SPRĘŻYSTOŚĆ SIŁY co to jest
ZNACZENIE Sprężystość, Siły Niezachowawcze, Siła Nośna, Szeregi Promieniotwórcze, Szpat Islandzki.

Definicje fizyka S

 • Definicja Jądrowe Siły Informacje siły powiązane zoddziaływaniami wjądrze atomowym, działające pomiędzy nukleonami. Są siłami obardzo krótkim zasięgu działania ograniczonym do rozmiarów jądra atomowego co to jest.
 • Definicja Fal Źródła Spójne Informacje promieniowanie daje stacjonarne efekty interferencyjne ( interferencja). Przykładami takich źródeł są dwie szczeliny w doświadczeniu Younga albo lasery. Zobacz także spójność definicja.
 • Definicja Srebro Informacje pierwiastek chemiczny zIgrupy układu okresowego pierwiastków; liczba atomowa 47, masa atomowa 107,87; złożona jest zdwóch trwałych izotopów; metal szlachetny co znaczy.
 • Definicja Spójność Informacje ciało oporu siłom rozrywającym, który wynika zwzajemnego przyciągania się cząsteczek albo atomów tej samej substancji wrezultacie działania sił spójności. Największą s. wykazują słownik.
 • Definicja Stokes, Sir George G. Informacje matematyk ifizyk angielski, autor prac zoptyki ( Stokesa reguła) ihydrodynamiki ( Stokesa prawo znaczenie.
 • Definicja Simens Informacje wukładzie SI jednostka przewodnictwa elektrycznego 1S = 1-1 =1A/1V czym jest.
 • Definicja Słuch Informacje do odbierania dzięki aparatu słuchowego sygnałów przenoszonych za pośrednictwem fal akustycznych. Uludzi do układu słuchowego zalicza się: ucho zewnętrzne, ucho środkowe co oznacza.
 • Definicja Odrzutu Siła Informacje strugi na zbiornik, wynikająca zzasady zachowania pędu do układu zbiornik-wypływająca struga (cieczy albo gazu). Jeśli pęd wypływającej strugi wymienia własną wartość, to otę samą krzyżówka.
 • Definicja Scyntylator Informacje nieorganiczna (na przykład: siarczek cynku, jodek sodu, antracen), wktórej pod wpływem działania promieniowania jonizującego powstają błyski światła ( scyntylacje). S. znajdują najlepszy.
 • Definicja Zwrotne Sprzężenie Informacje układ sterujący, wwyniku którego układ sterowany może automatycznie oddziaływać na zmiany charakteryzujących go parametrów. S.z. może być dodatnie albo ujemne. S.z. jest dodatnie przykłady.
 • Definicja Widmowe Serie Informacje występujące w widmach atomowych, odpowiadające przejściom energetycznym elektronów watomie zróżnych stanów startowych na jeden określony poziom końcowy. Najlepiej widoczne encyklopedia.
 • Definicja Carnota Silnik Informacje pracujący woparciu o cykl Carnota. S. C. jest silnikiem odwracalnym iposiada największą sprawność ze wszystkich silników cieplnych = 1 - T1/T2, gdzie T1 znaczy temperaturę jak działa.
 • Definicja Temperatury Bezwzględna Skala Informacje temperatury odmiennie nazywana skalą Kelvina. Temperaturą wzorcową tej skali jest temperatura punktu potrójnego wody. Temperaturze tej odpowiada 273,16 jednostek. Jednostką czy jest.
 • Definicja Niutonowskie Siły Informacje siły, do których stosują się prawa dynamiki Newtona pojęcie.
 • Definicja Szkła Informacje owłaściwościach mechanicznych zbliżonych do ciała stałego, pozyskiwane poprzez dostatecznie szybkie schładzanie ich etapy ciekłej. Wtrakcie procesu schładzania lepkość etapy wyjaśnienie.
 • Definicja Alfa Spektrometry Informacje urządzenia wykorzystywane do badania rozkładów energetycznych cząstek opis.
 • Definicja Skraplarki Informacje urządzenia do skraplania gazów. We współczesnych s. wykorzystuje się raczej zdarzenie Joule'a-Thomsona informacje.
 • Definicja Metali Napięciowy Szereg Informacje wcześniejszy metal przy zetknięciu się zktórymś znastępnych elektryzuje się dodatnio. Szereg ten jest następujący: Al, Zn, Sn, Cd, Pb, Sb, Bi, Hg, Fe, Cu, Ag, Au, Pt, Pd. Zobacz co to jest.
 • Definicja Masowa Spektroskopia Informacje substancji poprzez analizę widma mas atomów icząsteczek wchodzących wjej skład. Wmetodzie tej atomy icząsteczki badanej substancji poddaje się na początku procesowi jonizacji definicja.
 • Definicja Elektrycznego Pola Strumień Informacje określonej powierzchni, równa iloczynowi pola tej powierzchni, natężenia pola elektrycznego jednorodnego, przenikającego tę powierzchnię, i cosinusa kąta pomiędzy liniami pola co znaczy.
 • Definicja Selen Informacje ekipy układu okresowego pierwiastków; liczba atomowa 34, masa atomowa 78,96; jest mieszaniną 6 trwałych izotopów; wstanie stałym występuje wkilku odmianach oróżnej gęstości słownik.
 • Definicja Magnetycznej Indukcji Strumień Informacje określonej powierzchni, równa iloczynowi pola tej powierzchni i indukcji magnetycznej charakteryzującej jednorodne pole magnetyczne, przenikające poprzez tę powierzchnię, i znaczenie.
 • Definicja siły van der Waalsa Informacje drobinami cieczy albo gazu wmodelu van der Waalsa. Siła v.d.W. oddziaływania pomiędzy dwoma drobinami jest sumą siły przyciągającej iodpychającej. Obydwie te siły są siłami czym jest.
 • Definicja Magnetyczne Stopy Informacje stopy, które posiadają właściwości ferromagnetyczne co oznacza.
 • Definicja Układy Skondensowane Informacje układy fizyczne nie zawierające etapy gazowej, złożone zciał stałych icieczy krzyżówka.
 • Definicja Skand Informacje pierwiastek chemiczny zIII ekipy układu okresowego; liczba atomowa 21, masa atomowa 44,956; tworzy jeden izotop trwały; metal najlepszy.
