uniw. wKopenhadze. W 1935 wyjechał do USA, gdzie był prof. uniw. wChicago. Brał udział wpracach nad konstrukcją
 • Definicja Fraunhofera linie Co to jest wwidmie Słońca iinnych gwiazd wywołane selektywną absorpcją światła wchłodniejszych warstwach atmosfery ( fotosfera). Na ich podstawie można identyfikować pierwiastki, których
 • Definicja Fresnel, Augustin Jean Co to jest członek Paryskiej Akademii Nauk iRoyal Society. Autor wielu prac zdziedziny optyki, współtwórca falowej natury światła. Odkrył iwyjaśnił kołową ieliptyczną polaryzację światła
 • Definicja funkcja falowa Co to jest funkcja zmiennych przestrzennych iczasu będąca rozwiązaniem równania falowego. W mechanice kwantowej funkcja będąca rozwiązaniem równania Schrdingera
 • Definicja filtr polaryzacyjny Co to jest służących wfotografii. To jest polaryzator optyczny pełniący rolę analizatora. Światło odbite od różnych powierzchni (na przykład od powierzchni wody, okien, szyb wystawowych
 • Definicja Fermiego-Diraca funkcja rozkładu Co to jest opisująca statystyczne własności układu składającego się z fermionów, na przykład gazu Fermiego, a więc zbioru elektronów swobodnych wmetalach. Ustala ona prawdopodobieństwo
 • Definicja fizyka Co to jest badająca fundamentalne własności materii izjawiska wniej zachodzące. Obiektem zainteresowania f. są zarówno najmniejsze składniki materii, jakimi są cząstki elementarne, jak
 • Definicja Faradaya prawo indukcji elektromagnetycznej Co to jest zdarzenie indukcji elektromagnetycznej. Siła elektromotoryczna i powstająca wzamkniętym obwodzie wwyniku indukcji elektromagnetycznej jest proporcjonalna do szybkości zmian
 • Definicja fizyka ciała stałego Co to jest własności izjawiska zachodzące wciałach stałych. Jej obiektem badań są ciała krystaliczne iciała amorficzne i ich właściwości cieplne, elektryczne, magnetyczne ioptyczne. W f.c.s
 • Definicja filtr optyczny Co to jest zadaniem jest wyodrębnienie zcałego spektrum barw światła zbliżonego do monochromatycznego albo światła zokreślonego przedziału barw. F.o. służące są wfotografii czarno-białej dla
 • Definicja fotoopornik Co to jest którego opór wymienia się pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego, wszczególności światła ( fotoprzewodnictwo). Do budowy f. używa się selenu, krzemu, germanu, atakże
 • Definicja ferroelastyczność Co to jest wmateriałach krystalicznych obszarów otej samej symetrii albo osymetriach enancjomorficznych ( enancjomorfizm), różniących się orientacją względem wybranego układu odniesienia
 • Definicja foton Co to jest elektrycznie obojętna, nie posiadająca ładunku elektrycznego, ozerowej masie spoczynkowej iliczbie spinowej s = 1. F. bierze udział woddziaływaniach elektromagnetycznych, jest

Co to znaczy Fizyka pojęcia

Spis pojęć z przedmiotu fizyka. Eksperymenty fizyczne i przykłady. Definicje z fizyki. Wszystkie prawa, zasady fizyki. Tłumaczenie zasad i praw z przykładami.

Definicja Foton, Ferroelastyczność, Fotoopornik, Filtr Optyczny, Fizyka Ciała Stałego, Faradaya Prawo Indukcji Elektromagnetycznej, Fizyka, Fermiego-Diraca Funkcja co to znaczy.

Słownik Foton, Ferroelastyczność, Fotoopornik, Filtr Optyczny co to jest.