Krzyżówka PODATNOŚĆ DIELEKTRYCZNA co to jest
Perigeum co znaczy Poissona równanie krzyżówka piko co to jest próg wrażenia wzrokowego słownik co znaczy.

Definicje fizyka P

 • Definicja Dielektryczna Podatność Ranking rozmiar fizyczna charakteryzująca umiejętność substancji do polaryzowania się w zewnętrznym polu elektrycznym E. Związek między polaryzacją elektryczną substancji P i polem porównanie podatność dielektryczna co znaczy.
 • Definicja Próżni Magnetyczna Przenikalność Co lepsze uniwersalna stała fizyczna 0 wiążąca wartość indukcji magnetycznej B i natężenia pola magnetycznego H w próżni: B = 0H; 0 = 4 10-7 H/m dlaczego przenikalność magnetyczna próżni krzyżówka.
 • Definicja Pluton Czy warto dziewiąta, ostatnia wg oddalenia od Słońca planeta wUkładzie Słonecznym. Moment obiegu wokół Słońca 248,4 lat, moment obrotu wokół własnej osi 6,4 doby jak lepiej pluton co to jest.
 • Definicja Parcie Opinie forum siła, zjaką ciecz albo gaz działa na ścianki naczynia iprzedmioty wnich zanurzone; jest iloczynem powierzchni i ciśnienia kiedy parcie słownik.
 • Definicja Polimorfizm Najlepszy polegająca na tym, iż pierwiastek albo związek chemiczny może występować wwielu fazach krystalicznych; wodniesieniu do pierwiastków mówimy oodmianach alotropowych. Etapy stałe są od czego zależy polimorfizm czym jest.
 • Definicja Jądrowe Powłoki Porównaj w skali energii) leżących poziomów energetycznych jądra atomowego. Różnice energii między poziomami należącymi do tej samej powłoki są wiele mniejsze niż różnica energii między na czym polega powłoki jądrowe co oznacza.
 • Definicja Krytyczne Magnetyczne Pole Wyniki pole magnetyczne onatężeniu Hk powodujące zniszczenie nadprzewodnictwa różnice pole magnetyczne krytyczne tłumaczenie.
 • Definicja Próżni Elektryczna Przenikalność Zastosowanie Coulomba prawo wady i zalety przenikalność elektryczna próżni przykłady.
 • Definicja Plazma Ranking posiadający specyficzne własności. P. jest elektrycznie obojętna, gdyż zawiera taką samą liczba ładunków dodatnich, jak iujemnych. Słońce iinne gwiazdy zbudowane są zp. kompletnie podobieństwa plazma definicja.
 • Definicja Przezroczystość Co lepsze rozmiar określająca, jaka część padającego światła przechodzi poprzez substancję odanej grubości (nie ulega pochłonięciu albo nie jest rozproszona czemu przezroczystość encyklopedia.
 • Definicja Siatki Prąd Czy warto prąd powstający wobwodzie siatki trójelektrodowej lampy próżniowej co gorsze prąd siatki jak działa.
 • Definicja Atomu Energetyczny Poziom Opinie forum wartość energii, jaką może posiadać układ (jądro ielektrony) wstanie fundamentalnym albo wstanach wzbudzonych porównaj poziom energetyczny atomu czy jest.
 • Definicja Przebicie Najlepszy własności izolacyjnych izolatora pod wpływem przyłożonego zewnętrznego pola elektrycznego. Izolator rozpoczyna przewodzić prąd elektryczny. Najlepiej zostało zbadane zdarzenie p porównanie przebicie pojęcie.
 • Definicja Cieplna Pojemność Porównaj liczba ciepła potrzebna do ogrzania danego ciała ojeden kelwin, równa iloczynowi masy ciała ijego ciepła właściwego dlaczego pojemność cieplna wyjaśnienie.
 • Definicja Zjawiska Powierzchniowe Wyniki zjawiska fizyczne zachodzące na powierzchni etapy skondensowanej (ciała stałego albo cieczy). Należą do nich pomiędzy innymi zwilżanie, przyleganie, adsorpcja jak lepiej powierzchniowe zjawiska opis.
 • Definicja Przewodnictwa Pasmo Zastosowanie tylko częściowo wypełnione elektronami, dzięki czemu energia kinetyczna elektronów może wzrastać (mogą być obsadzane wyższe podpoziomy wpasmie) pod wpływem przyłożonego kiedy pasmo przewodnictwa informacje.
 • Definicja Płyn Ranking materii, który nie wykazuje sprężystości postaci, definicja odnoszące się do etapy ciekłej igazowej, a więc faz, które mogą płynąć. W fazach tych nie występuje sprężystość postaci od czego zależy płyn znaczenie.
 • Definicja Potas Co lepsze chemiczny zpierwszej ekipy układu okresowego, należy do metali alkalicznych. Liczba atomowa 19, masa atomowa 39,1; jest miękkim, srebrzystobiałym metalem, bardzo aktywnym na czym polega potas co znaczy.
 • Definicja Krytyczny Prąd Czy warto wartość prądu elektrycznego płynącego poprzez nadprzewodnik, przy której pojawia się oporność elektryczna różnice prąd krytyczny krzyżówka.
 • Definicja Powietrze Opinie forum stanowiąca atmosferę ziemską. Średni skład suchego powietrza jest następujący: 78,026% azotu, 21% tlenu, 0,03% dwutlenku węgla, 0,014% wodoru, 0,93% gazów szlachetnych wady i zalety powietrze co to jest.
 • Definicja Wektorowe Pole Najlepszy pole, wktórym każdemu punktowi przestrzeni przypisana jest rozmiar wektorowa, na przykład pole prędkości wstrudze podobieństwa pole wektorowe słownik.
 • Definicja Przechłodzona Para Porównaj wpewnych specyficznych warunkach, na przykład braku zarodków kondensacji, albo poddana zbyt gwałtownemu ochłodzeniu; ma gęstość większą od pary nasyconej wdanych warunkach czemu para przechłodzona czym jest.
 • Definicja Uogólniona Prędkość Wyniki rozmiar zdefiniowana jako czasowa pochodna współrzędnej uogólnionej, którą może być zarówno współrzędna przestrzenna, jak ikąt co gorsze prędkość uogólniona co oznacza.
 • Definicja Jednostka Pozaukładowa Zastosowanie jednostka nie należąca do układu jednostek, służąca ze względów historycznych, na przykład jednostka ciśnienia tor albo jednostka długości mila morska porównaj pozaukładowa jednostka tłumaczenie.
 • Definicja Płaszczyzna Polaryzacji Ranking wyznaczona poprzez wektor falowy (kierunek rozchodzenia się fali) iwektor natężenia pola elektrycznego. P.p. polaryzatora to płaszczyzna drgań przepuszczanych poprzez to porównanie polaryzacji płaszczyzna przykłady.
 • Definicja Stały Prąd Co lepsze stały wczasie przepływ ładunku elektrycznego poprzez poprzeczny przekrój przewodnika. Odpowiada to stałości wczasie natężenia prądu dlaczego prąd stały definicja.
 • Definicja Promieniotwórczość Czy warto nietrwałych izotopów polegająca na emisji cząstek elementarnych albo lekkich jąder ipowstaniu innego izotopu, na ogół innego pierwiastka. P. jeżeli dotyczy izotopów występujących jak lepiej promieniotwórczość encyklopedia.
 • Definicja Ślepa Plamka Opinie forum miejsce na siatkówce oka nieczułe na światło, wktórym nerw wzrokowy wchodzi do oka kiedy plamka ślepa jak działa.
 • Definicja Fazowa Przestrzeń Najlepszy sześciowymiarowa wsensie matematycznym. Trzema jej wymiarami są współrzędne przestrzenne opisujące położenie cząstki wprzestrzeni, trzy kolejne wymiary to trzy składowe pędów od czego zależy przestrzeń fazowa czy jest.
 • Definicja Polarymetry Porównaj wykorzystywane do pomiaru stanu polaryzacji światła. Za analizatorem ustawia się obiekt fotoczuły, rejestrujący zmiany natężenia światła powiązane ze zmianą kąta analizatora na czym polega polarymetry pojęcie.
 • Definicja Półprzewodniki Wyniki oprzewodności elektrycznej mniejszej niż przewodność metali, lecz większej niż przewodność izolatorów. W modelu pasmowym ciała stałego substancje te charakteryzują się istnieniem różnice półprzewodniki wyjaśnienie.
 • Definicja Jonowe Promienie Zastosowanie promienie jonów przy założeniu, iż mają one kształt kulisty. Wyznacza się je zpomiarów odległości międzyatomowych sposobami rentgenograficznymi zdokładnością do kilku setnych wady i zalety promienie jonowe opis.
 • Definicja Elektryczny Potencjał Ranking przeniesienia jednostkowego dodatniego ładunku elektrycznego zdanego punktu do nieskończoności albo relacja energii potencjalnej do dodatniego jednostkowego ładunku umieszczonego podobieństwa potencjał elektryczny informacje.
 • Definicja Hamowania Promieniowanie Co lepsze elektromagnetyczne powstające wefekcie oddziaływania naładowanych cząstek zpolem elektrostatycznym jąder atomowych ielektronów. To jest promieniowanie ciągłe, wzakresie długości czemu promieniowanie hamowania znaczenie.
 • Definicja Elektryczne Przewodnictwo Czy warto przenoszenia ładunku elektrycznego wośrodku materialnym pod wpływem pola elektrycznego. Istnieje pewna ekipa ciał stałych icieczy, które posiadają umiejętność przenoszenia ładunku co gorsze przewodnictwo elektryczne co znaczy.
 • Definicja Akceptorowy Półprzewodnik Opinie forum domieszkowany trójwartościowym pierwiastkiem, wefekcie wprzerwie energetycznej samoistnego półprzewodnika pojawiają się poziomy akceptorowe tuż powyżej górną granicą pasma porównaj półprzewodnik akceptorowy krzyżówka.
 • Definicja Alotropowa Przemiana Najlepszy wewnętrznej ciał krystalicznych. Pierwiastek może tworzyć kilka odmian alotropowych, na przykład węgiel występuje jako grafit, diament albo fuleren, odmiany te różnią się między porównanie przemiana alotropowa co to jest.
 • Definicja Plastyczność Porównaj polegająca na trwałej zmianie kształtu pod wpływem działania zewnętrznej siły albo wewnętrznych naprężeń. Wiąże się ona zprzemieszczaniem atomów wciele stałym, dlatego najprościej dlaczego plastyczność słownik.
 • Definicja Molekularne Promienie Wyniki naładowanych cząstek molekuł albo atomów poruszających się zprędkościami termicznymi wpróżni. P.m. otrzymujemy poprzez podgrzewanie substancji, która parując albo ulegając jak lepiej promienie molekularne czym jest.
 • Definicja Wolfgang Pauli Zastosowanie fizyk szwajcarski, dostał Nagrodę Nobla w1945 za sformułowanie tak zwany zakazu Pauliego. Wysunął hipotezę istnienia neutrino kiedy pauli, wolfgang co oznacza.
 • Definicja Przyleganie Ranking powierzchni ciała stałego poprzez ciecz, wynikające zoddziaływania cząsteczek cieczy icząsteczek ciała stałego. Sukces ten występuje wówczas, gdy siły oddziaływania cząsteczek od czego zależy przyleganie tłumaczenie.
