MAGNETOHYDRODYNAMIKA MEZONY co to jest
Magnetohydrodynamika, Mezony, Magnes Nadprzewodnikowy, Momenty Jąder Atomowych, Maszyna Cieplna.

Definicje fizyka M

 • Definicja M Informacje metr.mili co to jest.
 • Definicja M Informacje mega definicja.
 • Definicja Magnetograf Informacje przyrząd wykorzystywany do ciągłego pomiaru irejestracji pola magnetycznego Ziemi co znaczy.
 • Definicja Abraham Albert Michelson Informacje wCleveland iChicago, w1907 dostał Nagrodę Nobla za skonstruowanie przyrządów optycznych. W 1927 wyznaczył szybkość światła znajdując wartość c = (299 796 4) km/s. Razem słownik.
 • Definicja Gazowy Maser Informacje wzmacniacz kwantowy znaczenie.
 • Definicja Kwantowa Mechanika Informacje kwantowa mechanika czym jest.
 • Definicja Mezoatom Informacje atom, wktórym jeden zelektronów zostaje zastąpiony poprzez niekorzystny mion albo mezon co to jest.
 • Definicja Mx Informacje makswel definicja.
 • Definicja Spoczynkowa Masa Informacje masa ciała będącego wspoczynku co znaczy.
 • Definicja Lądowa Mila Informacje pozaukładowa jednostka długości służąca wkrajach anglosaskich, odpowiada odległości 1609,344 m słownik.
 • Definicja Kryształu Morfologia Informacje zewnętrzna postać kryształu, która odzwierciedla jego wewnętrzną strukturę znaczenie.
 • Definicja Krytyczna Masa Informacje min. liczba materiału rozszczepialnego, wktórym może rozwinąć się łańcuchowa reakcja rozszczepiania jąder czym jest.
 • Definicja Objętość Molowa Informacje objętość jednego mola substancji. Dla gazów o.m. jest jednoznaczną funkcją temperatury iciśnienia. W normalnych warunkach jeden mol gazu zajmuje objętość 22,4 l co to jest.
 • Definicja Prawo Malusa Informacje światła spolaryzowanego liniowo przed ipo przejściu poprzez polaryzator. , gdzie Io - natężenie światła padającego na polaryzator, I - natężenie światła po przejściu poprzez definicja.
 • Definicja Model Informacje rzeczywistą sytuację fizyczną, pomyślany jednak tak, by zawierał wszystkie najistotniejsze cechy obiektu rzeczywistego. Wprowadza się go dla uproszczenia opisu matematycznego co znaczy.
 • Definicja Energia Mechaniczna Informacje ciało (układ mechaniczny). Może to być energia kinetyczna, jeżeli ciało się porusza, albo energia potencjalna, jeżeli inne ciało wywiera na niego pewną siłę, lub gdy ciało jest słownik.
 • Definicja Mikronaprężenia Informacje których źródłem są niedoskonałości struktury krystalicznej: defekty punktowe, dyslokacje, występujące, mimo iż ciało stałe nie jest poddawane działaniu siły zewnętrznej. M. mają znaczenie.
 • Definicja Ciepła Równoważnik Mechaniczny Informacje wykorzystywany do przeliczania jednostek ciepła (kalorii na dżule), wynoszący 4,186 J/cal. W rozwoju historycznym zjawiska cieplne były rozumiane jako odrębne wstosunku do zjawisk czym jest.
 • Definicja Nieba Mechanika Informacje się opisem ruchu ciał niebieskich pod wpływem oddziaływania grawitacyjnego, jak isamego oddziaływania. Zagadnienia m.n. stały się istotne zchwilą pierwszych lotów kosmicznych co to jest.
 • Definicja Bezwładna Masa Informacje przejawiająca się wtym, iż zmiana ruchu ciała wymaga użycia siły. Związek między siłą imasą: F = d(mv)/dt, gdzie F - siła działająca na ciało, m - masa bezwładna ciała, v - jego definicja.
 • Definicja Jonowy Mikroskop Informacje otrzymania obrazu służąca jest wiązka jonów wmiejsce wiązki elektronów. Ogniskowanie jest tego samego typu, co w mikroskopie elektronowym. Wiązka jonów służąca jest ztej powody co znaczy.
 • Definicja Materiałów Własności Mechaniczne Informacje pod wpływem działającej siły (zmiana rozmiarów). Jeżeli odkształcenie znika zchwilą, gdy przestanie działać siła, to tytułujemy je sprężystym; zmiana wymiarów ciała jest wtakim słownik.
 • Definicja Grawitacyjna Masa Informacje określającym wpływ grawitacyjne (prawo powszechnego ciążenia Newtona), wktórym siła oddziaływania grawitacyjnego jest proporcjonalna do iloczynu oddziałujących mas iodwrotnie znaczenie.
 • Definicja Meteorologia Informacje pogodowe zachodzące watmosferze Ziemi, jest działem geofizyki. Badania opierają się na obserwacjach realizowanych wwarunkach naturalnych dzięki przyrządów meteorologicznych czym jest.
