ELEKTRONOWY GĘSTOŚĆ co to jest
Gaz, Gaz Elektronowy, Gęstość Prawdopodobieństwa, Gęstość, Gaussa Rozkład, Gaz Doskonały, Grupa.

Definicje fizyka G

 • Definicja G Co to jest giga
 • Definicja g Co to jest oznaczenie jednostki masy gram
 • Definicja generator fal świetlnych Co to jest laser
 • Definicja GeV Co to jest gigaelektronowolt = 109 eV ( elektronowolt
 • Definicja giroskop Co to jest żyroskop
 • Definicja grupowa prędkość Co to jest szybkość grupowa
 • Definicja gaz rozrzedzony Co to jest gaz pod ciśnieniem mniejszym od ciśnienia atmosferycznego
 • Definicja Galileusza zasada względności Co to jest klasycznej, wg której w inercjalnych układach odniesienia wszystkie zjawiska mechaniczne przebiegają identycznie; układy takie są równoważne, apołożenie ciała względem nich
 • Definicja geomagnetyzm Co to jest magnetyzm ziemski
 • Definicja generator van de Graaffa Co to jest akcelerator. Zobacz także maszyna elektrostatyczna
 • Definicja generator mikrofal Co to jest maser
 • Definicja giga Co to jest przedrostek oznaczający mnożnik 109 (mld), na przykład 1 GeV = 109 eV
 • Definicja godzina Co to jest jednostka czasu; 1 h = 3600 s = 60 min; stanowi 1/24 doby
 • Definicja geopotencjał Co to jest masy powietrza na danej wysokości. Jej wartość jest równa pracy, jaką trzeba wykonać pokonując siłę ciężkości przy podniesieniu jednostki masy powietrza zpoziomu morza na tę
 • Definicja galaktyki Co to jest międzygwiezdnej, wobrębie których wzajemne wpływ grawitacyjne przewyższa wpływ zinnymi galaktykami. G. mogą mieć budowę: eliptyczną, spiralną (nasza Galaktyka), spiralną
 • Definicja grupa fal Co to jest których długości mało się różnią od siebie, poruszające się zprędkością grupową. Jeżeli nałożą się dwie fale sinusoidalne, otakiej samej amplitudzie, lecz różniące się długością
 • Definicja Gibbsa reguła faz Co to jest liczbę współistniejących ze sobą faz f wstanie równowagi fazowej układu: f = n - s + 2, gdzie f - liczba faz, n - liczba składników, s stopnie swobody układu (jest to parametry
 • Definicja Glashow, Sheldon Co to jest Uniwersytetu Harvarda. Prowadzi badania wdziedzinie teorii cząstek elementarnych. Za opracowanie tak zwany zunifikowanej teorii oddziaływań słabych ielektromagnetycznych dostał
 • Definicja gęstość prądu elektrycznego Co to jest jest wektor zgodny zkierunkiem prądu elektrycznego irówny co do wartości bezwzględnej çj ç = I/S, gdzie I - natężenie prądu przepływającego poprzez zorientowaną powierzchnię S
 • Definicja galwanometr Co to jest małych prądów, napięć iładunków elektrycznych. Z racji na budowę rozróżnia się: g. zruchomą cewką (ruchoma cewka umieszczona jest wpolu magnetycznym stałego magnesu, przepływ
 • Definicja gwiazdy neutronowe Co to jest będące wkońcowym stadium ewolucji. Składają się prawie wyłącznie zneutronów. Ich średnica jest rzędu 10 km, amasa dochodzi do trzech mas Słońca. Gwiazdy te błyskawicznie wirują
 • Definicja Giaever, Ivar Co to jest norweskiego. W laboratoriach spółki General Electric wKanadzie iUSA skonstruował tak zwany układ sandwich (kanapka) zdwóch warstw metalu przedzielonych cienką warstwą tlenku
 • Definicja grawiton Co to jest grawitacyjnego. W ujęciu mechaniki kwantowej wpływ grawitacyjne powinno bazować na emisji iabsorpcji grawitonów (podobnie jak wpływ elektromagnetyczne dzieje się dzięki fotonów