 • Definicja Zegarów Paradoks Co lepsze spowolnienia zegara poruszającego się zprędkością bliską prędkości światła wporównaniu zzegarem spoczywającym. Sukces ten został przewidziany poprzez szczególną teorię względności na czym polega paradoks zegarów przykłady.
 • Definicja Materialny Punkt Czy warto przedmiot ozerowych (nieskończenie małych) wymiarach, lecz oskończonej masie służący jako schemat wmechanice do opisu ruchu ciał różnice punkt materialny definicja.
 • Definicja Statyczny Quasi Proces Opinie forum zbliżony do stanu stacjonarnego, parametry termodynamiczne opisujące układ wkażdej chwili różnią się od parametrów stanu ustalonego onieskończenie małą wartość. Mechanizm taki wady i zalety proces quasi-statyczny encyklopedia.
 • Definicja Grupowa Prędkość Najlepszy przemieszczania się tak zwany pakietu falowego (na przykład dudnień) g = d/dk, gdzie - częstotliwość fali, k = 1/ wektor falowy, - długość fali. Szybkość grupowa jest różna od podobieństwa prędkość grupowa jak działa.
 • Definicja Podczerwone Promieniowanie Porównaj elektromagnetyczne ofali dłuższej od fal świetlnych. Zawiera się wobszarze długości fali od 0,74 m do 1-2 mm. Widmo tego promieniowania może być liniowe, pasmowe albo ciągłe czemu promieniowanie podczerwone czy jest.
 • Definicja Sił Pole Wyniki wktórym na cząstkę działa siła F(r,v,t) ookreślonej wartości bezwzględnej, kierunku izwrocie. Argumentami funkcji opisującej siłę są: położenie r, szybkość v iczas t. Jeżeli siła co gorsze pole sił pojęcie.
 • Definicja Cieplne Promieniowanie Zastosowanie elektromagnetyczne emitowane poprzez ciała. P.c. Jest powiązane zruchem cieplnym atomów danej substancji. Natężenie emitowanego promieniowania zależy raczej od temperatury ciała porównaj promieniowanie cieplne wyjaśnienie.
 • Definicja P Ranking puaz porównanie p opis.
 • Definicja Przemieszczenie Co lepsze różnicą wektorów wodzących punktu materialnego wdwóch różnych chwilach czasu; łączy on dwa punkty przestrzeni, wktórych znajdował się pkt. materialny wowych chwilach. Wektor p dlaczego przemieszczenie informacje.
 • Definicja Wzbronione Pasmo Czy warto energii między górą pasma walencyjnego adnem pasma przewodnictwa, których elektrony wciele stałym nie mogą przyjmować. Szerokość p.w. decyduje otym, czy materiał ma własności jak lepiej pasmo wzbronione znaczenie.
 • Definicja Bólu Próg Opinie forum słyszalności, a więc min. natężenie fali dźwiękowej, które wywołuje uczłowieka wrażenie bólu. To jest właściwość osobnicza. Zależy ona wmałym stopniu od częstotliwości fali kiedy próg bólu co znaczy.
 • Definicja Polaryzacja Najlepszy opierające na powstawaniu wobjętości dielektryka elektrycznego momentu dipolowego. Może zachodzić samoistnie (spontanicznie) albo pod wpływem pola elektrycznego. (2) Wektorowa od czego zależy polaryzacja krzyżówka.
 • Definicja Fazowa Przemiana Porównaj rozróżniamy przemiany fazowe pierwszego idrugiego rzędu. Rząd p. f. określony jest poprzez nieciągłość pochodnej danego rzędu potencjału Gibbsa względem parametrów fizycznych na czym polega przemiana fazowa co to jest.
 • Definicja Coopera Pary Wyniki pary elektronów przewodnictwa wmateriale nadprzewodzącym, powstające wtemperaturze przejścia wstan nadprzewodzący; uporządkowanie to ulega zniszczeniu wtemperaturze wyższej różnice pary coopera słownik.
 • Definicja Izotermiczna Przemiana Zastosowanie termodynamiczna zachodząca wstałej temperaturze, krzywa opisująca tę przemianę nazywa się izotermą. Dla gazu doskonałego iloczyn ciśnienia iobjętości jest stały wdanej wady i zalety przemiana izotermiczna czym jest.
 • Definicja Polimery Ranking zbudowane zmakromolekuł, tj. molekuł składających się nawet zsetek tys. atomów. Masa cząsteczkowa p. jest zatem bardzo spora, dochodzi do 5 108. Zupełnie unikalne są własności podobieństwa polimery co oznacza.
 • Definicja Chemiczne Źródła Prądu Co lepsze wktórych energia chemiczna zamieniana jest na energię elektryczną. Znane są źródła jednorazowe - ogniwa, które po przereagowaniu reagentów są wyrzucane, bądź wielokrotnego użytku czemu prądu źródła chemiczne tłumaczenie.
 • Definicja Radialna Prędkość Czy warto obserwowanego ciała niebieskiego na prostą łączącą obserwatora zobserwowanym ciałem, a więc prędkość zmian odległości ciała od obserwatora. Przy wyznaczaniu p.r. uwzględnia się co gorsze prędkość radialna przykłady.
 • Definicja Adiabatyczna Przemiana Opinie forum termodynamiczna, wktórej układ nie zmienia ciepła zotoczeniem. Może zachodzić wówczas, gdy układ jest termicznie izolowany od otoczenia, albo gdy mechanizm jest prowadzony bardzo porównaj przemiana adiabatyczna definicja.
 • Definicja Ziemskie Przyspieszenie Najlepszy nadawane poprzez siłę ciężkości każdemu ciału swobodnie spadającemu. P.z. zależy od szerokości geograficznej ijest najmniejsze na równiku, po pierwsze dlatego, iż Ziemia nie jest porównanie przyspieszenie ziemskie encyklopedia.
 • Definicja Dyfuzyjna Pompa Porównaj działająca woparciu ozjawisko dyfuzji. P.d. bywają rtęciowe albo olejowe. Podgrzewana ciecz intensywnie paruje istrumień par porywa zsobą cząsteczki gazu, który dyfunduje dlaczego pompa dyfuzyjna jak działa.
 • Definicja Palnik Wyniki urządzenie wykorzystywane do wytwarzania płomienia owysokiej temperaturze jak lepiej palnik czy jest.
 • Definicja Sorbcyjna Jonowo Pompa Zastosowanie wktórej wykorzystano dwa zjawiska: sorpcję gazów ipompowanie jonowe. Pompowanie wtakiej pompie bazuje na jonizacji gazu (najczęściej wykorzystujemy wyładowanie wgazach kiedy pompa jonowo-sorbcyjna pojęcie.
 • Definicja Przemiana Ranking mechanizm, wktórym ulegają zmianie parametry układu od czego zależy przemiana wyjaśnienie.
 • Definicja Pomiarowy Przyrząd Co lepsze wykorzystywane do przetwarzania wielkości mierzonej na użyteczną dla człowieka informację. Wiadomość ta może być podawana wróżnoraki sposób: wyświetlenie wielkości wartości na czym polega przyrząd pomiarowy opis.
 • Definicja Nadzwyczajny Promień Czy warto który nie stosuje się do prawa załamania światła. Promień taki pojawia się, gdy światło przechodzi poprzez kryształy oniskiej symetrii posiadające cechę dwójłomności. Światło wtym różnice promień nadzwyczajny informacje.
 • Definicja Przydźwięk Opinie forum nakładania się na napięcie elektryczne źródła (mierzony sygnał napięciowy) napięcia zmiennego zmieniającego się zczęstością 50 Hz. To jest zakłócenie regularnie uniemożliwiające wady i zalety przydźwięk znaczenie.
 • Definicja Optyczne Pompowanie Najlepszy na otrzymanie rozkładu obsadzeń stanów energetycznych odbiegającego do rozkładu równowagowego. Do otrzymania takiego nierównowagowego rozkładu wykorzystuje się układ posiadający podobieństwa pompowanie optyczne co znaczy.
 • Definicja Porowatość Porównaj właściwość ciała stałego polegająca na istnieniu wjego objętości pustych przestrzeni; ciała porowate mają bardzo rozwiniętą powierzchnię, bywają stosowane jako sorbenty czemu porowatość krzyżówka.
 • Definicja Katodowe Promienie Wyniki poprzez katodę; wistocie to jest strumień elektronów, emitowanych poprzez żarzoną katodę iprzyspieszanych poprzez pole elektryczne przyłożone między anodę (potencjał nieujemny co gorsze promienie katodowe co to jest.
 • Definicja Akustycznej Fali Prędkość Zastosowanie rozchodzenia się dźwięku (zaburzenia sprężystego) omałej amplitudzie wróżnych ośrodkach sprężystych. Szybkość rozchodzenia się dźwięku zależy od ściśliwości igęstości ośrodka. W porównaj prędkość fali akustycznej słownik.
 • Definicja Newtona Pierścienie Ranking interferencyjne jednakowej grubości powstające wświetle przechodzącym albo wświetle odbitym od powierzchni sferycznej leżącej na płaszczyźnie. Przy wykorzystaniu światła porównanie pierścienie newtona czym jest.
 • Definicja Kwantowe Przejście Co lepsze przejście między dwoma stacjonarnymi stanami kwantowymi dlaczego przejście kwantowe co oznacza.
 • Definicja Grawitacyjne Pole Czy warto wktórej na ciało omasie m działa siła proporcjonalna do jej wartości. Źródłem p.g. jest masa, pole jest polem wektorowym, charakteryzuje go wektor natężenia pola, którego wartość jak lepiej pole grawitacyjne tłumaczenie.
 • Definicja Egzotermiczna Przemiana Opinie forum wymienia się energia wewnętrzna układu zwydzieleniem ciepła, ustalenie odnoszące się do reakcji chemicznych, zachodzących samorzutnie zwydzieleniem ciepła, jak na przykład reakcja kiedy przemiana egzotermiczna przykłady.
 • Definicja Ziemi Płaszcz Najlepszy Ziemi, rozciągający się wgłąb Ziemi od 33 km do 2900 km. Gęstość p.Z. wynosi od 3,3 g/cm3 wgórnych warstwach do 5,5 g/cm3 na dolnej granicy, ciśnienie na dolnej granicy osiąga od czego zależy płaszcz ziemi definicja.
 • Definicja Anodowa Poświata Porównaj anody, wktórym występuje świecenie gazu wczasie trwania wyładowania elektrycznego wgazach rozrzedzonych. Świecenie jest rezultatem wzbudzeń atomów albo cząsteczek gazu poprzez na czym polega poświata anodowa encyklopedia.
 • Definicja Pierwiastki Półmetaliczne Wyniki oprzewodności elektrycznej 10-2 -10-5 razy mniejszej od przewodności typowych przewodników. Mała wartość przewodności jest rezultatem nieznacznego przekrywania się pasma różnice półmetaliczne pierwiastki jak działa.
 • Definicja Kołowy Proces Zastosowanie kołowy mechanizm wady i zalety proces kołowy czy jest.
 • Definicja Pęd Ranking dynamiczna, wektor. P. jest iloczynem masy ciała m (wielkości skalarnej) ijego prędkości v, p = mv. P. ma zatem kierunek izwrot prędkości. Jeżeli wypadkowa sił zewnętrznych podobieństwa pęd pojęcie.
 • Definicja Potencjometr Co lepsze urządzenie do regulowania różnicy napięcia wobwodzie elektrycznym przez zmiany oporności wodgałęzieniach obwodu. Zobacz także dzielnik napięcia czemu potencjometr wyjaśnienie.
