LORENTZA SIŁA LUMINESCENCJA co to jest
Lorentza Siła, Luminescencja, Lampa, Liczba Koordynacyjna, Linie Działania Siły, Lorentza.

Definicje fizyka L

 • Definicja Ogniwo Leclanchego Informacje ogniwo galwaniczne co to jest.
 • Definicja Atomowa Liczba Informacje atomowa liczba definicja.
 • Definicja Macha Liczba Informacje Macha liczba co znaczy.
 • Definicja Rezonansowa Linia Informacje linia w widmie optycznym atomu, dla której częstość światła emitowanego pokrywa się precyzyjnie zczęstością światła absorbowanego poprzez atom wstanie fundamentalnym słownik.
 • Definicja Lm Informacje lumen znaczenie.
 • Definicja Lxs Informacje luksosekunda czym jest.
 • Definicja Lx Informacje luks co to jest.
 • Definicja Precesja Larmora Informacje pola magnetycznego wykonuje orbita elektronu iwektor orbitalnego momentu magnetycznego elektronu pm. To jest ruch precesyjny wokół wektora indukcji B zewnętrznego pola definicja.
 • Definicja Loschmidta Liczba Informacje Loschmidta liczba co znaczy.
 • Definicja Magiczne Liczby Informacje magiczne liczby słownik.
 • Definicja Reynoldsa Liczba Informacje Reynoldsa liczba znaczenie.
 • Definicja Lidar Informacje kolidar czym jest.
 • Definicja Fraunhofera Linie Informacje Fraunhofera linie co to jest.
 • Definicja Analizująca Lampa Informacje przetwornik elektronowo-optyczny służący do analizy obrazu. Zobacz także kamera telewizyjna definicja.
 • Definicja Przepływ Laminarny Informacje przepływ laminarny co znaczy.
 • Definicja Leptony Informacje elementarnych (podział z racji na masę), tak zwany cząstki lekkie (w okolicy cząstek średnich - mezonów icząstek ciężkich - barionów). Do l. należą: elektrony, neutrina, miony słownik.
 • Definicja Dawidowicz Lew Landau Informacje Nagrodę Nobla zfizyki (1962) za teorię stanu skondensowanego, wszczególności ciekłego helu. Badał diamagnetyzm swobodnych elektronów wmetalach. Pokazał, iż zewnętrzne pole znaczenie.
 • Definicja Laser Informacje spójnej, słabo rozbieżnej imonochromatycznej wiązki światła. Nazwa jest skrótem od pełnej nazwy wjęzyku angielskim (light amplification aby stimulated emission of radiation czym jest.
 • Definicja Luminofor Informacje substancja (zazwyczaj ciało stałe) zdolne do luminescencji co to jest.
 • Definicja Rentgenowska Lampa Informacje wykorzystywana do wytwarzania promieniowania rentgenowskiego. Promieniowanie to powstaje pod wpływem bombardowania rozpędzonymi elektronami tak zwany antykatody. Z racji na sposób definicja.
 • Definicja Figury Lissajous Informacje zakreśla pkt. wykonujący jednocześnie dwa, wzajemnie prostopadłe drgania harmoniczne, jeżeli relacja częstotliwości drgań 1 i2 jest liczbą wymierną. Kształt f.L. zależy od co znaczy.
 • Definicja Lit Informacje układu okresowego (litowce) oliczbie atomowej 3 imasie atomowej 6,939. To jest miękki, srebrzystobiały metal, będący przy tym najlżejszym ciałem stałym słownik.
 • Definicja Swobody Stopni Liczba Informacje współrzędnych określających kompletnie położenie danego ciała albo układu. Dowolne ciało stałe, obracające się wokół nieruchomego punktu ma na przykład 3 stopnie swobody. By znaczenie.
 • Definicja Spektralne Lampy Informacje promieniowanie o widmie liniowym, wykorzystywane jako wzorce długości fali światła wobszarze widzialnym, nadfioletowym ipodczerwonym. Zazwyczaj to są lampy łukowe wypełnione czym jest.
 • Definicja Sonda Langmuira Informacje możliwie najmniejszych rozmiarach) wprowadzana do plazmy (zjonizowanego gazu) wcelu wyznaczania jej gęstości itemperatury. Koncentrację elektronów iich temperaturę wyznacza się co to jest.
 • Definicja Lepkość Informacje zistnieniem sił tarcia pomiędzy warstwami cieczy, gazu albo plazmy, przemieszczającymi się równolegle względem siebie. Tarcie wewnętrzne jest zjawiskiem międzycząsteczkowym definicja.
