INTERPOLACJA INIEKTOR co to jest
Interpolacja, Iniektor Plazmowy, Idealny Silnik Cieplny Carnota, Indykatrysa Optyczna.

Definicje fizyka I

 • Definicja Optyczna Izomeria Informacje substancji otym samym składzie chemicznym, które mają tę cecha, iż skręcają płaszczyznę polaryzacji światła wprzeciwne strony ( aktywność optyczna). To jest powiązane ze co to jest.
 • Definicja Inhibitor Informacje katalizator definicja.
 • Definicja Inercja Informacje bezwładność co znaczy.
 • Definicja Ir Informacje promieniowanie podczerwone słownik.
 • Definicja Optyczny Interferometr Informacje wykorzystujący zdarzenie interferencji światła do bardzo dokładnych pomiarów długości fali światła, współczynnika załamania przezroczystych substancji ibardzo małych zmian znaczenie.
 • Definicja Izentropa Informacje adiabata czym jest.
 • Definicja Skala Iso Informacje skala światłoczułości co to jest.
 • Definicja Izolator Informacje materiał nie przewodzący prądu elektrycznego. Zobacz także dielektryk definicja.
 • Definicja Własna Indukcja Informacje samoindukcja co znaczy.
 • Definicja Światła Interferencja Informacje więcej wiązek światła, wwyniku czego obserwuje się jasne iciemne obszary ( prążki interferencyjne). Max. wzmocnienie (jasny prążek) pojawia się wmiejscu, gdzie spotykają się fale słownik.
 • Definicja Wektor Magnetycznej Indukcji Informacje rozmiar fizyczna, charakteryzująca pole magnetyczne, zawsze powiązane zruchem ładunków elektrycznych. To jest rozmiar wektorowa. Wartość w. i. m. ęB ę= F/I l, gdzie: F - siła znaczenie.
 • Definicja Opór Indukcyjny Informacje opór pozorny (RL = L, gdzie - częstość kołowa), jaki towarzyszy przepływowi prądu zmiennego poprzez zwojnicę o indukcyjności L czym jest.
 • Definicja Wektorowy Iloczyn Informacje wektorów a (ax, ay, az) ib (bx, aby, bz) tworzących kąt tytułujemy wektor c, prostopadły do obu wektorów ai b, odługości: çaç çbçsin izwrocie określonym poprzez regułę korkociągu co to jest.
 • Definicja Impedancja Informacje charakteryzująca obwód elektryczny prądu zmiennego, zawierający opornik R, cewkę o samoindukcji L ikondensator o pojemności C połączone szeregowo. Moduł (wartość bezwzględna) i definicja.
 • Definicja Temperatura Inwersji Informacje Joulea-Thomsona zdarzenie co znaczy.
 • Definicja Gazu Izobara Informacje zależność pomiędzy objętością V itemperaturą T gazu przy stałym ciśnieniu ( izobaryczna przemiana). Równanie i. g. otrzymuje się zrównania stanu gazu, przyjmując wnim ciśnienie p słownik.
 • Definicja Izomeria Informacje cząsteczek (izomerów) otakim samym składzie atomowym, lecz różniących się kolejnością isposobem powiązania atomów, jak także ich rozmieszczeniem wprzestrzeni. Z powodu izomery znaczenie.
 • Definicja Izolacja Informacje energii pomiędzy układem fizycznym aotoczeniem. W zależności od rodzaju wymienianej energii odznacza się na przykład: i.a d i a b a t y c z n ą (cieplną, termiczną, utrudniającą czym jest.
 • Definicja Akustyczny Interferometr Informacje fal akustycznych wgazach, cieczach iciałach stałych. Praprzodkiem i. a. jest rura Kundta używana czasem wpracowni szkolnej do wyznaczania prędkości dźwięku wmetalach co to jest.
 • Definicja Elektromagnetyczna Indukcja Informacje elektromotorycznej (SEM) wzamkniętym obwodzie elektrycznym pod wpływem zmian strumienia magnetycznego przenikającego poprzez ten obwód ( Faradaya prawo indukcji definicja.
