Krzyżówka MECHANICZNY RÓWNOWAŻNIK co to jest
Molibden co znaczy miernik analogowy krzyżówka magneton co to jest MKS układ jednostek miar słownik co znaczy.

Definicje fizyka M

 • Definicja Ciepła Równoważnik Mechaniczny Ranking liczbowy wykorzystywany do przeliczania jednostek ciepła (kalorii na dżule), wynoszący 4,186 J/cal. W rozwoju historycznym zjawiska cieplne były rozumiane jako odrębne wstosunku porównanie mechaniczny równoważnik ciepła co znaczy.
 • Definicja Indukcja Magnetyczna Co lepsze indukcja magnetyczna dlaczego magnetyczna indukcja krzyżówka.
 • Definicja Objętość Molowa Czy warto objętość jednego mola substancji. Dla gazów o.m. jest jednoznaczną funkcją temperatury iciśnienia. W normalnych warunkach jeden mol gazu zajmuje objętość 22,4 l jak lepiej molowa objętość co to jest.
 • Definicja Mezoatom Opinie forum atom, wktórym jeden zelektronów zostaje zastąpiony poprzez niekorzystny mion albo mezon kiedy mezoatom słownik.
 • Definicja Makrocząsteczka Najlepszy zwielu (rzędu nawet setek tys.) atomów, które połączone są wiązaniami kowalencyjnymi (pary elektronów oprzeciwnych spinach). Charakterystyczną właściwością m. jest występowanie od czego zależy makrocząsteczka czym jest.
 • Definicja Doświadczenie Morleya Michelsona Porównaj miało wykryć wpływ ruchu orbitalnego Ziemi na mierzoną wartość prędkości światła. Z klasycznego punktu widzenia wprzypadku ruchu Ziemi wkierunku do Słońca mierzona wartość na czym polega michelsona-morleya doświadczenie co oznacza.
 • Definicja Cyfrowy Miernik Wyniki miernik, wktórym pomiar wielkości mierzonej dzieje się wdyskretnych odstępach czasu, awynik pomiaru wyświetlany jest wpostaci cyfr różnice miernik cyfrowy tłumaczenie.
 • Definicja Relatywistyczna Masa Zastosowanie wruchu; wyraża się wzorem gdzie mo - masa spoczynkowa, v - szybkość ciała, c - szybkość światła wpróżni. Ze wzoru tego wynika, iż masa wzrasta, gdy rośnie szybkość poruszającego wady i zalety masa relatywistyczna przykłady.
 • Definicja Magnetyt Ranking Fe3O4, najbogatsza wżelazo ruda żelaza. Należy do ferromagnetyków; temperatura Curie 851 K, gęstość 4,9-5,2 g/cm3, kruchy, optycznie nieprzezroczysty podobieństwa magnetyt definicja.
 • Definicja Cyfrowe Maszyny Co lepsze zbudowane na elementach elektronicznych maszyny liczące, wykorzystywane do przetwarzania informacji. Zobacz także komputer czemu maszyny cyfrowe encyklopedia.
 • Definicja Właściwe Ciepło Molowe Czy warto potrzebna, by temperatura jednego mola substancji wzrosła ojeden stopień. W razie gazów m.c.w. zależy od tego, czy mechanizm ogrzewania dzieje się przy stałym ciśnieniu czy przy co gorsze molowe ciepło właściwe jak działa.
 • Definicja Magnetyzm Opinie forum fizycznych związanych zporuszającymi się ładunkami elektrycznymi. Wszystkie ciała wmniejszym albo większym stopniu wykazują własności magnetyczne. Poruszający się ładunek jest porównaj magnetyzm czy jest.
 • Definicja Rentgenowski Mikroskop Najlepszy do otrzymania obrazu służące są fale elektromagnetyczne odługości odpowiadającej promieniom Roentgena. Za jego pomocą można dostać obraz wewnętrznej budowy obiektów porównanie mikroskop rentgenowski pojęcie.
 • Definicja Chłodzące Mieszaniny Porównaj substancji, które tworząc roztwór obniżają własną temperaturę. Na przykład mieszając lód otemperaturze 0 C zsolą kuchenną wproporcjach 3:1 otrzymamy roztwór, którego temperatura dlaczego mieszaniny chłodzące wyjaśnienie.
 • Definicja Magnesowanie Wyniki opierający na porządkowaniu (ustawianiu wzajemnie równoległym) domen magnetycznych wmateriałach ferromagnetycznych. Dzieje się poprzez umieszczenie materiału ferromagnetycznego we jak lepiej magnesowanie opis.
 • Definicja Geograficzna Mila Zastosowanie jednostka długości, odpowiada odległości między dwoma punktami leżącymi na równiku Ziemi, których długość geograficzna jest różna o4 min, co odpowiada odległości 7,42159 km kiedy mila geograficzna informacje.
 • Definicja Menisk Ranking powierzchni cieczy wmiejscu jej zetknięcia zciałem stałym. O kształcie m. decyduje wzajemna stosunek między siłami spójności wcieczy asiłami przylegania pomiędzy cząsteczkami od czego zależy menisk znaczenie.
 • Definicja Lądowa Mila Co lepsze pozaukładowa jednostka długości służąca wkrajach anglosaskich, odpowiada odległości 1609,344 m na czym polega mila lądowa co znaczy.
 • Definicja Andrews Robert Millikan Czy warto fizyk amerykański. Prof. uniw. wChicago iPasadenie. Odkrył w1911 ładunek elektronu i wyznaczył stałą Plancka, w1923 dostał Nagrodę Nobla różnice millikan, robert andrews krzyżówka.
 • Definicja Masa Opinie forum właściwość ciał fizycznych, charakteryzuje bezwładność ciał. Z m. powiązane jest wpływ grawitacyjne. Jednostką masy jest kilogram (1 kg). Masa jest wielkością skalarną. Zobacz wady i zalety masa co to jest.
