LORENTZA SIŁA LUMINESCENCJA co to jest
Lorentza Siła, Luminescencja, Lampa, Liczba Koordynacyjna, Linie Działania Siły, Lorentza.

Definicje fizyka L

 • Definicja Leclanchego ogniwo Co to jest ogniwo galwaniczne
 • Definicja liczba atomowa Co to jest atomowa liczba
 • Definicja liczba Macha Co to jest Macha liczba
 • Definicja linia rezonansowa Co to jest linia w widmie optycznym atomu, dla której częstość światła emitowanego pokrywa się precyzyjnie zczęstością światła absorbowanego poprzez atom wstanie fundamentalnym
 • Definicja lm Co to jest lumen
 • Definicja lxs Co to jest luksosekunda
 • Definicja lx Co to jest luks
 • Definicja Larmora precesja Co to jest pola magnetycznego wykonuje orbita elektronu iwektor orbitalnego momentu magnetycznego elektronu pm. To jest ruch precesyjny wokół wektora indukcji B zewnętrznego pola
 • Definicja liczba Loschmidta Co to jest Loschmidta liczba
 • Definicja liczby magiczne Co to jest magiczne liczby
 • Definicja liczba Reynoldsa Co to jest Reynoldsa liczba
 • Definicja lidar Co to jest kolidar
 • Definicja linie Fraunhofera Co to jest Fraunhofera linie
 • Definicja lampa analizująca Co to jest przetwornik elektronowo-optyczny służący do analizy obrazu. Zobacz także kamera telewizyjna
 • Definicja laminarny przepływ Co to jest przepływ laminarny
 • Definicja leptony Co to jest elementarnych (podział z racji na masę), tak zwany cząstki lekkie (w okolicy cząstek średnich - mezonów icząstek ciężkich - barionów). Do l. należą: elektrony, neutrina, miony
 • Definicja Landau, Lew Dawidowicz Co to jest Nagrodę Nobla zfizyki (1962) za teorię stanu skondensowanego, wszczególności ciekłego helu. Badał diamagnetyzm swobodnych elektronów wmetalach. Pokazał, iż zewnętrzne pole
 • Definicja laser Co to jest spójnej, słabo rozbieżnej imonochromatycznej wiązki światła. Nazwa jest skrótem od pełnej nazwy wjęzyku angielskim (light amplification aby stimulated emission of radiation
 • Definicja luminofor Co to jest substancja (zazwyczaj ciało stałe) zdolne do luminescencji
 • Definicja lampa rentgenowska Co to jest wykorzystywana do wytwarzania promieniowania rentgenowskiego. Promieniowanie to powstaje pod wpływem bombardowania rozpędzonymi elektronami tak zwany antykatody. Z racji na sposób
 • Definicja Lissajous figury Co to jest zakreśla pkt. wykonujący jednocześnie dwa, wzajemnie prostopadłe drgania harmoniczne, jeżeli relacja częstotliwości drgań 1 i2 jest liczbą wymierną. Kształt f.L. zależy od
 • Definicja lit Co to jest układu okresowego (litowce) oliczbie atomowej 3 imasie atomowej 6,939. To jest miękki, srebrzystobiały metal, będący przy tym najlżejszym ciałem stałym
 • Definicja liczba stopni swobody Co to jest współrzędnych określających kompletnie położenie danego ciała albo układu. Dowolne ciało stałe, obracające się wokół nieruchomego punktu ma na przykład 3 stopnie swobody. By
 • Definicja lampy spektralne Co to jest promieniowanie o widmie liniowym, wykorzystywane jako wzorce długości fali światła wobszarze widzialnym, nadfioletowym ipodczerwonym. Zazwyczaj to są lampy łukowe wypełnione
 • Definicja Langmuira sonda Co to jest możliwie najmniejszych rozmiarach) wprowadzana do plazmy (zjonizowanego gazu) wcelu wyznaczania jej gęstości itemperatury. Koncentrację elektronów iich temperaturę wyznacza się
 • Definicja lepkość Co to jest zistnieniem sił tarcia pomiędzy warstwami cieczy, gazu albo plazmy, przemieszczającymi się równolegle względem siebie. Tarcie wewnętrzne jest zjawiskiem międzycząsteczkowym
