Krzyżówka SIŁY NIEZACHOWAWCZE SAMAR co to jest
Spin co znaczy spektralne przyrządy rentgenowskie krzyżówka spektroskopia neutronowa co to jest co znaczy.

Definicje fizyka S

 • Definicja Niezachowawcze Siły Ranking siły, których robota zależy nie tylko od początkowego ikońcowego punktu toru, na którym została wykonana, lecz także od kształtu toru iod metody ruchu porównanie siły niezachowawcze co znaczy.
 • Definicja Samar Co lepsze chemiczny zIII ekipy układu okresowego pierwiastków (tak zwany ziemie rzadkie albo lantanowce); liczba atomowa 62, masa atomowa 150,35; jest mieszaniną 6 trwałych izotopów; metal dlaczego samar krzyżówka.
 • Definicja Magnetyczne Stopy Czy warto stopy, które posiadają właściwości ferromagnetyczne jak lepiej stopy magnetyczne co to jest.
 • Definicja Optyczny Spektrometr Opinie forum wykorzystywany do określania długości fali linii widmowych wwytwarzanych widmach optycznych. Gdyż pomiaru dokonuje się na podstawie bezpośrednich obserwacji, służący jedynie kiedy spektrometr optyczny słownik.
 • Definicja Układy Skondensowane Najlepszy układy fizyczne nie zawierające etapy gazowej, złożone zciał stałych icieczy od czego zależy skondensowane układy czym jest.
 • Definicja Promieniotwórcze Szeregi Porównaj promieniotwórczych, powstających wwyniku następnych rozpadów promieniotwórczych typu i. Istnieją cztery szeregi promieniotwórcze, trzy złożone zjąder występujących wprzyrodzie na czym polega szeregi promieniotwórcze co oznacza.
 • Definicja Słońce Wyniki gwiazda, centralne ciało Układu Słonecznego. Masa S. wynosi 1,99110 30 kg, stanowi 99,866 % masy całego Układu Słonecznego ijest rozłożona ze średnią gęstością 1,41g/cm3 różnice słońce tłumaczenie.
 • Definicja Stroboskop Zastosowanie stroboskopowym przyrząd do obserwacji ciał wszybkozmiennym ruchu okresowym, umożliwiający pomiar częstości ruchu. Zasada działania s. bazuje na oświetlaniu znajdującego się wruchu wady i zalety stroboskop przykłady.
 • Definicja Prymitywna Sieć Ranking jeden ztypów sieci Bravais'go, wktórym węzły znajdują się jedynie wnarożach komórki elementarnej podobieństwa sieć prymitywna definicja.
 • Definicja Zachowawcze Siły Co lepsze robota zależy wyłącznie od początkowego ikońcowego punktu toru, na którym została wykonana. robota s. z. na drodze zamkniętej ma wartość równą zeru. Przykładami s. z. są siły czemu siły zachowawcze encyklopedia.
 • Definicja Spektrograf Czy warto spektralny przyrząd optyczny albo rentgenowski, wktórym otrzymane widmo rejestruje się na kliszy fotograficznej co gorsze spektrograf jak działa.
 • Definicja Robert John Schrieffer Opinie forum za kwantową teorię nadprzewodnictwa dostał w1972 Nagrodę Nobla zfizyki (razem zBardeenem iCooperem). Prof. uniwersytetu stanowego wPensylwanii wUSA. Obiektem jego zainteresowania porównaj schrieffer, john robert czy jest.
 • Definicja Stereofonia Najlepszy dźwięku, tworząca wrażenie jego przestrzenności. Wymaga specjalnego metody odbierania, zapisywania iprzekazywania dźwięku na odległość. Do odbierania dźwięku stosuje się zazwyczaj porównanie stereofonia pojęcie.
 • Definicja Magnetycznej Indukcji Strumień Porównaj się do określonej powierzchni, równa iloczynowi pola tej powierzchni i indukcji magnetycznej charakteryzującej jednorodne pole magnetyczne, przenikające poprzez tę powierzchnię, i dlaczego strumień indukcji magnetycznej wyjaśnienie.
 • Definicja M Kai Siegbahn Wyniki laureat Nagrody Nobla zfizyki w1981 za badania wdziedzinie spektroskopii fotoelektronów. Prof. uniwersytetu wUppsali. Zajmuje się badaniami wdziedzinie spektroskopii jak lepiej siegbahn, kai m. opis.
 • Definicja Świetlny Strumień Zastosowanie iloczyn natężenia światła Iemitowanego ze źródła ikąta bryłowego , wgłąb którego wysyłane jest światło = I ( światłość). Wukładzie SI s.ś. jest mierzony w lumenach kiedy strumień świetlny informacje.
 • Definicja Prawo Stokesa Ranking siłę oporu ośrodka ( siłę oporu lepkości) F działającą na kulkę opromieniu r, poruszającą się bez pośpiechu ruchem postępowym zprędkością v, wpłynie o współczynniku lepkości od czego zależy stokesa prawo znaczenie.
 • Definicja Statyka Co lepsze dział mechaniki poświęcony warunkom równowagi ciał podlegających działaniu sił na czym polega statyka co znaczy.
 • Definicja Maria Curie Skłodowska Czy warto wWarszawie, pracowała we Francji, była profesorem Sorbony idyrektorem Instytutu Radowego wParyżu. Prowadziła badania zdziedziny fizyki ichemii. W1903 za odkrycie różnice skłodowska-curie, maria krzyżówka.
 • Definicja Bradford William Shockley Opinie forum prof. uniw. Stanforda w Kalifornii, członek National Academy of Sciences. W 1956 dostał (razem z J. Bardeenem i W. H. Brattainem) nagrodę Nobla z fizyki za wynalezienie wady i zalety shockley, william bradford co to jest.
 • Definicja Twierdzenie Steinera Najlepszy okres bezwładności podobieństwa steinera twierdzenie słownik.
 • Definicja Fal Źródła Spójne Porównaj promieniowanie daje stacjonarne efekty interferencyjne ( interferencja). Przykładami takich źródeł są dwie szczeliny w doświadczeniu Younga albo lasery. Zobacz także spójność czemu spójne źródła fal czym jest.
 • Definicja Molekuły Swobody Stopnie Wyniki gromadzenia energii poprzez molekułę. Molekuła jednoatomowa może gromadzić energię jedynie wformie energii kinetycznej, posiadającej trzy składniki, każdy związany zjedną ztrzech co gorsze stopnie swobody molekuły co oznacza.
 • Definicja Abdus Salam Zastosowanie laureat Nagrody Nobla zfizyki w1979 (razem z Glashowem i Weinbergiem) za wkład wrozwój teorii oddziaływań pomiędzy cząstkami elementarnymi (zwłaszcza oddziaływań słabych i porównaj salam, abdus tłumaczenie.
 • Definicja Wewnętrznego Tarcia Siły Ranking siły powstające w wyniku przesuwania się części tego samego ciała ( siła oporu lepkości). Najczęściej występują przy ruchu cieczy igazów. Zobacz także lepkość porównanie siły tarcia wewnętrznego przykłady.
 • Definicja Alfa Spektrometry Co lepsze urządzenia wykorzystywane do badania rozkładów energetycznych cząstek dlaczego spektrometry alfa definicja.