 • Definicja Manipulator Najlepszy mechaniczne urządzenie do wykonywania pracy wniedostępnych miejscach, na przykład poruszania próbką umieszczoną we wnętrzu aparatury próżniowej podobieństwa manipulator słownik.
 • Definicja Mikrofotometr Porównaj wykorzystywany do pomiaru jasności małych fragmentów obrazów fotograficznych, spektrogramów, rentgenogramów, zdjęć astronomicznych. Z jego pomocą mierząc intensywność czemu mikrofotometr czym jest.
 • Definicja Elektronowy Mózg Wyniki odmiennie komputer co gorsze mózg elektronowy co oznacza.
 • Definicja Metr Zastosowanie jednostka długości wukładzie SI iinnych układach mechanizmu metrycznego. Obecnie przyjętą pojęciem metra jest długość równa 1650763,73 długości fali izotopu kryptonu 86Kr wpróżni porównaj metr tłumaczenie.
 • Definicja Mega Ranking przedrostek służący wmetrycznym systemie jednostek do tworzenia jednostek pochodnych 106 razy większych od jednostki podstawowej, na przykład 1 MHz = 106 Hz porównanie mega przykłady.
 • Definicja Atomu Magnetyczny Moment Co lepsze magnetyczny związany zorbitalnym ruchem elektronów (orbity elektronów można traktować jak elementarne pętle zprądem, każda taka orbita ma pewien magnetyczny okres dipolowy) iich dlaczego moment magnetyczny atomu definicja.
 • Definicja Skaningowy Tunelowy Mikroskop Czy warto dużej rozdzielczości wykorzystywany do badania powierzchni ciał stałych. Twórcy s.m.t. zostali uhonorowani Nagrodą Nobla w1986. W urządzeniu tym używane jest zdarzenie tunelowe jak lepiej mikroskop tunelowy skaningowy encyklopedia.
 • Definicja Materia Międzygwiazdowa Opinie forum zdomieszkami pyłu. Kluczowym składnikami m.m. są wodór (70%) ihel (28%), resztę stanowią pozostałe pierwiastki. To jest jedna zform występowania materii wkolejnych fazach ewolucji kiedy międzygwiazdowa materia jak działa.
 • Definicja Siły Moment Najlepszy będąca iloczynem wektorowym promienia wodzącego r poprowadzonego od początku układu do punktu przyłożenia siły F: M = r ´ F. Wektor M jest prostopadły do płaszczyzny wyznaczonej od czego zależy moment siły czy jest.
 • Definicja Statystyczna Mechanika Porównaj złączający definicje statystyczne zwiedzą omikroskopowej budowie układu złożonego zatomów icząsteczek. Pozwala obliczyć własności układów makroskopowych na podstawie informacji na czym polega mechanika statystyczna pojęcie.
 • Definicja Magnetyczny Moment Wyniki okres dipolowy magnetyczny różnice moment magnetyczny wyjaśnienie.
 • Definicja Liczba Masowa Zastosowanie umieszczana jest zlewej strony ugóry symbolu pierwiastka, na przykład dla 12C l.m. A = 12. Odpowiada sumie protonów ineutronów zawartych wjądrze danego izotopu. Zobacz także wady i zalety masowa liczba opis.
 • Definicja Rtęci Słupa Milimetr Ranking pozaukładowa jednostka ciśnienia, odmiennie 1 Torr podobieństwa milimetr słupa rtęci informacje.
 • Definicja Kwadrupolowy Moment Co lepsze charakteryzująca układ elektrycznie bez zaangażowania, dla którego wypadkowy okres dipolowy jest równy zeru. Rozkład ładunku dodatniego iujemnego nie jest jednak wpełni czemu moment kwadrupolowy znaczenie.
 • Definicja Mikroelektronika Czy warto zajmujący się konstruowaniem i badaniem własności icharakterystyk układów elektronicznych ominiaturowych rozmiarach, opartych na technologii półprzewodnikowej. M. aktualnie co gorsze mikroelektronika co znaczy.
 • Definicja Manometr Opinie forum wykorzystywany do pomiaru ciśnienia, wszczególności do pomiaru nadciśnienia płynów (cieczy igazów). W razie m. przystosowanych do pomiaru ciśnień niższych od atmosferycznego porównaj manometr krzyżówka.
 • Definicja Starzenie Magnetyczne Najlepszy magnetycznych materiału ferromagnetycznego postępująca wmiarę upływu czasu. Zmiany te wynikają ze zmian struktury domenowej, które mogą być odwracalne. Struktura domenowa może porównanie magnetyczne starzenie co to jest.
 • Definicja Moc Porównaj rozmiar zdefiniowana jako pochodna pracy L po czasie t, P = dL/dt. Jednostką mocy jest wat (skrót W) 1W = 1J/1s. M. jest szybkością wykonywania pracy dlaczego moc słownik.
 • Definicja Kwantowa Liczba Magnetyczna Wyniki określająca rozmiar rzutu całkowitego momentu pędu elektronu J na zaznaczony kierunek, na ogół na kierunek zewnętrznego pola magnetycznego. Może przyjmować 2 J + 1 całkowitych jak lepiej magnetyczna liczba kwantowa czym jest.
 • Definicja Meteorologia Zastosowanie zjawiska pogodowe zachodzące watmosferze Ziemi, jest działem geofizyki. Badania opierają się na obserwacjach realizowanych wwarunkach naturalnych dzięki przyrządów kiedy meteorologia co oznacza.
 • Definicja Międzygalaktyczna Materia Ranking materia występująca wprzestrzeni międzygalaktycznej od czego zależy materia międzygalaktyczna tłumaczenie.
 • Definicja Bohra Magneton Co lepsze jednostka momentu magnetycznego B = Ue/2mec, gdzie U - stała Plancka dzielona poprzez 2, e - ładunek elementarny, me - masa elektronu, c - szybkość światła; 1B = 9,273 10-24 J/T na czym polega magneton bohra przykłady.
