NAJLEPSZY GREJ GAUSSA ROZKŁAD co to jest
NAJLEPSZY Grej, Gaussa Rozkład, Gramofon Cyfrowy, Galwanoskop, Głowica Termojądrowa, Galaktyki, Gaz.

Definicje fizyka G

 • Definicja Prawo Gaussa Informacje ładunki qn) zamkniemy dowolną powierzchnią S, to strumień wektora indukcji elektrycznej D poprzez tę powierzchnię jest równy sumie algebraicznej ładunków elektrycznych qn objętych co to jest.
 • Definicja Akustyczny Generator Informacje tranzystorowy wytwarzający harmoniczne drgania napięcia elektrycznego oczęstościach drgań od 16 Hz do 20 kHz. To jest zakres częstości fal dźwiękowych, które słyszy człowiek definicja.
 • Definicja Sprężystości Granica Informacje max. naprężenie przyłożone do ciała, po usunięciu którego nie pozostaje ono trwale odkształcone co znaczy.
 • Definicja Goniometr Informacje przyrząd do dokładnego pomiaru kątów iwyznaczania kierunków, na przykład wkrystalografii umożliwia wyznaczanie kątów pomiędzy ścianami kryształów słownik.
 • Definicja Skroplony Gaz Informacje która wnormalnych warunkach występuje wstanie gazowym. Wszystkie znane współcześnie gazy można skroplić, lecz ich temperaturę trzeba na początku obniżyć poniżej tak zwany znaczenie.
 • Definicja Godzina Informacje jednostka czasu; 1 h = 3600 s = 60 min; stanowi 1/24 doby czym jest.
 • Definicja Dźwięku Głośność Informacje dźwięk pod względem subiektywnego odczuwania go poprzez człowieka, zależna od natężenia iczęstotliwości dźwięku. Głośność (tak zwany wrażenie słuchu) wymienia się jak logarytm co oznacza.
 • Definicja Geopotencjał Informacje masy powietrza na danej wysokości. Jej wartość jest równa pracy, jaką trzeba wykonać pokonując siłę ciężkości przy podniesieniu jednostki masy powietrza zpoziomu morza na tę krzyżówka.
 • Definicja Prawo Lussaca Gay Informacje izobaryczna przemiana), to objętość danej masy gazu jest wprost proporcjonalna do jego temperatury bezwzględnej: V = bT, gdzie b = V0/T0, V0 - objętość gazu wtemperaturze najlepszy.
 • Definicja Galena Informacje minerał, siarczek ołowiawy PbS, najbogatsza ruda ołowiu, źródło srebra przykłady.
 • Definicja Gramofon Informacje dźwięku zpłyt gramofonowych. Drgania igły poruszającej się wrowkach płyty przetwarzane są na sygnał elektryczny, który po wzmocnieniu wgłośniku jest zamieniany na dźwięk encyklopedia.
 • Definicja Stanów Gęstość Informacje ciała stałego. To jest relacja liczby dozwolonych stanów energetycznych wjednostce objętości ciała do wielkości przedziału energii, wktórym te stany się znajdują jak działa.
 • Definicja Elektronowy Gaz Informacje poruszających się elektronów swobodnych (oderwanych od swoich macierzystych atomów) wmetalu albo półprzewodniku. Dzięki nim odpychające się dodatnie jony, tworzące sieć czy jest.
 • Definicja Uzwojenia Gęstość Informacje liczba zwojów solenoidu N przypadająca na jednostkę jego długości l; n = N/l pojęcie.
 • Definicja Galwanotechnika Informacje wytwarzanie powłok metalowych i niemetalowych przy użyciu zjawiska elektrolizy wyjaśnienie.
 • Definicja Maria Mayer Goeppert Informacje niemieckiego. Była prof. uniw. wChicago iw Baltimore, pracowała wArgone National Laboratory ina Uniwersytecie wKalifornii. Dostała Nagrodę Nobla zfizyki w1963 (razem zH.J.D opis.
 • Definicja Wilhelm Hans Geiger Informacje wKilonii, Tybindze iBerlinie. Redagował jedno znajpoważniejszych czasopism fizycznych Zeitschrift fr Physik . Badał promienie kosmiczne; wynalazł licznik cząstek jonizujących informacje.
 • Definicja Elektrycznych Drgań Generator Informacje drgań elektrycznych kosztem energii mechanicznej albo energii prądu stałego. Zakres częstości od ułamka Hz do 1012 Hz. Generatory mają szerokie wykorzystanie wprzemyśle (ułamek Hz co to jest.
