MAGNETOHYDRODYNAMIKA MEZONY co to jest
Magnetohydrodynamika, Mezony, Magnes Nadprzewodnikowy, Momenty Jąder Atomowych, Maszyna Cieplna.

Definicje fizyka M

 • Definicja m Co to jest metr.mili
 • Definicja M Co to jest mega
 • Definicja magnetograf Co to jest przyrząd wykorzystywany do ciągłego pomiaru irejestracji pola magnetycznego Ziemi
 • Definicja Michelson, Albert Abraham Co to jest wCleveland iChicago, w1907 dostał Nagrodę Nobla za skonstruowanie przyrządów optycznych. W 1927 wyznaczył szybkość światła znajdując wartość c = (299 796 4) km/s. Razem
 • Definicja maser gazowy Co to jest wzmacniacz kwantowy
 • Definicja mechanika kwantowa Co to jest kwantowa mechanika
 • Definicja mezoatom Co to jest atom, wktórym jeden zelektronów zostaje zastąpiony poprzez niekorzystny mion albo mezon
 • Definicja Mx Co to jest makswel
 • Definicja masa spoczynkowa Co to jest masa ciała będącego wspoczynku
 • Definicja mila lądowa Co to jest pozaukładowa jednostka długości służąca wkrajach anglosaskich, odpowiada odległości 1609,344 m
 • Definicja morfologia kryształu Co to jest zewnętrzna postać kryształu, która odzwierciedla jego wewnętrzną strukturę
 • Definicja masa krytyczna Co to jest min. liczba materiału rozszczepialnego, wktórym może rozwinąć się łańcuchowa reakcja rozszczepiania jąder
 • Definicja molowa objętość Co to jest objętość jednego mola substancji. Dla gazów o.m. jest jednoznaczną funkcją temperatury iciśnienia. W normalnych warunkach jeden mol gazu zajmuje objętość 22,4 l
 • Definicja Malusa prawo Co to jest światła spolaryzowanego liniowo przed ipo przejściu poprzez polaryzator. , gdzie Io - natężenie światła padającego na polaryzator, I - natężenie światła po przejściu poprzez
 • Definicja model Co to jest rzeczywistą sytuację fizyczną, pomyślany jednak tak, by zawierał wszystkie najistotniejsze cechy obiektu rzeczywistego. Wprowadza się go dla uproszczenia opisu matematycznego
 • Definicja mechaniczna energia Co to jest ciało (układ mechaniczny). Może to być energia kinetyczna, jeżeli ciało się porusza, albo energia potencjalna, jeżeli inne ciało wywiera na niego pewną siłę, lub gdy ciało jest
 • Definicja mikronaprężenia Co to jest których źródłem są niedoskonałości struktury krystalicznej: defekty punktowe, dyslokacje, występujące, mimo iż ciało stałe nie jest poddawane działaniu siły zewnętrznej. M. mają
 • Definicja mechaniczny równoważnik ciepła Co to jest wykorzystywany do przeliczania jednostek ciepła (kalorii na dżule), wynoszący 4,186 J/cal. W rozwoju historycznym zjawiska cieplne były rozumiane jako odrębne wstosunku do zjawisk
 • Definicja mechanika nieba Co to jest się opisem ruchu ciał niebieskich pod wpływem oddziaływania grawitacyjnego, jak isamego oddziaływania. Zagadnienia m.n. stały się istotne zchwilą pierwszych lotów kosmicznych
 • Definicja masa bezwładna Co to jest przejawiająca się wtym, iż zmiana ruchu ciała wymaga użycia siły. Związek między siłą imasą: F = d(mv)/dt, gdzie F - siła działająca na ciało, m - masa bezwładna ciała, v - jego
 • Definicja mikroskop jonowy Co to jest otrzymania obrazu służąca jest wiązka jonów wmiejsce wiązki elektronów. Ogniskowanie jest tego samego typu, co w mikroskopie elektronowym. Wiązka jonów służąca jest ztej powody
 • Definicja mechaniczne własności materiałów Co to jest pod wpływem działającej siły (zmiana rozmiarów). Jeżeli odkształcenie znika zchwilą, gdy przestanie działać siła, to tytułujemy je sprężystym; zmiana wymiarów ciała jest wtakim
 • Definicja masa grawitacyjna Co to jest określającym wpływ grawitacyjne (prawo powszechnego ciążenia Newtona), wktórym siła oddziaływania grawitacyjnego jest proporcjonalna do iloczynu oddziałujących mas iodwrotnie
 • Definicja meteorologia Co to jest pogodowe zachodzące watmosferze Ziemi, jest działem geofizyki. Badania opierają się na obserwacjach realizowanych wwarunkach naturalnych dzięki przyrządów meteorologicznych
 • Definicja moment magnetyczny atomu Co to jest związany zorbitalnym ruchem elektronów (orbity elektronów można traktować jak elementarne pętle zprądem, każda taka orbita ma pewien magnetyczny okres dipolowy) iich spinami