 • Definicja Abraham Albert Michelson Czy warto Prof. uniw. wCleveland iChicago, w1907 dostał Nagrodę Nobla za skonstruowanie przyrządów optycznych. W 1927 wyznaczył szybkość światła znajdując wartość c = (299 796 4) km/s różnice michelson, albert abraham definicja.
 • Definicja Mikrofon Opinie forum elektroakustyczne, którego działanie bazuje na wymianie dźwięku (fali akustycznej) na sygnał elektryczny. Kluczowym elementem m. jest membrana drgająca pod wpływem padającej na wady i zalety mikrofon encyklopedia.
 • Definicja Klasyczna Mechanika Najlepszy ruch ciał makroskopowych poruszających się zprędkościami małymi wporównaniu zprędkością światła. Oparta jest na zasadach dynamiki Newtona. Prawa m. k. są słuszne we wszystkich podobieństwa mechanika klasyczna jak działa.
 • Definicja Atomowa Masa Porównaj atomowa masa czemu masa atomowa czy jest.
 • Definicja Proste Maszyny Wyniki ułatwiające wykonanie pracy. Liczba wykonanej pracy nie ulega zmianie przy użyciu m. p. Na ogół ich wykorzystanie prowadzi do pomniejszenia stosowanej siły (w zamian wzrasta droga co gorsze maszyny proste pojęcie.
 • Definicja Miedź Zastosowanie pierwiastek chemiczny oliczbie atomowej 29. Ma barwę czerwoną, jest bardzo dobrym przewodnikiem ciepła ielektryczności. Należy do ekipy metali półszlachetnych porównaj miedź wyjaśnienie.
 • Definicja międzynarodowy układ jednostek miar SI Ranking układ jednostek miar SI porównanie międzynarodowy układ jednostek miar si opis.
 • Definicja Dziesiętny System Metryczny Co lepsze miar opartych na metrze, jako jednostce długości, ikilogramie, jako jednostce masy, i stosujący jednostki pochodne będące potęgami liczby dziesięć, gdzie wykładnik potęgi może być dlaczego metryczny system dziesiętny informacje.
 • Definicja Termojądrowa Mikrosynteza Czy warto lekkich pierwiastków (wodór, hel, lit), prowadzone pod kontrolą człowieka. Reakcje tego typu występują na Słońcu iinnych gwiazdach, na Ziemi udaje się je przeprowadzić jedynie jak lepiej mikrosynteza termojądrowa znaczenie.
 • Definicja Polaryzacyjny Mikroskop Opinie forum optycznego służący do badania materiałów wywołujących polaryzację światła. Przedmiot obserwowany jest oświetlany światłem spolaryzowanym. Światło przechodząc poprzez ośrodek kiedy mikroskop polaryzacyjny co znaczy.
 • Definicja Magnetosfera Najlepszy wktórym decyzyjny wpływ na ruch naładowanych cząstek ma pole magnetyczne (ewentualnie także pole elektryczne) planety. M. Ziemi rozciąga się od górnych warstw jonosfery do od czego zależy magnetosfera krzyżówka.
 • Definicja Metale Porównaj ciepła ielektryczności. Charakteryzują się połyskiem metalicznym, są nieprzezroczyste, wykazują sporą plastyczność. Charakterystyczną dla m. właściwością jest zależność ich na czym polega metale co to jest.
 • Definicja Magnetometr Wyniki wykorzystywany do pomiaru różnych wielkości magnetycznych, takich jak nasycenie namagnesowania, czy do wyznaczania namagnesowania próbek materiałów ferromagnetycznych różnice magnetometr słownik.
 • Definicja Mikrometr Zastosowanie wykorzystywane do pomiaru długości zdokładnością do 0,01 mm. Używana jest wnim proporcjonalność przesunięcia śruby do kąta obrotu. Przy pełnym obrocie oś śruby przesuwa się wady i zalety mikrometr czym jest.
 • Definicja Atomowych Jąder Momenty Ranking imomenty elektromagnetyczne. Stanowią fundamentalne źródło informacji owewnętrznej budowie jądra atomowego. Okres pędu jądra jest sumą geometryczną własnych momentów pędu (spinów podobieństwa momenty jąder atomowych co oznacza.
 • Definicja Grawitacyjna Masa Co lepsze we wzorze określającym wpływ grawitacyjne (prawo powszechnego ciążenia Newtona), wktórym siła oddziaływania grawitacyjnego jest proporcjonalna do iloczynu oddziałujących mas czemu masa grawitacyjna tłumaczenie.
 • Definicja M Czy warto mega co gorsze m przykłady.
 • Definicja Model Opinie forum rzeczywistą sytuację fizyczną, pomyślany jednak tak, by zawierał wszystkie najistotniejsze cechy obiektu rzeczywistego. Wprowadza się go dla uproszczenia opisu matematycznego porównaj model definicja.
 • Definicja Mezony Najlepszy omasie pośredniej pomiędzy masą elektronu amasą protonu. Znane są mezony (pion odkryty w1947) iK (kaon) neutralne iobdarzone ładunkiem elementarnym dodatnim albo ujemnym porównanie mezony encyklopedia.
 • Definicja Kwantowa Mechanika Porównaj kwantowa mechanika dlaczego mechanika kwantowa jak działa.
 • Definicja Materiały Magnetyczne Wyniki ferromagnetyczne mające różnorakie wykorzystanie wtechnice. Rozróżnia się twarde imiękkie. M.m. miękkie wymagają w miarę słabych pól do namagnesowania irozmagnesowania. Służące są jak lepiej magnetyczne materiały czy jest.
 • Definicja Nieba Mechanika Zastosowanie zajmujący się opisem ruchu ciał niebieskich pod wpływem oddziaływania grawitacyjnego, jak isamego oddziaływania. Zagadnienia m.n. stały się istotne zchwilą pierwszych lotów kiedy mechanika nieba pojęcie.