 • Definicja Magnetoelektryczna Siła Czy warto siła elektrodynamiczna jak lepiej siła magnetoelektryczna encyklopedia.
 • Definicja Obrotu Osie Swobodne Opinie forum osie, względem których figura sztywna ma największy albo najmniejszy okres bezwładności kiedy swobodne osie obrotu jak działa.
 • Definicja Tarcie Statyczne Najlepszy tarcie od czego zależy statyczne tarcie czy jest.
 • Definicja Celsjusza Skala Porównaj wktórej zeru odpowiada temperatura punktu potrójnego wody. Jednostka temperatury jeden stopień Celsjusza (1C) jest równa 1/100 części różnicy pomiędzy temperaturą punktu na czym polega skala celsjusza pojęcie.
 • Definicja Go Bravais Sieć Wyniki będąca zbiorem wszystkich tych punktów przestrzeni, których położenie wprzypadku trójwymiarowym opisuje wektor wodzący postaci R=n1a1 + n2a2 + n3a3, gdzie a1, a2, a3 są dowolną różnice sieć bravais'go wyjaśnienie.
 • Definicja Potencjalne Siły Zastosowanie siły, dla których istnieje pewna funkcja współrzędnych, zwana potencjałem, taka, iż wzięty ze znakiem przeciwnym gradient tej funkcji jest równy sile wady i zalety siły potencjalne opis.
 • Definicja Ciepła Strumień Ranking rozmiar odnosząca się do danej powierzchni, określająca liczba ciepła przepływającą poprzez tę powierzchnię wjednostce czasu. Jednostką s. c. wukładzie SI jest wat podobieństwa strumień ciepła informacje.
 • Definicja Scyntylator Co lepsze organiczna albo nieorganiczna (na przykład: siarczek cynku, jodek sodu, antracen), wktórej pod wpływem działania promieniowania jonizującego powstają błyski światła ( scyntylacje czemu scyntylator znaczenie.
 • Definicja Sprężysta Quasi Siła Czy warto niesprężystego ( siły sprężystości), która działa na ciało albo pkt. materialny ijest proporcjonalna do wielkości wychylenia od położenia równowagi iskierowana ku temu położeniu co gorsze siła quasi-sprężysta co znaczy.
 • Definicja Sensytometr Opinie forum urządzenie do naświetlania próbek materiałów fotograficznych w trakcie badania ich właściwości sensytometrycznych. Zobacz także sensytometria porównaj sensytometr krzyżówka.
 • Definicja Elektrod Napięciowy Szereg Najlepszy uszeregowanie elektrod wg wartości ich potencjału zmierzonego względem elektrody wodorowej porównanie szereg napięciowy elektrod co to jest.
 • Definicja Elektrostatyczna Siła Porównaj siła działająca na nieruchomy ładunek elektryczny w polu elektrostatycznym dlaczego siła elektrostatyczna słownik.
 • Definicja Równanie Stanu Wyniki układu fizycznego znajdującego się w stanie równowagi termodynamicznej przedstawia związek pomiędzy wyznacznikami opisującymi stan tego układu. Równanie Clapeyrona jest r. s. dla jak lepiej stanu równanie czym jest.
 • Definicja Defekt Ego Schottky Zastosowanie jeden zrodzajów punktowych defektów sieci krystalicznej wynikający zbraku atomu w węźle sieci krystalicznej (tak zwany luka watomowej albo molekularnej strukturze kryształu kiedy schottky'ego defekt co oznacza.
 • Definicja Spektroskopia Ranking związana zbadaniami budowy jąder atomowych, atomów, cząsteczek i oddziaływania pomiędzy tworzącymi je składnikami. Podstawę tych badań stanowi badanie widm promieniowania od czego zależy spektroskopia tłumaczenie.
 • Definicja Coriolisa Siła Co lepsze występująca wobracającym się (nieinercjalnym) układzie odniesienia. Prostopadła do prędkości ciała wtym układzie ido osi obrotu układu. Liczbowo równa podwojonemu iloczynowi masy na czym polega siła coriolisa przykłady.
 • Definicja Spektrofotometria Czy warto dział spektroskopii obejmujący zagadnienia powiązane zpomiarami fotometrycznymi natężeń linii widmowych w widmach optycznych. Zobacz także fotometria natężeń różnice spektrofotometria definicja.
 • Definicja Widmowych Linii Struktura Opinie forum wzajemne rozmieszczenie linii widmowych w widmie promieniowania elektromagnetycznego wady i zalety struktura linii widmowych encyklopedia.
 • Definicja Indukowana Elektromotoryczna Siła Najlepszy elektromotoryczna powstająca wzamkniętej pętli wykonanej zprzewodnika wwyniku zmiany wczasie wielkości przenikającego tę pętlę strumienia indukcji magnetycznej. Zobacz także podobieństwa siła elektromotoryczna indukowana jak działa.
 • Definicja Lód Suchy Porównaj zestalony dwutlenek węgla czemu suchy lód czy jest.
 • Definicja Kryształu Struktura Wyniki atomów, jonów albo cząsteczek w komórce elementarnej kryształu, na które wpływ wywiera natura występujących pomiędzy nimi wiązań (oddziaływań), wśród których za główne uważane co gorsze struktura kryształu pojęcie.
 • Definicja Marian Smoluchowski Zastosowanie polski, prof. Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie iUniwersytetu Jagiellońskiego wKrakowie. Szczególnie znane są wyniki jego badań ruchów Browna, wykonanych niezależnie od porównaj smoluchowski, marian wyjaśnienie.
 • Definicja Optyczne Soczewki Ranking wykorzystywane do zmiany zbieżności wiązek światła (promieniowania elektromagnetycznego zzakresu widzialnej części jego widma). Zbudowane są zciał przezroczystych ograniczonych porównanie soczewki optyczne opis.
 • Definicja Sfereolit Co lepsze agregat składający się zdużej liczby wydłużonych kryształów ułożonych promieniście względem wspólnego początkowego punktu wzrostu dlaczego sfereolit informacje.
 • Definicja Radiowego Odbioru Selektywność Czy warto umiejętność odbiornika radiowego do wydzielania pożądanego sygnału spośród innych sygnałów odbieranych poprzez antenę jak lepiej selektywność odbioru radiowego znaczenie.
 • Definicja Temperatur Skale Opinie forum pozwalające temperaturze ciała przyporządkować pewną liczbę, określającą, ile razy rozmiar, przyjęta wdanej skali za jednostkę temperatury, mieści się wprzedziale pomiędzy kiedy skale temperatur co znaczy.
 • Definicja Siarka Najlepszy chemiczny zVI ekipy układu okresowego pierwiastków; liczba atomowa 16, masa atomowa 32,064; jest mieszaniną 4 trwałych izotopów; niemetal; istnieje kilka odmian krystalicznych od czego zależy siarka krzyżówka.
 • Definicja Solenoid Porównaj cewka zdrutu ostałej grubości nawiniętego równomiernie, tak by na jednostkę długości przypadała zawsze jednakowa liczba uzwojeń na czym polega solenoid co to jest.
 • Definicja Masowa Spektroskopia Wyniki składu substancji poprzez analizę widma mas atomów icząsteczek wchodzących wjej skład. Wmetodzie tej atomy icząsteczki badanej substancji poddaje się na początku procesowi różnice spektroskopia masowa słownik.