 • Definicja lupa Co to jest którym może być pojedyncza soczewka skupiająca (albo układ soczewek) oniedużej ogniskowej f (od 10 do 100 mm). L. daje prosty, pozorny ipowiększony obraz przedmiotu wodległości
 • Definicja Le Chateliera-Brauna zasada przekory Co to jest przeciwdziałania, głosząca, iż działanie czynnika zewnętrznego, zakłócającego stan równowagi termodynamicznej, wywołuje wtym układzie takie mechanizmy, które osłabiają
 • Definicja luneta Co to jest wykorzystywany do obserwacji iwyznaczania położenia dalekich elementów. L. złożona jest zdwóch układów optycznych: obiektywu (dającego rzeczywisty, zmniejszony iodwrócony obraz) i
 • Definicja liczące układy Co to jest układy wykorzystywane do liczenia zdarzeń rejestrowanych na przykład poprzez detektory promieniowania jonizującego
 • Definicja liczba kwantowa Co to jest kwantowe liczby
 • Definicja Lymana seria Co to jest serie widmowe
 • Definicja luka elektronowa Co to jest dziura elektronowa
 • Definicja luka atomowa lub jonowa Co to jest defekty sieci krystalicznej
 • Definicja luks Co to jest oświetlenia: to jest natężenie oświetlenia powierzchni równej jednemu metrowi kwadratowemu, na którą pada równomiernie strumień świetlny równy 1 lumenowi; 1 lx = 1 lm m-2
 • Definicja luksomierz Co to jest oświetlenia. Jeżeli jest wyskalowany w luksach, tj. to l. obiektywny. Jeżeli służy do wizualnego porównania jasności ( luminancja) badanego obiektu zjasnością powierzchni
 • Definicja luksosekunda Co to jest jednostka naświetlenia równa naświetleniu wywołanemu ilością światła 1 lm s ( lumenosekunda) na powierzchni 1 m2; 1 lx s = 1 lm s m-2
 • Definicja Laplace, Pierre Simon, markiz de Co to jest iastronom. Zajmując się mechaniką nieba, obliczył orbity Księżyca iplanet zuwzględnieniem wzajemnego oddziaływania grawitacyjnego pomiędzy nimi. Wysunął hipotezę stworzenia Układu
 • Definicja Lenza reguła Co to jest mechanizmów indukcji elektromagnetycznej: prąd indukowany wobwodzie ma zawsze taki kierunek, iż wytworzony poprzez ten prąd strumień magnetyczny przenikający poprzez powierzchnię
 • Definicja lumen Co to jest świetlnego; 1 lm to jest strumień świetlny wysyłany wkącie bryłowym równym 1 srd (steradianowi) poprzez punktowe źródło światła (umieszczone wwierzchołku tego kąta) oświatłości
 • Definicja lumenosekunda Co to jest jednostka ilości światła wypromieniowanego wciągu sekundy poprzez źródło światła wysyłające strumień świetlny równy jednemu lumenowi: 1 lms = 1 lm s
 • Definicja luminancja Co to jest fotometryczna jednostka charakteryzująca jasność źródła światła wdanym kierunku
 • Definicja l Co to jest litr
 • Definicja Lenz, Heinrich Friedrich Emil Co to jest pochodzenia niemieckiego. Badał zależność oporu elektrycznego od temperatury. Odkrył prawo rządzące wydzielaniem ciepła prądu (niezależnie od J.P. Joulea) ipodał regułę
 • Definicja Lenard, Philipp Eduard Anton Co to jest promienie katodowe irozwinął teorię elektronu, za co w1905 dostał Nagrodę Nobla zfizyki. Jego badania nad zjawiskiem fotoelektrycznym przyczyniły się do stworzenia kwantowej
 • Definicja liczba izotopowa Co to jest określająca nadwyżkę neutronów nad protonami wjądrze atomowym danego izotopu; I = N - Z = A - 2Z, gdzie: N - liczba neutronów, Z - liczba atomowa, A - liczba masowa
 • Definicja Lawrence, Ernest Orlando Co to jest pierwszy cyklotron, za co w1939 otrzymał Nagrodę Nobla. Skonstruował także betatron przyspieszający protony do energii 6,3 GeV. Współpracował przy budowie bomby atomowej
