KRZYŻÓWKA FLUKTUACJE co to jest
ZNACZENIE Fluktuacje, Fotoopornik, Fala Uderzeniowa, Fotoogniwo, Fresnel, Augustin Jean.

Definicje fizyka F

 • Definicja Fotopowielacz Informacje promieniowania elektromagnetycznego (również kwantów świetlnych). To jest lampa elektronowa składająca się z fotokatody, wielu elektrod zwanych dynodami i anody. Elektron, wybity co to jest.
 • Definicja Fluorescencja Informacje luminescencji, opierające na świeceniu atomów wzbudzonych poprzez czynniki inne niż temperatura, na przykład poprzez promieniowanie. Spośród innych rodzajów luminescencji odznacza definicja.
 • Definicja Stała Faradaya Informacje Faradaya prawa elektrolizy co znaczy.
 • Definicja Fotoelementy Informacje półprzewodnikowe, których własności zależą od oświetlenia. Przetwarzają one energię promieniowania elektromagnetycznego na sygnały elektryczne. Do f. należą: fotokomórki słownik.
 • Definicja Krótkie Fale Informacje fale radiowe znaczenie.
 • Definicja Ultrakrótkie Fale Informacje fale radiowe czym jest.
 • Definicja Fotoefekt Informacje zdarzenie fotoelektryczne co oznacza.
 • Definicja Jądrowe Fotoreakcje Informacje fotojądrowe reakcje krzyżówka.
 • Definicja Przemiana Fazowa Informacje przemiana fazowa najlepszy.
 • Definicja Fermiony Informacje antysymetrycznymi funkcjami falowymi, posiadające spiny będące nieparzystymi wielokrotnościami U, gdzie U = h/2 (h - stała Plancka). Podlegają one kwantowej statystyce Fermiego przykłady.
 • Definicja Termodynamiczna Faza Informacje termodynamicznego jednorodna pod względem własności fizycznych ichemicznych, która kontaktuje się zinnymi częściami układu otakich samych cechach. W razie kryształów poszczególne encyklopedia.
 • Definicja Średnie Fale Informacje fale radiowe jak działa.
 • Definicja Zasada Fermata Informacje mówiąca, iż ruch światła od punktu A do punktu B dzieje się po takiej drodze, na której czas jej pokonywania jest najkrótszy zmożliwych (zasada mówi co prawda oczasie najkrótszym czy jest.
 • Definicja Elektromagnetyczne Fale Informacje zaburzenia pola elektromagnetycznego. Najprostszą f.e. jest fala harmoniczna, która niesie ze sobą sinusoidalnie zmienne pola magnetyczne H ielektryczne E. To jest fala poprzeczna pojęcie.
 • Definicja Ferroelektryczność Informacje istnieniu trwałej polaryzacji elektrycznej kryształu, której zwrot albo kierunek może być zmieniany zewnętrznym polem elektrycznym. Stan ferroelektryczny kryształu jest rezultatem wyjaśnienie.
 • Definicja Materii Fale Informacje de Brogliea fale opis.
 • Definicja Współczesna Fizyka Informacje fizyka informacje.
 • Definicja Foton Informacje elektrycznie obojętna, nie posiadająca ładunku elektrycznego, ozerowej masie spoczynkowej iliczbie spinowej s = 1. F. bierze udział woddziaływaniach elektromagnetycznych, jest co to jest.
 • Definicja Fala Informacje zaburzenia ośrodka, przenoszące energię bez przenoszenia materii. Rozchodzące się zaburzenie ośrodka sprężystego (gazu, cieczy, ciała stałego) jest f. s p r ę ż y s t ą, pola definicja.
 • Definicja Fotometr Informacje pomiaru wielkości fotometrycznych: natężenia oświetlenia, strumienia świetlnego, luminancji, światłości. F. dzieli się na w i z u a l n e i o b i e k t y w n e (fizyczne). W f co znaczy.
 • Definicja Lissajous Figury Informacje Lissajous figury słownik.
 • Definicja Daniel Gabriel Fahrenheit Informacje osiadły w1709 wHolandii. Po raz pierwszy zastosował rtęć do pomiarów temperatury. Odkrył zdarzenie przechłodzenia wody izależność temperatury wrzenia od ciśnienia. Wprowadził znaczenie.