 • Definicja German Informacje ekipy układu okresowego oliczbie atomowej 32 i liczbie masowej 72,59. Charakteryzuje go sieć krystaliczna typu diamentu. Najlepiej poznany i najszerzej służący półprzewodnik definicja.
 • Definicja Wytrzymałości Granica Informacje naprężenia przyłożonego do deformowanego ciała stałego, po przyłożeniu którego zaczyna się pękanie irozrywanie ciała. Dla metali g. w. zawiera się pomiędzy 1,1 ¸ 23,3 108 N/m2 co znaczy.
 • Definicja Geomagnetyzm Informacje magnetyzm ziemski słownik.
 • Definicja Grawitacja Informacje zczterech podstawowych oddziaływań wprzyrodzie (w okolicy oddziaływań: słabego, elektromagnetycznego isilnego), opierające na wzajemnym przyciąganiu się wszystkich ciał. Rozmiar znaczenie.
 • Definicja Gaus Informacje jednostka indukcji magnetycznej w układzie CGS; 1 Gs = 10-4 Vs/m2; 1 Gs = 10-4 Wb/m2 = 10-4 T ( tesla czym jest.
 • Definicja Giga Informacje przedrostek oznaczający mnożnik 109 (mld), na przykład 1 GeV = 109 eV co oznacza.
 • Definicja Rozrzedzony Gaz Informacje gaz pod ciśnieniem mniejszym od ciśnienia atmosferycznego krzyżówka.
 • Definicja Grawiton Informacje grawitacyjnego. W ujęciu mechaniki kwantowej wpływ grawitacyjne powinno bazować na emisji iabsorpcji grawitonów (podobnie jak wpływ elektromagnetyczne dzieje się dzięki fotonów najlepszy.
 • Definicja Gal Informacje borowców oliczbie atomowej 31 imasie atomowej 69,72. Jest kruchym, łatwo topliwym metalem. Znalazł wykorzystanie między innymi do wytwarzania termometrów wysokotemperaturowych, do przykłady.
 • Definicja Głos Informacje dźwięki ( fale akustyczne), wydawane poprzez aparat głosowy człowieka albo zwierzęcia. Źródłem głosu są drgania strun głosowych umieszczonych wkrtani encyklopedia.
 • Definicja Prędkość Grupowa Informacje szybkość grupowa jak działa.
 • Definicja Ostrości Głębia Informacje aparatu fotograficznego), wktórej znajdujące się elementy zostaną odtworzone poprzez obiektyw aparatu na kliszy fotograficznej jako ostre. Zależy ona od ogniskowej obiektywu czy jest.
 • Definicja Friedrich Karl Gauss Informacje matematyków, astronom ifizyk niemiecki. Prof. uniw. idyr. obserwatorium astronomicznego wGetyndze. Rozwinął między innymi teorię liczb, algebrę igeometrię powierzchni pojęcie.
 • Definicja Energii Gęstość Informacje energia przypadająca na jednostkę objętości układu. Jednostką g.e. jest J/m3 wyjaśnienie.
 • Definicja Przekształcenie Galileusza Informacje transformacja) wiążące współrzędne punktu materialnego w inercjalnych układach odniesienia. Jeżeli mamy dwa układy idrugi układ porusza się względem pierwszego wzdłuż osi Ox opis.
 • Definicja Świetlnych Fal Generator Informacje laser informacje.
 • Definicja Promieniowanie Gamma Informacje promieniowanie gamma co to jest.
 • Definicja Gaz Informacje stanów skupienia materii. Materia wtakim stanie to skupisko oddzielnych atomów icząstek, bardzo słabo oddziałujących na siebie. G. nie zachowuje własnego kształtu ani objętości definicja.
 • Definicja Przyrząd Giroskopowy Informacje przyrząd, wktórym zasadniczym elementem jest żyroskop. Służy on do zwiększania równowagi (na przykład statku) albo utrzymania stałego kierunku lotu samolotu co znaczy.
 • Definicja Geodezja Informacje się pomiarami Ziemi wcelu wyznaczenia kształtu iwymiaru jej części albo całości; tworzy mapy iplany geodezyjne używane wróżnych pracach inżynierskich igospodarczych słownik.
 • Definicja Układ Graetza Informacje układ elektryczny ( prostownik), którego zasadniczą częścią są cztery diody, wykorzystywany do zmiany prądu zmiennego na prąd stały znaczenie.