 • Definicja Lee, Tsung Dao Co to jest chińskiego. Przyznano mu Nagrodę Nobla zfizyki w1957 (razem zC.N. Yangiem) za teorię wykazującą, iż zasada zachowania parzystości nie obowiązuje woddziaływaniach słabych
 • Definicja lawina elektronów Co to jest na tym, iż pojedynczy elektron, przyspieszony poprzez mocne pole elektryczne, zderzając się zobojętnymi cząstkami gazu jonizuje je, wyzwalając nowe elektrony. Wyzwolone elektrony
 • Definicja Laue, Max Felix Theodor von Co to jest ugięcia promieni X wkryształach dostał w1914 Nagrodę Nobla zfizyki. Stworzył podstawy sposoby badania struktur krystalicznych ianalizy widmowej promieni X
 • Definicja Lauego metoda Co to jest jedna zmetod badania wewnętrznej struktury kryształów. Zobacz także rentgenowska badanie strukturalna
 • Definicja lewej ręki reguła Co to jest siły dF działającej na obiekt dl przewodnika zprądem umieszczony wpolu magnetycznym oindukcji B: jeżeli dłoń lewej ręki ustawić tak, by linie indukcji magnetycznej wchodziły wnią
 • Definicja liczba Avogadra Co to jest Avogadra liczba
 • Definicja liczba falowa Co to jest falowa liczba
 • Definicja liczba masowa Co to jest masowa liczba
 • Definicja liczby zespolone Co to jest wyrażenie postaci: z= a+ bi, gdzie ai b -dowolne liczby rzeczywiste, i jednostka urojona, która jest przyporządkowana wektorowi jednostkowemu j osi Y. Liczbę anazywa się c z ę ś c
 • Definicja Lippmann, Gabriel Co to jest fizyk francuski. Dostał Nagrodę Nobla zfizyki (1908) za uzyskanie barwnych fotografii przy użyciu zjawiska interferencji
 • Definicja liniowy akcelerator Co to jest urządzenie do przyspieszania naładowanych cząstek. Zobacz także akcelerator liniowy
 • Definicja linie indukcji magnetycznej Co to jest wcelu graficznego odwzorowania pól magnetycznych iokreślenia kierunku indukcji magnetycznej ( linie działania siły). L.i.m. są zawsze zamknięte iotaczają przewodniki zprądem
 • Definicja linie widmowe Co to jest optycznym atomu, którym odpowiadają (praktycznie) pojedyncze długości fal wysyłanych poprzez atomy w trakcie ich przejść zpoziomów energetycznych wyższych na niższe
 • Definicja linie natężenia pola Co to jest linie działania sił
 • Definicja Loschmidta liczba Co to jest liczba cząstek gazu doskonałego znajdująca się w1 cm3 tego gazu wwarunkach normalnych; jest ona równa 2,687 1019 cm-3
 • Definicja Lorentz, Hendrik Antoon Co to jest dostał (razem zP. Zeemanem) Nagrodę Nobla zfizyki za zbadanie wpływu pola magnetycznego na promieniowanie świetlne. Zaproponował teorię łączącą teorię elektromagnetyczną Maxwella
 • Definicja Lorentza skrócenie Co to jest przedmiotu obserwowane wukładzie ruchomym względem układu nieruchomego. Z przekształceń Lorentza wynika, iż poruszająca się na przykład linijka odługości x (w układzie nieruchomym
 • Definicja lód suchy Co to jest szeroko służący wchłodnictwie. Przy normalnym ciśnieniu, jest to 1 atm (101 325 Pa, normalne warunki) l.s. ma temperaturę 194,5 K (- 78,5C) iw przeciwieństwie do lodu wodnego nie
 • Definicja litr Co to jest decymetrowi sześciennemu: 1 l = 1 dm3. Jednostka ta jest służąca do mniej precyzyjnych pomiarów objętości płynów iciał sypkich i do określania pojemności naczyń izbiorników
 • Definicja lornetka Co to jest się zdwóch lunet ziemskich umożliwiający obserwacje odległych elementów. Powstający wnich obraz jest obrazem prostym, tzn. nie jest odwrócony, tak jak wlunetach astronomicznych
 • Definicja lampa Geisslera Co to jest lampa jarzeniowa wykorzystywana do wytwarzania widm gazów szlachetnych, wodoru, azotu ipar rtęci; używana jako wzorzec linii widmowych wróżnych badaniach optycznych
