NAJLEPSZY POLARYZACJA co to jest
KRZYŻÓWKA Polaryzacja Fal, Przenikalność Elektryczna Próżni, Pochłaniacze, Potencjał Elektryczny.

Definicje fizyka P

 • Definicja Walencyjne Pasmo Informacje zrozszczepienia poziomu walencyjnego. Na każdym podpoziomie mogą się znaleźć tylko dwa elektrony oprzeciwnych spinach. Jeżeli pierwiastek ma parzystą liczbę elektronów, to można co to jest.
 • Definicja Grupowa Prędkość Informacje tak zwany pakietu falowego (na przykład dudnień) g = d/dk, gdzie - częstotliwość fali, k = 1/ wektor falowy, - długość fali. Szybkość grupowa jest różna od prędkości fazowej definicja.
 • Definicja Zrównoważone Promieniowanie Informacje elektromagnetyczne będące wrównowadze termodynamicznej ze ściankami ciała idealnie czarnego ookreślonej temperaturze (promieniowanie wypełniające wnękę wydrążoną wciele stałym co znaczy.
 • Definicja Pulsar Informacje zmieniającego się periodycznie wczasie) promieniowania wkosmosie. P. to są prawdopodobnie gwiazdy podwójne, częstotliwość pulsacji wskazuje na to, iż to są obiekty małych słownik.
 • Definicja Grawitacyjne Pole Informacje ciało omasie m działa siła proporcjonalna do jej wartości. Źródłem p.g. jest masa, pole jest polem wektorowym, charakteryzuje go wektor natężenia pola, którego wartość jest równa znaczenie.
 • Definicja Potencjometr Informacje urządzenie do regulowania różnicy napięcia wobwodzie elektrycznym przez zmiany oporności wodgałęzieniach obwodu. Zobacz także dzielnik napięcia czym jest.
 • Definicja Permaloj Informacje stop żelazo-niklowy zdomieszka- mi Mo, Cr iCu, zawartość Ni wstopie 36-85 %. Charakteryzuje się sporą przenikalnością magnetyczną istąd jego wykorzystanie welektrotechnice co oznacza.
 • Definicja Właściwa Przewodność Informacje charakteryzująca własności elektryczne materiałów, ich umiejętność do przenoszenia ładunku elektrycznego pod wpływem przyłożonego pola elektrycznego. Oznaczana jest literą , ajej krzyżówka.
 • Definicja Nasycona Para Informacje równowagi zcieczą; posiada max. gęstość wdanej temperaturze, obniżenie temperatury skutkuje skroplenie się pewnej masy pary. Przejście p.n. wciecz można także zrealizować najlepszy.
 • Definicja Promieniowanie Informacje wytwarzanie pola elektromagnetycznego (fali elektromagnetycznej wujęciu klasycznym albo kreacji fotonów wujęciu kwantowym) ijego wpływ zmaterią; wtym terminie mieści się także przykłady.
 • Definicja Turbulentny Przepływ Informacje przepływ płynu, wktórym poszczególne warstwy ulegają przemieszczeniom prostopadłym do kierunku przepływu encyklopedia.
 • Definicja Wirowy Przepływ Informacje wktórym cząsteczki płynu poruszają się po okręgu (wykonują ruch obrotowy). Odpowiednikiem jest ruch wody wypływającej zwanny, przy wypływie tworzy się wir jak działa.
 • Definicja Energetyczne Pasmo Informacje różniących się co do wartości energii poziomów elektronowych wciele stałym. Definicja to służące jest do opisu własności elektrycznych ciał stałych. Poziom energetyczny swobodnego czy jest.
 • Definicja Dielektryczna Podatność Informacje charakteryzująca umiejętność substancji do polaryzowania się w zewnętrznym polu elektrycznym E. Związek między polaryzacją elektryczną substancji P i polem elektrycznym jest pojęcie.
 • Definicja Elektryczna Przenikalność Informacje literą ) określająca, jak zmieni się siła wzajemnego oddziaływania elektrostatycznego między dwoma ładunkami elektrycznymi umieszczonymi wośrodku materialnym wstosunku do siły wyjaśnienie.
 • Definicja Koercji Pole Informacje Hc, potrzebne do całkowitego rozmagnesowania ferromagnetyku, albo pola zmiennego elektrycznego Ec, przy którym wartość polaryzacji ferroelektryku równa jest zeru. Po opis.
 • Definicja Rentgenowskie Promieniowanie Informacje elektromagnetyczne odługości fali krótszej od promieniowania nadfioletowego. Widmo tego promieniowania może być ciągłe albo liniowe. Liniowe, zwane także charakterystycznym, jest informacje.
 • Definicja Elektryczny Prąd Informacje albo jonów. P.e. charakteryzuje rozmiar nazywana natężeniem prądu I = dq/dt, gdzie q ładunek elektryczny. W metalach za przepływ prądu odpowiedzialny jest ruch elektronów co to jest.
 • Definicja Coriolisa Przyspieszenie Informacje Coriolisa siła definicja.
 • Definicja Przysłona Informacje urządzenie służące wukładach optycznych do regulowania wsposób ciągły ilości wchodzącego do układu światła, na przykład waparacie fotograficznym co znaczy.
 • Definicja Izotermiczna Przemiana Informacje zachodząca wstałej temperaturze, krzywa opisująca tę przemianę nazywa się izotermą. Dla gazu doskonałego iloczyn ciśnienia iobjętości jest stały wdanej temperaturze pV = const słownik.
 • Definicja Prawo Pascala Informacje fundamentalne prawo hydrostatyki stwierdzające, iż ciśnienie wywierane na ciecz rozchodzi się równomiernie wcałej objętości cieczy znaczenie.
 • Definicja Pamięć Informacje urządzenie stanowiące część komputera, przeznaczone do przechowywania danych iprogramów. P. mogą być półprzewodnikowe, magnetyczne, optyczne, rzadziej inne czym jest.
 • Definicja Polowa Prędkość Informacje pola zakreślanego poprzez promień wodzący poruszającego się punktu wjednostce czasu. W razie ruchu punktu pod wpływem siły centralnej (ruch planet wokół Słońca) szybkość polowa co oznacza.
 • Definicja Polaryzator Informacje wykorzystywane do otrzymywania światła spolaryzowanego liniowo. Zbudowany jest zcienkiej folii zorganicznych związków chemicznych charakteryzujących się łańcuchową budową krzyżówka.
 • Definicja Peryskop Informacje układ optyczny składający się zluster płaskich ipryzmatów, pozwalający na obserwacje obiektów poza bezpośrednim polem widzenia najlepszy.
 • Definicja Światła Prędkość Informacje fali elektromagnetycznej wpróżni wynosząca c = 299792,5 0,4 km/s. P.ś. jest fundamentalną stałą fizyczną. Jest wielkością niezmienną przy zmianie układu odniesienia; żaden sygnał przykłady.
 • Definicja Chemiczny Pierwiastek Informacje liczbie protonów wjądrze. Wszystkie pierwiastki posiadają izotopy, wich jądrach znajduje się taka sama liczba protonów, lecz różna liczba neutronów. Naturalna systematyka p.ch encyklopedia.
 • Definicja Pozytyw Informacje wfotografii obraz, którego barwy odpowiadają barwom rzeczywistym; wfotografii czarno-białej miejscom dobrze oświetlonym odpowiadają plamy jasne, acieniom miejsca ciemne jak działa.
 • Definicja Pirometry Informacje wykorzystywane do pomiaru temperatury ciał od 900 K wzwyż. Skala pomiarowa jest opracowana na podstawie prawa promieniowania ciała idealnie czarnego. Dla ustalenia rzeczywistej czy jest.
 • Definicja Polaryzacja Informacje powstawaniu wobjętości dielektryka elektrycznego momentu dipolowego. Może zachodzić samoistnie (spontanicznie) albo pod wpływem pola elektrycznego. (2) Wektorowa rozmiar fizyczna pojęcie.
 • Definicja Prostownik Informacje wymiany prądu zmiennego na prąd stały. Elementem prostującym najczęściej stosowanym jest dioda próżniowa albo półprzewodnikowa. P. zbudowany na jednej diodzie jest p wyjaśnienie.
 • Definicja Polimery Informacje zmakromolekuł, tj. molekuł składających się nawet zsetek tys. atomów. Masa cząsteczkowa p. jest zatem bardzo spora, dochodzi do 5 108. Zupełnie unikalne są własności mechaniczne p opis.
 • Definicja Jądrowy Potencjał Informacje energii potencjalnej oddziaływania między nukleonami od ich wzajemnej odległości. Wpływ jądrowe nie jest jeszcze dobrze poznane, więc wyrażenie na p. j. nie jest znane informacje.
 • Definicja Przyleganie Informacje powierzchni ciała stałego poprzez ciecz, wynikające zoddziaływania cząsteczek cieczy icząsteczek ciała stałego. Sukces ten występuje wówczas, gdy siły oddziaływania cząsteczek co to jest.
 • Definicja Adsorbcyjna Pompa Informacje zasadzie adsorbowania gazów. Wykorzystuje się wniej substancje zwane zeolitami, które mają bardzo rozwiniętą powierzchnię (są bardzo chropowate) iw niskich temperaturach definicja.
 • Definicja Molekularne Promienie Informacje cząstek molekuł albo atomów poruszających się zprędkościami termicznymi wpróżni. P.m. otrzymujemy poprzez podgrzewanie substancji, która parując albo ulegając rozpadowi wydziela co znaczy.
 • Definicja Polaroid Informacje wykorzystywany do liniowej polaryzacji światła. To jest cienka błonka wklejana między płytki szklane. Błona ta zbudowana jest zcząsteczek organicznych odługich łańcuchach, które słownik.
 • Definicja Bezpromieniste Przejście Informacje stanu podstawowego albo przejście odwrotne wstan wzbudzony następuje bez emisji albo absorpcji fotonów, na przykład wpływ atomu zinnymi atomami albo elektronami. Jednym zp.b. jest znaczenie.