 • Definicja Synchrotron Informacje nadawania cząstkom elementarnym (elektronom, protonom) bardzo wysokich energii dzięki odpowiedniego układu zmiennych zsynchronizowanych pól elektrycznych imagnetycznych. Wukładzie przykłady.
 • Definicja Skalar Informacje rozmiar fizyczna, dla wyznaczenia której wystarczy podać jej wartość liczbową. Zobacz także wektor encyklopedia.
 • Definicja Szybkość Informacje bezwzględna wartość prędkości. Zobacz także szybkość jak działa.
 • Definicja Lorentza Siła Informacje Lorentza siła czy jest.
 • Definicja Radiowego Odbioru Selektywność Informacje umiejętność odbiornika radiowego do wydzielania pożądanego sygnału spośród innych sygnałów odbieranych poprzez antenę pojęcie.
 • Definicja Sklerometria Informacje sposób pomiaru twardości ciała stałego dzięki sklerometru wyjaśnienie.
 • Definicja Potencjalne Siły Informacje siły, dla których istnieje pewna funkcja współrzędnych, zwana potencjałem, taka, iż wzięty ze znakiem przeciwnym gradient tej funkcji jest równy sile opis.
 • Definicja Solenoid Informacje cewka zdrutu ostałej grubości nawiniętego równomiernie, tak by na jednostkę długości przypadała zawsze jednakowa liczba uzwojeń informacje.
 • Definicja Sprężarka Informacje maszyna do zwiększania ciśnienia gazów (sprężania co to jest.
 • Definicja Spektrofotometria Informacje dział spektroskopii obejmujący zagadnienia powiązane zpomiarami fotometrycznymi natężeń linii widmowych w widmach optycznych. Zobacz także fotometria natężeń definicja.
 • Definicja Sterogram Informacje stereoskopia co znaczy.
 • Definicja Prawo Stokesa Informacje ośrodka ( siłę oporu lepkości) F działającą na kulkę opromieniu r, poruszającą się bez pośpiechu ruchem postępowym zprędkością v, wpłynie o współczynniku lepkości . Szybkość v słownik.
 • Definicja Wykres Stanu Informacje fazowy wykres znaczenie.
 • Definicja Zjawisko Starka Informacje atomowych albo cząsteczkowych linii widmowych pod wpływem działania na atomy albo cząsteczki dostatecznie silnego pola elektrycznego. Zdarzenie, odkryte w1913 poprzez Johannesa czym jest.
 • Definicja Rentgenowskie Spektrometry Informacje spektralne przyrządy rentgenowskie co oznacza.
 • Definicja Pola Skalarne Informacje przestrzeń, wktórej każdemu punktowi jest przypisana pewna wartość jakiejś skalarnej wielkości fizycznej (na przykład temperatury albo potencjału). Zobacz także skalar krzyżówka.
 • Definicja Sprężystości Siły Informacje na działanie sił odkształcających, powodujące powrót ciała do jego pierwotnego kształtu. Są równe co do wartości siłom odkształcającym, lecz przeciwnie do nich skierowane najlepszy.
 • Definicja Samar Informacje ekipy układu okresowego pierwiastków (tak zwany ziemie rzadkie albo lantanowce); liczba atomowa 62, masa atomowa 150,35; jest mieszaniną 6 trwałych izotopów; metal. Służący przykłady.
 • Definicja Steradian Informacje bryłowego. 1 sr jest równy kątowi bryłowemu owierzchołku wśrodku sfery, który wycina na tej sferze region opowierzchni równej kwadratowi jej promienia. Pełny kąt bryłowy jest encyklopedia.
 • Definicja Zachowawcze Siły Informacje wyłącznie od początkowego ikońcowego punktu toru, na którym została wykonana. robota s. z. na drodze zamkniętej ma wartość równą zeru. Przykładami s. z. są siły grawitacyjne isiły jak działa.
 • Definicja Bezwładności Siły Informacje analizie ruchu w nieinercjalnym układzie odniesienia (poruszającym się ruchem przyspieszonym). S.b., rozważana wodniesieniu do ciała omasie m, jest liczbowo równa iloczynowi masy czy jest.
 • Definicja Stefana-Boltzmanna prawo promieniowania Informacje pomiędzy ilością energii promieniowania cieplnego , emitowanej wjednostce czasu poprzez jednostkowy obiekt powierzchni ciała idealnie czarnego atemperaturą tego ciała T, które pojęcie.
 • Definicja Pary Skraplanie Informacje parowania. Zachodzi wkażdej temperaturze, gdy para jest wkontakcie ze własną cieczą albo wtemperaturze wrzenia cieczy pod danym ciśnieniem, gdy się znią nie kontaktuje. S. p. jest wyjaśnienie.
 • Definicja Spalinowy Silnik Informacje silnik cieplny, wktórym ciałem roboczym są spaliny, zaś źródłem ciepła spalane paliwo płynne (olej napędowy, benzyna, ciekły metan opis.
 • Definicja S Informacje simens informacje.
 • Definicja Lód Suchy Informacje zestalony dwutlenek węgla co to jest.
 • Definicja Parowy Silnik Informacje ciałem roboczym jest para wodna, aźródłem ciepła spalane paliwo stałe (węgiel) albo płynne (mazut, ropa ijej pochodne). Istnieją dwa rodzaje s.p.: silnik tłokowy iturbina parowa definicja.
 • Definicja Siła Informacje miarą działania, jakiego doznaje cząstka albo ciało od innych cząstek albo ciał. S. jest wpełni określona, jeśli znana jest jej wartość, kierunek jej działania ipunkt przyłożenia co znaczy.
 • Definicja Słońce Informacje centralne ciało Układu Słonecznego. Masa S. wynosi 1,99110 30 kg, stanowi 99,866 % masy całego Układu Słonecznego ijest rozłożona ze średnią gęstością 1,41g/cm3 słownik.
 • Definicja Optyczna Spektroskopia Informacje poświęcony badaniom widm optycznych wcelu poznania struktury poziomów energetycznych atomów icząsteczek i uzyskania informacji ozmianach tej struktury, związanych zoddziaływaniami znaczenie.
 • Definicja Magnetyczne Soczewki Informacje samo zadanie, co soczewki elektrostatyczne, a więc wykorzystywane do zmiany zbieżności wiązek cząstek naładowanych elektrycznie, w szczególności elektronów. Ws.m. wykorzystuje się czym jest.