 • Definicja lampa próżniowa Co to jest lampa elektronowa, wktórej stan rozrzedzenia zawartych wniej gazów nie wpływa na jej własności elektryczne
 • Definicja lampa kwarcowa Co to jest wykonana zprzezroczystego kwarcu odpornego na wysoką temperaturę. L. k. jest źródłem promieniowania nadfioletowego najczęściej stosowanym wmedycynie, biologii, spektroskopii
 • Definicja lampa jarzeniowa Co to jest źródłem światła jest świecenie rozrzedzonych gazów w trakcie zachodzącego wnich wyładowania elektrycznego. W zależności od gazu wypełniającego l. j. podzielone są na: neonowe
 • Definicja lampa mikrofalowa Co to jest lampa elektronowa pracująca wzakresie mikrofal, jest to przy częstotliwościach od około 1000 MHz
 • Definicja lampy wzmacniające Co to jest wykorzystywane do wzmacniania sygnałów elektrycznych. Rozróżnia się l.w. mocy (w układach elektronicznych, gdzie moc wyjściowa ma ważne znaczenie) il.w. napięcia (w układach
 • Definicja lantan Co to jest otwierający rodzinę lantanowców, tak zwany pierwiastków ziem rzadkich (III ekipa układu okresowego), oliczbie atomowej 57 imasie atomowej 138,906. Srebrzystobiały, ciągliwy metal
 • Definicja lampa elektronowa Co to jest opróżnionej zpowietrza albo wypełnionej gazem) ze źródłem elektronów (termokatodą) i elementami umożliwiającymi sterowanie wiązką elektronów dzięki pola elektrycznego albo
 • Definicja lambert Co to jest jaskrawości), służąca wkrajach anglosaskich. 1 L to jest luminancja źródła światła wysyłającego zkażdego cm2 powierzchni świecącej strumień świetlny równy 1 lumenowi
 • Definicja Lamb, Willis Eugenne Co to jest dostał (niezależnie od P. Kuscha) Nagrodę Nobla zfizyki za odkrycie przesunięć poziomów subtelnej struktury wwidmie atomu wodoru wstosunku do wartości przewidzianych poprzez
 • Definicja Lorentza przekształcenia Co to jest przejście od inercjalnego układu odniesienia A do układu A', poruszającego się względem układu A zprędkością V wzdłuż osi X. W mechanice klasycznej zakłada się, iż dwa zdarzenia
 • Definicja linie działania siły Co to jest wprowadza się wcelu graficznego przedstawienia pola elektrycznego, magnetycznego albo grawitacyjnego. Wektory odpowiednich sił (elektrycznych, grawitacyjnych) są styczne do l.d.s
 • Definicja liczba koordynacyjna Co to jest albo jonów) otaczających dany atom (jon) w krysztale, jednakowo odległych od niego. Łącząc te atomy otrzymujemy tak zwany wielościan koordynacyjny. L. k. może przyjmować wartości
 • Definicja lampa Co to jest wktórym światło powstaje kosztem energii chemicznej albo elektrycznej. Lampy są szeroko służące do oświetlania, jak także wróżnych badaniach laboratoryjnych. Wśród l
 • Definicja luminescencja Co to jest źródło, spowodowana powodami innymi niż przyrost temperatury tego źródła. Czynnikiem powodującym emisję światła mogą być na przykład: promienie X (r e n t g e n o l u m i n e s c
 • Definicja Lorentza siła Co to jest elektryczny poruszający się wpolu magnetycznym. FL = q (v B), gdzie: q - wartość algebraiczna poruszającego się ładunku, v - wektor prędkości ładunku iB - wektor indukcji

Co to znaczy Fizyka pojęcia

Spis pojęć z przedmiotu fizyka. Eksperymenty fizyczne i przykłady. Definicje z fizyki. Wszystkie prawa, zasady fizyki. Tłumaczenie zasad i praw z przykładami.

Definicja Lorentza Siła, Luminescencja, Lampa, Liczba Koordynacyjna, Linie Działania Siły, Lorentza Przekształcenia, Lamb, Willis Eugenne, Lambert, Lampa Elektronowa co to znaczy.

Słownik Lorentza Siła, Luminescencja, Lampa, Liczba Koordynacyjna co to jest.