 • Definicja Gram Informacje pozaukładowa jednostka siły, podwielokrotność kilograma siły (kG). 1 G = 10-3 kG = 9,80665 10-3 N czym jest.
 • Definicja Gramoatom Informacje liczba gramów pierwiastka równa jego masie atomowej (na przykład g. węgla: 12 g co oznacza.
 • Definicja Głośnik Informacje sygnały elektryczne na fale akustyczne (dźwięki). Kluczową częścią g. jest magnes stały, wktórego polu znajduje się cewka sztywno połączona zczęścią stożkową g. Jeżeli poprzez krzyżówka.
 • Definicja Gev Informacje gigaelektronowolt = 109 eV ( elektronowolt najlepszy.
 • Definicja Mikrofal Generator Informacje maser przykłady.
 • Definicja Faz Granica Informacje powierzchnia podziału faz pomiędzy dwiema wieloma stanami skupienia materii na przykład gaz - ciecz, ciecz - ciało stałe itp encyklopedia.
 • Definicja Geofizyka Informacje edukacja oZiemi zajmująca się badaniem zjawisk iprocesów zachodzących we wnętrzu Ziemi, hydrosferze (wodna powłoka Ziemi i para wodna watmosferze) i atmosferze jak działa.
 • Definicja Sheldon Glashow Informacje Uniwersytetu Harvarda. Prowadzi badania wdziedzinie teorii cząstek elementarnych. Za opracowanie tak zwany zunifikowanej teorii oddziaływań słabych ielektromagnetycznych dostał czy jest.
 • Definicja Silnik Gazowy Informacje silnik tłokowy, spalinowy, wktórym jako paliwo wykorzystuje się gaz wstanie lotnym albo ciekłym pojęcie.
 • Definicja Symetrii Grupa Informacje symetrii dowolnej figury materialnej wszczególności kryształu. Poprzez operacje symetrii rozumie się operacje przeprowadzające dany kryształ wsamego siebie, mogą to być na wyjaśnienie.
 • Definicja Zjawiska Galwanomagnetyczne Informacje zjawiska występujące wprzewodnikach ipółprzewodnikach, wktórych płynie prąd elektryczny, umieszczonych wpolu magnetycznym, na przykład zdarzenie Halla opis.
 • Definicja Gęstość Informacje objętości, którą to ciało zajmuje. G. jest wielkością charakteryzującą każdą substancję. Dla substancji jednorodnej = m/V, gdzie: m - masa ciała, V - objętość ciała. Jednostką g informacje.
 • Definicja Ziemny Gaz Informacje mieszanina lekkich węglowodorów, wydobywających się zziemi wpostaci gazu. Jest gazem palnym, towarzyszy złożom ropy naftowej albo występuje wodrębnych złożach co to jest.
 • Definicja Denis Gabor Informacje zpochodzenia, prof. Imperial College wLondynie, członek Royal Society (Brytyjskiego Towarzystwa Naukowego) iWęgierskiej Akademii Nauk. Dostał Nagrodę Nobla z fizyki w1971 za definicja.
 • Definicja Szlachetne Gazy Informacje ekipy układu okresowego: hel (He), neon (Ne), argon (Ar), krypton (Kr), ksenon (Xe) iradon (Rn). Występują watmosferze i wskorupie ziemskiej. Z racji na trwały układ elektronowy co znaczy.
 • Definicja Stosowana Geofizyka Informacje dział fizyki zajmujący się badaniem podpowierzchniowej skorupy ziemskiej iokreślający mechaniczne, elektryczne imagnetyczne własności materiału skalnego wramach poszukiwań kopalin słownik.
 • Definicja Plastyczności Granica Informacje najmniejsze naprężenie przyłożone do deformowanego ciała, po usunięciu którego pozostaje trwałe odkształcenie ciała znaczenie.
 • Definicja Giroskop Informacje żyroskop czym jest.
 • Definicja G Informacje giga co oznacza.
 • Definicja Gramocząsteczka Informacje liczba gramów danej substancji (pierwiastka albo związku chemicznego) równa jego masie cząsteczkowej. G. na przykład dwutlenku węgla (CO2) wynosi: 12 + 2 16 = 44 g krzyżówka.