 • Definicja Galileusz Co to jest włoski. Prof. uniw. na początku wPizie, potem wPadwie i nadworny matematyk ifilozof księcia Cosimo II Mediciego. Stworzył podstawy mechaniki, wprowadził definicja względności
 • Definicja Gay-Lussac, Louis Joseph Co to jest chemii wcole Polytechnique iw Jardin des Plantes. Zajmował się głownie zjawiskami cieplnymi. Stwierdził doświadczalnie, iż energia wewnętrzna gazów doskonałych nie zależy od ich
 • Definicja Glaser, Donald Arthur Co to jest uniwersytetu w Michigan iUniversity of California wBerkeley, członek National Academy of Sciences. Prowadzi badania fizyki cząstek elementarnych. W 1960 dostał Nagrodę Nobla
 • Definicja gradient pola Co to jest najszybszej zmiany jakiejś skalarnej wielkości fizycznej na przykład potencjału elektrycznego, temperatury, ciśnienia. Jeżeli wprzestrzeni określona jest funkcja na przykład
 • Definicja Gibbs, Josiah Willard Co to jest amerykański, prof. uniwersytetu wYale (Connecticut, USA). Jeden zgłównych twórców mechaniki statystycznej, wprowadził definicja potencjału termodynamicznego, odkrył regułę faz
 • Definicja główna liczba kwantowa Co to jest kwantowe liczby
 • Definicja gram Co to jest jednostka masy równa 10-3 kg
 • Definicja Galileusza przekształcenie Co to jest transformacja) wiążące współrzędne punktu materialnego w inercjalnych układach odniesienia. Jeżeli mamy dwa układy idrugi układ porusza się względem pierwszego wzdłuż osi Ox
 • Definicja granica sprężystości Co to jest max. naprężenie przyłożone do ciała, po usunięciu którego nie pozostaje ono trwale odkształcone
 • Definicja głośność dźwięku Co to jest dźwięk pod względem subiektywnego odczuwania go poprzez człowieka, zależna od natężenia iczęstotliwości dźwięku. Głośność (tak zwany wrażenie słuchu) wymienia się jak logarytm
 • Definicja galena Co to jest minerał, siarczek ołowiawy PbS, najbogatsza ruda ołowiu, źródło srebra
 • Definicja gęstość uzwojenia Co to jest liczba zwojów solenoidu N przypadająca na jednostkę jego długości l; n = N/l
 • Definicja geotermiczny gradient Co to jest przyrost temperatury (T) ze wzrostem głębokości (z) pod powierzchnią Ziemi. G. g. T/z wynosi średnio 30 K/km. Z wnętrza Ziemi płynie ku jej powierzchni strumień ciepła
 • Definicja geofizyka Co to jest edukacja oZiemi zajmująca się badaniem zjawisk iprocesów zachodzących we wnętrzu Ziemi, hydrosferze (wodna powłoka Ziemi i para wodna watmosferze) i atmosferze
 • Definicja Gabor, Denis Co to jest zpochodzenia, prof. Imperial College wLondynie, członek Royal Society (Brytyjskiego Towarzystwa Naukowego) iWęgierskiej Akademii Nauk. Dostał Nagrodę Nobla z fizyki w1971 za
 • Definicja gal Co to jest borowców oliczbie atomowej 31 imasie atomowej 69,72. Jest kruchym, łatwo topliwym metalem. Znalazł wykorzystanie między innymi do wytwarzania termometrów wysokotemperaturowych, do
 • Definicja gadolin Co to jest zrodziny lantanowców oliczbie atomowej 64 imasie atomowej 157,25. To jest srebrzysty metal, bonus stopowy niektórych stali nierdzewnych, którego tlenek służy wtechnice jądrowej do
 • Definicja Galvani, Luigi Co to jest prof. anatomii uniw. wBolonii. Zauważył, iż udko żaby rozpoczyna drgać, jeżeli dotknąć go dwoma złączonymi ze sobą metalami; zdarzenie to nazwał elektrycznością zwierzęcą . Nie
 • Definicja galwanotechnika Co to jest wytwarzanie powłok metalowych i niemetalowych przy użyciu zjawiska elektrolizy