 • Definicja Stałego Ciała Fizyka Informacje własności izjawiska zachodzące wciałach stałych. Jej obiektem badań są ciała krystaliczne iciała amorficzne i ich właściwości cieplne, elektryczne, magnetyczne ioptyczne. W f.c.s czym jest.
 • Definicja Fotoprzewodnictwo Informacje elektrycznego ciała pod wpływem oświetlenia związana ze wzrostem koncentracji swobodnych nośników ładunku ( zdarzenie fotoelektryczne). F. wykorzystuje się wróżnych fotoelementach co oznacza.
 • Definicja Atomowa Fizyka Informacje obiektem badań są własności fizyczne atomów icząsteczek. Fundamentem współczesnej teorii atomu icząsteczki jest mechanika kwantowa. Do podstawowych metod eksperymentalnych f.a krzyżówka.
 • Definicja Ferroelastyczność Informacje wmateriałach krystalicznych obszarów otej samej symetrii albo osymetriach enancjomorficznych ( enancjomorfizm), różniących się orientacją względem wybranego układu odniesienia najlepszy.
 • Definicja Fulereny Informacje idiamentu, alotropowa postać węgla. F. nazywane są olbrzymie cząsteczki węgla, zawierające od kilkudziesięciu do kilkuset atomów tego pierwiastka. Najczęściej otrzymywaną przykłady.
 • Definicja Fizyka Informacje badająca fundamentalne własności materii izjawiska wniej zachodzące. Obiektem zainteresowania f. są zarówno najmniejsze składniki materii, jakimi są cząstki elementarne, jak encyklopedia.
 • Definicja Fotosynteza Informacje zachodząca pod wpływem światła. Atomy albo cząsteczki proste łączą się pod wpływem światła wcząsteczki złożone. Jeden kwant światła skutkuje jeden akt syntezy. Masę m produktu f jak działa.
 • Definicja Michael Faraday Informacje zaliczany do największych uczonych XIX w., znakomity eksperymentator. Był samoukiem. Od 1813 pracował jako asystent, lecz dzięki wybitnym osiągnięciom już w1827 objął stanowisko czy jest.
 • Definicja Wykres Fazowy Informacje równowagi między wieloma etapami tej samej substancji we współrzędnych, którymi są odpowiednie pary wielkości termodynamicznych, na przykład ciśnienie - temperatura (p-T pojęcie.
 • Definicja Radiowe Fale Informacje stosowane włączności radiowej. Podział fal radiowych Nazwa zakresu Częstotliwość Fale długie 30 - 300 kHz Fale średnie 300 - 1500 kHz Fale pośrednie 1,5 - 4 MHz Fale krótkie 4 wyjaśnienie.
 • Definicja Femto Informacje przedrostek dla jednostek podwielokrotnych oznaczany skrótem f iwyrażający mnożnik 10-15 opis.
 • Definicja Fotometria Informacje zarówno promieniowaniem widzialnym, jak iniewidzialnym (ultrafioletowym, podczerwonym) jako procesem przenoszenia energii. Do jej zadań należy również opracowywanie metod informacje.
 • Definicja Statystyka Diraca Fermiego Informacje będąca teorią układów składających się zdużej liczby fermionów podlegających prawom kwantowych. Kluczowym jej rezultatem jest ustalenie funkcji rozkładu cząstek. Zobacz także co to jest.
 • Definicja Zjawisko Faradaya Informacje skręcaniu płaszczyzny polaryzacji światła liniowo spolaryzowanego ( polaryzacja światła), gdy jego promień biegnie wośrodku wzdłuż linii sił pola magnetycznego. Zdarzenie to definicja.
 • Definicja Długie Fale Informacje fale radiowe co znaczy.
 • Definicja Chladniego Figury Informacje Chladniego figury słownik.
 • Definicja Fizeau, Armand Hippolyte Louis Informacje Polytechnique wParyżu. Autor prac zdziedziny optyki, opracował metodę pomiaru prędkości światła ( Fizeau sposób). Po raz pierwszy dokonał pomiaru prędkości światła wośrodkach znaczenie.
 • Definicja Fermiego-Diraca funkcja rozkładu Informacje opisująca statystyczne własności układu składającego się z fermionów, na przykład gazu Fermiego, a więc zbioru elektronów swobodnych wmetalach. Ustala ona prawdopodobieństwo czym jest.
 • Definicja Prawo Fouriera Informacje przewodnictwa cieplnego, stwierdzające, iż gęstość strumienia ciepła j jest proporcjonalna do gradientu temperatury T: . Gęstość strumienia ciepła j jest ilością energii co oznacza.
