PLAMY SŁONECZNE co to jest
Plamy Słoneczne, Przyspieszenie, Pasmo Energetyczne, Przemiana Fazowa, Polaryzacja Fal, Promień.

Definicje fizyka P

 • Definicja Ekwipotencjalna Powierzchnia Informacje ekwipotencjalna powierzchnia co to jest.
 • Definicja Katodowe Promienie Informacje katodę; wistocie to jest strumień elektronów, emitowanych poprzez żarzoną katodę iprzyspieszanych poprzez pole elektryczne przyłożone między anodę (potencjał nieujemny) ikatodę definicja.
 • Definicja Foucaulta Prąd Informacje prądy wirowe co znaczy.
 • Definicja Larmora Precesja Informacje Larmora precesja słownik.
 • Definicja Materiały Piezoelektryczne Informacje ceramiczne, gdzie występuje zdarzenie piezoelektryczne. Służące są jako przedmioty przetworników elektroakustycznych, zamieniające zmienny sygnał napięciowy na drgania akustyczne znaczenie.
 • Definicja Postulat Informacje twierdzenie przyjmowane jako prawdziwe bez dowodu czym jest.
 • Definicja Przemiana Informacje mechanizm, wktórym ulegają zmianie parametry układu co to jest.
 • Definicja Paliwowe Pręty Informacje atomowych, wykonane są zmateriałów rozszczepialnych, raczej zplutonu albo uranu wzbogaconego wizotop 235U. Wykorzystywanie wreaktorach p.p. podyktowane jest względami definicja.
 • Definicja Coriolisa Przyspieszenie Informacje Coriolisa siła co znaczy.
 • Definicja Nienasycona Para Informacje gęstość niż para nasycona wdanej temperaturze iprzy danym ciśnieniu, zmiana parametrów (temperatury iciśnienia) nie prowadzi do skroplenia pary, jedynie do zmiany jej gęstości słownik.
 • Definicja Izoentropowa Przemiana Informacje zachodząca przy zachowaniu stałej entropii układu. Odpowiednikiem takiej przemiany jest odwracalny mechanizm adiabatyczny, gdyż zdefinicji takiego procesu dQ = 0, zatem także dS znaczenie.
 • Definicja Sterujące Pręty Informacje wykonane zodpowiednich materiałów (silnie pochłaniających neutrony), wykorzystywane do kontrolowania szybkości przebiegu reakcji jądrowej. Za ich pomocą jest regulowana liczba czym jest.
 • Definicja Akustycznej Fali Prędkość Informacje dźwięku (zaburzenia sprężystego) omałej amplitudzie wróżnych ośrodkach sprężystych. Szybkość rozchodzenia się dźwięku zależy od ściśliwości igęstości ośrodka. W powietrzu mogą co to jest.
 • Definicja Optyczne Powiększenie Informacje wytwarzanego poprzez układ optyczny do odpowiednich wymiarów przedmiotu. Rozróżnia się p.o. liniowe - relacja długości obrazu do długości przedmiotu, ip.o. kątowe będące definicja.
 • Definicja Optyczna Pirometria Informacje wysokich temperatur. Pomiar bazuje na porównywaniu barwy świecenia gorącego obiektu zbarwą wzorca albo na pomiarze natężenia promieniowania. Wszystkie sposoby pirometryczne są co znaczy.
 • Definicja Jądrowe Powłoki Informacje energii) leżących poziomów energetycznych jądra atomowego. Różnice energii między poziomami należącymi do tej samej powłoki są wiele mniejsze niż różnica energii między powłokami słownik.
 • Definicja Fotoelektryczny Prąd Informacje prąd spowodowany emisją elektronów zciała stałego wwyniku bombardowania jego powierzchni fotonami. Zobacz także fotoelektryczne zdarzenie znaczenie.
 • Definicja Fazowa Prędkość Informacje wprzestrzeni etapy fali opisanej wzorem y = Asin2(t/T - x/), gdzie A - amplituda, T - moment, - długość fali, = 2(t/T - x/) - etap fali. Stałość etapy narzuca, by dx/dt = /T, ito czym jest.
 • Definicja Rozpadu Produkt Informacje typu rozpadu ciężkich jąder, która może nastąpić wniektórych wypadkach samorzutnie albo przez przeniknięcie do jądra cząstki elementarnej albo lekkiego jądra. W razie rozpadu co to jest.
 • Definicja Wodzący Promień Informacje wektor złączający start układu odniesienia zwybranym punktem przestrzeni, opisujący położenie tego punktu definicja.
 • Definicja Kwantowe Przejście Informacje przejście między dwoma stacjonarnymi stanami kwantowymi co znaczy.
 • Definicja Beta Przemiana Informacje rozpad beta słownik.
 • Definicja Sztuczna Jądrowa Przemiana Informacje przemiana jądrowa spowodowana poprzez ingerencję człowieka, prowadzącą do wytworzenia izotopów promieniotwórczych nie występujących wprzyrodzie wstanie naturalnym znaczenie.
 • Definicja Przepływ Informacje ruch płynu (cieczy albo gazu) pod wpływem przyłożonej siły. Dla gazów p. określany jest liczbą Macha. Dla cieczy wyróżniamy p. laminarny, wirowy, turbulentny czy nieustalony czym jest.
 • Definicja Wolfgang Pauli Informacje fizyk szwajcarski, dostał Nagrodę Nobla w1945 za sformułowanie tak zwany zakazu Pauliego. Wysunął hipotezę istnienia neutrino co to jest.
 • Definicja Potas Informacje zpierwszej ekipy układu okresowego, należy do metali alkalicznych. Liczba atomowa 19, masa atomowa 39,1; jest miękkim, srebrzystobiałym metalem, bardzo aktywnym chemicznie definicja.
 • Definicja Anodowa Poświata Informacje wktórym występuje świecenie gazu wczasie trwania wyładowania elektrycznego wgazach rozrzedzonych. Świecenie jest rezultatem wzbudzeń atomów albo cząsteczek gazu poprzez elektrony co znaczy.
 • Definicja Wodna Para Informacje woda wstanie gazowym. Zobacz także para słownik.
 • Definicja Parahel Informacje elektrony watomie mają antyrównolegle ustawione spiny. Początkowo hel uważano za mieszaninę dwóch gazów, gdyż wjego widmie optycznym występowały dwa rodzaje linii widmowych: linie znaczenie.
 • Definicja Pewnik Informacje twierdzenie przyjmowane bez dowodu czym jest.
 • Definicja Permaloj Informacje stop żelazo-niklowy zdomieszka- mi Mo, Cr iCu, zawartość Ni wstopie 36-85 %. Charakteryzuje się sporą przenikalnością magnetyczną istąd jego wykorzystanie welektrotechnice co to jest.
 • Definicja Pirometry Informacje wykorzystywane do pomiaru temperatury ciał od 900 K wzwyż. Skala pomiarowa jest opracowana na podstawie prawa promieniowania ciała idealnie czarnego. Dla ustalenia rzeczywistej definicja.
 • Definicja Plateau Informacje region, wktórym funkcja przyjmuje stałą wartość, na wykresie odcinek poziomy co znaczy.
 • Definicja Liniowa Polaryzacja Informacje stan polaryzacji fali świetlnej taki, iż koniec wektora elektrycznego opisuje wczasie drgań prostą, której kierunek jest taki sam wzdłuż całego promienia słownik.
 • Definicja Widzenia Pole Informacje część przestrzeni odwzorowywana poprzez układ optyczny znaczenie.
 • Definicja Plastyczność Informacje na trwałej zmianie kształtu pod wpływem działania zewnętrznej siły albo wewnętrznych naprężeń. Wiąże się ona zprzemieszczaniem atomów wciele stałym, dlatego najprościej zachodzi czym jest.
 • Definicja Kołowa Polaryzacja Informacje charakteryzujący się tym, iż koniec wektora elektrycznego opisuje okrąg. Płaszczyzna, wktórej leży okrąg, jest zawsze prostopadła do kierunku rozchodzenia się światła co to jest.
 • Definicja Jonizujące Promieniowanie Informacje wysokoenergetyczne, którego cząstki posiadają na tyle wysoką energię, iż są wstanie spowodować jonizację atomu. Należy do niego promieniowanie elektromagnetyczne odługości fali definicja.
 • Definicja Lokalne Elektryczne Pole Informacje dielektryka Elok; jest sumą pola zewnętrznego E0 ipola E pochodzącego od innych cząsteczek dielektryka działającego na wybrany obiekt Elok= E0 + E. Pole zewnętrzne E0 wywołuje co znaczy.
 • Definicja Atomu Energetyczny Poziom Informacje wartość energii, jaką może posiadać układ (jądro ielektrony) wstanie fundamentalnym albo wstanach wzbudzonych słownik.
 • Definicja Przewodniki Informacje przewodnictwo ma charakter elektronowy; należą do tej ekipy metale istopy metaliczne. W materiałach tych występują elektrony przewodnictwa zzewnętrznych powłok elektronowych znaczenie.
 • Definicja Polaryzator Informacje wykorzystywane do otrzymywania światła spolaryzowanego liniowo. Zbudowany jest zcienkiej folii zorganicznych związków chemicznych charakteryzujących się łańcuchową budową czym jest.
 • Definicja Plazma Informacje specyficzne własności. P. jest elektrycznie obojętna, gdyż zawiera taką samą liczba ładunków dodatnich, jak iujemnych. Słońce iinne gwiazdy zbudowane są zp. kompletnie co to jest.
 • Definicja Molekularne Promienie Informacje cząstek molekuł albo atomów poruszających się zprędkościami termicznymi wpróżni. P.m. otrzymujemy poprzez podgrzewanie substancji, która parując albo ulegając rozpadowi wydziela definicja.
 • Definicja Bariera Potencjału Informacje przestrzeni, wktórym energia potencjalna punktu materialnego przyjmuje większą wartość niż wpozostałej części tego obszaru. W mechanice klasycznej pkt. materialny (cząstka co znaczy.