 • Definicja galwanomagnetyczne zjawiska Co to jest zjawiska występujące wprzewodnikach ipółprzewodnikach, wktórych płynie prąd elektryczny, umieszczonych wpolu magnetycznym, na przykład zdarzenie Halla
 • Definicja galon Co to jest angielska jednostka objętości cieczy imateriałów sypkich (1 gal = 5,546 litra), stosowana również wUSA, gdzie 1 gal = 3,785 litra
 • Definicja galwanoskop Co to jest uproszczona odmiana galwanometru, służy do wykrywania bardzo małego prądu stałego wobwodzie, wskazuje również jego kierunek
 • Definicja gęstość energii Co to jest energia przypadająca na jednostkę objętości układu. Jednostką g.e. jest J/m3
 • Definicja Gay-Lussaca prawo Co to jest izobaryczna przemiana), to objętość danej masy gazu jest wprost proporcjonalna do jego temperatury bezwzględnej: V = bT, gdzie b = V0/T0, V0 - objętość gazu wtemperaturze
 • Definicja gamma promieniowanie Co to jest promieniowanie gamma
 • Definicja Gauss, Karl Friedrich Co to jest matematyków, astronom ifizyk niemiecki. Prof. uniw. idyr. obserwatorium astronomicznego wGetyndze. Rozwinął między innymi teorię liczb, algebrę igeometrię powierzchni
 • Definicja Gaussa prawo Co to jest ładunki qn) zamkniemy dowolną powierzchnią S, to strumień wektora indukcji elektrycznej D poprzez tę powierzchnię jest równy sumie algebraicznej ładunków elektrycznych qn objętych
 • Definicja gaus Co to jest jednostka indukcji magnetycznej w układzie CGS; 1 Gs = 10-4 Vs/m2; 1 Gs = 10-4 Wb/m2 = 10-4 T ( tesla
 • Definicja gaz rzeczywisty Co to jest cząsteczkami działają siły oddziaływania międzycząsteczkowego; to są siły przyciągania (ich działanie przejawia się na odległościach pomiędzy środkami cząstek rzędu 10-7 cm) tak
 • Definicja gaz płynny Co to jest składająca się zpropanu, butanu iizobutanu, pozyskiwana zgazu ziemnego. Służący między innymi do ogrzewania wprzemyśle igospodarstwach domowych, do napędu silników
 • Definicja gazowana lampa Co to jest lampa elektronowa wypełniona zazwyczaj neonem (Ne), wktórej świecenie w trakcie wyładowania jarzeniowego jest wizualnym parametrem sygnału elektrycznego
 • Definicja gazotron Co to jest lampa elektronowa dwuelektrodowa (dioda) wypełniona gazem (argon, krypton, ksenon albo pary rtęci), zżarzoną katodą, służąca jako prostownik dużej mocy
 • Definicja gaz zwyrodniały Co to jest przejawiają własności kwantowe, to oznacza mogą na przykład mieć tylko pewne określone, dyskretne wartości energii. Gazem zwyrodniałym jest także klasyczny gaz doskonały, który
 • Definicja gazowa turbina Co to jest czynnikiem pracującym są cząsteczki gazu. Rozpędzone do sporych prędkości kierowane są na odpowiednio ustawione łopatki wirnika. Energię kinetyczną ruchu obrotowego wirnika
 • Definicja gaz skroplony Co to jest która wnormalnych warunkach występuje wstanie gazowym. Wszystkie znane współcześnie gazy można skroplić, lecz ich temperaturę trzeba na początku obniżyć poniżej tak zwany
 • Definicja gaz ziemny Co to jest mieszanina lekkich węglowodorów, wydobywających się zziemi wpostaci gazu. Jest gazem palnym, towarzyszy złożom ropy naftowej albo występuje wodrębnych złożach
 • Definicja geofizyka stosowana Co to jest dział fizyki zajmujący się badaniem podpowierzchniowej skorupy ziemskiej iokreślający mechaniczne, elektryczne imagnetyczne własności materiału skalnego wramach poszukiwań kopalin
 • Definicja gazy szlachetne Co to jest ekipy układu okresowego: hel (He), neon (Ne), argon (Ar), krypton (Kr), ksenon (Xe) iradon (Rn). Występują watmosferze i wskorupie ziemskiej. Z racji na trwały układ elektronowy