 • Definicja Magnetohydrodynamika Ranking się badaniem oddziaływania pola elektromagnetycznego z przewodzącą cieczą albo gazem. Problemy tego typu pojawiły się początkowo wfizyce kosmicznej z racji na to, iż wkosmosie od czego zależy magnetohydrodynamika wyjaśnienie.
 • Definicja Elektronowy Mikroskop Co lepsze obraz otrzymujemy wefekcie ugięcia na obserwowanym obiekcie nie fal świetlnych, lecz fal materii. Wiązka elektronów odużej energii pada na przedmiot przechodząc przezeń (mikroskop na czym polega mikroskop elektronowy opis.
 • Definicja Molowa Masa Czy warto masa jednego mola substancji. To jest pożyteczne definicja, gdyż to jest masa zawsze takiej samej liczby atomów albo molekuł równej liczbie Avogadra różnice masa molowa informacje.
 • Definicja Iwanowicz Dimitrij Mendelejew Opinie forum rosyjski, prof. uniw. wSt. Petersburgu. Odkrył prawo okresowości pierwiastków chemicznych. Ułożył pierwiastki chemiczne wukład okresowy przewidując istnienie iwłasności chemiczne wady i zalety mendelejew, dimitrij iwanowicz znaczenie.
 • Definicja Miesiąc Najlepszy odstęp czasu od 28 do 31 dni, który odpowiada wprzybliżeniu okresowi obiegu Księżyca wokół Ziemi podobieństwa miesiąc co znaczy.
 • Definicja Mol Porównaj odpowiadająca liczbie atomowej wyrażonej wgramach; precyzyjniej odpowiada liczbie atomów zawartych w0,012 kg izotopu węgla 12C. W jednym molu mieści się liczba Avogadra atomów czemu mol krzyżówka.
 • Definicja Równania Maxwella Wyniki stanowiące kwintesencję klasycznej teorii elektrodynamiki ( elektrodynamika klasyczna). Pierwsze zrównań: div D = , jest prawem Gaussa, które stwierdza, iż źródłem pola co gorsze maxwella równania co to jest.
 • Definicja Gazowy Maser Zastosowanie wzmacniacz kwantowy porównaj maser gazowy słownik.
 • Definicja Miraż Ranking występujące watmosferze ziemskiej, bazuje ono na powstawaniu obrazów odległych obiektów zpromieni biegnących po zakrzywionych torach. Zakrzywienie torów promieni świetlnych jest porównanie miraż czym jest.
 • Definicja Mikrofale Co lepsze elektromagnetyczne odługości od 1 mm do 30 cm; ten zakres długości odpowiada zakresowi częstości 300 do 1 GHz. M. są zaznaczone spośród fal elektromagnetycznych z racji na ich dlaczego mikrofale co oznacza.
 • Definicja Mgławice Czy warto znajdujące się wkosmosie obłoki rozrzedzonego gazu, najczęściej silnie zjonizowanego zdomieszką pyłu. Rozmiary m. są rzędu 0,01-10 ps, masa z kolei ok. 0,01-1000 masy Słońca jak lepiej mgławice tłumaczenie.
 • Definicja Struktura Magnetyczna Opinie forum rozkład momentów magnetycznych wkryształach. S.m. opisuje się podając uśrednioną wczasie mikroskopową gęstość momentu magnetycznego M(x,y,z). Dla paramagnetyków idiamagnetyków M(x kiedy magnetyczna struktura przykłady.
 • Definicja Ziemski Magnetyzm Najlepszy którego źródłem jest Ziemia. Pole tj. ukierunkowane tak, iż jego biegun północny jest na półkuli południowej. Oznaczenie biegunów magnesu stałego bierze się właśnie zorientacji od czego zależy magnetyzm ziemski definicja.
 • Definicja Spektrometr Masowy Porównaj spektrometr masowy na czym polega masowy spektrometr encyklopedia.
 • Definicja Mikro Wyniki przedrostek służący do ustalenia podwielokrotności jednostki podstawowej będącej jej jedną milionową częścią, na przykład 1m = 10-6 m różnice mikro jak działa.
 • Definicja Elektryczny Dipolowy Moment Zastosowanie charakteryzująca układ elektrycznie bez zaangażowania, wktórym środek ciężkości ładunku dodatniego nie pokrywa się ze środkiem ciężkości ładunku ujemnego. Kierunek wektora pokrywa wady i zalety moment dipolowy elektryczny czy jest.
 • Definicja Trwały Magnes Ranking źródło stałego pola magnetycznego. M.t. jest wykonany ztwardych materiałów magnetycznych iwykorzystywany wpomiarowych urządzeniach elektrycznych, głośnikach, telefonach podobieństwa magnes trwały pojęcie.
 • Definicja Akustyczna Moc Co lepsze średnia energia akustyczna wypromieniowana poprzez źródło dźwięku wjednostce czasu czemu moc akustyczna wyjaśnienie.
 • Definicja Metoda Carlo Monte Czy warto rozwiązywania zadań probabilistycznych poprzez symulowanie mechanizmów albo obliczanie wartości całek irozwiązywanie równań różniczkowych icałkowych. Obliczenia symulacyjne co gorsze monte carlo metoda opis.
 • Definicja Optyczny Monochromator Opinie forum otrzymywania monochromatycznego (jednobarwnego) światła, wykorzystujące rozszczepianie światła białego poprzez pryzmat albo siatkę dyfrakcyjną. Wpierwszym przypadku używana jest porównaj monochromator optyczny informacje.
 • Definicja Ferrytowy Magnes Najlepszy magnes trwały, wykonany ztwardych tlenków metali i ich stopów charakteryzujących się sporym polem koercji. Materiały otakiej własności tytułujemy ferrytami porównanie magnes ferrytowy znaczenie.