 • Definicja Cząsteczek Polaryzacja Informacje spowodowana obecnością zewnętrznego pola elektrycznego. Pod wpływem pola cząsteczki (jeżeli posiadają własny okres dipolowy) będą ustawiać się tak, by ich własny okres dipolowy słownik.
 • Definicja Właściwa Przewodność Informacje charakteryzująca własności elektryczne materiałów, ich umiejętność do przenoszenia ładunku elektrycznego pod wpływem przyłożonego pola elektrycznego. Oznaczana jest literą , ajej znaczenie.
 • Definicja Objętościowa Pompa Informacje ssąco-tłocząca, działająca na zasadzie periodycznie zmieniającej się objętości, pompy tego typu nie wymagają obniżonego ciśnienia początkowego, końcowe ciśnienie jest rzędu 10-3 czym jest.
 • Definicja Magnetyczna Podatność Informacje charakteryzująca umiejętność substancji do zmiany namagnesowania pod wpływem zewnętrznego pola magnetycznego = I/H, gdzie I - namagnesowanie, H - natężenie pola magnetycznego co to jest.
 • Definicja Plazmon Informacje kolektywnych drgań gazu elektronowego wciele stałym. Gaz elektronów swobodnych jako całość może wykonywać drgania harmoniczne względem rdzeni sieci krystalicznej. Częstotliwość definicja.
 • Definicja Kątowa Prędkość Informacje czasu, wktórym ta zmiana nastąpiła, = d/dt; mierzona wradian/s. Wektor p.k. ma kierunek zgodny zkierunkiem osi obrotu bryły sztywnej. P.k. związana jest zprędkością liniową co znaczy.
 • Definicja Sił Pole Informacje na cząstkę działa siła F(r,v,t) ookreślonej wartości bezwzględnej, kierunku izwrocie. Argumentami funkcji opisującej siłę są: położenie r, szybkość v iczas t. Jeżeli siła zależy słownik.
 • Definicja Samoistny Półprzewodnik Informacje doskonale czysty monokryształ germanu albo krzemu albo innego materiału półprzewodnikowego znaczenie.
 • Definicja Próżniomierz Informacje ciśnień; wzależności od zakresu mierzonych ciśnień służące są próżniomierze różnych typów. Do pomiaru ciśnień nieco mniejszych od atmosferycznego służący jest p. rtęciowy, dla czym jest.
 • Definicja Stała Plancka Informacje odmiennie kwant działania, oznaczona literą h. Jej wartość wynosi 6,6249110-34 Js. Planck przyjął, iż energia pola elektromagnetycznego może zamieniać się tylko porcjami równymi E co to jest.
 • Definicja Radialna Prędkość Informacje ciała niebieskiego na prostą łączącą obserwatora zobserwowanym ciałem, a więc prędkość zmian odległości ciała od obserwatora. Przy wyznaczaniu p.r. uwzględnia się ruch orbitalny definicja.
 • Definicja Chemiczne Źródła Prądu Informacje chemiczna zamieniana jest na energię elektryczną. Znane są źródła jednorazowe - ogniwa, które po przereagowaniu reagentów są wyrzucane, bądź wielokrotnego użytku: akumulatory co znaczy.
 • Definicja Grupowa Prędkość Informacje tak zwany pakietu falowego (na przykład dudnień) g = d/dk, gdzie - częstotliwość fali, k = 1/ wektor falowy, - długość fali. Szybkość grupowa jest różna od prędkości fazowej słownik.
 • Definicja Statyczny Quasi Proces Informacje stanu stacjonarnego, parametry termodynamiczne opisujące układ wkażdej chwili różnią się od parametrów stanu ustalonego onieskończenie małą wartość. Mechanizm taki przebiega znaczenie.
 • Definicja Aparat Projekcyjny Informacje urządzenie optyczne, które pozwala na rzutowanie obrazów różnych obiektów dzięki wiązki światła na ekran. W ten sposób uzyskuje się ich zwiększenie czym jest.
 • Definicja Pomiar Informacje znalezienie wartości wielkości fizycznej. Woperacji tej stosowane są przyrządy pomiarowe do porównywania wielkości mierzonych zwzorcami iwykonywane są konieczne obliczenia co to jest.
 • Definicja Elektryczny Prąd Informacje albo jonów. P.e. charakteryzuje rozmiar nazywana natężeniem prądu I = dq/dt, gdzie q ładunek elektryczny. W metalach za przepływ prądu odpowiedzialny jest ruch elektronów definicja.
 • Definicja Zwyczajny Promień Informacje powstający przy załamaniu światła poprzez kryształy jednoosiowe, posiadające cechę dwójłomności. Światło wp.z. jest spolaryzowane liniowo wkierunku prostopadłym do kierunku co znaczy.
 • Definicja Próżni Elektryczna Przenikalność Informacje Coulomba prawo słownik.
 • Definicja Zegarów Paradoks Informacje poruszającego się zprędkością bliską prędkości światła wporównaniu zzegarem spoczywającym. Sukces ten został przewidziany poprzez szczególną teorię względności. Czas płynie znaczenie.
 • Definicja Para Informacje Definicja stosowane zamiennie zpojęciem gaz. Odnosi się do klasy gazów, które można skroplić wwarunkach niezbyt odległych od normalnych. P. powstaje wwyniku przemiany fazowej czym jest.
 • Definicja Teoria Pola Informacje teoria zajmująca się własnościami pól fizycznych co to jest.
 • Definicja Równanie Poissona Informacje równanie adiabaty definicja.
 • Definicja Przegrzanie Informacje stałej, bazuje na ogrzaniu danej etapy ponad temperatury przemiany fazowej. Przegrzana etap znajduje się wstanie metatrwałym, aw sprzyjających warunkach (pojawienie się ośrodków co znaczy.
 • Definicja Pomiarowy Przyrząd Informacje przetwarzania wielkości mierzonej na użyteczną dla człowieka informację. Wiadomość ta może być podawana wróżnoraki sposób: wyświetlenie wielkości wartości zmierzonej, zapisanie słownik.
 • Definicja Płaszczyzna Polaryzacji Informacje poprzez wektor falowy (kierunek rozchodzenia się fali) iwektor natężenia pola elektrycznego. P.p. polaryzatora to płaszczyzna drgań przepuszczanych poprzez to urządzenie znaczenie.
 • Definicja Paramagnetyki Informacje magnetyczna jest nieco większa od jedności, na przykład O2, Li, Ca, Na, K, Mg, roztwory wodne soli zawierające jony pierwiastków przejściowych iniektóre kryształy. P. są czym jest.
 • Definicja Elektryczna Przenikalność Informacje literą ) określająca, jak zmieni się siła wzajemnego oddziaływania elektrostatycznego między dwoma ładunkami elektrycznymi umieszczonymi wośrodku materialnym wstosunku do siły co to jest.
 • Definicja Krytyczne Magnetyczne Pole Informacje pole magnetyczne onatężeniu Hk powodujące zniszczenie nadprzewodnictwa definicja.
 • Definicja Koercji Pole Informacje Hc, potrzebne do całkowitego rozmagnesowania ferromagnetyku, albo pola zmiennego elektrycznego Ec, przy którym wartość polaryzacji ferroelektryku równa jest zeru. Po co znaczy.
 • Definicja Rentgenowskie Promieniowanie Informacje elektromagnetyczne odługości fali krótszej od promieniowania nadfioletowego. Widmo tego promieniowania może być ciągłe albo liniowe. Liniowe, zwane także charakterystycznym, jest słownik.
 • Definicja Krytyczny Punkt Informacje wktórym kończy się krzywa równowagi cieczy igazu; ustala on parametry krytyczne układu: temperaturę krytyczną, ciśnienie krytyczne iobjętość krytyczną. Oprócz tego punktem nie znaczenie.
 • Definicja Światła Polaryzacja Informacje elektrycznego, które następuje po przejściu poprzez polaryzator (urządzenie optyczne zbudowane złańcuchowych cząsteczek organicznych), przejściu poprzez kryształy posiadające czym jest.
 • Definicja Anodowe Promienie Informacje obserwowana wlampie elektronowej albo rurze do wyładowań wgazach rozrzedzonych. Swobodne elektrony przyspieszane są wkierunku anody, bombardując jej powierzchnię wywołują co to jest.
 • Definicja Hamowania Promieniowanie Informacje elektromagnetyczne powstające wefekcie oddziaływania naładowanych cząstek zpolem elektrostatycznym jąder atomowych ielektronów. To jest promieniowanie ciągłe, wzakresie długości definicja.
 • Definicja Przezroczystość Informacje rozmiar określająca, jaka część padającego światła przechodzi poprzez substancję odanej grubości (nie ulega pochłonięciu albo nie jest rozproszona co znaczy.
 • Definicja Faradaya Puszka Informacje Faradaya klatka słownik.
 • Definicja Prostownik Informacje wymiany prądu zmiennego na prąd stały. Elementem prostującym najczęściej stosowanym jest dioda próżniowa albo półprzewodnikowa. P. zbudowany na jednej diodzie jest p znaczenie.
 • Definicja Newtona Pierścienie Informacje jednakowej grubości powstające wświetle przechodzącym albo wświetle odbitym od powierzchni sferycznej leżącej na płaszczyźnie. Przy wykorzystaniu światła monochromatycznego czym jest.
 • Definicja Polaroid Informacje wykorzystywany do liniowej polaryzacji światła. To jest cienka błonka wklejana między płytki szklane. Błona ta zbudowana jest zcząsteczek organicznych odługich łańcuchach, które co to jest.
 • Definicja Teoria Pasmowa Informacje opisująca właściwości elektronów walencyjnych poruszających się wperiodycznym potencjale sieci krystalicznej. Zakłada, iż elektrony zzewnętrznej powłoki wmetalu stają się definicja.
 • Definicja Nachylenia Jednakowego Prążki Informacje interferencji światła pochodzącego zrozciągłego źródła światła padającego na płasko-równoległą przezroczystą płytkę. Różnica dróg optycznych między promieniem odbitym od przedniej co znaczy.