 • Definicja Fal Interferencja Informacje większej ilości fal, otej samej częstotliwości i stałej, niezależnej od czasu, różnicy faz ( spójność fal), prowadzące do wzmocnienia albo osłabienia natężenia fali wypadkowej co znaczy.
 • Definicja Izotropia Informacje tym, iż we wszystkich kierunkach wykazują one jednakowe własności fizyczne. Dotyczy raczej ciał niekrystalicznych, awięc: gazów, cieczy iciał stałych bezpostaciowych słownik.
 • Definicja Interferometr Informacje wykorzystuje się zdarzenie interferencji fal do pomiarów na przykład długości iprędkości rozchodzenia się fal, do określania kierunku, zktórego dochodzą fale radiowe, do pomiaru znaczenie.
 • Definicja Indukcyjność Informacje samoindukcja czym jest.
 • Definicja Infradźwięki Informacje dźwięki oczęstości mniejszej niż 16 Hz co to jest.
 • Definicja Prążki Interferencyjne Informacje gdzie nakładają się (interferują) przynajmniej dwie wiązki światła ( interferencja światła), będące rezultatem wzmocnienia się albo osłabienia światła definicja.
 • Definicja Iaea Informacje International Atomic Energy Agency), Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej zsiedzibą wWiedniu. Jej celem jest upowszechnianie pokojowego zastosowania energii atomowej i kontrola co znaczy.
 • Definicja Impulsator Informacje generator drgań elektrycznych; służący wnadajnikach radarowych iradiowych, w akceleratorach cząstek naładowanych itp słownik.
 • Definicja Impuls Informacje przebieg wielkości fizycznej (na przykład napięcia elektrycznego) owartości różnej od zera jedynie wciągu krótkiego czasu znaczenie.
 • Definicja Jonów Implantacja Informacje wstrzeliwanie jonów do półprzewodnika poprzez bombardowanie powierzchni półprzewodnika jonami odużej energii. Zobacz także domieszkowanie czym jest.
 • Definicja Inch Informacje cal, jednostka długości stosowana do chwili obecnej wkrajach anglosaskich, 1 cal = 25,4 mm co to jest.
 • Definicja Światła Ilość Informacje rozmiar fizyczna służąca w fotometrii. To jest iloczyn strumienia świetlnego iczasu jego trwania. Jednostką i.ś. jest lumenosekunda (lm s definicja.
 • Definicja Imersja Informacje obrazu mikroskopowego ipowiększania umiejętności rozdzielczej mikroskopu. Wtym celu zanurza się obserwowane ciało wcieczy imersyjnej (na przykład olejek cedrowy) odużym co znaczy.
 • Definicja Elektryczna Indukcja Informacje charakteryzująca pole elektryczne wytworzone poprzez swobodne ładunki elektryczne (ładunki przemieszczające się po przewodniku albo ładunki nanoszone zzewnątrz na dielektryk słownik.
 • Definicja Szczątkowa Indukcja Informacje utrzymująca się wmateriale ferromagnetyku po usunięciu zewnętrznego pola magnetycznego, które namagnesowało go przedtem do nasycenia ( histereza magnetyczna). Występowanie i. s znaczenie.
 • Definicja Elektrostatyczna Indukcja Informacje na zmianie rozkładu ładunków elektrycznych danego ciała pod wpływem pola elektrycznego. Jeżeli polem elektrycznym rozsunie się ładunki, anastępnie zjednego końca ciała odprowadzi czym jest.
 • Definicja Ruhmkorffa Induktor Informacje cewka Ruhmkorffa co to jest.
 • Definicja Odniesienia Układ Inercjalny Informacje wktórym spełniona jest pierwsza zasada dynamiki a więc zasada bezwładności ( Newtona zasady dynamiki). Każdy inny układ odniesienia, który jest nieruchomy lub porusza się ruchem definicja.
 • Definicja Inwersja Informacje wktórym ze zmianą jednego zparametrów, opisujących to zdarzenie, inny wyznacznik wymienia symbol bądź wymienia się charakter zjawiska, na przykład inwersja półprzewodnika; (2 co znaczy.