 • Definicja Faradaya prawo indukcji elektromagnetycznej Informacje zdarzenie indukcji elektromagnetycznej. Siła elektromotoryczna i powstająca wzamkniętym obwodzie wwyniku indukcji elektromagnetycznej jest proporcjonalna do szybkości zmian krzyżówka.
 • Definicja Elektrolizy Prawa Faradaya Informacje poprzez Faradaya rządzące elektrolizą. Pierwsze prawo mówi, iż masa m substancji wydzielającej się na elektrodzie jest proporcjonalna do przepływającego poprzez elektrolit ładunku najlepszy.
 • Definicja Iljicz Jakow Frenkel Informacje 1922 prof. Instytutu Fizyko-Technicznego wLeningradzie (Sankt Petersburg). Prowadził badania własności ciał stałych icieczy. Zajmował się elektronowymi własnościami dielektryków przykłady.
 • Definicja Klasyczna Fizyka Informacje fizyka encyklopedia.
 • Definicja Falowód Informacje kołowym albo prostokątnym, wykorzystywana do prowadzenia fali elektromagnetycznej. Służący jest do przesyłania mikrofal i do budowy rezonatorów, atakże używany jak działa.
 • Definicja Elementarnych Cząstek Fizyka Informacje własności istrukturę cząstek elementarnych i prowadzący ich systematykę. Bada oddziaływania podstawowe, wszczególności oddziaływania mocne isłabe. Poszukuje jednolitej teorii tych czy jest.
 • Definicja Klatka Faradaya Informacje zcienkiej blachy albo gęstej siatki otaczająca przyrząd pomiarowy albo jakąś przestrzeń, izolująca od zewnętrznych pól elektrycznych. W urządzeniach elektronicznych, na przykład pojęcie.
 • Definicja Akustyczne Falowody Informacje rozchodzą się fale akustyczne. Mogą to być kanały wentylacyjne, rury kanalizacyjne, tunele i tym podobne Ściany f.a. są wtym przypadku wykonane ze sztywnych materiałów, które pod wyjaśnienie.
 • Definicja Defekt Frenkla Informacje defekty sieci krystalicznej opis.
 • Definicja Ferromagnetyki Informacje ferromagnetyczne ( ferromagnetyzm). Należą do nich pierwiastki: Fe, Co, Ni, Gd, Tb. F. są również stopy izwiązki chemiczne łączące ze sobą pierwiastki ferromagnetyczne albo informacje.
 • Definicja Skala Fahrenheita Informacje jeszcze wkrajach anglosaskich. Oparta jest na temperaturze topnienia lodu pod ciśnieniem atmosferycznym, której przypisano 32 stopnie Fahrenheita (32 F), itemperaturze wrzenia co to jest.
 • Definicja Polaryzacyjny Filtr Informacje służących wfotografii. To jest polaryzator optyczny pełniący rolę analizatora. Światło odbite od różnych powierzchni (na przykład od powierzchni wody, okien, szyb wystawowych definicja.
 • Definicja Fosforescencja Informacje charakteryzujący się długim czasem życia. Po ustąpieniu czynnika powodującego świecenie zdarzenie tj. obserwowane niekiedy jeszcze poprzez kilka godz.. F. występuje wroztworach co znaczy.
 • Definicja Fourier, Jean Baptiste Joseph Informacje prof. cole Normale icole Polytechnique; wczasach napoleońskich był gubernatorem Dolnego Egiptu, alatach 1812-1815 prefektem departamentu Isre we Francji. Uważany jest za słownik.
 • Definicja Von Joseph Fraunhofer Informacje uniw. wMonachium, członek Bawarskiej Akademii Nauk. Prowadził badania wdziedzinie optyki. Wyznaczył współczynniki szkła dla światła oróżnych barwach. Zbudował pierwszą siatkę znaczenie.
 • Definicja Elektryczny Filtr Informacje składający się zelementów biernych (oporników, kondensatorów, cewek indukcyjnych), którego zadaniem jest przepuszczanie prądów oczęstościach zawierających się wokreślonym czym jest.
 • Definicja Ferrimagnetyki Informacje ferryty co oznacza.
 • Definicja Fotokomórka Informacje fotoelektryczne używane jest do pomiarów promieniowania świetlnego. Jego działanie może być oparte na użyciu fotodiody albo fotoopornika. Regularnie służącą odmianą f. jest dioda krzyżówka.