 • Definicja Atomu Magnetyczny Moment Informacje związany zorbitalnym ruchem elektronów (orbity elektronów można traktować jak elementarne pętle zprądem, każda taka orbita ma pewien magnetyczny okres dipolowy) iich spinami co to jest.
 • Definicja Modulacja Informacje wielkości fizycznej, zadana poprzez człowieka, wykorzystywana najczęściej do przekazania jakiejś informacji. Można modulować fale elektromagnetyczne ijest to sposób na definicja.
 • Definicja Widmowy Multiplet Informacje różniących się nieznacznie długością fali. W zależności od liczby elektronów watomie termy widmowe są mniej albo bardziej złożone, co przekłada się na złożoność widm atomowych co znaczy.
 • Definicja Elektronowy Mikroskop Informacje otrzymujemy wefekcie ugięcia na obserwowanym obiekcie nie fal świetlnych, lecz fal materii. Wiązka elektronów odużej energii pada na przedmiot przechodząc przezeń (mikroskop słownik.
 • Definicja Wskaźniki Millera Informacje wspólnego podzielnika, oznaczone literami h, k, l. Dla oznaczenia płaszczyzn sieciowych wkrysztale zapisywane są wokrągłych nawiasach, na przykład (211). Każdej płaszczyźnie znaczenie.
 • Definicja Ziemski Magnetyzm Informacje źródłem jest Ziemia. Pole tj. ukierunkowane tak, iż jego biegun północny jest na półkuli południowej. Oznaczenie biegunów magnesu stałego bierze się właśnie zorientacji pola czym jest.
 • Definicja Skaningowy Tunelowy Mikroskop Informacje rozdzielczości wykorzystywany do badania powierzchni ciał stałych. Twórcy s.m.t. zostali uhonorowani Nagrodą Nobla w1986. W urządzeniu tym używane jest zdarzenie tunelowe, stąd co to jest.
 • Definicja Magnetyczne Materiały Informacje magnetyczne materiały definicja.
 • Definicja Maxwella-Boltzmanna funkcja rozkładu Informacje cząstek, których współrzędne ipędy znajdują się wzadanych przedziałach wartości. Funkcja ta opisuje układ makroskopowy będący wrównowadze termodynamicznej, podlegający statystyce co znaczy.
 • Definicja Interferencyjny Mikroskop Informacje optycznego, wktórym używane jest zdarzenie interferencji fal świetlnych. Każdy promień świetlny wchodzący do mikroskopu zostaje podzielony na dwa, zktórych jeden przechodzi słownik.
 • Definicja Mieszanina Informacje albo więcej składników zmieszanych wdowolnych proporcjach. Własności fizyczne m. zależą od składu procentowego poszczególnych składników. M. mogą występować we wszystkich stanach znaczenie.
 • Definicja Macierz Informacje przedmiotów (liczb, funkcji) ustawionych wprostokątną tabelę ipodlegający określonym działaniom algebraicznym. Bywają także m. onieskończonej liczbie wierszy albo kolumn. M czym jest.
 • Definicja Elektryczny Dipolowy Moment Informacje charakteryzująca układ elektrycznie bez zaangażowania, wktórym środek ciężkości ładunku dodatniego nie pokrywa się ze środkiem ciężkości ładunku ujemnego. Kierunek wektora pokrywa co to jest.
 • Definicja Mikrofon Informacje którego działanie bazuje na wymianie dźwięku (fali akustycznej) na sygnał elektryczny. Kluczowym elementem m. jest membrana drgająca pod wpływem padającej na nią fali akustycznej definicja.
 • Definicja Optyczny Monochromator Informacje monochromatycznego (jednobarwnego) światła, wykorzystujące rozszczepianie światła białego poprzez pryzmat albo siatkę dyfrakcyjną. Wpierwszym przypadku używana jest zależność co znaczy.
 • Definicja Makrocząsteczka Informacje rzędu nawet setek tys.) atomów, które połączone są wiązaniami kowalencyjnymi (pary elektronów oprzeciwnych spinach). Charakterystyczną właściwością m. jest występowanie grup słownik.
 • Definicja Mikrofotometr Informacje pomiaru jasności małych fragmentów obrazów fotograficznych, spektrogramów, rentgenogramów, zdjęć astronomicznych. Z jego pomocą mierząc intensywność charakterystycznej dla danego znaczenie.
 • Definicja Meteoryt Informacje na powierzchnię Ziemi po przejściu przez jej atmosferę. Spory meteor może dotrzeć do powierzchni Ziemi, gdyż przechodząc poprzez atmosferę nie zdąży wcałości odparować. Przy czym jest.
 • Definicja Magnetyzm Informacje związanych zporuszającymi się ładunkami elektrycznymi. Wszystkie ciała wmniejszym albo większym stopniu wykazują własności magnetyczne. Poruszający się ładunek jest źródłem pola co to jest.
 • Definicja Ferrytowy Magnes Informacje magnes trwały, wykonany ztwardych tlenków metali i ich stopów charakteryzujących się sporym polem koercji. Materiały otakiej własności tytułujemy ferrytami definicja.
 • Definicja Relatywistyczna Masa Informacje wyraża się wzorem gdzie mo - masa spoczynkowa, v - szybkość ciała, c - szybkość światła wpróżni. Ze wzoru tego wynika, iż masa wzrasta, gdy rośnie szybkość poruszającego się ciała co znaczy.