 • Definicja Lupa Informacje którym może być pojedyncza soczewka skupiająca (albo układ soczewek) oniedużej ogniskowej f (od 10 do 100 mm). L. daje prosty, pozorny ipowiększony obraz przedmiotu wodległości co znaczy.
 • Definicja Le Chateliera-Brauna zasada przekory Informacje przeciwdziałania, głosząca, iż działanie czynnika zewnętrznego, zakłócającego stan równowagi termodynamicznej, wywołuje wtym układzie takie mechanizmy, które osłabiają słownik.
 • Definicja Luneta Informacje wykorzystywany do obserwacji iwyznaczania położenia dalekich elementów. L. złożona jest zdwóch układów optycznych: obiektywu (dającego rzeczywisty, zmniejszony iodwrócony obraz) i znaczenie.
 • Definicja Układy Liczące Informacje układy wykorzystywane do liczenia zdarzeń rejestrowanych na przykład poprzez detektory promieniowania jonizującego czym jest.
 • Definicja Kwantowa Liczba Informacje kwantowe liczby co to jest.
 • Definicja Seria Lymana Informacje serie widmowe definicja.
 • Definicja Elektronowa Luka Informacje dziura elektronowa co znaczy.
 • Definicja luka atomowa lub jonowa Informacje defekty sieci krystalicznej słownik.
 • Definicja Luks Informacje oświetlenia: to jest natężenie oświetlenia powierzchni równej jednemu metrowi kwadratowemu, na którą pada równomiernie strumień świetlny równy 1 lumenowi; 1 lx = 1 lm m-2 znaczenie.
 • Definicja Luksomierz Informacje oświetlenia. Jeżeli jest wyskalowany w luksach, tj. to l. obiektywny. Jeżeli służy do wizualnego porównania jasności ( luminancja) badanego obiektu zjasnością powierzchni czym jest.
 • Definicja Luksosekunda Informacje jednostka naświetlenia równa naświetleniu wywołanemu ilością światła 1 lm s ( lumenosekunda) na powierzchni 1 m2; 1 lx s = 1 lm s m-2 co to jest.
 • Definicja Laplace, Pierre Simon, markiz de Informacje iastronom. Zajmując się mechaniką nieba, obliczył orbity Księżyca iplanet zuwzględnieniem wzajemnego oddziaływania grawitacyjnego pomiędzy nimi. Wysunął hipotezę stworzenia Układu definicja.
 • Definicja Reguła Lenza Informacje mechanizmów indukcji elektromagnetycznej: prąd indukowany wobwodzie ma zawsze taki kierunek, iż wytworzony poprzez ten prąd strumień magnetyczny przenikający poprzez powierzchnię co znaczy.
 • Definicja Lumen Informacje świetlnego; 1 lm to jest strumień świetlny wysyłany wkącie bryłowym równym 1 srd (steradianowi) poprzez punktowe źródło światła (umieszczone wwierzchołku tego kąta) oświatłości słownik.
 • Definicja Lumenosekunda Informacje jednostka ilości światła wypromieniowanego wciągu sekundy poprzez źródło światła wysyłające strumień świetlny równy jednemu lumenowi: 1 lms = 1 lm s znaczenie.
 • Definicja Luminancja Informacje fotometryczna jednostka charakteryzująca jasność źródła światła wdanym kierunku czym jest.
 • Definicja L Informacje litr co to jest.
 • Definicja Lenz, Heinrich Friedrich Emil Informacje pochodzenia niemieckiego. Badał zależność oporu elektrycznego od temperatury. Odkrył prawo rządzące wydzielaniem ciepła prądu (niezależnie od J.P. Joulea) ipodał regułę definicja.
 • Definicja Lenard, Philipp Eduard Anton Informacje promienie katodowe irozwinął teorię elektronu, za co w1905 dostał Nagrodę Nobla zfizyki. Jego badania nad zjawiskiem fotoelektrycznym przyczyniły się do stworzenia kwantowej co znaczy.
 • Definicja Izotopowa Liczba Informacje określająca nadwyżkę neutronów nad protonami wjądrze atomowym danego izotopu; I = N - Z = A - 2Z, gdzie: N - liczba neutronów, Z - liczba atomowa, A - liczba masowa słownik.
 • Definicja Orlando Ernest Lawrence Informacje pierwszy cyklotron, za co w1939 otrzymał Nagrodę Nobla. Skonstruował także betatron przyspieszający protony do energii 6,3 GeV. Współpracował przy budowie bomby atomowej znaczenie.