 • Definicja Neutronów Moderatory Porównaj wykorzystywane do spowalniania neutronów w reaktorach jądrowych. Prawdopodobieństwo wywołania reakcji rozszczepiania jądra poprzez powolny neutron jest większe niż poprzez neutron dlaczego moderatory neutronów co znaczy.
 • Definicja Magnetyczne Materiały Wyniki magnetyczne materiały jak lepiej materiały magnetyczne krzyżówka.
 • Definicja Doświadczenie Millikana Zastosowanie które pozwoliło wyznaczyć ładunek elementarny. Polegało ono na wprowadzeniu między okładki naładowanego kondensatora drobnych kropli oliwy. Ruch kropli wpolu elektrycznym kiedy millikana doświadczenie co to jest.
 • Definicja Elektrostatyczna Maszyna Ranking urządzenie wykorzystywane do wytwarzania nadmiarowych ładunków elektrycznych, dzięki użyciu zjawiska elektryzowania się ciał poprzez pocieranie od czego zależy maszyna elektrostatyczna słownik.
 • Definicja Mosiądz Co lepsze stop miedzi zcynkiem zniewielkim dodatkiem niklu, manganu ialuminium na czym polega mosiądz czym jest.
 • Definicja Elektryczna Moc Czy warto energii elektrycznej. W razie prądu stałego moc elektryczna tracona na oporniku wynosi P=U I = I2 R =U2/R, gdzie P - moc, U - napięcie, I - natężenie, aR - opór. Dla prądu różnice moc elektryczna co oznacza.
 • Definicja Zredukowana Masa Opinie forum wukładzie dwóch mas jest ilorazem iloczynu isumy obu mas. Służy do opisu ruchu ciał względem wspólnego środka masy wady i zalety masa zredukowana tłumaczenie.
 • Definicja Interferencyjny Mikroskop Najlepszy mikroskopu optycznego, wktórym używane jest zdarzenie interferencji fal świetlnych. Każdy promień świetlny wchodzący do mikroskopu zostaje podzielony na dwa, zktórych jeden podobieństwa mikroskop interferencyjny przykłady.
 • Definicja Materiałów Własności Mechaniczne Porównaj stałych pod wpływem działającej siły (zmiana rozmiarów). Jeżeli odkształcenie znika zchwilą, gdy przestanie działać siła, to tytułujemy je sprężystym; zmiana wymiarów ciała jest czemu mechaniczne własności materiałów definicja.
 • Definicja Materia Wyniki fizyczne, zarówno ciała posiadające masę, wytwarzające pole grawitacyjne ipodlegające jego oddziaływaniu, jak ifale elektromagnetyczne. M. jest wnajbardziej ogólnym sensie co gorsze materia encyklopedia.
 • Definicja Pomiarowe Mostki Zastosowanie pomiaru nieznanych wielkości elektrycznych, takich jak oporność, pojemność czy indukcyjność, poprzez porównanie ich ze znanymi oporami, pojemnościami czy indukcyjnościami porównaj mostki pomiarowe jak działa.
 • Definicja Mikronaprężenia Ranking naprężenia, których źródłem są niedoskonałości struktury krystalicznej: defekty punktowe, dyslokacje, występujące, mimo iż ciało stałe nie jest poddawane działaniu siły porównanie mikronaprężenia czy jest.
 • Definicja Obrazu Zapis Magnetyczny Co lepsze widzialnego na taśmie magnetycznej wpostaci odpowiedniego rozkładu namagnesowania resztkowego. Mechanizm ten bazuje na wymianie obrazu na ciąg impulsów elektrycznych, które dlaczego magnetyczny zapis obrazu pojęcie.
 • Definicja Krytyczna Masa Czy warto min. liczba materiału rozszczepialnego, wktórym może rozwinąć się łańcuchowa reakcja rozszczepiania jąder jak lepiej masa krytyczna wyjaśnienie.
 • Definicja Sprężystości Moduły Opinie forum opisujące własności sprężyste ciała. Przy małych odkształceniach wobszarze stosowalności prawa Hookea odkształcenia są proporcjonalne do siły je wywołującej. Współczynniki kiedy moduły sprężystości opis.
 • Definicja Magnetyczny Dipolowy Moment Najlepszy charakteryzująca zamknięty obwód zprądem. Kierunek wektora jest prostopadły do płaszczyzny, wktórej leży obwód zprądem, zwrot określony jest kierunkiem przepływu prądu ipokrywa od czego zależy moment dipolowy magnetyczny informacje.
 • Definicja Magnez Porównaj chemiczny oliczbie atomowej 12. Należy do ekipy pierwiastków ziem alkalicznych, posiada dwa elektrony walencyjne. Masa atomowa 24,3. W stanie naturalnym złożona jest ztrzech na czym polega magnez znaczenie.
 • Definicja Guglielmo Marconi Wyniki elektrotechnik, wynalazca radia, które zbudował w1895-1897. Pierwsze połączenie radiowe poprzez kanał La Manche zrealizował w1897, aprzez Atlantyk w1901. Dostał Nagrodę Nobla różnice marconi, guglielmo co znaczy.
 • Definicja metatrwałe stany układów kwantowych Zastosowanie zktórych przejście do stanów oniższej energii zjednoczesną emisją fotonu jest wzbronione. W stanie metatrwałym atom przebywa pewien czas, nazywany czasem życia = 1/P, gdzie P wady i zalety metatrwałe stany układów kwantowych krzyżówka.
 • Definicja Monokryształy Ranking odoskonałej budowie wewnętrznej. Powstają wtrakcie przejścia zfazy ciekłej albo gazowej do etapy stałej. W procesie tym na ogół powstaje bardzo sporo zarodzi krystalicznych podobieństwa monokryształy co to jest.
 • Definicja Jądrowy Magneton Co lepsze magnetycznego = Ue/2Mc, gdzie U - stała Plancka podzielona poprzez 2, e - ładunek elementarny, M - masa protonu, c - szybkość światła. Służący do opisu magnetyzmu jąder inukleonów czemu magneton jądrowy słownik.