 • Definicja Rentgenowska Spektroskopia Informacje element badań stanowią rentgenowskie widma emisyjne albo adsorpcyjne iwidma fotoelektronów emitowanych pod wpływem promieniowania rentgenowskiego. Celem badań jest uzyskanie co oznacza.
 • Definicja Abdus Salam Informacje Nagrody Nobla zfizyki w1979 (razem z Glashowem i Weinbergiem) za wkład wrozwój teorii oddziaływań pomiędzy cząstkami elementarnymi (zwłaszcza oddziaływań słabych i oddziaływań krzyżówka.
 • Definicja Kryształu Symetria Informacje symetria rozmieszczenia atomów, jonów albo molekuł wkrysztale, opisywana dzięki grup symetrii punktowych iprzestrzennych najlepszy.
 • Definicja Magnetyczne Siły Informacje siły, których działania doznają ładunek elektryczny wruchu, obiekt przewodnika zprądem albo biegun magnesu w polu magnetycznym przykłady.
 • Definicja Spektroskop Informacje spektralny przyrząd optyczny, wktórym produkowane widma optyczne mogą być obserwowane bezpośrednio. Służący jedynie wzakresie widzialnej części widma encyklopedia.
 • Definicja Siarka Informacje ekipy układu okresowego pierwiastków; liczba atomowa 16, masa atomowa 32,064; jest mieszaniną 4 trwałych izotopów; niemetal; istnieje kilka odmian krystalicznych oróżnych jak działa.
 • Definicja Skupienia Stan Informacje stan fizyczny substancji zależny od warunków zewnętrznych, wszczególności temperatury iciśnienia. Istnieją trzy s.s.: stały, ciekły igazowy czy jest.
 • Definicja Centrowana Płasko Sieć Informacje jeden ztypów sieci Bravais'go, wktórym węzły znajdują się wnarożach i wśrodkach wszystkich ścian komórki elementarnej pojęcie.
 • Definicja Sejsmologia Informacje dział geofizyki, którego obiektem jest badanie systemu iprzebiegu trzęsień gruntu (Ziemi, Księżyca wyjaśnienie.
 • Definicja Spektroskopia Informacje zbadaniami budowy jąder atomowych, atomów, cząsteczek i oddziaływania pomiędzy tworzącymi je składnikami. Podstawę tych badań stanowi badanie widm promieniowania opis.
 • Definicja Statyka Informacje dział mechaniki poświęcony warunkom równowagi ciał podlegających działaniu sił informacje.
 • Definicja Jądrowa Synteza Informacje mechanizm łączenia się jąder pierwiastków lekkich wjądra pierwiastków cięższych ( termojądrowe reakcje syntezy co to jest.
 • Definicja Twierdzenie Steinera Informacje okres bezwładności definicja.
 • Definicja Masowy Spektrometr Informacje identyfikacji atomów albo cząsteczek, działający na zasadzie rozdziału jonów atomowych albo cząsteczkowych wg wartości relacji ich masy do ładunku ( spektroskopia masowa). Wartość co znaczy.
 • Definicja Spektrogram Informacje utrwalony na błonie fotograficznej obraz widma słownik.
 • Definicja S Informacje sekunda znaczenie.
 • Definicja M Kai Siegbahn Informacje Nagrody Nobla zfizyki w1981 za badania wdziedzinie spektroskopii fotoelektronów. Prof. uniwersytetu wUppsali. Zajmuje się badaniami wdziedzinie spektroskopii promieniowania czym jest.
 • Definicja Reguła Stokesa Informacje długość fali promieniowania fluorescencyjnego ( fluorescencja) jest większa od długości fali promieniowania wzbudzającego fluorescencję. R.S. można wyjaśnić na gruncie mechaniki co oznacza.
 • Definicja Sorpcja Informacje cząstek zotoczenia poprzez ciało stałe albo ciecz. Jeśli wprocesie uczestniczy tylko powierzchnia ciała stałego albo cieczy, mechanizm nosi nazwę adsorpcji. Jeśli pochłanianie krzyżówka.
 • Definicja Promieniowania Strumień Informacje liczba energii promieniowania elektromagnetycznego, przenikająca wjednostce czasu poprzez określoną, dowolną powierzchnię. Jednostką s. p. jest wat najlepszy.
 • Definicja Optyczne Przyrządy Spektralne Informacje tworzenia widm optycznych iich badania. Badane ws. p. o. promieniowanie jest na początku formowane wwiązkę równoległą wkolimatorze, anastępnie rozszczepiane poprzez pryzmat albo przykłady.
 • Definicja Spektrofotometr Informacje umożliwiający pomiar natężenia poszczególnych linii widmowych wwytworzonym widmie optycznym sposobem fotometrii. Zasada pomiaru bazuje na porównaniu natężenia danej linii encyklopedia.
 • Definicja Neutronowa Spektroskopia Informacje zbadaniem mechanizmów oddziaływania neutronów ościśle określonej energii zjądrami atomowymi. Wyniki tych badań dostarczają informacji opołożeniach poziomów energetycznych jąder jak działa.
 • Definicja Cieplny Silnik Informacje energię cieplną na inne rodzaje energii. Działa na zasadzie procesu kołowego. Ciało, wktórym przebiega mechanizm kołowy, nazywa się ciałem roboczym, a sam termin mechanizm kołowy czy jest.
 • Definicja Elektrodynamiczna Siła Informacje zprądem wpolu magnetycznym. Na przewodzący prąd elektryczny onatężeniu Ifragment przewodnika l wpolu oindukcji B działa s. e. owartości F = I B sin, gdzie jest kątem zawartym pojęcie.
 • Definicja Mikroelektroniczny Układ Scalony Informacje elektroniczny spełniający określone funkcje, wktórym wszystkie fundamentalne przedmioty obwodów elektronicznych (między innymi: oporniki, kondensatory, diody, tranzystory) i wyjaśnienie.
 • Definicja Siatkówka Informacje wyściełająca wnętrze oka tkanka wrażliwa na światło opis.
 • Definicja Indukowana Elektromotoryczna Siła Informacje powstająca wzamkniętej pętli wykonanej zprzewodnika wwyniku zmiany wczasie wielkości przenikającego tę pętlę strumienia indukcji magnetycznej. Zobacz także Faradaya prawo indukcji informacje.