 • Definicja Cieplny Silnik Zastosowanie zamienia energię cieplną na inne rodzaje energii. Działa na zasadzie procesu kołowego. Ciało, wktórym przebiega mechanizm kołowy, nazywa się ciałem roboczym, a sam termin wady i zalety silnik cieplny czym jest.
 • Definicja Akustyczne Soczewki Ranking zmiany zbieżności wiązki fal akustycznych. To są bryły wykonane zmateriału, którego współczynnik załamania dla fal akustycznych jest różny od jedności, ograniczone dwoma podobieństwa soczewki akustyczne co oznacza.
 • Definicja Słuch Co lepsze izwierząt do odbierania dzięki aparatu słuchowego sygnałów przenoszonych za pośrednictwem fal akustycznych. Uludzi do układu słuchowego zalicza się: ucho zewnętrzne, ucho środkowe czemu słuch tłumaczenie.
 • Definicja Sedymentacja Czy warto etapy rozproszonej ( układ dyspersyjny) wpolu grawitacyjnym albo polu siły odśrodkowej, spowodowane różnicą gęstości tej etapy iośrodka dyspersyjnego. S. może wywołać co gorsze sedymentacja przykłady.
 • Definicja Spiek Opinie forum poprzez sprasowanie na gorąco albo na początku sprasowanie, a następnie wygrzanie do odpowiednio wysokiej temperatury proszków metali albo ich mieszanin zproszkami niemetalicznymi porównaj spiek definicja.
 • Definicja Ciężkości Siła Najlepszy siła będąca wypadkową przyciągania grawitacyjnego Ziemi isiły odśrodkowej jej ruchu obrotowego. Zobacz także ciężar porównanie siła ciężkości encyklopedia.
 • Definicja Niecentralne Siły Porównaj wszystkie inne siły, które nie mają cech siły centralnej dlaczego siły niecentralne jak działa.
 • Definicja Sublimacja Wyniki przemiana polegająca na zmianie stanu skupienia substancji zfazy stałej do etapy lotnej zpominięciem etapy ciekłej. Procesem odwrotnym do s. jest resublimacja jak lepiej sublimacja czy jest.
 • Definicja Simens Zastosowanie wukładzie SI jednostka przewodnictwa elektrycznego 1S = 1-1 =1A/1V kiedy simens pojęcie.
 • Definicja Siatkowy Spektroskop Ranking spektralny przyrząd, wktórym urządzeniem rozszczepiającym promieniowanie elektromagnetyczne jest siatka dyfrakcyjna od czego zależy spektroskop siatkowy wyjaśnienie.
 • Definicja Zjawisko Starka Co lepsze rozszczepienia atomowych albo cząsteczkowych linii widmowych pod wpływem działania na atomy albo cząsteczki dostatecznie silnego pola elektrycznego. Zdarzenie, odkryte w1913 na czym polega starka zjawisko opis.
 • Definicja Sprężysta Siła Czy warto sprężystego ( siły sprężystości). Związana zodkształceniem ciała. Jest proporcjonalna do wielkości odkształcenia iskierowana przeciwnie niż siła wywołująca odkształcenie różnice siła sprężysta informacje.
 • Definicja Elektrodynamiczna Siła Opinie forum przewodnik zprądem wpolu magnetycznym. Na przewodzący prąd elektryczny onatężeniu Ifragment przewodnika l wpolu oindukcji B działa s. e. owartości F = I B sin, gdzie jest kątem wady i zalety siła elektrodynamiczna znaczenie.
 • Definicja Cieczy Powierzchnia Swobodna Najlepszy powierzchnia cieczy, która styka się jedynie ze własną parą nasyconą podobieństwa swobodna powierzchnia cieczy co znaczy.
 • Definicja Temperatury Bezwzględna Skala Porównaj wukładzie SI skala temperatury odmiennie nazywana skalą Kelvina. Temperaturą wzorcową tej skali jest temperatura punktu potrójnego wody. Temperaturze tej odpowiada 273,16 czemu skala bezwzględna temperatury krzyżówka.
 • Definicja Carnota Silnik Wyniki cieplny, pracujący woparciu o cykl Carnota. S. C. jest silnikiem odwracalnym iposiada największą sprawność ze wszystkich silników cieplnych = 1 - T1/T2, gdzie T1 znaczy co gorsze silnik carnota co to jest.
 • Definicja Szkła Zastosowanie owłaściwościach mechanicznych zbliżonych do ciała stałego, pozyskiwane poprzez dostatecznie szybkie schładzanie ich etapy ciekłej. Wtrakcie procesu schładzania lepkość etapy porównaj szkła słownik.
 • Definicja Dźwięku Synteza Ranking otrzymywanie dźwięku złożonego poprzez składanie zdźwięków prostych, a więc tonów. Zobacz także zjawiska akustyczne porównanie synteza dźwięku czym jest.
 • Definicja Przestrzenna Sieć Co lepsze węzłów sieci) określający wyłącznie cechy geometryczne okresowego uporządkowania przedmiotów struktury kryształu, wktórym nie uwzględnia się natury tych przedmiotów. S.p. stanowi dlaczego sieć przestrzenna co oznacza.
 • Definicja Doświadczenie Gerlacha Sterna Czy warto przeprowadzone w1922 poprzez Sterna i Gerlacha, które pokazało, iż wsilnym, niejednorodnym polu magnetycznym wiązka elektrycznie obojętnych, lecz posiadających okres magnetyczny jak lepiej sterna-gerlacha doświadczenie tłumaczenie.
 • Definicja Spektrogram Opinie forum utrwalony na błonie fotograficznej obraz widma kiedy spektrogram przykłady.
 • Definicja Optyczna Spektroskopia Najlepszy poświęcony badaniom widm optycznych wcelu poznania struktury poziomów energetycznych atomów icząsteczek i uzyskania informacji ozmianach tej struktury, związanych od czego zależy spektroskopia optyczna definicja.
 • Definicja Zjawisko Stroboskopowe Porównaj opierające na tym, iż: (1) poruszający się szybkim ruchem okresowym element, obserwowany wsposób nieciągły, sprawia wrażenie nieruchomego albo poruszającego się wiele wolniej; (2 na czym polega stroboskopowe zjawisko encyklopedia.
 • Definicja Szybkość Wyniki bezwzględna wartość prędkości. Zobacz także szybkość różnice szybkość jak działa.
 • Definicja siły van der Waalsa Zastosowanie pomiędzy drobinami cieczy albo gazu wmodelu van der Waalsa. Siła v.d.W. oddziaływania pomiędzy dwoma drobinami jest sumą siły przyciągającej iodpychającej. Obydwie te siły są wady i zalety siły van der waalsa czy jest.
 • Definicja Krystaliczna Sieć Ranking dla kryształu (ciała stałego) wstanie równowagi rozkład powtarzających się periodycznie wprzestrzeni przedmiotów strukturalnych takich, jak: pojedyncze atomy, ekipy atomów podobieństwa sieć krystaliczna pojęcie.
 • Definicja Struna Co lepsze wktórej można wzbudzać drgania poprzeczne. Spotykana wwielu instrumentach muzycznych. Wzbudzana do drgań poprzez uderzenie, szarpnięcie albo pociąganie smyczkiem czemu struna wyjaśnienie.