 • Definicja Inwar Informacje zawierający również domieszki krzemu, manganu iwęgla. Z racji na bardzo małą wartość współczynnika rozszerzalności cieplnej jest powszechnie służący do wyrobu dokładnych słownik.
 • Definicja Półprzewodnika Inwersja Informacje przewodnictwa typu n ( półprzewodnik) na przewodnictwo typu p albo odwrotnie wpobliżu powierzchni, spowodowane obecnością tak zwany stanów powierzchniowych zlokalizowanych na znaczenie.
 • Definicja Internet Informacje sieci komputerowych obejmujących cały świat; umożliwia dostęp do informacji przechowywanych wkomputerach na wszystkich kontynentach, jak także korzystanie zwielu usług sieciowych czym jest.
 • Definicja Iryd Informacje ekipy układu okresowego (platynowców ciężkich) oliczbie atomowej 77 imasie atomowej 192,22. To jest srebrzystobiały metal, bardzo twardy iodporny na działanie czynników co to jest.
 • Definicja Inwertor Informacje układ elektroniczny odwracający przebieg elektryczny zzachowaniem jego kształtu iamplitudy, służący na przykład wtechnice pomiarowej do odwracanie impulsów elektrycznych definicja.
 • Definicja Iraser Informacje maser pracujący na częstotliwościach odpowiadających promieniowaniu podczerwonemu co znaczy.
 • Definicja Elektryczna Iskra Informacje wyładowanie iskrowe słownik.
 • Definicja Przemiana Izobaryczna Informacje przemiana gazu, w trakcie której ciśnienie gazu nie ulega zmianie. Opisuje ją prawo Gay-Lussaca znaczenie.
 • Definicja Izobary Informacje jądra atomowe otej samej liczbie masowej (tej samej liczbie nukleonów), lecz różnych liczbach atomowych (liczbach protonów), na przykład i czym jest.
 • Definicja Izoproces Informacje mechanizm termodynamiczny przebiegający przy stałej wartości jakiegokolwiek wyznacznika stanu (ciśnienie, objętość, temperatura co to jest.
 • Definicja Przemiana Izochoryczna Informacje przemiana gazu, w trakcie której objętość danej masy gazu nie ulega zmianie. Opisuje ją prawo Charlesa. Zobacz także izochora gazu definicja.
 • Definicja Gazu Izochora Informacje zależność pomiędzy ciśnieniem p itemperaturą T gazu przy stałej objętości ( izochoryczna przemiana). Równanie i. g. otrzymuje się zrównania stanu gazu, kładąc wnim V = const; ma co znaczy.
 • Definicja Jądrowa Izomeria Informacje atomowych otej samej liczbie masowej i liczbie atomowej, lecz znajdujących się wróżnych metatrwałych stanach energetycznych tak zwany stanach izomerycznych. Czas przebywania jądra słownik.
 • Definicja Izomorfizm Informacje albo ich grup, podobnych pod względem chemicznym (wartościowość) igeometrycznym (równa wprzybliżeniu objętość), do zastępowania się w strukturach kryształów. Powstały wten sposób znaczenie.
 • Definicja Izotony Informacje atomy otakiej samej liczbie neutronów wjądrze, lecz różniące się liczbą protonów, na przykład (1 proton, 2neutrony) i (2 protony, 2 neutrony czym jest.
 • Definicja Gazu Izoterma Informacje zależność pomiędzy ciśnieniem p iobjętością V gazu wstałej temperaturze. Równanie i. g. otrzymuje się zrównania stanu gazu, przyjmując wnim T = const. Dla gazu doskonałego ma ono co to jest.
 • Definicja Przemiana Izotermiczna Informacje przemiana gazu, w trakcie której temperatura gazu nie ulega zmianie. Opisuje ją prawo Boylea-Mariottea definicja.
 • Definicja Promieniotwórcze Izotopy Informacje których jądra atomowe wykazują umiejętność samorzutnej przemiany jądrowej ztowarzyszącą emisją promieniowania jonizującego. W okolicy i. p. występujących naturalnie można tworzyć co znaczy.
 • Definicja izotermy van der Waalsa Informacje zależność ciśnienia p od objętości V dla gazu rzeczywistego. W równaniu opisującym i. v. d. W. uwzględnia się (w przeciwieństwie od gazu doskonałego) objętość cząstek gazu i ich słownik.