 • Definicja gazowy silnik Co to jest silnik tłokowy, spalinowy, wktórym jako paliwo wykorzystuje się gaz wstanie lotnym albo ciekłym
 • Definicja Gell-Mann, Murray Co to jest uniwersytetu wChicago i California Institute of Technology, członek National Academy of Sciences. Dostał Nagrodę Nobla zfizyki (1969) za badania teoretyczne cząstek elementarnych
 • Definicja generator Co to jest określonego rodzaju energii zinnej energii na przykład: energii elektrycznej zenergii mechanicznej ( prądnica), energii drgań elektrycznych zenergii prądu stałego ( generator
 • Definicja Geiger, Hans Wilhelm Co to jest wKilonii, Tybindze iBerlinie. Redagował jedno znajpoważniejszych czasopism fizycznych Zeitschrift fr Physik . Badał promienie kosmiczne; wynalazł licznik cząstek jonizujących
 • Definicja generator akustyczny Co to jest tranzystorowy wytwarzający harmoniczne drgania napięcia elektrycznego oczęstościach drgań od 16 Hz do 20 kHz. To jest zakres częstości fal dźwiękowych, które słyszy człowiek
 • Definicja generator drgań elektrycznych Co to jest drgań elektrycznych kosztem energii mechanicznej albo energii prądu stałego. Zakres częstości od ułamka Hz do 1012 Hz. Generatory mają szerokie wykorzystanie wprzemyśle (ułamek Hz
 • Definicja generator kwantowy Co to jest urządzenie wytwarzające spójną wiązkę promieniowania elektromagnetycznego ( laser, maser) działającego na zasadzie emisji wymuszonej
 • Definicja geotermika Co to jest badaniem stanu cieplnego Ziemi. Średnia temperatura powierzchni Ziemi wynosi około 273 K (0 C) isezonowo waha się, awahania te sięgają 20 ¸ 30 m wgłąb Ziemi. Niżej, jak wynika
 • Definicja generator kwarcowy Co to jest małej mocy, lecz wielkiej częstości, charakteryzujący się nadzwyczajnie sporą stabilnością drgań. Wykorzystano wnim własności piezoelektryczne kryształu kwarcu. Stabilność
 • Definicja geodezja Co to jest się pomiarami Ziemi wcelu wyznaczenia kształtu iwymiaru jej części albo całości; tworzy mapy iplany geodezyjne używane wróżnych pracach inżynierskich igospodarczych
 • Definicja german Co to jest ekipy układu okresowego oliczbie atomowej 32 i liczbie masowej 72,59. Charakteryzuje go sieć krystaliczna typu diamentu. Najlepiej poznany i najszerzej służący półprzewodnik
 • Definicja gęstość stanów Co to jest ciała stałego. To jest relacja liczby dozwolonych stanów energetycznych wjednostce objętości ciała do wielkości przedziału energii, wktórym te stany się znajdują
 • Definicja gęstość ładunku Co to jest powierzchniową ładunku p: p = q/s, gdzie q - ładunek elektryczny, s - powierzchnia, na której ten ładunek się znajduje (jednostką gęstości powierzchniowej ładunku jest C/m2); (2
 • Definicja gęstość elektronowa Co to jest elektronowego przewodnictwa, jest to liczba elektronów wjednostce objętości metalu. W metalu w1 cm3 znajduje się około1023 elektronów, 10 tys. razy więcej wporównaniu zgęstością
 • Definicja glin Co to jest okresowego (borowce) oliczbie atomowej 13 imasie atomowej 26,9815. To jest srebrzysty metal, dobrze odbijający światło, bardzo plastyczny, dobry przewodnik ciepła ielektryczności
 • Definicja giroskopowy przyrząd Co to jest przyrząd, wktórym zasadniczym elementem jest żyroskop. Służy on do zwiększania równowagi (na przykład statku) albo utrzymania stałego kierunku lotu samolotu