 • Definicja Nośna Siła Czy warto składowa siły aerodynamicznej prostopadła do kierunku ruchu ciała. Wprzypadku skrzydła samolotu lecącego poziomo s. n. jest skierowana pionowo do góry co gorsze siła nośna opis.
 • Definicja Gazu Skraplanie Opinie forum którego ciało zfazy gazowej przechodzi wstan ciekły, zazwyczaj wwyniku oziębienia poniżej temperatury krytycznej ( krytyczny stan). Urządzenia, wktórych przeprowadza się ten porównaj skraplanie gazu informacje.
 • Definicja Stopień Najlepszy ustalenie jednostki temperatury wdanej skali temperatur na przykład stopień Celsjusza (1 C) wskali Celsjusza albo stopień Kelvina (1 K) wskali Kelvina. Aktualnie jednostką porównanie stopień znaczenie.
 • Definicja Atomowa Spektroskopia Porównaj wktórym obiektem badań są widma atomowe promieniowania elektromagnetycznego wzakresie podczerwieni, widzialnej części widma, nadfioletu ipromieniowania rentgenowskiego. Badanie dlaczego spektroskopia atomowa co znaczy.
 • Definicja Siła Wyniki która jest miarą działania, jakiego doznaje cząstka albo ciało od innych cząstek albo ciał. S. jest wpełni określona, jeśli znana jest jej wartość, kierunek jej działania ipunkt jak lepiej siła krzyżówka.
 • Definicja Sferometr Zastosowanie promienia krzywizny powierzchni różnych wyrobów wszczególności soczewek optycznych. Zasada jego działania opiera się na pomiarze wielkości wysunięcia trzpienia, wywołanego kiedy sferometr co to jest.
 • Definicja Synchrotron Ranking wykorzystywane do nadawania cząstkom elementarnym (elektronom, protonom) bardzo wysokich energii dzięki odpowiedniego układu zmiennych zsynchronizowanych pól elektrycznych od czego zależy synchrotron słownik.
 • Definicja Sorpcja Co lepsze albo cząstek zotoczenia poprzez ciało stałe albo ciecz. Jeśli wprocesie uczestniczy tylko powierzchnia ciała stałego albo cieczy, mechanizm nosi nazwę adsorpcji. Jeśli na czym polega sorpcja czym jest.
 • Definicja Pary Skraplanie Czy warto odwrotna do parowania. Zachodzi wkażdej temperaturze, gdy para jest wkontakcie ze własną cieczą albo wtemperaturze wrzenia cieczy pod danym ciśnieniem, gdy się znią nie kontaktuje różnice skraplanie pary co oznacza.
 • Definicja Zewnętrznego Tarcia Siły Opinie forum siły powstające w trakcie względnego ruchu dwóch stykających się ciał ( tarcie). S.t.z. występują wpłaszczyźnie zetknięcia ciał isą skierowane przeciwnie do ich ruchu wady i zalety siły tarcia zewnętrznego tłumaczenie.
 • Definicja Mikroelektroniczny Układ Scalony Najlepszy przyrząd elektroniczny spełniający określone funkcje, wktórym wszystkie fundamentalne przedmioty obwodów elektronicznych (między innymi: oporniki, kondensatory, diody, tranzystory podobieństwa scalony układ mikroelektroniczny przykłady.
 • Definicja Snellius Porównaj matematyk holenderski, prof. uniw. wLejdzie. Pierwszy sformułował prawo załamania światła czemu snellius definicja.
 • Definicja Centrowana Przestrzennie Sieć Wyniki jeden ztypów sieci Bravais'go, wktórym węzły znajdują się wnarożach iw środku komórki elementarnej co gorsze sieć przestrzennie centrowana encyklopedia.
 • Definicja Sejsmologia Zastosowanie dział geofizyki, którego obiektem jest badanie systemu iprzebiegu trzęsień gruntu (Ziemi, Księżyca porównaj sejsmologia jak działa.
 • Definicja Sprężystości Siły Ranking sprężystych na działanie sił odkształcających, powodujące powrót ciała do jego pierwotnego kształtu. Są równe co do wartości siłom odkształcającym, lecz przeciwnie do nich porównanie siły sprężystości czy jest.
 • Definicja Centrowana Płasko Sieć Co lepsze jeden ztypów sieci Bravais'go, wktórym węzły znajdują się wnarożach i wśrodkach wszystkich ścian komórki elementarnej dlaczego sieć płasko centrowana pojęcie.
 • Definicja Sztywność Czy warto umiejętność ciała albo konstrukcji do przeciwstawiania się odkształceniu jak lepiej sztywność wyjaśnienie.
 • Definicja Drgania Strzałka Opinie forum max. amplituda drgań fali stojącej kiedy strzałka drgania opis.
 • Definicja Skalar Najlepszy rozmiar fizyczna, dla wyznaczenia której wystarczy podać jej wartość liczbową. Zobacz także wektor od czego zależy skalar informacje.
 • Definicja Względności Teoria Szczególna Porównaj względności teoria szczególna na czym polega szczególna teoria względności znaczenie.
 • Definicja Sklerometria Wyniki sposób pomiaru twardości ciała stałego dzięki sklerometru różnice sklerometria co znaczy.
 • Definicja Światła Spójność Zastosowanie ciągi falowe są spójne, gdy różnica faz pomiędzy nimi nie wymienia się wczasie. Dwa skończone ciągi falowe tytułujemy spójnymi, jeśli zostały wyemitowane wtym samym momencie igdy wady i zalety spójność światła krzyżówka.
 • Definicja Swobodny Spadek Ranking wpływem przyciągania grawitacyjnego zzerową prędkością początkową. Jeśli s.s. ma miejsce wpolu grawitacyjnym Ziemi zniewielkiej, wporównaniu zpromieniem Ziemi, wysokości h nad jej podobieństwa spadek swobodny co to jest.
 • Definicja Pozorne Siły Co lepsze siły bezwładności czemu siły pozorne słownik.
 • Definicja Magnetyczne Soczewki Czy warto spełniające to samo zadanie, co soczewki elektrostatyczne, a więc wykorzystywane do zmiany zbieżności wiązek cząstek naładowanych elektrycznie, w szczególności elektronów. Ws.m co gorsze soczewki magnetyczne czym jest.
 • Definicja Atomu Energetyczne Stany Opinie forum istnieć atom, charakteryzowane określoną wartością jego energii całkowitej. Zestaw tych wartości jest zbiorem dyskretnym. Najniższy stan energetyczny atomu nazywany jest stanem porównaj stany energetyczne atomu co oznacza.
 • Definicja Steradian Najlepszy kąta bryłowego. 1 sr jest równy kątowi bryłowemu owierzchołku wśrodku sfery, który wycina na tej sferze region opowierzchni równej kwadratowi jej promienia. Pełny kąt bryłowy jest porównanie steradian tłumaczenie.
 • Definicja Czynne Optycznie Substancje Porównaj substancje, które posiadają umiejętność skręcania płaszczyzny polaryzacji światła, na przykład kwarc albo roztwór cukru. Zobacz także aktywność optyczna dlaczego substancje optycznie czynne przykłady.