 • Definicja Elektronowy Mózg Informacje odmiennie komputer słownik.
 • Definicja Liczby Magiczne Informacje 126 określające liczbę protonów lub neutronów wjądrze atomowym. Jądra posiadające m.l. protonów albo neutronów albo obu nukleonów równocześnie obdarzone są szczególnymi znaczenie.
 • Definicja Struktura Magnetyczna Informacje magnetycznych wkryształach. S.m. opisuje się podając uśrednioną wczasie mikroskopową gęstość momentu magnetycznego M(x,y,z). Dla paramagnetyków idiamagnetyków M(x,y,z) = 0, dla czym jest.
 • Definicja Właściwe Ciepło Molowe Informacje temperatura jednego mola substancji wzrosła ojeden stopień. W razie gazów m.c.w. zależy od tego, czy mechanizm ogrzewania dzieje się przy stałym ciśnieniu czy przy stałej co to jest.
 • Definicja Polaryzacyjny Mikroskop Informacje służący do badania materiałów wywołujących polaryzację światła. Przedmiot obserwowany jest oświetlany światłem spolaryzowanym. Światło przechodząc poprzez ośrodek anizotropowy definicja.
 • Definicja Magnetyczny Dipolowy Moment Informacje charakteryzująca zamknięty obwód zprądem. Kierunek wektora jest prostopadły do płaszczyzny, wktórej leży obwód zprądem, zwrot określony jest kierunkiem przepływu prądu ipokrywa co znaczy.
 • Definicja Równania Maxwella Informacje kwintesencję klasycznej teorii elektrodynamiki ( elektrodynamika klasyczna). Pierwsze zrównań: div D = , jest prawem Gaussa, które stwierdza, iż źródłem pola elektrycznego są słownik.
 • Definicja Trwały Magnes Informacje stałego pola magnetycznego. M.t. jest wykonany ztwardych materiałów magnetycznych iwykorzystywany wpomiarowych urządzeniach elektrycznych, głośnikach, telefonach, urządzeniach do znaczenie.
 • Definicja Doświadczenie Morleya Michelsona Informacje wpływ ruchu orbitalnego Ziemi na mierzoną wartość prędkości światła. Z klasycznego punktu widzenia wprzypadku ruchu Ziemi wkierunku do Słońca mierzona wartość prędkości światła czym jest.
 • Definicja Magnetyczny Moment Informacje okres dipolowy magnetyczny co to jest.
 • Definicja Elektryczna Moc Informacje elektrycznej. W razie prądu stałego moc elektryczna tracona na oporniku wynosi P=U I = I2 R =U2/R, gdzie P - moc, U - napięcie, I - natężenie, aR - opór. Dla prądu zmiennego definicja.
 • Definicja Doświadczenie Millikana Informacje pozwoliło wyznaczyć ładunek elementarny. Polegało ono na wprowadzeniu między okładki naładowanego kondensatora drobnych kropli oliwy. Ruch kropli wpolu elektrycznym kondensatora co znaczy.
 • Definicja Klasyczna Mechanika Informacje makroskopowych poruszających się zprędkościami małymi wporównaniu zprędkością światła. Oparta jest na zasadach dynamiki Newtona. Prawa m. k. są słuszne we wszystkich inercjalnych słownik.
 • Definicja Magnetyt Informacje Fe3O4, najbogatsza wżelazo ruda żelaza. Należy do ferromagnetyków; temperatura Curie 851 K, gęstość 4,9-5,2 g/cm3, kruchy, optycznie nieprzezroczysty znaczenie.
 • Definicja Manipulator Informacje mechaniczne urządzenie do wykonywania pracy wniedostępnych miejscach, na przykład poruszania próbką umieszczoną we wnętrzu aparatury próżniowej czym jest.
 • Definicja Atomowa Masa Informacje atomowa masa co to jest.
 • Definicja Mendelew Informacje otrzymywany sztucznie pierwiastek promieniotwórczy oliczbie porządkowej 101. Znane są izotopy 256Md i255Md definicja.
 • Definicja Stan Mezomorficzny Informacje stałym, charakteryzującym się pełnym przestrzennym uporządkowaniem atomów, astanem ciekłym, któremu odpowiada bezwładny ruch cząsteczek. Zobacz także kryształy ciekłe co znaczy.
 • Definicja Moc Informacje rozmiar zdefiniowana jako pochodna pracy L po czasie t, P = dL/dt. Jednostką mocy jest wat (skrót W) 1W = 1J/1s. M. jest szybkością wykonywania pracy słownik.
 • Definicja Indukcja Magnetyczna Informacje indukcja magnetyczna znaczenie.
 • Definicja Akustyczna Moc Informacje średnia energia akustyczna wypromieniowana poprzez źródło dźwięku wjednostce czasu czym jest.
 • Definicja Magnes Informacje materiał ferromagnetyczny pozostający wstanie namagnesowania. Wytwarza on wprzestrzeni wokół siebie pole magnetyczne co to jest.
