PRZYKŁADY LOSCHMIDTA LICZBA co to jest
ZNACZENIE Loschmidta Liczba, Le Chateliera-Brauna Zasada Przekory, Linie Widmowe, Lx, Linia.

Definicje fizyka L

 • Definicja Elektronowa Luka Informacje dziura elektronowa co to jest.
 • Definicja Masowa Liczba Informacje masowa liczba definicja.
 • Definicja Siły Działania Linie Informacje wprowadza się wcelu graficznego przedstawienia pola elektrycznego, magnetycznego albo grawitacyjnego. Wektory odpowiednich sił (elektrycznych, grawitacyjnych) są styczne do l.d.s co znaczy.
 • Definicja Lupa Informacje którym może być pojedyncza soczewka skupiająca (albo układ soczewek) oniedużej ogniskowej f (od 10 do 100 mm). L. daje prosty, pozorny ipowiększony obraz przedmiotu wodległości słownik.
 • Definicja Lenz, Heinrich Friedrich Emil Informacje pochodzenia niemieckiego. Badał zależność oporu elektrycznego od temperatury. Odkrył prawo rządzące wydzielaniem ciepła prądu (niezależnie od J.P. Joulea) ipodał regułę znaczenie.
 • Definicja luka atomowa lub jonowa Informacje defekty sieci krystalicznej czym jest.
 • Definicja Laplace, Pierre Simon, markiz de Informacje iastronom. Zajmując się mechaniką nieba, obliczył orbity Księżyca iplanet zuwzględnieniem wzajemnego oddziaływania grawitacyjnego pomiędzy nimi. Wysunął hipotezę stworzenia Układu co oznacza.
 • Definicja Lumenosekunda Informacje jednostka ilości światła wypromieniowanego wciągu sekundy poprzez źródło światła wysyłające strumień świetlny równy jednemu lumenowi: 1 lms = 1 lm s krzyżówka.
 • Definicja Lxs Informacje luksosekunda najlepszy.
 • Definicja Koordynacyjna Liczba Informacje albo jonów) otaczających dany atom (jon) w krysztale, jednakowo odległych od niego. Łącząc te atomy otrzymujemy tak zwany wielościan koordynacyjny. L. k. może przyjmować wartości przykłady.
 • Definicja Luneta Informacje wykorzystywany do obserwacji iwyznaczania położenia dalekich elementów. L. złożona jest zdwóch układów optycznych: obiektywu (dającego rzeczywisty, zmniejszony iodwrócony obraz) i encyklopedia.
 • Definicja Ogniwo Leclanchego Informacje ogniwo galwaniczne jak działa.
 • Definicja Magiczne Liczby Informacje magiczne liczby czy jest.
 • Definicja Antoon Hendrik Lorentz Informacje dostał (razem zP. Zeemanem) Nagrodę Nobla zfizyki za zbadanie wpływu pola magnetycznego na promieniowanie świetlne. Zaproponował teorię łączącą teorię elektromagnetyczną Maxwella pojęcie.
 • Definicja Lidar Informacje kolidar wyjaśnienie.
 • Definicja Lampa Informacje wktórym światło powstaje kosztem energii chemicznej albo elektrycznej. Lampy są szeroko służące do oświetlania, jak także wróżnych badaniach laboratoryjnych. Wśród l opis.
 • Definicja Kwantowa Liczba Informacje kwantowe liczby informacje.
 • Definicja Izotopowa Liczba Informacje określająca nadwyżkę neutronów nad protonami wjądrze atomowym danego izotopu; I = N - Z = A - 2Z, gdzie: N - liczba neutronów, Z - liczba atomowa, A - liczba masowa co to jest.
 • Definicja Spektralne Lampy Informacje promieniowanie o widmie liniowym, wykorzystywane jako wzorce długości fali światła wobszarze widzialnym, nadfioletowym ipodczerwonym. Zazwyczaj to są lampy łukowe wypełnione definicja.
 • Definicja Lambert Informacje jaskrawości), służąca wkrajach anglosaskich. 1 L to jest luminancja źródła światła wysyłającego zkażdego cm2 powierzchni świecącej strumień świetlny równy 1 lumenowi co znaczy.
 • Definicja Lepkość Informacje zistnieniem sił tarcia pomiędzy warstwami cieczy, gazu albo plazmy, przemieszczającymi się równolegle względem siebie. Tarcie wewnętrzne jest zjawiskiem międzycząsteczkowym słownik.
 • Definicja Lit Informacje układu okresowego (litowce) oliczbie atomowej 3 imasie atomowej 6,939. To jest miękki, srebrzystobiały metal, będący przy tym najlżejszym ciałem stałym znaczenie.