 • Definicja Liczba Falowa Informacje liczba k związana zdługością fali zależnością k = 2/. Niekiedy l.f. nazywa się odwrotność długości fali. Zobacz także fala najlepszy.
 • Definicja De Pierre Fermat Informacje zzawodu prawnik, wieloletni radca parlamentu wTuluzie. Uważany jest w okolicy B. Pascala za twórcę rachunku prawdopodobieństwa. Jego wkładem do fizyki jest tak zwany zasada przykłady.
 • Definicja Ferryty Informacje Fe2O3 ztlenkami metali dwuwartościowych, na przykład MnO, MgO, CuO, NiO. Podobnie jak w antyferromagnetyku momenty magnetyczne uporządkowane są antyrównolegle, lecz wypadkowy encyklopedia.
 • Definicja Metoda Fizeau Informacje światła. Wiązka światła, modulowana poprzez koło zębate, odbija się od znacząco odległego lustra iwraca do obserwatora przechodząc ponownie pomiędzy zębami koła. Przy pewnej jak działa.
 • Definicja Linie Fraunhofera Informacje wwidmie Słońca iinnych gwiazd wywołane selektywną absorpcją światła wchłodniejszych warstwach atmosfery ( fotosfera). Na ich podstawie można identyfikować pierwiastki, których czy jest.
 • Definicja Gaz Fermiego Informacje nie oddziałujących ze sobą izachowujących się zgodnie ze statystyką Fermiego-Diraca. G.F. są swobodne elektrony wmetalu. Podstawowymi wyznacznikami g.F. jest energia Fermiego EF i pojęcie.
 • Definicja Doświadczenie Hertza Francka Informacje eksperymentów fizycznych potwierdzających istnienie dyskretnych (kwantowanych) poziomów energetycznych watomach. Fundamentalnym elementem układu pomiarowego jest lampa elektronowa wyjaśnienie.
 • Definicja Fotorezystor Informacje fotoopornik opis.
 • Definicja Akustyczne Fale Informacje się wgazie, cieczy albo ciele stałym, których częstotliwości zawierają się wprzedziale 16 Hz - 20 kHz. W cieczach iciałach stałych mogą to być zarówno fale podłużne, jak informacje.
 • Definicja Harmoniczne Fale Informacje wykonujące drgania harmoniczne. Rozmiar fizyczna będąca miarą zaburzenia (na przykład gęstość ośrodka, ciśnienie, natężenie pola elektrycznego) wymienia się wczasie sinusoidalnie co to jest.
 • Definicja Fotoluminescencja Informacje świecenie ciał wzbudzane światłem ipromieniowaniem ultrafioletowym. Zobacz także luminescencja definicja.
 • Definicja Prawo Ficka Informacje stwiedzające, iż prędkość tego procesu jest proporcjonalna do gradientu stężenia substancji dyfundującej: j = -D c/x, gdzie j - gęstość strumienia dyfuzji (liczba substancji co znaczy.
 • Definicja Sejsmiczne Fale Informacje się wskorupie iwe wnętrzu Ziemi. F.s. towarzyszą trzęsieniom Ziemi, mogą być również spowodowane wybuchami. Ich ruch jest dość złożony z racji na niejednorodną gęstość Ziemi ina słownik.
 • Definicja Fermi Informacje wfizyce jądrowej, której nazwę nadano na cześć E. Fermiego; 1 fm = 10-15 m. Jednostka ta jest identyczna zfemtometrem, którego oznaczenie jest takie samo ( femto znaczenie.
 • Definicja Wektor Falowy Informacje wektor k owartości liczby falowej, ukierunkowany wkierunku rozchodzenia się fali czym jest.
 • Definicja Fotokatoda Informacje katoda służąca wlampach elektronowych, emitująca elektrony pod wpływem promieniowania świetlnego. Zobacz także zdarzenie fotoelektryczne, fotodioda co oznacza.
 • Definicja Fotojonizacja Informacje jonizacja atomów albo cząsteczek spowodowana promieniowaniem elektromagnetycznym krzyżówka.
 • Definicja Optyczny Filtr Informacje zadaniem jest wyodrębnienie zcałego spektrum barw światła zbliżonego do monochromatycznego albo światła zokreślonego przedziału barw. F.o. służące są wfotografii czarno-białej dla najlepszy.