 • Definicja Pręt Czy warto figura sztywna, której jeden wymiar jest wiele większy od dwóch pozostałych, może być traktowana jako przedmiot jednowymiarowy co gorsze pręt opis.
 • Definicja Liniowa Polaryzacja Opinie forum stan polaryzacji fali świetlnej taki, iż koniec wektora elektrycznego opisuje wczasie drgań prostą, której kierunek jest taki sam wzdłuż całego promienia porównaj polaryzacja liniowa informacje.
 • Definicja Jądrowy Potencjał Najlepszy zależność energii potencjalnej oddziaływania między nukleonami od ich wzajemnej odległości. Wpływ jądrowe nie jest jeszcze dobrze poznane, więc wyrażenie na p. j. nie jest znane porównanie potencjał jądrowy znaczenie.
 • Definicja Światła Polaryzacja Porównaj wektora elektrycznego, które następuje po przejściu poprzez polaryzator (urządzenie optyczne zbudowane złańcuchowych cząsteczek organicznych), przejściu poprzez kryształy dlaczego polaryzacja światła co znaczy.
 • Definicja Przekaźnik Wyniki wykorzystywane do budowania automatycznych układów sterujących. P. pod wpływem zewnętrznych bodźców wymienia skokowo wielkości fizyczne wsterowanym poprzez siebie układzie. P jak lepiej przekaźnik krzyżówka.
 • Definicja Polowa Prędkość Zastosowanie określająca wzrost pola zakreślanego poprzez promień wodzący poruszającego się punktu wjednostce czasu. W razie ruchu punktu pod wpływem siły centralnej (ruch planet wokół Słońca kiedy prędkość polowa co to jest.
 • Definicja Materiały Piezoelektryczne Ranking materiały ceramiczne, gdzie występuje zdarzenie piezoelektryczne. Służące są jako przedmioty przetworników elektroakustycznych, zamieniające zmienny sygnał napięciowy na drgania od czego zależy piezoelektryczne materiały słownik.
 • Definicja Optyczne Powiększenie Co lepsze obrazu wytwarzanego poprzez układ optyczny do odpowiednich wymiarów przedmiotu. Rozróżnia się p.o. liniowe - relacja długości obrazu do długości przedmiotu, ip.o. kątowe będące na czym polega powiększenie optyczne czym jest.
 • Definicja Denis Simeon Poisson Czy warto imatematyk, prof. Sorbony, członek francuskiej Akademii Nauk; prowadził badania wzakresie teorii sprężystości, hydrodynamiki, elektrostatyki imagnetyzmu, zajmował się całkami różnice poisson, simeon denis co oznacza.
 • Definicja Plazmotron Opinie forum wykorzystywane do generowania strumieni plazmowych, które mogą być służące na przykład do cięcia metali imateriałów ogniotrwałych. W p. przepływający gaz ogrzewa się do wysokich wady i zalety plazmotron tłumaczenie.
 • Definicja Sterujące Pręty Najlepszy jądrowych pręty wykonane zodpowiednich materiałów (silnie pochłaniających neutrony), wykorzystywane do kontrolowania szybkości przebiegu reakcji jądrowej. Za ich pomocą jest podobieństwa pręty sterujące przykłady.
 • Definicja Reliktowe Promieniowanie Porównaj elektromagnetyczne wypełniające cały Wszechświat, będące pozostałością po hipotetycznym Ogromnym Wybuchu ( Big-Bang). Rozkład widmowy tego promieniowania jest zbliżony do rozkładu czemu promieniowanie reliktowe definicja.
 • Definicja Planetoidy Wyniki niebieskie poruszające się po orbitach eliptycznych wokół Słońca. Katalog p. zawiera powyżej 2000 zidentyfikowanych obiektów, z kolei całkowita liczba p., które przy wykorzystaniu co gorsze planetoidy encyklopedia.
 • Definicja Czynny Przekrój Zastosowanie charakteryzująca prawdopodobieństwo zajścia danego procesu fizycznego, na przykład p.cz. na rozproszenie sprężyste elektronu na atomach. P.cz. jest funkcją energii. W razie porównaj przekrój czynny jak działa.
 • Definicja Pochłaniacze Ranking pochłaniają gazy. Umieszczane są wprzyrządach próżniowych (na przykład lampach elektronowych) wcelu wiązania ipochłaniania gazów resztkowych pozostałych po procesie pompowania porównanie pochłaniacze czy jest.
 • Definicja Kosmiczne Promieniowanie Co lepsze docierające do Ziemi zprzestrzeni kosmicznej, stanowiące strumień cząstek, złożone ze składowej twardej (przenikliwej, pierwotnej) imiękkiej (wtórnej). Wtórna składowa powstaje dlaczego promieniowanie kosmiczne pojęcie.
 • Definicja Próżnia Czy warto znajduje się wzamkniętym naczyniu pod ciśnieniem mniejszym od ciśnienia atmosferycznego. P. dzielimy na wysoką, średnią iniską. Podziału dokonano z racji na rozmiar średniej drogi jak lepiej próżnia wyjaśnienie.
 • Definicja Przerzutnik Opinie forum układ elektroniczny odwóch stanach równowagi trwałej, przejście między nimi wykonywane jest poprzez zewnętrzny sygnał wyzwalający kiedy przerzutnik opis.
 • Definicja Teoria Pasmowa Najlepszy ciała stałego, opisująca właściwości elektronów walencyjnych poruszających się wperiodycznym potencjale sieci krystalicznej. Zakłada, iż elektrony zzewnętrznej powłoki wmetalu od czego zależy pasmowa teoria informacje.
 • Definicja Energetyczne Pasmo Porównaj nieznacznie różniących się co do wartości energii poziomów elektronowych wciele stałym. Definicja to służące jest do opisu własności elektrycznych ciał stałych. Poziom na czym polega pasmo energetyczne znaczenie.
 • Definicja Paramagnetyzm Wyniki magnesowania się ciał wzewnętrznym polu magnetycznym wkierunku zgodnym zpolem, opierające na orientowaniu się spinów elektronowych równolegle do pola. W tym przypadku odnosi się różnice paramagnetyzm co znaczy.
 • Definicja Magnetyczna Pozostałość Zastosowanie indukcja magnetyczna, która pozostaje wferromagnetyku wchwili wyłączenia zewnętrznego pola magnetycznego; jeden zparametrów charakteryzujący materiały magnetyczne wady i zalety pozostałość magnetyczna krzyżówka.
 • Definicja Paralaksa Ranking obiektu na sferze niebieskiej wywołana zmianą położenia obserwatora, z racji na ruch obrotowy Ziemi albo jej ruch orbitalny. Występuje także przy odczycie wielkości mierzonych podobieństwa paralaksa co to jest.
 • Definicja Pogoda Co lepsze stan atmosfery określony poprzez parametry meteorologiczne: temperaturę, ciśnienie, wilgotność, i zespół zjawisk takich, jak na przykład opady, wiatr, nasłonecznienie czemu pogoda słownik.
 • Definicja Permaloj Czy warto magnetyczny miękki; stop żelazo-niklowy zdomieszka- mi Mo, Cr iCu, zawartość Ni wstopie 36-85 %. Charakteryzuje się sporą przenikalnością magnetyczną istąd jego wykorzystanie co gorsze permaloj czym jest.
 • Definicja Protaktyn Opinie forum chemiczny zIII ekipy układu okresowego oliczbie atomowej 91, należy do aktynowców, jest promieniotwórczy, nie posiada trwałych izotopów. Pa jest kowalnym metalem, w miarę słabo porównaj protaktyn co oznacza.
 • Definicja Skalarne Pole Najlepszy pole, wktórym każdemu punktowi przestrzeni przypisana jest liczba (skalar). Odpowiednikiem takiego pola jest pole temperatur wciele stałym porównanie pole skalarne tłumaczenie.
 • Definicja Bezpromieniste Przejście Porównaj powrót do stanu podstawowego albo przejście odwrotne wstan wzbudzony następuje bez emisji albo absorpcji fotonów, na przykład wpływ atomu zinnymi atomami albo elektronami. Jednym dlaczego przejście bezpromieniste przykłady.
 • Definicja Chemiczny Pierwiastek Wyniki ojednakowej liczbie protonów wjądrze. Wszystkie pierwiastki posiadają izotopy, wich jądrach znajduje się taka sama liczba protonów, lecz różna liczba neutronów. Naturalna jak lepiej pierwiastek chemiczny definicja.
 • Definicja Fermiego Pęd Zastosowanie pęd, jaki posiadają elektrony przewodnictwa wmetalu znajdujące się na poziomie Fermiego kiedy pęd fermiego encyklopedia.
 • Definicja Kątowe Przyspieszenie Ranking opisująca prędkość zmian prędkości kątowej wczasie, = d/dt. Może być także definiowane jako druga pochodna kąta po czasie. Przyspieszenie to odgrywa analogiczną rolę wopisie ruchu od czego zależy przyspieszenie kątowe jak działa.
 • Definicja Naturalna Jądrowa Przemiana Co lepsze przemiana jądrowa zachodząca wizotopach promieniotwórczych występujących wstanie naturalnym wprzyrodzie na czym polega przemiana jądrowa naturalna czy jest.
 • Definicja Izoentropowa Przemiana Czy warto termodynamiczna zachodząca przy zachowaniu stałej entropii układu. Odpowiednikiem takiej przemiany jest odwracalny mechanizm adiabatyczny, gdyż zdefinicji takiego procesu dQ = 0 różnice przemiana izoentropowa pojęcie.
 • Definicja Materiałów Pełzanie Opinie forum występujące przy stałym naprężeniu, opierające na rosnącym wczasie ze stałą prędkością odkształceniu plastycznym. System tego zjawiska bazuje na ruchu defektów wciałach wady i zalety pełzanie materiałów wyjaśnienie.
 • Definicja Światła Prędkość Najlepszy rozchodzenia się fali elektromagnetycznej wpróżni wynosząca c = 299792,5 0,4 km/s. P.ś. jest fundamentalną stałą fizyczną. Jest wielkością niezmienną przy zmianie układu podobieństwa prędkość światła opis.
 • Definicja Grawitacyjny Potencjał Porównaj przeniesienia jednostkowej masy znieskończoności do danego punktu pola grawitacyjnego. P.g. jest zatem skalarną funkcją współrzędnych opisującą pole grawitacyjne, wyraża się czemu potencjał grawitacyjny informacje.
 • Definicja Parametr Wyniki rozmiar fizyczna opisująca układ, na przykład temperatura, ciśnienie, objętość, gęstość, albo przyrząd pomiarowy, na przykład klasa przyrządu, czułość, oporność wejściowa co gorsze parametr znaczenie.
 • Definicja Potencjał Zastosowanie fizyczna wykorzystywana do opisu szczególnego pola wektorowego, mianowicie takiego pola, wktórym wykonana robota nie zależy od drogi. Potencjał jest funkcją skalarną określoną dla porównaj potencjał co znaczy.
 • Definicja Polaroid Ranking wykorzystywany do liniowej polaryzacji światła. To jest cienka błonka wklejana między płytki szklane. Błona ta zbudowana jest zcząsteczek organicznych odługich łańcuchach, które porównanie polaroid krzyżówka.
 • Definicja Prądnica Co lepsze urządzenie do wytwarzania energii elektrycznej kosztem energii mechanicznej dzięki użyciu zjawiska indukcji elektromagnetycznej dlaczego prądnica co to jest.
