SEDYMENTACJA SIŁY co to jest
Sedymentacja, Siły Bezwładności, Stopnie Swobody Molekuły, Steradian, Stroboskop, Siła.

Definicje fizyka S

 • Definicja Sprężysta Siła Informacje siły sprężystości). Związana zodkształceniem ciała. Jest proporcjonalna do wielkości odkształcenia iskierowana przeciwnie niż siła wywołująca odkształcenie. Wrezultacie jej co to jest.
 • Definicja Centralna Siła Informacje zawsze skierowany do pewnego określonego punktu nazywanego centrum siły. Odpowiednikiem s.c. są siły grawitacji isiły oddziaływania kulombowskiego. Tor ruchu ciała pod działaniem definicja.
 • Definicja Lorentza Siła Informacje Lorentza siła co znaczy.
 • Definicja Marian Smoluchowski Informacje Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie iUniwersytetu Jagiellońskiego wKrakowie. Szczególnie znane są wyniki jego badań ruchów Browna, wykonanych niezależnie od Einsteina, i prace słownik.
 • Definicja Spiek Informacje sprasowanie na gorąco albo na początku sprasowanie, a następnie wygrzanie do odpowiednio wysokiej temperatury proszków metali albo ich mieszanin zproszkami niemetalicznymi (tlenki znaczenie.
 • Definicja Sklerometria Informacje sposób pomiaru twardości ciała stałego dzięki sklerometru czym jest.
 • Definicja Tarcie Statyczne Informacje tarcie co to jest.
 • Definicja Skraplarki Informacje urządzenia do skraplania gazów. We współczesnych s. wykorzystuje się raczej zdarzenie Joule'a-Thomsona definicja.
 • Definicja S Informacje sekunda co znaczy.
 • Definicja Niezachowawcze Siły Informacje siły, których robota zależy nie tylko od początkowego ikońcowego punktu toru, na którym została wykonana, lecz także od kształtu toru iod metody ruchu słownik.
 • Definicja Niutonowskie Siły Informacje siły, do których stosują się prawa dynamiki Newtona znaczenie.
 • Definicja Elektromagnetyczna Siła Informacje siła elektrodynamiczna czym jest.
 • Definicja Elektrod Napięciowy Szereg Informacje uszeregowanie elektrod wg wartości ich potencjału zmierzonego względem elektrody wodorowej co to jest.
 • Definicja Fal Źródła Spójne Informacje promieniowanie daje stacjonarne efekty interferencyjne ( interferencja). Przykładami takich źródeł są dwie szczeliny w doświadczeniu Younga albo lasery. Zobacz także spójność definicja.
 • Definicja Wykres Stanu Informacje fazowy wykres co znaczy.
 • Definicja Twierdzenie Steinera Informacje okres bezwładności słownik.
 • Definicja Reguła Stokesa Informacje długość fali promieniowania fluorescencyjnego ( fluorescencja) jest większa od długości fali promieniowania wzbudzającego fluorescencję. R.S. można wyjaśnić na gruncie mechaniki znaczenie.
 • Definicja Promieniowania Strumień Informacje liczba energii promieniowania elektromagnetycznego, przenikająca wjednostce czasu poprzez określoną, dowolną powierzchnię. Jednostką s. p. jest wat czym jest.
 • Definicja Kryształu Symetria Informacje symetria rozmieszczenia atomów, jonów albo molekuł wkrysztale, opisywana dzięki grup symetrii punktowych iprzestrzennych co to jest.
 • Definicja Przestrzenna Sieć Informacje określający wyłącznie cechy geometryczne okresowego uporządkowania przedmiotów struktury kryształu, wktórym nie uwzględnia się natury tych przedmiotów. S.p. stanowi model definicja.
 • Definicja Wektora Składowe Informacje rzuty prostopadłe wektora na osie układu współrzędnych. Zobacz także rzut wektora na oś co znaczy.
 • Definicja Neutronowa Spektroskopia Informacje zbadaniem mechanizmów oddziaływania neutronów ościśle określonej energii zjądrami atomowymi. Wyniki tych badań dostarczają informacji opołożeniach poziomów energetycznych jąder słownik.
 • Definicja Więzów Reakcji Siły Informacje istnieją warunki ograniczające ruch. Siły te zastępują działanie więzów. Należy je brać pod uwagę przy wyznaczaniu siły wypadkowej iwypadkowego momentu siły, rozpatrując warunki znaczenie.
 • Definicja Szybkość Informacje bezwzględna wartość prędkości. Zobacz także szybkość czym jest.
 • Definicja Sztywność Informacje umiejętność ciała albo konstrukcji do przeciwstawiania się odkształceniu co to jest.
 • Definicja skręcenie płaszczyzny polaryzacji światła Informacje światła spolaryzowanego liniowo przy przejściu poprzez substancję optycznie czynną. Rozmiar kąta skręcenia zależy od długości drogi promienia wośrodku optycznie czynnym, długości definicja.
 • Definicja Satelity Informacje krążące wokół planet. W Układzie Słonecznym znane są 64 s. planet; Ziemia ma 1 satelitę, Mars - 2, Jowisz - 16, Saturn - 21, Uran - 15, Neptun - 8, Pluton - 1 (Charon satelita co znaczy.
 • Definicja Siła Informacje miarą działania, jakiego doznaje cząstka albo ciało od innych cząstek albo ciał. S. jest wpełni określona, jeśli znana jest jej wartość, kierunek jej działania ipunkt przyłożenia słownik.
 • Definicja Go Bravais Sieć Informacje zbiorem wszystkich tych punktów przestrzeni, których położenie wprzypadku trójwymiarowym opisuje wektor wodzący postaci R=n1a1 + n2a2 + n3a3, gdzie a1, a2, a3 są dowolną trójką znaczenie.
 • Definicja Temperatury Bezwzględna Skala Informacje temperatury odmiennie nazywana skalą Kelvina. Temperaturą wzorcową tej skali jest temperatura punktu potrójnego wody. Temperaturze tej odpowiada 273,16 jednostek. Jednostką czym jest.
 • Definicja Zwrotne Sprzężenie Informacje układ sterujący, wwyniku którego układ sterowany może automatycznie oddziaływać na zmiany charakteryzujących go parametrów. S.z. może być dodatnie albo ujemne. S.z. jest dodatnie co to jest.