 • Definicja Izoentropowa Przemiana Informacje zachodząca przy zachowaniu stałej entropii układu. Odpowiednikiem takiej przemiany jest odwracalny mechanizm adiabatyczny, gdyż zdefinicji takiego procesu dQ = 0, zatem także dS czym jest.
 • Definicja Płomień Informacje zachodzi mechanizm utleniania, ztowarzyszącym wzrostem temperatury iświeceniem gazu. Rodzaj ikształt p. zależy od wielu czynników m. in. od rodzaju paliwa iwarunków spalania co oznacza.
 • Definicja Przemiana Informacje mechanizm, wktórym ulegają zmianie parametry układu krzyżówka.
 • Definicja Paralaksa Informacje sferze niebieskiej wywołana zmianą położenia obserwatora, z racji na ruch obrotowy Ziemi albo jej ruch orbitalny. Występuje także przy odczycie wielkości mierzonych dzięki najlepszy.
 • Definicja Kątowa Prędkość Informacje czasu, wktórym ta zmiana nastąpiła, = d/dt; mierzona wradian/s. Wektor p.k. ma kierunek zgodny zkierunkiem osi obrotu bryły sztywnej. P.k. związana jest zprędkością liniową przykłady.
 • Definicja Ekwipotencjalna Powierzchnia Informacje ekwipotencjalna powierzchnia encyklopedia.
 • Definicja Fazowa Prędkość Informacje wprzestrzeni etapy fali opisanej wzorem y = Asin2(t/T - x/), gdzie A - amplituda, T - moment, - długość fali, = 2(t/T - x/) - etap fali. Stałość etapy narzuca, by dx/dt = /T, ito jak działa.
 • Definicja Mobile Perpetuum Informacje wruch wykonywałaby pracę poprzez nieograniczenie długi czas. P.m. pierwszego rodzaju to maszyna wykonująca pracę bez dostarczania energii zzewnątrz. P.m. drugiego rodzaju to czy jest.
 • Definicja Podczerwone Promieniowanie Informacje elektromagnetyczne ofali dłuższej od fal świetlnych. Zawiera się wobszarze długości fali od 0,74 m do 1-2 mm. Widmo tego promieniowania może być liniowe, pasmowe albo ciągłe pojęcie.
 • Definicja Przesłona Informacje ograniczająca wiązkę świetlną wukładach optycznych. Rolę p. spełnia na przykład źrenica oka. Rozmiary p. decydują onatężeniu oświetlenia, jakości odwzorowania, głębi ostrości wyjaśnienie.
 • Definicja Parsek Informacje jednostka długości wastronomii, odpowiada odległości 3,26 roku świetlnego, jest to 3,08 1016 m opis.
 • Definicja Pluton Informacje oliczbie atomowej 94, nie ma trwałych izotopów, znanych jest z kolei 15 izotopów promieniotwórczych oliczbach masowych od 232 do 246. Izotop 239Pu służy jako paliwo wreaktorach informacje.
 • Definicja Piezoopór Informacje zmiany oporu elektrycznego spowodowane naprężeniami mechanicznymi, zależne od kształtu i typu półprzewodnika co to jest.
 • Definicja Stały Prąd Informacje stały wczasie przepływ ładunku elektrycznego poprzez poprzeczny przekrój przewodnika. Odpowiada to stałości wczasie natężenia prądu definicja.
 • Definicja Neutronów Powolnych Polaryzacja Informacje częściowe kierunków spinów neutronów. Stan taki osiągany jest poprzez magnetyczne wpływ neutronów zjądrem albo atomem ( wpływ ich momentów magnetycznych). Służące są wtym celu co znaczy.
 • Definicja Magnetyczna Pozostałość Informacje indukcja magnetyczna, która pozostaje wferromagnetyku wchwili wyłączenia zewnętrznego pola magnetycznego; jeden zparametrów charakteryzujący materiały magnetyczne słownik.
 • Definicja Światła Polaryzacja Informacje elektrycznego, które następuje po przejściu poprzez polaryzator (urządzenie optyczne zbudowane złańcuchowych cząsteczek organicznych), przejściu poprzez kryształy posiadające znaczenie.
 • Definicja Ślizgowa Płaszczyzna Informacje płaszczyzna, względem której przesuwają się równolegle warstwy kryształu wczasie deformacji plastycznej czym jest.
 • Definicja Histerezy Pętla Informacje histereza dielektryczna, histereza magnetyczna co oznacza.
 • Definicja Wektor Poyntinga Informacje rozchodzenia się energii pola elektromagnetycznego. Jego wartość równa się ilości energii przechodzącej wjednostce czasu poprzez jednostkową powierzchnię ustawioną prostopadle do krzyżówka.
 • Definicja Pallad Informacje pierwiastek chemiczny należący do ekipy metali przejściowych, platynowców; liczba atomowa 46, masa atomowa 106,4. Jest srebrzystobiałym metalem. Służący jako katalizator najlepszy.
 • Definicja Zjawisko Piezoelektryczne Informacje wdielektrykach, opierające na tym, iż przyłożone zewnętrzne pole elektryczne wywołuje deformację mechaniczną dielektryka (proporcjonalną do jego wartości) ina odwrót, deformacja przykłady.
 • Definicja Objętościowa Pompa Informacje ssąco-tłocząca, działająca na zasadzie periodycznie zmieniającej się objętości, pompy tego typu nie wymagają obniżonego ciśnienia początkowego, końcowe ciśnienie jest rzędu 10-3 encyklopedia.
 • Definicja Jonowe Promienie Informacje promienie jonów przy założeniu, iż mają one kształt kulisty. Wyznacza się je zpomiarów odległości międzyatomowych sposobami rentgenograficznymi zdokładnością do kilku setnych jak działa.
 • Definicja Prędkość Informacje wielkością wektorową (dla jej ustalenia musimy podać wartość bezwzględną, kierunek izwrot), oznaczana symbolem v, azdefiniowana jako pochodna wektora położenia r po czasie t: v czy jest.
 • Definicja Parawodór Informacje elektrony mają spiny ustawione antyrównolegle. W okolicy p. istnieje ortowodór, wktórym spiny elektronowe ustawione są równolegle. W warunkach normalnych te dwie odmiany pojęcie.
 • Definicja Nienasycona Para Informacje gęstość niż para nasycona wdanej temperaturze iprzy danym ciśnieniu, zmiana parametrów (temperatury iciśnienia) nie prowadzi do skroplenia pary, jedynie do zmiany jej gęstości wyjaśnienie.
 • Definicja Pozyton Informacje równej masie elektronu, lecz oładunku elementarnym dodatnim, oznaczana e+. Przy zderzeniu pozytonu zelektronem zachodzi zdarzenie anihilacji, a więc zaniku cząstek materialnych opis.
 • Definicja Pozytonium Informacje wktórym miejsce protonu zajmuje pozyton, to jest stan związany pozytonu ielektronu. P. jest układem metatrwałym; ulega zanikowi wwyniku anihilacji pozytonu ielektronu. W informacje.
 • Definicja Elektromagnetyczne Promieniowanie Informacje fale elektromagnetyczne co to jest.
 • Definicja Fermiego Poziom Informacje max. energia, jaką mogą przyjmować elektrony swobodne wciele stałym wtemperaturze zera bezwzględnego definicja.
 • Definicja Materialny Punkt Informacje przedmiot ozerowych (nieskończenie małych) wymiarach, lecz oskończonej masie służący jako schemat wmechanice do opisu ruchu ciał co znaczy.
 • Definicja Promieniotwórczość Informacje nietrwałych izotopów polegająca na emisji cząstek elementarnych albo lekkich jąder ipowstaniu innego izotopu, na ogół innego pierwiastka. P. jeżeli dotyczy izotopów występujących słownik.
 • Definicja Wzrokowego Wrażenia Próg Informacje min. wartość natężenia światła wywołująca wrażenie widzenia. Własność osobnicza, ustala czułość oka izależy od jego akomodacji znaczenie.
 • Definicja Podczerwieni Promiennik Informacje lampa żarowa, służąca jako źródło ciepła. To jest lampa napełniona gazem zżarową spiralą wolframową, promieniuje wobszarze podczerwieni odługości fali 1-2 mm czym jest.
 • Definicja Przełącznik Informacje urządzenie wykorzystywane do zwierania irozwierania obwodu elektrycznego co oznacza.
 • Definicja Anodowa Poświata Informacje wktórym występuje świecenie gazu wczasie trwania wyładowania elektrycznego wgazach rozrzedzonych. Świecenie jest rezultatem wzbudzeń atomów albo cząsteczek gazu poprzez elektrony krzyżówka.
 • Definicja Przyrządy Polaryzacyjne Informacje wytwarzania, wykrywania ianalizowania światła spolaryzowanego. Przyrządy te pozwalają na przykład badać stopień skręcenia płaszczyzny polaryzacji albo wykrywać istniejące najlepszy.
 • Definicja Krystaliczne Polimery Informacje kryształy wykazują przestrzenne uporządkowanie. Charakterystyczne dla p. k. to jest, iż obszary uporządkowane są otoczone poprzez obszary omniejszym stopniu uporządkowania przykłady.
 • Definicja Foucaulta Prąd Informacje prądy wirowe encyklopedia.
 • Definicja Przechłodzona Para Informacje specyficznych warunkach, na przykład braku zarodków kondensacji, albo poddana zbyt gwałtownemu ochłodzeniu; ma gęstość większą od pary nasyconej wdanych warunkach jak działa.
 • Definicja Optyczne Pompowanie Informacje otrzymanie rozkładu obsadzeń stanów energetycznych odbiegającego do rozkładu równowagowego. Do otrzymania takiego nierównowagowego rozkładu wykorzystuje się układ posiadający czy jest.
 • Definicja Krytyczny Prąd Informacje wartość prądu elektrycznego płynącego poprzez nadprzewodnik, przy której pojawia się oporność elektryczna pojęcie.
 • Definicja Atomu Polaryzacja Informacje elektronowej wzewnętrznym polu elektrycznym, która skutkuje przesunięcie środka ciężkości ładunku ujemnego (elektronów) względem ładunku dodatniego (jądra) prowadząc do stworzenia wyjaśnienie.