 • Definicja Jonizujące Promieniowanie Czy warto wysokoenergetyczne, którego cząstki posiadają na tyle wysoką energię, iż są wstanie spowodować jonizację atomu. Należy do niego promieniowanie elektromagnetyczne odługości fali jak lepiej promieniowanie jonizujące słownik.
 • Definicja Podczerwieni Promiennik Opinie forum lampa żarowa, służąca jako źródło ciepła. To jest lampa napełniona gazem zżarową spiralą wolframową, promieniuje wobszarze podczerwieni odługości fali 1-2 mm kiedy promiennik podczerwieni czym jest.
 • Definicja Elektryczny Prąd Najlepszy elektronów albo jonów. P.e. charakteryzuje rozmiar nazywana natężeniem prądu I = dq/dt, gdzie q ładunek elektryczny. W metalach za przepływ prądu odpowiedzialny jest ruch od czego zależy prąd elektryczny co oznacza.
 • Definicja Przesunięcia Prąd Porównaj pole elektryczne, które podobnie jak prąd elektryczny, jest źródłem pola magnetycznego. Dlatego prędkość zmian indukcji elektrycznej dD/dt nazywana jest p.p. Zobacz także równania na czym polega prąd przesunięcia tłumaczenie.
 • Definicja Paliwowe Pręty Wyniki wreaktorach atomowych, wykonane są zmateriałów rozszczepialnych, raczej zplutonu albo uranu wzbogaconego wizotop 235U. Wykorzystywanie wreaktorach p.p. podyktowane jest względami różnice pręty paliwowe przykłady.
 • Definicja Świetlny Promień Zastosowanie definicja optyki geometrycznej. Fikcyjna, nieskończenie cienka wiązka światła wyznaczająca kierunek jego rozchodzenia się. Zakłada się, iż promienie są niezależne od siebie. W wady i zalety promień świetlny definicja.
 • Definicja Kołowa Polaryzacja Ranking światła charakteryzujący się tym, iż koniec wektora elektrycznego opisuje okrąg. Płaszczyzna, wktórej leży okrąg, jest zawsze prostopadła do kierunku rozchodzenia się światła podobieństwa polaryzacja kołowa encyklopedia.
 • Definicja Elektronowe Powinowactwo Co lepsze przyłączania poprzez atom dodatkowego elektronu iwytwarzania ujemnego jonu. Miarą p.e. jest energia będąca różnicą między energią ujemnego jonu aenergią stanu podstawowego czemu powinowactwo elektronowe jak działa.
 • Definicja Krytyczne Parametry Czy warto fizycznych (temperatury, ciśnienia iobjętości) opisujących układ będący w stanie krytycznym. W stanie tym znika różnica między fazą ciekłą igazową, znika napięcie powierzchniowe co gorsze parametry krytyczne czy jest.
 • Definicja Polaron Opinie forum krystalicznej izolatora spowodowane poprzez poruszający się wewnątrz niej elektron, który dzięki swojemu ładunkowi elektrycznemu oddziałuje zjonami iatomami sieci wywołując tym porównaj polaron pojęcie.
 • Definicja Słońca Promieniowanie Najlepszy elektromagnetyczne ikorpuskularne emitowane poprzez Słońce. Promieniowanie elektromagnetyczne jest promieniowaniem ciągłym od fal radiowych do nadfioletu, wnadfiolecie ( < 1000 porównanie promieniowanie słońca wyjaśnienie.
 • Definicja Cieplne Przewodnictwo Porównaj przekazywania energii cieplnej zjednej części układu owyższej temperaturze do części otemperaturze niższej. Energia cieplna, a więc energia bezwładnego ruchu cząsteczek gazu czy dlaczego przewodnictwo cieplne opis.
 • Definicja Magnetyczna Przenikalność Wyniki oznaczana symbolem ,) wiążąca wektor natężenia pola magnetycznego H zwektorem indukcji magnetycznej B = H. W ośrodkach nieizotropowych p.m. jest tensorem, aw ośrodkach jak lepiej przenikalność magnetyczna informacje.
 • Definicja Pęcznienie Zastosowanie przyrost objętości ciała stałego wwyniku pochłonięcia cieczy albo pary kiedy pęcznienie znaczenie.
 • Definicja Pamięć Ranking urządzenie stanowiące część komputera, przeznaczone do przechowywania danych iprogramów. P. mogą być półprzewodnikowe, magnetyczne, optyczne, rzadziej inne od czego zależy pamięć co znaczy.
 • Definicja Zakaz Pauliego Co lepsze wmechanice kwantowej stwierdzająca, iż dwie jednakowe cząstki ospinie połówkowym nie mogą równocześnie znaleźć się wtym samym stanie kwantowym. Znaczy to, iż na jednym orbitalu na czym polega pauliego zakaz krzyżówka.
 • Definicja Endotermiczna Przemiana Czy warto przemiana wymagająca dostarczenia ciepła dla jej realizacji. Dostarczone ciepło skutkuje przyrost energii wewnętrznej układu. Definicja dotyczy reakcji chemicznych różnice przemiana endotermiczna co to jest.
 • Definicja Proton Opinie forum elementarna omasie 1836,109 0,011 razy większej od masy elektronu irównej 1,672614 0,000020 10-27 kg i dodatnim ładunku elementarnym. W okolicy neutronu składnik jądra atomowego wady i zalety proton słownik.
 • Definicja Fizyczne Pole Najlepszy obdarzony pewną wyróżniającą go właściwością. Odpowiednikiem może być pole grawitacyjne albo pole elektrostatyczne. P.f. mogą być polami skalarnymi (pole temperatury wciele stałym podobieństwa pole fizyczne czym jest.
 • Definicja Parsek Porównaj jednostka długości wastronomii, odpowiada odległości 3,26 roku świetlnego, jest to 3,08 1016 m czemu parsek co oznacza.
 • Definicja Pogłos Wyniki spowodowane działaniem fal odbitych, opierające na przedłużeniu czasu trwania dźwięku. P. decyduje owłasnościach akustycznych zamkniętych pomieszczeń; można na nie wpływać co gorsze pogłos tłumaczenie.
 • Definicja Fal Pakiet Zastosowanie wmechanice kwantowej; odnosi się do fal materii. Prawdopodobieństwo znalezienia cząstki wprzestrzeni jest różne od zera tylko wobszarze zajmowanym poprzez p.f. Im mniejsze porównaj pakiet fal przykłady.
 • Definicja Polon Ranking pierwiastek chemiczny zVI ekipy układu okresowego. Liczba atomowa 84. Został odkryty w1898 poprzez M. Skłodowską-Curie iP. Curie. Jest srebrzystobiałym metalem porównanie polon definicja.
 • Definicja Paskal Co lepsze jednostka ciśnienia wukładzie SI. Ciśnienie ma wartość jednego paskala, gdy siła jednego niutona działa na powierzchnię jednego metra kwadratowego; 1 Pa = 1 N/m2 dlaczego paskal encyklopedia.
 • Definicja Lokalne Elektryczne Pole Czy warto obiekt dielektryka Elok; jest sumą pola zewnętrznego E0 ipola E pochodzącego od innych cząsteczek dielektryka działającego na wybrany obiekt Elok= E0 + E. Pole zewnętrzne E0 jak lepiej pole elektryczne lokalne jak działa.
 • Definicja Słyszalności Próg Opinie forum dźwięku odanej częstotliwości, który jest jeszcze słyszany poprzez człowieka. Rozmiar ta jest właściwością osobniczą zmieniającą się zwiekiem, lecz także zależy od stanu kiedy próg słyszalności czy jest.
 • Definicja Planck, Max Karl Ernst Ludwig Najlepszy 1918 dostał Nagrodę Nobla za odkrycie kwantów energii. Jego zasadniczym sukcesem było podanie teoretycznego opisu rozkładu energii wwidmie promieniowania ciała idealnie czarnego od czego zależy planck, max karl ernst ludwig pojęcie.
 • Definicja Strumieniowa Wodno Pompa Porównaj wykorzystująca zdarzenie ujemnego ciśnienia statycznego. Woda wypływająca poprzez przewężenie zdużą szybkością zasysa gaz wobjętości odpompowywanej. Ciśnienie końcowe, jakie udaje na czym polega pompa wodno-strumieniowa wyjaśnienie.
 • Definicja Interferencyjne Prążki Wyniki prążki ułożone naprzemiennie, powstające wwyniku interferencji światła; jasne powstają wówczas, gdy różnica dróg optycznych między interferującymi falami równa się całkowitej różnice prążki interferencyjne opis.
 • Definicja Donorowy Półprzewodnik Zastosowanie domieszkowany atomami zpiątej ekipy układu okresowego. Wprowadzenie takiej domieszki skutkuje pojawienie się wprzerwie energetycznej, tuż pod dnem pasma przewodnictwa poziomów wady i zalety półprzewodnik donorowy informacje.
 • Definicja Histerezy Pętla Ranking histereza dielektryczna, histereza magnetyczna podobieństwa pętla histerezy znaczenie.
 • Definicja Przetwornik Co lepsze wykorzystywane do wymiany wielkości fizycznej na inną, na przykład mikrofon, głośnik, silnik. P. elektroakustyczne przetwarzają energię elektryczną na energię akustyczną albo czemu przetwornik co znaczy.
 • Definicja Larmora Promień Czy warto którym krąży naładowana cząstka wpolu magnetycznym. Jest on funkcją relacji ładunku posiadanego poprzez cząstkę q do jej masy m (q/m) indukcji magnetycznej B iprędkości cząstki v co gorsze promień larmora krzyżówka.
 • Definicja Anodowe Promienie Opinie forum dodatnich obserwowana wlampie elektronowej albo rurze do wyładowań wgazach rozrzedzonych. Swobodne elektrony przyspieszane są wkierunku anody, bombardując jej powierzchnię porównaj promienie anodowe co to jest.
 • Definicja Wyjścia Praca Najlepszy do przeniesienia elektronu zpoziomu Fermiego do próżni (na zewnątrz ciała stałego); jest stałą materiałową charakteryzującą powierzchnię przewodnika. P.w. zależy od struktury porównanie praca wyjścia słownik.
 • Definicja Zmienny Prąd Porównaj wczasie natężeniu; zamieniać się może zarówno kierunek ruchu ładunków elektrycznych, jak iich liczba przepływająca wjednostce czasu poprzez poprzeczny przekrój przewodnika dlaczego prąd zmienny czym jest.
 • Definicja Turbulentny Przepływ Wyniki przepływ płynu, wktórym poszczególne warstwy ulegają przemieszczeniom prostopadłym do kierunku przepływu jak lepiej przepływ turbulentny co oznacza.
 • Definicja Bariera Potencjału Zastosowanie przestrzeni, wktórym energia potencjalna punktu materialnego przyjmuje większą wartość niż wpozostałej części tego obszaru. W mechanice klasycznej pkt. materialny (cząstka kiedy potencjału bariera tłumaczenie.
 • Definicja Podczerwień Ranking elektromagnetyczne odługości fali większej niż fala obarwie czerwonej. Zakres podczerwieni obejmuje fale od 10-2 do 10-5 m. Długofalowa granica tego przedziału nie jest ostra, p od czego zależy podczerwień przykłady.
 • Definicja Samoistny Półprzewodnik Co lepsze doskonale czysty monokryształ germanu albo krzemu albo innego materiału półprzewodnikowego na czym polega półprzewodnik samoistny definicja.