 • Definicja Aerodynamiczna Siła Informacje kiedy jest opływane poprzez ciecz albo gaz (na przykład skrzydło samolotu, śmigło samolotowe albo śruba napędowa okrętu). Spółka akcyjna działają na całą powierzchnię ciała co to jest.
 • Definicja Molekuły Swobody Stopnie Informacje energii poprzez molekułę. Molekuła jednoatomowa może gromadzić energię jedynie wformie energii kinetycznej, posiadającej trzy składniki, każdy związany zjedną ztrzech składowych definicja.
 • Definicja Wektora Składowe Informacje rzuty prostopadłe wektora na osie układu współrzędnych. Zobacz także rzut wektora na oś co znaczy.
 • Definicja Światła Spójność Informacje są spójne, gdy różnica faz pomiędzy nimi nie wymienia się wczasie. Dwa skończone ciągi falowe tytułujemy spójnymi, jeśli zostały wyemitowane wtym samym momencie igdy różnica faz słownik.
 • Definicja Widmowych Linii Struktura Informacje wzajemne rozmieszczenie linii widmowych w widmie promieniowania elektromagnetycznego znaczenie.
 • Definicja Wewnętrznego Tarcia Siły Informacje siły powstające w wyniku przesuwania się części tego samego ciała ( siła oporu lepkości). Najczęściej występują przy ruchu cieczy igazów. Zobacz także lepkość czym jest.
 • Definicja Termodynamicznej Równowagi Stan Informacje wktórym wartości opisujących go parametrów są stałe wczasie. Jeśli układ znajduje się ws. r. t. izostanie zniego wyprowadzony poprzez zaburzenie zewnętrzne, to po pewnym czasie od co oznacza.
 • Definicja Gamma Spektrometry Informacje przyrządy wykorzystywane do badania widm promieniowania i do pomiaru energii linii widmowych tego promieniowania krzyżówka.
 • Definicja Stront Informacje pierwiastek chemiczny zII ekipy układu okresowego pierwiastków, liczba atomowa 38, masa atomowa 87,62; jest mieszaniną 4 trwałych izotopów najlepszy.
 • Definicja Beta Spektrometry Informacje urządzenia wykorzystywane do badania rozkładów energetycznych cząstek ( elektronów i pozytonów) i elektronów ipozytonów konwersji wewnętrznej przykłady.
 • Definicja L Artur Schawlow Informacje Nagrody Nobla w1981 (razem z Bloembergenem) za prace wdziedzinie spektroskopii laserowej, współtwórca teoretycznych podstaw działania lasera. Prof. Stanford University. Obiektem encyklopedia.
 • Definicja Atomu Energetyczne Stany Informacje atom, charakteryzowane określoną wartością jego energii całkowitej. Zestaw tych wartości jest zbiorem dyskretnym. Najniższy stan energetyczny atomu nazywany jest stanem jak działa.
 • Definicja Przyrządy Spektralne Informacje tworzenia widm iich badania. Badane ws.p. promieniowanie jest na początku formowane wwiązkę równoległą, a następnie rozszczepiane poprzez odpowiednie urządzenie rozszczepiające czy jest.
 • Definicja Optyczny Spektrometr Informacje wykorzystywany do określania długości fali linii widmowych wwytwarzanych widmach optycznych. Gdyż pomiaru dokonuje się na podstawie bezpośrednich obserwacji, służący jedynie pojęcie.
 • Definicja Sejsmograf Informacje irejestrowania drgań gruntu, spowodowanych wstrząsami naturalnymi albo spowodowanymi sztucznie. Zasadniczą częścią składową s. jest ciężarek zawieszony tak, iż tworzy określony wyjaśnienie.
 • Definicja Swobodny Spadek Informacje przyciągania grawitacyjnego zzerową prędkością początkową. Jeśli s.s. ma miejsce wpolu grawitacyjnym Ziemi zniewielkiej, wporównaniu zpromieniem Ziemi, wysokości h nad jej opis.
 • Definicja Elektrostatyczna Siła Informacje siła działająca na nieruchomy ładunek elektryczny w polu elektrostatycznym informacje.
 • Definicja Pryzmatyczny Spektroskop Informacje urządzeniem rozszczepiającym promieniowanie elektromagnetyczne jest pryzmat. Pierwszy s. p. został zbudowany poprzez G. R. Kirchhoffa iR. W. Bunsena w1859 co to jest.
 • Definicja Względności Teoria Szczególna Informacje względności teoria szczególna definicja.
 • Definicja Skręcanie Informacje w konsekwencji przyłożenia do jego końców par sił dających momenty skręcające prostopadłe do przekroju poprzecznego pręta. Wrezultacie s. powstaje wpręcie naprężenie styczne = G co znaczy.
 • Definicja Zjawisko Stroboskopowe Informacje iż: (1) poruszający się szybkim ruchem okresowym element, obserwowany wsposób nieciągły, sprawia wrażenie nieruchomego albo poruszającego się wiele wolniej; (2) pokazywanie słownik.
 • Definicja Sacharymetr Informacje polarymetr) wykorzystywany do wyznaczania zawartości cukru wroztworach poprzez pomiar kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła ( płaszczyzna drgań). Kąt skręcenia jest znaczenie.
 • Definicja Pozorne Siły Informacje siły bezwładności czym jest.
 • Definicja Elektromotoryczna Siła Informacje działania przyczyn powodujących przepływ prądu elektrycznego wobwodzie. Źródłami SEM są urządzenia przetwarzające energię pochodzenia nieelektrycznego (mechaniczną, chemiczną co oznacza.
 • Definicja Sem Informacje siła elektromotoryczna krzyżówka.
 • Definicja Zewnętrznego Tarcia Siły Informacje siły powstające w trakcie względnego ruchu dwóch stykających się ciał ( tarcie). S.t.z. występują wpłaszczyźnie zetknięcia ciał isą skierowane przeciwnie do ich ruchu najlepszy.
 • Definicja Optyczne Soczewki Informacje zmiany zbieżności wiązek światła (promieniowania elektromagnetycznego zzakresu widzialnej części jego widma). Zbudowane są zciał przezroczystych ograniczonych dwoma powierzchniami przykłady.
 • Definicja Odwrotna Sieć Informacje sieci Bravais'go tytułujemy zestaw punktów, których wektory wodzące mają postać R = k1b1 + k2b2 + k3b3, gdzie k1, k2, k3 są dowolnymi liczbami całkowitymi albo zerem, a wektory b1 encyklopedia.