 • Definicja Arthur Donald Glaser Informacje uniwersytetu w Michigan iUniversity of California wBerkeley, członek National Academy of Sciences. Prowadzi badania fizyki cząstek elementarnych. W 1960 dostał Nagrodę Nobla najlepszy.
 • Definicja Prawdopodobieństwa Gęstość Informacje falowej ç ç2, wrównaniu Schrdingera, gdzie funkcja falowa jest funkcją współrzędnych iczasu, jest to (x,y,z,t). Sedno fizyczny ma nie sama funkcja falowa , ale kwadrat jej modułu przykłady.
 • Definicja G Informacje oznaczenie jednostki masy gram encyklopedia.
 • Definicja Galileusz Informacje włoski. Prof. uniw. na początku wPizie, potem wPadwie i nadworny matematyk ifilozof księcia Cosimo II Mediciego. Stworzył podstawy mechaniki, wprowadził definicja względności jak działa.
 • Definicja Stała Grawitacyjna Informacje powszechna stała grawitacyjna G występująca w Newtona prawie grawitacji. Jej wartość wukładzie SI wynosi G = 6,672010-11 Nm2 kg-2 czy jest.
 • Definicja Faz Reguła Gibbsa Informacje liczbę współistniejących ze sobą faz f wstanie równowagi fazowej układu: f = n - s + 2, gdzie f - liczba faz, n - liczba składników, s stopnie swobody układu (jest to parametry pojęcie.
 • Definicja Elektrycznego Prądu Gęstość Informacje jest wektor zgodny zkierunkiem prądu elektrycznego irówny co do wartości bezwzględnej çj ç = I/S, gdzie I - natężenie prądu przepływającego poprzez zorientowaną powierzchnię S wyjaśnienie.
 • Definicja Lampa Gazowana Informacje lampa elektronowa wypełniona zazwyczaj neonem (Ne), wktórej świecenie w trakcie wyładowania jarzeniowego jest wizualnym parametrem sygnału elektrycznego opis.
 • Definicja Ivar Giaever Informacje norweskiego. W laboratoriach spółki General Electric wKanadzie iUSA skonstruował tak zwany układ sandwich (kanapka) zdwóch warstw metalu przedzielonych cienką warstwą tlenku informacje.
 • Definicja Grafit Informacje alotropowych węgla (w okolicy diamentu ifullerenów) występująca wprzyrodzie. Bardzo odporny chemicznie. G. znalazł wykorzystanie wfizyce między innymi jako materiał na elektrody i co to jest.
 • Definicja Pola Gradient Informacje najszybszej zmiany jakiejś skalarnej wielkości fizycznej na przykład potencjału elektrycznego, temperatury, ciśnienia. Jeżeli wprzestrzeni określona jest funkcja na przykład definicja.
 • Definicja Kwarcowy Generator Informacje małej mocy, lecz wielkiej częstości, charakteryzujący się nadzwyczajnie sporą stabilnością drgań. Wykorzystano wnim własności piezoelektryczne kryształu kwarcu. Stabilność co znaczy.
 • Definicja Luigi Galvani Informacje prof. anatomii uniw. wBolonii. Zauważył, iż udko żaby rozpoczyna drgać, jeżeli dotknąć go dwoma złączonymi ze sobą metalami; zdarzenie to nazwał elektrycznością zwierzęcą . Nie słownik.
 • Definicja Kwantowa Liczba Główna Informacje kwantowe liczby znaczenie.
 • Definicja Względności Zasada Galileusza Informacje klasycznej, wg której w inercjalnych układach odniesienia wszystkie zjawiska mechaniczne przebiegają identycznie; układy takie są równoważne, apołożenie ciała względem nich czym jest.
 • Definicja Ładunku Gęstość Informacje powierzchniową ładunku p: p = q/s, gdzie q - ładunek elektryczny, s - powierzchnia, na której ten ładunek się znajduje (jednostką gęstości powierzchniowej ładunku jest C/m2); (2 co oznacza.
 • Definicja Gadolin Informacje zrodziny lantanowców oliczbie atomowej 64 imasie atomowej 157,25. To jest srebrzysty metal, bonus stopowy niektórych stali nierdzewnych, którego tlenek służy wtechnice jądrowej do krzyżówka.
 • Definicja Galon Informacje angielska jednostka objętości cieczy imateriałów sypkich (1 gal = 5,546 litra), stosowana również wUSA, gdzie 1 gal = 3,785 litra najlepszy.