 • Definicja modulacja Co to jest wielkości fizycznej, zadana poprzez człowieka, wykorzystywana najczęściej do przekazania jakiejś informacji. Można modulować fale elektromagnetyczne ijest to sposób na
 • Definicja multiplet widmowy Co to jest różniących się nieznacznie długością fali. W zależności od liczby elektronów watomie termy widmowe są mniej albo bardziej złożone, co przekłada się na złożoność widm atomowych
 • Definicja mikroskop elektronowy Co to jest otrzymujemy wefekcie ugięcia na obserwowanym obiekcie nie fal świetlnych, lecz fal materii. Wiązka elektronów odużej energii pada na przedmiot przechodząc przezeń (mikroskop
 • Definicja Millera wskaźniki Co to jest wspólnego podzielnika, oznaczone literami h, k, l. Dla oznaczenia płaszczyzn sieciowych wkrysztale zapisywane są wokrągłych nawiasach, na przykład (211). Każdej płaszczyźnie
 • Definicja magnetyzm ziemski Co to jest źródłem jest Ziemia. Pole tj. ukierunkowane tak, iż jego biegun północny jest na półkuli południowej. Oznaczenie biegunów magnesu stałego bierze się właśnie zorientacji pola
 • Definicja mikroskop tunelowy skaningowy Co to jest rozdzielczości wykorzystywany do badania powierzchni ciał stałych. Twórcy s.m.t. zostali uhonorowani Nagrodą Nobla w1986. W urządzeniu tym używane jest zdarzenie tunelowe, stąd
 • Definicja materiały magnetyczne Co to jest magnetyczne materiały
 • Definicja Maxwella-Boltzmanna funkcja rozkładu Co to jest cząstek, których współrzędne ipędy znajdują się wzadanych przedziałach wartości. Funkcja ta opisuje układ makroskopowy będący wrównowadze termodynamicznej, podlegający statystyce
 • Definicja mikroskop interferencyjny Co to jest optycznego, wktórym używane jest zdarzenie interferencji fal świetlnych. Każdy promień świetlny wchodzący do mikroskopu zostaje podzielony na dwa, zktórych jeden przechodzi
 • Definicja mieszanina Co to jest albo więcej składników zmieszanych wdowolnych proporcjach. Własności fizyczne m. zależą od składu procentowego poszczególnych składników. M. mogą występować we wszystkich stanach
 • Definicja macierz Co to jest przedmiotów (liczb, funkcji) ustawionych wprostokątną tabelę ipodlegający określonym działaniom algebraicznym. Bywają także m. onieskończonej liczbie wierszy albo kolumn. M
 • Definicja moment dipolowy elektryczny Co to jest charakteryzująca układ elektrycznie bez zaangażowania, wktórym środek ciężkości ładunku dodatniego nie pokrywa się ze środkiem ciężkości ładunku ujemnego. Kierunek wektora pokrywa
 • Definicja mikrofon Co to jest którego działanie bazuje na wymianie dźwięku (fali akustycznej) na sygnał elektryczny. Kluczowym elementem m. jest membrana drgająca pod wpływem padającej na nią fali akustycznej
 • Definicja monochromator optyczny Co to jest monochromatycznego (jednobarwnego) światła, wykorzystujące rozszczepianie światła białego poprzez pryzmat albo siatkę dyfrakcyjną. Wpierwszym przypadku używana jest zależność
 • Definicja makrocząsteczka Co to jest rzędu nawet setek tys.) atomów, które połączone są wiązaniami kowalencyjnymi (pary elektronów oprzeciwnych spinach). Charakterystyczną właściwością m. jest występowanie grup
 • Definicja mikrofotometr Co to jest pomiaru jasności małych fragmentów obrazów fotograficznych, spektrogramów, rentgenogramów, zdjęć astronomicznych. Z jego pomocą mierząc intensywność charakterystycznej dla danego
 • Definicja meteoryt Co to jest na powierzchnię Ziemi po przejściu przez jej atmosferę. Spory meteor może dotrzeć do powierzchni Ziemi, gdyż przechodząc poprzez atmosferę nie zdąży wcałości odparować. Przy
 • Definicja magnetyzm Co to jest związanych zporuszającymi się ładunkami elektrycznymi. Wszystkie ciała wmniejszym albo większym stopniu wykazują własności magnetyczne. Poruszający się ładunek jest źródłem pola
 • Definicja magnes ferrytowy Co to jest magnes trwały, wykonany ztwardych tlenków metali i ich stopów charakteryzujących się sporym polem koercji. Materiały otakiej własności tytułujemy ferrytami