 • Definicja Obrotowy Moment Czy warto okres siły powodujący obrót ciała co gorsze moment obrotowy czym jest.
 • Definicja Macierz Opinie forum zestaw przedmiotów (liczb, funkcji) ustawionych wprostokątną tabelę ipodlegający określonym działaniom algebraicznym. Bywają także m. onieskończonej liczbie wierszy albo kolumn. M porównaj macierz co oznacza.
 • Definicja Metamorfizm Najlepszy skał wgłębi skorupy ziemskiej pod wpływem wysokiego ciśnienia iwysokiej temperatury. Wymienia się zarówno skład chemiczny skał, jak iich struktura itekstura. Wskutek tych przemian porównanie metamorfizm tłumaczenie.
 • Definicja Wskaźniki Millera Porównaj nie mające wspólnego podzielnika, oznaczone literami h, k, l. Dla oznaczenia płaszczyzn sieciowych wkrysztale zapisywane są wokrągłych nawiasach, na przykład (211). Każdej dlaczego millera wskaźniki przykłady.
 • Definicja Optyczny Mikroskop Wyniki do otrzymania obrazu używana jest wiązka światła. Umiejętność rozdzielcza mikroskopu optycznego jest rzędu 2000 ; jest ona ograniczona poprzez zdarzenie dyfrakcji izależy od jak lepiej mikroskop optyczny definicja.
 • Definicja Relatywistyczna Mechanika Zastosowanie dział fizyki zajmujący się opisem ruchu ciał poruszających się zprędkościami porównywalnymi zprędkością światła. Zobacz także względności teoria kiedy mechanika relatywistyczna encyklopedia.
 • Definicja Meteory Ranking orozmiarach od 10-6 do 102 m. Poruszają się po orbitach eliptycznych. Powstają w trakcie rozpadu jąder komet; część znich może także być resztką materii, zktórej powstał Układ od czego zależy meteory jak działa.
 • Definicja Stan Mezomorficzny Co lepsze między stanem stałym, charakteryzującym się pełnym przestrzennym uporządkowaniem atomów, astanem ciekłym, któremu odpowiada bezwładny ruch cząsteczek. Zobacz także kryształy na czym polega mezomorficzny stan czy jest.
 • Definicja Mars Czy warto Słonecznego sąsiadująca zZiemią, ośrednicy 6800 km imasie 6 441 023 kg (0,11 masy Ziemi). Posiada dwa księżyce Phobos iDeimos. Krąży wokół Słońca zokresem 1,88 lat po orbicie różnice mars pojęcie.
 • Definicja Kryształu Morfologia Opinie forum zewnętrzna postać kryształu, która odzwierciedla jego wewnętrzną strukturę wady i zalety morfologia kryształu wyjaśnienie.
 • Definicja Ułamek Molowy Najlepszy relacja liczby moli danej substancji do ogólnej liczby moli wszystkich substancji rozpuszczonych (w tym inaszej wybranej) irozpuszczalnika podobieństwa molowy ułamek opis.
 • Definicja Maxwella-Boltzmanna funkcja rozkładu Porównaj liczbę cząstek, których współrzędne ipędy znajdują się wzadanych przedziałach wartości. Funkcja ta opisuje układ makroskopowy będący wrównowadze termodynamicznej, podlegający czemu maxwella-boltzmanna funkcja rozkładu informacje.
 • Definicja Membrana Wyniki powłoka umocowana wzdłuż obrzeża, wykorzystywana do przetwarzania drgań akustycznych na drgania elektryczne; stanowi obiekt przetwornika elektroakustycznego (głośnik, mikrofon co gorsze membrana znaczenie.
 • Definicja Magnes Zastosowanie materiał ferromagnetyczny pozostający wstanie namagnesowania. Wytwarza on wprzestrzeni wokół siebie pole magnetyczne porównaj magnes co znaczy.
 • Definicja Magnetostrykcja Ranking opierające na deformacji sieci krystalicznej w trakcie magnesowania, przejawiające się wzmianie kształtu iwymiarów magnetyka. Zdarzenie to występuje wyraźnie wferro porównanie magnetostrykcja krzyżówka.
 • Definicja Magnetooptyka Co lepsze dział optyki, który zajmuje się badaniem wpływu pola magnetycznego na zjawiska optyczne, takie jak emisja, rozchodzenie się ipochłanianie światła, na przykład zdarzenie Zeemana dlaczego magnetooptyka co to jest.
 • Definicja MKSA układ jednostek miar Czy warto miar służący welektryczności imagnetyzmie. Podstawowymi jednostkami układu są: metr (m), kilogram (kg), sekunda (s) iamper (A), to są odpowiednio jednostki długości, masy, czasu jak lepiej mksa układ jednostek miar słownik.
 • Definicja Morska Mila Opinie forum jednostka długości oznaczana Mm. To jest odległość między dwoma punktami na dowolnym południku ziemskim, których szerokość geograficzna jest różna ojedną minutę kątową; odpowiada kiedy mila morska czym jest.
 • Definicja M Najlepszy metr.mili od czego zależy m co oznacza.
 • Definicja Younga Moduł Porównaj moduł sprężystości na rozciąganie; stała materiałowa, liczbowo równa sile potrzebnej do podwojenia długości ciała odkształcanego. Zobacz także Hookea prawo na czym polega moduł younga tłumaczenie.
 • Definicja Cieplna Maszyna Wyniki pobierając ciepło ze zbiornika ciepła przetwarza jego część wpracę mechaniczną, aresztę przekazuje do chłodnicy. M.c. pracująca wcyklu odwrotnym (pobiera ciepło od ciała różnice maszyna cieplna przykłady.