 • Definicja Dao Tsung Lee Informacje chińskiego. Przyznano mu Nagrodę Nobla zfizyki w1957 (razem zC.N. Yangiem) za teorię wykazującą, iż zasada zachowania parzystości nie obowiązuje woddziaływaniach słabych czym jest.
 • Definicja Elektronów Lawina Informacje na tym, iż pojedynczy elektron, przyspieszony poprzez mocne pole elektryczne, zderzając się zobojętnymi cząstkami gazu jonizuje je, wyzwalając nowe elektrony. Wyzwolone elektrony co to jest.
 • Definicja Laue, Max Felix Theodor von Informacje ugięcia promieni X wkryształach dostał w1914 Nagrodę Nobla zfizyki. Stworzył podstawy sposoby badania struktur krystalicznych ianalizy widmowej promieni X definicja.
 • Definicja Metoda Lauego Informacje jedna zmetod badania wewnętrznej struktury kryształów. Zobacz także rentgenowska badanie strukturalna co znaczy.
 • Definicja Reguła Ręki Lewej Informacje siły dF działającej na obiekt dl przewodnika zprądem umieszczony wpolu magnetycznym oindukcji B: jeżeli dłoń lewej ręki ustawić tak, by linie indukcji magnetycznej wchodziły wnią słownik.
 • Definicja Avogadra Liczba Informacje Avogadra liczba znaczenie.
 • Definicja Falowa Liczba Informacje falowa liczba czym jest.
 • Definicja Masowa Liczba Informacje masowa liczba co to jest.
 • Definicja Zespolone Liczby Informacje wyrażenie postaci: z= a+ bi, gdzie ai b -dowolne liczby rzeczywiste, i jednostka urojona, która jest przyporządkowana wektorowi jednostkowemu j osi Y. Liczbę anazywa się c z ę ś c definicja.
 • Definicja Gabriel Lippmann Informacje fizyk francuski. Dostał Nagrodę Nobla zfizyki (1908) za uzyskanie barwnych fotografii przy użyciu zjawiska interferencji co znaczy.
 • Definicja Akcelerator Liniowy Informacje urządzenie do przyspieszania naładowanych cząstek. Zobacz także akcelerator liniowy słownik.
 • Definicja Magnetycznej Indukcji Linie Informacje wcelu graficznego odwzorowania pól magnetycznych iokreślenia kierunku indukcji magnetycznej ( linie działania siły). L.i.m. są zawsze zamknięte iotaczają przewodniki zprądem znaczenie.
 • Definicja Widmowe Linie Informacje optycznym atomu, którym odpowiadają (praktycznie) pojedyncze długości fal wysyłanych poprzez atomy w trakcie ich przejść zpoziomów energetycznych wyższych na niższe czym jest.
 • Definicja Pola Natężenia Linie Informacje linie działania sił co to jest.
 • Definicja Liczba Loschmidta Informacje liczba cząstek gazu doskonałego znajdująca się w1 cm3 tego gazu wwarunkach normalnych; jest ona równa 2,687 1019 cm-3 definicja.
 • Definicja Antoon Hendrik Lorentz Informacje dostał (razem zP. Zeemanem) Nagrodę Nobla zfizyki za zbadanie wpływu pola magnetycznego na promieniowanie świetlne. Zaproponował teorię łączącą teorię elektromagnetyczną Maxwella co znaczy.
 • Definicja Skrócenie Lorentza Informacje przedmiotu obserwowane wukładzie ruchomym względem układu nieruchomego. Z przekształceń Lorentza wynika, iż poruszająca się na przykład linijka odługości x (w układzie nieruchomym słownik.
 • Definicja Suchy Lód Informacje szeroko służący wchłodnictwie. Przy normalnym ciśnieniu, jest to 1 atm (101 325 Pa, normalne warunki) l.s. ma temperaturę 194,5 K (- 78,5C) iw przeciwieństwie do lodu wodnego nie znaczenie.
 • Definicja Litr Informacje decymetrowi sześciennemu: 1 l = 1 dm3. Jednostka ta jest służąca do mniej precyzyjnych pomiarów objętości płynów iciał sypkich i do określania pojemności naczyń izbiorników czym jest.
 • Definicja Lornetka Informacje się zdwóch lunet ziemskich umożliwiający obserwacje odległych elementów. Powstający wnich obraz jest obrazem prostym, tzn. nie jest odwrócony, tak jak wlunetach astronomicznych co to jest.
 • Definicja Geisslera Lampa Informacje lampa jarzeniowa wykorzystywana do wytwarzania widm gazów szlachetnych, wodoru, azotu ipar rtęci; używana jako wzorzec linii widmowych wróżnych badaniach optycznych definicja.