 • Definicja Geotermika Informacje badaniem stanu cieplnego Ziemi. Średnia temperatura powierzchni Ziemi wynosi około 273 K (0 C) isezonowo waha się, awahania te sięgają 20 ¸ 30 m wgłąb Ziemi. Niżej, jak wynika przykłady.
 • Definicja Galwanometr Informacje małych prądów, napięć iładunków elektrycznych. Z racji na budowę rozróżnia się: g. zruchomą cewką (ruchoma cewka umieszczona jest wpolu magnetycznym stałego magnesu, przepływ encyklopedia.
 • Definicja Gazotron Informacje lampa elektronowa dwuelektrodowa (dioda) wypełniona gazem (argon, krypton, ksenon albo pary rtęci), zżarzoną katodą, służąca jako prostownik dużej mocy jak działa.
 • Definicja Murray Mann Gell Informacje uniwersytetu wChicago i California Institute of Technology, członek National Academy of Sciences. Dostał Nagrodę Nobla zfizyki (1969) za badania teoretyczne cząstek elementarnych czy jest.
 • Definicja Nowe Gwiazdy Informacje gwiazdy bardzo jasno świecące inagle pojawiające się wmiejscu, wktórym poprzednio nie były zauważane gołym okiem. G. n. powstaje w konsekwencji wybuchu już istniejącej gwiazdy pojęcie.
 • Definicja Gay-Lussac, Louis Joseph Informacje chemii wcole Polytechnique iw Jardin des Plantes. Zajmował się głownie zjawiskami cieplnymi. Stwierdził doświadczalnie, iż energia wewnętrzna gazów doskonałych nie zależy od ich wyjaśnienie.
 • Definicja Słyszalności Granica Informacje próg słyszalności, najniższa wartość natężenia dźwięku (energii fali dźwiękowej przy ustalonej częstotliwości drgań), przy której ucho rozpoczyna słyszeć dźwięk opis.
 • Definicja Generator Informacje określonego rodzaju energii zinnej energii na przykład: energii elektrycznej zenergii mechanicznej ( prądnica), energii drgań elektrycznych zenergii prądu stałego ( generator informacje.
 • Definicja Podwójne Gwiazdy Informacje układy złożone zdwóch gwiazd, związanych siłami grawitacyjnymi ikrążących dookoła wspólnego środka masy co to jest.
 • Definicja Neutronowe Gwiazdy Informacje będące wkońcowym stadium ewolucji. Składają się prawie wyłącznie zneutronów. Ich średnica jest rzędu 10 km, amasa dochodzi do trzech mas Słońca. Gwiazdy te błyskawicznie wirują definicja.
 • Definicja Elektronowa Gęstość Informacje elektronowego przewodnictwa, jest to liczba elektronów wjednostce objętości metalu. W metalu w1 cm3 znajduje się około1023 elektronów, 10 tys. razy więcej wporównaniu zgęstością co znaczy.
 • Definicja Kwantowy Generator Informacje urządzenie wytwarzające spójną wiązkę promieniowania elektromagnetycznego ( laser, maser) działającego na zasadzie emisji wymuszonej słownik.
 • Definicja Gwiazdozbiór Informacje konstelacja, region nieba oumownie przyjętych granicach, wyodrębniony wcelu orientacji na niebie. Całe niebo podzielono na 88 gwiazdozbiorów znaczenie.
 • Definicja Rzeczywisty Gaz Informacje cząsteczkami działają siły oddziaływania międzycząsteczkowego; to są siły przyciągania (ich działanie przejawia się na odległościach pomiędzy środkami cząstek rzędu 10-7 cm) tak czym jest.
 • Definicja Turbina Gazowa Informacje czynnikiem pracującym są cząsteczki gazu. Rozpędzone do sporych prędkości kierowane są na odpowiednio ustawione łopatki wirnika. Energię kinetyczną ruchu obrotowego wirnika co oznacza.
 • Definicja generator van de Graaffa Informacje akcelerator. Zobacz także maszyna elektrostatyczna krzyżówka.
 • Definicja Gradient Geotermiczny Informacje przyrost temperatury (T) ze wzrostem głębokości (z) pod powierzchnią Ziemi. G. g. T/z wynosi średnio 30 K/km. Z wnętrza Ziemi płynie ku jej powierzchni strumień ciepła najlepszy.
 • Definicja Doskonały Gaz Informacje rzeczywistego, który zakłada, iż molekuły gazu są traktowane jak punkty materialne nie mające objętości, nie oddziałujące na siebie, znajdujące się wciągłym, bezładnym ruchu przykłady.
