SEDYMENTACJA SIŁY co to jest
Sedymentacja, Siły Bezwładności, Stopnie Swobody Molekuły, Steradian, Stroboskop, Siła.

Definicje fizyka S

 • Definicja Sprężysta Siła Co to jest siły sprężystości). Związana zodkształceniem ciała. Jest proporcjonalna do wielkości odkształcenia iskierowana przeciwnie niż siła wywołująca odkształcenie. Wrezultacie jej
 • Definicja Centralna Siła Co to jest zawsze skierowany do pewnego określonego punktu nazywanego centrum siły. Odpowiednikiem s.c. są siły grawitacji isiły oddziaływania kulombowskiego. Tor ruchu ciała pod działaniem
 • Definicja Lorentza Siła Co to jest Lorentza siła
 • Definicja Marian Smoluchowski Co to jest Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie iUniwersytetu Jagiellońskiego wKrakowie. Szczególnie znane są wyniki jego badań ruchów Browna, wykonanych niezależnie od Einsteina, i prace
 • Definicja Spiek Co to jest sprasowanie na gorąco albo na początku sprasowanie, a następnie wygrzanie do odpowiednio wysokiej temperatury proszków metali albo ich mieszanin zproszkami niemetalicznymi (tlenki
 • Definicja Sklerometria Co to jest sposób pomiaru twardości ciała stałego dzięki sklerometru
 • Definicja Tarcie Statyczne Co to jest tarcie
 • Definicja Skraplarki Co to jest urządzenia do skraplania gazów. We współczesnych s. wykorzystuje się raczej zdarzenie Joule'a-Thomsona
 • Definicja S Co to jest sekunda
 • Definicja Niezachowawcze Siły Co to jest siły, których robota zależy nie tylko od początkowego ikońcowego punktu toru, na którym została wykonana, lecz także od kształtu toru iod metody ruchu
 • Definicja Niutonowskie Siły Co to jest siły, do których stosują się prawa dynamiki Newtona
 • Definicja Elektromagnetyczna Siła Co to jest siła elektrodynamiczna
 • Definicja Elektrod Napięciowy Szereg Co to jest uszeregowanie elektrod wg wartości ich potencjału zmierzonego względem elektrody wodorowej
 • Definicja Fal Źródła Spójne Co to jest promieniowanie daje stacjonarne efekty interferencyjne ( interferencja). Przykładami takich źródeł są dwie szczeliny w doświadczeniu Younga albo lasery. Zobacz także spójność
 • Definicja Wykres Stanu Co to jest fazowy wykres
 • Definicja Twierdzenie Steinera Co to jest okres bezwładności
 • Definicja Reguła Stokesa Co to jest długość fali promieniowania fluorescencyjnego ( fluorescencja) jest większa od długości fali promieniowania wzbudzającego fluorescencję. R.S. można wyjaśnić na gruncie mechaniki
 • Definicja Promieniowania Strumień Co to jest liczba energii promieniowania elektromagnetycznego, przenikająca wjednostce czasu poprzez określoną, dowolną powierzchnię. Jednostką s. p. jest wat
 • Definicja Kryształu Symetria Co to jest symetria rozmieszczenia atomów, jonów albo molekuł wkrysztale, opisywana dzięki grup symetrii punktowych iprzestrzennych
 • Definicja Przestrzenna Sieć Co to jest określający wyłącznie cechy geometryczne okresowego uporządkowania przedmiotów struktury kryształu, wktórym nie uwzględnia się natury tych przedmiotów. S.p. stanowi model
 • Definicja Wektora Składowe Co to jest rzuty prostopadłe wektora na osie układu współrzędnych. Zobacz także rzut wektora na oś
 • Definicja Neutronowa Spektroskopia Co to jest zbadaniem mechanizmów oddziaływania neutronów ościśle określonej energii zjądrami atomowymi. Wyniki tych badań dostarczają informacji opołożeniach poziomów energetycznych jąder
 • Definicja Więzów Reakcji Siły Co to jest istnieją warunki ograniczające ruch. Siły te zastępują działanie więzów. Należy je brać pod uwagę przy wyznaczaniu siły wypadkowej iwypadkowego momentu siły, rozpatrując warunki
 • Definicja Szybkość Co to jest bezwzględna wartość prędkości. Zobacz także szybkość
 • Definicja Sztywność Co to jest umiejętność ciała albo konstrukcji do przeciwstawiania się odkształceniu
 • Definicja skręcenie płaszczyzny polaryzacji światła Co to jest światła spolaryzowanego liniowo przy przejściu poprzez substancję optycznie czynną. Rozmiar kąta skręcenia zależy od długości drogi promienia wośrodku optycznie czynnym, długości
 • Definicja Satelity Co to jest krążące wokół planet. W Układzie Słonecznym znane są 64 s. planet; Ziemia ma 1 satelitę, Mars - 2, Jowisz - 16, Saturn - 21, Uran - 15, Neptun - 8, Pluton - 1 (Charon satelita
 • Definicja Siła Co to jest miarą działania, jakiego doznaje cząstka albo ciało od innych cząstek albo ciał. S. jest wpełni określona, jeśli znana jest jej wartość, kierunek jej działania ipunkt przyłożenia
 • Definicja Go Bravais Sieć Co to jest zbiorem wszystkich tych punktów przestrzeni, których położenie wprzypadku trójwymiarowym opisuje wektor wodzący postaci R=n1a1 + n2a2 + n3a3, gdzie a1, a2, a3 są dowolną trójką
 • Definicja Temperatury Bezwzględna Skala Co to jest temperatury odmiennie nazywana skalą Kelvina. Temperaturą wzorcową tej skali jest temperatura punktu potrójnego wody. Temperaturze tej odpowiada 273,16 jednostek. Jednostką