 • Definicja Fraunhofera Linie Informacje Fraunhofera linie czym jest.
 • Definicja Atomowa Liczba Informacje atomowa liczba co oznacza.
 • Definicja L Informacje litr krzyżówka.
 • Definicja Laue, Max Felix Theodor von Informacje ugięcia promieni X wkryształach dostał w1914 Nagrodę Nobla zfizyki. Stworzył podstawy sposoby badania struktur krystalicznych ianalizy widmowej promieni X najlepszy.
 • Definicja Eugenne Willis Lamb Informacje dostał (niezależnie od P. Kuscha) Nagrodę Nobla zfizyki za odkrycie przesunięć poziomów subtelnej struktury wwidmie atomu wodoru wstosunku do wartości przewidzianych poprzez przykłady.
 • Definicja Mikrofalowa Lampa Informacje lampa elektronowa pracująca wzakresie mikrofal, jest to przy częstotliwościach od około 1000 MHz encyklopedia.
 • Definicja Reynoldsa Liczba Informacje Reynoldsa liczba jak działa.
 • Definicja Wzmacniające Lampy Informacje wykorzystywane do wzmacniania sygnałów elektrycznych. Rozróżnia się l.w. mocy (w układach elektronicznych, gdzie moc wyjściowa ma ważne znaczenie) il.w. napięcia (w układach czy jest.
 • Definicja Litr Informacje decymetrowi sześciennemu: 1 l = 1 dm3. Jednostka ta jest służąca do mniej precyzyjnych pomiarów objętości płynów iciał sypkich i do określania pojemności naczyń izbiorników pojęcie.
 • Definicja Lornetka Informacje się zdwóch lunet ziemskich umożliwiający obserwacje odległych elementów. Powstający wnich obraz jest obrazem prostym, tzn. nie jest odwrócony, tak jak wlunetach astronomicznych wyjaśnienie.
 • Definicja Analizująca Lampa Informacje przetwornik elektronowo-optyczny służący do analizy obrazu. Zobacz także kamera telewizyjna opis.
 • Definicja Seria Lymana Informacje serie widmowe informacje.
 • Definicja Loschmidta Liczba Informacje Loschmidta liczba co to jest.
 • Definicja Siła Lorentza Informacje elektryczny poruszający się wpolu magnetycznym. FL = q (v B), gdzie: q - wartość algebraiczna poruszającego się ładunku, v - wektor prędkości ładunku iB - wektor indukcji definicja.
 • Definicja Pola Natężenia Linie Informacje linie działania sił co znaczy.
 • Definicja Dawidowicz Lew Landau Informacje Nagrodę Nobla zfizyki (1962) za teorię stanu skondensowanego, wszczególności ciekłego helu. Badał diamagnetyzm swobodnych elektronów wmetalach. Pokazał, iż zewnętrzne pole słownik.
 • Definicja Precesja Larmora Informacje pola magnetycznego wykonuje orbita elektronu iwektor orbitalnego momentu magnetycznego elektronu pm. To jest ruch precesyjny wokół wektora indukcji B zewnętrznego pola znaczenie.
 • Definicja Gabriel Lippmann Informacje fizyk francuski. Dostał Nagrodę Nobla zfizyki (1908) za uzyskanie barwnych fotografii przy użyciu zjawiska interferencji czym jest.
 • Definicja Kwarcowa Lampa Informacje wykonana zprzezroczystego kwarcu odpornego na wysoką temperaturę. L. k. jest źródłem promieniowania nadfioletowego najczęściej stosowanym wmedycynie, biologii, spektroskopii co oznacza.
 • Definicja Reguła Lenza Informacje mechanizmów indukcji elektromagnetycznej: prąd indukowany wobwodzie ma zawsze taki kierunek, iż wytworzony poprzez ten prąd strumień magnetyczny przenikający poprzez powierzchnię krzyżówka.
 • Definicja Dao Tsung Lee Informacje chińskiego. Przyznano mu Nagrodę Nobla zfizyki w1957 (razem zC.N. Yangiem) za teorię wykazującą, iż zasada zachowania parzystości nie obowiązuje woddziaływaniach słabych najlepszy.
 • Definicja Luminancja Informacje fotometryczna jednostka charakteryzująca jasność źródła światła wdanym kierunku przykłady.
 • Definicja Lm Informacje lumen encyklopedia.
 • Definicja Luminofor Informacje substancja (zazwyczaj ciało stałe) zdolne do luminescencji jak działa.