 • Definicja Rentgenowska Spektroskopia Informacje element badań stanowią rentgenowskie widma emisyjne albo adsorpcyjne iwidma fotoelektronów emitowanych pod wpływem promieniowania rentgenowskiego. Celem badań jest uzyskanie definicja.
 • Definicja Doświadczenie Gerlacha Sterna Informacje w1922 poprzez Sterna i Gerlacha, które pokazało, iż wsilnym, niejednorodnym polu magnetycznym wiązka elektrycznie obojętnych, lecz posiadających okres magnetyczny atomów srebra co znaczy.
 • Definicja Sprężarka Informacje maszyna do zwiększania ciśnienia gazów (sprężania słownik.
 • Definicja Sterogram Informacje stereoskopia znaczenie.
 • Definicja Stereoskopia Informacje dająca wrażenie trójwymiarowości przedstawionych na obrazie elementów iich przestrzennego rozmieszczenia. Wymaga odpowiedniego metody rejestracji obrazu - wykonania stereogramu czym jest.
 • Definicja Względności Teoria Szczególna Informacje względności teoria szczególna co to jest.
 • Definicja Masowy Spektrometr Informacje identyfikacji atomów albo cząsteczek, działający na zasadzie rozdziału jonów atomowych albo cząsteczkowych wg wartości relacji ich masy do ładunku ( spektroskopia masowa). Wartość definicja.
 • Definicja Mikroelektroniczny Układ Scalony Informacje elektroniczny spełniający określone funkcje, wktórym wszystkie fundamentalne przedmioty obwodów elektronicznych (między innymi: oporniki, kondensatory, diody, tranzystory) i co znaczy.
 • Definicja Scyntylacja Informacje świetlny powstający przy przechodzeniu cząstek naładowanych poprzez scyntylator. Powodem s. jest wzbudzenie atomów albo molekuł scyntylatora kosztem energii oddawanej poprzez słownik.
 • Definicja Światła Spójność Informacje są spójne, gdy różnica faz pomiędzy nimi nie wymienia się wczasie. Dwa skończone ciągi falowe tytułujemy spójnymi, jeśli zostały wyemitowane wtym samym momencie igdy różnica faz znaczenie.
 • Definicja Swobodny Spadek Informacje przyciągania grawitacyjnego zzerową prędkością początkową. Jeśli s.s. ma miejsce wpolu grawitacyjnym Ziemi zniewielkiej, wporównaniu zpromieniem Ziemi, wysokości h nad jej czym jest.
 • Definicja Beta Spektrometry Informacje urządzenia wykorzystywane do badania rozkładów energetycznych cząstek ( elektronów i pozytonów) i elektronów ipozytonów konwersji wewnętrznej co to jest.
 • Definicja Szum Informacje elektryczny albo elektromagnetyczny mający przebieg przypadkowy, którego widmo ma charakter ciągły. Źródło s. akustycznych stanowią trące osiebie części maszyn, burzliwe przepływy definicja.
 • Definicja Przyrządy Spektralne Informacje tworzenia widm iich badania. Badane ws.p. promieniowanie jest na początku formowane wwiązkę równoległą, a następnie rozszczepiane poprzez odpowiednie urządzenie rozszczepiające co znaczy.
 • Definicja Dyfrakcyjna Siatka Informacje równoległych do siebie szczelin rozmieszczonych wrównych odstępach d, wykorzystywany do rozszczepiania światła na składniki ookreślonej długości fali . Działanie s. d. oparte jest słownik.
 • Definicja Krystaliczna Sieć Informacje kryształu (ciała stałego) wstanie równowagi rozkład powtarzających się periodycznie wprzestrzeni przedmiotów strukturalnych takich, jak: pojedyncze atomy, ekipy atomów, molekuły znaczenie.
 • Definicja Lód Suchy Informacje zestalony dwutlenek węgla czym jest.
 • Definicja Optyczne Szkło Informacje szkło przezroczyste obardzo wysokiej jednorodności, przeznaczone do produkcji przedmiotów optycznych, takich jak soczewki, pryzmaty itp co to jest.
 • Definicja Optyczna Spektroskopia Informacje poświęcony badaniom widm optycznych wcelu poznania struktury poziomów energetycznych atomów icząsteczek i uzyskania informacji ozmianach tej struktury, związanych zoddziaływaniami definicja.
 • Definicja Odśrodkowa Siła Informacje bezwładności), związana z przyspieszeniem dośrodkowym układu nieinercjalnego. Skierowana jest przeciwnie niż przyspieszenie dośrodkowe. Działanie s. o. na ciała obserwuje się co znaczy.
 • Definicja Robert John Schrieffer Informacje kwantową teorię nadprzewodnictwa dostał w1972 Nagrodę Nobla zfizyki (razem zBardeenem iCooperem). Prof. uniwersytetu stanowego wPensylwanii wUSA. Obiektem jego zainteresowania słownik.
 • Definicja Promieniotwórcze Szeregi Informacje promieniotwórczych, powstających wwyniku następnych rozpadów promieniotwórczych typu i. Istnieją cztery szeregi promieniotwórcze, trzy złożone zjąder występujących wprzyrodzie znaczenie.
 • Definicja struktura subtelna linii widmowych Informacje widmowych na składowe, będące wynikiem oddziaływania pomiędzy momentem magnetycznym elektronu, związanym zjego ruchem wokół jądra iwłasnym momentem magnetycznym elektronu czym jest.
 • Definicja Optyczne Soczewki Informacje zmiany zbieżności wiązek światła (promieniowania elektromagnetycznego zzakresu widzialnej części jego widma). Zbudowane są zciał przezroczystych ograniczonych dwoma powierzchniami co to jest.
 • Definicja Pary Skraplanie Informacje parowania. Zachodzi wkażdej temperaturze, gdy para jest wkontakcie ze własną cieczą albo wtemperaturze wrzenia cieczy pod danym ciśnieniem, gdy się znią nie kontaktuje. S. p. jest definicja.
 • Definicja Jądrowa Spektroskopia Informacje obejmuje badania promieniowania emitowanego poprzez jądra atomowe. Obiektem badań s. j. są widma energetyczne: cząstek , cząstek ( elektronów i pozytonów), elektronów ipozytonów co znaczy.