 • Definicja Zwrotne Sprzężenie Co to jest układ sterujący, wwyniku którego układ sterowany może automatycznie oddziaływać na zmiany charakteryzujących go parametrów. S.z. może być dodatnie albo ujemne. S.z. jest dodatnie
 • Definicja Rentgenowska Spektroskopia Co to jest element badań stanowią rentgenowskie widma emisyjne albo adsorpcyjne iwidma fotoelektronów emitowanych pod wpływem promieniowania rentgenowskiego. Celem badań jest uzyskanie
 • Definicja Doświadczenie Gerlacha Sterna Co to jest w1922 poprzez Sterna i Gerlacha, które pokazało, iż wsilnym, niejednorodnym polu magnetycznym wiązka elektrycznie obojętnych, lecz posiadających okres magnetyczny atomów srebra
 • Definicja Sprężarka Co to jest maszyna do zwiększania ciśnienia gazów (sprężania
 • Definicja Sterogram Co to jest stereoskopia
 • Definicja Stereoskopia Co to jest dająca wrażenie trójwymiarowości przedstawionych na obrazie elementów iich przestrzennego rozmieszczenia. Wymaga odpowiedniego metody rejestracji obrazu - wykonania stereogramu
 • Definicja Względności Teoria Szczególna Co to jest względności teoria szczególna
 • Definicja Masowy Spektrometr Co to jest identyfikacji atomów albo cząsteczek, działający na zasadzie rozdziału jonów atomowych albo cząsteczkowych wg wartości relacji ich masy do ładunku ( spektroskopia masowa). Wartość
 • Definicja Mikroelektroniczny Układ Scalony Co to jest elektroniczny spełniający określone funkcje, wktórym wszystkie fundamentalne przedmioty obwodów elektronicznych (między innymi: oporniki, kondensatory, diody, tranzystory) i
 • Definicja Scyntylacja Co to jest świetlny powstający przy przechodzeniu cząstek naładowanych poprzez scyntylator. Powodem s. jest wzbudzenie atomów albo molekuł scyntylatora kosztem energii oddawanej poprzez
 • Definicja Światła Spójność Co to jest są spójne, gdy różnica faz pomiędzy nimi nie wymienia się wczasie. Dwa skończone ciągi falowe tytułujemy spójnymi, jeśli zostały wyemitowane wtym samym momencie igdy różnica faz
 • Definicja Swobodny Spadek Co to jest przyciągania grawitacyjnego zzerową prędkością początkową. Jeśli s.s. ma miejsce wpolu grawitacyjnym Ziemi zniewielkiej, wporównaniu zpromieniem Ziemi, wysokości h nad jej
 • Definicja Beta Spektrometry Co to jest urządzenia wykorzystywane do badania rozkładów energetycznych cząstek ( elektronów i pozytonów) i elektronów ipozytonów konwersji wewnętrznej
 • Definicja Szum Co to jest elektryczny albo elektromagnetyczny mający przebieg przypadkowy, którego widmo ma charakter ciągły. Źródło s. akustycznych stanowią trące osiebie części maszyn, burzliwe przepływy
 • Definicja Przyrządy Spektralne Co to jest tworzenia widm iich badania. Badane ws.p. promieniowanie jest na początku formowane wwiązkę równoległą, a następnie rozszczepiane poprzez odpowiednie urządzenie rozszczepiające
 • Definicja Dyfrakcyjna Siatka Co to jest równoległych do siebie szczelin rozmieszczonych wrównych odstępach d, wykorzystywany do rozszczepiania światła na składniki ookreślonej długości fali . Działanie s. d. oparte jest
 • Definicja Krystaliczna Sieć Co to jest kryształu (ciała stałego) wstanie równowagi rozkład powtarzających się periodycznie wprzestrzeni przedmiotów strukturalnych takich, jak: pojedyncze atomy, ekipy atomów, molekuły
 • Definicja Lód Suchy Co to jest zestalony dwutlenek węgla
 • Definicja Optyczne Szkło Co to jest szkło przezroczyste obardzo wysokiej jednorodności, przeznaczone do produkcji przedmiotów optycznych, takich jak soczewki, pryzmaty itp
 • Definicja Optyczna Spektroskopia Co to jest poświęcony badaniom widm optycznych wcelu poznania struktury poziomów energetycznych atomów icząsteczek i uzyskania informacji ozmianach tej struktury, związanych zoddziaływaniami
 • Definicja Odśrodkowa Siła Co to jest bezwładności), związana z przyspieszeniem dośrodkowym układu nieinercjalnego. Skierowana jest przeciwnie niż przyspieszenie dośrodkowe. Działanie s. o. na ciała obserwuje się
 • Definicja Robert John Schrieffer Co to jest kwantową teorię nadprzewodnictwa dostał w1972 Nagrodę Nobla zfizyki (razem zBardeenem iCooperem). Prof. uniwersytetu stanowego wPensylwanii wUSA. Obiektem jego zainteresowania
 • Definicja Promieniotwórcze Szeregi Co to jest promieniotwórczych, powstających wwyniku następnych rozpadów promieniotwórczych typu i. Istnieją cztery szeregi promieniotwórcze, trzy złożone zjąder występujących wprzyrodzie
 • Definicja struktura subtelna linii widmowych Co to jest widmowych na składowe, będące wynikiem oddziaływania pomiędzy momentem magnetycznym elektronu, związanym zjego ruchem wokół jądra iwłasnym momentem magnetycznym elektronu