 • Definicja grafit Co to jest alotropowych węgla (w okolicy diamentu ifullerenów) występująca wprzyrodzie. Bardzo odporny chemicznie. G. znalazł wykorzystanie wfizyce między innymi jako materiał na elektrody i
 • Definicja głowica termojądrowa Co to jest ładunek, którego wybuch wyzwala energię wprocesie syntezy jąder lekkich ( termojądrowe reakcje). Wymaganą do tego wysoką temperaturę uzyskuje się dzięki wcześniejszemu wybuchowi
 • Definicja goniometr Co to jest przyrząd do dokładnego pomiaru kątów iwyznaczania kierunków, na przykład wkrystalografii umożliwia wyznaczanie kątów pomiędzy ścianami kryształów
 • Definicja Goeppert-Mayer, Maria Co to jest niemieckiego. Była prof. uniw. wChicago iw Baltimore, pracowała wArgone National Laboratory ina Uniwersytecie wKalifornii. Dostała Nagrodę Nobla zfizyki w1963 (razem zH.J.D
 • Definicja głos Co to jest dźwięki ( fale akustyczne), wydawane poprzez aparat głosowy człowieka albo zwierzęcia. Źródłem głosu są drgania strun głosowych umieszczonych wkrtani
 • Definicja głowica atomowa Co to jest głowica pocisku zawierająca ładunek atomowy, którego wybuch następuje w wyniku wyzwolenia energii wprocesie rozszczepiania ciężkich jąder atomowych
 • Definicja gramocząsteczka Co to jest liczba gramów danej substancji (pierwiastka albo związku chemicznego) równa jego masie cząsteczkowej. G. na przykład dwutlenku węgla (CO2) wynosi: 12 + 2 16 = 44 g
 • Definicja gramofon cyfrowy Co to jest dźwięku zpłyt kompaktowych. Odczyt sygnału zapisanego na płycie dzieje się dzięki wiązki lasera wytwarzanej poprzez głowicę odczytującą. Wiązka laserowa, odbita od ścieżki zapisu
 • Definicja gramofon Co to jest dźwięku zpłyt gramofonowych. Drgania igły poruszającej się wrowkach płyty przetwarzane są na sygnał elektryczny, który po wzmocnieniu wgłośniku jest zamieniany na dźwięk
 • Definicja granica plastyczności Co to jest najmniejsze naprężenie przyłożone do deformowanego ciała, po usunięciu którego pozostaje trwałe odkształcenie ciała
 • Definicja granica bólu Co to jest wyrażona w watach na metr kwadratowy), przy której ucho ludzkie rozpoczyna odczuwać ból. Człowiek najlepiej słyszy dźwięki oczęstości 1000 Hz idla tej częstości rozpoczyna
 • Definicja Graetza układ Co to jest układ elektryczny ( prostownik), którego zasadniczą częścią są cztery diody, wykorzystywany do zmiany prądu zmiennego na prąd stały
 • Definicja gramoatom Co to jest liczba gramów pierwiastka równa jego masie atomowej (na przykład g. węgla: 12 g
 • Definicja granica faz Co to jest powierzchnia podziału faz pomiędzy dwiema wieloma stanami skupienia materii na przykład gaz - ciecz, ciecz - ciało stałe itp
 • Definicja gram Co to jest pozaukładowa jednostka siły, podwielokrotność kilograma siły (kG). 1 G = 10-3 kG = 9,80665 10-3 N
 • Definicja grawitacja Co to jest zczterech podstawowych oddziaływań wprzyrodzie (w okolicy oddziaływań: słabego, elektromagnetycznego isilnego), opierające na wzajemnym przyciąganiu się wszystkich ciał. Rozmiar
 • Definicja granica wytrzymałości Co to jest naprężenia przyłożonego do deformowanego ciała stałego, po przyłożeniu którego zaczyna się pękanie irozrywanie ciała. Dla metali g. w. zawiera się pomiędzy 1,1 ¸ 23,3 108 N/m2
 • Definicja granica słyszalności Co to jest próg słyszalności, najniższa wartość natężenia dźwięku (energii fali dźwiękowej przy ustalonej częstotliwości drgań), przy której ucho rozpoczyna słyszeć dźwięk