 • Definicja masa relatywistyczna Co to jest wyraża się wzorem gdzie mo - masa spoczynkowa, v - szybkość ciała, c - szybkość światła wpróżni. Ze wzoru tego wynika, iż masa wzrasta, gdy rośnie szybkość poruszającego się ciała
 • Definicja mózg elektronowy Co to jest odmiennie komputer
 • Definicja magiczne liczby Co to jest 126 określające liczbę protonów lub neutronów wjądrze atomowym. Jądra posiadające m.l. protonów albo neutronów albo obu nukleonów równocześnie obdarzone są szczególnymi
 • Definicja magnetyczna struktura Co to jest magnetycznych wkryształach. S.m. opisuje się podając uśrednioną wczasie mikroskopową gęstość momentu magnetycznego M(x,y,z). Dla paramagnetyków idiamagnetyków M(x,y,z) = 0, dla
 • Definicja molowe ciepło właściwe Co to jest temperatura jednego mola substancji wzrosła ojeden stopień. W razie gazów m.c.w. zależy od tego, czy mechanizm ogrzewania dzieje się przy stałym ciśnieniu czy przy stałej
 • Definicja mikroskop polaryzacyjny Co to jest służący do badania materiałów wywołujących polaryzację światła. Przedmiot obserwowany jest oświetlany światłem spolaryzowanym. Światło przechodząc poprzez ośrodek anizotropowy
 • Definicja moment dipolowy magnetyczny Co to jest charakteryzująca zamknięty obwód zprądem. Kierunek wektora jest prostopadły do płaszczyzny, wktórej leży obwód zprądem, zwrot określony jest kierunkiem przepływu prądu ipokrywa
 • Definicja Maxwella równania Co to jest kwintesencję klasycznej teorii elektrodynamiki ( elektrodynamika klasyczna). Pierwsze zrównań: div D = , jest prawem Gaussa, które stwierdza, iż źródłem pola elektrycznego są
 • Definicja magnes trwały Co to jest stałego pola magnetycznego. M.t. jest wykonany ztwardych materiałów magnetycznych iwykorzystywany wpomiarowych urządzeniach elektrycznych, głośnikach, telefonach, urządzeniach do
 • Definicja Michelsona-Morleya doświadczenie Co to jest wpływ ruchu orbitalnego Ziemi na mierzoną wartość prędkości światła. Z klasycznego punktu widzenia wprzypadku ruchu Ziemi wkierunku do Słońca mierzona wartość prędkości światła
 • Definicja moment magnetyczny Co to jest okres dipolowy magnetyczny
 • Definicja moc elektryczna Co to jest elektrycznej. W razie prądu stałego moc elektryczna tracona na oporniku wynosi P=U I = I2 R =U2/R, gdzie P - moc, U - napięcie, I - natężenie, aR - opór. Dla prądu zmiennego
 • Definicja Millikana doświadczenie Co to jest pozwoliło wyznaczyć ładunek elementarny. Polegało ono na wprowadzeniu między okładki naładowanego kondensatora drobnych kropli oliwy. Ruch kropli wpolu elektrycznym kondensatora
 • Definicja mechanika klasyczna Co to jest makroskopowych poruszających się zprędkościami małymi wporównaniu zprędkością światła. Oparta jest na zasadach dynamiki Newtona. Prawa m. k. są słuszne we wszystkich inercjalnych
 • Definicja magnetyt Co to jest Fe3O4, najbogatsza wżelazo ruda żelaza. Należy do ferromagnetyków; temperatura Curie 851 K, gęstość 4,9-5,2 g/cm3, kruchy, optycznie nieprzezroczysty
 • Definicja manipulator Co to jest mechaniczne urządzenie do wykonywania pracy wniedostępnych miejscach, na przykład poruszania próbką umieszczoną we wnętrzu aparatury próżniowej
 • Definicja masa atomowa Co to jest atomowa masa
 • Definicja mendelew Co to jest otrzymywany sztucznie pierwiastek promieniotwórczy oliczbie porządkowej 101. Znane są izotopy 256Md i255Md
 • Definicja mezomorficzny stan Co to jest stałym, charakteryzującym się pełnym przestrzennym uporządkowaniem atomów, astanem ciekłym, któremu odpowiada bezwładny ruch cząsteczek. Zobacz także kryształy ciekłe
 • Definicja moc Co to jest rozmiar zdefiniowana jako pochodna pracy L po czasie t, P = dL/dt. Jednostką mocy jest wat (skrót W) 1W = 1J/1s. M. jest szybkością wykonywania pracy
 • Definicja magnetyczna indukcja Co to jest indukcja magnetyczna
 • Definicja moc akustyczna Co to jest średnia energia akustyczna wypromieniowana poprzez źródło dźwięku wjednostce czasu
 • Definicja magnes Co to jest materiał ferromagnetyczny pozostający wstanie namagnesowania. Wytwarza on wprzestrzeni wokół siebie pole magnetyczne