 • Definicja Magnesowanie Informacje porządkowaniu (ustawianiu wzajemnie równoległym) domen magnetycznych wmateriałach ferromagnetycznych. Dzieje się poprzez umieszczenie materiału ferromagnetycznego we wnętrzu definicja.
 • Definicja Jądrowy Magneton Informacje magnetycznego = Ue/2Mc, gdzie U - stała Plancka podzielona poprzez 2, e - ładunek elementarny, M - masa protonu, c - szybkość światła. Służący do opisu magnetyzmu jąder inukleonów co znaczy.
 • Definicja Magnetometr Informacje wykorzystywany do pomiaru różnych wielkości magnetycznych, takich jak nasycenie namagnesowania, czy do wyznaczania namagnesowania próbek materiałów ferromagnetycznych słownik.
 • Definicja Magnetosfera Informacje decyzyjny wpływ na ruch naładowanych cząstek ma pole magnetyczne (ewentualnie także pole elektryczne) planety. M. Ziemi rozciąga się od górnych warstw jonosfery do odległości ok znaczenie.
 • Definicja Magneton Informacje ijądrowej jednostka momentu magnetycznego. Wyróżniamy m. Bohra opisujący własności magnetyczne układu atomowego, wynikające zruchu elektronów, i m. jądrowy służący do opisu czym jest.
 • Definicja Bohra Magneton Informacje jednostka momentu magnetycznego B = Ue/2mec, gdzie U - stała Plancka dzielona poprzez 2, e - ładunek elementarny, me - masa elektronu, c - szybkość światła; 1B = 9,273 10-24 J/T co to jest.
 • Definicja Magnetooptyka Informacje dział optyki, który zajmuje się badaniem wpływu pola magnetycznego na zjawiska optyczne, takie jak emisja, rozchodzenie się ipochłanianie światła, na przykład zdarzenie Zeemana definicja.
 • Definicja Kwantowa Liczba Magnetyczna Informacje rozmiar rzutu całkowitego momentu pędu elektronu J na zaznaczony kierunek, na ogół na kierunek zewnętrznego pola magnetycznego. Może przyjmować 2 J + 1 całkowitych albo co znaczy.
 • Definicja Obrazu Zapis Magnetyczny Informacje taśmie magnetycznej wpostaci odpowiedniego rozkładu namagnesowania resztkowego. Mechanizm ten bazuje na wymianie obrazu na ciąg impulsów elektrycznych, które przetworzone na pole słownik.
 • Definicja Magnetostrykcja Informacje deformacji sieci krystalicznej w trakcie magnesowania, przejawiające się wzmianie kształtu iwymiarów magnetyka. Zdarzenie to występuje wyraźnie wferro- iferrimagnetykach (żelazo znaczenie.
 • Definicja Materiały Magnetyczne Informacje różnorakie wykorzystanie wtechnice. Rozróżnia się twarde imiękkie. M.m. miękkie wymagają w miarę słabych pól do namagnesowania irozmagnesowania. Służące są jako rdzenie czym jest.
 • Definicja Starzenie Magnetyczne Informacje magnetycznych materiału ferromagnetycznego postępująca wmiarę upływu czasu. Zmiany te wynikają ze zmian struktury domenowej, które mogą być odwracalne. Struktura domenowa może co to jest.
 • Definicja Statystyczna Mechanika Informacje definicje statystyczne zwiedzą omikroskopowej budowie układu złożonego zatomów icząsteczek. Pozwala obliczyć własności układów makroskopowych na podstawie informacji definicja.
 • Definicja Magnez Informacje oliczbie atomowej 12. Należy do ekipy pierwiastków ziem alkalicznych, posiada dwa elektrony walencyjne. Masa atomowa 24,3. W stanie naturalnym złożona jest ztrzech izotopów co znaczy.
 • Definicja Masa Informacje fizycznych, charakteryzuje bezwładność ciał. Z m. powiązane jest wpływ grawitacyjne. Jednostką masy jest kilogram (1 kg). Masa jest wielkością skalarną. Zobacz także masa słownik.
 • Definicja Mangan Informacje metali przejściowych. Liczba atomowa 25, masa atomowa 54,94. Jest srebrzystobiałym, kruchym metalem okonfiguracji elektronowej 3d54s2. W przyrodzie występuje jeden trwały izotop znaczenie.
 • Definicja Guglielmo Marconi Informacje wynalazca radia, które zbudował w1895-1897. Pierwsze połączenie radiowe poprzez kanał La Manche zrealizował w1897, aprzez Atlantyk w1901. Dostał Nagrodę Nobla zfizyki w1909 r czym jest.
 • Definicja Mars Informacje sąsiadująca zZiemią, ośrednicy 6800 km imasie 6 441 023 kg (0,11 masy Ziemi). Posiada dwa księżyce Phobos iDeimos. Krąży wokół Słońca zokresem 1,88 lat po orbicie większej od co to jest.
 • Definicja Zjawisko Magnusa Informacje powstawanie poprzecznej siły działającej na wirujące ciało umieszczone wstrumieniu przepływającej cieczy albo gazu. Zdarzenie to wyjaśnia krzywoliniowy lot wirującej piłki definicja.