 • Definicja Przyrządy Polaryzacyjne Czy warto do wytwarzania, wykrywania ianalizowania światła spolaryzowanego. Przyrządy te pozwalają na przykład badać stopień skręcenia płaszczyzny polaryzacji albo wykrywać istniejące różnice polaryzacyjne przyrządy encyklopedia.
 • Definicja Sorpcyjna Pompa Opinie forum której zasada działania oparta jest na zjawisku pochłaniania gazów poprzez aktywny pochłaniacz (Ti, Zr, Mo), naparowywany na ścianki naczynia. By zwiększyć prędkość pompowania wady i zalety pompa sorpcyjna jak działa.
 • Definicja Mobile Perpetuum Najlepszy wprawiona wruch wykonywałaby pracę poprzez nieograniczenie długi czas. P.m. pierwszego rodzaju to maszyna wykonująca pracę bez dostarczania energii zzewnątrz. P.m. drugiego podobieństwa perpetuum mobile czy jest.
 • Definicja Atmosfery Promieniotwórczość Porównaj watmosferze naturalnych isztucznych ciał promieniotwórczych. Sztuczne ciała promieniotwórcze dostają się do atmosfery wwyniku prób zbronią jądrową czy wypadków welektrowniach czemu promieniotwórczość atmosfery pojęcie.
 • Definicja Promieniowania Prawo Plancka Wyniki umiejętności emisyjnej ET albo ET ciała idealnie czarnego od długości albo częstotliwości fali itemperatury T, wyrażona wzorem , gdzie h - stała Plancka, k - stała Boltzmanna, c co gorsze plancka prawo promieniowania wyjaśnienie.
 • Definicja Ekwipotencjalna Powierzchnia Zastosowanie ekwipotencjalna powierzchnia porównaj powierzchnia ekwipotencjalna opis.
 • Definicja Pozyton Ranking omasie równej masie elektronu, lecz oładunku elementarnym dodatnim, oznaczana e+. Przy zderzeniu pozytonu zelektronem zachodzi zdarzenie anihilacji, a więc zaniku cząstek porównanie pozyton informacje.
 • Definicja Paramagnetyki Co lepsze przenikalność magnetyczna jest nieco większa od jedności, na przykład O2, Li, Ca, Na, K, Mg, roztwory wodne soli zawierające jony pierwiastków przejściowych iniektóre kryształy. P dlaczego paramagnetyki znaczenie.
 • Definicja Polaryzowalność Czy warto elektronowych watomie do deformacji pod wpływem zewnętrznego pola elektrycznego E. Deformacja ta prowadzi do stworzenia elektrycznego momentu dipolowego p, p = oE, gdzie jak lepiej polaryzowalność co znaczy.
 • Definicja Fotoelektryczny Prąd Opinie forum prąd spowodowany emisją elektronów zciała stałego wwyniku bombardowania jego powierzchni fotonami. Zobacz także fotoelektryczne zdarzenie kiedy prąd fotoelektryczny krzyżówka.
 • Definicja Rentgenowskie Promieniowanie Najlepszy elektromagnetyczne odługości fali krótszej od promieniowania nadfioletowego. Widmo tego promieniowania może być ciągłe albo liniowe. Liniowe, zwane także charakterystycznym, jest od czego zależy promieniowanie rentgenowskie co to jest.
 • Definicja Elektronowy Projektor Porównaj której wewnętrzna powierzchnia pokryta jest ekranem luminescencyjnym. Źródłem elektronów jest próbka wykonana wkształcie ostrza opromieniu krzywizny rzędu nm. Między próbkę iekran na czym polega projektor elektronowy słownik.
 • Definicja Prazeodym Wyniki pierwiastek chemiczny zIII ekipy układu okresowego; należy do lantanowców. Liczba atomowa 59, masa atomowa 140,907, jest srebrzystobiałym metalem różnice prazeodym czym jest.
 • Definicja Parowanie Zastosowanie polegająca na przejściu zfazy ciekłej do etapy gazowej. Mechanizm ten charakteryzuje się ciepłem przemiany, nazywanym ciepłem parowania, które jest określane jako liczba ciepła wady i zalety parowanie co oznacza.
 • Definicja Zjawisko Piezoelektryczne Ranking występujące wdielektrykach, opierające na tym, iż przyłożone zewnętrzne pole elektryczne wywołuje deformację mechaniczną dielektryka (proporcjonalną do jego wartości) ina odwrót podobieństwa piezoelektryczne zjawisko tłumaczenie.
 • Definicja Pewnik Co lepsze twierdzenie przyjmowane bez dowodu czemu pewnik przykłady.
 • Definicja Krystaliczne Polimery Czy warto podobnie jak kryształy wykazują przestrzenne uporządkowanie. Charakterystyczne dla p. k. to jest, iż obszary uporządkowane są otoczone poprzez obszary omniejszym stopniu co gorsze polimery krystaliczne definicja.
 • Definicja Beta Przemiana Opinie forum rozpad beta porównaj przemiana beta encyklopedia.
 • Definicja Próżniowa Pompa Najlepszy wykorzystywane do usuwania gazów zzamkniętej objętości ipozwalające uzyskiwać próżnię. Próżnia jest potrzebna wbadaniach laboratoryjnych (na przykład do badania zjawisk porównanie pompa próżniowa jak działa.
 • Definicja Sztuczna Jądrowa Przemiana Porównaj przemiana jądrowa spowodowana poprzez ingerencję człowieka, prowadzącą do wytworzenia izotopów promieniotwórczych nie występujących wprzyrodzie wstanie naturalnym dlaczego przemiana jądrowa sztuczna czy jest.
 • Definicja Wodna Para Wyniki woda wstanie gazowym. Zobacz także para jak lepiej para wodna pojęcie.
 • Definicja Gamma Promieniowanie Zastosowanie elektromagnetyczne onajmniejszej długości fali. Źródłem tego promieniowania są przemiany jądrowe; oznaczane jest symbolem . To jest w najwyższym stopniu przenikliwa składowa kiedy promieniowanie gamma wyjaśnienie.
 • Definicja Neutronów Powolnych Polaryzacja Ranking całkowite albo częściowe kierunków spinów neutronów. Stan taki osiągany jest poprzez magnetyczne wpływ neutronów zjądrem albo atomem ( wpływ ich momentów magnetycznych). Służące od czego zależy polaryzacja powolnych neutronów opis.
 • Definicja Walencyjne Pasmo Co lepsze powstałe zrozszczepienia poziomu walencyjnego. Na każdym podpoziomie mogą się znaleźć tylko dwa elektrony oprzeciwnych spinach. Jeżeli pierwiastek ma parzystą liczbę elektronów na czym polega pasmo walencyjne informacje.
 • Definicja Wirowe Prądy Czy warto prowadzące do rozpraszania energii, powstające wprzewodnikach umieszczonych wzmiennym polu magnetycznym. Szczególnie niepożądane jest występowanie prądów wirowych wrdzeniach różnice prądy wirowe znaczenie.
 • Definicja Praca Opinie forum fizyczna L zdefiniowana jako iloczyn skalarny siły F iprzesunięcia s wprzypadku, gdy siła jest stała (L = Fscos, gdzie jest kątem między siłą iprzesunięciem). Wogólności p wady i zalety praca co znaczy.
 • Definicja Drgań Płaszczyzna Najlepszy wktórej odbywają się ruchy układu drgającego; definicja służące wopisie ruchu falowego iruchu harmonicznego układów mechanicznych, aszczególnie regularnie wopisie stanu podobieństwa płaszczyzna drgań krzyżówka.
 • Definicja Promet Porównaj pierwiastek promieniotwórczy ztrzeciej ekipy układu okresowego, lantanowiec. Liczba atomowa 61. Naturalny nie został wykryty; otrzymuje się go tylko wreakcjach jądrowych czemu promet co to jest.
 • Definicja Pozytyw Wyniki wfotografii obraz, którego barwy odpowiadają barwom rzeczywistym; wfotografii czarno-białej miejscom dobrze oświetlonym odpowiadają plamy jasne, acieniom miejsca ciemne co gorsze pozytyw słownik.
 • Definicja Pozytonium Zastosowanie atomu wodoru, wktórym miejsce protonu zajmuje pozyton, to jest stan związany pozytonu ielektronu. P. jest układem metatrwałym; ulega zanikowi wwyniku anihilacji pozytonu porównaj pozytonium czym jest.
 • Definicja Stała Plancka Ranking fizyczna, odmiennie kwant działania, oznaczona literą h. Jej wartość wynosi 6,6249110-34 Js. Planck przyjął, iż energia pola elektromagnetycznego może zamieniać się tylko porcjami porównanie plancka stała co oznacza.
 • Definicja Koercji Pole Co lepsze magnetycznego Hc, potrzebne do całkowitego rozmagnesowania ferromagnetyku, albo pola zmiennego elektrycznego Ec, przy którym wartość polaryzacji ferroelektryku równa jest zeru. Po dlaczego pole koercji tłumaczenie.
 • Definicja Laminarny Przepływ Czy warto przepływ płynu lepkiego, wktórym sąsiednie warstwy płynu nie mieszają się ze sobą. P. l. płynu wrurze występuje wówczas, gdy prędkości przepływu nie są zbyt spore. Przy wzroście jak lepiej przepływ laminarny przykłady.
 • Definicja Trójfazowy Prąd Opinie forum prąd zmienny służący do zasilania urządzeń elektrycznych odużym poborze mocy. Urządzenie korzysta ztrzech prądów przesuniętych wfazach okąt 120 kiedy prąd trójfazowy definicja.
 • Definicja Termodynamiczny Proces Najlepszy poddawany jest układ termodynamiczny, jest to pewien fragment przestrzeni wypełniony materią. Parametry termodynamiczne opisujące układ (temperatura, ciśnienie, objętość) są dla od czego zależy proces termodynamiczny encyklopedia.
 • Definicja Płomień Porównaj intensywnie zachodzi mechanizm utleniania, ztowarzyszącym wzrostem temperatury iświeceniem gazu. Rodzaj ikształt p. zależy od wielu czynników m. in. od rodzaju paliwa iwarunków na czym polega płomień jak działa.
 • Definicja Słoneczne Pochodnie Wyniki powierzchni Słońca wpobliżu plam słonecznych, widoczne tylko na brzegu tarczy słonecznej. P.s. pojawiają się przed pojawieniem się plam iistnieją także po ich zaniku, czas ich różnice pochodnie słoneczne czy jest.
 • Definicja Widzenia Pole Zastosowanie część przestrzeni odwzorowywana poprzez układ optyczny wady i zalety pole widzenia pojęcie.
 • Definicja Potencjalne Pole Ranking można opisać dzięki funkcji skalarnej V(x,y,z) zwanej potencjałem pola, spełniającej warunek: F = - grad V, gdzie F - siła, a grad znaczy operację różniczkowania względem podobieństwa pole potencjalne wyjaśnienie.
 • Definicja Chemiczny Potencjał Co lepsze powiększy się energia wewnętrzna albo energia swobodna układu, jeżeli doda się do niego jedną cząstkę i-tego rodzaju. P.ch. jest funkcją stanu stosowaną do opisu układu czemu potencjał chemiczny opis.
 • Definicja Prawo Paschena Czy warto napięcie zapłonu inicjujące wyładowanie wgazie rozrzedzonym jest proporcjonalne do iloczynu pd, gdzie p - ciśnienie gazu, ad - odległość między elektrodami wgazie rozrzedzonym co gorsze paschena prawo informacje.