 • Definicja Grawitacyjne Siły Wyniki siły przyciągające powiązane z oddziaływaniem grawitacyjnym. Są siłami dalekiego zasięgu. Odpowiednikiem s.g. jest siła przyciągania grawitacyjnego Ziemi jak lepiej siły grawitacyjne definicja.
 • Definicja Scyntylacja Zastosowanie rozbłysk świetlny powstający przy przechodzeniu cząstek naładowanych poprzez scyntylator. Powodem s. jest wzbudzenie atomów albo molekuł scyntylatora kosztem energii oddawanej kiedy scyntylacja encyklopedia.
 • Definicja Spalinowy Silnik Ranking silnik cieplny, wktórym ciałem roboczym są spaliny, zaś źródłem ciepła spalane paliwo płynne (olej napędowy, benzyna, ciekły metan od czego zależy silnik spalinowy jak działa.
 • Definicja Spektroskop Co lepsze spektralny przyrząd optyczny, wktórym produkowane widma optyczne mogą być obserwowane bezpośrednio. Służący jedynie wzakresie widzialnej części widma na czym polega spektroskop czy jest.
 • Definicja Centralna Siła Czy warto jest zawsze skierowany do pewnego określonego punktu nazywanego centrum siły. Odpowiednikiem s.c. są siły grawitacji isiły oddziaływania kulombowskiego. Tor ruchu ciała pod różnice siła centralna pojęcie.
 • Definicja Lepkości Oporu Siła Opinie forum tarcia wewnętrznego ( lepkości). Występuje we wszystkich gazach icieczach (płynach) rzeczywistych. Rozpatrując ruch płynu rzeczywistego jako ruch warstwowy, można stwierdzić, iż wady i zalety siła oporu lepkości wyjaśnienie.
 • Definicja Stop Najlepszy jednorodna substancja ocechach metalu, złożona zdwóch albo więcej metali albo metali iniemetali. Wytworzona wcelu otrzymania materiału ookreślonych właściwościach fizycznych podobieństwa stop opis.
 • Definicja Jądrowe Siły Porównaj siły powiązane zoddziaływaniami wjądrze atomowym, działające pomiędzy nukleonami. Są siłami obardzo krótkim zasięgu działania ograniczonym do rozmiarów jądra atomowego czemu siły jądrowe informacje.
 • Definicja Efekt Ego Schottky Wyniki się bariery potencjału przy powierzchni ciała stałego pod wpływem zewnętrznego pola elektrycznego. Wrezultacie tego minimalizuje się robota wyjścia elektronu iwzrasta wartość co gorsze schottky'ego efekt znaczenie.
 • Definicja Skupienia Stan Zastosowanie stan fizyczny substancji zależny od warunków zewnętrznych, wszczególności temperatury iciśnienia. Istnieją trzy s.s.: stały, ciekły igazowy porównaj stan skupienia co znaczy.
 • Definicja Magnetyczne Siły Ranking siły, których działania doznają ładunek elektryczny wruchu, obiekt przewodnika zprądem albo biegun magnesu w polu magnetycznym porównanie siły magnetyczne krzyżówka.
 • Definicja Sacharymetr Co lepsze polaryzacyjny ( polarymetr) wykorzystywany do wyznaczania zawartości cukru wroztworach poprzez pomiar kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła ( płaszczyzna drgań). Kąt dlaczego sacharymetr co to jest.
 • Definicja Beta Spektrometry Czy warto urządzenia wykorzystywane do badania rozkładów energetycznych cząstek ( elektronów i pozytonów) i elektronów ipozytonów konwersji wewnętrznej jak lepiej spektrometry beta słownik.
 • Definicja Otto Stern Opinie forum urodzony wNiemczech. W1943 dostał Nagrodę Nobla zfizyki za wkład do badań nad uginaniem się wiązek molekularnych na kryształach iza odkrycie momentu magnetycznego protonu. Do 1933 kiedy stern, otto czym jest.
 • Definicja Reguła Stokesa Najlepszy mówiąca, iż długość fali promieniowania fluorescencyjnego ( fluorescencja) jest większa od długości fali promieniowania wzbudzającego fluorescencję. R.S. można wyjaśnić na gruncie od czego zależy stokesa reguła co oznacza.
 • Definicja Dyfrakcyjna Siatka Porównaj układ N równoległych do siebie szczelin rozmieszczonych wrównych odstępach d, wykorzystywany do rozszczepiania światła na składniki ookreślonej długości fali . Działanie s. d na czym polega siatka dyfrakcyjna tłumaczenie.
 • Definicja Niutonowskie Siły Wyniki siły, do których stosują się prawa dynamiki Newtona różnice siły niutonowskie przykłady.
 • Definicja Przyrządy Spektralne Zastosowanie wykorzystywane do tworzenia widm iich badania. Badane ws.p. promieniowanie jest na początku formowane wwiązkę równoległą, a następnie rozszczepiane poprzez odpowiednie urządzenie wady i zalety spektralne przyrządy definicja.
 • Definicja Pola Skalarne Ranking przestrzeń, wktórej każdemu punktowi jest przypisana pewna wartość jakiejś skalarnej wielkości fizycznej (na przykład temperatury albo potencjału). Zobacz także skalar podobieństwa skalarne pola encyklopedia.
 • Definicja Widmowe Serie Co lepsze ekipy linii występujące w widmach atomowych, odpowiadające przejściom energetycznym elektronów watomie zróżnych stanów startowych na jeden określony poziom końcowy. Najlepiej czemu serie widmowe jak działa.
 • Definicja Sekunda Czy warto jednostka czasu wukładzie SI (i winnych układach miar). To jest czas równy 9 192 631 770 okresów drgań promieniowania odpowiadającego przejściu pomiędzy dwoma poziomami co gorsze sekunda czy jest.
 • Definicja Kwarcowe Szkło Opinie forum otrzymywany zdwutlenku krzemu SiO2 (krzemionki), charakteryzujący się tym, iż nie pochłania promieniowania nadfioletowego iposiada bardzo mały współczynnik liniowej porównaj szkło kwarcowe pojęcie.
 • Definicja Sejsmograf Najlepszy wykrywania irejestrowania drgań gruntu, spowodowanych wstrząsami naturalnymi albo spowodowanymi sztucznie. Zasadniczą częścią składową s. jest ciężarek zawieszony tak, iż tworzy porównanie sejsmograf wyjaśnienie.
 • Definicja Seymour Julian Schwinger Porównaj fizyk amerykański, za fundamentalne prace zelektrodynamiki kwantowej dostał Nagrodę Nobla zfizyki w1965 (razem zFeynmanem iTomonagą). Prof. Harvard University dlaczego schwinger, julian seymour opis.
 • Definicja Rentgenowska Spektroskopia Wyniki wktórym element badań stanowią rentgenowskie widma emisyjne albo adsorpcyjne iwidma fotoelektronów emitowanych pod wpływem promieniowania rentgenowskiego. Celem badań jest jak lepiej spektroskopia rentgenowska informacje.
 • Definicja Oporowe Stopy Zastosowanie stopy, które posiadają sporą oporność elektryczną właściwą, niewiele zależną od zmian temperatury kiedy stopy oporowe znaczenie.