 • Definicja Pierwiastki Półmetaliczne Informacje elektrycznej 10-2 -10-5 razy mniejszej od przewodności typowych przewodników. Mała wartość przewodności jest rezultatem nieznacznego przekrywania się pasma obsadzonego opis.
 • Definicja Perigeum Informacje pkt. orbity Księżyca albo sztucznego satelity Ziemi (dla orbit eliptycznych) najbliższy środka Ziemi informacje.
 • Definicja Liczba Porządkowa Informacje numer pierwiastka chemicznego wukładzie okresowym co to jest.
 • Definicja Ślepa Plamka Informacje miejsce na siatkówce oka nieczułe na światło, wktórym nerw wzrokowy wchodzi do oka definicja.
 • Definicja Sztuczna Jądrowa Przemiana Informacje przemiana jądrowa spowodowana poprzez ingerencję człowieka, prowadzącą do wytworzenia izotopów promieniotwórczych nie występujących wprzyrodzie wstanie naturalnym co znaczy.
 • Definicja Fizyczna Przemiana Informacje przemiana polegająca na zmianie cech fizycznych ciała słownik.
 • Definicja Promet Informacje pierwiastek promieniotwórczy ztrzeciej ekipy układu okresowego, lantanowiec. Liczba atomowa 61. Naturalny nie został wykryty; otrzymuje się go tylko wreakcjach jądrowych znaczenie.
 • Definicja Jądrowe Paliwo Informacje materiał rozszczepialny stosowany wreaktorach atomowych, najczęściej uran albo pluton czym jest.
 • Definicja Przyspieszenie Informacje pochodnej wektora prędkości v względem czasu a= dv/dt. Jeżeli na pkt. materialny działa stała siła, to ciało to porusza się ze stałym p., wprost proporcjonalnym do działającej co oznacza.
 • Definicja Cieplne Promieniowanie Informacje emitowane poprzez ciała. P.c. Jest powiązane zruchem cieplnym atomów danej substancji. Natężenie emitowanego promieniowania zależy raczej od temperatury ciała ijest proporcjonalne krzyżówka.
 • Definicja Przekaźnik Informacje budowania automatycznych układów sterujących. P. pod wpływem zewnętrznych bodźców wymienia skokowo wielkości fizyczne wsterowanym poprzez siebie układzie. P. może na przykład najlepszy.
 • Definicja Parcie Informacje siła, zjaką ciecz albo gaz działa na ścianki naczynia iprzedmioty wnich zanurzone; jest iloczynem powierzchni i ciśnienia przykłady.
 • Definicja Uogólniona Prędkość Informacje rozmiar zdefiniowana jako czasowa pochodna współrzędnej uogólnionej, którą może być zarówno współrzędna przestrzenna, jak ikąt encyklopedia.
 • Definicja Prawo Paschena Informacje napięcie zapłonu inicjujące wyładowanie wgazie rozrzedzonym jest proporcjonalne do iloczynu pd, gdzie p - ciśnienie gazu, ad - odległość między elektrodami wgazie rozrzedzonym jak działa.
 • Definicja Kołowa Przemiana Informacje realizacji której gaz roboczy powraca do stanu początkowego. Przemiana taka może na przykład składać się zdwóch adiabat idwóch izoterm. W jednej części cyklu ciało robocze czy jest.
 • Definicja Lokalne Elektryczne Pole Informacje dielektryka Elok; jest sumą pola zewnętrznego E0 ipola E pochodzącego od innych cząsteczek dielektryka działającego na wybrany obiekt Elok= E0 + E. Pole zewnętrzne E0 wywołuje pojęcie.
 • Definicja Polon Informacje pierwiastek chemiczny zVI ekipy układu okresowego. Liczba atomowa 84. Został odkryty w1898 poprzez M. Skłodowską-Curie iP. Curie. Jest srebrzystobiałym metalem wyjaśnienie.
 • Definicja Symetrii Płaszczyzna Informacje na dwie części położone względem siebie tak, jak element ijego obraz wpłaskim zwierciadle. Przecięcie się trzech płaszczyzn symetrii definiuje środek symetrii, z kolei prosta opis.
 • Definicja Denis Simeon Poisson Informacje prof. Sorbony, członek francuskiej Akademii Nauk; prowadził badania wzakresie teorii sprężystości, hydrodynamiki, elektrostatyki imagnetyzmu, zajmował się całkami oznaczonymi informacje.
 • Definicja Polaron Informacje krystalicznej izolatora spowodowane poprzez poruszający się wewnątrz niej elektron, który dzięki swojemu ładunkowi elektrycznemu oddziałuje zjonami iatomami sieci wywołując tym co to jest.
 • Definicja Wektorowe Pole Informacje pole, wktórym każdemu punktowi przestrzeni przypisana jest rozmiar wektorowa, na przykład pole prędkości wstrudze definicja.
 • Definicja Próżni Magnetyczna Przenikalność Informacje uniwersalna stała fizyczna 0 wiążąca wartość indukcji magnetycznej B i natężenia pola magnetycznego H w próżni: B = 0H; 0 = 4 10-7 H/m co znaczy.
 • Definicja Cieplne Przewodnictwo Informacje energii cieplnej zjednej części układu owyższej temperaturze do części otemperaturze niższej. Energia cieplna, a więc energia bezwładnego ruchu cząsteczek gazu czy ruchu słownik.
 • Definicja Promieniowania Prawo Plancka Informacje emisyjnej ET albo ET ciała idealnie czarnego od długości albo częstotliwości fali itemperatury T, wyrażona wzorem , gdzie h - stała Plancka, k - stała Boltzmanna, c - szybkość znaczenie.
 • Definicja Sorbcyjna Jonowo Pompa Informacje wykorzystano dwa zjawiska: sorpcję gazów ipompowanie jonowe. Pompowanie wtakiej pompie bazuje na jonizacji gazu (najczęściej wykorzystujemy wyładowanie wgazach rozrzedzonych czym jest.
 • Definicja Planety Informacje krążące wokół Słońca po eliptycznych orbitach, świecące odbitym światłem słonecznym. Posiadają w miarę sporą gęstość 0,7-5,7 g/cm3, czym odróżniają się od komet, z kolei od co oznacza.
 • Definicja Półfalówka Informacje anizotropowego (kryształu) przezroczystego dla światła, posiadająca tę własność, iż dwa promienie przechodząc poprzez płytkę wdwóch kierunkach wzajemnie prostopadłych po wyjściu krzyżówka.
 • Definicja Liniowa Polaryzacja Informacje stan polaryzacji fali świetlnej taki, iż koniec wektora elektrycznego opisuje wczasie drgań prostą, której kierunek jest taki sam wzdłuż całego promienia najlepszy.
 • Definicja Perihelium Informacje leżący najbliżej Słońca. Planety krążą wokół Słońca po orbitach eliptycznych, Słońce znajduje się wjednym zognisk elipsy. Ziemia poprzez p. przechodzi zimą przykłady.
 • Definicja Chemiczne Źródła Prądu Informacje chemiczna zamieniana jest na energię elektryczną. Znane są źródła jednorazowe - ogniwa, które po przereagowaniu reagentów są wyrzucane, bądź wielokrotnego użytku: akumulatory encyklopedia.
 • Definicja Zwyczajny Promień Informacje powstający przy załamaniu światła poprzez kryształy jednoosiowe, posiadające cechę dwójłomności. Światło wp.z. jest spolaryzowane liniowo wkierunku prostopadłym do kierunku jak działa.
 • Definicja Planck, Max Karl Ernst Ludwig Informacje dostał Nagrodę Nobla za odkrycie kwantów energii. Jego zasadniczym sukcesem było podanie teoretycznego opisu rozkładu energii wwidmie promieniowania ciała idealnie czarnego. W czy jest.
 • Definicja Atmosfery Promieniotwórczość Informacje naturalnych isztucznych ciał promieniotwórczych. Sztuczne ciała promieniotwórcze dostają się do atmosfery wwyniku prób zbronią jądrową czy wypadków welektrowniach atomowych. W pojęcie.
 • Definicja Świetlny Promień Informacje optyki geometrycznej. Fikcyjna, nieskończenie cienka wiązka światła wyznaczająca kierunek jego rozchodzenia się. Zakłada się, iż promienie są niezależne od siebie. W optyce wyjaśnienie.
 • Definicja Planimetr Informacje urządzenie mechaniczne do pomiaru powierzchni płaskiej dowolnego kształtu, służące wówczas, gdy nie można przybliżyć mierzonej powierzchni żadną figurą, której pole można obliczyć opis.
 • Definicja Elektronowa Powłoka Informacje ekipa elektronów watomie otej samej głównej liczbie kwantowej. Zobacz także kwantowe liczby informacje.
 • Definicja Wolfgang Pauli Informacje fizyk szwajcarski, dostał Nagrodę Nobla w1945 za sformułowanie tak zwany zakazu Pauliego. Wysunął hipotezę istnienia neutrino co to jest.
 • Definicja Hamowania Promieniowanie Informacje elektromagnetyczne powstające wefekcie oddziaływania naładowanych cząstek zpolem elektrostatycznym jąder atomowych ielektronów. To jest promieniowanie ciągłe, wzakresie długości definicja.
 • Definicja Trójfazowy Prąd Informacje prąd zmienny służący do zasilania urządzeń elektrycznych odużym poborze mocy. Urządzenie korzysta ztrzech prądów przesuniętych wfazach okąt 120 co znaczy.
 • Definicja Teoria Pola Informacje teoria zajmująca się własnościami pól fizycznych słownik.
 • Definicja Próżniowa Pompa Informacje usuwania gazów zzamkniętej objętości ipozwalające uzyskiwać próżnię. Próżnia jest potrzebna wbadaniach laboratoryjnych (na przykład do badania zjawisk powierzchniowych) itechnice znaczenie.
 • Definicja Plazma Informacje specyficzne własności. P. jest elektrycznie obojętna, gdyż zawiera taką samą liczba ładunków dodatnich, jak iujemnych. Słońce iinne gwiazdy zbudowane są zp. kompletnie czym jest.