 • Definicja Odrzutu Siła Informacje strugi na zbiornik, wynikająca zzasady zachowania pędu do układu zbiornik-wypływająca struga (cieczy albo gazu). Jeśli pęd wypływającej strugi wymienia własną wartość, to otę samą słownik.
 • Definicja Selen Informacje ekipy układu okresowego pierwiastków; liczba atomowa 34, masa atomowa 78,96; jest mieszaniną 6 trwałych izotopów; wstanie stałym występuje wkilku odmianach oróżnej gęstości znaczenie.
 • Definicja Lorentzowskie Skrócenie Informacje zzastosowania przekształceń Lorentza do współrzędnych końców pręta przy pomiarze jego długości, gdy pręt pozostaje wspoczynku wukładzie laboratoryjnym igdy porusza się względem czym jest.
 • Definicja Lepkości Oporu Siła Informacje wewnętrznego ( lepkości). Występuje we wszystkich gazach icieczach (płynach) rzeczywistych. Rozpatrując ruch płynu rzeczywistego jako ruch warstwowy, można stwierdzić, iż od co to jest.
 • Definicja Temperatur Skale Informacje temperaturze ciała przyporządkować pewną liczbę, określającą, ile razy rozmiar, przyjęta wdanej skali za jednostkę temperatury, mieści się wprzedziale pomiędzy mierzoną definicja.
 • Definicja Cieplny Silnik Informacje energię cieplną na inne rodzaje energii. Działa na zasadzie procesu kołowego. Ciało, wktórym przebiega mechanizm kołowy, nazywa się ciałem roboczym, a sam termin mechanizm kołowy co znaczy.
 • Definicja Samoindukcja Informacje indukcji elektromagnetycznej, wktórym siła elektromotoryczna powstająca wzamkniętym obwodzie elektrycznym jest spowodowana zmianą strumienia indukcji magnetycznej przenikającego słownik.
 • Definicja Słuch Informacje do odbierania dzięki aparatu słuchowego sygnałów przenoszonych za pośrednictwem fal akustycznych. Uludzi do układu słuchowego zalicza się: ucho zewnętrzne, ucho środkowe znaczenie.
 • Definicja Atomu Energetyczne Stany Informacje atom, charakteryzowane określoną wartością jego energii całkowitej. Zestaw tych wartości jest zbiorem dyskretnym. Najniższy stan energetyczny atomu nazywany jest stanem czym jest.
 • Definicja Elektryczny Silnik Informacje energię elektryczną na energię mechaniczną. Działa na zasadzie oddziaływania pola magnetycznego na przewodnik, wktórym płynie prąd elektryczny. S.e. złożona jest znieruchomej co to jest.
 • Definicja Spektrograf Informacje spektralny przyrząd optyczny albo rentgenowski, wktórym otrzymane widmo rejestruje się na kliszy fotograficznej definicja.
 • Definicja Rentgenowskie Spektrometry Informacje spektralne przyrządy rentgenowskie co znaczy.
 • Definicja S Informacje simens słownik.
 • Definicja Seymour Julian Schwinger Informacje fizyk amerykański, za fundamentalne prace zelektrodynamiki kwantowej dostał Nagrodę Nobla zfizyki w1965 (razem zFeynmanem iTomonagą). Prof. Harvard University znaczenie.
 • Definicja Sem Informacje siła elektromotoryczna czym jest.
 • Definicja Siatkówka Informacje wyściełająca wnętrze oka tkanka wrażliwa na światło co to jest.
 • Definicja Prymitywna Sieć Informacje jeden ztypów sieci Bravais'go, wktórym węzły znajdują się jedynie wnarożach komórki elementarnej definicja.
 • Definicja Snellius Informacje matematyk holenderski, prof. uniw. wLejdzie. Pierwszy sformułował prawo załamania światła co znaczy.
 • Definicja Niecentralne Siły Informacje wszystkie inne siły, które nie mają cech siły centralnej słownik.
 • Definicja Simens Informacje wukładzie SI jednostka przewodnictwa elektrycznego 1S = 1-1 =1A/1V znaczenie.
 • Definicja Prawo Snelliusa Informacje załamania światła prawa czym jest.
 • Definicja Solenoid Informacje cewka zdrutu ostałej grubości nawiniętego równomiernie, tak by na jednostkę długości przypadała zawsze jednakowa liczba uzwojeń co to jest.
 • Definicja Pola Skalarne Informacje przestrzeń, wktórej każdemu punktowi jest przypisana pewna wartość jakiejś skalarnej wielkości fizycznej (na przykład temperatury albo potencjału). Zobacz także skalar definicja.
 • Definicja Cieczy Powierzchnia Swobodna Informacje powierzchnia cieczy, która styka się jedynie ze własną parą nasyconą co znaczy.
 • Definicja Islandzki Szpat Informacje wykazujący cecha zwaną podwójnym załamaniem ( dwójłomnością), która bazuje na tym, iż promień padający na taki kryształ po załamaniu na powierzchni granicznej ulega słownik.
 • Definicja Gamma Spektrometry Informacje przyrządy wykorzystywane do badania widm promieniowania i do pomiaru energii linii widmowych tego promieniowania znaczenie.
 • Definicja Centrowana Przestrzennie Sieć Informacje jeden ztypów sieci Bravais'go, wktórym węzły znajdują się wnarożach iw środku komórki elementarnej czym jest.
 • Definicja Spektroskop Informacje spektralny przyrząd optyczny, wktórym produkowane widma optyczne mogą być obserwowane bezpośrednio. Służący jedynie wzakresie widzialnej części widma co to jest.
 • Definicja Wyporu Siła Informacje siła działająca na ciało zanurzone wcieczy albo gazie. Skierowana przeciwnie do siły ciężkości. Zobacz także Archimedesa prawo definicja.
 • Definicja Kwarcowe Szkło Informacje zdwutlenku krzemu SiO2 (krzemionki), charakteryzujący się tym, iż nie pochłania promieniowania nadfioletowego iposiada bardzo mały współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej co znaczy.
 • Definicja Defekt Ego Schottky Informacje jeden zrodzajów punktowych defektów sieci krystalicznej wynikający zbraku atomu w węźle sieci krystalicznej (tak zwany luka watomowej albo molekularnej strukturze kryształu słownik.