 • Definicja Izotopy Informacje atomowej (liczbie protonów wjądrze) iróżnej liczbie masowej (liczbie wszystkich nukleonów wjądrze). I. są bardzo rozpowszechnione; ogólna liczba poznanych izotopów (zarówno znaczenie.
 • Definicja Magnetyczna Igła Informacje lekki magnes trwały zawieszony tak, by mógł się swobodnie obracać wpolu magnetycznym. Służy do określania kierunku linii sił pola magnetycznego czym jest.
 • Definicja Skalarny Iloczyn Informacje wektorów a (ax, ay, az) i b (bx, aby, bz) to liczba równa iloczynowi długości tych wektorów icosinusa kąta pomiędzy nimi: a b = çaç çbçcos , gdzie: i to długości wektorów. I. s co to jest.
 • Definicja Drgań Izochronizm Informacje charakterystyczna właściwość dowolnego układu drgającego (na przykład wahadła matematycznego), polegająca na tym, iż moment drgań własnych nie zależy od amplitudy drgań definicja.
 • Definicja Ignitron Informacje trójelektrodowa zciekłą katodą (rtęć), wktórej wyładowanie łukowe jest zapoczątkowane dzięki zapalnika (ignitera). I. służy do prostowania niezbyt wysokich napięć zmiennych, lecz co znaczy.
 • Definicja Optyczna Izotropia Informacje niezależność własności optycznych (na przykład współczynnika załamania) danej substancji od kierunku rozchodzenia się wniej światła słownik.
 • Definicja Interfejs Informacje wyposażenia albo szczególny program umożliwiający współpracę większej liczby urządzeń albo programów komputerowych; (2) część programu odpowiedzialna za komunikację zużytkownikiem znaczenie.
 • Definicja Wzajemna Indukcja Informacje elektromagnetycznej zachodzące pomiędzy dwoma obwodami elektrycznymi. Jeżeli wjednym znich płynie prąd zmienny, to towarzyszące mu zmienne pole magnetyczne, przenikając poprzez czym jest.
 • Definicja Promieniowanie Infraczerwone Informacje elektromagnetyczne odługości fali od 760 nm do około 105 nm (nanometrów), emitowane poprzez rozgrzane ciała albo specjalne lampy. Rozróżnia się trzy obszary p. i.: bliska co to jest.
 • Definicja Optyczna Indykatrysa Informacje geometryczny anizotropowych własności ( anizotropia) charakteryzujących rozchodzenie się światła wośrodku materialnym, wszczególności w kryształach. I. o. ma postać elipsoidy definicja.
 • Definicja idealny silnik cieplny Carnota Informacje wrzeczywistości silnik cieplny, zaproponowany poprzez Carnota. Chodziło ozbudowanie silnika, dzięki którego można uzyskać najwięcej pracy zdanej ilości ciepła. I.s.c.C. jest co znaczy.
 • Definicja Plazmowy Iniektor Informacje wykorzystywane do wytwarzania plazmoidów. Zasadniczą częścią i. p. są dwie elektrody, do których przykłada się wysokie napięcie, by uzyskać wyładowanie wgazie znajdującym się słownik.
 • Definicja Interpolacja Informacje wartości funkcji wjakimś przedziale jej argumentów na podstawie przyjmowanych poprzez tę funkcję wartości winnych, znanych punktach tego przedziału. I.przeprowadza się poprzez znaczenie.

Co to znaczy Fizyka pojęcia

Spis pojęć z przedmiotu fizyka. Eksperymenty fizyczne i przykłady. Definicje z fizyki. Wszystkie prawa, zasady fizyki. Tłumaczenie zasad i praw z przykładami.

Definicja Interpolacja, Iniektor Plazmowy, Idealny Silnik Cieplny Carnota, Indykatrysa Optyczna, Infraczerwone Promieniowanie, Indukcja Wzajemna, Interfejs, Izotropia co to znaczy.

Słownik Interpolacja, Iniektor Plazmowy, Idealny Silnik Cieplny co to jest.