 • Definicja Walencyjne Pasmo Informacje zrozszczepienia poziomu walencyjnego. Na każdym podpoziomie mogą się znaleźć tylko dwa elektrony oprzeciwnych spinach. Jeżeli pierwiastek ma parzystą liczbę elektronów, to można słownik.
 • Definicja Molekularna Pompa Informacje cząsteczki odpompowywanego gazu porywane są poprzez ruchomą część pompy iusuwane zobjętości pompowanej. Pompy tego typu nie wymagają obniżonego ciśnienia przy starcie, końcowe znaczenie.
 • Definicja Elektryczne Przewodnictwo Informacje ładunku elektrycznego wośrodku materialnym pod wpływem pola elektrycznego. Istnieje pewna ekipa ciał stałych icieczy, które posiadają umiejętność przenoszenia ładunku czym jest.
 • Definicja Ziemskie Przyspieszenie Informacje poprzez siłę ciężkości każdemu ciału swobodnie spadającemu. P.z. zależy od szerokości geograficznej ijest najmniejsze na równiku, po pierwsze dlatego, iż Ziemia nie jest co to jest.
 • Definicja Przesłona Informacje ograniczająca wiązkę świetlną wukładach optycznych. Rolę p. spełnia na przykład źrenica oka. Rozmiary p. decydują onatężeniu oświetlenia, jakości odwzorowania, głębi ostrości definicja.
 • Definicja Próżnia Informacje wzamkniętym naczyniu pod ciśnieniem mniejszym od ciśnienia atmosferycznego. P. dzielimy na wysoką, średnią iniską. Podziału dokonano z racji na rozmiar średniej drogi swobodnej co znaczy.
 • Definicja Polowa Prędkość Informacje pola zakreślanego poprzez promień wodzący poruszającego się punktu wjednostce czasu. W razie ruchu punktu pod wpływem siły centralnej (ruch planet wokół Słońca) szybkość polowa słownik.
 • Definicja Przebicie Informacje izolacyjnych izolatora pod wpływem przyłożonego zewnętrznego pola elektrycznego. Izolator rozpoczyna przewodzić prąd elektryczny. Najlepiej zostało zbadane zdarzenie p. wgazach. P znaczenie.
 • Definicja Histerezy Pętla Informacje histereza dielektryczna, histereza magnetyczna czym jest.
 • Definicja Adiabatyczna Przemiana Informacje wktórej układ nie zmienia ciepła zotoczeniem. Może zachodzić wówczas, gdy układ jest termicznie izolowany od otoczenia, albo gdy mechanizm jest prowadzony bardzo błyskawicznie co to jest.
 • Definicja Polaryzacja Informacje powstawaniu wobjętości dielektryka elektrycznego momentu dipolowego. Może zachodzić samoistnie (spontanicznie) albo pod wpływem pola elektrycznego. (2) Wektorowa rozmiar fizyczna definicja.
 • Definicja Fal Propagacja Informacje swobodne rozchodzenie się fal wośrodku co znaczy.
 • Definicja Sorpcyjna Pompa Informacje zasada działania oparta jest na zjawisku pochłaniania gazów poprzez aktywny pochłaniacz (Ti, Zr, Mo), naparowywany na ścianki naczynia. By zwiększyć prędkość pompowania, stosuje słownik.
 • Definicja Perihelium Informacje leżący najbliżej Słońca. Planety krążą wokół Słońca po orbitach eliptycznych, Słońce znajduje się wjednym zognisk elipsy. Ziemia poprzez p. przechodzi zimą znaczenie.
 • Definicja Magnetyczne Pole Informacje poruszające się ładunki; ma ono charakter wirowy; jest polem niezachowawczym; robota wykonana wzdłuż zamkniętego konturu wtym polu zależy od drogi. Każdemu punktowi p.m czym jest.
 • Definicja Zjawisko Piezoelektryczne Informacje wdielektrykach, opierające na tym, iż przyłożone zewnętrzne pole elektryczne wywołuje deformację mechaniczną dielektryka (proporcjonalną do jego wartości) ina odwrót, deformacja co to jest.
 • Definicja Parawodór Informacje elektrony mają spiny ustawione antyrównolegle. W okolicy p. istnieje ortowodór, wktórym spiny elektronowe ustawione są równolegle. W warunkach normalnych te dwie odmiany definicja.
 • Definicja Półprzewodniki Informacje elektrycznej mniejszej niż przewodność metali, lecz większej niż przewodność izolatorów. W modelu pasmowym ciała stałego substancje te charakteryzują się istnieniem przerwy co znaczy.
 • Definicja Planety Informacje krążące wokół Słońca po eliptycznych orbitach, świecące odbitym światłem słonecznym. Posiadają w miarę sporą gęstość 0,7-5,7 g/cm3, czym odróżniają się od komet, z kolei od słownik.
 • Definicja Czynny Przekrój Informacje prawdopodobieństwo zajścia danego procesu fizycznego, na przykład p.cz. na rozproszenie sprężyste elektronu na atomach. P.cz. jest funkcją energii. W razie zderzeń między atomami znaczenie.
 • Definicja Pozytonium Informacje wktórym miejsce protonu zajmuje pozyton, to jest stan związany pozytonu ielektronu. P. jest układem metatrwałym; ulega zanikowi wwyniku anihilacji pozytonu ielektronu. W czym jest.
 • Definicja Elektrostatyczne Pole Informacje nieruchome ładunki elektryczne. Każdemu punktowi tego pola przypisany jest wektor natężenia pola elektrycznego E, zdefiniowany następująco E = F/q, gdzie F - siła Coulomba, q co to jest.
 • Definicja Równoległa Płasko Płytka Informacje substancji przezroczystej owspółczynniku załamania n, ograniczona równoległymi płaszczyznami tak, iż jej umiejętność skupiająca równa się zero. Droga optyczna wp.p.-r. jest równa definicja.
 • Definicja Paramagnetyzm Informacje ciał wzewnętrznym polu magnetycznym wkierunku zgodnym zpolem, opierające na orientowaniu się spinów elektronowych równolegle do pola. W tym przypadku odnosi się to do spinów co znaczy.
 • Definicja Słońca Promieniowanie Informacje elektromagnetyczne ikorpuskularne emitowane poprzez Słońce. Promieniowanie elektromagnetyczne jest promieniowaniem ciągłym od fal radiowych do nadfioletu, wnadfiolecie ( < 1000 słownik.
 • Definicja Kołowa Przemiana Informacje realizacji której gaz roboczy powraca do stanu początkowego. Przemiana taka może na przykład składać się zdwóch adiabat idwóch izoterm. W jednej części cyklu ciało robocze znaczenie.
 • Definicja Magnetyczna Przenikalność Informacje symbolem ,) wiążąca wektor natężenia pola magnetycznego H zwektorem indukcji magnetycznej B = H. W ośrodkach nieizotropowych p.m. jest tensorem, aw ośrodkach izotropowych jest czym jest.
 • Definicja Planck, Max Karl Ernst Ludwig Informacje dostał Nagrodę Nobla za odkrycie kwantów energii. Jego zasadniczym sukcesem było podanie teoretycznego opisu rozkładu energii wwidmie promieniowania ciała idealnie czarnego. W co to jest.
 • Definicja Przekaźnik Informacje budowania automatycznych układów sterujących. P. pod wpływem zewnętrznych bodźców wymienia skokowo wielkości fizyczne wsterowanym poprzez siebie układzie. P. może na przykład definicja.
 • Definicja Strumieniowa Wodno Pompa Informacje wykorzystująca zdarzenie ujemnego ciśnienia statycznego. Woda wypływająca poprzez przewężenie zdużą szybkością zasysa gaz wobjętości odpompowywanej. Ciśnienie końcowe, jakie udaje co znaczy.
 • Definicja Sorbcyjna Jonowo Pompa Informacje wykorzystano dwa zjawiska: sorpcję gazów ipompowanie jonowe. Pompowanie wtakiej pompie bazuje na jonizacji gazu (najczęściej wykorzystujemy wyładowanie wgazach rozrzedzonych słownik.
 • Definicja P Informacje puaz znaczenie.
 • Definicja Pion Informacje mezon czym jest.
 • Definicja Kołowy Proces Informacje kołowy mechanizm co to jest.
 • Definicja Przełącznik Informacje urządzenie wykorzystywane do zwierania irozwierania obwodu elektrycznego definicja.
 • Definicja Przerzutnik Informacje układ elektroniczny odwóch stanach równowagi trwałej, przejście między nimi wykonywane jest poprzez zewnętrzny sygnał wyzwalający co znaczy.
 • Definicja Przesunięcia Prąd Informacje elektryczne, które podobnie jak prąd elektryczny, jest źródłem pola magnetycznego. Dlatego prędkość zmian indukcji elektrycznej dD/dt nazywana jest p.p. Zobacz także równania słownik.
 • Definicja Stały Prąd Informacje stały wczasie przepływ ładunku elektrycznego poprzez poprzeczny przekrój przewodnika. Odpowiada to stałości wczasie natężenia prądu znaczenie.
 • Definicja Siatki Prąd Informacje prąd powstający wobwodzie siatki trójelektrodowej lampy próżniowej czym jest.
 • Definicja Trójfazowy Prąd Informacje prąd zmienny służący do zasilania urządzeń elektrycznych odużym poborze mocy. Urządzenie korzysta ztrzech prądów przesuniętych wfazach okąt 120 co to jest.
 • Definicja Pa Informacje paskal definicja.
 • Definicja Zmienny Prąd Informacje natężeniu; zamieniać się może zarówno kierunek ruchu ładunków elektrycznych, jak iich liczba przepływająca wjednostce czasu poprzez poprzeczny przekrój przewodnika co znaczy.
 • Definicja Prądnica Informacje urządzenie do wytwarzania energii elektrycznej kosztem energii mechanicznej dzięki użyciu zjawiska indukcji elektromagnetycznej słownik.
 • Definicja Ślepa Plamka Informacje miejsce na siatkówce oka nieczułe na światło, wktórym nerw wzrokowy wchodzi do oka znaczenie.