 • Definicja Atomowa Głowica Informacje głowica pocisku zawierająca ładunek atomowy, którego wybuch następuje w wyniku wyzwolenia energii wprocesie rozszczepiania ciężkich jąder atomowych encyklopedia.
 • Definicja Bólu Granica Informacje wyrażona w watach na metr kwadratowy), przy której ucho ludzkie rozpoczyna odczuwać ból. Człowiek najlepiej słyszy dźwięki oczęstości 1000 Hz idla tej częstości rozpoczyna jak działa.
 • Definicja Fal Grupa Informacje których długości mało się różnią od siebie, poruszające się zprędkością grupową. Jeżeli nałożą się dwie fale sinusoidalne, otakiej samej amplitudzie, lecz różniące się długością czy jest.
 • Definicja Gram Informacje jednostka masy równa 10-3 kg pojęcie.
 • Definicja Płynny Gaz Informacje składająca się zpropanu, butanu iizobutanu, pozyskiwana zgazu ziemnego. Służący między innymi do ogrzewania wprzemyśle igospodarstwach domowych, do napędu silników wyjaśnienie.
 • Definicja Willard Josiah Gibbs Informacje amerykański, prof. uniwersytetu wYale (Connecticut, USA). Jeden zgłównych twórców mechaniki statystycznej, wprowadził definicja potencjału termodynamicznego, odkrył regułę faz opis.
 • Definicja Glin Informacje okresowego (borowce) oliczbie atomowej 13 imasie atomowej 26,9815. To jest srebrzysty metal, dobrze odbijający światło, bardzo plastyczny, dobry przewodnik ciepła ielektryczności informacje.
 • Definicja Punktowa Grupa Informacje operacji) symetrii skończonego kryształu tworzy grupę wsensie matematycznym; mnożeniem tu jest następne wykonanie przekształceń, elementem jednostkowym jest przekształcenie co to jest.
 • Definicja Zwyrodniały Gaz Informacje przejawiają własności kwantowe, to oznacza mogą na przykład mieć tylko pewne określone, dyskretne wartości energii. Gazem zwyrodniałym jest także klasyczny gaz doskonały, który definicja.
 • Definicja Galaktyki Informacje międzygwiezdnej, wobrębie których wzajemne wpływ grawitacyjne przewyższa wpływ zinnymi galaktykami. G. mogą mieć budowę: eliptyczną, spiralną (nasza Galaktyka), spiralną co znaczy.
 • Definicja Termojądrowa Głowica Informacje ładunek, którego wybuch wyzwala energię wprocesie syntezy jąder lekkich ( termojądrowe reakcje). Wymaganą do tego wysoką temperaturę uzyskuje się dzięki wcześniejszemu wybuchowi słownik.
 • Definicja Galwanoskop Informacje uproszczona odmiana galwanometru, służy do wykrywania bardzo małego prądu stałego wobwodzie, wskazuje również jego kierunek znaczenie.
 • Definicja Cyfrowy Gramofon Informacje dźwięku zpłyt kompaktowych. Odczyt sygnału zapisanego na płycie dzieje się dzięki wiązki lasera wytwarzanej poprzez głowicę odczytującą. Wiązka laserowa, odbita od ścieżki zapisu czym jest.
 • Definicja Rozkład Gaussa Informacje wykres ma kształt dzwonu) służąca poprzez eksperymentatorów do matematycznego opracowania przypadkowych błędów wyników pomiarów, które to błędy podlegają prawidłowościom co oznacza.
 • Definicja Grej Informacje jednostka pochłoniętej dawki promieniowania jonizującego; 1 Gy = 1 J/kg wukładzie SI krzyżówka.

Co to znaczy Fizyka pojęcia

Spis pojęć z przedmiotu fizyka. Eksperymenty fizyczne i przykłady. Definicje z fizyki. Wszystkie prawa, zasady fizyki. Tłumaczenie zasad i praw z przykładami.

Definicja NAJLEPSZY Grej, Gaussa Rozkład, Gramofon Cyfrowy, Galwanoskop, Głowica Termojądrowa, Galaktyki, Gaz Zwyrodniały, Grupa Punktowa, Glin, Gibbs, Josiah Willard, Gaz Płynny co to znaczy.

Słownik Najlepszy Grej, Gaussa Rozkład, Gramofon Cyfrowy, Galwanoskop co to jest.