 • Definicja magnesowanie Co to jest porządkowaniu (ustawianiu wzajemnie równoległym) domen magnetycznych wmateriałach ferromagnetycznych. Dzieje się poprzez umieszczenie materiału ferromagnetycznego we wnętrzu
 • Definicja magneton jądrowy Co to jest magnetycznego = Ue/2Mc, gdzie U - stała Plancka podzielona poprzez 2, e - ładunek elementarny, M - masa protonu, c - szybkość światła. Służący do opisu magnetyzmu jąder inukleonów
 • Definicja magnetometr Co to jest wykorzystywany do pomiaru różnych wielkości magnetycznych, takich jak nasycenie namagnesowania, czy do wyznaczania namagnesowania próbek materiałów ferromagnetycznych
 • Definicja magnetosfera Co to jest decyzyjny wpływ na ruch naładowanych cząstek ma pole magnetyczne (ewentualnie także pole elektryczne) planety. M. Ziemi rozciąga się od górnych warstw jonosfery do odległości ok
 • Definicja magneton Co to jest ijądrowej jednostka momentu magnetycznego. Wyróżniamy m. Bohra opisujący własności magnetyczne układu atomowego, wynikające zruchu elektronów, i m. jądrowy służący do opisu
 • Definicja magneton Bohra Co to jest jednostka momentu magnetycznego B = Ue/2mec, gdzie U - stała Plancka dzielona poprzez 2, e - ładunek elementarny, me - masa elektronu, c - szybkość światła; 1B = 9,273 10-24 J/T
 • Definicja magnetooptyka Co to jest dział optyki, który zajmuje się badaniem wpływu pola magnetycznego na zjawiska optyczne, takie jak emisja, rozchodzenie się ipochłanianie światła, na przykład zdarzenie Zeemana
 • Definicja magnetyczna liczba kwantowa Co to jest rozmiar rzutu całkowitego momentu pędu elektronu J na zaznaczony kierunek, na ogół na kierunek zewnętrznego pola magnetycznego. Może przyjmować 2 J + 1 całkowitych albo
 • Definicja magnetyczny zapis obrazu Co to jest taśmie magnetycznej wpostaci odpowiedniego rozkładu namagnesowania resztkowego. Mechanizm ten bazuje na wymianie obrazu na ciąg impulsów elektrycznych, które przetworzone na pole
 • Definicja magnetostrykcja Co to jest deformacji sieci krystalicznej w trakcie magnesowania, przejawiające się wzmianie kształtu iwymiarów magnetyka. Zdarzenie to występuje wyraźnie wferro- iferrimagnetykach (żelazo
 • Definicja magnetyczne materiały Co to jest różnorakie wykorzystanie wtechnice. Rozróżnia się twarde imiękkie. M.m. miękkie wymagają w miarę słabych pól do namagnesowania irozmagnesowania. Służące są jako rdzenie
 • Definicja magnetyczne starzenie Co to jest magnetycznych materiału ferromagnetycznego postępująca wmiarę upływu czasu. Zmiany te wynikają ze zmian struktury domenowej, które mogą być odwracalne. Struktura domenowa może
 • Definicja mechanika statystyczna Co to jest definicje statystyczne zwiedzą omikroskopowej budowie układu złożonego zatomów icząsteczek. Pozwala obliczyć własności układów makroskopowych na podstawie informacji
 • Definicja magnez Co to jest oliczbie atomowej 12. Należy do ekipy pierwiastków ziem alkalicznych, posiada dwa elektrony walencyjne. Masa atomowa 24,3. W stanie naturalnym złożona jest ztrzech izotopów
 • Definicja masa Co to jest fizycznych, charakteryzuje bezwładność ciał. Z m. powiązane jest wpływ grawitacyjne. Jednostką masy jest kilogram (1 kg). Masa jest wielkością skalarną. Zobacz także masa
 • Definicja mangan Co to jest metali przejściowych. Liczba atomowa 25, masa atomowa 54,94. Jest srebrzystobiałym, kruchym metalem okonfiguracji elektronowej 3d54s2. W przyrodzie występuje jeden trwały izotop
 • Definicja Marconi, Guglielmo Co to jest wynalazca radia, które zbudował w1895-1897. Pierwsze połączenie radiowe poprzez kanał La Manche zrealizował w1897, aprzez Atlantyk w1901. Dostał Nagrodę Nobla zfizyki w1909 r
 • Definicja Mars Co to jest sąsiadująca zZiemią, ośrednicy 6800 km imasie 6 441 023 kg (0,11 masy Ziemi). Posiada dwa księżyce Phobos iDeimos. Krąży wokół Słońca zokresem 1,88 lat po orbicie większej od
 • Definicja Magnusa zjawisko Co to jest powstawanie poprzecznej siły działającej na wirujące ciało umieszczone wstrumieniu przepływającej cieczy albo gazu. Zdarzenie to wyjaśnia krzywoliniowy lot wirującej piłki
 • Definicja masa molowa Co to jest masa jednego mola substancji. To jest pożyteczne definicja, gdyż to jest masa zawsze takiej samej liczby atomów albo molekuł równej liczbie Avogadra