 • Definicja Optyczne Soczewki Co to jest zmiany zbieżności wiązek światła (promieniowania elektromagnetycznego zzakresu widzialnej części jego widma). Zbudowane są zciał przezroczystych ograniczonych dwoma powierzchniami
 • Definicja Pary Skraplanie Co to jest parowania. Zachodzi wkażdej temperaturze, gdy para jest wkontakcie ze własną cieczą albo wtemperaturze wrzenia cieczy pod danym ciśnieniem, gdy się znią nie kontaktuje. S. p. jest
 • Definicja Jądrowa Spektroskopia Co to jest obejmuje badania promieniowania emitowanego poprzez jądra atomowe. Obiektem badań s. j. są widma energetyczne: cząstek , cząstek ( elektronów i pozytonów), elektronów ipozytonów
 • Definicja Odrzutu Siła Co to jest strugi na zbiornik, wynikająca zzasady zachowania pędu do układu zbiornik-wypływająca struga (cieczy albo gazu). Jeśli pęd wypływającej strugi wymienia własną wartość, to otę samą
 • Definicja Selen Co to jest ekipy układu okresowego pierwiastków; liczba atomowa 34, masa atomowa 78,96; jest mieszaniną 6 trwałych izotopów; wstanie stałym występuje wkilku odmianach oróżnej gęstości
 • Definicja Lorentzowskie Skrócenie Co to jest zzastosowania przekształceń Lorentza do współrzędnych końców pręta przy pomiarze jego długości, gdy pręt pozostaje wspoczynku wukładzie laboratoryjnym igdy porusza się względem
 • Definicja Lepkości Oporu Siła Co to jest wewnętrznego ( lepkości). Występuje we wszystkich gazach icieczach (płynach) rzeczywistych. Rozpatrując ruch płynu rzeczywistego jako ruch warstwowy, można stwierdzić, iż od
 • Definicja Temperatur Skale Co to jest temperaturze ciała przyporządkować pewną liczbę, określającą, ile razy rozmiar, przyjęta wdanej skali za jednostkę temperatury, mieści się wprzedziale pomiędzy mierzoną
 • Definicja Cieplny Silnik Co to jest energię cieplną na inne rodzaje energii. Działa na zasadzie procesu kołowego. Ciało, wktórym przebiega mechanizm kołowy, nazywa się ciałem roboczym, a sam termin mechanizm kołowy
 • Definicja Samoindukcja Co to jest indukcji elektromagnetycznej, wktórym siła elektromotoryczna powstająca wzamkniętym obwodzie elektrycznym jest spowodowana zmianą strumienia indukcji magnetycznej przenikającego
 • Definicja Słuch Co to jest do odbierania dzięki aparatu słuchowego sygnałów przenoszonych za pośrednictwem fal akustycznych. Uludzi do układu słuchowego zalicza się: ucho zewnętrzne, ucho środkowe
 • Definicja Atomu Energetyczne Stany Co to jest atom, charakteryzowane określoną wartością jego energii całkowitej. Zestaw tych wartości jest zbiorem dyskretnym. Najniższy stan energetyczny atomu nazywany jest stanem
 • Definicja Elektryczny Silnik Co to jest energię elektryczną na energię mechaniczną. Działa na zasadzie oddziaływania pola magnetycznego na przewodnik, wktórym płynie prąd elektryczny. S.e. złożona jest znieruchomej
 • Definicja Spektrograf Co to jest spektralny przyrząd optyczny albo rentgenowski, wktórym otrzymane widmo rejestruje się na kliszy fotograficznej
 • Definicja Rentgenowskie Spektrometry Co to jest spektralne przyrządy rentgenowskie
 • Definicja S Co to jest simens
 • Definicja Seymour Julian Schwinger Co to jest fizyk amerykański, za fundamentalne prace zelektrodynamiki kwantowej dostał Nagrodę Nobla zfizyki w1965 (razem zFeynmanem iTomonagą). Prof. Harvard University
 • Definicja Sem Co to jest siła elektromotoryczna
 • Definicja Siatkówka Co to jest wyściełająca wnętrze oka tkanka wrażliwa na światło
 • Definicja Prymitywna Sieć Co to jest jeden ztypów sieci Bravais'go, wktórym węzły znajdują się jedynie wnarożach komórki elementarnej
 • Definicja Snellius Co to jest matematyk holenderski, prof. uniw. wLejdzie. Pierwszy sformułował prawo załamania światła
 • Definicja Niecentralne Siły Co to jest wszystkie inne siły, które nie mają cech siły centralnej
 • Definicja Simens Co to jest wukładzie SI jednostka przewodnictwa elektrycznego 1S = 1-1 =1A/1V
 • Definicja Prawo Snelliusa Co to jest załamania światła prawa
 • Definicja Solenoid Co to jest cewka zdrutu ostałej grubości nawiniętego równomiernie, tak by na jednostkę długości przypadała zawsze jednakowa liczba uzwojeń
 • Definicja Pola Skalarne Co to jest przestrzeń, wktórej każdemu punktowi jest przypisana pewna wartość jakiejś skalarnej wielkości fizycznej (na przykład temperatury albo potencjału). Zobacz także skalar
 • Definicja Cieczy Powierzchnia Swobodna Co to jest powierzchnia cieczy, która styka się jedynie ze własną parą nasyconą
 • Definicja Islandzki Szpat Co to jest wykazujący cecha zwaną podwójnym załamaniem ( dwójłomnością), która bazuje na tym, iż promień padający na taki kryształ po załamaniu na powierzchni granicznej ulega
 • Definicja Gamma Spektrometry Co to jest przyrządy wykorzystywane do badania widm promieniowania i do pomiaru energii linii widmowych tego promieniowania