 • Definicja Planety Opinie forum kosmiczne krążące wokół Słońca po eliptycznych orbitach, świecące odbitym światłem słonecznym. Posiadają w miarę sporą gęstość 0,7-5,7 g/cm3, czym odróżniają się od komet, z kolei porównaj planety znaczenie.
 • Definicja Postulat Najlepszy twierdzenie przyjmowane jako prawdziwe bez dowodu porównanie postulat co znaczy.
 • Definicja Czerenkowa Promieniowanie Porównaj elektromagnetyczne emitowane poprzez cząstki naładowane (na przykład elektrony) poruszające się wośrodku materialnym zprędkością większą od prędkości fazowej światła wtym ośrodku dlaczego promieniowanie czerenkowa krzyżówka.
 • Definicja Pryzmat Wyniki wykonana ze szkła, lecz także zinnych substancji przezroczystych, ograniczona dwoma nierównoległymi płaszczyznami załamującymi przechodzące poprzez nią promienie świetlne. P jak lepiej pryzmat co to jest.
 • Definicja Pallad Zastosowanie pierwiastek chemiczny należący do ekipy metali przejściowych, platynowców; liczba atomowa 46, masa atomowa 106,4. Jest srebrzystobiałym metalem. Służący jako katalizator kiedy pallad słownik.
 • Definicja Elektromagnetyczne Pole Ranking wktórym każdemu punktowi przypisany jest pewien wektor indukcji magnetycznej B iwektor natężenia pola elektrycznego E. Jeżeli wprzestrzeni tej znajdzie się spoczywający albo od czego zależy pole elektromagnetyczne czym jest.
 • Definicja Przepuszczalność Co lepsze icieczy przez ciała stałe w konsekwencji panującej różnicy ciśnień po obu stronach ciała stałego. P. zależy od rodzaju ciała stałego irodzaju gazu, jest to od wielkości porów na czym polega przepuszczalność co oznacza.
 • Definicja Precesja Czy warto podlega oś podparta wjednym punkcie, wokół której wiruje figura sztywna. Wolny koniec osi zatacza wprzestrzeni okrąg zprędkością kątową p., który jest rezultatem działania różnice precesja tłumaczenie.
 • Definicja Foucaulta Prąd Opinie forum prądy wirowe wady i zalety prąd foucaulta przykłady.
 • Definicja Kołowa Przemiana Najlepszy termodynamiczna, po realizacji której gaz roboczy powraca do stanu początkowego. Przemiana taka może na przykład składać się zdwóch adiabat idwóch izoterm. W jednej części cyklu podobieństwa przemiana kołowa definicja.
 • Definicja Przyciąganie Porównaj powiązane zwystępowaniem sił przyciągania, jest to sił działających wzdłuż prostej łączącej dwa ciała iskierowanych od jednego ciała ku drugiemu ciału. Odpowiednikiem p. może być czemu przyciąganie encyklopedia.
 • Definicja Pomiar Wyniki celu znalezienie wartości wielkości fizycznej. Woperacji tej stosowane są przyrządy pomiarowe do porównywania wielkości mierzonych zwzorcami iwykonywane są konieczne obliczenia co gorsze pomiar jak działa.
 • Definicja Przegrzanie Zastosowanie ciekłej albo stałej, bazuje na ogrzaniu danej etapy ponad temperatury przemiany fazowej. Przegrzana etap znajduje się wstanie metatrwałym, aw sprzyjających warunkach (pojawienie porównaj przegrzanie czy jest.
 • Definicja Zrównoważone Promieniowanie Ranking elektromagnetyczne będące wrównowadze termodynamicznej ze ściankami ciała idealnie czarnego ookreślonej temperaturze (promieniowanie wypełniające wnękę wydrążoną wciele stałym porównanie promieniowanie zrównoważone pojęcie.
 • Definicja Fal Polaryzacja Co lepsze opierające na uporządkowaniu płaszczyzny drgań fali poprzecznej. W rezultacie wprzypadku fali elektromagnetycznej wektor pola elektrycznego będzie drgał tylko wjednej płaszczyźnie dlaczego polaryzacja fal wyjaśnienie.
 • Definicja Plazmon Czy warto wzbudzenie kolektywnych drgań gazu elektronowego wciele stałym. Gaz elektronów swobodnych jako całość może wykonywać drgania harmoniczne względem rdzeni sieci krystalicznej jak lepiej plazmon opis.
 • Definicja Elektronowy Powielacz Opinie forum działanie bazuje na wzmocnieniu słabego prądu elektronowego albo jonowego przez emisję wtórną. Jon albo elektron dysponujący dostatecznie sporą energią bombardując dynodę kiedy powielacz elektronowy informacje.
 • Definicja Pa Najlepszy paskal od czego zależy pa znaczenie.
 • Definicja Adsorbcyjna Pompa Porównaj działająca na zasadzie adsorbowania gazów. Wykorzystuje się wniej substancje zwane zeolitami, które mają bardzo rozwiniętą powierzchnię (są bardzo chropowate) iw niskich na czym polega pompa adsorbcyjna co znaczy.
 • Definicja Nieustalony Przepływ Wyniki pod wpływem rozchodzących się wcieczy fal albo ruchu ciała stałego wcieczy, charakteryzuje się zmianami wczasie prędkości wdanym punkcie przestrzeni, szybkość cieczy będzie różna różnice przepływ nieustalony krzyżówka.
 • Definicja Cząsteczek Polaryzacja Zastosowanie cząsteczek spowodowana obecnością zewnętrznego pola elektrycznego. Pod wpływem pola cząsteczki (jeżeli posiadają własny okres dipolowy) będą ustawiać się tak, by ich własny okres wady i zalety polaryzacja cząsteczek co to jest.
 • Definicja Nasycona Para Ranking wstanie równowagi zcieczą; posiada max. gęstość wdanej temperaturze, obniżenie temperatury skutkuje skroplenie się pewnej masy pary. Przejście p.n. wciecz można także zrealizować podobieństwa para nasycona słownik.
 • Definicja Pirometry Co lepsze wykorzystywane do pomiaru temperatury ciał od 900 K wzwyż. Skala pomiarowa jest opracowana na podstawie prawa promieniowania ciała idealnie czarnego. Dla ustalenia rzeczywistej czemu pirometry czym jest.
 • Definicja Peryskop Czy warto układ optyczny składający się zluster płaskich ipryzmatów, pozwalający na obserwacje obiektów poza bezpośrednim polem widzenia co gorsze peryskop co oznacza.
 • Definicja X Promienie Opinie forum elektromagnetyczne odługości fali krótszej od promieniowania ultrafioletowego, awiększej niż promieniowanie . Promienie X zostały wykryte izbadane poprzez niemieckiego fizyka porównaj promienie x tłumaczenie.
 • Definicja Wirowy Przepływ Najlepszy albo gazu), wktórym cząsteczki płynu poruszają się po okręgu (wykonują ruch obrotowy). Odpowiednikiem jest ruch wody wypływającej zwanny, przy wypływie tworzy się wir porównanie przepływ wirowy przykłady.
 • Definicja Jądrowe Paliwo Porównaj materiał rozszczepialny stosowany wreaktorach atomowych, najczęściej uran albo pluton dlaczego paliwo jądrowe definicja.
 • Definicja Perihelium Wyniki okołosłonecznej leżący najbliżej Słońca. Planety krążą wokół Słońca po orbitach eliptycznych, Słońce znajduje się wjednym zognisk elipsy. Ziemia poprzez p. przechodzi zimą jak lepiej perihelium encyklopedia.
 • Definicja Pasywacja Zastosowanie wytwarzanie na powierzchni metalu cienkiej warstewki tlenku danego metalu, która chroni go przed korozją kiedy pasywacja jak działa.
 • Definicja Półfalówka Ranking zmateriału anizotropowego (kryształu) przezroczystego dla światła, posiadająca tę własność, iż dwa promienie przechodząc poprzez płytkę wdwóch kierunkach wzajemnie prostopadłych od czego zależy półfalówka czy jest.
 • Definicja Para Co lepsze substancji. Definicja stosowane zamiennie zpojęciem gaz. Odnosi się do klasy gazów, które można skroplić wwarunkach niezbyt odległych od normalnych. P. powstaje wwyniku przemiany na czym polega para pojęcie.
 • Definicja Alfa Przemiana Czy warto rozpad alfa różnice przemiana alfa wyjaśnienie.
 • Definicja Fizyczna Przemiana Opinie forum przemiana polegająca na zmianie cech fizycznych ciała wady i zalety przemiana fizyczna opis.
 • Definicja Teoria Pola Najlepszy teoria zajmująca się własnościami pól fizycznych podobieństwa pola teoria informacje.
 • Definicja Chemiczna Przemiana Porównaj mechanizm syntezy albo rozpadu związku chemicznego czemu przemiana chemiczna znaczenie.
 • Definicja Nieodwracalny Proces Wyniki tylko wjednym kierunku. Przewarzająca część mechanizmów zachodzących samorzutnie wprzyrodzie jest procesami nieodwracalnymi, kierunek ich przebiegu zdeterminowany jest wzrostem co gorsze proces nieodwracalny co znaczy.
 • Definicja Piezoopór Zastosowanie zmiany oporu elektrycznego spowodowane naprężeniami mechanicznymi, zależne od kształtu i typu półprzewodnika porównaj piezoopór krzyżówka.
 • Definicja Pion Ranking mezon porównanie pion co to jest.
 • Definicja Prawo Pascala Co lepsze fundamentalne prawo hydrostatyki stwierdzające, iż ciśnienie wywierane na ciecz rozchodzi się równomiernie wcałej objętości cieczy dlaczego pascala prawo słownik.
 • Definicja Zjawisko Piroelektryczne Czy warto pojawiania się ładunku elektrycznego wtrakcie ogrzewania albo chłodzenia kryształów dielektrycznych na powierzchni kryształu. Jeżeli na określonej powierzchni piroelektryka jak lepiej piroelektryczne zjawisko czym jest.
 • Definicja Elektryczna Pojemność Opinie forum potencjału elektrycznego przewodnika, na którym ten ładunek został zgromadzony: C = q/, gdzie C - pojemność elektryczna, q - ładunek, - potencjał przewodnika. Jednostką pojemności kiedy pojemność elektryczna co oznacza.
 • Definicja Plateau Najlepszy region, wktórym funkcja przyjmuje stałą wartość, na wykresie odcinek poziomy od czego zależy plateau tłumaczenie.
 • Definicja Zjawisko Peltiera Porównaj termoelektrycznych, opierające na wydzielaniu się albo pochłanianiu ciepła na złączu dwóch przewodników w zależności od kierunku prądu elektrycznego przepływającego poprzez złącze na czym polega peltiera zjawisko przykłady.
 • Definicja Fal Propagacja Wyniki swobodne rozchodzenie się fal wośrodku różnice propagacja fal definicja.
 • Definicja Faradaya Puszka Zastosowanie Faradaya klatka wady i zalety puszka faradaya encyklopedia.
 • Definicja Żółta Plamka Ranking siatkówce oka, gdzie wrażliwość na światło jest największa. W tym miejscu jest największe zagęszczenie czopków (zakończeń nerwu wzrokowego), dzięki czemu występuje tam największa podobieństwa plamka żółta jak działa.
 • Definicja Falowa Powierzchnia Co lepsze zestaw punktów, wktórych wdanej chwili etap fali przyjmuje tę samą wartość czemu powierzchnia falowa czy jest.
 • Definicja Przymiar Czy warto wzorzec miary wykorzystywany do pomiarów, porównywania zwielkością mierzoną, najczęściej to jest wzorzec długości (linijka) albo kąta (kątomierz co gorsze przymiar pojęcie.