 • Definicja Benjamin Franklin Informacje ztwórców niepodległości Stanów Zjednoczonych, współautor Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych ikonstytucji USA, filozof, publicysta, uczony. Prowadził badania przykłady.
 • Definicja Ciemnia Faradaya Informacje ciemny region pojawiający się w trakcie elektrycznego wyładowania jarzeniowego wgazach rozrzedzonych wpewnym oddaleniu od katody encyklopedia.
 • Definicja Statystyczna Fizyka Informacje badaniom układów składających się zwielu cząstek. Stosując sposoby statystyki matematycznej irachunku prawdopodobieństwa ustala prawa (o charakterze statystycznym) rządzące takimi jak działa.
 • Definicja Fotodioda Informacje albo półprzewodnikowa), wktórej wartość prądu może być regulowana natężeniem promieniowania elektromagnetycznego padającego na katodę (fotokatodę) albo na złącze p-n. W f czy jest.
 • Definicja Michajłowicz Ilja Frank Informacje Uniwersytetu Moskiewskiego, kierownik Laboratorium Fizyki Neutronowej Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych wDubnej, lekarz h.c. Uniwersytetu Łódzkiego. W 1937 wraz zI.J. Tammem pojęcie.
 • Definicja James Franck Informacje wBerlinie iGetyndze. W 1933 wyemigrował do Danii, gdzie był prof. uniw. wKopenhadze. W 1935 wyjechał do USA, gdzie był prof. uniw. wChicago. Brał udział wpracach nad konstrukcją wyjaśnienie.
 • Definicja Ferroelektryki Informacje występuje zdarzenie ferroelektryczności. Spis znanych aktualnie f. jest bardzo długa. Do w najwyższym stopniu znanych należą: tytanian baru BaTiO3, tytanian ołowiu PbTiO3, sól opis.
 • Definicja Fon Informacje dźwięku. Dźwięk ma poziom głośności n fonów, jeśli dla przeciętnego ucha jest tak samo głośny, jak dźwięk oczęstości 1 kHz, którego poziom ciśnienia akustycznego ma wartość n informacje.
 • Definicja Fotosfera Informacje gwiazdy, wktórej formuje się obserwowane widmo ciągłe iktórej promieniowanie dociera do nas bezpośrednio. F. Słońca widziana jest bezpośrednio nieuzbrojonym okiem. Jej grubość co to jest.
 • Definicja Drgań Faza Informacje stan ruchu periodycznego zwłaszcza ruchu harmonicznego ( drgania harmoniczne). Jeżeli wruchu harmonicznym zależność wychylenia x od czasu t opisuje równanie , to rozmiar (t definicja.
 • Definicja Ferromagnetyzm Informacje stałych, wktórych zachodzi spontaniczne porządkowanie się momentów magnetycznych atomów albo jonów tworzących sieć krystaliczną. W niewielkich obszarach nazywanych domenami co znaczy.
 • Definicja Falowa Funkcja Informacje funkcja zmiennych przestrzennych iczasu będąca rozwiązaniem równania falowego. W mechanice kwantowej funkcja będąca rozwiązaniem równania Schrdingera słownik.
 • Definicja Soczewka Fresnela Informacje zlicznych pierścieni opromieniach krzywizny dobranych wten sposób, by miały tę samą ogniskową. S.F. praktycznie nie wykazuje aberracji sferycznej ( aberracje przyrządów optycznych znaczenie.
 • Definicja Phillips Richard Feynman Informacje Od 1943 pracował wLos Alamos przy konstrukcji bomby atomowej. Prof. Cornell University iCalifornia Institute of Technology (Caltech) wPasadenie. Zaliczany jest do twórców czym jest.
 • Definicja Ferrodielektryki Informacje izolatory, które są równocześnie ferromagnetykami ( ferryty co oznacza.
 • Definicja Jądrowa Fizyka Informacje własnościami istrukturą jąder atomowych ( atom). Bada także mechanizmy zachodzące wjądrach atomowych albo przy ich udziale. Zobacz także reakcja jądrowa, rozpad alfa, rozpad beta krzyżówka.
 • Definicja Logsdon Val Fitch Informacje prof. uniw. wPrinceton, specjalista wdziedzinie cząstek elementarnych. W 1980 razem zJ.W. Croninem zaznaczony Nagrodą Nobla za odkrycie naruszenia jednej zzasad symetrii najlepszy.