 • Definicja Molowa Masa Informacje masa jednego mola substancji. To jest pożyteczne definicja, gdyż to jest masa zawsze takiej samej liczby atomów albo molekuł równej liczbie Avogadra co znaczy.
 • Definicja Efektywna Masa Informacje charakteryzująca quasi-cząstki, na przykład elektrony wkrysztale. Na elektron działają siły pochodzące od rdzeni atomowych iinnych elektronów. Wartości tych sił nie znamy, ich słownik.
 • Definicja Właściwa Masa Informacje masa jednostki objętości danej substancji; jednostką jest 1 kg/m3. Zobacz także gęstość znaczenie.
 • Definicja Liczba Masowa Informacje umieszczana jest zlewej strony ugóry symbolu pierwiastka, na przykład dla 12C l.m. A = 12. Odpowiada sumie protonów ineutronów zawartych wjądrze danego izotopu. Zobacz także czym jest.
 • Definicja Związana Masa Informacje to, by można było stosować prawa dynamiki Newtona do opisu ruchu ciała poruszającego się wośrodku, wktórym doznaje ono oporu proporcjonalnego do jego prędkości co to jest.
 • Definicja Proste Maszyny Informacje wykonanie pracy. Liczba wykonanej pracy nie ulega zmianie przy użyciu m. p. Na ogół ich wykorzystanie prowadzi do pomniejszenia stosowanej siły (w zamian wzrasta droga). M.p. są definicja.
 • Definicja Materia Informacje zarówno ciała posiadające masę, wytwarzające pole grawitacyjne ipodlegające jego oddziaływaniu, jak ifale elektromagnetyczne. M. jest wnajbardziej ogólnym sensie budulcem co znaczy.
 • Definicja Cyfrowe Maszyny Informacje zbudowane na elementach elektronicznych maszyny liczące, wykorzystywane do przetwarzania informacji. Zobacz także komputer słownik.
 • Definicja Spektrometr Masowy Informacje spektrometr masowy znaczenie.
 • Definicja Międzygalaktyczna Materia Informacje materia występująca wprzestrzeni międzygalaktycznej czym jest.
 • Definicja Mechanika Informacje opisem ruchu ciał materialnych ioddziaływań mechanicznych. Oddziaływania mechaniczne to takie, których rezultatem jest zmiana ruchu ciał albo ich deformacja. M. dzieli się na co to jest.
 • Definicja Rezonans Mechaniczny Informacje zdarzenie przekazywania energii zjednego układu drgającego do innego; warunkiem koniecznym dla jego zaistnienia są identyczne częstości drgań własnych obu układów definicja.
 • Definicja Rozkładu Funkcja Maxwella Informacje cząstek dN (v), których składowe prędkości należą do przedziału (v, v + dv): , gdzie N - liczba wszystkich cząstek, m - masa cząstki, T - temperatura, k - stała Boltzmanna. M.f.r co znaczy.
 • Definicja Clark James Maxwell Informacje ipierwszy kierownik Cavendish Laboratory. Prof. uniwersytetów wAberdeen, Cambridge i Londynie. Autor prac zdziedziny fizyki molekularnej, optyki, teorii sprężystości słownik.
 • Definicja Relatywistyczna Mechanika Informacje dział fizyki zajmujący się opisem ruchu ciał poruszających się zprędkościami porównywalnymi zprędkością światła. Zobacz także względności teoria znaczenie.
 • Definicja Iwanowicz Dimitrij Mendelejew Informacje uniw. wSt. Petersburgu. Odkrył prawo okresowości pierwiastków chemicznych. Ułożył pierwiastki chemiczne wukład okresowy przewidując istnienie iwłasności chemiczne trzech czym jest.
 • Definicja Merkury Informacje ośrednicy 4880 km imasie 3 331 023 kg. Moment jej obiegu wokół Słońca wynosi 0,24 roku, moment obrotu wokół własnej osi ok. 59 dni, atmosferę ma bardzo rozrzedzoną. Temperatura na co to jest.
 • Definicja metatrwałe stany układów kwantowych Informacje przejście do stanów oniższej energii zjednoczesną emisją fotonu jest wzbronione. W stanie metatrwałym atom przebywa pewien czas, nazywany czasem życia = 1/P, gdzie P znaczy definicja.
 • Definicja Metamorfizm Informacje skorupy ziemskiej pod wpływem wysokiego ciśnienia iwysokiej temperatury. Wymienia się zarówno skład chemiczny skał, jak iich struktura itekstura. Wskutek tych przemian powstają co znaczy.
 • Definicja Meteory Informacje od 10-6 do 102 m. Poruszają się po orbitach eliptycznych. Powstają w trakcie rozpadu jąder komet; część znich może także być resztką materii, zktórej powstał Układ Słoneczny słownik.
 • Definicja Dziesiętny System Metryczny Informacje opartych na metrze, jako jednostce długości, ikilogramie, jako jednostce masy, i stosujący jednostki pochodne będące potęgami liczby dziesięć, gdzie wykładnik potęgi może być znaczenie.
 • Definicja Mikro Informacje przedrostek służący do ustalenia podwielokrotności jednostki podstawowej będącej jej jedną milionową częścią, na przykład 1m = 10-6 m czym jest.