 • Definicja L Artur Schawlow Informacje Nagrody Nobla w1981 (razem z Bloembergenem) za prace wdziedzinie spektroskopii laserowej, współtwórca teoretycznych podstaw działania lasera. Prof. Stanford University. Obiektem znaczenie.
 • Definicja Samar Informacje ekipy układu okresowego pierwiastków (tak zwany ziemie rzadkie albo lantanowce); liczba atomowa 62, masa atomowa 150,35; jest mieszaniną 6 trwałych izotopów; metal. Służący czym jest.
 • Definicja Abdus Salam Informacje Nagrody Nobla zfizyki w1979 (razem z Glashowem i Weinbergiem) za wkład wrozwój teorii oddziaływań pomiędzy cząstkami elementarnymi (zwłaszcza oddziaływań słabych i oddziaływań co to jest.
 • Definicja Sacharymetr Informacje polarymetr) wykorzystywany do wyznaczania zawartości cukru wroztworach poprzez pomiar kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła ( płaszczyzna drgań). Kąt skręcenia jest definicja.
 • Definicja Efekt Ego Schottky Informacje bariery potencjału przy powierzchni ciała stałego pod wpływem zewnętrznego pola elektrycznego. Wrezultacie tego minimalizuje się robota wyjścia elektronu iwzrasta wartość prądu co znaczy.
 • Definicja Sejsmologia Informacje dział geofizyki, którego obiektem jest badanie systemu iprzebiegu trzęsień gruntu (Ziemi, Księżyca słownik.
 • Definicja Stożki Segera Informacje zodpowiednich materiałów ceramicznych oznanej temperaturze mięknięcia, służą do przybliżonego określania temperatury wzakresie 900-2300 K. Zchwilą, gdy mierzona temperatura znaczenie.
 • Definicja Sekunda Informacje wukładzie SI (i winnych układach miar). To jest czas równy 9 192 631 770 okresów drgań promieniowania odpowiadającego przejściu pomiędzy dwoma poziomami energetycznymi czym jest.
 • Definicja Scyntylator Informacje nieorganiczna (na przykład: siarczek cynku, jodek sodu, antracen), wktórej pod wpływem działania promieniowania jonizującego powstają błyski światła ( scyntylacje). S. znajdują co to jest.
 • Definicja Jądrowe Siły Informacje siły powiązane zoddziaływaniami wjądrze atomowym, działające pomiędzy nukleonami. Są siłami obardzo krótkim zasięgu działania ograniczonym do rozmiarów jądra atomowego definicja.
 • Definicja Zjawisko Seebecka Informacje opierające na pojawieniu się siły elektromotorycznej wobwodzie elektrycznym, składającym się zdwóch różnych materiałów, gdy ich spojenia mają różne temperatury. Rozmiar siły co znaczy.
 • Definicja Radiowego Odbioru Selektywność Informacje umiejętność odbiornika radiowego do wydzielania pożądanego sygnału spośród innych sygnałów odbieranych poprzez antenę słownik.
 • Definicja Magnetyczne Siły Informacje siły, których działania doznają ładunek elektryczny wruchu, obiekt przewodnika zprądem albo biegun magnesu w polu magnetycznym znaczenie.
 • Definicja Bradford William Shockley Informacje Stanforda w Kalifornii, członek National Academy of Sciences. W 1956 dostał (razem z J. Bardeenem i W. H. Brattainem) nagrodę Nobla z fizyki za wynalezienie tranzystora czym jest.
 • Definicja Sensytometr Informacje urządzenie do naświetlania próbek materiałów fotograficznych w trakcie badania ich właściwości sensytometrycznych. Zobacz także sensytometria co to jest.
 • Definicja Sensytometria Informacje metrologia fotograficzna, tematyka zajmująca się ilościowym badaniem własności światłoczułych materiałów fotograficznych definicja.
 • Definicja Sfereolit Informacje agregat składający się zdużej liczby wydłużonych kryształów ułożonych promieniście względem wspólnego początkowego punktu wzrostu co znaczy.
 • Definicja Widmowe Serie Informacje występujące w widmach atomowych, odpowiadające przejściom energetycznym elektronów watomie zróżnych stanów startowych na jeden określony poziom końcowy. Najlepiej widoczne słownik.
 • Definicja Sferometr Informacje krzywizny powierzchni różnych wyrobów wszczególności soczewek optycznych. Zasada jego działania opiera się na pomiarze wielkości wysunięcia trzpienia, wywołanego wypukłością albo znaczenie.
 • Definicja Siarka Informacje ekipy układu okresowego pierwiastków; liczba atomowa 16, masa atomowa 32,064; jest mieszaniną 4 trwałych izotopów; niemetal; istnieje kilka odmian krystalicznych oróżnych czym jest.
 • Definicja Centrowana Płasko Sieć Informacje jeden ztypów sieci Bravais'go, wktórym węzły znajdują się wnarożach i wśrodkach wszystkich ścian komórki elementarnej co to jest.
 • Definicja Odwrotna Sieć Informacje sieci Bravais'go tytułujemy zestaw punktów, których wektory wodzące mają postać R = k1b1 + k2b2 + k3b3, gdzie k1, k2, k3 są dowolnymi liczbami całkowitymi albo zerem, a wektory b1 definicja.
 • Definicja Spalinowy Silnik Informacje silnik cieplny, wktórym ciałem roboczym są spaliny, zaś źródłem ciepła spalane paliwo płynne (olej napędowy, benzyna, ciekły metan co znaczy.
 • Definicja Carnota Silnik Informacje pracujący woparciu o cykl Carnota. S. C. jest silnikiem odwracalnym iposiada największą sprawność ze wszystkich silników cieplnych = 1 - T1/T2, gdzie T1 znaczy temperaturę słownik.
 • Definicja Siegbahn, Karl Manne Georg Informacje Nagrody Nobla zfizyki w1924 za odkrycie serii M wwidmach rentgenowskich i zjawiska załamania promieni rentgenowskich. Prof. uniw. wLund, Uppsali iSztokholmie, dyr. Instytutu znaczenie.
 • Definicja M Kai Siegbahn Informacje Nagrody Nobla zfizyki w1981 za badania wdziedzinie spektroskopii fotoelektronów. Prof. uniwersytetu wUppsali. Zajmuje się badaniami wdziedzinie spektroskopii promieniowania czym jest.
 • Definicja Elektrostatyczna Siła Informacje siła działająca na nieruchomy ładunek elektryczny w polu elektrostatycznym co to jest.