 • Definicja Enrico Fermi Informacje wRzymie. Od 1938 wUSA, prof. uniw. Columbia wNowym Jorku iuniw. wChicago. Specjalista wdziedzinie fizyki jądrowej ienergetyki jądrowej. W 1925 opracował statystykę cząstek przykłady.
 • Definicja F Informacje farad encyklopedia.
 • Definicja Reakcje Fotojądrowe Informacje reakcja jądrowa spowodowana promieniowaniem elektromagnetycznym (zazwyczaj promieniowaniem ) polegająca na emisji protonów albo neutronów jak działa.
 • Definicja Fonon Informacje energii drgań sieci krystalicznej. W kwantowej teorii drgań mechanicznych wciałach stałych f. odgrywa taką samą rolę, jak foton wkwantowej teorii promieniowania. Drgania sieci czy jest.
 • Definicja Ferrimagnetyzm Informacje wktórym momenty magnetyczne uporządkowane antyrównolegle mają różne wartości, co wefekcie prowadzi do istnienia niezerowego wypadkowego momentu magnetycznego (podobnie jak w pojęcie.
 • Definicja Farad Informacje elektrycznej. Pojemność jednego f. ma taki przewodnik, którego potencjał wymienia się o1 V, gdy zgromadzony na nim ładunek wymienia się o1 C; 1 F = 1 C/V = 1 As/V wyjaśnienie.
 • Definicja Prądy Foucaulta Informacje prądy wirowe opis.
 • Definicja Ferroelastyki Informacje substancje, wktórych występuje zdarzenie ferroelastyczności, na przykład: dwuwodorofosforan potasu KH2PO4 (KDP), tytanian baru BaTiO3, molibdenian gadolinu Gd2(MoO4)3 informacje.
 • Definicja Stojąca Fala Informacje wograniczonej przestrzeni wwyniku nakładania się fal otych samych amplitudach iczęstościach biegnących wkierunkach przeciwnych (na przykład fali biegnącej zfalą odbitą). W co to jest.
 • Definicja Zasada Condona Francka Informacje wczasie przejścia cząstki zjednego stanu elektronowego do drugiego prędkości ruchu jąder atomowych tworzących cząstkę i ich względne położenia nie ulegają zmianie. Wynika ona definicja.
 • Definicja Fototranzystor Informacje fotoelektryczny zawierający dwa złącza p-n. To jest tranzystor skonstruowany wten sposób, tak aby można było oświetlać jego bazę wcelu uzyskania fotoprzewodnictwa. F. umożliwia co znaczy.
 • Definicja Jean Augustin Fresnel Informacje członek Paryskiej Akademii Nauk iRoyal Society. Autor wielu prac zdziedziny optyki, współtwórca falowej natury światła. Odkrył iwyjaśnił kołową ieliptyczną polaryzację światła słownik.
 • Definicja Fotoogniwo Informacje wytwarzający pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego siłę elektromotoryczną (SEM). Przetwarzanie energii promieniowania na energię elektryczną dzieje się na złączu p-n. F znaczenie.
 • Definicja Uderzeniowa Fala Informacje pewnej powierzchni, na której następują spore skoki takich parametrów, jak: ciśnienie, gęstość, temperatura, rozchodzące się wdanej substancji szybciej niż dźwięk. F.u. powstaje w czym jest.
 • Definicja Fotoopornik Informacje którego opór wymienia się pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego, wszczególności światła ( fotoprzewodnictwo). Do budowy f. używa się selenu, krzemu, germanu, atakże co oznacza.
 • Definicja Fluktuacje Informacje wielkości fizycznej od jej wartości średniej. Do ich opisu stosuje się statystykę matematyczną. Fluktuacjom podlegają na przykład gęstość, temperatura, natężenie prądu krzyżówka.

Co to znaczy Fizyka pojęcia

Spis pojęć z przedmiotu fizyka. Eksperymenty fizyczne i przykłady. Definicje z fizyki. Wszystkie prawa, zasady fizyki. Tłumaczenie zasad i praw z przykładami.

Definicja ZNACZENIE Fluktuacje, Fotoopornik, Fala Uderzeniowa, Fotoogniwo, Fresnel, Augustin Jean, Fototranzystor, Francka-Condona Zasada, Fala Stojąca, Ferroelastyki, Foucaulta co to znaczy.

Słownik Krzyżówka Fluktuacje, Fotoopornik, Fala Uderzeniowa, Fotoogniwo co to jest.