 • Definicja Sód Informacje układu okresowego pierwiastków; liczba atomowa 11, masa atomowa 22,98; naturalnie tworzy jeden izotop trwały; metal. Służący wmetalurgii, fizyce jądrowej, jako czynnik chłodzący jak działa.
 • Definicja Dźwięku Synteza Informacje otrzymywanie dźwięku złożonego poprzez składanie zdźwięków prostych, a więc tonów. Zobacz także zjawiska akustyczne czy jest.
 • Definicja Stereoskopia Informacje dająca wrażenie trójwymiarowości przedstawionych na obrazie elementów iich przestrzennego rozmieszczenia. Wymaga odpowiedniego metody rejestracji obrazu - wykonania stereogramu pojęcie.
 • Definicja Centrowana Przestrzennie Sieć Informacje jeden ztypów sieci Bravais'go, wktórym węzły znajdują się wnarożach iw środku komórki elementarnej wyjaśnienie.
 • Definicja Magnetoelektryczna Siła Informacje siła elektrodynamiczna opis.
 • Definicja Metastabilny Stan Informacje wktórym wartości opisujących go parametrów praktycznie nie zmieniają się wczasie. Układ po zaburzeniu nie wraca do tego samego stanu, lecz do innego, który jest stanem równowagi informacje.
 • Definicja Kwarcowe Szkło Informacje zdwutlenku krzemu SiO2 (krzemionki), charakteryzujący się tym, iż nie pochłania promieniowania nadfioletowego iposiada bardzo mały współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej co to jest.
 • Definicja Marian Smoluchowski Informacje Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie iUniwersytetu Jagiellońskiego wKrakowie. Szczególnie znane są wyniki jego badań ruchów Browna, wykonanych niezależnie od Einsteina, i prace definicja.
 • Definicja Seymour Julian Schwinger Informacje fizyk amerykański, za fundamentalne prace zelektrodynamiki kwantowej dostał Nagrodę Nobla zfizyki w1965 (razem zFeynmanem iTomonagą). Prof. Harvard University co znaczy.
 • Definicja Stereofonia Informacje tworząca wrażenie jego przestrzenności. Wymaga specjalnego metody odbierania, zapisywania iprzekazywania dźwięku na odległość. Do odbierania dźwięku stosuje się zazwyczaj dwa słownik.
 • Definicja Kierunkowe Słyszenie Informacje umiejętność ludzi iniektórych zwierząt do określania położenia źródła dźwięku wprzestrzeni, możliwa dzięki posiadaniu dwóch uszu znaczenie.
 • Definicja Stereoskop Informacje wykorzystywany do niezależnej obserwacji prawym ilewym okiem odpowiednich obrazów składowych stereogramu. Pokrycie się tych obrazów daje jeden obraz, który obserwator odbiera jako czym jest.
 • Definicja Sekunda Informacje wukładzie SI (i winnych układach miar). To jest czas równy 9 192 631 770 okresów drgań promieniowania odpowiadającego przejściu pomiędzy dwoma poziomami energetycznymi co oznacza.
 • Definicja Elektrostatyczne Soczewki Informacje zmiany zbieżności wiązek cząstek naładowanych elektrycznie (elektronów, jonów). Stanowią je odpowiednio uformowane pola elektrostatyczne, których właściwością charakterystyczną krzyżówka.
 • Definicja Sprężanie Informacje ciśnienia wukładzie fizycznym (na przykład gazu wzbiorniku). Wzależności od warunków, wjakich przebiega, odznacza się: s. a d ia b a t y c zn e, gdy wczasie zwiększania ciśnienia najlepszy.
 • Definicja Ciężkości Siła Informacje siła będąca wypadkową przyciągania grawitacyjnego Ziemi isiły odśrodkowej jej ruchu obrotowego. Zobacz także ciężar przykłady.
 • Definicja Rentgenowskie Przyrządy Spektralne Informacje tworzenia ibadania widm promieniowania rentgenowskiego. Elementem analizującym (rozszczepiającym) wiązkę promieniowania rentgenowskiego są kryształy, takie jak: kwarc, kalcyt encyklopedia.
 • Definicja Cieczy Powierzchnia Swobodna Informacje powierzchnia cieczy, która styka się jedynie ze własną parą nasyconą jak działa.
 • Definicja Gazu Skraplanie Informacje ciało zfazy gazowej przechodzi wstan ciekły, zazwyczaj wwyniku oziębienia poniżej temperatury krytycznej ( krytyczny stan). Urządzenia, wktórych przeprowadza się ten mechanizm czy jest.
 • Definicja Równanie Stanu Informacje fizycznego znajdującego się w stanie równowagi termodynamicznej przedstawia związek pomiędzy wyznacznikami opisującymi stan tego układu. Równanie Clapeyrona jest r. s. dla gazu pojęcie.
 • Definicja Go Bravais Sieć Informacje zbiorem wszystkich tych punktów przestrzeni, których położenie wprzypadku trójwymiarowym opisuje wektor wodzący postaci R=n1a1 + n2a2 + n3a3, gdzie a1, a2, a3 są dowolną trójką wyjaśnienie.
 • Definicja Sprężysta Quasi Siła Informacje niesprężystego ( siły sprężystości), która działa na ciało albo pkt. materialny ijest proporcjonalna do wielkości wychylenia od położenia równowagi iskierowana ku temu położeniu opis.
 • Definicja Sklerometr Informacje twardości ciał stałych poprzez wykonywanie rys na ich powierzchni. Część fundamentalną urządzenia stanowi obciążane ostrze diamentowe. Twardość badanego ciała stałego ocenia się informacje.
 • Definicja Odśrodkowa Siła Informacje bezwładności), związana z przyspieszeniem dośrodkowym układu nieinercjalnego. Skierowana jest przeciwnie niż przyspieszenie dośrodkowe. Działanie s. o. na ciała obserwuje się co to jest.
 • Definicja Sublimacja Informacje przemiana polegająca na zmianie stanu skupienia substancji zfazy stałej do etapy lotnej zpominięciem etapy ciekłej. Procesem odwrotnym do s. jest resublimacja definicja.
 • Definicja Oporowe Stopy Informacje stopy, które posiadają sporą oporność elektryczną właściwą, niewiele zależną od zmian temperatury co znaczy.