 • Definicja grej Co to jest jednostka pochłoniętej dawki promieniowania jonizującego; 1 Gy = 1 J/kg wukładzie SI
 • Definicja gwiazdy nowe Co to jest gwiazdy bardzo jasno świecące inagle pojawiające się wmiejscu, wktórym poprzednio nie były zauważane gołym okiem. G. n. powstaje w konsekwencji wybuchu już istniejącej gwiazdy
 • Definicja gwiazdozbiór Co to jest konstelacja, region nieba oumownie przyjętych granicach, wyodrębniony wcelu orientacji na niebie. Całe niebo podzielono na 88 gwiazdozbiorów
 • Definicja grupa symetrii Co to jest symetrii dowolnej figury materialnej wszczególności kryształu. Poprzez operacje symetrii rozumie się operacje przeprowadzające dany kryształ wsamego siebie, mogą to być na
 • Definicja gwiazdy podwójne Co to jest układy złożone zdwóch gwiazd, związanych siłami grawitacyjnymi ikrążących dookoła wspólnego środka masy
 • Definicja głośnik Co to jest sygnały elektryczne na fale akustyczne (dźwięki). Kluczową częścią g. jest magnes stały, wktórego polu znajduje się cewka sztywno połączona zczęścią stożkową g. Jeżeli poprzez
 • Definicja głębia ostrości Co to jest aparatu fotograficznego), wktórej znajdujące się elementy zostaną odtworzone poprzez obiektyw aparatu na kliszy fotograficznej jako ostre. Zależy ona od ogniskowej obiektywu
 • Definicja grawitacyjna stała Co to jest powszechna stała grawitacyjna G występująca w Newtona prawie grawitacji. Jej wartość wukładzie SI wynosi G = 6,672010-11 Nm2 kg-2
 • Definicja grupa punktowa Co to jest operacji) symetrii skończonego kryształu tworzy grupę wsensie matematycznym; mnożeniem tu jest następne wykonanie przekształceń, elementem jednostkowym jest przekształcenie
 • Definicja gaz doskonały Co to jest rzeczywistego, który zakłada, iż molekuły gazu są traktowane jak punkty materialne nie mające objętości, nie oddziałujące na siebie, znajdujące się wciągłym, bezładnym ruchu
 • Definicja Gaussa rozkład Co to jest wykres ma kształt dzwonu) służąca poprzez eksperymentatorów do matematycznego opracowania przypadkowych błędów wyników pomiarów, które to błędy podlegają prawidłowościom
 • Definicja gęstość Co to jest objętości, którą to ciało zajmuje. G. jest wielkością charakteryzującą każdą substancję. Dla substancji jednorodnej = m/V, gdzie: m - masa ciała, V - objętość ciała. Jednostką g
 • Definicja gęstość prawdopodobieństwa Co to jest falowej ç ç2, wrównaniu Schrdingera, gdzie funkcja falowa jest funkcją współrzędnych iczasu, jest to (x,y,z,t). Sedno fizyczny ma nie sama funkcja falowa , ale kwadrat jej modułu
 • Definicja gaz elektronowy Co to jest poruszających się elektronów swobodnych (oderwanych od swoich macierzystych atomów) wmetalu albo półprzewodniku. Dzięki nim odpychające się dodatnie jony, tworzące sieć
 • Definicja gaz Co to jest stanów skupienia materii. Materia wtakim stanie to skupisko oddzielnych atomów icząstek, bardzo słabo oddziałujących na siebie. G. nie zachowuje własnego kształtu ani objętości

Co to znaczy Fizyka pojęcia

Spis pojęć z przedmiotu fizyka. Eksperymenty fizyczne i przykłady. Definicje z fizyki. Wszystkie prawa, zasady fizyki. Tłumaczenie zasad i praw z przykładami.

Definicja Gaz, Gaz Elektronowy, Gęstość Prawdopodobieństwa, Gęstość, Gaussa Rozkład, Gaz Doskonały, Grupa Punktowa, Grawitacyjna Stała, Głębia Ostrości, Głośnik, Gwiazdy co to znaczy.

Słownik Gaz, Gaz Elektronowy, Gęstość Prawdopodobieństwa, Gęstość co to jest.