 • Definicja Odśrodkowa Siła Ranking siły bezwładności), związana z przyspieszeniem dośrodkowym układu nieinercjalnego. Skierowana jest przeciwnie niż przyspieszenie dośrodkowe. Działanie s. o. na ciała obserwuje od czego zależy siła odśrodkowa co znaczy.
 • Definicja Interferencyjny Spektroskop Co lepsze wktórym widmo powstaje wrezultacie interferencji promieni spójnych. Wszystkie, zwyjątkiem pryzmatycznego, spektroskopy są przyrządami interferencyjnymi. S. i. odznaczają się na czym polega spektroskop interferencyjny krzyżówka.
 • Definicja Skręcanie Czy warto odkształcenia pręta w konsekwencji przyłożenia do jego końców par sił dających momenty skręcające prostopadłe do przekroju poprzecznego pręta. Wrezultacie s. powstaje wpręcie różnice skręcanie co to jest.
 • Definicja Kierunkowe Słyszenie Opinie forum umiejętność ludzi iniektórych zwierząt do określania położenia źródła dźwięku wprzestrzeni, możliwa dzięki posiadaniu dwóch uszu wady i zalety słyszenie kierunkowe słownik.
 • Definicja Sklerometr Najlepszy pomiaru twardości ciał stałych poprzez wykonywanie rys na ich powierzchni. Część fundamentalną urządzenia stanowi obciążane ostrze diamentowe. Twardość badanego ciała stałego podobieństwa sklerometr czym jest.
 • Definicja Wektora Składowe Porównaj rzuty prostopadłe wektora na osie układu współrzędnych. Zobacz także rzut wektora na oś czemu składowe wektora co oznacza.
 • Definicja Spójność Wyniki poprzez ciało oporu siłom rozrywającym, który wynika zwzajemnego przyciągania się cząsteczek albo atomów tej samej substancji wrezultacie działania sił spójności. Największą s co gorsze spójność tłumaczenie.
 • Definicja Skalowanie Zastosowanie przyrządu pomiarowego na podstawie wskazań otrzymanych zpomiarów wykonanych dla wzorca albo na podstawie porównania wskazań przyrządu pomiarowego iprzyrządu wzorcowego porównaj skalowanie przykłady.
 • Definicja Wyporu Siła Ranking siła działająca na ciało zanurzone wcieczy albo gazie. Skierowana przeciwnie do siły ciężkości. Zobacz także Archimedesa prawo porównanie siła wyporu definicja.
 • Definicja L Artur Schawlow Co lepsze laureat Nagrody Nobla w1981 (razem z Bloembergenem) za prace wdziedzinie spektroskopii laserowej, współtwórca teoretycznych podstaw działania lasera. Prof. Stanford University dlaczego schawlow, artur l. encyklopedia.
 • Definicja Satelity Czy warto pochodzenia krążące wokół planet. W Układzie Słonecznym znane są 64 s. planet; Ziemia ma 1 satelitę, Mars - 2, Jowisz - 16, Saturn - 21, Uran - 15, Neptun - 8, Pluton - 1 (Charon jak lepiej satelity jak działa.
 • Definicja Gamma Spektrometry Opinie forum przyrządy wykorzystywane do badania widm promieniowania i do pomiaru energii linii widmowych tego promieniowania kiedy spektrometry gamma czy jest.
 • Definicja Siatkówka Najlepszy wyściełająca wnętrze oka tkanka wrażliwa na światło od czego zależy siatkówka pojęcie.
 • Definicja Zwrotne Sprzężenie Porównaj sterowanego na układ sterujący, wwyniku którego układ sterowany może automatycznie oddziaływać na zmiany charakteryzujących go parametrów. S.z. może być dodatnie albo ujemne. S.z na czym polega sprzężenie zwrotne wyjaśnienie.
 • Definicja Lorentza Siła Wyniki Lorentza siła różnice siła lorentza opis.
 • Definicja Rentgenowskie Spektrometry Zastosowanie spektralne przyrządy rentgenowskie wady i zalety spektrometry rentgenowskie informacje.
 • Definicja Skraplarki Ranking urządzenia do skraplania gazów. We współczesnych s. wykorzystuje się raczej zdarzenie Joule'a-Thomsona podobieństwa skraplarki znaczenie.
 • Definicja Odrzutu Siła Co lepsze wypływającej strugi na zbiornik, wynikająca zzasady zachowania pędu do układu zbiornik-wypływająca struga (cieczy albo gazu). Jeśli pęd wypływającej strugi wymienia własną wartość czemu siła odrzutu co znaczy.
 • Definicja Szum Czy warto elektryczny albo elektromagnetyczny mający przebieg przypadkowy, którego widmo ma charakter ciągły. Źródło s. akustycznych stanowią trące osiebie części maszyn, burzliwe przepływy co gorsze szum krzyżówka.
 • Definicja Stożki Segera Opinie forum zodpowiednich materiałów ceramicznych oznanej temperaturze mięknięcia, służą do przybliżonego określania temperatury wzakresie 900-2300 K. Zchwilą, gdy mierzona temperatura porównaj segera stożki co to jest.
 • Definicja Sem Najlepszy siła elektromotoryczna porównanie sem słownik.
 • Definicja Pryzmatyczny Spektroskop Porównaj wktórym urządzeniem rozszczepiającym promieniowanie elektromagnetyczne jest pryzmat. Pierwszy s. p. został zbudowany poprzez G. R. Kirchhoffa iR. W. Bunsena w1859 dlaczego spektroskop pryzmatyczny czym jest.
 • Definicja Stereoskop Wyniki wykorzystywany do niezależnej obserwacji prawym ilewym okiem odpowiednich obrazów składowych stereogramu. Pokrycie się tych obrazów daje jeden obraz, który obserwator odbiera jako jak lepiej stereoskop co oznacza.
 • Definicja Sód Zastosowanie chemiczny zIgrupy układu okresowego pierwiastków; liczba atomowa 11, masa atomowa 22,98; naturalnie tworzy jeden izotop trwały; metal. Służący wmetalurgii, fizyce jądrowej, jako kiedy sód tłumaczenie.
 • Definicja Stront Ranking pierwiastek chemiczny zII ekipy układu okresowego pierwiastków, liczba atomowa 38, masa atomowa 87,62; jest mieszaniną 4 trwałych izotopów od czego zależy stront przykłady.
 • Definicja Metali Napięciowy Szereg Co lepsze wktórym każdy wcześniejszy metal przy zetknięciu się zktórymś znastępnych elektryzuje się dodatnio. Szereg ten jest następujący: Al, Zn, Sn, Cd, Pb, Sb, Bi, Hg, Fe, Cu, Ag, Au, Pt na czym polega szereg napięciowy metali definicja.
 • Definicja Johannes Stark Czy warto laureat Nagrody Nobla w1919, przyznanej mu za odkrycie efektu Dopplera wprzypadku promieni kanalikowych iodkrycie rozszczepienia linii widmowych wpolu elektrycznym ( Starka różnice stark, johannes encyklopedia.
 • Definicja skręcenie płaszczyzny polaryzacji światła Opinie forum polaryzacji światła spolaryzowanego liniowo przy przejściu poprzez substancję optycznie czynną. Rozmiar kąta skręcenia zależy od długości drogi promienia wośrodku optycznie wady i zalety skręcenie płaszczyzny polaryzacji światła jak działa.