 • Definicja Centrowana Przestrzennie Sieć Co to jest jeden ztypów sieci Bravais'go, wktórym węzły znajdują się wnarożach iw środku komórki elementarnej
 • Definicja Spektroskop Co to jest spektralny przyrząd optyczny, wktórym produkowane widma optyczne mogą być obserwowane bezpośrednio. Służący jedynie wzakresie widzialnej części widma
 • Definicja Wyporu Siła Co to jest siła działająca na ciało zanurzone wcieczy albo gazie. Skierowana przeciwnie do siły ciężkości. Zobacz także Archimedesa prawo
 • Definicja Kwarcowe Szkło Co to jest zdwutlenku krzemu SiO2 (krzemionki), charakteryzujący się tym, iż nie pochłania promieniowania nadfioletowego iposiada bardzo mały współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej
 • Definicja Defekt Ego Schottky Co to jest jeden zrodzajów punktowych defektów sieci krystalicznej wynikający zbraku atomu w węźle sieci krystalicznej (tak zwany luka watomowej albo molekularnej strukturze kryształu
 • Definicja L Artur Schawlow Co to jest Nagrody Nobla w1981 (razem z Bloembergenem) za prace wdziedzinie spektroskopii laserowej, współtwórca teoretycznych podstaw działania lasera. Prof. Stanford University. Obiektem
 • Definicja Samar Co to jest ekipy układu okresowego pierwiastków (tak zwany ziemie rzadkie albo lantanowce); liczba atomowa 62, masa atomowa 150,35; jest mieszaniną 6 trwałych izotopów; metal. Służący
 • Definicja Abdus Salam Co to jest Nagrody Nobla zfizyki w1979 (razem z Glashowem i Weinbergiem) za wkład wrozwój teorii oddziaływań pomiędzy cząstkami elementarnymi (zwłaszcza oddziaływań słabych i oddziaływań
 • Definicja Sacharymetr Co to jest polarymetr) wykorzystywany do wyznaczania zawartości cukru wroztworach poprzez pomiar kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła ( płaszczyzna drgań). Kąt skręcenia jest
 • Definicja Efekt Ego Schottky Co to jest bariery potencjału przy powierzchni ciała stałego pod wpływem zewnętrznego pola elektrycznego. Wrezultacie tego minimalizuje się robota wyjścia elektronu iwzrasta wartość prądu
 • Definicja Sejsmologia Co to jest dział geofizyki, którego obiektem jest badanie systemu iprzebiegu trzęsień gruntu (Ziemi, Księżyca
 • Definicja Stożki Segera Co to jest zodpowiednich materiałów ceramicznych oznanej temperaturze mięknięcia, służą do przybliżonego określania temperatury wzakresie 900-2300 K. Zchwilą, gdy mierzona temperatura
 • Definicja Sekunda Co to jest wukładzie SI (i winnych układach miar). To jest czas równy 9 192 631 770 okresów drgań promieniowania odpowiadającego przejściu pomiędzy dwoma poziomami energetycznymi
 • Definicja Scyntylator Co to jest nieorganiczna (na przykład: siarczek cynku, jodek sodu, antracen), wktórej pod wpływem działania promieniowania jonizującego powstają błyski światła ( scyntylacje). S. znajdują
 • Definicja Jądrowe Siły Co to jest siły powiązane zoddziaływaniami wjądrze atomowym, działające pomiędzy nukleonami. Są siłami obardzo krótkim zasięgu działania ograniczonym do rozmiarów jądra atomowego
 • Definicja Zjawisko Seebecka Co to jest opierające na pojawieniu się siły elektromotorycznej wobwodzie elektrycznym, składającym się zdwóch różnych materiałów, gdy ich spojenia mają różne temperatury. Rozmiar siły
 • Definicja Radiowego Odbioru Selektywność Co to jest umiejętność odbiornika radiowego do wydzielania pożądanego sygnału spośród innych sygnałów odbieranych poprzez antenę
 • Definicja Magnetyczne Siły Co to jest siły, których działania doznają ładunek elektryczny wruchu, obiekt przewodnika zprądem albo biegun magnesu w polu magnetycznym
 • Definicja Bradford William Shockley Co to jest Stanforda w Kalifornii, członek National Academy of Sciences. W 1956 dostał (razem z J. Bardeenem i W. H. Brattainem) nagrodę Nobla z fizyki za wynalezienie tranzystora
 • Definicja Sensytometr Co to jest urządzenie do naświetlania próbek materiałów fotograficznych w trakcie badania ich właściwości sensytometrycznych. Zobacz także sensytometria
 • Definicja Sensytometria Co to jest metrologia fotograficzna, tematyka zajmująca się ilościowym badaniem własności światłoczułych materiałów fotograficznych
 • Definicja Sfereolit Co to jest agregat składający się zdużej liczby wydłużonych kryształów ułożonych promieniście względem wspólnego początkowego punktu wzrostu
 • Definicja Widmowe Serie Co to jest występujące w widmach atomowych, odpowiadające przejściom energetycznym elektronów watomie zróżnych stanów startowych na jeden określony poziom końcowy. Najlepiej widoczne
 • Definicja Sferometr Co to jest krzywizny powierzchni różnych wyrobów wszczególności soczewek optycznych. Zasada jego działania opiera się na pomiarze wielkości wysunięcia trzpienia, wywołanego wypukłością albo
 • Definicja Siarka Co to jest ekipy układu okresowego pierwiastków; liczba atomowa 16, masa atomowa 32,064; jest mieszaniną 4 trwałych izotopów; niemetal; istnieje kilka odmian krystalicznych oróżnych