 • Definicja Grawitacyjne Siły Informacje siły przyciągające powiązane z oddziaływaniem grawitacyjnym. Są siłami dalekiego zasięgu. Odpowiednikiem s.g. jest siła przyciągania grawitacyjnego Ziemi słownik.
 • Definicja Molekularna Spektroskopia Informacje dział spektroskopii, wktórym obiektem badań są widma molekuł. Woparciu onie wyznacza się strukturę atomową molekuł i wyciąga wnioski dotyczące oddziaływań międzymolekularnych znaczenie.
 • Definicja Siegbahn, Karl Manne Georg Informacje Nagrody Nobla zfizyki w1924 za odkrycie serii M wwidmach rentgenowskich i zjawiska załamania promieni rentgenowskich. Prof. uniw. wLund, Uppsali iSztokholmie, dyr. Instytutu czym jest.
 • Definicja Celsjusza Skala Informacje zeru odpowiada temperatura punktu potrójnego wody. Jednostka temperatury jeden stopień Celsjusza (1C) jest równa 1/100 części różnicy pomiędzy temperaturą punktu potrójnego wody a co oznacza.
 • Definicja Efekt Ego Schottky Informacje bariery potencjału przy powierzchni ciała stałego pod wpływem zewnętrznego pola elektrycznego. Wrezultacie tego minimalizuje się robota wyjścia elektronu iwzrasta wartość prądu krzyżówka.
 • Definicja Akustyczne Soczewki Informacje zbieżności wiązki fal akustycznych. To są bryły wykonane zmateriału, którego współczynnik załamania dla fal akustycznych jest różny od jedności, ograniczone dwoma powierzchniami najlepszy.
 • Definicja Wyporu Siła Informacje siła działająca na ciało zanurzone wcieczy albo gazie. Skierowana przeciwnie do siły ciężkości. Zobacz także Archimedesa prawo przykłady.
 • Definicja Elektromagnetyczna Siła Informacje siła elektrodynamiczna encyklopedia.
 • Definicja Sprawność Informacje do układów fizycznych przetwarzających energię (przetworników energii takich, jak na przykład: silniki cieplne, silniki elektryczne, generatory, organizmy żywe), który pozwala je jak działa.
 • Definicja Atomowa Spektroskopia Informacje obiektem badań są widma atomowe promieniowania elektromagnetycznego wzakresie podczerwieni, widzialnej części widma, nadfioletu ipromieniowania rentgenowskiego. Badanie tych widm czy jest.
 • Definicja Sensytometria Informacje metrologia fotograficzna, tematyka zajmująca się ilościowym badaniem własności światłoczułych materiałów fotograficznych pojęcie.
 • Definicja Lepkości Oporu Siła Informacje wewnętrznego ( lepkości). Występuje we wszystkich gazach icieczach (płynach) rzeczywistych. Rozpatrując ruch płynu rzeczywistego jako ruch warstwowy, można stwierdzić, iż od wyjaśnienie.
 • Definicja Spiek Informacje sprasowanie na gorąco albo na początku sprasowanie, a następnie wygrzanie do odpowiednio wysokiej temperatury proszków metali albo ich mieszanin zproszkami niemetalicznymi (tlenki opis.
 • Definicja Prawo Snelliusa Informacje załamania światła prawa informacje.
 • Definicja Jądrowa Spektroskopia Informacje obejmuje badania promieniowania emitowanego poprzez jądra atomowe. Obiektem badań s. j. są widma energetyczne: cząstek , cząstek ( elektronów i pozytonów), elektronów ipozytonów co to jest.
 • Definicja Fizyczne Stałe Informacje wartościach, które występują jako współczynniki wwyrażeniach matematycznych opisujących fundamentalne prawa fizyczne. Wartości liczbowe s.f. otrzymuje się wyłącznie na podstawie definicja.
 • Definicja Maria Curie Skłodowska Informacje pracowała we Francji, była profesorem Sorbony idyrektorem Instytutu Radowego wParyżu. Prowadziła badania zdziedziny fizyki ichemii. W1903 za odkrycie promieniotwórczości co znaczy.
 • Definicja Niecentralne Siły Informacje wszystkie inne siły, które nie mają cech siły centralnej słownik.
 • Definicja Tarcie Statyczne Informacje tarcie znaczenie.
 • Definicja Obrotu Osie Swobodne Informacje osie, względem których figura sztywna ma największy albo najmniejszy okres bezwładności czym jest.
 • Definicja Skalowanie Informacje pomiarowego na podstawie wskazań otrzymanych zpomiarów wykonanych dla wzorca albo na podstawie porównania wskazań przyrządu pomiarowego iprzyrządu wzorcowego co oznacza.
 • Definicja Temperatur Skale Informacje temperaturze ciała przyporządkować pewną liczbę, określającą, ile razy rozmiar, przyjęta wdanej skali za jednostkę temperatury, mieści się wprzedziale pomiędzy mierzoną krzyżówka.
 • Definicja Elektrod Napięciowy Szereg Informacje uszeregowanie elektrod wg wartości ich potencjału zmierzonego względem elektrody wodorowej najlepszy.
 • Definicja Centralna Siła Informacje zawsze skierowany do pewnego określonego punktu nazywanego centrum siły. Odpowiednikiem s.c. są siły grawitacji isiły oddziaływania kulombowskiego. Tor ruchu ciała pod działaniem przykłady.
 • Definicja Drgania Strzałka Informacje max. amplituda drgań fali stojącej encyklopedia.
 • Definicja skręcenie płaszczyzny polaryzacji światła Informacje światła spolaryzowanego liniowo przy przejściu poprzez substancję optycznie czynną. Rozmiar kąta skręcenia zależy od długości drogi promienia wośrodku optycznie czynnym, długości jak działa.
 • Definicja Robert John Schrieffer Informacje kwantową teorię nadprzewodnictwa dostał w1972 Nagrodę Nobla zfizyki (razem zBardeenem iCooperem). Prof. uniwersytetu stanowego wPensylwanii wUSA. Obiektem jego zainteresowania czy jest.
 • Definicja struktura subtelna linii widmowych Informacje widmowych na składowe, będące wynikiem oddziaływania pomiędzy momentem magnetycznym elektronu, związanym zjego ruchem wokół jądra iwłasnym momentem magnetycznym elektronu pojęcie.