 • Definicja Sprężystość Najlepszy powracania do pierwotnego kształtu iwymiarów po ustaniu działania czynnika powodującego odkształcenie ciała. Ciała tracą tę cecha, jeśli czynnik powodujący odkształcenie jest na podobieństwa sprężystość czy jest.
 • Definicja Prawo Snelliusa Porównaj załamania światła prawa czemu snelliusa prawo pojęcie.
 • Definicja Promieniowania Strumień Wyniki liczba energii promieniowania elektromagnetycznego, przenikająca wjednostce czasu poprzez określoną, dowolną powierzchnię. Jednostką s. p. jest wat co gorsze strumień promieniowania wyjaśnienie.
 • Definicja Sprężarka Zastosowanie maszyna do zwiększania ciśnienia gazów (sprężania porównaj sprężarka opis.
 • Definicja Siegbahn, Karl Manne Georg Ranking laureat Nagrody Nobla zfizyki w1924 za odkrycie serii M wwidmach rentgenowskich i zjawiska załamania promieni rentgenowskich. Prof. uniw. wLund, Uppsali iSztokholmie, dyr porównanie siegbahn, karl manne georg informacje.
 • Definicja Sensytometria Co lepsze metrologia fotograficzna, tematyka zajmująca się ilościowym badaniem własności światłoczułych materiałów fotograficznych dlaczego sensytometria znaczenie.
 • Definicja Lorentzowskie Skrócenie Czy warto zzastosowania przekształceń Lorentza do współrzędnych końców pręta przy pomiarze jego długości, gdy pręt pozostaje wspoczynku wukładzie laboratoryjnym igdy porusza się względem jak lepiej skrócenie lorentzowskie co znaczy.
 • Definicja Metastabilny Stan Opinie forum fizycznego, wktórym wartości opisujących go parametrów praktycznie nie zmieniają się wczasie. Układ po zaburzeniu nie wraca do tego samego stanu, lecz do innego, który jest stanem kiedy stan metastabilny krzyżówka.
 • Definicja Elektrycznego Pola Strumień Najlepszy się od określonej powierzchni, równa iloczynowi pola tej powierzchni, natężenia pola elektrycznego jednorodnego, przenikającego tę powierzchnię, i cosinusa kąta pomiędzy liniami od czego zależy strumień pola elektrycznego co to jest.
 • Definicja Elektryczny Silnik Porównaj zamienia energię elektryczną na energię mechaniczną. Działa na zasadzie oddziaływania pola magnetycznego na przewodnik, wktórym płynie prąd elektryczny. S.e. złożona jest na czym polega silnik elektryczny słownik.
 • Definicja Fizyczne Stałe Wyniki wartościach, które występują jako współczynniki wwyrażeniach matematycznych opisujących fundamentalne prawa fizyczne. Wartości liczbowe s.f. otrzymuje się wyłącznie na podstawie różnice stałe fizyczne czym jest.
 • Definicja Elektrostatyczne Soczewki Zastosowanie wykorzystywane do zmiany zbieżności wiązek cząstek naładowanych elektrycznie (elektronów, jonów). Stanowią je odpowiednio uformowane pola elektrostatyczne, których właściwością wady i zalety soczewki elektrostatyczne co oznacza.
 • Definicja Sprężanie Ranking zwiększania ciśnienia wukładzie fizycznym (na przykład gazu wzbiorniku). Wzależności od warunków, wjakich przebiega, odznacza się: s. a d ia b a t y c zn e, gdy wczasie podobieństwa sprężanie tłumaczenie.
 • Definicja S Co lepsze simens czemu s przykłady.
 • Definicja Zjawisko Seebecka Czy warto termoelektryczne opierające na pojawieniu się siły elektromotorycznej wobwodzie elektrycznym, składającym się zdwóch różnych materiałów, gdy ich spojenia mają różne temperatury co gorsze seebecka zjawisko definicja.
 • Definicja Stereoskopia Opinie forum obrazów, dająca wrażenie trójwymiarowości przedstawionych na obrazie elementów iich przestrzennego rozmieszczenia. Wymaga odpowiedniego metody rejestracji obrazu - wykonania porównaj stereoskopia encyklopedia.
 • Definicja Skand Najlepszy pierwiastek chemiczny zIII ekipy układu okresowego; liczba atomowa 21, masa atomowa 44,956; tworzy jeden izotop trwały; metal porównanie skand jak działa.
 • Definicja Aerodynamiczna Siła Porównaj doznaje ciało, kiedy jest opływane poprzez ciecz albo gaz (na przykład skrzydło samolotu, śmigło samolotowe albo śruba napędowa okrętu). Spółka akcyjna działają na całą dlaczego siła aerodynamiczna czy jest.
 • Definicja Sprawność Wyniki wodniesieniu do układów fizycznych przetwarzających energię (przetworników energii takich, jak na przykład: silniki cieplne, silniki elektryczne, generatory, organizmy żywe jak lepiej sprawność pojęcie.
 • Definicja Molekularna Spektroskopia Zastosowanie dział spektroskopii, wktórym obiektem badań są widma molekuł. Woparciu onie wyznacza się strukturę atomową molekuł i wyciąga wnioski dotyczące oddziaływań międzymolekularnych kiedy spektroskopia molekularna wyjaśnienie.
 • Definicja struktura subtelna linii widmowych Ranking linii widmowych na składowe, będące wynikiem oddziaływania pomiędzy momentem magnetycznym elektronu, związanym zjego ruchem wokół jądra iwłasnym momentem magnetycznym elektronu od czego zależy struktura subtelna linii widmowych opis.
 • Definicja Równoległe Siły Co lepsze działają wzdłuż linii równoległych. Wprzypadku pary takich sił ich wypadkowa jest równa ich sumie, gdy mają ten sam zwrot, albo różnicy, gdy są skierowane przeciwnie. Wypadkowa ta na czym polega siły równoległe informacje.
 • Definicja Stokes, Sir George G. Czy warto matematyk ifizyk angielski, autor prac zoptyki ( Stokesa reguła) ihydrodynamiki ( Stokesa prawo różnice stokes, sir george g. znaczenie.
 • Definicja Więzów Reakcji Siły Opinie forum wówczas, gdy istnieją warunki ograniczające ruch. Siły te zastępują działanie więzów. Należy je brać pod uwagę przy wyznaczaniu siły wypadkowej iwypadkowego momentu siły wady i zalety siły reakcji więzów co znaczy.
 • Definicja Selen Najlepszy chemiczny zVI ekipy układu okresowego pierwiastków; liczba atomowa 34, masa atomowa 78,96; jest mieszaniną 6 trwałych izotopów; wstanie stałym występuje wkilku odmianach oróżnej podobieństwa selen krzyżówka.
 • Definicja Elektromagnetyczna Siła Porównaj siła elektrodynamiczna czemu siła elektromagnetyczna co to jest.
 • Definicja Masowy Spektrometr Wyniki wykorzystywany do identyfikacji atomów albo cząsteczek, działający na zasadzie rozdziału jonów atomowych albo cząsteczkowych wg wartości relacji ich masy do ładunku co gorsze spektrometr masowy słownik.