 • Definicja Mgławice Informacje znajdujące się wkosmosie obłoki rozrzedzonego gazu, najczęściej silnie zjonizowanego zdomieszką pyłu. Rozmiary m. są rzędu 0,01-10 ps, masa z kolei ok. 0,01-1000 masy Słońca co to jest.
 • Definicja Cyfrowy Miernik Informacje miernik, wktórym pomiar wielkości mierzonej dzieje się wdyskretnych odstępach czasu, awynik pomiaru wyświetlany jest wpostaci cyfr definicja.
 • Definicja Analogowy Miernik Informacje miernik wskazujący wartość mierzoną wsposób ciągły, na przykład miernik wskazówkowy co znaczy.
 • Definicja Miedź Informacje pierwiastek chemiczny oliczbie atomowej 29. Ma barwę czerwoną, jest bardzo dobrym przewodnikiem ciepła ielektryczności. Należy do ekipy metali półszlachetnych słownik.
 • Definicja Mikrometr Informacje wykorzystywane do pomiaru długości zdokładnością do 0,01 mm. Używana jest wnim proporcjonalność przesunięcia śruby do kąta obrotu. Przy pełnym obrocie oś śruby przesuwa się ojedną znaczenie.
 • Definicja międzynarodowy układ jednostek miar SI Informacje układ jednostek miar SI czym jest.
 • Definicja Mikroelektronika Informacje się konstruowaniem i badaniem własności icharakterystyk układów elektronicznych ominiaturowych rozmiarach, opartych na technologii półprzewodnikowej. M. aktualnie wdalszym ciągu co to jest.
 • Definicja Mikrofale Informacje odługości od 1 mm do 30 cm; ten zakres długości odpowiada zakresowi częstości 300 do 1 GHz. M. są zaznaczone spośród fal elektromagnetycznych z racji na ich specyficzne własności definicja.
 • Definicja Siły Międzycząsteczkowe Informacje jeżeli cząsteczki obdarzone są trwałym momentem dipolowym, wówczas s. m. są wynikiem oddziaływania pomiędzy dipolami elektrycznymi; jeżeli cząsteczki nie posiadają trwałych co znaczy.
 • Definicja Chłodzące Mieszaniny Informacje które tworząc roztwór obniżają własną temperaturę. Na przykład mieszając lód otemperaturze 0 C zsolą kuchenną wproporcjach 3:1 otrzymamy roztwór, którego temperatura obniży się słownik.
 • Definicja Rentgenowski Mikroskop Informacje otrzymania obrazu służące są fale elektromagnetyczne odługości odpowiadającej promieniom Roentgena. Za jego pomocą można dostać obraz wewnętrznej budowy obiektów znaczenie.
 • Definicja Optyczny Mikroskop Informacje otrzymania obrazu używana jest wiązka światła. Umiejętność rozdzielcza mikroskopu optycznego jest rzędu 2000 ; jest ona ograniczona poprzez zdarzenie dyfrakcji izależy od apertury czym jest.
 • Definicja Rtęci Słupa Milimetr Informacje pozaukładowa jednostka ciśnienia, odmiennie 1 Torr co to jest.
 • Definicja Jonowy Mikroprojektor Informacje obardzo dużej umiejętności rozdzielczej sięgającej 3 . Odwzorowaniu podlega ciało stałe uformowane wkształcie ostrza opromieniu krzywizny rzędu 1000 . Do ostrza przykładane jest definicja.
 • Definicja Mikron Informacje pozaukładowa jednostka długości oznaczana symbolem równa jednemu mikrometrowi 1m = 10-6 m; kolokwialna nazwa mikrometra co znaczy.
 • Definicja Geograficzna Mila Informacje długości, odpowiada odległości między dwoma punktami leżącymi na równiku Ziemi, których długość geograficzna jest różna o4 min, co odpowiada odległości 7,42159 km słownik.
 • Definicja Andrews Robert Millikan Informacje fizyk amerykański. Prof. uniw. wChicago iPasadenie. Odkrył w1911 ładunek elektronu i wyznaczył stałą Plancka, w1923 dostał Nagrodę Nobla znaczenie.
 • Definicja Termojądrowa Mikrosynteza Informacje pierwiastków (wodór, hel, lit), prowadzone pod kontrolą człowieka. Reakcje tego typu występują na Słońcu iinnych gwiazdach, na Ziemi udaje się je przeprowadzić jedynie wsposób czym jest.
 • Definicja Ułamek Molowy Informacje relacja liczby moli danej substancji do ogólnej liczby moli wszystkich substancji rozpuszczonych (w tym inaszej wybranej) irozpuszczalnika co to jest.
 • Definicja MKS układ jednostek miar Informacje układ jednostek miar wielkości mechanicznych, którego podstawowymi jednostkami są: metr, kilogram isekunda definicja.
 • Definicja Miraż Informacje występujące watmosferze ziemskiej, bazuje ono na powstawaniu obrazów odległych obiektów zpromieni biegnących po zakrzywionych torach. Zakrzywienie torów promieni świetlnych jest co znaczy.