 • Definicja Zakaz Pauliego Informacje kwantowej stwierdzająca, iż dwie jednakowe cząstki ospinie połówkowym nie mogą równocześnie znaleźć się wtym samym stanie kwantowym. Znaczy to, iż na jednym orbitalu atomowym nie co oznacza.
 • Definicja Teoria Pasmowa Informacje opisująca właściwości elektronów walencyjnych poruszających się wperiodycznym potencjale sieci krystalicznej. Zakłada, iż elektrony zzewnętrznej powłoki wmetalu stają się krzyżówka.
 • Definicja Prądu Prostowanie Informacje mechanizm opierający na wymianie prądu zmiennego na prąd stały, wprocesie tym używane są przyrządy nazywane prostownikami prądu najlepszy.
 • Definicja Krytyczne Parametry Informacje temperatury, ciśnienia iobjętości) opisujących układ będący w stanie krytycznym. W stanie tym znika różnica między fazą ciekłą igazową, znika napięcie powierzchniowe, agęstości przykłady.
 • Definicja Materiały Piezoelektryczne Informacje ceramiczne, gdzie występuje zdarzenie piezoelektryczne. Służące są jako przedmioty przetworników elektroakustycznych, zamieniające zmienny sygnał napięciowy na drgania akustyczne encyklopedia.
 • Definicja Pęcznienie Informacje przyrost objętości ciała stałego wwyniku pochłonięcia cieczy albo pary jak działa.
 • Definicja Przewodniki Informacje przewodnictwo ma charakter elektronowy; należą do tej ekipy metale istopy metaliczne. W materiałach tych występują elektrony przewodnictwa zzewnętrznych powłok elektronowych czy jest.
 • Definicja Aparat Projekcyjny Informacje urządzenie optyczne, które pozwala na rzutowanie obrazów różnych obiektów dzięki wiązki światła na ekran. W ten sposób uzyskuje się ich zwiększenie pojęcie.
 • Definicja Potrójny Punkt Informacje wktórym przecinają się trzy krzywe równowagi między poszczególnymi etapami: fazą stałą afazą ciekłą, fazą ciekłą afazą gazową ipomiędzy fazą stałą agazową. Odpowiada zatem stanowi wyjaśnienie.
 • Definicja Przesunięcia Prąd Informacje elektryczne, które podobnie jak prąd elektryczny, jest źródłem pola magnetycznego. Dlatego prędkość zmian indukcji elektrycznej dD/dt nazywana jest p.p. Zobacz także równania opis.
 • Definicja Palnik Informacje urządzenie wykorzystywane do wytwarzania płomienia owysokiej temperaturze informacje.
 • Definicja Laminarny Przepływ Informacje lepkiego, wktórym sąsiednie warstwy płynu nie mieszają się ze sobą. P. l. płynu wrurze występuje wówczas, gdy prędkości przepływu nie są zbyt spore. Przy wzroście prędkości p.l co to jest.
 • Definicja Płyn Informacje nie wykazuje sprężystości postaci, definicja odnoszące się do etapy ciekłej igazowej, a więc faz, które mogą płynąć. W fazach tych nie występuje sprężystość postaci, przyłożenie definicja.
 • Definicja Fazowa Przemiana Informacje rozróżniamy przemiany fazowe pierwszego idrugiego rzędu. Rząd p. f. określony jest poprzez nieciągłość pochodnej danego rzędu potencjału Gibbsa względem parametrów fizycznych co znaczy.
 • Definicja Egzotermiczna Przemiana Informacje się energia wewnętrzna układu zwydzieleniem ciepła, ustalenie odnoszące się do reakcji chemicznych, zachodzących samorzutnie zwydzieleniem ciepła, jak na przykład reakcja słownik.
 • Definicja Powietrze Informacje atmosferę ziemską. Średni skład suchego powietrza jest następujący: 78,026% azotu, 21% tlenu, 0,03% dwutlenku węgla, 0,014% wodoru, 0,93% gazów szlachetnych (jednoatomowe: argon znaczenie.
 • Definicja Dośrodkowe Przyspieszenie Informacje wruchu po okręgu, jest skierowane wzdłuż promienia ipowoduje zmianę kierunku wektora prędkości liniowej. Wartość p.d. wruchu jednostajnym po okręgu wynosi ad= v2/r = 2r, gdzie r czym jest.
 • Definicja Magnetyczna Podatność Informacje charakteryzująca umiejętność substancji do zmiany namagnesowania pod wpływem zewnętrznego pola magnetycznego = I/H, gdzie I - namagnesowanie, H - natężenie pola magnetycznego co oznacza.
 • Definicja Słyszalności Próg Informacje częstotliwości, który jest jeszcze słyszany poprzez człowieka. Rozmiar ta jest właściwością osobniczą zmieniającą się zwiekiem, lecz także zależy od stanu psychicznego człowieka krzyżówka.
 • Definicja Plazmon Informacje kolektywnych drgań gazu elektronowego wciele stałym. Gaz elektronów swobodnych jako całość może wykonywać drgania harmoniczne względem rdzeni sieci krystalicznej. Częstotliwość najlepszy.
 • Definicja Jama Potencjału Informacje przestrzeni, wktórym cząstka posiada mniejszą energię potencjalną niż wotoczeniu tego obszaru, na przykład elektron wpolu sił kulombowskich jądra atomowego. Cząstka znajdując się przykłady.
 • Definicja Planetoidy Informacje poruszające się po orbitach eliptycznych wokół Słońca. Katalog p. zawiera powyżej 2000 zidentyfikowanych obiektów, z kolei całkowita liczba p., które przy wykorzystaniu obecnej encyklopedia.
 • Definicja Płaszczyzna Polaryzacji Informacje poprzez wektor falowy (kierunek rozchodzenia się fali) iwektor natężenia pola elektrycznego. P.p. polaryzatora to płaszczyzna drgań przepuszczanych poprzez to urządzenie jak działa.
 • Definicja Żółta Plamka Informacje gdzie wrażliwość na światło jest największa. W tym miejscu jest największe zagęszczenie czopków (zakończeń nerwu wzrokowego), dzięki czemu występuje tam największa ostrość czy jest.
 • Definicja Postulat Informacje twierdzenie przyjmowane jako prawdziwe bez dowodu pojęcie.
 • Definicja Przetwornica Informacje wytwarzania napięcia oinnej wartości niż napięcie zasilające, to jest urządzenie elektryczne odużej sprawności sięgającej 95%. P. może być zasilana zarówno prądem zmiennym, jak wyjaśnienie.
 • Definicja Potencjalne Pole Informacje dzięki funkcji skalarnej V(x,y,z) zwanej potencjałem pola, spełniającej warunek: F = - grad V, gdzie F - siła, a grad znaczy operację różniczkowania względem zmiennych opis.
 • Definicja Równoległa Płasko Płytka Informacje substancji przezroczystej owspółczynniku załamania n, ograniczona równoległymi płaszczyznami tak, iż jej umiejętność skupiająca równa się zero. Droga optyczna wp.p.-r. jest równa informacje.
 • Definicja Czasu Podstawa Informacje przemieszczenie wiązki elektronów w lampie oscyloskopowej, pozwalający na obserwowanie na ekranie zależności wielkości fizycznych od czasu. Wiązka elektronowa może być odchylana co to jest.
 • Definicja Magnetyczne Pole Informacje poruszające się ładunki; ma ono charakter wirowy; jest polem niezachowawczym; robota wykonana wzdłuż zamkniętego konturu wtym polu zależy od drogi. Każdemu punktowi p.m definicja.
 • Definicja Wzbronione Pasmo Informacje między górą pasma walencyjnego adnem pasma przewodnictwa, których elektrony wciele stałym nie mogą przyjmować. Szerokość p.w. decyduje otym, czy materiał ma własności co znaczy.
 • Definicja Przepływ Informacje ruch płynu (cieczy albo gazu) pod wpływem przyłożonej siły. Dla gazów p. określany jest liczbą Macha. Dla cieczy wyróżniamy p. laminarny, wirowy, turbulentny czy nieustalony słownik.
 • Definicja Elektronowy Projektor Informacje wewnętrzna powierzchnia pokryta jest ekranem luminescencyjnym. Źródłem elektronów jest próbka wykonana wkształcie ostrza opromieniu krzywizny rzędu nm. Między próbkę iekran znaczenie.
 • Definicja Krytyczne Magnetyczne Pole Informacje pole magnetyczne onatężeniu Hk powodujące zniszczenie nadprzewodnictwa czym jest.
 • Definicja Grawitacyjny Potencjał Informacje przeniesienia jednostkowej masy znieskończoności do danego punktu pola grawitacyjnego. P.g. jest zatem skalarną funkcją współrzędnych opisującą pole grawitacyjne, wyraża się co oznacza.
 • Definicja Zjawisko Peltiera Informacje termoelektrycznych, opierające na wydzielaniu się albo pochłanianiu ciepła na złączu dwóch przewodników w zależności od kierunku prądu elektrycznego przepływającego poprzez złącze krzyżówka.
 • Definicja Polarymetry Informacje pomiaru stanu polaryzacji światła. Za analizatorem ustawia się obiekt fotoczuły, rejestrujący zmiany natężenia światła powiązane ze zmianą kąta analizatora najlepszy.
 • Definicja Ziemskie Przyspieszenie Informacje poprzez siłę ciężkości każdemu ciału swobodnie spadającemu. P.z. zależy od szerokości geograficznej ijest najmniejsze na równiku, po pierwsze dlatego, iż Ziemia nie jest przykłady.
 • Definicja Skalarne Pole Informacje pole, wktórym każdemu punktowi przestrzeni przypisana jest liczba (skalar). Odpowiednikiem takiego pola jest pole temperatur wciele stałym encyklopedia.
 • Definicja Strumieniowa Wodno Pompa Informacje wykorzystująca zdarzenie ujemnego ciśnienia statycznego. Woda wypływająca poprzez przewężenie zdużą szybkością zasysa gaz wobjętości odpompowywanej. Ciśnienie końcowe, jakie udaje jak działa.