 • Definicja Luminescencja Informacje źródło, spowodowana powodami innymi niż przyrost temperatury tego źródła. Czynnikiem powodującym emisję światła mogą być na przykład: promienie X (r e n t g e n o l u m i n e s c czy jest.
 • Definicja Akcelerator Liniowy Informacje urządzenie do przyspieszania naładowanych cząstek. Zobacz także akcelerator liniowy pojęcie.
 • Definicja Reguła Ręki Lewej Informacje siły dF działającej na obiekt dl przewodnika zprądem umieszczony wpolu magnetycznym oindukcji B: jeżeli dłoń lewej ręki ustawić tak, by linie indukcji magnetycznej wchodziły wnią wyjaśnienie.
 • Definicja Sonda Langmuira Informacje możliwie najmniejszych rozmiarach) wprowadzana do plazmy (zjonizowanego gazu) wcelu wyznaczania jej gęstości itemperatury. Koncentrację elektronów iich temperaturę wyznacza się opis.
 • Definicja Magnetycznej Indukcji Linie Informacje wcelu graficznego odwzorowania pól magnetycznych iokreślenia kierunku indukcji magnetycznej ( linie działania siły). L.i.m. są zawsze zamknięte iotaczają przewodniki zprądem informacje.
 • Definicja Skrócenie Lorentza Informacje przedmiotu obserwowane wukładzie ruchomym względem układu nieruchomego. Z przekształceń Lorentza wynika, iż poruszająca się na przykład linijka odługości x (w układzie nieruchomym co to jest.
 • Definicja Lumen Informacje świetlnego; 1 lm to jest strumień świetlny wysyłany wkącie bryłowym równym 1 srd (steradianowi) poprzez punktowe źródło światła (umieszczone wwierzchołku tego kąta) oświatłości definicja.
 • Definicja Falowa Liczba Informacje falowa liczba co znaczy.
 • Definicja Zespolone Liczby Informacje wyrażenie postaci: z= a+ bi, gdzie ai b -dowolne liczby rzeczywiste, i jednostka urojona, która jest przyporządkowana wektorowi jednostkowemu j osi Y. Liczbę anazywa się c z ę ś c słownik.
 • Definicja Luksomierz Informacje oświetlenia. Jeżeli jest wyskalowany w luksach, tj. to l. obiektywny. Jeżeli służy do wizualnego porównania jasności ( luminancja) badanego obiektu zjasnością powierzchni znaczenie.
 • Definicja Lantan Informacje otwierający rodzinę lantanowców, tak zwany pierwiastków ziem rzadkich (III ekipa układu okresowego), oliczbie atomowej 57 imasie atomowej 138,906. Srebrzystobiały, ciągliwy metal czym jest.
 • Definicja Elektronów Lawina Informacje na tym, iż pojedynczy elektron, przyspieszony poprzez mocne pole elektryczne, zderzając się zobojętnymi cząstkami gazu jonizuje je, wyzwalając nowe elektrony. Wyzwolone elektrony co oznacza.
 • Definicja Macha Liczba Informacje Macha liczba krzyżówka.
 • Definicja Laser Informacje spójnej, słabo rozbieżnej imonochromatycznej wiązki światła. Nazwa jest skrótem od pełnej nazwy wjęzyku angielskim (light amplification aby stimulated emission of radiation najlepszy.
 • Definicja Jarzeniowa Lampa Informacje źródłem światła jest świecenie rozrzedzonych gazów w trakcie zachodzącego wnich wyładowania elektrycznego. W zależności od gazu wypełniającego l. j. podzielone są na: neonowe przykłady.
 • Definicja Luks Informacje oświetlenia: to jest natężenie oświetlenia powierzchni równej jednemu metrowi kwadratowemu, na którą pada równomiernie strumień świetlny równy 1 lumenowi; 1 lx = 1 lm m-2 encyklopedia.
 • Definicja Orlando Ernest Lawrence Informacje pierwszy cyklotron, za co w1939 otrzymał Nagrodę Nobla. Skonstruował także betatron przyspieszający protony do energii 6,3 GeV. Współpracował przy budowie bomby atomowej jak działa.
 • Definicja Geisslera Lampa Informacje lampa jarzeniowa wykorzystywana do wytwarzania widm gazów szlachetnych, wodoru, azotu ipar rtęci; używana jako wzorzec linii widmowych wróżnych badaniach optycznych czy jest.
 • Definicja Avogadra Liczba Informacje Avogadra liczba pojęcie.
 • Definicja Swobody Stopni Liczba Informacje współrzędnych określających kompletnie położenie danego ciała albo układu. Dowolne ciało stałe, obracające się wokół nieruchomego punktu ma na przykład 3 stopnie swobody. By wyjaśnienie.