 • Definicja Centrowana Płasko Sieć Co to jest jeden ztypów sieci Bravais'go, wktórym węzły znajdują się wnarożach i wśrodkach wszystkich ścian komórki elementarnej
 • Definicja Odwrotna Sieć Co to jest sieci Bravais'go tytułujemy zestaw punktów, których wektory wodzące mają postać R = k1b1 + k2b2 + k3b3, gdzie k1, k2, k3 są dowolnymi liczbami całkowitymi albo zerem, a wektory b1
 • Definicja Spalinowy Silnik Co to jest silnik cieplny, wktórym ciałem roboczym są spaliny, zaś źródłem ciepła spalane paliwo płynne (olej napędowy, benzyna, ciekły metan
 • Definicja Carnota Silnik Co to jest pracujący woparciu o cykl Carnota. S. C. jest silnikiem odwracalnym iposiada największą sprawność ze wszystkich silników cieplnych = 1 - T1/T2, gdzie T1 znaczy temperaturę
 • Definicja Siegbahn, Karl Manne Georg Co to jest Nagrody Nobla zfizyki w1924 za odkrycie serii M wwidmach rentgenowskich i zjawiska załamania promieni rentgenowskich. Prof. uniw. wLund, Uppsali iSztokholmie, dyr. Instytutu
 • Definicja M Kai Siegbahn Co to jest Nagrody Nobla zfizyki w1981 za badania wdziedzinie spektroskopii fotoelektronów. Prof. uniwersytetu wUppsali. Zajmuje się badaniami wdziedzinie spektroskopii promieniowania
 • Definicja Elektrostatyczna Siła Co to jest siła działająca na nieruchomy ładunek elektryczny w polu elektrostatycznym
 • Definicja Aerodynamiczna Siła Co to jest kiedy jest opływane poprzez ciecz albo gaz (na przykład skrzydło samolotu, śmigło samolotowe albo śruba napędowa okrętu). Spółka akcyjna działają na całą powierzchnię ciała
 • Definicja Indukowana Elektromotoryczna Siła Co to jest powstająca wzamkniętej pętli wykonanej zprzewodnika wwyniku zmiany wczasie wielkości przenikającego tę pętlę strumienia indukcji magnetycznej. Zobacz także Faradaya prawo indukcji
 • Definicja Dośrodkowa Siła Co to jest krzywoliniowym, skierowana prostopadle do toru ruchu ciała, która skutkuje zmianę kierunku wektora prędkości bez zmiany wartości tego wektora. Wrezultacie tor ruchu ciała ulega
 • Definicja Pozorne Siły Co to jest siły bezwładności
 • Definicja Ciężkości Siła Co to jest siła będąca wypadkową przyciągania grawitacyjnego Ziemi isiły odśrodkowej jej ruchu obrotowego. Zobacz także ciężar
 • Definicja Stopień Co to jest jednostki temperatury wdanej skali temperatur na przykład stopień Celsjusza (1 C) wskali Celsjusza albo stopień Kelvina (1 K) wskali Kelvina. Aktualnie jednostką temperatury jest
 • Definicja Elektrodynamiczna Siła Co to jest zprądem wpolu magnetycznym. Na przewodzący prąd elektryczny onatężeniu Ifragment przewodnika l wpolu oindukcji B działa s. e. owartości F = I B sin, gdzie jest kątem zawartym
 • Definicja Sprężysta Quasi Siła Co to jest niesprężystego ( siły sprężystości), która działa na ciało albo pkt. materialny ijest proporcjonalna do wielkości wychylenia od położenia równowagi iskierowana ku temu położeniu
 • Definicja Nośna Siła Co to jest składowa siły aerodynamicznej prostopadła do kierunku ruchu ciała. Wprzypadku skrzydła samolotu lecącego poziomo s. n. jest skierowana pionowo do góry
 • Definicja Magnetoelektryczna Siła Co to jest siła elektrodynamiczna
 • Definicja Grawitacyjne Siły Co to jest siły przyciągające powiązane z oddziaływaniem grawitacyjnym. Są siłami dalekiego zasięgu. Odpowiednikiem s.g. jest siła przyciągania grawitacyjnego Ziemi
 • Definicja Sprężystości Siły Co to jest na działanie sił odkształcających, powodujące powrót ciała do jego pierwotnego kształtu. Są równe co do wartości siłom odkształcającym, lecz przeciwnie do nich skierowane
 • Definicja Skalar Co to jest rozmiar fizyczna, dla wyznaczenia której wystarczy podać jej wartość liczbową. Zobacz także wektor
 • Definicja Zachowawcze Siły Co to jest wyłącznie od początkowego ikońcowego punktu toru, na którym została wykonana. robota s. z. na drodze zamkniętej ma wartość równą zeru. Przykładami s. z. są siły grawitacyjne isiły
 • Definicja Zewnętrznego Tarcia Siły Co to jest siły powstające w trakcie względnego ruchu dwóch stykających się ciał ( tarcie). S.t.z. występują wpłaszczyźnie zetknięcia ciał isą skierowane przeciwnie do ich ruchu
 • Definicja Celsjusza Skala Co to jest zeru odpowiada temperatura punktu potrójnego wody. Jednostka temperatury jeden stopień Celsjusza (1C) jest równa 1/100 części różnicy pomiędzy temperaturą punktu potrójnego wody a
 • Definicja Sklerometr Co to jest twardości ciał stałych poprzez wykonywanie rys na ich powierzchni. Część fundamentalną urządzenia stanowi obciążane ostrze diamentowe. Twardość badanego ciała stałego ocenia się
 • Definicja Skand Co to jest pierwiastek chemiczny zIII ekipy układu okresowego; liczba atomowa 21, masa atomowa 44,956; tworzy jeden izotop trwały; metal