 • Definicja Magnetyczna Przenikalność Informacje symbolem ,) wiążąca wektor natężenia pola magnetycznego H zwektorem indukcji magnetycznej B = H. W ośrodkach nieizotropowych p.m. jest tensorem, aw ośrodkach izotropowych jest czy jest.
 • Definicja Przemieszczenie Informacje wektorów wodzących punktu materialnego wdwóch różnych chwilach czasu; łączy on dwa punkty przestrzeni, wktórych znajdował się pkt. materialny wowych chwilach. Wektor p. skierowany pojęcie.
 • Definicja Próżniomierz Informacje ciśnień; wzależności od zakresu mierzonych ciśnień służące są próżniomierze różnych typów. Do pomiaru ciśnień nieco mniejszych od atmosferycznego służący jest p. rtęciowy, dla wyjaśnienie.
 • Definicja Bólu Próg Informacje więc min. natężenie fali dźwiękowej, które wywołuje uczłowieka wrażenie bólu. To jest właściwość osobnicza. Zależy ona wmałym stopniu od częstotliwości fali akustycznej. Wrażenie opis.
 • Definicja Czynny Przekrój Informacje prawdopodobieństwo zajścia danego procesu fizycznego, na przykład p.cz. na rozproszenie sprężyste elektronu na atomach. P.cz. jest funkcją energii. W razie zderzeń między atomami informacje.
 • Definicja Przydźwięk Informacje napięcie elektryczne źródła (mierzony sygnał napięciowy) napięcia zmiennego zmieniającego się zczęstością 50 Hz. To jest zakłócenie regularnie uniemożliwiające pomiary co to jest.
 • Definicja Pogłos Informacje działaniem fal odbitych, opierające na przedłużeniu czasu trwania dźwięku. P. decyduje owłasnościach akustycznych zamkniętych pomieszczeń; można na nie wpływać stosując definicja.
 • Definicja Kątowe Przyspieszenie Informacje prędkość zmian prędkości kątowej wczasie, = d/dt. Może być także definiowane jako druga pochodna kąta po czasie. Przyspieszenie to odgrywa analogiczną rolę wopisie ruchu co znaczy.
 • Definicja Paskal Informacje jednostka ciśnienia wukładzie SI. Ciśnienie ma wartość jednego paskala, gdy siła jednego niutona działa na powierzchnię jednego metra kwadratowego; 1 Pa = 1 N/m2 słownik.
 • Definicja Molekularna Pompa Informacje cząsteczki odpompowywanego gazu porywane są poprzez ruchomą część pompy iusuwane zobjętości pompowanej. Pompy tego typu nie wymagają obniżonego ciśnienia przy starcie, końcowe znaczenie.
 • Definicja Katodowe Promienie Informacje katodę; wistocie to jest strumień elektronów, emitowanych poprzez żarzoną katodę iprzyspieszanych poprzez pole elektryczne przyłożone między anodę (potencjał nieujemny) ikatodę czym jest.
 • Definicja Paramagnetyki Informacje magnetyczna jest nieco większa od jedności, na przykład O2, Li, Ca, Na, K, Mg, roztwory wodne soli zawierające jony pierwiastków przejściowych iniektóre kryształy. P. są co oznacza.
 • Definicja Interferencyjne Prążki Informacje naprzemiennie, powstające wwyniku interferencji światła; jasne powstają wówczas, gdy różnica dróg optycznych między interferującymi falami równa się całkowitej wielokrotności krzyżówka.
 • Definicja Krytyczny Punkt Informacje wktórym kończy się krzywa równowagi cieczy igazu; ustala on parametry krytyczne układu: temperaturę krytyczną, ciśnienie krytyczne iobjętość krytyczną. Oprócz tego punktem nie najlepszy.
 • Definicja Plastyczność Informacje na trwałej zmianie kształtu pod wpływem działania zewnętrznej siły albo wewnętrznych naprężeń. Wiąże się ona zprzemieszczaniem atomów wciele stałym, dlatego najprościej zachodzi przykłady.
 • Definicja Prazeodym Informacje pierwiastek chemiczny zIII ekipy układu okresowego; należy do lantanowców. Liczba atomowa 59, masa atomowa 140,907, jest srebrzystobiałym metalem encyklopedia.
 • Definicja Elektryczne Przewodnictwo Informacje ładunku elektrycznego wośrodku materialnym pod wpływem pola elektrycznego. Istnieje pewna ekipa ciał stałych icieczy, które posiadają umiejętność przenoszenia ładunku jak działa.
 • Definicja Wodna Para Informacje woda wstanie gazowym. Zobacz także para czy jest.
 • Definicja Fotoelektryczny Prąd Informacje prąd spowodowany emisją elektronów zciała stałego wwyniku bombardowania jego powierzchni fotonami. Zobacz także fotoelektryczne zdarzenie pojęcie.
 • Definicja Paliwowe Pręty Informacje atomowych, wykonane są zmateriałów rozszczepialnych, raczej zplutonu albo uranu wzbogaconego wizotop 235U. Wykorzystywanie wreaktorach p.p. podyktowane jest względami wyjaśnienie.
 • Definicja Sorpcyjna Pompa Informacje zasada działania oparta jest na zjawisku pochłaniania gazów poprzez aktywny pochłaniacz (Ti, Zr, Mo), naparowywany na ścianki naczynia. By zwiększyć prędkość pompowania, stosuje opis.
 • Definicja Elektronowe Powinowactwo Informacje poprzez atom dodatkowego elektronu iwytwarzania ujemnego jonu. Miarą p.e. jest energia będąca różnicą między energią ujemnego jonu aenergią stanu podstawowego. Tendencję do informacje.
 • Definicja Plateau Informacje region, wktórym funkcja przyjmuje stałą wartość, na wykresie odcinek poziomy co to jest.
 • Definicja Jądrowe Powłoki Informacje energii) leżących poziomów energetycznych jądra atomowego. Różnice energii między poziomami należącymi do tej samej powłoki są wiele mniejsze niż różnica energii między powłokami definicja.
 • Definicja Bariera Potencjału Informacje przestrzeni, wktórym energia potencjalna punktu materialnego przyjmuje większą wartość niż wpozostałej części tego obszaru. W mechanice klasycznej pkt. materialny (cząstka co znaczy.
 • Definicja Parametr Informacje rozmiar fizyczna opisująca układ, na przykład temperatura, ciśnienie, objętość, gęstość, albo przyrząd pomiarowy, na przykład klasa przyrządu, czułość, oporność wejściowa słownik.
 • Definicja Pasywacja Informacje wytwarzanie na powierzchni metalu cienkiej warstewki tlenku danego metalu, która chroni go przed korozją znaczenie.
 • Definicja Pentoda Informacje elektrodami, zktórych jedna jest katodą będącą źródłem elektronów, druga anodą (elektrodą na dodatnim potencjale względem katody), atrzy elektrody są siatkami umieszczonymi między czym jest.
 • Definicja Słońca Promieniowanie Informacje elektromagnetyczne ikorpuskularne emitowane poprzez Słońce. Promieniowanie elektromagnetyczne jest promieniowaniem ciągłym od fal radiowych do nadfioletu, wnadfiolecie ( < 1000 co oznacza.
 • Definicja Donorowy Półprzewodnik Informacje atomami zpiątej ekipy układu okresowego. Wprowadzenie takiej domieszki skutkuje pojawienie się wprzerwie energetycznej, tuż pod dnem pasma przewodnictwa poziomów donorowych. Już krzyżówka.
 • Definicja Sterujące Pręty Informacje wykonane zodpowiednich materiałów (silnie pochłaniających neutrony), wykorzystywane do kontrolowania szybkości przebiegu reakcji jądrowej. Za ich pomocą jest regulowana liczba najlepszy.
 • Definicja Pluton Informacje dziewiąta, ostatnia wg oddalenia od Słońca planeta wUkładzie Słonecznym. Moment obiegu wokół Słońca 248,4 lat, moment obrotu wokół własnej osi 6,4 doby przykłady.
 • Definicja Pomiar Informacje znalezienie wartości wielkości fizycznej. Woperacji tej stosowane są przyrządy pomiarowe do porównywania wielkości mierzonych zwzorcami iwykonywane są konieczne obliczenia encyklopedia.
 • Definicja Plazmotron Informacje generowania strumieni plazmowych, które mogą być służące na przykład do cięcia metali imateriałów ogniotrwałych. W p. przepływający gaz ogrzewa się do wysokich temperatur (od 4000 jak działa.
 • Definicja Alfa Przemiana Informacje rozpad alfa czy jest.
 • Definicja Zegarów Paradoks Informacje poruszającego się zprędkością bliską prędkości światła wporównaniu zzegarem spoczywającym. Sukces ten został przewidziany poprzez szczególną teorię względności. Czas płynie pojęcie.
 • Definicja Protaktyn Informacje ekipy układu okresowego oliczbie atomowej 91, należy do aktynowców, jest promieniotwórczy, nie posiada trwałych izotopów. Pa jest kowalnym metalem, w miarę słabo zbadanym wyjaśnienie.
 • Definicja Przyciąganie Informacje zwystępowaniem sił przyciągania, jest to sił działających wzdłuż prostej łączącej dwa ciała iskierowanych od jednego ciała ku drugiemu ciału. Odpowiednikiem p. może być wpływ opis.
 • Definicja Para Informacje Definicja stosowane zamiennie zpojęciem gaz. Odnosi się do klasy gazów, które można skroplić wwarunkach niezbyt odległych od normalnych. P. powstaje wwyniku przemiany fazowej informacje.
 • Definicja Pasożytnicza Pojemność Informacje utworzona między przewodami łączącymi czy także elementami układu elektrycznego, na przykład między elektrodami wlampach elektronowych albo elektrodami aobudową przyrządu co to jest.
 • Definicja Nadfioletowe Promieniowanie Informacje elektromagnetyczne odługości fali od 100 do 4000 . Źródłem tego promieniowania są ciała stałe ogrzane do temperatury ok. 3000 K. W najwyższym stopniu rozpowszechnionym źródłem są definicja.