 • Definicja Pozyton Informacje równej masie elektronu, lecz oładunku elementarnym dodatnim, oznaczana e+. Przy zderzeniu pozytonu zelektronem zachodzi zdarzenie anihilacji, a więc zaniku cząstek materialnych czym jest.
 • Definicja Zjawiska Powierzchniowe Informacje zjawiska fizyczne zachodzące na powierzchni etapy skondensowanej (ciała stałego albo cieczy). Należą do nich pomiędzy innymi zwilżanie, przyleganie, adsorpcja co to jest.
 • Definicja Jednostka Pozaukładowa Informacje jednostka nie należąca do układu jednostek, służąca ze względów historycznych, na przykład jednostka ciśnienia tor albo jednostka długości mila morska definicja.
 • Definicja Elektronowa Powłoka Informacje ekipa elektronów watomie otej samej głównej liczbie kwantowej. Zobacz także kwantowe liczby co znaczy.
 • Definicja Elektronowe Powinowactwo Informacje poprzez atom dodatkowego elektronu iwytwarzania ujemnego jonu. Miarą p.e. jest energia będąca różnicą między energią ujemnego jonu aenergią stanu podstawowego. Tendencję do słownik.
 • Definicja Falowa Powierzchnia Informacje zestaw punktów, wktórych wdanej chwili etap fali przyjmuje tę samą wartość znaczenie.
 • Definicja Powietrze Informacje atmosferę ziemską. Średni skład suchego powietrza jest następujący: 78,026% azotu, 21% tlenu, 0,03% dwutlenku węgla, 0,014% wodoru, 0,93% gazów szlachetnych (jednoatomowe: argon czym jest.
 • Definicja Chemiczny Potencjał Informacje się energia wewnętrzna albo energia swobodna układu, jeżeli doda się do niego jedną cząstkę i-tego rodzaju. P.ch. jest funkcją stanu stosowaną do opisu układu termodynamicznego co to jest.
 • Definicja Fermiego Poziom Informacje max. energia, jaką mogą przyjmować elektrony swobodne wciele stałym wtemperaturze zera bezwzględnego definicja.
 • Definicja Magnetyczna Pozostałość Informacje indukcja magnetyczna, która pozostaje wferromagnetyku wchwili wyłączenia zewnętrznego pola magnetycznego; jeden zparametrów charakteryzujący materiały magnetyczne co znaczy.
 • Definicja Prądu Prostowanie Informacje mechanizm opierający na wymianie prądu zmiennego na prąd stały, wprocesie tym używane są przyrządy nazywane prostownikami prądu słownik.
 • Definicja Półfalówka Informacje anizotropowego (kryształu) przezroczystego dla światła, posiadająca tę własność, iż dwa promienie przechodząc poprzez płytkę wdwóch kierunkach wzajemnie prostopadłych po wyjściu znaczenie.
 • Definicja Donorowy Półprzewodnik Informacje atomami zpiątej ekipy układu okresowego. Wprowadzenie takiej domieszki skutkuje pojawienie się wprzerwie energetycznej, tuż pod dnem pasma przewodnictwa poziomów donorowych. Już czym jest.
 • Definicja Praca Informacje zdefiniowana jako iloczyn skalarny siły F iprzesunięcia s wprzypadku, gdy siła jest stała (L = Fscos, gdzie jest kątem między siłą iprzesunięciem). Wogólności p. wyrażona jest co to jest.
 • Definicja Indukcyjny Prąd Informacje elektrycznym, poprzez który przechodzi zmienny wczasie strumień indukcji magnetycznej. Obwód elektryczny obejmuje pewną powierzchnię, iloczyn skalarny wektora reprezentującego tę definicja.
 • Definicja Wyjścia Praca Informacje przeniesienia elektronu zpoziomu Fermiego do próżni (na zewnątrz ciała stałego); jest stałą materiałową charakteryzującą powierzchnię przewodnika. P.w. zależy od struktury co znaczy.
 • Definicja Prazeodym Informacje pierwiastek chemiczny zIII ekipy układu okresowego; należy do lantanowców. Liczba atomowa 59, masa atomowa 140,907, jest srebrzystobiałym metalem słownik.
 • Definicja Krytyczny Prąd Informacje wartość prądu elektrycznego płynącego poprzez nadprzewodnik, przy której pojawia się oporność elektryczna znaczenie.
 • Definicja Wirowe Prądy Informacje do rozpraszania energii, powstające wprzewodnikach umieszczonych wzmiennym polu magnetycznym. Szczególnie niepożądane jest występowanie prądów wirowych wrdzeniach transformatorów czym jest.
 • Definicja Interferencyjne Prążki Informacje naprzemiennie, powstające wwyniku interferencji światła; jasne powstają wówczas, gdy różnica dróg optycznych między interferującymi falami równa się całkowitej wielokrotności co to jest.
 • Definicja Prędkość Informacje wielkością wektorową (dla jej ustalenia musimy podać wartość bezwzględną, kierunek izwrot), oznaczana symbolem v, azdefiniowana jako pochodna wektora położenia r po czasie t: v definicja.
 • Definicja Precesja Informacje podparta wjednym punkcie, wokół której wiruje figura sztywna. Wolny koniec osi zatacza wprzestrzeni okrąg zprędkością kątową p., który jest rezultatem działania niezerowego co znaczy.
 • Definicja Grubości Równej Prążki Informacje występujące w trakcie oświetlania cienkiej warstwy ozmiennej grubości równoległą wiązką światła. Prążki zlokalizowane są na powierzchni warstwy iodpowiadają liniom jednakowej słownik.
 • Definicja Potencjał Informacje wykorzystywana do opisu szczególnego pola wektorowego, mianowicie takiego pola, wktórym wykonana robota nie zależy od drogi. Potencjał jest funkcją skalarną określoną dla każdego znaczenie.
 • Definicja Światła Prędkość Informacje fali elektromagnetycznej wpróżni wynosząca c = 299792,5 0,4 km/s. P.ś. jest fundamentalną stałą fizyczną. Jest wielkością niezmienną przy zmianie układu odniesienia; żaden sygnał czym jest.
 • Definicja Odwracalny Proces Informacje biegnący wtaki sposób, iż następne stadia procesu różnią się pomiędzy sobą nieskończenie niewiele (parametry układu), tak iż prawdopodobieństwo zajścia procesu wobu kierunkach co to jest.
 • Definicja Pręt Informacje figura sztywna, której jeden wymiar jest wiele większy od dwóch pozostałych, może być traktowana jako przedmiot jednowymiarowy definicja.
 • Definicja Nieodwracalny Proces Informacje wjednym kierunku. Przewarzająca część mechanizmów zachodzących samorzutnie wprzyrodzie jest procesami nieodwracalnymi, kierunek ich przebiegu zdeterminowany jest wzrostem entropii co znaczy.
 • Definicja Uogólniona Prędkość Informacje rozmiar zdefiniowana jako czasowa pochodna współrzędnej uogólnionej, którą może być zarówno współrzędna przestrzenna, jak ikąt słownik.
 • Definicja Promet Informacje pierwiastek promieniotwórczy ztrzeciej ekipy układu okresowego, lantanowiec. Liczba atomowa 61. Naturalny nie został wykryty; otrzymuje się go tylko wreakcjach jądrowych znaczenie.
 • Definicja Termodynamiczny Proces Informacje jest układ termodynamiczny, jest to pewien fragment przestrzeni wypełniony materią. Parametry termodynamiczne opisujące układ (temperatura, ciśnienie, objętość) są dla całego czym jest.
 • Definicja Kanalikowe Promienie Informacje Zostały zaobserwowane wten sposób, iż wlampie elektronowej spostrzeżono luminescencję szkła poza katodą, wktórej były otwory. Przyspieszone wkierunku katody jony dodatnie co to jest.
 • Definicja Jonowe Promienie Informacje promienie jonów przy założeniu, iż mają one kształt kulisty. Wyznacza się je zpomiarów odległości międzyatomowych sposobami rentgenograficznymi zdokładnością do kilku setnych definicja.
 • Definicja Liczba Porządkowa Informacje numer pierwiastka chemicznego wukładzie okresowym co znaczy.
 • Definicja Promieniowanie Informacje wytwarzanie pola elektromagnetycznego (fali elektromagnetycznej wujęciu klasycznym albo kreacji fotonów wujęciu kwantowym) ijego wpływ zmaterią; wtym terminie mieści się także słownik.
 • Definicja Atmosfery Promieniotwórczość Informacje naturalnych isztucznych ciał promieniotwórczych. Sztuczne ciała promieniotwórcze dostają się do atmosfery wwyniku prób zbronią jądrową czy wypadków welektrowniach atomowych. W znaczenie.
 • Definicja X Promienie Informacje elektromagnetyczne odługości fali krótszej od promieniowania ultrafioletowego, awiększej niż promieniowanie . Promienie X zostały wykryte izbadane poprzez niemieckiego fizyka czym jest.
 • Definicja Promieniotwórczość Informacje nietrwałych izotopów polegająca na emisji cząstek elementarnych albo lekkich jąder ipowstaniu innego izotopu, na ogół innego pierwiastka. P. jeżeli dotyczy izotopów występujących co to jest.
 • Definicja Elektromagnetyczne Promieniowanie Informacje fale elektromagnetyczne definicja.
 • Definicja Gamma Promieniowanie Informacje elektromagnetyczne onajmniejszej długości fali. Źródłem tego promieniowania są przemiany jądrowe; oznaczane jest symbolem . To jest w najwyższym stopniu przenikliwa składowa co znaczy.
 • Definicja Czerenkowa Promieniowanie Informacje elektromagnetyczne emitowane poprzez cząstki naładowane (na przykład elektrony) poruszające się wośrodku materialnym zprędkością większą od prędkości fazowej światła wtym ośrodku słownik.
 • Definicja Protaktyn Informacje ekipy układu okresowego oliczbie atomowej 91, należy do aktynowców, jest promieniotwórczy, nie posiada trwałych izotopów. Pa jest kowalnym metalem, w miarę słabo zbadanym znaczenie.