 • Definicja masa efektywna Co to jest charakteryzująca quasi-cząstki, na przykład elektrony wkrysztale. Na elektron działają siły pochodzące od rdzeni atomowych iinnych elektronów. Wartości tych sił nie znamy, ich
 • Definicja masa właściwa Co to jest masa jednostki objętości danej substancji; jednostką jest 1 kg/m3. Zobacz także gęstość
 • Definicja masowa liczba Co to jest umieszczana jest zlewej strony ugóry symbolu pierwiastka, na przykład dla 12C l.m. A = 12. Odpowiada sumie protonów ineutronów zawartych wjądrze danego izotopu. Zobacz także
 • Definicja masa związana Co to jest to, by można było stosować prawa dynamiki Newtona do opisu ruchu ciała poruszającego się wośrodku, wktórym doznaje ono oporu proporcjonalnego do jego prędkości
 • Definicja maszyny proste Co to jest wykonanie pracy. Liczba wykonanej pracy nie ulega zmianie przy użyciu m. p. Na ogół ich wykorzystanie prowadzi do pomniejszenia stosowanej siły (w zamian wzrasta droga). M.p. są
 • Definicja materia Co to jest zarówno ciała posiadające masę, wytwarzające pole grawitacyjne ipodlegające jego oddziaływaniu, jak ifale elektromagnetyczne. M. jest wnajbardziej ogólnym sensie budulcem
 • Definicja maszyny cyfrowe Co to jest zbudowane na elementach elektronicznych maszyny liczące, wykorzystywane do przetwarzania informacji. Zobacz także komputer
 • Definicja masowy spektrometr Co to jest spektrometr masowy
 • Definicja materia międzygalaktyczna Co to jest materia występująca wprzestrzeni międzygalaktycznej
 • Definicja mechanika Co to jest opisem ruchu ciał materialnych ioddziaływań mechanicznych. Oddziaływania mechaniczne to takie, których rezultatem jest zmiana ruchu ciał albo ich deformacja. M. dzieli się na
 • Definicja mechaniczny rezonans Co to jest zdarzenie przekazywania energii zjednego układu drgającego do innego; warunkiem koniecznym dla jego zaistnienia są identyczne częstości drgań własnych obu układów
 • Definicja Maxwella funkcja rozkładu Co to jest cząstek dN (v), których składowe prędkości należą do przedziału (v, v + dv): , gdzie N - liczba wszystkich cząstek, m - masa cząstki, T - temperatura, k - stała Boltzmanna. M.f.r
 • Definicja Maxwell, James Clark Co to jest ipierwszy kierownik Cavendish Laboratory. Prof. uniwersytetów wAberdeen, Cambridge i Londynie. Autor prac zdziedziny fizyki molekularnej, optyki, teorii sprężystości
 • Definicja mechanika relatywistyczna Co to jest dział fizyki zajmujący się opisem ruchu ciał poruszających się zprędkościami porównywalnymi zprędkością światła. Zobacz także względności teoria
 • Definicja Mendelejew, Dimitrij Iwanowicz Co to jest uniw. wSt. Petersburgu. Odkrył prawo okresowości pierwiastków chemicznych. Ułożył pierwiastki chemiczne wukład okresowy przewidując istnienie iwłasności chemiczne trzech
 • Definicja Merkury Co to jest ośrednicy 4880 km imasie 3 331 023 kg. Moment jej obiegu wokół Słońca wynosi 0,24 roku, moment obrotu wokół własnej osi ok. 59 dni, atmosferę ma bardzo rozrzedzoną. Temperatura na
 • Definicja metatrwałe stany układów kwantowych Co to jest przejście do stanów oniższej energii zjednoczesną emisją fotonu jest wzbronione. W stanie metatrwałym atom przebywa pewien czas, nazywany czasem życia = 1/P, gdzie P znaczy
 • Definicja metamorfizm Co to jest skorupy ziemskiej pod wpływem wysokiego ciśnienia iwysokiej temperatury. Wymienia się zarówno skład chemiczny skał, jak iich struktura itekstura. Wskutek tych przemian powstają
 • Definicja meteory Co to jest od 10-6 do 102 m. Poruszają się po orbitach eliptycznych. Powstają w trakcie rozpadu jąder komet; część znich może także być resztką materii, zktórej powstał Układ Słoneczny
 • Definicja metryczny system dziesiętny Co to jest opartych na metrze, jako jednostce długości, ikilogramie, jako jednostce masy, i stosujący jednostki pochodne będące potęgami liczby dziesięć, gdzie wykładnik potęgi może być
 • Definicja mikro Co to jest przedrostek służący do ustalenia podwielokrotności jednostki podstawowej będącej jej jedną milionową częścią, na przykład 1m = 10-6 m