 • Definicja Pręt Informacje figura sztywna, której jeden wymiar jest wiele większy od dwóch pozostałych, może być traktowana jako przedmiot jednowymiarowy co znaczy.
 • Definicja Półprzewodniki Informacje elektrycznej mniejszej niż przewodność metali, lecz większej niż przewodność izolatorów. W modelu pasmowym ciała stałego substancje te charakteryzują się istnieniem przerwy słownik.
 • Definicja Nachylenia Jednakowego Prążki Informacje interferencji światła pochodzącego zrozciągłego źródła światła padającego na płasko-równoległą przezroczystą płytkę. Różnica dróg optycznych między promieniem odbitym od przedniej znaczenie.
 • Definicja Chemiczny Potencjał Informacje się energia wewnętrzna albo energia swobodna układu, jeżeli doda się do niego jedną cząstkę i-tego rodzaju. P.ch. jest funkcją stanu stosowaną do opisu układu termodynamicznego czym jest.
 • Definicja Zjawiska Powierzchniowe Informacje zjawiska fizyczne zachodzące na powierzchni etapy skondensowanej (ciała stałego albo cieczy). Należą do nich pomiędzy innymi zwilżanie, przyleganie, adsorpcja co oznacza.
 • Definicja Przerzutnik Informacje układ elektroniczny odwóch stanach równowagi trwałej, przejście między nimi wykonywane jest poprzez zewnętrzny sygnał wyzwalający krzyżówka.
 • Definicja Elektryczna Pojemność Informacje elektrycznego przewodnika, na którym ten ładunek został zgromadzony: C = q/, gdzie C - pojemność elektryczna, q - ładunek, - potencjał przewodnika. Jednostką pojemności wukładzie najlepszy.
 • Definicja Praca Informacje zdefiniowana jako iloczyn skalarny siły F iprzesunięcia s wprzypadku, gdy siła jest stała (L = Fscos, gdzie jest kątem między siłą iprzesunięciem). Wogólności p. wyrażona jest przykłady.
 • Definicja Pływy Informacje zdarzenie podnoszenia się iopadania wody woceanach imorzach, wywołane grawitacyjnym oddziaływaniem Słońca iKsiężyca. Przyciąganie Księżyca można przedstawić jako sumę dwóch encyklopedia.
 • Definicja Jonizujące Promieniowanie Informacje wysokoenergetyczne, którego cząstki posiadają na tyle wysoką energię, iż są wstanie spowodować jonizację atomu. Należy do niego promieniowanie elektromagnetyczne odługości fali jak działa.
 • Definicja Fizyczne Pole Informacje pewną wyróżniającą go właściwością. Odpowiednikiem może być pole grawitacyjne albo pole elektrostatyczne. P.f. mogą być polami skalarnymi (pole temperatury wciele stałym) albo czy jest.
 • Definicja Zjawisko Piroelektryczne Informacje ładunku elektrycznego wtrakcie ogrzewania albo chłodzenia kryształów dielektrycznych na powierzchni kryształu. Jeżeli na określonej powierzchni piroelektryka wczasie ogrzewania pojęcie.
 • Definicja Akceptorowy Półprzewodnik Informacje trójwartościowym pierwiastkiem, wefekcie wprzerwie energetycznej samoistnego półprzewodnika pojawiają się poziomy akceptorowe tuż powyżej górną granicą pasma walencyjnego, co wyjaśnienie.
 • Definicja Gamma Promieniowanie Informacje elektromagnetyczne onajmniejszej długości fali. Źródłem tego promieniowania są przemiany jądrowe; oznaczane jest symbolem . To jest w najwyższym stopniu przenikliwa składowa opis.
 • Definicja Porowatość Informacje właściwość ciała stałego polegająca na istnieniu wjego objętości pustych przestrzeni; ciała porowate mają bardzo rozwiniętą powierzchnię, bywają stosowane jako sorbenty informacje.
 • Definicja Nieodwracalny Proces Informacje wjednym kierunku. Przewarzająca część mechanizmów zachodzących samorzutnie wprzyrodzie jest procesami nieodwracalnymi, kierunek ich przebiegu zdeterminowany jest wzrostem entropii co to jest.
 • Definicja Widzenia Pole Informacje część przestrzeni odwzorowywana poprzez układ optyczny definicja.
 • Definicja Stała Plancka Informacje odmiennie kwant działania, oznaczona literą h. Jej wartość wynosi 6,6249110-34 Js. Planck przyjął, iż energia pola elektromagnetycznego może zamieniać się tylko porcjami równymi E co znaczy.
 • Definicja Larmora Precesja Informacje Larmora precesja słownik.
 • Definicja Chemiczna Przemiana Informacje mechanizm syntezy albo rozpadu związku chemicznego znaczenie.
 • Definicja Precesja Informacje podparta wjednym punkcie, wokół której wiruje figura sztywna. Wolny koniec osi zatacza wprzestrzeni okrąg zprędkością kątową p., który jest rezultatem działania niezerowego czym jest.
 • Definicja Słoneczne Plamy Informacje powierzchni Słońca, składające się zcentralnej części cienia iokalającego go obszaru jaśniejszego - półcienia. W półcieniach występuje przepływ materii, na poziomie 500-1000 km co oznacza.
 • Definicja Parahel Informacje elektrony watomie mają antyrównolegle ustawione spiny. Początkowo hel uważano za mieszaninę dwóch gazów, gdyż wjego widmie optycznym występowały dwa rodzaje linii widmowych: linie krzyżówka.
 • Definicja X Promienie Informacje elektromagnetyczne odługości fali krótszej od promieniowania ultrafioletowego, awiększej niż promieniowanie . Promienie X zostały wykryte izbadane poprzez niemieckiego fizyka najlepszy.
 • Definicja Izobaryczna Przemiana Informacje stałym ciśnieniem. Wtakiej przemianie gazu doskonałego iloraz objętości itemperatury pozostaje stały. Przy rozprężaniu izobarycznym gaz wykonuje pracę zwiększania objętości przykłady.
 • Definicja Przewodnictwa Pasmo Informacje częściowo wypełnione elektronami, dzięki czemu energia kinetyczna elektronów może wzrastać (mogą być obsadzane wyższe podpoziomy wpasmie) pod wpływem przyłożonego zewnętrznego encyklopedia.
 • Definicja Cieplna Pojemność Informacje liczba ciepła potrzebna do ogrzania danego ciała ojeden kelwin, równa iloczynowi masy ciała ijego ciepła właściwego jak działa.
 • Definicja Odwracalny Proces Informacje biegnący wtaki sposób, iż następne stadia procesu różnią się pomiędzy sobą nieskończenie niewiele (parametry układu), tak iż prawdopodobieństwo zajścia procesu wobu kierunkach czy jest.
 • Definicja Nadzwyczajny Promień Informacje stosuje się do prawa załamania światła. Promień taki pojawia się, gdy światło przechodzi poprzez kryształy oniskiej symetrii posiadające cechę dwójłomności. Światło wtym promieniu pojęcie.
 • Definicja Izochoryczna Przemiana Informacje zachodząca wstałej objętości. W razie gazu doskonałego iloraz temperatury iciśnienia jest stały. W przemianie tej układ nie wykonuje pracy, dostarczone ciepło skutkuje przyrost wyjaśnienie.
 • Definicja Słoneczne Pochodnie Informacje Słońca wpobliżu plam słonecznych, widoczne tylko na brzegu tarczy słonecznej. P.s. pojawiają się przed pojawieniem się plam iistnieją także po ich zaniku, czas ich życia wynosi ok opis.
 • Definicja Ziemi Płaszcz Informacje rozciągający się wgłąb Ziemi od 33 km do 2900 km. Gęstość p.Z. wynosi od 3,3 g/cm3 wgórnych warstwach do 5,5 g/cm3 na dolnej granicy, ciśnienie na dolnej granicy osiąga rozmiar 1 informacje.
 • Definicja Fazowa Przestrzeń Informacje wsensie matematycznym. Trzema jej wymiarami są współrzędne przestrzenne opisujące położenie cząstki wprzestrzeni, trzy kolejne wymiary to trzy składowe pędów cząstek. Do co to jest.
 • Definicja Adiabatyczna Przemiana Informacje wktórej układ nie zmienia ciepła zotoczeniem. Może zachodzić wówczas, gdy układ jest termicznie izolowany od otoczenia, albo gdy mechanizm jest prowadzony bardzo błyskawicznie definicja.
 • Definicja Pewnik Informacje twierdzenie przyjmowane bez dowodu co znaczy.
 • Definicja Przenoszenia Pasmo Informacje welektrotechnice do opisu własności obwodów zwanych filtrami iobwodów rezonansowych wzmacniających zmienne sygnały owybranej częstotliwości. Znaczy przedziały częstotliwości słownik.
 • Definicja Czerenkowa Promieniowanie Informacje elektromagnetyczne emitowane poprzez cząstki naładowane (na przykład elektrony) poruszające się wośrodku materialnym zprędkością większą od prędkości fazowej światła wtym ośrodku znaczenie.
 • Definicja Przymiar Informacje wzorzec miary wykorzystywany do pomiarów, porównywania zwielkością mierzoną, najczęściej to jest wzorzec długości (linijka) albo kąta (kątomierz czym jest.
 • Definicja Sił Pole Informacje na cząstkę działa siła F(r,v,t) ookreślonej wartości bezwzględnej, kierunku izwrocie. Argumentami funkcji opisującej siłę są: położenie r, szybkość v iczas t. Jeżeli siła zależy co oznacza.
 • Definicja Larmora Promień Informacje krąży naładowana cząstka wpolu magnetycznym. Jest on funkcją relacji ładunku posiadanego poprzez cząstkę q do jej masy m (q/m) indukcji magnetycznej B iprędkości cząstki v krzyżówka.
 • Definicja Fal Propagacja Informacje swobodne rozchodzenie się fal wośrodku najlepszy.
 • Definicja Cząsteczek Polaryzacja Informacje spowodowana obecnością zewnętrznego pola elektrycznego. Pod wpływem pola cząsteczki (jeżeli posiadają własny okres dipolowy) będą ustawiać się tak, by ich własny okres dipolowy przykłady.