 • Definicja Zrównoważone Promieniowanie Informacje elektromagnetyczne będące wrównowadze termodynamicznej ze ściankami ciała idealnie czarnego ookreślonej temperaturze (promieniowanie wypełniające wnękę wydrążoną wciele stałym czym jest.
 • Definicja Reliktowe Promieniowanie Informacje elektromagnetyczne wypełniające cały Wszechświat, będące pozostałością po hipotetycznym Ogromnym Wybuchu ( Big-Bang). Rozkład widmowy tego promieniowania jest zbliżony do rozkładu co to jest.
 • Definicja Podczerwone Promieniowanie Informacje elektromagnetyczne ofali dłuższej od fal świetlnych. Zawiera się wobszarze długości fali od 0,74 m do 1-2 mm. Widmo tego promieniowania może być liniowe, pasmowe albo ciągłe definicja.
 • Definicja Jądrowy Potencjał Informacje energii potencjalnej oddziaływania między nukleonami od ich wzajemnej odległości. Wpływ jądrowe nie jest jeszcze dobrze poznane, więc wyrażenie na p. j. nie jest znane co znaczy.
 • Definicja Podczerwieni Promiennik Informacje lampa żarowa, służąca jako źródło ciepła. To jest lampa napełniona gazem zżarową spiralą wolframową, promieniuje wobszarze podczerwieni odługości fali 1-2 mm słownik.
 • Definicja Protuberancje Informacje wyrzucanych na wysokość do setek tys. kilometrów powyżej powierzchnię Słońca. Czas życia p. wynosi od kilkudziesięciu min. do kilku dni. Tory opadania p. i ich kształt świadczą znaczenie.
 • Definicja Nadzwyczajny Promień Informacje stosuje się do prawa załamania światła. Promień taki pojawia się, gdy światło przechodzi poprzez kryształy oniskiej symetrii posiadające cechę dwójłomności. Światło wtym promieniu czym jest.
 • Definicja Świetlny Promień Informacje optyki geometrycznej. Fikcyjna, nieskończenie cienka wiązka światła wyznaczająca kierunek jego rozchodzenia się. Zakłada się, iż promienie są niezależne od siebie. W optyce co to jest.
 • Definicja Proton Informacje omasie 1836,109 0,011 razy większej od masy elektronu irównej 1,672614 0,000020 10-27 kg i dodatnim ładunku elementarnym. W okolicy neutronu składnik jądra atomowego. Posiada definicja.
 • Definicja Bólu Próg Informacje więc min. natężenie fali dźwiękowej, które wywołuje uczłowieka wrażenie bólu. To jest właściwość osobnicza. Zależy ona wmałym stopniu od częstotliwości fali akustycznej. Wrażenie co znaczy.
 • Definicja Elektryczny Potencjał Informacje przeniesienia jednostkowego dodatniego ładunku elektrycznego zdanego punktu do nieskończoności albo relacja energii potencjalnej do dodatniego jednostkowego ładunku umieszczonego słownik.
 • Definicja Wzrokowego Wrażenia Próg Informacje min. wartość natężenia światła wywołująca wrażenie widzenia. Własność osobnicza, ustala czułość oka izależy od jego akomodacji znaczenie.
 • Definicja Przechłodzenie Informacje przy zbyt szybkim chłodzeniu układu, tak iż nie jest on wstanie osiągnąć stanu równowagi termodynamicznej. Odpowiednikiem przechłodzonej cieczy jest szkło, wktórym mechanizm czym jest.
 • Definicja Grawitacyjny Potencjał Informacje przeniesienia jednostkowej masy znieskończoności do danego punktu pola grawitacyjnego. P.g. jest zatem skalarną funkcją współrzędnych opisującą pole grawitacyjne, wyraża się co to jest.
 • Definicja Alfa Przemiana Informacje rozpad alfa definicja.
 • Definicja Alotropowa Przemiana Informacje ciał krystalicznych. Pierwiastek może tworzyć kilka odmian alotropowych, na przykład węgiel występuje jako grafit, diament albo fuleren, odmiany te różnią się między sobą co znaczy.
 • Definicja Chemiczna Przemiana Informacje mechanizm syntezy albo rozpadu związku chemicznego słownik.
 • Definicja Endotermiczna Przemiana Informacje przemiana wymagająca dostarczenia ciepła dla jej realizacji. Dostarczone ciepło skutkuje przyrost energii wewnętrznej układu. Definicja dotyczy reakcji chemicznych znaczenie.
 • Definicja Egzotermiczna Przemiana Informacje się energia wewnętrzna układu zwydzieleniem ciepła, ustalenie odnoszące się do reakcji chemicznych, zachodzących samorzutnie zwydzieleniem ciepła, jak na przykład reakcja czym jest.
 • Definicja Fizyczna Przemiana Informacje przemiana polegająca na zmianie cech fizycznych ciała co to jest.
 • Definicja Pasywacja Informacje wytwarzanie na powierzchni metalu cienkiej warstewki tlenku danego metalu, która chroni go przed korozją definicja.
 • Definicja Izobaryczna Przemiana Informacje stałym ciśnieniem. Wtakiej przemianie gazu doskonałego iloraz objętości itemperatury pozostaje stały. Przy rozprężaniu izobarycznym gaz wykonuje pracę zwiększania objętości co znaczy.
 • Definicja Izotermiczna Przemiana Informacje zachodząca wstałej temperaturze, krzywa opisująca tę przemianę nazywa się izotermą. Dla gazu doskonałego iloczyn ciśnienia iobjętości jest stały wdanej temperaturze pV = const słownik.
 • Definicja Naturalna Jądrowa Przemiana Informacje przemiana jądrowa zachodząca wizotopach promieniotwórczych występujących wstanie naturalnym wprzyrodzie znaczenie.
 • Definicja Izochoryczna Przemiana Informacje zachodząca wstałej objętości. W razie gazu doskonałego iloraz temperatury iciśnienia jest stały. W przemianie tej układ nie wykonuje pracy, dostarczone ciepło skutkuje przyrost czym jest.
 • Definicja Nieustalony Przepływ Informacje wpływem rozchodzących się wcieczy fal albo ruchu ciała stałego wcieczy, charakteryzuje się zmianami wczasie prędkości wdanym punkcie przestrzeni, szybkość cieczy będzie różna co to jest.
 • Definicja Próżni Magnetyczna Przenikalność Informacje uniwersalna stała fizyczna 0 wiążąca wartość indukcji magnetycznej B i natężenia pola magnetycznego H w próżni: B = 0H; 0 = 4 10-7 H/m definicja.
 • Definicja Turbulentny Przepływ Informacje przepływ płynu, wktórym poszczególne warstwy ulegają przemieszczeniom prostopadłym do kierunku przepływu co znaczy.
 • Definicja Laminarny Przepływ Informacje lepkiego, wktórym sąsiednie warstwy płynu nie mieszają się ze sobą. P. l. płynu wrurze występuje wówczas, gdy prędkości przepływu nie są zbyt spore. Przy wzroście prędkości p.l słownik.
 • Definicja Przemieszczenie Informacje wektorów wodzących punktu materialnego wdwóch różnych chwilach czasu; łączy on dwa punkty przestrzeni, wktórych znajdował się pkt. materialny wowych chwilach. Wektor p. skierowany znaczenie.
 • Definicja Przepuszczalność Informacje przez ciała stałe w konsekwencji panującej różnicy ciśnień po obu stronach ciała stałego. P. zależy od rodzaju ciała stałego irodzaju gazu, jest to od wielkości porów wciele czym jest.
 • Definicja Energetyczna Przerwa Informacje przedział wartości energii niedozwolonych dla elektronów wciele stałym co to jest.
 • Definicja Wirowy Przepływ Informacje wktórym cząsteczki płynu poruszają się po okręgu (wykonują ruch obrotowy). Odpowiednikiem jest ruch wody wypływającej zwanny, przy wypływie tworzy się wir definicja.
 • Definicja Przyciąganie Informacje zwystępowaniem sił przyciągania, jest to sił działających wzdłuż prostej łączącej dwa ciała iskierowanych od jednego ciała ku drugiemu ciału. Odpowiednikiem p. może być wpływ co znaczy.
 • Definicja Cieplne Przewodnictwo Informacje energii cieplnej zjednej części układu owyższej temperaturze do części otemperaturze niższej. Energia cieplna, a więc energia bezwładnego ruchu cząsteczek gazu czy ruchu słownik.
 • Definicja Fazowa Przestrzeń Informacje wsensie matematycznym. Trzema jej wymiarami są współrzędne przestrzenne opisujące położenie cząstki wprzestrzeni, trzy kolejne wymiary to trzy składowe pędów cząstek. Do znaczenie.
 • Definicja Przetwornik Informacje wymiany wielkości fizycznej na inną, na przykład mikrofon, głośnik, silnik. P. elektroakustyczne przetwarzają energię elektryczną na energię akustyczną albo odwrotnie. Jeżeli czym jest.
 • Definicja Przetwornica Informacje wytwarzania napięcia oinnej wartości niż napięcie zasilające, to jest urządzenie elektryczne odużej sprawności sięgającej 95%. P. może być zasilana zarówno prądem zmiennym, jak co to jest.
 • Definicja Elektronowy Powielacz Informacje bazuje na wzmocnieniu słabego prądu elektronowego albo jonowego przez emisję wtórną. Jon albo elektron dysponujący dostatecznie sporą energią bombardując dynodę wywołuje emisję definicja.
 • Definicja Przydźwięk Informacje napięcie elektryczne źródła (mierzony sygnał napięciowy) napięcia zmiennego zmieniającego się zczęstością 50 Hz. To jest zakłócenie regularnie uniemożliwiające pomiary co znaczy.
 • Definicja Przyleganie Informacje powierzchni ciała stałego poprzez ciecz, wynikające zoddziaływania cząsteczek cieczy icząsteczek ciała stałego. Sukces ten występuje wówczas, gdy siły oddziaływania cząsteczek słownik.