 • Definicja Optyczne Przyrządy Spektralne Zastosowanie wykorzystywane do tworzenia widm optycznych iich badania. Badane ws. p. o. promieniowanie jest na początku formowane wwiązkę równoległą wkolimatorze, anastępnie rozszczepiane porównaj spektralne przyrządy optyczne czym jest.
 • Definicja Parowy Silnik Ranking wktórym ciałem roboczym jest para wodna, aźródłem ciepła spalane paliwo stałe (węgiel) albo płynne (mazut, ropa ijej pochodne). Istnieją dwa rodzaje s.p.: silnik tłokowy iturbina porównanie silnik parowy co oznacza.
 • Definicja Wykres Stanu Co lepsze fazowy wykres dlaczego stanu wykres tłumaczenie.
 • Definicja Srebro Czy warto pierwiastek chemiczny zIgrupy układu okresowego pierwiastków; liczba atomowa 47, masa atomowa 107,87; złożona jest zdwóch trwałych izotopów; metal szlachetny jak lepiej srebro przykłady.
 • Definicja Termodynamicznej Równowagi Stan Opinie forum fizycznego, wktórym wartości opisujących go parametrów są stałe wczasie. Jeśli układ znajduje się ws. r. t. izostanie zniego wyprowadzony poprzez zaburzenie zewnętrzne, to po kiedy stan równowagi termodynamicznej definicja.
 • Definicja Islandzki Szpat Najlepszy wapnia CaCO3, wykazujący cecha zwaną podwójnym załamaniem ( dwójłomnością), która bazuje na tym, iż promień padający na taki kryształ po załamaniu na powierzchni granicznej ulega od czego zależy szpat islandzki encyklopedia.
 • Definicja Dośrodkowa Siła Porównaj wruchu krzywoliniowym, skierowana prostopadle do toru ruchu ciała, która skutkuje zmianę kierunku wektora prędkości bez zmiany wartości tego wektora. Wrezultacie tor ruchu ciała na czym polega siła dośrodkowa jak działa.
 • Definicja S Wyniki sekunda różnice s czy jest.
 • Definicja Kryształu Symetria Zastosowanie symetria rozmieszczenia atomów, jonów albo molekuł wkrysztale, opisywana dzięki grup symetrii punktowych iprzestrzennych wady i zalety symetria kryształu pojęcie.
 • Definicja Elektromotoryczna Siła Ranking miarę działania przyczyn powodujących przepływ prądu elektrycznego wobwodzie. Źródłami SEM są urządzenia przetwarzające energię pochodzenia nieelektrycznego (mechaniczną podobieństwa siła elektromotoryczna wyjaśnienie.
 • Definicja struktura nadsubtelna linii widmowych Co lepsze linii widmowych na kilka składowych różniących się bardzo nieznacznie długością fali, będące wynikiem oddziaływania momentów magnetycznych elektronów z momentem magnetycznym jądra czemu struktura nadsubtelna linii widmowych opis.
 • Definicja Jądrowa Synteza Czy warto mechanizm łączenia się jąder pierwiastków lekkich wjądra pierwiastków cięższych ( termojądrowe reakcje syntezy co gorsze synteza jądrowa informacje.
 • Definicja Sterogram Opinie forum stereoskopia porównaj sterogram znaczenie.
 • Definicja Stefana-Boltzmanna prawo promieniowania Najlepszy zależność pomiędzy ilością energii promieniowania cieplnego , emitowanej wjednostce czasu poprzez jednostkowy obiekt powierzchni ciała idealnie czarnego atemperaturą tego ciała T porównanie stefana-boltzmanna prawo promieniowania co znaczy.
 • Definicja Spektrofotometr Porównaj optyczny, umożliwiający pomiar natężenia poszczególnych linii widmowych wwytworzonym widmie optycznym sposobem fotometrii. Zasada pomiaru bazuje na porównaniu natężenia danej dlaczego spektrofotometr krzyżówka.
 • Definicja Arnold Sommerfeld Wyniki Rozwinął schemat Bohra budowy atomu. Zdobył uznanie rezultatami badań dotyczącymi struktury widm atomowych, teorii promieniowania rentgenowskiego ielektronowej teorii budowy jak lepiej sommerfeld, arnold co to jest.
 • Definicja Bezwładności Siły Zastosowanie przy analizie ruchu w nieinercjalnym układzie odniesienia (poruszającym się ruchem przyspieszonym). S.b., rozważana wodniesieniu do ciała omasie m, jest liczbowo równa iloczynowi kiedy siły bezwładności słownik.
 • Definicja Optyczne Szkło Ranking szkło przezroczyste obardzo wysokiej jednorodności, przeznaczone do produkcji przedmiotów optycznych, takich jak soczewki, pryzmaty itp od czego zależy szkło optyczne czym jest.
 • Definicja Odwrotna Sieć Co lepsze danej sieci Bravais'go tytułujemy zestaw punktów, których wektory wodzące mają postać R = k1b1 + k2b2 + k3b3, gdzie k1, k2, k3 są dowolnymi liczbami całkowitymi albo zerem, a na czym polega sieć odwrotna co oznacza.
 • Definicja Samoindukcja Czy warto zjawiska indukcji elektromagnetycznej, wktórym siła elektromotoryczna powstająca wzamkniętym obwodzie elektrycznym jest spowodowana zmianą strumienia indukcji magnetycznej różnice samoindukcja tłumaczenie.
 • Definicja Jądrowa Spektroskopia Opinie forum który obejmuje badania promieniowania emitowanego poprzez jądra atomowe. Obiektem badań s. j. są widma energetyczne: cząstek , cząstek ( elektronów i pozytonów), elektronów wady i zalety spektroskopia jądrowa przykłady.
 • Definicja Spalanie Najlepszy gwałtowna przemiana chemiczna, której towarzyszy wydzielanie się ciepła podobieństwa spalanie definicja.
 • Definicja Neutronowa Spektroskopia Porównaj związany zbadaniem mechanizmów oddziaływania neutronów ościśle określonej energii zjądrami atomowymi. Wyniki tych badań dostarczają informacji opołożeniach poziomów czemu spektroskopia neutronowa encyklopedia.
 • Definicja Rentgenowskie Przyrządy Spektralne Wyniki wykorzystywane do tworzenia ibadania widm promieniowania rentgenowskiego. Elementem analizującym (rozszczepiającym) wiązkę promieniowania rentgenowskiego są kryształy, takie jak co gorsze spektralne przyrządy rentgenowskie jak działa.
 • Definicja Spin Zastosowanie cząstek elementarnych ijąder atomowych. Długość wektora s. wynosi , gdzie s jest całkowitą albo połówkową liczbą nieujemną, a h stałą Plancka. Termin został wprowadzony w1925 porównaj spin czy jest.

Co to znaczy Fizyka pojęcia

Spis pojęć z przedmiotu fizyka. Eksperymenty fizyczne i przykłady. Definicje z fizyki. Wszystkie prawa, zasady fizyki. Tłumaczenie zasad i praw z przykładami.

Definicja Spin co znaczy spektralne przyrządy rentgenowskie krzyżówka spektroskopia neutronowa co to jest spalanie słownik spektroskopia jądrowa czym jest samoindukcja. co to znaczy.

Słownik Siły niezachowawcze co znaczy samar krzyżówka stopy magnetyczne co to co to jest.