 • Definicja Skalowanie Co to jest pomiarowego na podstawie wskazań otrzymanych zpomiarów wykonanych dla wzorca albo na podstawie porównania wskazań przyrządu pomiarowego iprzyrządu wzorcowego
 • Definicja Układy Skondensowane Co to jest układy fizyczne nie zawierające etapy gazowej, złożone zciał stałych icieczy
 • Definicja Świetlny Strumień Co to jest iloczyn natężenia światła Iemitowanego ze źródła ikąta bryłowego , wgłąb którego wysyłane jest światło = I ( światłość). Wukładzie SI s.ś. jest mierzony w lumenach
 • Definicja Gazu Skraplanie Co to jest ciało zfazy gazowej przechodzi wstan ciekły, zazwyczaj wwyniku oziębienia poniżej temperatury krytycznej ( krytyczny stan). Urządzenia, wktórych przeprowadza się ten mechanizm
 • Definicja Struna Co to jest można wzbudzać drgania poprzeczne. Spotykana wwielu instrumentach muzycznych. Wzbudzana do drgań poprzez uderzenie, szarpnięcie albo pociąganie smyczkiem
 • Definicja Skręcanie Co to jest w konsekwencji przyłożenia do jego końców par sił dających momenty skręcające prostopadłe do przekroju poprzecznego pręta. Wrezultacie s. powstaje wpręcie naprężenie styczne = G
 • Definicja Kierunkowe Słyszenie Co to jest umiejętność ludzi iniektórych zwierząt do określania położenia źródła dźwięku wprzestrzeni, możliwa dzięki posiadaniu dwóch uszu
 • Definicja Słońce Co to jest centralne ciało Układu Słonecznego. Masa S. wynosi 1,99110 30 kg, stanowi 99,866 % masy całego Układu Słonecznego ijest rozłożona ze średnią gęstością 1,41g/cm3
 • Definicja Drgania Strzałka Co to jest max. amplituda drgań fali stojącej
 • Definicja Akustyczne Soczewki Co to jest zbieżności wiązki fal akustycznych. To są bryły wykonane zmateriału, którego współczynnik załamania dla fal akustycznych jest różny od jedności, ograniczone dwoma powierzchniami
 • Definicja Sublimacja Co to jest przemiana polegająca na zmianie stanu skupienia substancji zfazy stałej do etapy lotnej zpominięciem etapy ciekłej. Procesem odwrotnym do s. jest resublimacja
 • Definicja Sód Co to jest układu okresowego pierwiastków; liczba atomowa 11, masa atomowa 22,98; naturalnie tworzy jeden izotop trwały; metal. Służący wmetalurgii, fizyce jądrowej, jako czynnik chłodzący
 • Definicja Magnetyczne Soczewki Co to jest samo zadanie, co soczewki elektrostatyczne, a więc wykorzystywane do zmiany zbieżności wiązek cząstek naładowanych elektrycznie, w szczególności elektronów. Ws.m. wykorzystuje się
 • Definicja Spalanie Co to jest gwałtowna przemiana chemiczna, której towarzyszy wydzielanie się ciepła
 • Definicja Elektrostatyczne Soczewki Co to jest zmiany zbieżności wiązek cząstek naładowanych elektrycznie (elektronów, jonów). Stanowią je odpowiednio uformowane pola elektrostatyczne, których właściwością charakterystyczną
 • Definicja Arnold Sommerfeld Co to jest schemat Bohra budowy atomu. Zdobył uznanie rezultatami badań dotyczącymi struktury widm atomowych, teorii promieniowania rentgenowskiego ielektronowej teorii budowy metali
 • Definicja Sorpcja Co to jest cząstek zotoczenia poprzez ciało stałe albo ciecz. Jeśli wprocesie uczestniczy tylko powierzchnia ciała stałego albo cieczy, mechanizm nosi nazwę adsorpcji. Jeśli pochłanianie
 • Definicja Rentgenowskie Przyrządy Spektralne Co to jest tworzenia ibadania widm promieniowania rentgenowskiego. Elementem analizującym (rozszczepiającym) wiązkę promieniowania rentgenowskiego są kryształy, takie jak: kwarc, kalcyt
 • Definicja Optyczne Przyrządy Spektralne Co to jest tworzenia widm optycznych iich badania. Badane ws. p. o. promieniowanie jest na początku formowane wwiązkę równoległą wkolimatorze, anastępnie rozszczepiane poprzez pryzmat albo
 • Definicja Spektrofotometr Co to jest umożliwiający pomiar natężenia poszczególnych linii widmowych wwytworzonym widmie optycznym sposobem fotometrii. Zasada pomiaru bazuje na porównaniu natężenia danej linii
 • Definicja struktura nadsubtelna linii widmowych Co to jest widmowych na kilka składowych różniących się bardzo nieznacznie długością fali, będące wynikiem oddziaływania momentów magnetycznych elektronów z momentem magnetycznym jądra
 • Definicja Alfa Spektrometry Co to jest urządzenia wykorzystywane do badania rozkładów energetycznych cząstek
 • Definicja Spektrofotometria Co to jest dział spektroskopii obejmujący zagadnienia powiązane zpomiarami fotometrycznymi natężeń linii widmowych w widmach optycznych. Zobacz także fotometria natężeń
 • Definicja Spektrogram Co to jest utrwalony na błonie fotograficznej obraz widma
 • Definicja Optyczny Spektrometr Co to jest wykorzystywany do określania długości fali linii widmowych wwytwarzanych widmach optycznych. Gdyż pomiaru dokonuje się na podstawie bezpośrednich obserwacji, służący jedynie
 • Definicja Jądrowa Synteza Co to jest mechanizm łączenia się jąder pierwiastków lekkich wjądra pierwiastków cięższych ( termojądrowe reakcje syntezy