 • Definicja mgławice Co to jest znajdujące się wkosmosie obłoki rozrzedzonego gazu, najczęściej silnie zjonizowanego zdomieszką pyłu. Rozmiary m. są rzędu 0,01-10 ps, masa z kolei ok. 0,01-1000 masy Słońca
 • Definicja miernik cyfrowy Co to jest miernik, wktórym pomiar wielkości mierzonej dzieje się wdyskretnych odstępach czasu, awynik pomiaru wyświetlany jest wpostaci cyfr
 • Definicja miernik analogowy Co to jest miernik wskazujący wartość mierzoną wsposób ciągły, na przykład miernik wskazówkowy
 • Definicja miedź Co to jest pierwiastek chemiczny oliczbie atomowej 29. Ma barwę czerwoną, jest bardzo dobrym przewodnikiem ciepła ielektryczności. Należy do ekipy metali półszlachetnych
 • Definicja mikrometr Co to jest wykorzystywane do pomiaru długości zdokładnością do 0,01 mm. Używana jest wnim proporcjonalność przesunięcia śruby do kąta obrotu. Przy pełnym obrocie oś śruby przesuwa się ojedną
 • Definicja międzynarodowy układ jednostek miar SI Co to jest układ jednostek miar SI
 • Definicja mikroelektronika Co to jest się konstruowaniem i badaniem własności icharakterystyk układów elektronicznych ominiaturowych rozmiarach, opartych na technologii półprzewodnikowej. M. aktualnie wdalszym ciągu
 • Definicja mikrofale Co to jest odługości od 1 mm do 30 cm; ten zakres długości odpowiada zakresowi częstości 300 do 1 GHz. M. są zaznaczone spośród fal elektromagnetycznych z racji na ich specyficzne własności
 • Definicja międzycząsteczkowe siły Co to jest jeżeli cząsteczki obdarzone są trwałym momentem dipolowym, wówczas s. m. są wynikiem oddziaływania pomiędzy dipolami elektrycznymi; jeżeli cząsteczki nie posiadają trwałych
 • Definicja mieszaniny chłodzące Co to jest które tworząc roztwór obniżają własną temperaturę. Na przykład mieszając lód otemperaturze 0 C zsolą kuchenną wproporcjach 3:1 otrzymamy roztwór, którego temperatura obniży się
 • Definicja mikroskop rentgenowski Co to jest otrzymania obrazu służące są fale elektromagnetyczne odługości odpowiadającej promieniom Roentgena. Za jego pomocą można dostać obraz wewnętrznej budowy obiektów
 • Definicja mikroskop optyczny Co to jest otrzymania obrazu używana jest wiązka światła. Umiejętność rozdzielcza mikroskopu optycznego jest rzędu 2000 ; jest ona ograniczona poprzez zdarzenie dyfrakcji izależy od apertury
 • Definicja milimetr słupa rtęci Co to jest pozaukładowa jednostka ciśnienia, odmiennie 1 Torr
 • Definicja mikroprojektor jonowy Co to jest obardzo dużej umiejętności rozdzielczej sięgającej 3 . Odwzorowaniu podlega ciało stałe uformowane wkształcie ostrza opromieniu krzywizny rzędu 1000 . Do ostrza przykładane jest
 • Definicja mikron Co to jest pozaukładowa jednostka długości oznaczana symbolem równa jednemu mikrometrowi 1m = 10-6 m; kolokwialna nazwa mikrometra
 • Definicja mila geograficzna Co to jest długości, odpowiada odległości między dwoma punktami leżącymi na równiku Ziemi, których długość geograficzna jest różna o4 min, co odpowiada odległości 7,42159 km
 • Definicja Millikan, Robert Andrews Co to jest fizyk amerykański. Prof. uniw. wChicago iPasadenie. Odkrył w1911 ładunek elektronu i wyznaczył stałą Plancka, w1923 dostał Nagrodę Nobla
 • Definicja mikrosynteza termojądrowa Co to jest pierwiastków (wodór, hel, lit), prowadzone pod kontrolą człowieka. Reakcje tego typu występują na Słońcu iinnych gwiazdach, na Ziemi udaje się je przeprowadzić jedynie wsposób
 • Definicja molowy ułamek Co to jest relacja liczby moli danej substancji do ogólnej liczby moli wszystkich substancji rozpuszczonych (w tym inaszej wybranej) irozpuszczalnika
 • Definicja MKS układ jednostek miar Co to jest układ jednostek miar wielkości mechanicznych, którego podstawowymi jednostkami są: metr, kilogram isekunda
 • Definicja miraż Co to jest występujące watmosferze ziemskiej, bazuje ono na powstawaniu obrazów odległych obiektów zpromieni biegnących po zakrzywionych torach. Zakrzywienie torów promieni świetlnych jest