 • Definicja Coopera Pary Informacje elektronów przewodnictwa wmateriale nadprzewodzącym, powstające wtemperaturze przejścia wstan nadprzewodzący; uporządkowanie to ulega zniszczeniu wtemperaturze wyższej encyklopedia.
 • Definicja Próżnia Informacje wzamkniętym naczyniu pod ciśnieniem mniejszym od ciśnienia atmosferycznego. P. dzielimy na wysoką, średnią iniską. Podziału dokonano z racji na rozmiar średniej drogi swobodnej jak działa.
 • Definicja Prądnica Informacje urządzenie do wytwarzania energii elektrycznej kosztem energii mechanicznej dzięki użyciu zjawiska indukcji elektromagnetycznej czy jest.
 • Definicja Samoistny Półprzewodnik Informacje doskonale czysty monokryształ germanu albo krzemu albo innego materiału półprzewodnikowego pojęcie.
 • Definicja Optyczna Pirometria Informacje wysokich temperatur. Pomiar bazuje na porównywaniu barwy świecenia gorącego obiektu zbarwą wzorca albo na pomiarze natężenia promieniowania. Wszystkie sposoby pirometryczne są wyjaśnienie.
 • Definicja Elektromagnetyczne Pole Informacje każdemu punktowi przypisany jest pewien wektor indukcji magnetycznej B iwektor natężenia pola elektrycznego E. Jeżeli wprzestrzeni tej znajdzie się spoczywający albo poruszający opis.
 • Definicja Parowanie Informacje na przejściu zfazy ciekłej do etapy gazowej. Mechanizm ten charakteryzuje się ciepłem przemiany, nazywanym ciepłem parowania, które jest określane jako liczba ciepła potrzebna do informacje.
 • Definicja Beta Przemiana Informacje rozpad beta co to jest.
 • Definicja Przezroczystość Informacje rozmiar określająca, jaka część padającego światła przechodzi poprzez substancję odanej grubości (nie ulega pochłonięciu albo nie jest rozproszona definicja.
 • Definicja Relatywistyczna Prędkość Informacje szybkość zbliżona do prędkości światła. Ciała materialne poruszające się ztakimi prędkościami zmieniają swą masę. Zobacz także masa relatywistyczna co znaczy.
 • Definicja Sił Para Informacje wartości bezwzględnej, lecz przeciwnie skierowane iprzyłożone jednocześnie do bryły sztywnej, wywołujące jej obrót (o ile figura sztywna może obracać się wokół osi prostopadłej do słownik.
 • Definicja Fal Pakiet Informacje kwantowej; odnosi się do fal materii. Prawdopodobieństwo znalezienia cząstki wprzestrzeni jest różne od zera tylko wobszarze zajmowanym poprzez p.f. Im mniejsze rozmiary pakietu znaczenie.
 • Definicja Grubości Równej Prążki Informacje występujące w trakcie oświetlania cienkiej warstwy ozmiennej grubości równoległą wiązką światła. Prążki zlokalizowane są na powierzchni warstwy iodpowiadają liniom jednakowej czym jest.
 • Definicja Materiałów Pełzanie Informacje stałym naprężeniu, opierające na rosnącym wczasie ze stałą prędkością odkształceniu plastycznym. System tego zjawiska bazuje na ruchu defektów wciałach krystalicznych, aw ciałach co oznacza.
 • Definicja Przepuszczalność Informacje przez ciała stałe w konsekwencji panującej różnicy ciśnień po obu stronach ciała stałego. P. zależy od rodzaju ciała stałego irodzaju gazu, jest to od wielkości porów wciele krzyżówka.
 • Definicja Blaise Pascal Informacje francuski. Sformułował zasadę indukcji matematycznej, odkrył ogólne kryterium podzielności liczby całkowitej poprzez inną liczbę całkowitą. Jego badania zzakresu fizyki dotyczyły najlepszy.
 • Definicja Czerwieni Ku Przesunięcie Informacje promieniowania elektromagnetycznego wkierunku ku większym długościom fali; wprzypadku fali świetlnej to jest przesunięcie ku czerwieni, stąd nazwa. Przesunięcie tj. powodowane przykłady.
 • Definicja Radialna Prędkość Informacje ciała niebieskiego na prostą łączącą obserwatora zobserwowanym ciałem, a więc prędkość zmian odległości ciała od obserwatora. Przy wyznaczaniu p.r. uwzględnia się ruch orbitalny encyklopedia.
 • Definicja Kosmiczna Prędkość Informacje nadać ciału, by mogło opuścić ciało niebieskie. by ciało umieścić na orbicie wokółziemskiej, musimy nadać mu szybkość, którą tytułujemy pierwszą p.k.; wynosi ona 8 km/s. Druga p.k jak działa.
 • Definicja Przetwornik Informacje wymiany wielkości fizycznej na inną, na przykład mikrofon, głośnik, silnik. P. elektroakustyczne przetwarzają energię elektryczną na energię akustyczną albo odwrotnie. Jeżeli czy jest.
 • Definicja Potas Informacje zpierwszej ekipy układu okresowego, należy do metali alkalicznych. Liczba atomowa 19, masa atomowa 39,1; jest miękkim, srebrzystobiałym metalem, bardzo aktywnym chemicznie pojęcie.
 • Definicja Akustycznej Fali Prędkość Informacje dźwięku (zaburzenia sprężystego) omałej amplitudzie wróżnych ośrodkach sprężystych. Szybkość rozchodzenia się dźwięku zależy od ściśliwości igęstości ośrodka. W powietrzu mogą wyjaśnienie.
 • Definicja Elektrostatyczne Pole Informacje nieruchome ładunki elektryczne. Każdemu punktowi tego pola przypisany jest wektor natężenia pola elektrycznego E, zdefiniowany następująco E = F/q, gdzie F - siła Coulomba, q opis.
 • Definicja Potencjał Informacje wykorzystywana do opisu szczególnego pola wektorowego, mianowicie takiego pola, wktórym wykonana robota nie zależy od drogi. Potencjał jest funkcją skalarną określoną dla każdego informacje.
 • Definicja Dyfuzyjna Pompa Informacje woparciu ozjawisko dyfuzji. P.d. bywają rtęciowe albo olejowe. Podgrzewana ciecz intensywnie paruje istrumień par porywa zsobą cząsteczki gazu, który dyfunduje zobjętości co to jest.
 • Definicja Kosmiczne Promieniowanie Informacje Ziemi zprzestrzeni kosmicznej, stanowiące strumień cząstek, złożone ze składowej twardej (przenikliwej, pierwotnej) imiękkiej (wtórnej). Wtórna składowa powstaje wwyniku definicja.
 • Definicja Pogoda Informacje stan atmosfery określony poprzez parametry meteorologiczne: temperaturę, ciśnienie, wilgotność, i zespół zjawisk takich, jak na przykład opady, wiatr, nasłonecznienie co znaczy.
 • Definicja Energetyczna Przerwa Informacje przedział wartości energii niedozwolonych dla elektronów wciele stałym słownik.
 • Definicja Wyjścia Praca Informacje przeniesienia elektronu zpoziomu Fermiego do próżni (na zewnątrz ciała stałego); jest stałą materiałową charakteryzującą powierzchnię przewodnika. P.w. zależy od struktury znaczenie.
 • Definicja Optyczne Powiększenie Informacje wytwarzanego poprzez układ optyczny do odpowiednich wymiarów przedmiotu. Rozróżnia się p.o. liniowe - relacja długości obrazu do długości przedmiotu, ip.o. kątowe będące czym jest.
 • Definicja P Informacje puaz co oznacza.
 • Definicja Indukcyjny Prąd Informacje elektrycznym, poprzez który przechodzi zmienny wczasie strumień indukcji magnetycznej. Obwód elektryczny obejmuje pewną powierzchnię, iloczyn skalarny wektora reprezentującego tę krzyżówka.
 • Definicja Termodynamiczne Potencjały Informacje parametrów makroskopowych charakteryzujących układ fizyczny (na przykład temperatura, objętość, entropia), dzięki których można opisać wpełni stan termodynamiczny układu najlepszy.
 • Definicja Zmienny Prąd Informacje natężeniu; zamieniać się może zarówno kierunek ruchu ładunków elektrycznych, jak iich liczba przepływająca wjednostce czasu poprzez poprzeczny przekrój przewodnika przykłady.
 • Definicja Kołowy Proces Informacje kołowy mechanizm encyklopedia.
 • Definicja Endotermiczna Przemiana Informacje przemiana wymagająca dostarczenia ciepła dla jej realizacji. Dostarczone ciepło skutkuje przyrost energii wewnętrznej układu. Definicja dotyczy reakcji chemicznych jak działa.
 • Definicja Anodowe Promienie Informacje obserwowana wlampie elektronowej albo rurze do wyładowań wgazach rozrzedzonych. Swobodne elektrony przyspieszane są wkierunku anody, bombardując jej powierzchnię wywołują czy jest.
 • Definicja Przechłodzenie Informacje przy zbyt szybkim chłodzeniu układu, tak iż nie jest on wstanie osiągnąć stanu równowagi termodynamicznej. Odpowiednikiem przechłodzonej cieczy jest szkło, wktórym mechanizm pojęcie.
 • Definicja Pęd Informacje wektor. P. jest iloczynem masy ciała m (wielkości skalarnej) ijego prędkości v, p = mv. P. ma zatem kierunek izwrot prędkości. Jeżeli wypadkowa sił zewnętrznych działających na wyjaśnienie.
 • Definicja Siatki Prąd Informacje prąd powstający wobwodzie siatki trójelektrodowej lampy próżniowej opis.
 • Definicja Platyna Informacje ekipy układu okresowego; liczba atomowa 78, masa atomowa 195,09. Jest szarobiałym błyszczącym metalem. Służąca jako katalizator wwielu reakcjach chemicznych informacje.
 • Definicja Przebicie Informacje izolacyjnych izolatora pod wpływem przyłożonego zewnętrznego pola elektrycznego. Izolator rozpoczyna przewodzić prąd elektryczny. Najlepiej zostało zbadane zdarzenie p. wgazach. P co to jest.