 • Definicja Siatkowy Spektroskop Co to jest spektralny przyrząd, wktórym urządzeniem rozszczepiającym promieniowanie elektromagnetyczne jest siatka dyfrakcyjna
 • Definicja Interferencyjny Spektroskop Co to jest widmo powstaje wrezultacie interferencji promieni spójnych. Wszystkie, zwyjątkiem pryzmatycznego, spektroskopy są przyrządami interferencyjnymi. S. i. odznaczają się znacząco
 • Definicja Pryzmatyczny Spektroskop Co to jest urządzeniem rozszczepiającym promieniowanie elektromagnetyczne jest pryzmat. Pierwszy s. p. został zbudowany poprzez G. R. Kirchhoffa iR. W. Bunsena w1859
 • Definicja Atomowa Spektroskopia Co to jest obiektem badań są widma atomowe promieniowania elektromagnetycznego wzakresie podczerwieni, widzialnej części widma, nadfioletu ipromieniowania rentgenowskiego. Badanie tych widm
 • Definicja Fizyczne Stałe Co to jest wartościach, które występują jako współczynniki wwyrażeniach matematycznych opisujących fundamentalne prawa fizyczne. Wartości liczbowe s.f. otrzymuje się wyłącznie na podstawie
 • Definicja Obrotu Osie Swobodne Co to jest osie, względem których figura sztywna ma największy albo najmniejszy okres bezwładności
 • Definicja Spin Co to jest elementarnych ijąder atomowych. Długość wektora s. wynosi , gdzie s jest całkowitą albo połówkową liczbą nieujemną, a h stałą Plancka. Termin został wprowadzony w1925 poprzez G. E
 • Definicja Spójność Co to jest ciało oporu siłom rozrywającym, który wynika zwzajemnego przyciągania się cząsteczek albo atomów tej samej substancji wrezultacie działania sił spójności. Największą s. wykazują
 • Definicja Molekularna Spektroskopia Co to jest dział spektroskopii, wktórym obiektem badań są widma molekuł. Woparciu onie wyznacza się strukturę atomową molekuł i wyciąga wnioski dotyczące oddziaływań międzymolekularnych
 • Definicja Metastabilny Stan Co to jest wktórym wartości opisujących go parametrów praktycznie nie zmieniają się wczasie. Układ po zaburzeniu nie wraca do tego samego stanu, lecz do innego, który jest stanem równowagi
 • Definicja Srebro Co to jest pierwiastek chemiczny zIgrupy układu okresowego pierwiastków; liczba atomowa 47, masa atomowa 107,87; złożona jest zdwóch trwałych izotopów; metal szlachetny
 • Definicja Sprężanie Co to jest ciśnienia wukładzie fizycznym (na przykład gazu wzbiorniku). Wzależności od warunków, wjakich przebiega, odznacza się: s. a d ia b a t y c zn e, gdy wczasie zwiększania ciśnienia
 • Definicja Sprawność Co to jest do układów fizycznych przetwarzających energię (przetworników energii takich, jak na przykład: silniki cieplne, silniki elektryczne, generatory, organizmy żywe), który pozwala je
 • Definicja Czynne Optycznie Substancje Co to jest substancje, które posiadają umiejętność skręcania płaszczyzny polaryzacji światła, na przykład kwarc albo roztwór cukru. Zobacz także aktywność optyczna
 • Definicja Sprężystość Co to jest pierwotnego kształtu iwymiarów po ustaniu działania czynnika powodującego odkształcenie ciała. Ciała tracą tę cecha, jeśli czynnik powodujący odkształcenie jest na tyle spory, iż
 • Definicja Stefana-Boltzmanna prawo promieniowania Co to jest pomiędzy ilością energii promieniowania cieplnego , emitowanej wjednostce czasu poprzez jednostkowy obiekt powierzchni ciała idealnie czarnego atemperaturą tego ciała T, które
 • Definicja Termodynamicznej Równowagi Stan Co to jest wktórym wartości opisujących go parametrów są stałe wczasie. Jeśli układ znajduje się ws. r. t. izostanie zniego wyprowadzony poprzez zaburzenie zewnętrzne, to po pewnym czasie od
 • Definicja Zjawisko Starka Co to jest atomowych albo cząsteczkowych linii widmowych pod wpływem działania na atomy albo cząsteczki dostatecznie silnego pola elektrycznego. Zdarzenie, odkryte w1913 poprzez Johannesa
 • Definicja Johannes Stark Co to jest Nagrody Nobla w1919, przyznanej mu za odkrycie efektu Dopplera wprzypadku promieni kanalikowych iodkrycie rozszczepienia linii widmowych wpolu elektrycznym ( Starka zdarzenie
 • Definicja Skupienia Stan Co to jest stan fizyczny substancji zależny od warunków zewnętrznych, wszczególności temperatury iciśnienia. Istnieją trzy s.s.: stały, ciekły igazowy
 • Definicja Statyka Co to jest dział mechaniki poświęcony warunkom równowagi ciał podlegających działaniu sił
 • Definicja Równanie Stanu Co to jest fizycznego znajdującego się w stanie równowagi termodynamicznej przedstawia związek pomiędzy wyznacznikami opisującymi stan tego układu. Równanie Clapeyrona jest r. s. dla gazu
 • Definicja Stokes, Sir George G. Co to jest matematyk ifizyk angielski, autor prac zoptyki ( Stokesa reguła) ihydrodynamiki ( Stokesa prawo
 • Definicja Stereoskop Co to jest wykorzystywany do niezależnej obserwacji prawym ilewym okiem odpowiednich obrazów składowych stereogramu. Pokrycie się tych obrazów daje jeden obraz, który obserwator odbiera jako