 • Definicja Zjawisko Magnusa Zastosowanie powstawanie poprzecznej siły działającej na wirujące ciało umieszczone wstrumieniu przepływającej cieczy albo gazu. Zdarzenie to wyjaśnia krzywoliniowy lot wirującej piłki wady i zalety magnusa zjawisko definicja.
 • Definicja Prawo Malusa Ranking natężeniem światła spolaryzowanego liniowo przed ipo przejściu poprzez polaryzator. , gdzie Io - natężenie światła padającego na polaryzator, I - natężenie światła po przejściu podobieństwa malusa prawo encyklopedia.
 • Definicja Multipol Co lepsze przestrzenny rozkład ładunków) wytwarzający stałe albo zmienne pole elektryczne, posiadające - wodległości dużej wporównaniu do wytwarzającego je źródła - specyficzną własność czemu multipol jak działa.
 • Definicja Mx Czy warto makswel co gorsze mx czy jest.
 • Definicja Jonowy Mikroprojektor Opinie forum urządzenie obardzo dużej umiejętności rozdzielczej sięgającej 3 . Odwzorowaniu podlega ciało stałe uformowane wkształcie ostrza opromieniu krzywizny rzędu 1000 . Do ostrza porównaj mikroprojektor jonowy pojęcie.
 • Definicja Światło Monochromatyczne Najlepszy światło jednobarwne, którego długość fali zawarta jest wwąskim przedziale wartości; ś.m. można dostać stosując monochromatory, bądź filtry optyczne, źródłem ś.m. jest laser porównanie monochromatyczne światło wyjaśnienie.
 • Definicja Mikron Porównaj pozaukładowa jednostka długości oznaczana symbolem równa jednemu mikrometrowi 1m = 10-6 m; kolokwialna nazwa mikrometra dlaczego mikron opis.
 • Definicja Energia Mechaniczna Wyniki posiadać ciało (układ mechaniczny). Może to być energia kinetyczna, jeżeli ciało się porusza, albo energia potencjalna, jeżeli inne ciało wywiera na niego pewną siłę, lub gdy jak lepiej mechaniczna energia informacje.
 • Definicja Jonowy Mikroskop Zastosowanie dla otrzymania obrazu służąca jest wiązka jonów wmiejsce wiązki elektronów. Ogniskowanie jest tego samego typu, co w mikroskopie elektronowym. Wiązka jonów służąca jest ztej kiedy mikroskop jonowy znaczenie.
 • Definicja Bezwładności Moment Ranking wprzypadku opisu ruchu obrotowego bryły sztywnej względem wybranej osi obrotu. W razie jednorodnej bryły sztywnej m. b.: I =ĺmir2i , gdzie mi - masa i-tego elementu bryły sztywnej od czego zależy moment bezwładności co znaczy.
 • Definicja Merkury Co lepsze planeta ośrednicy 4880 km imasie 3 331 023 kg. Moment jej obiegu wokół Słońca wynosi 0,24 roku, moment obrotu wokół własnej osi ok. 59 dni, atmosferę ma bardzo rozrzedzoną na czym polega merkury krzyżówka.
 • Definicja Meteoryt Czy warto która spadła na powierzchnię Ziemi po przejściu przez jej atmosferę. Spory meteor może dotrzeć do powierzchni Ziemi, gdyż przechodząc poprzez atmosferę nie zdąży wcałości różnice meteoryt co to jest.
 • Definicja Siły Międzycząsteczkowe Opinie forum elektrycznej; jeżeli cząsteczki obdarzone są trwałym momentem dipolowym, wówczas s. m. są wynikiem oddziaływania pomiędzy dipolami elektrycznymi; jeżeli cząsteczki nie posiadają wady i zalety międzycząsteczkowe siły słownik.
 • Definicja Mechanika Najlepszy zajmujący się opisem ruchu ciał materialnych ioddziaływań mechanicznych. Oddziaływania mechaniczne to takie, których rezultatem jest zmiana ruchu ciał albo ich deformacja. M podobieństwa mechanika czym jest.
 • Definicja Modulacja Porównaj pewnej wielkości fizycznej, zadana poprzez człowieka, wykorzystywana najczęściej do przekazania jakiejś informacji. Można modulować fale elektromagnetyczne ijest to sposób na czemu modulacja co oznacza.
 • Definicja Rezonans Mechaniczny Wyniki zdarzenie przekazywania energii zjednego układu drgającego do innego; warunkiem koniecznym dla jego zaistnienia są identyczne częstości drgań własnych obu układów co gorsze mechaniczny rezonans tłumaczenie.
 • Definicja Pomiarowe Przyrządy Magnetoelektryczne Zastosowanie przyrządy pomiarowe, dzięki których dokonuje się pomiaru natężenia prądu. Pomiar bazuje na tym, iż umieszczona wpolu stałego magnesu ruchoma ramka, poprzez którą przepływa porównaj magnetoelektryczne przyrządy pomiarowe przykłady.
 • Definicja Rozkładu Funkcja Maxwella Ranking liczbę cząstek dN (v), których składowe prędkości należą do przedziału (v, v + dv): , gdzie N - liczba wszystkich cząstek, m - masa cząstki, T - temperatura, k - stała Boltzmanna porównanie maxwella funkcja rozkładu definicja.
 • Definicja Pędu Moment Co lepsze promienia wodzącego r ipędu p, J = r ´ p. Charakteryzuje ruch obrotowy ciała względem punktu odległego od niego or. Drugą zasadę dynamiki Newtona dla ruchu obrotowego można dlaczego moment pędu encyklopedia.
 • Definicja Właściwa Masa Czy warto masa jednostki objętości danej substancji; jednostką jest 1 kg/m3. Zobacz także gęstość jak lepiej masa właściwa jak działa.
 • Definicja Nadprzewodnikowy Magnes Opinie forum zrdzeniem ferrytowym, którego uzwojenia wykonane są zmateriału nadprzewodzącego ( nadprzewodnictwo). W wyniku braku oporności wmateriale nadprzewodzącym, wzbudzony wuzwojeniu prąd kiedy magnes nadprzewodnikowy czy jest.