 • Definicja Elektryczny Silnik Informacje energię elektryczną na energię mechaniczną. Działa na zasadzie oddziaływania pola magnetycznego na przewodnik, wktórym płynie prąd elektryczny. S.e. złożona jest znieruchomej wyjaśnienie.
 • Definicja Stop Informacje substancja ocechach metalu, złożona zdwóch albo więcej metali albo metali iniemetali. Wytworzona wcelu otrzymania materiału ookreślonych właściwościach fizycznych ichemicznych opis.
 • Definicja Struna Informacje można wzbudzać drgania poprzeczne. Spotykana wwielu instrumentach muzycznych. Wzbudzana do drgań poprzez uderzenie, szarpnięcie albo pociąganie smyczkiem informacje.
 • Definicja Optyczne Szkło Informacje szkło przezroczyste obardzo wysokiej jednorodności, przeznaczone do produkcji przedmiotów optycznych, takich jak soczewki, pryzmaty itp co to jest.
 • Definicja Otto Stern Informacje wNiemczech. W1943 dostał Nagrodę Nobla zfizyki za wkład do badań nad uginaniem się wiązek molekularnych na kryształach iza odkrycie momentu magnetycznego protonu. Do 1933 prof definicja.
 • Definicja Defekt Ego Schottky Informacje jeden zrodzajów punktowych defektów sieci krystalicznej wynikający zbraku atomu w węźle sieci krystalicznej (tak zwany luka watomowej albo molekularnej strukturze kryształu co znaczy.
 • Definicja Snellius Informacje matematyk holenderski, prof. uniw. wLejdzie. Pierwszy sformułował prawo załamania światła słownik.
 • Definicja Interferencyjny Spektroskop Informacje widmo powstaje wrezultacie interferencji promieni spójnych. Wszystkie, zwyjątkiem pryzmatycznego, spektroskopy są przyrządami interferencyjnymi. S. i. odznaczają się znacząco znaczenie.
 • Definicja Stopień Informacje jednostki temperatury wdanej skali temperatur na przykład stopień Celsjusza (1 C) wskali Celsjusza albo stopień Kelvina (1 K) wskali Kelvina. Aktualnie jednostką temperatury jest czym jest.
 • Definicja Świetlny Strumień Informacje iloczyn natężenia światła Iemitowanego ze źródła ikąta bryłowego , wgłąb którego wysyłane jest światło = I ( światłość). Wukładzie SI s.ś. jest mierzony w lumenach co oznacza.
 • Definicja Spektrograf Informacje spektralny przyrząd optyczny albo rentgenowski, wktórym otrzymane widmo rejestruje się na kliszy fotograficznej krzyżówka.
 • Definicja Dyfrakcyjna Siatka Informacje równoległych do siebie szczelin rozmieszczonych wrównych odstępach d, wykorzystywany do rozszczepiania światła na składniki ookreślonej długości fali . Działanie s. d. oparte jest najlepszy.
 • Definicja Stożki Segera Informacje zodpowiednich materiałów ceramicznych oznanej temperaturze mięknięcia, służą do przybliżonego określania temperatury wzakresie 900-2300 K. Zchwilą, gdy mierzona temperatura przykłady.
 • Definicja Więzów Reakcji Siły Informacje istnieją warunki ograniczające ruch. Siły te zastępują działanie więzów. Należy je brać pod uwagę przy wyznaczaniu siły wypadkowej iwypadkowego momentu siły, rozpatrując warunki encyklopedia.
 • Definicja Dośrodkowa Siła Informacje krzywoliniowym, skierowana prostopadle do toru ruchu ciała, która skutkuje zmianę kierunku wektora prędkości bez zmiany wartości tego wektora. Wrezultacie tor ruchu ciała ulega jak działa.
 • Definicja Spin Informacje elementarnych ijąder atomowych. Długość wektora s. wynosi , gdzie s jest całkowitą albo połówkową liczbą nieujemną, a h stałą Plancka. Termin został wprowadzony w1925 poprzez G. E czy jest.
 • Definicja Satelity Informacje krążące wokół planet. W Układzie Słonecznym znane są 64 s. planet; Ziemia ma 1 satelitę, Mars - 2, Jowisz - 16, Saturn - 21, Uran - 15, Neptun - 8, Pluton - 1 (Charon satelita pojęcie.
 • Definicja Krystaliczna Sieć Informacje kryształu (ciała stałego) wstanie równowagi rozkład powtarzających się periodycznie wprzestrzeni przedmiotów strukturalnych takich, jak: pojedyncze atomy, ekipy atomów, molekuły wyjaśnienie.
 • Definicja Coriolisa Siła Informacje wobracającym się (nieinercjalnym) układzie odniesienia. Prostopadła do prędkości ciała wtym układzie ido osi obrotu układu. Liczbowo równa podwojonemu iloczynowi masy ciała, jego opis.
 • Definicja Szum Informacje elektryczny albo elektromagnetyczny mający przebieg przypadkowy, którego widmo ma charakter ciągły. Źródło s. akustycznych stanowią trące osiebie części maszyn, burzliwe przepływy informacje.
 • Definicja Stroboskop Informacje stroboskopowym przyrząd do obserwacji ciał wszybkozmiennym ruchu okresowym, umożliwiający pomiar częstości ruchu. Zasada działania s. bazuje na oświetlaniu znajdującego się wruchu co to jest.
 • Definicja Czynne Optycznie Substancje Informacje substancje, które posiadają umiejętność skręcania płaszczyzny polaryzacji światła, na przykład kwarc albo roztwór cukru. Zobacz także aktywność optyczna definicja.
 • Definicja Arnold Sommerfeld Informacje schemat Bohra budowy atomu. Zdobył uznanie rezultatami badań dotyczącymi struktury widm atomowych, teorii promieniowania rentgenowskiego ielektronowej teorii budowy metali co znaczy.
 • Definicja Scyntylacja Informacje świetlny powstający przy przechodzeniu cząstek naładowanych poprzez scyntylator. Powodem s. jest wzbudzenie atomów albo molekuł scyntylatora kosztem energii oddawanej poprzez słownik.
 • Definicja Siatkowy Spektroskop Informacje spektralny przyrząd, wktórym urządzeniem rozszczepiającym promieniowanie elektromagnetyczne jest siatka dyfrakcyjna znaczenie.