 • Definicja Pryzmat Informacje ze szkła, lecz także zinnych substancji przezroczystych, ograniczona dwoma nierównoległymi płaszczyznami załamującymi przechodzące poprzez nią promienie świetlne. P. mogą służyć definicja.
 • Definicja Fermiego Pęd Informacje pęd, jaki posiadają elektrony przewodnictwa wmetalu znajdujące się na poziomie Fermiego co znaczy.
 • Definicja Termodynamiczny Proces Informacje jest układ termodynamiczny, jest to pewien fragment przestrzeni wypełniony materią. Parametry termodynamiczne opisujące układ (temperatura, ciśnienie, objętość) są dla całego słownik.
 • Definicja Polimorfizm Informacje iż pierwiastek albo związek chemiczny może występować wwielu fazach krystalicznych; wodniesieniu do pierwiastków mówimy oodmianach alotropowych. Etapy stałe są trwałe tylko znaczenie.
 • Definicja Pa Informacje paskal czym jest.
 • Definicja Przegrzanie Informacje stałej, bazuje na ogrzaniu danej etapy ponad temperatury przemiany fazowej. Przegrzana etap znajduje się wstanie metatrwałym, aw sprzyjających warunkach (pojawienie się ośrodków co oznacza.
 • Definicja Podczerwień Informacje odługości fali większej niż fala obarwie czerwonej. Zakres podczerwieni obejmuje fale od 10-2 do 10-5 m. Długofalowa granica tego przedziału nie jest ostra, p. pokrywa się krzyżówka.
 • Definicja Kwantowe Przejście Informacje przejście między dwoma stacjonarnymi stanami kwantowymi najlepszy.
 • Definicja Faradaya Puszka Informacje Faradaya klatka przykłady.
 • Definicja Nieustalony Przepływ Informacje wpływem rozchodzących się wcieczy fal albo ruchu ciała stałego wcieczy, charakteryzuje się zmianami wczasie prędkości wdanym punkcie przestrzeni, szybkość cieczy będzie różna encyklopedia.
 • Definicja Wodzący Promień Informacje wektor złączający start układu odniesienia zwybranym punktem przestrzeni, opisujący położenie tego punktu jak działa.
 • Definicja Statyczny Quasi Proces Informacje stanu stacjonarnego, parametry termodynamiczne opisujące układ wkażdej chwili różnią się od parametrów stanu ustalonego onieskończenie małą wartość. Mechanizm taki przebiega czy jest.
 • Definicja Kanalikowe Promienie Informacje Zostały zaobserwowane wten sposób, iż wlampie elektronowej spostrzeżono luminescencję szkła poza katodą, wktórej były otwory. Przyspieszone wkierunku katody jony dodatnie pojęcie.
 • Definicja Rozpadu Produkt Informacje typu rozpadu ciężkich jąder, która może nastąpić wniektórych wypadkach samorzutnie albo przez przeniknięcie do jądra cząstki elementarnej albo lekkiego jądra. W razie rozpadu wyjaśnienie.
 • Definicja Alotropowa Przemiana Informacje ciał krystalicznych. Pierwiastek może tworzyć kilka odmian alotropowych, na przykład węgiel występuje jako grafit, diament albo fuleren, odmiany te różnią się między sobą opis.
 • Definicja Protuberancje Informacje wyrzucanych na wysokość do setek tys. kilometrów powyżej powierzchnię Słońca. Czas życia p. wynosi od kilkudziesięciu min. do kilku dni. Tory opadania p. i ich kształt świadczą informacje.
 • Definicja Piorun Informacje zachodzące watmosferze ziemskiej, jego przedmioty to: błyskawica, a więc przepływ ładunku ujemnego zchmur do Ziemi, igrzmot związany ze zmianą ciśnienia pojawiającą się wobszarze co to jest.
 • Definicja Naturalna Jądrowa Przemiana Informacje przemiana jądrowa zachodząca wizotopach promieniotwórczych występujących wstanie naturalnym wprzyrodzie definicja.
 • Definicja Wirowe Prądy Informacje do rozpraszania energii, powstające wprzewodnikach umieszczonych wzmiennym polu magnetycznym. Szczególnie niepożądane jest występowanie prądów wirowych wrdzeniach transformatorów co znaczy.
 • Definicja Elektronowy Powielacz Informacje bazuje na wzmocnieniu słabego prądu elektronowego albo jonowego przez emisję wtórną. Jon albo elektron dysponujący dostatecznie sporą energią bombardując dynodę wywołuje emisję słownik.
 • Definicja Jednostka Pozaukładowa Informacje jednostka nie należąca do układu jednostek, służąca ze względów historycznych, na przykład jednostka ciśnienia tor albo jednostka długości mila morska znaczenie.
 • Definicja Ciał Pływanie Informacje zanurzonego częściowo albo kompletnie wpłynie (cieczy albo gazie). Ciała pływają tylko wówczas, gdy ciężar wypartej cieczy jest większy albo równy ciężarowi ciała. W razie ciał czym jest.
 • Definicja Proton Informacje omasie 1836,109 0,011 razy większej od masy elektronu irównej 1,672614 0,000020 10-27 kg i dodatnim ładunku elementarnym. W okolicy neutronu składnik jądra atomowego. Posiada co oznacza.
 • Definicja Paramagnetyzm Informacje ciał wzewnętrznym polu magnetycznym wkierunku zgodnym zpolem, opierające na orientowaniu się spinów elektronowych równolegle do pola. W tym przypadku odnosi się to do spinów krzyżówka.
 • Definicja Pomiarowy Przyrząd Informacje przetwarzania wielkości mierzonej na użyteczną dla człowieka informację. Wiadomość ta może być podawana wróżnoraki sposób: wyświetlenie wielkości wartości zmierzonej, zapisanie najlepszy.
 • Definicja Polaryzowalność Informacje elektronowych watomie do deformacji pod wpływem zewnętrznego pola elektrycznego E. Deformacja ta prowadzi do stworzenia elektrycznego momentu dipolowego p, p = oE, gdzie przykłady.
 • Definicja Siły Popęd Informacje zmiana pędu układu. P.s. zdefiniowany jest jako całka zdziałającej na układ siły wprzedziale czasu ňF(t)dt = Fśrt, gdzie Fśr - średnia wartość siły wczasie t encyklopedia.
 • Definicja Pion Informacje mezon jak działa.
 • Definicja Równanie Poissona Informacje równanie adiabaty czy jest.
 • Definicja Newtona Pierścienie Informacje jednakowej grubości powstające wświetle przechodzącym albo wświetle odbitym od powierzchni sferycznej leżącej na płaszczyźnie. Przy wykorzystaniu światła monochromatycznego pojęcie.
 • Definicja Piko Informacje przedrostek służący do tworzenia jednostek pochodnych będących 10-12 razy mniejszymi od jednostki podstawowej wyjaśnienie.
 • Definicja Drgań Płaszczyzna Informacje się ruchy układu drgającego; definicja służące wopisie ruchu falowego iruchu harmonicznego układów mechanicznych, aszczególnie regularnie wopisie stanu polaryzacji fali świetlnej opis.
 • Definicja Atomu Energetyczny Poziom Informacje wartość energii, jaką może posiadać układ (jądro ielektrony) wstanie fundamentalnym albo wstanach wzbudzonych informacje.
 • Definicja Magnetyczny Południk Informacje do składowej poziomej pola magnetycznego Ziemi. P.m. nie są kołami ogromnymi, inaczej niż południki geograficzne, gdyż są zdeformowane poprzez anomalie magnetyczne ipodlegają co to jest.
 • Definicja Falowa Powierzchnia Informacje zestaw punktów, wktórych wdanej chwili etap fali przyjmuje tę samą wartość definicja.
 • Definicja Kołowa Polaryzacja Informacje charakteryzujący się tym, iż koniec wektora elektrycznego opisuje okrąg. Płaszczyzna, wktórej leży okrąg, jest zawsze prostopadła do kierunku rozchodzenia się światła co znaczy.
 • Definicja Polikryształ Informacje krystalicznej. Złożona jest zdużej liczby drobnych monokryształów, rozłożonych chaotycznie wprzestrzeni, tak iż własności fizyczne takiego ciała są identyczne we wszystkich słownik.
 • Definicja Reliktowe Promieniowanie Informacje elektromagnetyczne wypełniające cały Wszechświat, będące pozostałością po hipotetycznym Ogromnym Wybuchu ( Big-Bang). Rozkład widmowy tego promieniowania jest zbliżony do rozkładu znaczenie.
 • Definicja Elektryczny Potencjał Informacje przeniesienia jednostkowego dodatniego ładunku elektrycznego zdanego punktu do nieskończoności albo relacja energii potencjalnej do dodatniego jednostkowego ładunku umieszczonego czym jest.
 • Definicja Pochłaniacze Informacje gazy. Umieszczane są wprzyrządach próżniowych (na przykład lampach elektronowych) wcelu wiązania ipochłaniania gazów resztkowych pozostałych po procesie pompowania albo co oznacza.
 • Definicja Próżni Elektryczna Przenikalność Informacje Coulomba prawo krzyżówka.
 • Definicja Fal Polaryzacja Informacje uporządkowaniu płaszczyzny drgań fali poprzecznej. W rezultacie wprzypadku fali elektromagnetycznej wektor pola elektrycznego będzie drgał tylko wjednej płaszczyźnie, anie we najlepszy.

Co to znaczy Fizyka pojęcia

Spis pojęć z przedmiotu fizyka. Eksperymenty fizyczne i przykłady. Definicje z fizyki. Wszystkie prawa, zasady fizyki. Tłumaczenie zasad i praw z przykładami.

Definicja KRZYŻÓWKA Polaryzacja Fal, Przenikalność Elektryczna Próżni, Pochłaniacze, Potencjał Elektryczny, Promieniowanie Reliktowe, Polikryształ, Polaryzacja Kołowa co to znaczy.

Słownik Najlepszy Polaryzacja Fal, Przenikalność Elektryczna Próżni co to jest.