 • Definicja Próżniowa Lampa Informacje lampa elektronowa, wktórej stan rozrzedzenia zawartych wniej gazów nie wpływa na jej własności elektryczne co znaczy.
 • Definicja Kwarcowa Lampa Informacje wykonana zprzezroczystego kwarcu odpornego na wysoką temperaturę. L. k. jest źródłem promieniowania nadfioletowego najczęściej stosowanym wmedycynie, biologii, spektroskopii słownik.
 • Definicja Jarzeniowa Lampa Informacje źródłem światła jest świecenie rozrzedzonych gazów w trakcie zachodzącego wnich wyładowania elektrycznego. W zależności od gazu wypełniającego l. j. podzielone są na: neonowe znaczenie.
 • Definicja Mikrofalowa Lampa Informacje lampa elektronowa pracująca wzakresie mikrofal, jest to przy częstotliwościach od około 1000 MHz czym jest.
 • Definicja Wzmacniające Lampy Informacje wykorzystywane do wzmacniania sygnałów elektrycznych. Rozróżnia się l.w. mocy (w układach elektronicznych, gdzie moc wyjściowa ma ważne znaczenie) il.w. napięcia (w układach co to jest.
 • Definicja Lantan Informacje otwierający rodzinę lantanowców, tak zwany pierwiastków ziem rzadkich (III ekipa układu okresowego), oliczbie atomowej 57 imasie atomowej 138,906. Srebrzystobiały, ciągliwy metal definicja.
 • Definicja Elektronowa Lampa Informacje opróżnionej zpowietrza albo wypełnionej gazem) ze źródłem elektronów (termokatodą) i elementami umożliwiającymi sterowanie wiązką elektronów dzięki pola elektrycznego albo co znaczy.
 • Definicja Lambert Informacje jaskrawości), służąca wkrajach anglosaskich. 1 L to jest luminancja źródła światła wysyłającego zkażdego cm2 powierzchni świecącej strumień świetlny równy 1 lumenowi słownik.
 • Definicja Eugenne Willis Lamb Informacje dostał (niezależnie od P. Kuscha) Nagrodę Nobla zfizyki za odkrycie przesunięć poziomów subtelnej struktury wwidmie atomu wodoru wstosunku do wartości przewidzianych poprzez znaczenie.
 • Definicja Przekształcenia Lorentza Informacje przejście od inercjalnego układu odniesienia A do układu A', poruszającego się względem układu A zprędkością V wzdłuż osi X. W mechanice klasycznej zakłada się, iż dwa zdarzenia czym jest.
 • Definicja Siły Działania Linie Informacje wprowadza się wcelu graficznego przedstawienia pola elektrycznego, magnetycznego albo grawitacyjnego. Wektory odpowiednich sił (elektrycznych, grawitacyjnych) są styczne do l.d.s co to jest.
 • Definicja Koordynacyjna Liczba Informacje albo jonów) otaczających dany atom (jon) w krysztale, jednakowo odległych od niego. Łącząc te atomy otrzymujemy tak zwany wielościan koordynacyjny. L. k. może przyjmować wartości definicja.
 • Definicja Lampa Informacje wktórym światło powstaje kosztem energii chemicznej albo elektrycznej. Lampy są szeroko służące do oświetlania, jak także wróżnych badaniach laboratoryjnych. Wśród l co znaczy.
 • Definicja Luminescencja Informacje źródło, spowodowana powodami innymi niż przyrost temperatury tego źródła. Czynnikiem powodującym emisję światła mogą być na przykład: promienie X (r e n t g e n o l u m i n e s c słownik.
 • Definicja Siła Lorentza Informacje elektryczny poruszający się wpolu magnetycznym. FL = q (v B), gdzie: q - wartość algebraiczna poruszającego się ładunku, v - wektor prędkości ładunku iB - wektor indukcji znaczenie.

Co to znaczy Fizyka pojęcia

Spis pojęć z przedmiotu fizyka. Eksperymenty fizyczne i przykłady. Definicje z fizyki. Wszystkie prawa, zasady fizyki. Tłumaczenie zasad i praw z przykładami.

Definicja Lorentza Siła, Luminescencja, Lampa, Liczba Koordynacyjna, Linie Działania Siły, Lorentza Przekształcenia, Lamb, Willis Eugenne, Lambert, Lampa Elektronowa co to znaczy.

Słownik Lorentza Siła, Luminescencja, Lampa, Liczba Koordynacyjna co to jest.