 • Definicja MKSA układ jednostek miar Co to jest welektryczności imagnetyzmie. Podstawowymi jednostkami układu są: metr (m), kilogram (kg), sekunda (s) iamper (A), to są odpowiednio jednostki długości, masy, czasu inatężenia
 • Definicja moderatory neutronów Co to jest spowalniania neutronów w reaktorach jądrowych. Prawdopodobieństwo wywołania reakcji rozszczepiania jądra poprzez powolny neutron jest większe niż poprzez neutron błyskawiczny
 • Definicja moduł Younga Co to jest moduł sprężystości na rozciąganie; stała materiałowa, liczbowo równa sile potrzebnej do podwojenia długości ciała odkształcanego. Zobacz także Hookea prawo
 • Definicja molibden Co to jest pierwiastek chemiczny zVI ekipy układu okresowego należący do metali przejściowych. Liczba masowa 42; jest jasnoszarym metalem, trudno topliwym
 • Definicja moment bezwładności Co to jest opisu ruchu obrotowego bryły sztywnej względem wybranej osi obrotu. W razie jednorodnej bryły sztywnej m. b.: I =ĺmir2i , gdzie mi - masa i-tego elementu bryły sztywnej, ri
 • Definicja mol Co to jest liczbie atomowej wyrażonej wgramach; precyzyjniej odpowiada liczbie atomów zawartych w0,012 kg izotopu węgla 12C. W jednym molu mieści się liczba Avogadra atomów, jest to 6,021023
 • Definicja molekuła Co to jest chemicznego, zachowujący jego własności chemiczne. Stanowią ją jądra atomów tworzących związek chemiczny wraz ztzw. elektronami rdzenia atomowego (elektrony na wewnętrznych
 • Definicja moment kwadrupolowy Co to jest układ elektrycznie bez zaangażowania, dla którego wypadkowy okres dipolowy jest równy zeru. Rozkład ładunku dodatniego iujemnego nie jest jednak wpełni symetryczny
 • Definicja moment siły Co to jest iloczynem wektorowym promienia wodzącego r poprowadzonego od początku układu do punktu przyłożenia siły F: M = r ´ F. Wektor M jest prostopadły do płaszczyzny wyznaczonej poprzez
 • Definicja monochromator neutronów Co to jest neutronów monoenergetycznych (o prawie jednakowych energiach), działające na zasadzie mechanicznej albo wykorzystujące zdarzenie dyfrakcji. W pierwszym przypadku zciągłego widma
 • Definicja moment obrotowy Co to jest okres siły powodujący obrót ciała
 • Definicja moment pędu Co to jest wodzącego r ipędu p, J = r ´ p. Charakteryzuje ruch obrotowy ciała względem punktu odległego od niego or. Drugą zasadę dynamiki Newtona dla ruchu obrotowego można zapisać
 • Definicja mostki pomiarowe Co to jest nieznanych wielkości elektrycznych, takich jak oporność, pojemność czy indukcyjność, poprzez porównanie ich ze znanymi oporami, pojemnościami czy indukcyjnościami. Pomiarów można
 • Definicja multipol Co to jest rozkład ładunków) wytwarzający stałe albo zmienne pole elektryczne, posiadające - wodległości dużej wporównaniu do wytwarzającego je źródła - specyficzną własność, jest to
 • Definicja mosiądz Co to jest stop miedzi zcynkiem zniewielkim dodatkiem niklu, manganu ialuminium
 • Definicja monokryształy Co to jest budowie wewnętrznej. Powstają wtrakcie przejścia zfazy ciekłej albo gazowej do etapy stałej. W procesie tym na ogół powstaje bardzo sporo zarodzi krystalicznych rozrastających się
 • Definicja monochromatyczne światło Co to jest światło jednobarwne, którego długość fali zawarta jest wwąskim przedziale wartości; ś.m. można dostać stosując monochromatory, bądź filtry optyczne, źródłem ś.m. jest laser
 • Definicja metale Co to jest ielektryczności. Charakteryzują się połyskiem metalicznym, są nieprzezroczyste, wykazują sporą plastyczność. Charakterystyczną dla m. właściwością jest zależność ich oporności od
 • Definicja miesiąc Co to jest odstęp czasu od 28 do 31 dni, który odpowiada wprzybliżeniu okresowi obiegu Księżyca wokół Ziemi
 • Definicja Monte Carlo metoda Co to jest rozwiązywania zadań probabilistycznych poprzez symulowanie mechanizmów albo obliczanie wartości całek irozwiązywanie równań różniczkowych icałkowych. Obliczenia symulacyjne
 • Definicja manometr Co to jest pomiaru ciśnienia, wszczególności do pomiaru nadciśnienia płynów (cieczy igazów). W razie m. przystosowanych do pomiaru ciśnień niższych od atmosferycznego stosowana jest nazwa