 • Definicja Aerodynamiczna Siła Informacje kiedy jest opływane poprzez ciecz albo gaz (na przykład skrzydło samolotu, śmigło samolotowe albo śruba napędowa okrętu). Spółka akcyjna działają na całą powierzchnię ciała definicja.
 • Definicja Indukowana Elektromotoryczna Siła Informacje powstająca wzamkniętej pętli wykonanej zprzewodnika wwyniku zmiany wczasie wielkości przenikającego tę pętlę strumienia indukcji magnetycznej. Zobacz także Faradaya prawo indukcji co znaczy.
 • Definicja Dośrodkowa Siła Informacje krzywoliniowym, skierowana prostopadle do toru ruchu ciała, która skutkuje zmianę kierunku wektora prędkości bez zmiany wartości tego wektora. Wrezultacie tor ruchu ciała ulega słownik.
 • Definicja Pozorne Siły Informacje siły bezwładności znaczenie.
 • Definicja Ciężkości Siła Informacje siła będąca wypadkową przyciągania grawitacyjnego Ziemi isiły odśrodkowej jej ruchu obrotowego. Zobacz także ciężar czym jest.
 • Definicja Stopień Informacje jednostki temperatury wdanej skali temperatur na przykład stopień Celsjusza (1 C) wskali Celsjusza albo stopień Kelvina (1 K) wskali Kelvina. Aktualnie jednostką temperatury jest co to jest.
 • Definicja Elektrodynamiczna Siła Informacje zprądem wpolu magnetycznym. Na przewodzący prąd elektryczny onatężeniu Ifragment przewodnika l wpolu oindukcji B działa s. e. owartości F = I B sin, gdzie jest kątem zawartym definicja.
 • Definicja Sprężysta Quasi Siła Informacje niesprężystego ( siły sprężystości), która działa na ciało albo pkt. materialny ijest proporcjonalna do wielkości wychylenia od położenia równowagi iskierowana ku temu położeniu co znaczy.
 • Definicja Nośna Siła Informacje składowa siły aerodynamicznej prostopadła do kierunku ruchu ciała. Wprzypadku skrzydła samolotu lecącego poziomo s. n. jest skierowana pionowo do góry słownik.
 • Definicja Magnetoelektryczna Siła Informacje siła elektrodynamiczna znaczenie.
 • Definicja Grawitacyjne Siły Informacje siły przyciągające powiązane z oddziaływaniem grawitacyjnym. Są siłami dalekiego zasięgu. Odpowiednikiem s.g. jest siła przyciągania grawitacyjnego Ziemi czym jest.
 • Definicja Sprężystości Siły Informacje na działanie sił odkształcających, powodujące powrót ciała do jego pierwotnego kształtu. Są równe co do wartości siłom odkształcającym, lecz przeciwnie do nich skierowane co to jest.
 • Definicja Skalar Informacje rozmiar fizyczna, dla wyznaczenia której wystarczy podać jej wartość liczbową. Zobacz także wektor definicja.
 • Definicja Zachowawcze Siły Informacje wyłącznie od początkowego ikońcowego punktu toru, na którym została wykonana. robota s. z. na drodze zamkniętej ma wartość równą zeru. Przykładami s. z. są siły grawitacyjne isiły co znaczy.
 • Definicja Zewnętrznego Tarcia Siły Informacje siły powstające w trakcie względnego ruchu dwóch stykających się ciał ( tarcie). S.t.z. występują wpłaszczyźnie zetknięcia ciał isą skierowane przeciwnie do ich ruchu słownik.
 • Definicja Celsjusza Skala Informacje zeru odpowiada temperatura punktu potrójnego wody. Jednostka temperatury jeden stopień Celsjusza (1C) jest równa 1/100 części różnicy pomiędzy temperaturą punktu potrójnego wody a znaczenie.
 • Definicja Sklerometr Informacje twardości ciał stałych poprzez wykonywanie rys na ich powierzchni. Część fundamentalną urządzenia stanowi obciążane ostrze diamentowe. Twardość badanego ciała stałego ocenia się czym jest.
 • Definicja Skand Informacje pierwiastek chemiczny zIII ekipy układu okresowego; liczba atomowa 21, masa atomowa 44,956; tworzy jeden izotop trwały; metal co to jest.
 • Definicja Skalowanie Informacje pomiarowego na podstawie wskazań otrzymanych zpomiarów wykonanych dla wzorca albo na podstawie porównania wskazań przyrządu pomiarowego iprzyrządu wzorcowego definicja.
 • Definicja Układy Skondensowane Informacje układy fizyczne nie zawierające etapy gazowej, złożone zciał stałych icieczy co znaczy.
 • Definicja Świetlny Strumień Informacje iloczyn natężenia światła Iemitowanego ze źródła ikąta bryłowego , wgłąb którego wysyłane jest światło = I ( światłość). Wukładzie SI s.ś. jest mierzony w lumenach słownik.
 • Definicja Gazu Skraplanie Informacje ciało zfazy gazowej przechodzi wstan ciekły, zazwyczaj wwyniku oziębienia poniżej temperatury krytycznej ( krytyczny stan). Urządzenia, wktórych przeprowadza się ten mechanizm znaczenie.
 • Definicja Struna Informacje można wzbudzać drgania poprzeczne. Spotykana wwielu instrumentach muzycznych. Wzbudzana do drgań poprzez uderzenie, szarpnięcie albo pociąganie smyczkiem czym jest.
 • Definicja Skręcanie Informacje w konsekwencji przyłożenia do jego końców par sił dających momenty skręcające prostopadłe do przekroju poprzecznego pręta. Wrezultacie s. powstaje wpręcie naprężenie styczne = G co to jest.
 • Definicja Kierunkowe Słyszenie Informacje umiejętność ludzi iniektórych zwierząt do określania położenia źródła dźwięku wprzestrzeni, możliwa dzięki posiadaniu dwóch uszu definicja.
 • Definicja Słońce Informacje centralne ciało Układu Słonecznego. Masa S. wynosi 1,99110 30 kg, stanowi 99,866 % masy całego Układu Słonecznego ijest rozłożona ze średnią gęstością 1,41g/cm3 co znaczy.
 • Definicja Drgania Strzałka Informacje max. amplituda drgań fali stojącej słownik.