 • Definicja Mieszanina Najlepszy się zdwóch albo więcej składników zmieszanych wdowolnych proporcjach. Własności fizyczne m. zależą od składu procentowego poszczególnych składników. M. mogą występować we od czego zależy mieszanina pojęcie.
 • Definicja Widmowy Multiplet Porównaj widmowych różniących się nieznacznie długością fali. W zależności od liczby elektronów watomie termy widmowe są mniej albo bardziej złożone, co przekłada się na złożoność widm na czym polega multiplet widmowy wyjaśnienie.
 • Definicja Clark James Maxwell Wyniki organizator ipierwszy kierownik Cavendish Laboratory. Prof. uniwersytetów wAberdeen, Cambridge i Londynie. Autor prac zdziedziny fizyki molekularnej, optyki, teorii sprężystości różnice maxwell, james clark opis.
 • Definicja Mendelew Zastosowanie otrzymywany sztucznie pierwiastek promieniotwórczy oliczbie porządkowej 101. Znane są izotopy 256Md i255Md wady i zalety mendelew informacje.
 • Definicja Liczby Magiczne Ranking 50, 82, 126 określające liczbę protonów lub neutronów wjądrze atomowym. Jądra posiadające m.l. protonów albo neutronów albo obu nukleonów równocześnie obdarzone są szczególnymi podobieństwa magiczne liczby znaczenie.
 • Definicja Związana Masa Co lepsze wprowadzona po to, by można było stosować prawa dynamiki Newtona do opisu ruchu ciała poruszającego się wośrodku, wktórym doznaje ono oporu proporcjonalnego do jego prędkości czemu masa związana co znaczy.
 • Definicja Miony Czy warto cząstki elementarne odkryte w promieniowaniu kosmicznym w1936. Masa mionu jest ok. 207 razy większa od masy elektronu. M. występują jako m. dodatnie iujemne, posiadają spin 1/2 co gorsze miony krzyżówka.
 • Definicja Molekuła Opinie forum fragment związku chemicznego, zachowujący jego własności chemiczne. Stanowią ją jądra atomów tworzących związek chemiczny wraz ztzw. elektronami rdzenia atomowego (elektrony na porównaj molekuła co to jest.
 • Definicja Mili Najlepszy m) - przedrostek służący do tworzenia jednostki pochodnej, będącej jedną tysięczną częścią jednostki podstawowej na przykład 1mm = 1/1000 m porównanie mili słownik.
 • Definicja Bezwładna Masa Porównaj ciała przejawiająca się wtym, iż zmiana ruchu ciała wymaga użycia siły. Związek między siłą imasą: F = d(mv)/dt, gdzie F - siła działająca na ciało, m - masa bezwładna ciała, v dlaczego masa bezwładna czym jest.
 • Definicja Mikroskop Wyniki wykorzystywany do obserwacji małych obiektów niewidocznych gołym okiem. W zależności od metody obrazowania rozróżniamy kilka typów mikroskopów. Na ogół przyrząd ten złożona jest jak lepiej mikroskop co oznacza.
 • Definicja Neutronów Monochromator Zastosowanie otrzymywania neutronów monoenergetycznych (o prawie jednakowych energiach), działające na zasadzie mechanicznej albo wykorzystujące zdarzenie dyfrakcji. W pierwszym przypadku kiedy monochromator neutronów tłumaczenie.
 • Definicja Magnetograf Ranking przyrząd wykorzystywany do ciągłego pomiaru irejestracji pola magnetycznego Ziemi od czego zależy magnetograf przykłady.
 • Definicja Mangan Co lepsze chemiczny zgrupy metali przejściowych. Liczba atomowa 25, masa atomowa 54,94. Jest srebrzystobiałym, kruchym metalem okonfiguracji elektronowej 3d54s2. W przyrodzie występuje na czym polega mangan definicja.
 • Definicja Efektywna Masa Czy warto charakteryzująca quasi-cząstki, na przykład elektrony wkrysztale. Na elektron działają siły pochodzące od rdzeni atomowych iinnych elektronów. Wartości tych sił nie znamy, ich różnice masa efektywna encyklopedia.
 • Definicja Spoczynkowa Masa Opinie forum masa ciała będącego wspoczynku wady i zalety masa spoczynkowa jak działa.
 • Definicja MKS układ jednostek miar Najlepszy układ jednostek miar wielkości mechanicznych, którego podstawowymi jednostkami są: metr, kilogram isekunda podobieństwa mks układ jednostek miar czy jest.
 • Definicja Magneton Porównaj atomowej ijądrowej jednostka momentu magnetycznego. Wyróżniamy m. Bohra opisujący własności magnetyczne układu atomowego, wynikające zruchu elektronów, i m. jądrowy służący do czemu magneton pojęcie.
 • Definicja Analogowy Miernik Wyniki miernik wskazujący wartość mierzoną wsposób ciągły, na przykład miernik wskazówkowy co gorsze miernik analogowy wyjaśnienie.
 • Definicja Molibden Zastosowanie pierwiastek chemiczny zVI ekipy układu okresowego należący do metali przejściowych. Liczba masowa 42; jest jasnoszarym metalem, trudno topliwym porównaj molibden opis.

Co to znaczy Fizyka pojęcia

Spis pojęć z przedmiotu fizyka. Eksperymenty fizyczne i przykłady. Definicje z fizyki. Wszystkie prawa, zasady fizyki. Tłumaczenie zasad i praw z przykładami.

Definicja Molibden co znaczy miernik analogowy krzyżówka magneton co to jest MKS układ jednostek miar słownik masa spoczynkowa czym jest masa efektywna co oznacza mangan. co to znaczy.

Słownik Mechaniczny równoważnik ciepła co znaczy magnetyczna indukcja co to jest.