 • Definicja Przysłona Informacje urządzenie służące wukładach optycznych do regulowania wsposób ciągły ilości wchodzącego do układu światła, na przykład waparacie fotograficznym znaczenie.
 • Definicja Przymiar Informacje wzorzec miary wykorzystywany do pomiarów, porównywania zwielkością mierzoną, najczęściej to jest wzorzec długości (linijka) albo kąta (kątomierz czym jest.
 • Definicja Potrójny Punkt Informacje wktórym przecinają się trzy krzywe równowagi między poszczególnymi etapami: fazą stałą afazą ciekłą, fazą ciekłą afazą gazową ipomiędzy fazą stałą agazową. Odpowiada zatem stanowi co to jest.
 • Definicja Dośrodkowe Przyspieszenie Informacje wruchu po okręgu, jest skierowane wzdłuż promienia ipowoduje zmianę kierunku wektora prędkości liniowej. Wartość p.d. wruchu jednostajnym po okręgu wynosi ad= v2/r = 2r, gdzie r definicja.
 • Definicja Kątowe Przyspieszenie Informacje prędkość zmian prędkości kątowej wczasie, = d/dt. Może być także definiowane jako druga pochodna kąta po czasie. Przyspieszenie to odgrywa analogiczną rolę wopisie ruchu co znaczy.
 • Definicja Siły Popęd Informacje zmiana pędu układu. P.s. zdefiniowany jest jako całka zdziałającej na układ siły wprzedziale czasu ňF(t)dt = Fśrt, gdzie Fśr - średnia wartość siły wczasie t słownik.
 • Definicja Pulsar Informacje zmieniającego się periodycznie wczasie) promieniowania wkosmosie. P. to są prawdopodobnie gwiazdy podwójne, częstotliwość pulsacji wskazuje na to, iż to są obiekty małych znaczenie.
 • Definicja Materialny Punkt Informacje przedmiot ozerowych (nieskończenie małych) wymiarach, lecz oskończonej masie służący jako schemat wmechanice do opisu ruchu ciał czym jest.
 • Definicja Jama Potencjału Informacje przestrzeni, wktórym cząstka posiada mniejszą energię potencjalną niż wotoczeniu tego obszaru, na przykład elektron wpolu sił kulombowskich jądra atomowego. Cząstka znajdując się co to jest.
 • Definicja Termodynamiczne Potencjały Informacje parametrów makroskopowych charakteryzujących układ fizyczny (na przykład temperatura, objętość, entropia), dzięki których można opisać wpełni stan termodynamiczny układu definicja.
 • Definicja Porowatość Informacje właściwość ciała stałego polegająca na istnieniu wjego objętości pustych przestrzeni; ciała porowate mają bardzo rozwiniętą powierzchnię, bywają stosowane jako sorbenty co znaczy.
 • Definicja Płomień Informacje zachodzi mechanizm utleniania, ztowarzyszącym wzrostem temperatury iświeceniem gazu. Rodzaj ikształt p. zależy od wielu czynników m. in. od rodzaju paliwa iwarunków spalania słownik.
 • Definicja Relatywistyczna Prędkość Informacje szybkość zbliżona do prędkości światła. Ciała materialne poruszające się ztakimi prędkościami zmieniają swą masę. Zobacz także masa relatywistyczna znaczenie.
 • Definicja Próżniowa Pompa Informacje usuwania gazów zzamkniętej objętości ipozwalające uzyskiwać próżnię. Próżnia jest potrzebna wbadaniach laboratoryjnych (na przykład do badania zjawisk powierzchniowych) itechnice czym jest.
 • Definicja Palnik Informacje urządzenie wykorzystywane do wytwarzania płomienia owysokiej temperaturze co to jest.
 • Definicja Parcie Informacje siła, zjaką ciecz albo gaz działa na ścianki naczynia iprzedmioty wnich zanurzone; jest iloczynem powierzchni i ciśnienia definicja.
 • Definicja Fal Pakiet Informacje kwantowej; odnosi się do fal materii. Prawdopodobieństwo znalezienia cząstki wprzestrzeni jest różne od zera tylko wobszarze zajmowanym poprzez p.f. Im mniejsze rozmiary pakietu co znaczy.
 • Definicja Nasycona Para Informacje równowagi zcieczą; posiada max. gęstość wdanej temperaturze, obniżenie temperatury skutkuje skroplenie się pewnej masy pary. Przejście p.n. wciecz można także zrealizować słownik.
 • Definicja Jądrowe Paliwo Informacje materiał rozszczepialny stosowany wreaktorach atomowych, najczęściej uran albo pluton znaczenie.
 • Definicja Pamięć Informacje urządzenie stanowiące część komputera, przeznaczone do przechowywania danych iprogramów. P. mogą być półprzewodnikowe, magnetyczne, optyczne, rzadziej inne czym jest.
 • Definicja Pallad Informacje pierwiastek chemiczny należący do ekipy metali przejściowych, platynowców; liczba atomowa 46, masa atomowa 106,4. Jest srebrzystobiałym metalem. Służący jako katalizator co to jest.
 • Definicja Przechłodzona Para Informacje specyficznych warunkach, na przykład braku zarodków kondensacji, albo poddana zbyt gwałtownemu ochłodzeniu; ma gęstość większą od pary nasyconej wdanych warunkach definicja.
 • Definicja Sił Para Informacje wartości bezwzględnej, lecz przeciwnie skierowane iprzyłożone jednocześnie do bryły sztywnej, wywołujące jej obrót (o ile figura sztywna może obracać się wokół osi prostopadłej do co znaczy.
 • Definicja Paskal Informacje jednostka ciśnienia wukładzie SI. Ciśnienie ma wartość jednego paskala, gdy siła jednego niutona działa na powierzchnię jednego metra kwadratowego; 1 Pa = 1 N/m2 słownik.
 • Definicja Parametr Informacje rozmiar fizyczna opisująca układ, na przykład temperatura, ciśnienie, objętość, gęstość, albo przyrząd pomiarowy, na przykład klasa przyrządu, czułość, oporność wejściowa znaczenie.
 • Definicja Krytyczne Parametry Informacje temperatury, ciśnienia iobjętości) opisujących układ będący w stanie krytycznym. W stanie tym znika różnica między fazą ciekłą igazową, znika napięcie powierzchniowe, agęstości czym jest.
 • Definicja Coopera Pary Informacje elektronów przewodnictwa wmateriale nadprzewodzącym, powstające wtemperaturze przejścia wstan nadprzewodzący; uporządkowanie to ulega zniszczeniu wtemperaturze wyższej co to jest.
 • Definicja Paralaksa Informacje sferze niebieskiej wywołana zmianą położenia obserwatora, z racji na ruch obrotowy Ziemi albo jej ruch orbitalny. Występuje także przy odczycie wielkości mierzonych dzięki definicja.
 • Definicja Blaise Pascal Informacje francuski. Sformułował zasadę indukcji matematycznej, odkrył ogólne kryterium podzielności liczby całkowitej poprzez inną liczbę całkowitą. Jego badania zzakresu fizyki dotyczyły co znaczy.
 • Definicja Prawo Pascala Informacje fundamentalne prawo hydrostatyki stwierdzające, iż ciśnienie wywierane na ciecz rozchodzi się równomiernie wcałej objętości cieczy słownik.
 • Definicja Prawo Paschena Informacje napięcie zapłonu inicjujące wyładowanie wgazie rozrzedzonym jest proporcjonalne do iloczynu pd, gdzie p - ciśnienie gazu, ad - odległość między elektrodami wgazie rozrzedzonym znaczenie.
 • Definicja Parsek Informacje jednostka długości wastronomii, odpowiada odległości 3,26 roku świetlnego, jest to 3,08 1016 m czym jest.
 • Definicja Przewodnictwa Pasmo Informacje częściowo wypełnione elektronami, dzięki czemu energia kinetyczna elektronów może wzrastać (mogą być obsadzane wyższe podpoziomy wpasmie) pod wpływem przyłożonego zewnętrznego co to jest.
 • Definicja Przenoszenia Pasmo Informacje welektrotechnice do opisu własności obwodów zwanych filtrami iobwodów rezonansowych wzmacniających zmienne sygnały owybranej częstotliwości. Znaczy przedziały częstotliwości definicja.
 • Definicja Zakaz Pauliego Informacje kwantowej stwierdzająca, iż dwie jednakowe cząstki ospinie połówkowym nie mogą równocześnie znaleźć się wtym samym stanie kwantowym. Znaczy to, iż na jednym orbitalu atomowym nie co znaczy.
 • Definicja Materiałów Pełzanie Informacje stałym naprężeniu, opierające na rosnącym wczasie ze stałą prędkością odkształceniu plastycznym. System tego zjawiska bazuje na ruchu defektów wciałach krystalicznych, aw ciałach słownik.
 • Definicja Wzbronione Pasmo Informacje między górą pasma walencyjnego adnem pasma przewodnictwa, których elektrony wciele stałym nie mogą przyjmować. Szerokość p.w. decyduje otym, czy materiał ma własności znaczenie.
 • Definicja Perigeum Informacje pkt. orbity Księżyca albo sztucznego satelity Ziemi (dla orbit eliptycznych) najbliższy środka Ziemi czym jest.
 • Definicja Polon Informacje pierwiastek chemiczny zVI ekipy układu okresowego. Liczba atomowa 84. Został odkryty w1898 poprzez M. Skłodowską-Curie iP. Curie. Jest srebrzystobiałym metalem co to jest.
 • Definicja Pęcznienie Informacje przyrost objętości ciała stałego wwyniku pochłonięcia cieczy albo pary definicja.
 • Definicja Peryskop Informacje układ optyczny składający się zluster płaskich ipryzmatów, pozwalający na obserwacje obiektów poza bezpośrednim polem widzenia co znaczy.
 • Definicja Chemiczny Pierwiastek Informacje liczbie protonów wjądrze. Wszystkie pierwiastki posiadają izotopy, wich jądrach znajduje się taka sama liczba protonów, lecz różna liczba neutronów. Naturalna systematyka p.ch słownik.