 • Definicja Coriolisa Przyspieszenie Opinie forum Coriolisa siła porównaj przyspieszenie coriolisa wyjaśnienie.
 • Definicja Ciał Pływanie Najlepszy ciała stałego zanurzonego częściowo albo kompletnie wpłynie (cieczy albo gazie). Ciała pływają tylko wówczas, gdy ciężar wypartej cieczy jest większy albo równy ciężarowi ciała. W porównanie pływanie ciał opis.
 • Definicja Elektronowa Powłoka Porównaj ekipa elektronów watomie otej samej głównej liczbie kwantowej. Zobacz także kwantowe liczby dlaczego powłoka elektronowa informacje.
 • Definicja Przesłona Wyniki przegroda ograniczająca wiązkę świetlną wukładach optycznych. Rolę p. spełnia na przykład źrenica oka. Rozmiary p. decydują onatężeniu oświetlenia, jakości odwzorowania, głębi jak lepiej przesłona znaczenie.
 • Definicja Równoległa Płasko Płytka Zastosowanie substancji przezroczystej owspółczynniku załamania n, ograniczona równoległymi płaszczyznami tak, iż jej umiejętność skupiająca równa się zero. Droga optyczna wp.p.-r. jest równa kiedy płytka płasko-równoległa co znaczy.
 • Definicja Grubości Równej Prążki Ranking interferencyjne występujące w trakcie oświetlania cienkiej warstwy ozmiennej grubości równoległą wiązką światła. Prążki zlokalizowane są na powierzchni warstwy iodpowiadają liniom od czego zależy prążki równej grubości krzyżówka.
 • Definicja Czerwieni Ku Przesunięcie Co lepsze promieniowania elektromagnetycznego wkierunku ku większym długościom fali; wprzypadku fali świetlnej to jest przesunięcie ku czerwieni, stąd nazwa. Przesunięcie tj. powodowane na czym polega przesunięcie ku czerwieni co to jest.
 • Definicja Optyczna Pirometria Czy warto pomiaru wysokich temperatur. Pomiar bazuje na porównywaniu barwy świecenia gorącego obiektu zbarwą wzorca albo na pomiarze natężenia promieniowania. Wszystkie sposoby różnice pirometria optyczna słownik.
 • Definicja Liczba Porządkowa Opinie forum numer pierwiastka chemicznego wukładzie okresowym wady i zalety porządkowa liczba czym jest.
 • Definicja Parahel Najlepszy wktórym oba elektrony watomie mają antyrównolegle ustawione spiny. Początkowo hel uważano za mieszaninę dwóch gazów, gdyż wjego widmie optycznym występowały dwa rodzaje linii podobieństwa parahel co oznacza.
 • Definicja Atomu Polaryzacja Porównaj elektronowej wzewnętrznym polu elektrycznym, która skutkuje przesunięcie środka ciężkości ładunku ujemnego (elektronów) względem ładunku dodatniego (jądra) prowadząc do stworzenia czemu polaryzacja atomu tłumaczenie.
 • Definicja Nachylenia Jednakowego Prążki Wyniki w wyniku interferencji światła pochodzącego zrozciągłego źródła światła padającego na płasko-równoległą przezroczystą płytkę. Różnica dróg optycznych między promieniem odbitym od co gorsze prążki jednakowego nachylenia przykłady.
 • Definicja Wodzący Promień Zastosowanie wektor złączający start układu odniesienia zwybranym punktem przestrzeni, opisujący położenie tego punktu porównaj promień wodzący definicja.
 • Definicja Dośrodkowe Przyspieszenie Ranking występujące wruchu po okręgu, jest skierowane wzdłuż promienia ipowoduje zmianę kierunku wektora prędkości liniowej. Wartość p.d. wruchu jednostajnym po okręgu wynosi ad= v2/r porównanie przyspieszenie dośrodkowe encyklopedia.
 • Definicja Jama Potencjału Co lepsze przestrzeni, wktórym cząstka posiada mniejszą energię potencjalną niż wotoczeniu tego obszaru, na przykład elektron wpolu sił kulombowskich jądra atomowego. Cząstka znajdując się dlaczego potencjału jama jak działa.
 • Definicja Aparat Projekcyjny Czy warto urządzenie optyczne, które pozwala na rzutowanie obrazów różnych obiektów dzięki wiązki światła na ekran. W ten sposób uzyskuje się ich zwiększenie jak lepiej projekcyjny aparat czy jest.
 • Definicja Przepływ Opinie forum ruch płynu (cieczy albo gazu) pod wpływem przyłożonej siły. Dla gazów p. określany jest liczbą Macha. Dla cieczy wyróżniamy p. laminarny, wirowy, turbulentny czy nieustalony kiedy przepływ pojęcie.
 • Definicja Piorun Najlepszy zachodzące watmosferze ziemskiej, jego przedmioty to: błyskawica, a więc przepływ ładunku ujemnego zchmur do Ziemi, igrzmot związany ze zmianą ciśnienia pojawiającą się wobszarze od czego zależy piorun wyjaśnienie.
 • Definicja Termodynamiczne Potencjały Porównaj niezależnych parametrów makroskopowych charakteryzujących układ fizyczny (na przykład temperatura, objętość, entropia), dzięki których można opisać wpełni stan termodynamiczny na czym polega potencjały termodynamiczne opis.
 • Definicja Fermiego Poziom Wyniki max. energia, jaką mogą przyjmować elektrony swobodne wciele stałym wtemperaturze zera bezwzględnego różnice poziom fermiego informacje.
 • Definicja Relatywistyczna Prędkość Zastosowanie szybkość zbliżona do prędkości światła. Ciała materialne poruszające się ztakimi prędkościami zmieniają swą masę. Zobacz także masa relatywistyczna wady i zalety prędkość relatywistyczna znaczenie.
 • Definicja Izochoryczna Przemiana Ranking termodynamiczna zachodząca wstałej objętości. W razie gazu doskonałego iloraz temperatury iciśnienia jest stały. W przemianie tej układ nie wykonuje pracy, dostarczone ciepło podobieństwa przemiana izochoryczna co znaczy.
 • Definicja Promieniowanie Co lepsze znaczeniu wytwarzanie pola elektromagnetycznego (fali elektromagnetycznej wujęciu klasycznym albo kreacji fotonów wujęciu kwantowym) ijego wpływ zmaterią; wtym terminie mieści się czemu promieniowanie krzyżówka.
 • Definicja Elektromagnetyczne Promieniowanie Czy warto fale elektromagnetyczne co gorsze promieniowanie elektromagnetyczne co to jest.
 • Definicja Larmora Precesja Opinie forum Larmora precesja porównaj precesja larmora słownik.
 • Definicja Energetyczna Przerwa Najlepszy przedział wartości energii niedozwolonych dla elektronów wciele stałym porównanie przerwa energetyczna czym jest.
 • Definicja Parawodór Porównaj gdzie elektrony mają spiny ustawione antyrównolegle. W okolicy p. istnieje ortowodór, wktórym spiny elektronowe ustawione są równolegle. W warunkach normalnych te dwie odmiany dlaczego parawodór co oznacza.
 • Definicja Zwyczajny Promień Wyniki świetlnych powstający przy załamaniu światła poprzez kryształy jednoosiowe, posiadające cechę dwójłomności. Światło wp.z. jest spolaryzowane liniowo wkierunku prostopadłym do jak lepiej promień zwyczajny tłumaczenie.
 • Definicja Przyspieszenie Zastosowanie arówna pochodnej wektora prędkości v względem czasu a= dv/dt. Jeżeli na pkt. materialny działa stała siła, to ciało to porusza się ze stałym p., wprost proporcjonalnym do kiedy przyspieszenie przykłady.
 • Definicja Elektrostatyczne Pole Ranking poprzez nieruchome ładunki elektryczne. Każdemu punktowi tego pola przypisany jest wektor natężenia pola elektrycznego E, zdefiniowany następująco E = F/q, gdzie F - siła Coulomba od czego zależy pole elektrostatyczne definicja.
 • Definicja Magnetyczny Południk Co lepsze punkcie styczna do składowej poziomej pola magnetycznego Ziemi. P.m. nie są kołami ogromnymi, inaczej niż południki geograficzne, gdyż są zdeformowane poprzez anomalie magnetyczne na czym polega południk magnetyczny encyklopedia.
 • Definicja Prostownik Czy warto wykorzystywane do wymiany prądu zmiennego na prąd stały. Elementem prostującym najczęściej stosowanym jest dioda próżniowa albo półprzewodnikowa. P. zbudowany na jednej diodzie różnice prostownik jak działa.
 • Definicja Polaryzator Opinie forum wykorzystywane do otrzymywania światła spolaryzowanego liniowo. Zbudowany jest zcienkiej folii zorganicznych związków chemicznych charakteryzujących się łańcuchową budową wady i zalety polaryzator czy jest.
 • Definicja Wektor Poyntinga Najlepszy kierunek rozchodzenia się energii pola elektromagnetycznego. Jego wartość równa się ilości energii przechodzącej wjednostce czasu poprzez jednostkową powierzchnię ustawioną podobieństwa poyntinga wektor pojęcie.
 • Definicja Pluton Porównaj chemiczny oliczbie atomowej 94, nie ma trwałych izotopów, znanych jest z kolei 15 izotopów promieniotwórczych oliczbach masowych od 232 do 246. Izotop 239Pu służy jako paliwo czemu pluton wyjaśnienie.
 • Definicja Fazowa Prędkość Wyniki przemieszczania się wprzestrzeni etapy fali opisanej wzorem y = Asin2(t/T - x/), gdzie A - amplituda, T - moment, - długość fali, = 2(t/T - x/) - etap fali. Stałość etapy narzuca co gorsze prędkość fazowa opis.
 • Definicja Magnetyczna Podatność Zastosowanie charakteryzująca umiejętność substancji do zmiany namagnesowania pod wpływem zewnętrznego pola magnetycznego = I/H, gdzie I - namagnesowanie, H - natężenie pola magnetycznego porównaj podatność magnetyczna informacje.
 • Definicja Platyna Ranking chemiczny zVIII ekipy układu okresowego; liczba atomowa 78, masa atomowa 195,09. Jest szarobiałym błyszczącym metalem. Służąca jako katalizator wwielu reakcjach chemicznych porównanie platyna znaczenie.
 • Definicja Przechłodzenie Co lepsze otrzymywany przy zbyt szybkim chłodzeniu układu, tak iż nie jest on wstanie osiągnąć stanu równowagi termodynamicznej. Odpowiednikiem przechłodzonej cieczy jest szkło, wktórym dlaczego przechłodzenie co znaczy.
 • Definicja Sił Para Czy warto do wartości bezwzględnej, lecz przeciwnie skierowane iprzyłożone jednocześnie do bryły sztywnej, wywołujące jej obrót (o ile figura sztywna może obracać się wokół osi prostopadłej jak lepiej para sił krzyżówka.
 • Definicja Właściwa Przewodność Opinie forum charakteryzująca własności elektryczne materiałów, ich umiejętność do przenoszenia ładunku elektrycznego pod wpływem przyłożonego pola elektrycznego. Oznaczana jest literą , ajej kiedy przewodność właściwa co to jest.
 • Definicja Potrójny Punkt Najlepszy fazowym, wktórym przecinają się trzy krzywe równowagi między poszczególnymi etapami: fazą stałą afazą ciekłą, fazą ciekłą afazą gazową ipomiędzy fazą stałą agazową. Odpowiada od czego zależy punkt potrójny słownik.