 • Definicja Akustyczne Soczewki Informacje zbieżności wiązki fal akustycznych. To są bryły wykonane zmateriału, którego współczynnik załamania dla fal akustycznych jest różny od jedności, ograniczone dwoma powierzchniami znaczenie.
 • Definicja Sublimacja Informacje przemiana polegająca na zmianie stanu skupienia substancji zfazy stałej do etapy lotnej zpominięciem etapy ciekłej. Procesem odwrotnym do s. jest resublimacja czym jest.
 • Definicja Sód Informacje układu okresowego pierwiastków; liczba atomowa 11, masa atomowa 22,98; naturalnie tworzy jeden izotop trwały; metal. Służący wmetalurgii, fizyce jądrowej, jako czynnik chłodzący co to jest.
 • Definicja Magnetyczne Soczewki Informacje samo zadanie, co soczewki elektrostatyczne, a więc wykorzystywane do zmiany zbieżności wiązek cząstek naładowanych elektrycznie, w szczególności elektronów. Ws.m. wykorzystuje się definicja.
 • Definicja Spalanie Informacje gwałtowna przemiana chemiczna, której towarzyszy wydzielanie się ciepła co znaczy.
 • Definicja Elektrostatyczne Soczewki Informacje zmiany zbieżności wiązek cząstek naładowanych elektrycznie (elektronów, jonów). Stanowią je odpowiednio uformowane pola elektrostatyczne, których właściwością charakterystyczną słownik.
 • Definicja Arnold Sommerfeld Informacje schemat Bohra budowy atomu. Zdobył uznanie rezultatami badań dotyczącymi struktury widm atomowych, teorii promieniowania rentgenowskiego ielektronowej teorii budowy metali znaczenie.
 • Definicja Sorpcja Informacje cząstek zotoczenia poprzez ciało stałe albo ciecz. Jeśli wprocesie uczestniczy tylko powierzchnia ciała stałego albo cieczy, mechanizm nosi nazwę adsorpcji. Jeśli pochłanianie czym jest.
 • Definicja Rentgenowskie Przyrządy Spektralne Informacje tworzenia ibadania widm promieniowania rentgenowskiego. Elementem analizującym (rozszczepiającym) wiązkę promieniowania rentgenowskiego są kryształy, takie jak: kwarc, kalcyt co to jest.
 • Definicja Optyczne Przyrządy Spektralne Informacje tworzenia widm optycznych iich badania. Badane ws. p. o. promieniowanie jest na początku formowane wwiązkę równoległą wkolimatorze, anastępnie rozszczepiane poprzez pryzmat albo definicja.
 • Definicja Spektrofotometr Informacje umożliwiający pomiar natężenia poszczególnych linii widmowych wwytworzonym widmie optycznym sposobem fotometrii. Zasada pomiaru bazuje na porównaniu natężenia danej linii co znaczy.
 • Definicja struktura nadsubtelna linii widmowych Informacje widmowych na kilka składowych różniących się bardzo nieznacznie długością fali, będące wynikiem oddziaływania momentów magnetycznych elektronów z momentem magnetycznym jądra słownik.
 • Definicja Alfa Spektrometry Informacje urządzenia wykorzystywane do badania rozkładów energetycznych cząstek znaczenie.
 • Definicja Spektrofotometria Informacje dział spektroskopii obejmujący zagadnienia powiązane zpomiarami fotometrycznymi natężeń linii widmowych w widmach optycznych. Zobacz także fotometria natężeń czym jest.
 • Definicja Spektrogram Informacje utrwalony na błonie fotograficznej obraz widma co to jest.
 • Definicja Optyczny Spektrometr Informacje wykorzystywany do określania długości fali linii widmowych wwytwarzanych widmach optycznych. Gdyż pomiaru dokonuje się na podstawie bezpośrednich obserwacji, służący jedynie definicja.
 • Definicja Jądrowa Synteza Informacje mechanizm łączenia się jąder pierwiastków lekkich wjądra pierwiastków cięższych ( termojądrowe reakcje syntezy co znaczy.
 • Definicja Siatkowy Spektroskop Informacje spektralny przyrząd, wktórym urządzeniem rozszczepiającym promieniowanie elektromagnetyczne jest siatka dyfrakcyjna słownik.
 • Definicja Interferencyjny Spektroskop Informacje widmo powstaje wrezultacie interferencji promieni spójnych. Wszystkie, zwyjątkiem pryzmatycznego, spektroskopy są przyrządami interferencyjnymi. S. i. odznaczają się znacząco znaczenie.
 • Definicja Pryzmatyczny Spektroskop Informacje urządzeniem rozszczepiającym promieniowanie elektromagnetyczne jest pryzmat. Pierwszy s. p. został zbudowany poprzez G. R. Kirchhoffa iR. W. Bunsena w1859 czym jest.
 • Definicja Atomowa Spektroskopia Informacje obiektem badań są widma atomowe promieniowania elektromagnetycznego wzakresie podczerwieni, widzialnej części widma, nadfioletu ipromieniowania rentgenowskiego. Badanie tych widm co to jest.
 • Definicja Fizyczne Stałe Informacje wartościach, które występują jako współczynniki wwyrażeniach matematycznych opisujących fundamentalne prawa fizyczne. Wartości liczbowe s.f. otrzymuje się wyłącznie na podstawie definicja.
 • Definicja Obrotu Osie Swobodne Informacje osie, względem których figura sztywna ma największy albo najmniejszy okres bezwładności co znaczy.
 • Definicja Spin Informacje elementarnych ijąder atomowych. Długość wektora s. wynosi , gdzie s jest całkowitą albo połówkową liczbą nieujemną, a h stałą Plancka. Termin został wprowadzony w1925 poprzez G. E słownik.
 • Definicja Spójność Informacje ciało oporu siłom rozrywającym, który wynika zwzajemnego przyciągania się cząsteczek albo atomów tej samej substancji wrezultacie działania sił spójności. Największą s. wykazują znaczenie.
 • Definicja Molekularna Spektroskopia Informacje dział spektroskopii, wktórym obiektem badań są widma molekuł. Woparciu onie wyznacza się strukturę atomową molekuł i wyciąga wnioski dotyczące oddziaływań międzymolekularnych czym jest.