 • Definicja Doświadczenie Gerlacha Sterna Informacje w1922 poprzez Sterna i Gerlacha, które pokazało, iż wsilnym, niejednorodnym polu magnetycznym wiązka elektrycznie obojętnych, lecz posiadających okres magnetyczny atomów srebra czym jest.
 • Definicja Zjawisko Seebecka Informacje opierające na pojawieniu się siły elektromotorycznej wobwodzie elektrycznym, składającym się zdwóch różnych materiałów, gdy ich spojenia mają różne temperatury. Rozmiar siły co oznacza.
 • Definicja Samoindukcja Informacje indukcji elektromagnetycznej, wktórym siła elektromotoryczna powstająca wzamkniętym obwodzie elektrycznym jest spowodowana zmianą strumienia indukcji magnetycznej przenikającego krzyżówka.
 • Definicja Przestrzenna Sieć Informacje określający wyłącznie cechy geometryczne okresowego uporządkowania przedmiotów struktury kryształu, wktórym nie uwzględnia się natury tych przedmiotów. S.p. stanowi model najlepszy.
 • Definicja Johannes Stark Informacje Nagrody Nobla w1919, przyznanej mu za odkrycie efektu Dopplera wprzypadku promieni kanalikowych iodkrycie rozszczepienia linii widmowych wpolu elektrycznym ( Starka zdarzenie przykłady.
 • Definicja Spalanie Informacje gwałtowna przemiana chemiczna, której towarzyszy wydzielanie się ciepła encyklopedia.
 • Definicja Sprężysta Siła Informacje siły sprężystości). Związana zodkształceniem ciała. Jest proporcjonalna do wielkości odkształcenia iskierowana przeciwnie niż siła wywołująca odkształcenie. Wrezultacie jej jak działa.
 • Definicja Lorentzowskie Skrócenie Informacje zzastosowania przekształceń Lorentza do współrzędnych końców pręta przy pomiarze jego długości, gdy pręt pozostaje wspoczynku wukładzie laboratoryjnym igdy porusza się względem czy jest.
 • Definicja struktura nadsubtelna linii widmowych Informacje widmowych na kilka składowych różniących się bardzo nieznacznie długością fali, będące wynikiem oddziaływania momentów magnetycznych elektronów z momentem magnetycznym jądra pojęcie.
 • Definicja Ciepła Strumień Informacje rozmiar odnosząca się do danej powierzchni, określająca liczba ciepła przepływającą poprzez tę powierzchnię wjednostce czasu. Jednostką s. c. wukładzie SI jest wat wyjaśnienie.
 • Definicja Bradford William Shockley Informacje Stanforda w Kalifornii, członek National Academy of Sciences. W 1956 dostał (razem z J. Bardeenem i W. H. Brattainem) nagrodę Nobla z fizyki za wynalezienie tranzystora opis.
 • Definicja Sferometr Informacje krzywizny powierzchni różnych wyrobów wszczególności soczewek optycznych. Zasada jego działania opiera się na pomiarze wielkości wysunięcia trzpienia, wywołanego wypukłością albo informacje.
 • Definicja Kryształu Struktura Informacje albo cząsteczek w komórce elementarnej kryształu, na które wpływ wywiera natura występujących pomiędzy nimi wiązań (oddziaływań), wśród których za główne uważane jest wiązania co to jest.
 • Definicja Równoległe Siły Informacje linii równoległych. Wprzypadku pary takich sił ich wypadkowa jest równa ich sumie, gdy mają ten sam zwrot, albo różnicy, gdy są skierowane przeciwnie. Wypadkowa ta działa wzdłuż definicja.
 • Definicja Prymitywna Sieć Informacje jeden ztypów sieci Bravais'go, wktórym węzły znajdują się jedynie wnarożach komórki elementarnej co znaczy.
 • Definicja Sztywność Informacje umiejętność ciała albo konstrukcji do przeciwstawiania się odkształceniu słownik.
 • Definicja Sedymentacja Informacje rozproszonej ( układ dyspersyjny) wpolu grawitacyjnym albo polu siły odśrodkowej, spowodowane różnicą gęstości tej etapy iośrodka dyspersyjnego. S. może wywołać rozwarstwienie znaczenie.
 • Definicja Sensytometr Informacje urządzenie do naświetlania próbek materiałów fotograficznych w trakcie badania ich właściwości sensytometrycznych. Zobacz także sensytometria czym jest.
 • Definicja Sfereolit Informacje agregat składający się zdużej liczby wydłużonych kryształów ułożonych promieniście względem wspólnego początkowego punktu wzrostu co oznacza.
 • Definicja Islandzki Szpat Informacje wykazujący cecha zwaną podwójnym załamaniem ( dwójłomnością), która bazuje na tym, iż promień padający na taki kryształ po załamaniu na powierzchni granicznej ulega krzyżówka.
 • Definicja Promieniotwórcze Szeregi Informacje promieniotwórczych, powstających wwyniku następnych rozpadów promieniotwórczych typu i. Istnieją cztery szeregi promieniotwórcze, trzy złożone zjąder występujących wprzyrodzie najlepszy.
 • Definicja Nośna Siła Informacje składowa siły aerodynamicznej prostopadła do kierunku ruchu ciała. Wprzypadku skrzydła samolotu lecącego poziomo s. n. jest skierowana pionowo do góry przykłady.
 • Definicja Niezachowawcze Siły Informacje siły, których robota zależy nie tylko od początkowego ikońcowego punktu toru, na którym została wykonana, lecz także od kształtu toru iod metody ruchu encyklopedia.
 • Definicja Sprężystość Informacje pierwotnego kształtu iwymiarów po ustaniu działania czynnika powodującego odkształcenie ciała. Ciała tracą tę cecha, jeśli czynnik powodujący odkształcenie jest na tyle spory, iż jak działa.

Co to znaczy Fizyka pojęcia

Spis pojęć z przedmiotu fizyka. Eksperymenty fizyczne i przykłady. Definicje z fizyki. Wszystkie prawa, zasady fizyki. Tłumaczenie zasad i praw z przykładami.

Definicja ZNACZENIE Sprężystość, Siły Niezachowawcze, Siła Nośna, Szeregi Promieniotwórcze, Szpat Islandzki, Sfereolit, Sensytometr, Sedymentacja, Sztywność, Sieć Prymitywna, Siły co to znaczy.

Słownik Czym jest Sprężystość, Siły Niezachowawcze, Siła Nośna, Szeregi co to jest.