 • Definicja Luksosekunda Informacje jednostka naświetlenia równa naświetleniu wywołanemu ilością światła 1 lm s ( lumenosekunda) na powierzchni 1 m2; 1 lx s = 1 lm s m-2 opis.
 • Definicja Lenard, Philipp Eduard Anton Informacje promienie katodowe irozwinął teorię elektronu, za co w1905 dostał Nagrodę Nobla zfizyki. Jego badania nad zjawiskiem fotoelektrycznym przyczyniły się do stworzenia kwantowej informacje.
 • Definicja Leptony Informacje elementarnych (podział z racji na masę), tak zwany cząstki lekkie (w okolicy cząstek średnich - mezonów icząstek ciężkich - barionów). Do l. należą: elektrony, neutrina, miony co to jest.
 • Definicja Próżniowa Lampa Informacje lampa elektronowa, wktórej stan rozrzedzenia zawartych wniej gazów nie wpływa na jej własności elektryczne definicja.
 • Definicja Przekształcenia Lorentza Informacje przejście od inercjalnego układu odniesienia A do układu A', poruszającego się względem układu A zprędkością V wzdłuż osi X. W mechanice klasycznej zakłada się, iż dwa zdarzenia co znaczy.
 • Definicja Elektronowa Lampa Informacje opróżnionej zpowietrza albo wypełnionej gazem) ze źródłem elektronów (termokatodą) i elementami umożliwiającymi sterowanie wiązką elektronów dzięki pola elektrycznego albo słownik.
 • Definicja Figury Lissajous Informacje zakreśla pkt. wykonujący jednocześnie dwa, wzajemnie prostopadłe drgania harmoniczne, jeżeli relacja częstotliwości drgań 1 i2 jest liczbą wymierną. Kształt f.L. zależy od znaczenie.
 • Definicja Przepływ Laminarny Informacje przepływ laminarny czym jest.
 • Definicja Metoda Lauego Informacje jedna zmetod badania wewnętrznej struktury kryształów. Zobacz także rentgenowska badanie strukturalna co oznacza.
 • Definicja Układy Liczące Informacje układy wykorzystywane do liczenia zdarzeń rejestrowanych na przykład poprzez detektory promieniowania jonizującego krzyżówka.
 • Definicja Suchy Lód Informacje szeroko służący wchłodnictwie. Przy normalnym ciśnieniu, jest to 1 atm (101 325 Pa, normalne warunki) l.s. ma temperaturę 194,5 K (- 78,5C) iw przeciwieństwie do lodu wodnego nie najlepszy.
 • Definicja Rentgenowska Lampa Informacje wykorzystywana do wytwarzania promieniowania rentgenowskiego. Promieniowanie to powstaje pod wpływem bombardowania rozpędzonymi elektronami tak zwany antykatody. Z racji na sposób przykłady.
 • Definicja Rezonansowa Linia Informacje linia w widmie optycznym atomu, dla której częstość światła emitowanego pokrywa się precyzyjnie zczęstością światła absorbowanego poprzez atom wstanie fundamentalnym encyklopedia.
 • Definicja Lx Informacje luks jak działa.
 • Definicja Widmowe Linie Informacje optycznym atomu, którym odpowiadają (praktycznie) pojedyncze długości fal wysyłanych poprzez atomy w trakcie ich przejść zpoziomów energetycznych wyższych na niższe czy jest.
 • Definicja Le Chateliera-Brauna zasada przekory Informacje przeciwdziałania, głosząca, iż działanie czynnika zewnętrznego, zakłócającego stan równowagi termodynamicznej, wywołuje wtym układzie takie mechanizmy, które osłabiają pojęcie.
 • Definicja Liczba Loschmidta Informacje liczba cząstek gazu doskonałego znajdująca się w1 cm3 tego gazu wwarunkach normalnych; jest ona równa 2,687 1019 cm-3 wyjaśnienie.

Co to znaczy Fizyka pojęcia

Spis pojęć z przedmiotu fizyka. Eksperymenty fizyczne i przykłady. Definicje z fizyki. Wszystkie prawa, zasady fizyki. Tłumaczenie zasad i praw z przykładami.

Definicja ZNACZENIE Loschmidta Liczba, Le Chateliera-Brauna Zasada Przekory, Linie Widmowe, Lx, Linia Rezonansowa, Lampa Rentgenowska, Lód Suchy, Liczące Układy, Lauego Metoda co to znaczy.

Słownik Przykłady Loschmidta Liczba, Le Chateliera-Brauna Zasada Przekory co to jest.