 • Definicja MKSA układ jednostek miar Informacje welektryczności imagnetyzmie. Podstawowymi jednostkami układu są: metr (m), kilogram (kg), sekunda (s) iamper (A), to są odpowiednio jednostki długości, masy, czasu inatężenia słownik.
 • Definicja Neutronów Moderatory Informacje spowalniania neutronów w reaktorach jądrowych. Prawdopodobieństwo wywołania reakcji rozszczepiania jądra poprzez powolny neutron jest większe niż poprzez neutron błyskawiczny znaczenie.
 • Definicja Younga Moduł Informacje moduł sprężystości na rozciąganie; stała materiałowa, liczbowo równa sile potrzebnej do podwojenia długości ciała odkształcanego. Zobacz także Hookea prawo czym jest.
 • Definicja Molibden Informacje pierwiastek chemiczny zVI ekipy układu okresowego należący do metali przejściowych. Liczba masowa 42; jest jasnoszarym metalem, trudno topliwym co to jest.
 • Definicja Bezwładności Moment Informacje opisu ruchu obrotowego bryły sztywnej względem wybranej osi obrotu. W razie jednorodnej bryły sztywnej m. b.: I =ĺmir2i , gdzie mi - masa i-tego elementu bryły sztywnej, ri definicja.
 • Definicja Mol Informacje liczbie atomowej wyrażonej wgramach; precyzyjniej odpowiada liczbie atomów zawartych w0,012 kg izotopu węgla 12C. W jednym molu mieści się liczba Avogadra atomów, jest to 6,021023 co znaczy.
 • Definicja Molekuła Informacje chemicznego, zachowujący jego własności chemiczne. Stanowią ją jądra atomów tworzących związek chemiczny wraz ztzw. elektronami rdzenia atomowego (elektrony na wewnętrznych słownik.
 • Definicja Kwadrupolowy Moment Informacje układ elektrycznie bez zaangażowania, dla którego wypadkowy okres dipolowy jest równy zeru. Rozkład ładunku dodatniego iujemnego nie jest jednak wpełni symetryczny znaczenie.
 • Definicja Siły Moment Informacje iloczynem wektorowym promienia wodzącego r poprowadzonego od początku układu do punktu przyłożenia siły F: M = r ´ F. Wektor M jest prostopadły do płaszczyzny wyznaczonej poprzez czym jest.
 • Definicja Neutronów Monochromator Informacje neutronów monoenergetycznych (o prawie jednakowych energiach), działające na zasadzie mechanicznej albo wykorzystujące zdarzenie dyfrakcji. W pierwszym przypadku zciągłego widma co to jest.
 • Definicja Obrotowy Moment Informacje okres siły powodujący obrót ciała definicja.
 • Definicja Pędu Moment Informacje wodzącego r ipędu p, J = r ´ p. Charakteryzuje ruch obrotowy ciała względem punktu odległego od niego or. Drugą zasadę dynamiki Newtona dla ruchu obrotowego można zapisać co znaczy.
 • Definicja Pomiarowe Mostki Informacje nieznanych wielkości elektrycznych, takich jak oporność, pojemność czy indukcyjność, poprzez porównanie ich ze znanymi oporami, pojemnościami czy indukcyjnościami. Pomiarów można słownik.
 • Definicja Multipol Informacje rozkład ładunków) wytwarzający stałe albo zmienne pole elektryczne, posiadające - wodległości dużej wporównaniu do wytwarzającego je źródła - specyficzną własność, jest to znaczenie.
 • Definicja Mosiądz Informacje stop miedzi zcynkiem zniewielkim dodatkiem niklu, manganu ialuminium czym jest.
 • Definicja Monokryształy Informacje budowie wewnętrznej. Powstają wtrakcie przejścia zfazy ciekłej albo gazowej do etapy stałej. W procesie tym na ogół powstaje bardzo sporo zarodzi krystalicznych rozrastających się co to jest.
 • Definicja Światło Monochromatyczne Informacje światło jednobarwne, którego długość fali zawarta jest wwąskim przedziale wartości; ś.m. można dostać stosując monochromatory, bądź filtry optyczne, źródłem ś.m. jest laser definicja.
 • Definicja Metale Informacje ielektryczności. Charakteryzują się połyskiem metalicznym, są nieprzezroczyste, wykazują sporą plastyczność. Charakterystyczną dla m. właściwością jest zależność ich oporności od co znaczy.
 • Definicja Miesiąc Informacje odstęp czasu od 28 do 31 dni, który odpowiada wprzybliżeniu okresowi obiegu Księżyca wokół Ziemi słownik.
 • Definicja Metoda Carlo Monte Informacje rozwiązywania zadań probabilistycznych poprzez symulowanie mechanizmów albo obliczanie wartości całek irozwiązywanie równań różniczkowych icałkowych. Obliczenia symulacyjne znaczenie.
 • Definicja Manometr Informacje pomiaru ciśnienia, wszczególności do pomiaru nadciśnienia płynów (cieczy igazów). W razie m. przystosowanych do pomiaru ciśnień niższych od atmosferycznego stosowana jest nazwa czym jest.
 • Definicja Zredukowana Masa Informacje wukładzie dwóch mas jest ilorazem iloczynu isumy obu mas. Służy do opisu ruchu ciał względem wspólnego środka masy co to jest.