 • Definicja Fermiego Pęd Informacje pęd, jaki posiadają elektrony przewodnictwa wmetalu znajdujące się na poziomie Fermiego znaczenie.
 • Definicja Zjawisko Piroelektryczne Informacje ładunku elektrycznego wtrakcie ogrzewania albo chłodzenia kryształów dielektrycznych na powierzchni kryształu. Jeżeli na określonej powierzchni piroelektryka wczasie ogrzewania czym jest.
 • Definicja Piko Informacje przedrostek służący do tworzenia jednostek pochodnych będących 10-12 razy mniejszymi od jednostki podstawowej co to jest.
 • Definicja Piezoopór Informacje zmiany oporu elektrycznego spowodowane naprężeniami mechanicznymi, zależne od kształtu i typu półprzewodnika definicja.
 • Definicja Żółta Plamka Informacje gdzie wrażliwość na światło jest największa. W tym miejscu jest największe zagęszczenie czopków (zakończeń nerwu wzrokowego), dzięki czemu występuje tam największa ostrość co znaczy.
 • Definicja Planetoidy Informacje poruszające się po orbitach eliptycznych wokół Słońca. Katalog p. zawiera powyżej 2000 zidentyfikowanych obiektów, z kolei całkowita liczba p., które przy wykorzystaniu obecnej słownik.
 • Definicja Promieniowania Prawo Plancka Informacje emisyjnej ET albo ET ciała idealnie czarnego od długości albo częstotliwości fali itemperatury T, wyrażona wzorem , gdzie h - stała Plancka, k - stała Boltzmanna, c - szybkość znaczenie.
 • Definicja Platyna Informacje ekipy układu okresowego; liczba atomowa 78, masa atomowa 195,09. Jest szarobiałym błyszczącym metalem. Służąca jako katalizator wwielu reakcjach chemicznych czym jest.
 • Definicja Ziemi Płaszcz Informacje rozciągający się wgłąb Ziemi od 33 km do 2900 km. Gęstość p.Z. wynosi od 3,3 g/cm3 wgórnych warstwach do 5,5 g/cm3 na dolnej granicy, ciśnienie na dolnej granicy osiąga rozmiar 1 co to jest.
 • Definicja Drgań Płaszczyzna Informacje się ruchy układu drgającego; definicja służące wopisie ruchu falowego iruchu harmonicznego układów mechanicznych, aszczególnie regularnie wopisie stanu polaryzacji fali świetlnej definicja.
 • Definicja Pluton Informacje dziewiąta, ostatnia wg oddalenia od Słońca planeta wUkładzie Słonecznym. Moment obiegu wokół Słońca 248,4 lat, moment obrotu wokół własnej osi 6,4 doby co znaczy.
 • Definicja Plazmotron Informacje generowania strumieni plazmowych, które mogą być służące na przykład do cięcia metali imateriałów ogniotrwałych. W p. przepływający gaz ogrzewa się do wysokich temperatur (od 4000 słownik.
 • Definicja Pluton Informacje oliczbie atomowej 94, nie ma trwałych izotopów, znanych jest z kolei 15 izotopów promieniotwórczych oliczbach masowych od 232 do 246. Izotop 239Pu służy jako paliwo wreaktorach znaczenie.
 • Definicja Symetrii Płaszczyzna Informacje na dwie części położone względem siebie tak, jak element ijego obraz wpłaskim zwierciadle. Przecięcie się trzech płaszczyzn symetrii definiuje środek symetrii, z kolei prosta czym jest.
 • Definicja Słoneczne Pochodnie Informacje Słońca wpobliżu plam słonecznych, widoczne tylko na brzegu tarczy słonecznej. P.s. pojawiają się przed pojawieniem się plam iistnieją także po ich zaniku, czas ich życia wynosi ok co to jest.
 • Definicja Ślizgowa Płaszczyzna Informacje płaszczyzna, względem której przesuwają się równolegle warstwy kryształu wczasie deformacji plastycznej definicja.
 • Definicja Dielektryczna Podatność Informacje charakteryzująca umiejętność substancji do polaryzowania się w zewnętrznym polu elektrycznym E. Związek między polaryzacją elektryczną substancji P i polem elektrycznym jest co znaczy.
 • Definicja Pochłaniacze Informacje gazy. Umieszczane są wprzyrządach próżniowych (na przykład lampach elektronowych) wcelu wiązania ipochłaniania gazów resztkowych pozostałych po procesie pompowania albo słownik.
 • Definicja Magnetyczny Południk Informacje do składowej poziomej pola magnetycznego Ziemi. P.m. nie są kołami ogromnymi, inaczej niż południki geograficzne, gdyż są zdeformowane poprzez anomalie magnetyczne ipodlegają znaczenie.
 • Definicja Podczerwień Informacje odługości fali większej niż fala obarwie czerwonej. Zakres podczerwieni obejmuje fale od 10-2 do 10-5 m. Długofalowa granica tego przedziału nie jest ostra, p. pokrywa się czym jest.
 • Definicja Denis Simeon Poisson Informacje prof. Sorbony, członek francuskiej Akademii Nauk; prowadził badania wzakresie teorii sprężystości, hydrodynamiki, elektrostatyki imagnetyzmu, zajmował się całkami oznaczonymi co to jest.
 • Definicja Pogoda Informacje stan atmosfery określony poprzez parametry meteorologiczne: temperaturę, ciśnienie, wilgotność, i zespół zjawisk takich, jak na przykład opady, wiatr, nasłonecznienie definicja.
 • Definicja Pasożytnicza Pojemność Informacje utworzona między przewodami łączącymi czy także elementami układu elektrycznego, na przykład między elektrodami wlampach elektronowych albo elektrodami aobudową przyrządu co znaczy.
 • Definicja Cieplna Pojemność Informacje liczba ciepła potrzebna do ogrzania danego ciała ojeden kelwin, równa iloczynowi masy ciała ijego ciepła właściwego słownik.
 • Definicja Polaron Informacje krystalicznej izolatora spowodowane poprzez poruszający się wewnątrz niej elektron, który dzięki swojemu ładunkowi elektrycznemu oddziałuje zjonami iatomami sieci wywołując tym znaczenie.
 • Definicja Neutronów Powolnych Polaryzacja Informacje częściowe kierunków spinów neutronów. Stan taki osiągany jest poprzez magnetyczne wpływ neutronów zjądrem albo atomem ( wpływ ich momentów magnetycznych). Służące są wtym celu czym jest.
 • Definicja Atomu Polaryzacja Informacje elektronowej wzewnętrznym polu elektrycznym, która skutkuje przesunięcie środka ciężkości ładunku ujemnego (elektronów) względem ładunku dodatniego (jądra) prowadząc do stworzenia co to jest.
 • Definicja Polarymetry Informacje pomiaru stanu polaryzacji światła. Za analizatorem ustawia się obiekt fotoczuły, rejestrujący zmiany natężenia światła powiązane ze zmianą kąta analizatora definicja.
 • Definicja Fizyczne Pole Informacje pewną wyróżniającą go właściwością. Odpowiednikiem może być pole grawitacyjne albo pole elektrostatyczne. P.f. mogą być polami skalarnymi (pole temperatury wciele stałym) albo co znaczy.
 • Definicja Elektromagnetyczne Pole Informacje każdemu punktowi przypisany jest pewien wektor indukcji magnetycznej B iwektor natężenia pola elektrycznego E. Jeżeli wprzestrzeni tej znajdzie się spoczywający albo poruszający słownik.
 • Definicja Przyrządy Polaryzacyjne Informacje wytwarzania, wykrywania ianalizowania światła spolaryzowanego. Przyrządy te pozwalają na przykład badać stopień skręcenia płaszczyzny polaryzacji albo wykrywać istniejące znaczenie.
 • Definicja Grawitacyjne Pole Informacje ciało omasie m działa siła proporcjonalna do jej wartości. Źródłem p.g. jest masa, pole jest polem wektorowym, charakteryzuje go wektor natężenia pola, którego wartość jest równa czym jest.
 • Definicja Polaryzowalność Informacje elektronowych watomie do deformacji pod wpływem zewnętrznego pola elektrycznego E. Deformacja ta prowadzi do stworzenia elektrycznego momentu dipolowego p, p = oE, gdzie co to jest.
 • Definicja Potencjalne Pole Informacje dzięki funkcji skalarnej V(x,y,z) zwanej potencjałem pola, spełniającej warunek: F = - grad V, gdzie F - siła, a grad znaczy operację różniczkowania względem zmiennych definicja.
 • Definicja Polikryształ Informacje krystalicznej. Złożona jest zdużej liczby drobnych monokryształów, rozłożonych chaotycznie wprzestrzeni, tak iż własności fizyczne takiego ciała są identyczne we wszystkich co znaczy.
 • Definicja Skalarne Pole Informacje pole, wktórym każdemu punktowi przestrzeni przypisana jest liczba (skalar). Odpowiednikiem takiego pola jest pole temperatur wciele stałym słownik.
 • Definicja Polimery Informacje zmakromolekuł, tj. molekuł składających się nawet zsetek tys. atomów. Masa cząsteczkowa p. jest zatem bardzo spora, dochodzi do 5 108. Zupełnie unikalne są własności mechaniczne p znaczenie.
 • Definicja Wektorowe Pole Informacje pole, wktórym każdemu punktowi przestrzeni przypisana jest rozmiar wektorowa, na przykład pole prędkości wstrudze czym jest.
 • Definicja Polimorfizm Informacje iż pierwiastek albo związek chemiczny może występować wwielu fazach krystalicznych; wodniesieniu do pierwiastków mówimy oodmianach alotropowych. Etapy stałe są trwałe tylko co to jest.
 • Definicja Krystaliczne Polimery Informacje kryształy wykazują przestrzenne uporządkowanie. Charakterystyczne dla p. k. to jest, iż obszary uporządkowane są otoczone poprzez obszary omniejszym stopniu uporządkowania definicja.