 • Definicja masa zredukowana Co to jest wukładzie dwóch mas jest ilorazem iloczynu isumy obu mas. Służy do opisu ruchu ciał względem wspólnego środka masy
 • Definicja metr Co to jest wukładzie SI iinnych układach mechanizmu metrycznego. Obecnie przyjętą pojęciem metra jest długość równa 1650763,73 długości fali izotopu kryptonu 86Kr wpróżni, emitowanej przy
 • Definicja moduły sprężystości Co to jest własności sprężyste ciała. Przy małych odkształceniach wobszarze stosowalności prawa Hookea odkształcenia są proporcjonalne do siły je wywołującej. Współczynniki proporcjonalności
 • Definicja maszyna elektrostatyczna Co to jest urządzenie wykorzystywane do wytwarzania nadmiarowych ładunków elektrycznych, dzięki użyciu zjawiska elektryzowania się ciał poprzez pocieranie
 • Definicja miony Co to jest cząstki elementarne odkryte w promieniowaniu kosmicznym w1936. Masa mionu jest ok. 207 razy większa od masy elektronu. M. występują jako m. dodatnie iujemne, posiadają spin 1/2
 • Definicja mila morska Co to jest długości oznaczana Mm. To jest odległość między dwoma punktami na dowolnym południku ziemskim, których szerokość geograficzna jest różna ojedną minutę kątową; odpowiada to
 • Definicja międzygwiazdowa materia Co to jest pyłu. Kluczowym składnikami m.m. są wodór (70%) ihel (28%), resztę stanowią pozostałe pierwiastki. To jest jedna zform występowania materii wkolejnych fazach ewolucji Galaktyki. W
 • Definicja mikroskop Co to jest obserwacji małych obiektów niewidocznych gołym okiem. W zależności od metody obrazowania rozróżniamy kilka typów mikroskopów. Na ogół przyrząd ten złożona jest zzespołu soczewek
 • Definicja menisk Co to jest cieczy wmiejscu jej zetknięcia zciałem stałym. O kształcie m. decyduje wzajemna stosunek między siłami spójności wcieczy asiłami przylegania pomiędzy cząsteczkami cieczy
 • Definicja mega Co to jest przedrostek służący wmetrycznym systemie jednostek do tworzenia jednostek pochodnych 106 razy większych od jednostki podstawowej, na przykład 1 MHz = 106 Hz
 • Definicja membrana Co to jest umocowana wzdłuż obrzeża, wykorzystywana do przetwarzania drgań akustycznych na drgania elektryczne; stanowi obiekt przetwornika elektroakustycznego (głośnik, mikrofon
 • Definicja mili Co to jest m) - przedrostek służący do tworzenia jednostki pochodnej, będącej jedną tysięczną częścią jednostki podstawowej na przykład 1mm = 1/1000 m
 • Definicja magnetoelektryczne przyrządy pomiarowe Co to jest pomiarowe, dzięki których dokonuje się pomiaru natężenia prądu. Pomiar bazuje na tym, iż umieszczona wpolu stałego magnesu ruchoma ramka, poprzez którą przepływa mierzony prąd
 • Definicja maszyna cieplna Co to jest ciepło ze zbiornika ciepła przetwarza jego część wpracę mechaniczną, aresztę przekazuje do chłodnicy. M.c. pracująca wcyklu odwrotnym (pobiera ciepło od ciała chłodniejszego
 • Definicja momenty jąder atomowych Co to jest elektromagnetyczne. Stanowią fundamentalne źródło informacji owewnętrznej budowie jądra atomowego. Okres pędu jądra jest sumą geometryczną własnych momentów pędu (spinów
 • Definicja magnes nadprzewodnikowy Co to jest ferrytowym, którego uzwojenia wykonane są zmateriału nadprzewodzącego ( nadprzewodnictwo). W wyniku braku oporności wmateriale nadprzewodzącym, wzbudzony wuzwojeniu prąd i
 • Definicja mezony Co to jest pośredniej pomiędzy masą elektronu amasą protonu. Znane są mezony (pion odkryty w1947) iK (kaon) neutralne iobdarzone ładunkiem elementarnym dodatnim albo ujemnym. Posiadają
 • Definicja magnetohydrodynamika Co to jest badaniem oddziaływania pola elektromagnetycznego z przewodzącą cieczą albo gazem. Problemy tego typu pojawiły się początkowo wfizyce kosmicznej z racji na to, iż wkosmosie

Co to znaczy Fizyka pojęcia

Spis pojęć z przedmiotu fizyka. Eksperymenty fizyczne i przykłady. Definicje z fizyki. Wszystkie prawa, zasady fizyki. Tłumaczenie zasad i praw z przykładami.

Definicja Magnetohydrodynamika, Mezony, Magnes Nadprzewodnikowy, Momenty Jąder Atomowych, Maszyna Cieplna, Magnetoelektryczne Przyrządy Pomiarowe, Mili, Membrana, Mega co to znaczy.

Słownik Magnetohydrodynamika, Mezony, Magnes Nadprzewodnikowy co to jest.