 • Definicja Metastabilny Stan Informacje wktórym wartości opisujących go parametrów praktycznie nie zmieniają się wczasie. Układ po zaburzeniu nie wraca do tego samego stanu, lecz do innego, który jest stanem równowagi co to jest.
 • Definicja Srebro Informacje pierwiastek chemiczny zIgrupy układu okresowego pierwiastków; liczba atomowa 47, masa atomowa 107,87; złożona jest zdwóch trwałych izotopów; metal szlachetny definicja.
 • Definicja Sprężanie Informacje ciśnienia wukładzie fizycznym (na przykład gazu wzbiorniku). Wzależności od warunków, wjakich przebiega, odznacza się: s. a d ia b a t y c zn e, gdy wczasie zwiększania ciśnienia co znaczy.
 • Definicja Sprawność Informacje do układów fizycznych przetwarzających energię (przetworników energii takich, jak na przykład: silniki cieplne, silniki elektryczne, generatory, organizmy żywe), który pozwala je słownik.
 • Definicja Czynne Optycznie Substancje Informacje substancje, które posiadają umiejętność skręcania płaszczyzny polaryzacji światła, na przykład kwarc albo roztwór cukru. Zobacz także aktywność optyczna znaczenie.
 • Definicja Sprężystość Informacje pierwotnego kształtu iwymiarów po ustaniu działania czynnika powodującego odkształcenie ciała. Ciała tracą tę cecha, jeśli czynnik powodujący odkształcenie jest na tyle spory, iż czym jest.
 • Definicja Stefana-Boltzmanna prawo promieniowania Informacje pomiędzy ilością energii promieniowania cieplnego , emitowanej wjednostce czasu poprzez jednostkowy obiekt powierzchni ciała idealnie czarnego atemperaturą tego ciała T, które co to jest.
 • Definicja Termodynamicznej Równowagi Stan Informacje wktórym wartości opisujących go parametrów są stałe wczasie. Jeśli układ znajduje się ws. r. t. izostanie zniego wyprowadzony poprzez zaburzenie zewnętrzne, to po pewnym czasie od definicja.
 • Definicja Zjawisko Starka Informacje atomowych albo cząsteczkowych linii widmowych pod wpływem działania na atomy albo cząsteczki dostatecznie silnego pola elektrycznego. Zdarzenie, odkryte w1913 poprzez Johannesa co znaczy.
 • Definicja Johannes Stark Informacje Nagrody Nobla w1919, przyznanej mu za odkrycie efektu Dopplera wprzypadku promieni kanalikowych iodkrycie rozszczepienia linii widmowych wpolu elektrycznym ( Starka zdarzenie słownik.
 • Definicja Skupienia Stan Informacje stan fizyczny substancji zależny od warunków zewnętrznych, wszczególności temperatury iciśnienia. Istnieją trzy s.s.: stały, ciekły igazowy znaczenie.
 • Definicja Statyka Informacje dział mechaniki poświęcony warunkom równowagi ciał podlegających działaniu sił czym jest.
 • Definicja Równanie Stanu Informacje fizycznego znajdującego się w stanie równowagi termodynamicznej przedstawia związek pomiędzy wyznacznikami opisującymi stan tego układu. Równanie Clapeyrona jest r. s. dla gazu co to jest.
 • Definicja Stokes, Sir George G. Informacje matematyk ifizyk angielski, autor prac zoptyki ( Stokesa reguła) ihydrodynamiki ( Stokesa prawo definicja.
 • Definicja Stereoskop Informacje wykorzystywany do niezależnej obserwacji prawym ilewym okiem odpowiednich obrazów składowych stereogramu. Pokrycie się tych obrazów daje jeden obraz, który obserwator odbiera jako co znaczy.
 • Definicja Stereofonia Informacje tworząca wrażenie jego przestrzenności. Wymaga specjalnego metody odbierania, zapisywania iprzekazywania dźwięku na odległość. Do odbierania dźwięku stosuje się zazwyczaj dwa słownik.
 • Definicja Otto Stern Informacje wNiemczech. W1943 dostał Nagrodę Nobla zfizyki za wkład do badań nad uginaniem się wiązek molekularnych na kryształach iza odkrycie momentu magnetycznego protonu. Do 1933 prof znaczenie.
 • Definicja Stop Informacje substancja ocechach metalu, złożona zdwóch albo więcej metali albo metali iniemetali. Wytworzona wcelu otrzymania materiału ookreślonych właściwościach fizycznych ichemicznych czym jest.
 • Definicja Prawo Stokesa Informacje ośrodka ( siłę oporu lepkości) F działającą na kulkę opromieniu r, poruszającą się bez pośpiechu ruchem postępowym zprędkością v, wpłynie o współczynniku lepkości . Szybkość v co to jest.
 • Definicja Widmowych Linii Struktura Informacje wzajemne rozmieszczenie linii widmowych w widmie promieniowania elektromagnetycznego definicja.
 • Definicja Zjawisko Stroboskopowe Informacje iż: (1) poruszający się szybkim ruchem okresowym element, obserwowany wsposób nieciągły, sprawia wrażenie nieruchomego albo poruszającego się wiele wolniej; (2) pokazywanie co znaczy.
 • Definicja Oporowe Stopy Informacje stopy, które posiadają sporą oporność elektryczną właściwą, niewiele zależną od zmian temperatury słownik.
 • Definicja Kryształu Struktura Informacje albo cząsteczek w komórce elementarnej kryształu, na które wpływ wywiera natura występujących pomiędzy nimi wiązań (oddziaływań), wśród których za główne uważane jest wiązania znaczenie.
 • Definicja Magnetyczne Stopy Informacje stopy, które posiadają właściwości ferromagnetyczne czym jest.
 • Definicja Ciepła Strumień Informacje rozmiar odnosząca się do danej powierzchni, określająca liczba ciepła przepływającą poprzez tę powierzchnię wjednostce czasu. Jednostką s. c. wukładzie SI jest wat co to jest.
 • Definicja Elektrycznego Pola Strumień Informacje określonej powierzchni, równa iloczynowi pola tej powierzchni, natężenia pola elektrycznego jednorodnego, przenikającego tę powierzchnię, i cosinusa kąta pomiędzy liniami pola definicja.
 • Definicja Magnetycznej Indukcji Strumień Informacje określonej powierzchni, równa iloczynowi pola tej powierzchni i indukcji magnetycznej charakteryzującej jednorodne pole magnetyczne, przenikające poprzez tę powierzchnię, i co znaczy.