 • Definicja Adsorbcyjna Pompa Informacje zasadzie adsorbowania gazów. Wykorzystuje się wniej substancje zwane zeolitami, które mają bardzo rozwiniętą powierzchnię (są bardzo chropowate) iw niskich temperaturach co znaczy.
 • Definicja Dyfuzyjna Pompa Informacje woparciu ozjawisko dyfuzji. P.d. bywają rtęciowe albo olejowe. Podgrzewana ciecz intensywnie paruje istrumień par porywa zsobą cząsteczki gazu, który dyfunduje zobjętości słownik.
 • Definicja Bezpromieniste Przejście Informacje stanu podstawowego albo przejście odwrotne wstan wzbudzony następuje bez emisji albo absorpcji fotonów, na przykład wpływ atomu zinnymi atomami albo elektronami. Jednym zp.b. jest znaczenie.
 • Definicja Planimetr Informacje urządzenie mechaniczne do pomiaru powierzchni płaskiej dowolnego kształtu, służące wówczas, gdy nie można przybliżyć mierzonej powierzchni żadną figurą, której pole można obliczyć czym jest.
 • Definicja Kosmiczna Prędkość Informacje nadać ciału, by mogło opuścić ciało niebieskie. by ciało umieścić na orbicie wokółziemskiej, musimy nadać mu szybkość, którą tytułujemy pierwszą p.k.; wynosi ona 8 km/s. Druga p.k co to jest.
 • Definicja Pęd Informacje wektor. P. jest iloczynem masy ciała m (wielkości skalarnej) ijego prędkości v, p = mv. P. ma zatem kierunek izwrot prędkości. Jeżeli wypadkowa sił zewnętrznych działających na definicja.
 • Definicja Kosmiczne Promieniowanie Informacje Ziemi zprzestrzeni kosmicznej, stanowiące strumień cząstek, złożone ze składowej twardej (przenikliwej, pierwotnej) imiękkiej (wtórnej). Wtórna składowa powstaje wwyniku co znaczy.
 • Definicja Słyszalności Próg Informacje częstotliwości, który jest jeszcze słyszany poprzez człowieka. Rozmiar ta jest właściwością osobniczą zmieniającą się zwiekiem, lecz także zależy od stanu psychicznego człowieka słownik.
 • Definicja Zjawisko Peltiera Informacje termoelektrycznych, opierające na wydzielaniu się albo pochłanianiu ciepła na złączu dwóch przewodników w zależności od kierunku prądu elektrycznego przepływającego poprzez złącze znaczenie.
 • Definicja Pentoda Informacje elektrodami, zktórych jedna jest katodą będącą źródłem elektronów, druga anodą (elektrodą na dodatnim potencjale względem katody), atrzy elektrody są siatkami umieszczonymi między czym jest.
 • Definicja Pogłos Informacje działaniem fal odbitych, opierające na przedłużeniu czasu trwania dźwięku. P. decyduje owłasnościach akustycznych zamkniętych pomieszczeń; można na nie wpływać stosując co to jest.
 • Definicja Mobile Perpetuum Informacje wruch wykonywałaby pracę poprzez nieograniczenie długi czas. P.m. pierwszego rodzaju to maszyna wykonująca pracę bez dostarczania energii zzewnątrz. P.m. drugiego rodzaju to definicja.
 • Definicja Elektronowy Projektor Informacje wewnętrzna powierzchnia pokryta jest ekranem luminescencyjnym. Źródłem elektronów jest próbka wykonana wkształcie ostrza opromieniu krzywizny rzędu nm. Między próbkę iekran co znaczy.
 • Definicja Potencjometr Informacje urządzenie do regulowania różnicy napięcia wobwodzie elektrycznym przez zmiany oporności wodgałęzieniach obwodu. Zobacz także dzielnik napięcia słownik.
 • Definicja Nadfioletowe Promieniowanie Informacje elektromagnetyczne odługości fali od 100 do 4000 . Źródłem tego promieniowania są ciała stałe ogrzane do temperatury ok. 3000 K. W najwyższym stopniu rozpowszechnionym źródłem są znaczenie.
 • Definicja Piorun Informacje zachodzące watmosferze ziemskiej, jego przedmioty to: błyskawica, a więc przepływ ładunku ujemnego zchmur do Ziemi, igrzmot związany ze zmianą ciśnienia pojawiającą się wobszarze czym jest.
 • Definicja Czerwieni Ku Przesunięcie Informacje promieniowania elektromagnetycznego wkierunku ku większym długościom fali; wprzypadku fali świetlnej to jest przesunięcie ku czerwieni, stąd nazwa. Przesunięcie tj. powodowane co to jest.
 • Definicja Wektor Poyntinga Informacje rozchodzenia się energii pola elektromagnetycznego. Jego wartość równa się ilości energii przechodzącej wjednostce czasu poprzez jednostkową powierzchnię ustawioną prostopadle do definicja.
 • Definicja Pozytyw Informacje wfotografii obraz, którego barwy odpowiadają barwom rzeczywistym; wfotografii czarno-białej miejscom dobrze oświetlonym odpowiadają plamy jasne, acieniom miejsca ciemne co znaczy.
 • Definicja Akceptorowy Półprzewodnik Informacje trójwartościowym pierwiastkiem, wefekcie wprzerwie energetycznej samoistnego półprzewodnika pojawiają się poziomy akceptorowe tuż powyżej górną granicą pasma walencyjnego, co słownik.
 • Definicja Optyczne Pompowanie Informacje otrzymanie rozkładu obsadzeń stanów energetycznych odbiegającego do rozkładu równowagowego. Do otrzymania takiego nierównowagowego rozkładu wykorzystuje się układ posiadający znaczenie.
 • Definicja Płyn Informacje nie wykazuje sprężystości postaci, definicja odnoszące się do etapy ciekłej igazowej, a więc faz, które mogą płynąć. W fazach tych nie występuje sprężystość postaci, przyłożenie czym jest.
 • Definicja Pryzmat Informacje ze szkła, lecz także zinnych substancji przezroczystych, ograniczona dwoma nierównoległymi płaszczyznami załamującymi przechodzące poprzez nią promienie świetlne. P. mogą służyć co to jest.
 • Definicja Elektryczna Pojemność Informacje elektrycznego przewodnika, na którym ten ładunek został zgromadzony: C = q/, gdzie C - pojemność elektryczna, q - ładunek, - potencjał przewodnika. Jednostką pojemności wukładzie definicja.
 • Definicja Cieplne Promieniowanie Informacje emitowane poprzez ciała. P.c. Jest powiązane zruchem cieplnym atomów danej substancji. Natężenie emitowanego promieniowania zależy raczej od temperatury ciała ijest proporcjonalne co znaczy.
 • Definicja Parowanie Informacje na przejściu zfazy ciekłej do etapy gazowej. Mechanizm ten charakteryzuje się ciepłem przemiany, nazywanym ciepłem parowania, które jest określane jako liczba ciepła potrzebna do słownik.
 • Definicja Pierwiastki Półmetaliczne Informacje elektrycznej 10-2 -10-5 razy mniejszej od przewodności typowych przewodników. Mała wartość przewodności jest rezultatem nieznacznego przekrywania się pasma obsadzonego znaczenie.
 • Definicja Ciał Pływanie Informacje zanurzonego częściowo albo kompletnie wpłynie (cieczy albo gazie). Ciała pływają tylko wówczas, gdy ciężar wypartej cieczy jest większy albo równy ciężarowi ciała. W razie ciał czym jest.
 • Definicja Pływy Informacje zdarzenie podnoszenia się iopadania wody woceanach imorzach, wywołane grawitacyjnym oddziaływaniem Słońca iKsiężyca. Przyciąganie Księżyca można przedstawić jako sumę dwóch co to jest.
 • Definicja Czasu Podstawa Informacje przemieszczenie wiązki elektronów w lampie oscyloskopowej, pozwalający na obserwowanie na ekranie zależności wielkości fizycznych od czasu. Wiązka elektronowa może być odchylana definicja.
 • Definicja Larmora Promień Informacje krąży naładowana cząstka wpolu magnetycznym. Jest on funkcją relacji ładunku posiadanego poprzez cząstkę q do jej masy m (q/m) indukcji magnetycznej B iprędkości cząstki v co znaczy.
 • Definicja Fal Polaryzacja Informacje uporządkowaniu płaszczyzny drgań fali poprzecznej. W rezultacie wprzypadku fali elektromagnetycznej wektor pola elektrycznego będzie drgał tylko wjednej płaszczyźnie, anie we słownik.
 • Definicja Fazowa Przemiana Informacje rozróżniamy przemiany fazowe pierwszego idrugiego rzędu. Rząd p. f. określony jest poprzez nieciągłość pochodnej danego rzędu potencjału Gibbsa względem parametrów fizycznych znaczenie.
 • Definicja Energetyczne Pasmo Informacje różniących się co do wartości energii poziomów elektronowych wciele stałym. Definicja to służące jest do opisu własności elektrycznych ciał stałych. Poziom energetyczny swobodnego czym jest.
 • Definicja Przyspieszenie Informacje pochodnej wektora prędkości v względem czasu a= dv/dt. Jeżeli na pkt. materialny działa stała siła, to ciało to porusza się ze stałym p., wprost proporcjonalnym do działającej co to jest.
 • Definicja Słoneczne Plamy Informacje powierzchni Słońca, składające się zcentralnej części cienia iokalającego go obszaru jaśniejszego - półcienia. W półcieniach występuje przepływ materii, na poziomie 500-1000 km definicja.

Co to znaczy Fizyka pojęcia

Spis pojęć z przedmiotu fizyka. Eksperymenty fizyczne i przykłady. Definicje z fizyki. Wszystkie prawa, zasady fizyki. Tłumaczenie zasad i praw z przykładami.

Definicja Plamy Słoneczne, Przyspieszenie, Pasmo Energetyczne, Przemiana Fazowa, Polaryzacja Fal, Promień Larmora, Podstawa Czasu, Pływy, Pływanie Ciał, Półmetaliczne co to znaczy.

Słownik Plamy Słoneczne, Przyspieszenie, Pasmo Energetyczne co to jest.