 • Definicja Elektryczna Przenikalność Porównaj oznaczana literą ) określająca, jak zmieni się siła wzajemnego oddziaływania elektrostatycznego między dwoma ładunkami elektrycznymi umieszczonymi wośrodku materialnym wstosunku na czym polega przenikalność elektryczna czym jest.
 • Definicja Nienasycona Para Wyniki mniejszą gęstość niż para nasycona wdanej temperaturze iprzy danym ciśnieniu, zmiana parametrów (temperatury iciśnienia) nie prowadzi do skroplenia pary, jedynie do zmiany jej różnice para nienasycona co oznacza.
 • Definicja Odwracalny Proces Zastosowanie termodynamiczny biegnący wtaki sposób, iż następne stadia procesu różnią się pomiędzy sobą nieskończenie niewiele (parametry układu), tak iż prawdopodobieństwo zajścia procesu wady i zalety proces odwracalny tłumaczenie.
 • Definicja Objętościowa Pompa Ranking mechaniczna ssąco-tłocząca, działająca na zasadzie periodycznie zmieniającej się objętości, pompy tego typu nie wymagają obniżonego ciśnienia początkowego, końcowe ciśnienie jest podobieństwa pompa objętościowa przykłady.
 • Definicja Siły Popęd Co lepsze zmiana pędu układu. P.s. zdefiniowany jest jako całka zdziałającej na układ siły wprzedziale czasu ňF(t)dt = Fśrt, gdzie Fśr - średnia wartość siły wczasie t czemu popęd siły definicja.
 • Definicja Przewodniki Czy warto przewodnictwo ma charakter elektronowy; należą do tej ekipy metale istopy metaliczne. W materiałach tych występują elektrony przewodnictwa zzewnętrznych powłok elektronowych co gorsze przewodniki encyklopedia.
 • Definicja Przenoszenia Pasmo Opinie forum welektrotechnice do opisu własności obwodów zwanych filtrami iobwodów rezonansowych wzmacniających zmienne sygnały owybranej częstotliwości. Znaczy przedziały częstotliwości porównaj pasmo przenoszenia jak działa.
 • Definicja Rozpadu Produkt Najlepszy jądrowej typu rozpadu ciężkich jąder, która może nastąpić wniektórych wypadkach samorzutnie albo przez przeniknięcie do jądra cząstki elementarnej albo lekkiego jądra. W razie porównanie produkt rozpadu czy jest.
 • Definicja Izobaryczna Przemiana Porównaj zachodząca pod stałym ciśnieniem. Wtakiej przemianie gazu doskonałego iloraz objętości itemperatury pozostaje stały. Przy rozprężaniu izobarycznym gaz wykonuje pracę zwiększania dlaczego przemiana izobaryczna pojęcie.
 • Definicja Magnetyczne Pole Wyniki źródłem są poruszające się ładunki; ma ono charakter wirowy; jest polem niezachowawczym; robota wykonana wzdłuż zamkniętego konturu wtym polu zależy od drogi. Każdemu punktowi p.m jak lepiej pole magnetyczne wyjaśnienie.
 • Definicja Prędkość Zastosowanie będąca wielkością wektorową (dla jej ustalenia musimy podać wartość bezwzględną, kierunek izwrot), oznaczana symbolem v, azdefiniowana jako pochodna wektora położenia r po czasie kiedy prędkość opis.
 • Definicja Pasożytnicza Pojemność Ranking elektryczna utworzona między przewodami łączącymi czy także elementami układu elektrycznego, na przykład między elektrodami wlampach elektronowych albo elektrodami aobudową od czego zależy pojemność pasożytnicza informacje.
 • Definicja Kątowa Prędkość Co lepsze odniesiona do czasu, wktórym ta zmiana nastąpiła, = d/dt; mierzona wradian/s. Wektor p.k. ma kierunek zgodny zkierunkiem osi obrotu bryły sztywnej. P.k. związana jest zprędkością na czym polega prędkość kątowa znaczenie.
 • Definicja Kosmiczna Prędkość Czy warto należy nadać ciału, by mogło opuścić ciało niebieskie. by ciało umieścić na orbicie wokółziemskiej, musimy nadać mu szybkość, którą tytułujemy pierwszą p.k.; wynosi ona 8 km/s różnice prędkość kosmiczna co znaczy.
 • Definicja Próżniomierz Opinie forum niskich ciśnień; wzależności od zakresu mierzonych ciśnień służące są próżniomierze różnych typów. Do pomiaru ciśnień nieco mniejszych od atmosferycznego służący jest p. rtęciowy wady i zalety próżniomierz krzyżówka.
 • Definicja Przełącznik Najlepszy urządzenie wykorzystywane do zwierania irozwierania obwodu elektrycznego podobieństwa przełącznik co to jest.
 • Definicja Molekularna Pompa Porównaj wktórej cząsteczki odpompowywanego gazu porywane są poprzez ruchomą część pompy iusuwane zobjętości pompowanej. Pompy tego typu nie wymagają obniżonego ciśnienia przy starcie czemu pompa molekularna słownik.
 • Definicja Polikryształ Wyniki obudowie krystalicznej. Złożona jest zdużej liczby drobnych monokryształów, rozłożonych chaotycznie wprzestrzeni, tak iż własności fizyczne takiego ciała są identyczne we co gorsze polikryształ czym jest.
 • Definicja Pentoda Zastosowanie zpięcioma elektrodami, zktórych jedna jest katodą będącą źródłem elektronów, druga anodą (elektrodą na dodatnim potencjale względem katody), atrzy elektrody są siatkami porównaj pentoda co oznacza.
 • Definicja Nadfioletowe Promieniowanie Ranking elektromagnetyczne odługości fali od 100 do 4000 . Źródłem tego promieniowania są ciała stałe ogrzane do temperatury ok. 3000 K. W najwyższym stopniu rozpowszechnionym źródłem są porównanie promieniowanie nadfioletowe tłumaczenie.
 • Definicja Ślizgowa Płaszczyzna Co lepsze płaszczyzna, względem której przesuwają się równolegle warstwy kryształu wczasie deformacji plastycznej dlaczego płaszczyzna ślizgowa przykłady.
 • Definicja Pływy Czy warto powtarzające się zdarzenie podnoszenia się iopadania wody woceanach imorzach, wywołane grawitacyjnym oddziaływaniem Słońca iKsiężyca. Przyciąganie Księżyca można przedstawić jako jak lepiej pływy definicja.
 • Definicja Planimetr Opinie forum urządzenie mechaniczne do pomiaru powierzchni płaskiej dowolnego kształtu, służące wówczas, gdy nie można przybliżyć mierzonej powierzchni żadną figurą, której pole można obliczyć kiedy planimetr encyklopedia.
 • Definicja Protuberancje Najlepszy wyrzucanych na wysokość do setek tys. kilometrów powyżej powierzchnię Słońca. Czas życia p. wynosi od kilkudziesięciu min. do kilku dni. Tory opadania p. i ich kształt świadczą od czego zależy protuberancje jak działa.
 • Definicja Przysłona Porównaj urządzenie służące wukładach optycznych do regulowania wsposób ciągły ilości wchodzącego do układu światła, na przykład waparacie fotograficznym na czym polega przysłona czy jest.
 • Definicja Krytyczny Punkt Wyniki fazowym, wktórym kończy się krzywa równowagi cieczy igazu; ustala on parametry krytyczne układu: temperaturę krytyczną, ciśnienie krytyczne iobjętość krytyczną. Oprócz tego różnice punkt krytyczny pojęcie.
 • Definicja Kanalikowe Promienie Zastosowanie dodatnich. Zostały zaobserwowane wten sposób, iż wlampie elektronowej spostrzeżono luminescencję szkła poza katodą, wktórej były otwory. Przyspieszone wkierunku katody jony wady i zalety promienie kanalikowe wyjaśnienie.
 • Definicja Pulsar Ranking pulsującego (zmieniającego się periodycznie wczasie) promieniowania wkosmosie. P. to są prawdopodobnie gwiazdy podwójne, częstotliwość pulsacji wskazuje na to, iż to są obiekty podobieństwa pulsar opis.
 • Definicja Słoneczne Plamy Co lepsze występujące na powierzchni Słońca, składające się zcentralnej części cienia iokalającego go obszaru jaśniejszego - półcienia. W półcieniach występuje przepływ materii, na poziomie czemu plamy słoneczne informacje.
 • Definicja Symetrii Płaszczyzna Czy warto dzieląca kryształ na dwie części położone względem siebie tak, jak element ijego obraz wpłaskim zwierciadle. Przecięcie się trzech płaszczyzn symetrii definiuje środek symetrii, z co gorsze płaszczyzna symetrii znaczenie.
 • Definicja Przetwornica Opinie forum wykorzystywane do wytwarzania napięcia oinnej wartości niż napięcie zasilające, to jest urządzenie elektryczne odużej sprawności sięgającej 95%. P. może być zasilana zarówno porównaj przetwornica co znaczy.
 • Definicja Indukcyjny Prąd Najlepszy wobwodzie elektrycznym, poprzez który przechodzi zmienny wczasie strumień indukcji magnetycznej. Obwód elektryczny obejmuje pewną powierzchnię, iloczyn skalarny wektora porównanie prąd indukcyjny krzyżówka.
 • Definicja Czasu Podstawa Porównaj przemieszczenie wiązki elektronów w lampie oscyloskopowej, pozwalający na obserwowanie na ekranie zależności wielkości fizycznych od czasu. Wiązka elektronowa może być odchylana dlaczego podstawa czasu co to jest.
 • Definicja Blaise Pascal Wyniki filozof francuski. Sformułował zasadę indukcji matematycznej, odkrył ogólne kryterium podzielności liczby całkowitej poprzez inną liczbę całkowitą. Jego badania zzakresu fizyki jak lepiej pascal, blaise słownik.
 • Definicja Prądu Prostowanie Zastosowanie mechanizm opierający na wymianie prądu zmiennego na prąd stały, wprocesie tym używane są przyrządy nazywane prostownikami prądu kiedy prostowanie prądu czym jest.
 • Definicja Wzrokowego Wrażenia Próg Ranking min. wartość natężenia światła wywołująca wrażenie widzenia. Własność osobnicza, ustala czułość oka izależy od jego akomodacji od czego zależy próg wrażenia wzrokowego co oznacza.
 • Definicja Piko Co lepsze przedrostek służący do tworzenia jednostek pochodnych będących 10-12 razy mniejszymi od jednostki podstawowej na czym polega piko tłumaczenie.
 • Definicja Równanie Poissona Czy warto równanie adiabaty różnice poissona równanie przykłady.
 • Definicja Perigeum Opinie forum pkt. orbity Księżyca albo sztucznego satelity Ziemi (dla orbit eliptycznych) najbliższy środka Ziemi wady i zalety perigeum definicja.

Co to znaczy Fizyka pojęcia

Spis pojęć z przedmiotu fizyka. Eksperymenty fizyczne i przykłady. Definicje z fizyki. Wszystkie prawa, zasady fizyki. Tłumaczenie zasad i praw z przykładami.

Definicja Perigeum co znaczy Poissona równanie krzyżówka piko co to jest próg wrażenia wzrokowego słownik prostowanie prądu czym jest Pascal, Blaise co oznacza podstawa. co to znaczy.

Słownik Podatność dielektryczna co znaczy przenikalność magnetyczna próżni co to jest.