 • Definicja Dźwięku Synteza Informacje otrzymywanie dźwięku złożonego poprzez składanie zdźwięków prostych, a więc tonów. Zobacz także zjawiska akustyczne słownik.
 • Definicja Równoległe Siły Informacje linii równoległych. Wprzypadku pary takich sił ich wypadkowa jest równa ich sumie, gdy mają ten sam zwrot, albo różnicy, gdy są skierowane przeciwnie. Wypadkowa ta działa wzdłuż znaczenie.
 • Definicja Parowy Silnik Informacje ciałem roboczym jest para wodna, aźródłem ciepła spalane paliwo stałe (węgiel) albo płynne (mazut, ropa ijej pochodne). Istnieją dwa rodzaje s.p.: silnik tłokowy iturbina parowa czym jest.
 • Definicja Masowa Spektroskopia Informacje substancji poprzez analizę widma mas atomów icząsteczek wchodzących wjej skład. Wmetodzie tej atomy icząsteczki badanej substancji poddaje się na początku procesowi jonizacji co to jest.
 • Definicja Sejsmograf Informacje irejestrowania drgań gruntu, spowodowanych wstrząsami naturalnymi albo spowodowanymi sztucznie. Zasadniczą częścią składową s. jest ciężarek zawieszony tak, iż tworzy określony definicja.
 • Definicja Potencjalne Siły Informacje siły, dla których istnieje pewna funkcja współrzędnych, zwana potencjałem, taka, iż wzięty ze znakiem przeciwnym gradient tej funkcji jest równy sile co znaczy.
 • Definicja Maria Curie Skłodowska Informacje pracowała we Francji, była profesorem Sorbony idyrektorem Instytutu Radowego wParyżu. Prowadziła badania zdziedziny fizyki ichemii. W1903 za odkrycie promieniotwórczości słownik.
 • Definicja Metali Napięciowy Szereg Informacje wcześniejszy metal przy zetknięciu się zktórymś znastępnych elektryzuje się dodatnio. Szereg ten jest następujący: Al, Zn, Sn, Cd, Pb, Sb, Bi, Hg, Fe, Cu, Ag, Au, Pt, Pd. Zobacz znaczenie.
 • Definicja Szkła Informacje owłaściwościach mechanicznych zbliżonych do ciała stałego, pozyskiwane poprzez dostatecznie szybkie schładzanie ich etapy ciekłej. Wtrakcie procesu schładzania lepkość etapy czym jest.
 • Definicja Wewnętrznego Tarcia Siły Informacje siły powstające w wyniku przesuwania się części tego samego ciała ( siła oporu lepkości). Najczęściej występują przy ruchu cieczy igazów. Zobacz także lepkość co to jest.
 • Definicja Stront Informacje pierwiastek chemiczny zII ekipy układu okresowego pierwiastków, liczba atomowa 38, masa atomowa 87,62; jest mieszaniną 4 trwałych izotopów definicja.
 • Definicja Synchrotron Informacje nadawania cząstkom elementarnym (elektronom, protonom) bardzo wysokich energii dzięki odpowiedniego układu zmiennych zsynchronizowanych pól elektrycznych imagnetycznych. Wukładzie co znaczy.
 • Definicja siły van der Waalsa Informacje drobinami cieczy albo gazu wmodelu van der Waalsa. Siła v.d.W. oddziaływania pomiędzy dwoma drobinami jest sumą siły przyciągającej iodpychającej. Obydwie te siły są siłami słownik.
 • Definicja Coriolisa Siła Informacje wobracającym się (nieinercjalnym) układzie odniesienia. Prostopadła do prędkości ciała wtym układzie ido osi obrotu układu. Liczbowo równa podwojonemu iloczynowi masy ciała, jego znaczenie.
 • Definicja Spektroskopia Informacje zbadaniami budowy jąder atomowych, atomów, cząsteczek i oddziaływania pomiędzy tworzącymi je składnikami. Podstawę tych badań stanowi badanie widm promieniowania czym jest.
 • Definicja Elektromotoryczna Siła Informacje działania przyczyn powodujących przepływ prądu elektrycznego wobwodzie. Źródłami SEM są urządzenia przetwarzające energię pochodzenia nieelektrycznego (mechaniczną, chemiczną co to jest.
 • Definicja Stroboskop Informacje stroboskopowym przyrząd do obserwacji ciał wszybkozmiennym ruchu okresowym, umożliwiający pomiar częstości ruchu. Zasada działania s. bazuje na oświetlaniu znajdującego się wruchu definicja.
 • Definicja Steradian Informacje bryłowego. 1 sr jest równy kątowi bryłowemu owierzchołku wśrodku sfery, który wycina na tej sferze region opowierzchni równej kwadratowi jej promienia. Pełny kąt bryłowy jest co znaczy.
 • Definicja Molekuły Swobody Stopnie Informacje energii poprzez molekułę. Molekuła jednoatomowa może gromadzić energię jedynie wformie energii kinetycznej, posiadającej trzy składniki, każdy związany zjedną ztrzech składowych słownik.
 • Definicja Bezwładności Siły Informacje analizie ruchu w nieinercjalnym układzie odniesienia (poruszającym się ruchem przyspieszonym). S.b., rozważana wodniesieniu do ciała omasie m, jest liczbowo równa iloczynowi masy znaczenie.
 • Definicja Sedymentacja Informacje rozproszonej ( układ dyspersyjny) wpolu grawitacyjnym albo polu siły odśrodkowej, spowodowane różnicą gęstości tej etapy iośrodka dyspersyjnego. S. może wywołać rozwarstwienie czym jest.

Co to znaczy Fizyka pojęcia

Spis pojęć z przedmiotu fizyka. Eksperymenty fizyczne i przykłady. Definicje z fizyki. Wszystkie prawa, zasady fizyki. Tłumaczenie zasad i praw z przykładami.

Definicja Sedymentacja, Siły Bezwładności, Stopnie Swobody Molekuły, Steradian, Stroboskop, Siła Elektromotoryczna, Spektroskopia, Siła Coriolisa, Siły Van Der Waalsa co to znaczy.

Słownik Sedymentacja, Siły Bezwładności, Stopnie Swobody Molekuły co to jest.