 • Definicja Metr Informacje wukładzie SI iinnych układach mechanizmu metrycznego. Obecnie przyjętą pojęciem metra jest długość równa 1650763,73 długości fali izotopu kryptonu 86Kr wpróżni, emitowanej przy definicja.
 • Definicja Sprężystości Moduły Informacje własności sprężyste ciała. Przy małych odkształceniach wobszarze stosowalności prawa Hookea odkształcenia są proporcjonalne do siły je wywołującej. Współczynniki proporcjonalności co znaczy.
 • Definicja Elektrostatyczna Maszyna Informacje urządzenie wykorzystywane do wytwarzania nadmiarowych ładunków elektrycznych, dzięki użyciu zjawiska elektryzowania się ciał poprzez pocieranie słownik.
 • Definicja Miony Informacje cząstki elementarne odkryte w promieniowaniu kosmicznym w1936. Masa mionu jest ok. 207 razy większa od masy elektronu. M. występują jako m. dodatnie iujemne, posiadają spin 1/2 znaczenie.
 • Definicja Morska Mila Informacje długości oznaczana Mm. To jest odległość między dwoma punktami na dowolnym południku ziemskim, których szerokość geograficzna jest różna ojedną minutę kątową; odpowiada to czym jest.
 • Definicja Materia Międzygwiazdowa Informacje pyłu. Kluczowym składnikami m.m. są wodór (70%) ihel (28%), resztę stanowią pozostałe pierwiastki. To jest jedna zform występowania materii wkolejnych fazach ewolucji Galaktyki. W co to jest.
 • Definicja Mikroskop Informacje obserwacji małych obiektów niewidocznych gołym okiem. W zależności od metody obrazowania rozróżniamy kilka typów mikroskopów. Na ogół przyrząd ten złożona jest zzespołu soczewek definicja.
 • Definicja Menisk Informacje cieczy wmiejscu jej zetknięcia zciałem stałym. O kształcie m. decyduje wzajemna stosunek między siłami spójności wcieczy asiłami przylegania pomiędzy cząsteczkami cieczy co znaczy.
 • Definicja Mega Informacje przedrostek służący wmetrycznym systemie jednostek do tworzenia jednostek pochodnych 106 razy większych od jednostki podstawowej, na przykład 1 MHz = 106 Hz słownik.
 • Definicja Membrana Informacje umocowana wzdłuż obrzeża, wykorzystywana do przetwarzania drgań akustycznych na drgania elektryczne; stanowi obiekt przetwornika elektroakustycznego (głośnik, mikrofon znaczenie.
 • Definicja Mili Informacje m) - przedrostek służący do tworzenia jednostki pochodnej, będącej jedną tysięczną częścią jednostki podstawowej na przykład 1mm = 1/1000 m czym jest.
 • Definicja Pomiarowe Przyrządy Magnetoelektryczne Informacje pomiarowe, dzięki których dokonuje się pomiaru natężenia prądu. Pomiar bazuje na tym, iż umieszczona wpolu stałego magnesu ruchoma ramka, poprzez którą przepływa mierzony prąd co to jest.
 • Definicja Cieplna Maszyna Informacje ciepło ze zbiornika ciepła przetwarza jego część wpracę mechaniczną, aresztę przekazuje do chłodnicy. M.c. pracująca wcyklu odwrotnym (pobiera ciepło od ciała chłodniejszego definicja.
 • Definicja Atomowych Jąder Momenty Informacje elektromagnetyczne. Stanowią fundamentalne źródło informacji owewnętrznej budowie jądra atomowego. Okres pędu jądra jest sumą geometryczną własnych momentów pędu (spinów co znaczy.
 • Definicja Nadprzewodnikowy Magnes Informacje ferrytowym, którego uzwojenia wykonane są zmateriału nadprzewodzącego ( nadprzewodnictwo). W wyniku braku oporności wmateriale nadprzewodzącym, wzbudzony wuzwojeniu prąd i słownik.
 • Definicja Mezony Informacje pośredniej pomiędzy masą elektronu amasą protonu. Znane są mezony (pion odkryty w1947) iK (kaon) neutralne iobdarzone ładunkiem elementarnym dodatnim albo ujemnym. Posiadają znaczenie.
 • Definicja Magnetohydrodynamika Informacje badaniem oddziaływania pola elektromagnetycznego z przewodzącą cieczą albo gazem. Problemy tego typu pojawiły się początkowo wfizyce kosmicznej z racji na to, iż wkosmosie czym jest.

Co to znaczy Fizyka pojęcia

Spis pojęć z przedmiotu fizyka. Eksperymenty fizyczne i przykłady. Definicje z fizyki. Wszystkie prawa, zasady fizyki. Tłumaczenie zasad i praw z przykładami.

Definicja Magnetohydrodynamika, Mezony, Magnes Nadprzewodnikowy, Momenty Jąder Atomowych, Maszyna Cieplna, Magnetoelektryczne Przyrządy Pomiarowe, Mili, Membrana, Mega co to znaczy.

Słownik Magnetohydrodynamika, Mezony, Magnes Nadprzewodnikowy co to jest.