 • Definicja Stereofonia Co to jest tworząca wrażenie jego przestrzenności. Wymaga specjalnego metody odbierania, zapisywania iprzekazywania dźwięku na odległość. Do odbierania dźwięku stosuje się zazwyczaj dwa
 • Definicja Otto Stern Co to jest wNiemczech. W1943 dostał Nagrodę Nobla zfizyki za wkład do badań nad uginaniem się wiązek molekularnych na kryształach iza odkrycie momentu magnetycznego protonu. Do 1933 prof
 • Definicja Stop Co to jest substancja ocechach metalu, złożona zdwóch albo więcej metali albo metali iniemetali. Wytworzona wcelu otrzymania materiału ookreślonych właściwościach fizycznych ichemicznych
 • Definicja Prawo Stokesa Co to jest ośrodka ( siłę oporu lepkości) F działającą na kulkę opromieniu r, poruszającą się bez pośpiechu ruchem postępowym zprędkością v, wpłynie o współczynniku lepkości . Szybkość v
 • Definicja Widmowych Linii Struktura Co to jest wzajemne rozmieszczenie linii widmowych w widmie promieniowania elektromagnetycznego
 • Definicja Zjawisko Stroboskopowe Co to jest iż: (1) poruszający się szybkim ruchem okresowym element, obserwowany wsposób nieciągły, sprawia wrażenie nieruchomego albo poruszającego się wiele wolniej; (2) pokazywanie
 • Definicja Oporowe Stopy Co to jest stopy, które posiadają sporą oporność elektryczną właściwą, niewiele zależną od zmian temperatury
 • Definicja Kryształu Struktura Co to jest albo cząsteczek w komórce elementarnej kryształu, na które wpływ wywiera natura występujących pomiędzy nimi wiązań (oddziaływań), wśród których za główne uważane jest wiązania
 • Definicja Magnetyczne Stopy Co to jest stopy, które posiadają właściwości ferromagnetyczne
 • Definicja Ciepła Strumień Co to jest rozmiar odnosząca się do danej powierzchni, określająca liczba ciepła przepływającą poprzez tę powierzchnię wjednostce czasu. Jednostką s. c. wukładzie SI jest wat
 • Definicja Elektrycznego Pola Strumień Co to jest określonej powierzchni, równa iloczynowi pola tej powierzchni, natężenia pola elektrycznego jednorodnego, przenikającego tę powierzchnię, i cosinusa kąta pomiędzy liniami pola
 • Definicja Magnetycznej Indukcji Strumień Co to jest określonej powierzchni, równa iloczynowi pola tej powierzchni i indukcji magnetycznej charakteryzującej jednorodne pole magnetyczne, przenikające poprzez tę powierzchnię, i
 • Definicja Dźwięku Synteza Co to jest otrzymywanie dźwięku złożonego poprzez składanie zdźwięków prostych, a więc tonów. Zobacz także zjawiska akustyczne
 • Definicja Równoległe Siły Co to jest linii równoległych. Wprzypadku pary takich sił ich wypadkowa jest równa ich sumie, gdy mają ten sam zwrot, albo różnicy, gdy są skierowane przeciwnie. Wypadkowa ta działa wzdłuż
 • Definicja Parowy Silnik Co to jest ciałem roboczym jest para wodna, aźródłem ciepła spalane paliwo stałe (węgiel) albo płynne (mazut, ropa ijej pochodne). Istnieją dwa rodzaje s.p.: silnik tłokowy iturbina parowa
 • Definicja Masowa Spektroskopia Co to jest substancji poprzez analizę widma mas atomów icząsteczek wchodzących wjej skład. Wmetodzie tej atomy icząsteczki badanej substancji poddaje się na początku procesowi jonizacji
 • Definicja Sejsmograf Co to jest irejestrowania drgań gruntu, spowodowanych wstrząsami naturalnymi albo spowodowanymi sztucznie. Zasadniczą częścią składową s. jest ciężarek zawieszony tak, iż tworzy określony
 • Definicja Potencjalne Siły Co to jest siły, dla których istnieje pewna funkcja współrzędnych, zwana potencjałem, taka, iż wzięty ze znakiem przeciwnym gradient tej funkcji jest równy sile
 • Definicja Maria Curie Skłodowska Co to jest pracowała we Francji, była profesorem Sorbony idyrektorem Instytutu Radowego wParyżu. Prowadziła badania zdziedziny fizyki ichemii. W1903 za odkrycie promieniotwórczości
 • Definicja Metali Napięciowy Szereg Co to jest wcześniejszy metal przy zetknięciu się zktórymś znastępnych elektryzuje się dodatnio. Szereg ten jest następujący: Al, Zn, Sn, Cd, Pb, Sb, Bi, Hg, Fe, Cu, Ag, Au, Pt, Pd. Zobacz
 • Definicja Szkła Co to jest owłaściwościach mechanicznych zbliżonych do ciała stałego, pozyskiwane poprzez dostatecznie szybkie schładzanie ich etapy ciekłej. Wtrakcie procesu schładzania lepkość etapy
 • Definicja Wewnętrznego Tarcia Siły Co to jest siły powstające w wyniku przesuwania się części tego samego ciała ( siła oporu lepkości). Najczęściej występują przy ruchu cieczy igazów. Zobacz także lepkość
 • Definicja Stront Co to jest pierwiastek chemiczny zII ekipy układu okresowego pierwiastków, liczba atomowa 38, masa atomowa 87,62; jest mieszaniną 4 trwałych izotopów
 • Definicja Synchrotron Co to jest nadawania cząstkom elementarnym (elektronom, protonom) bardzo wysokich energii dzięki odpowiedniego układu zmiennych zsynchronizowanych pól elektrycznych imagnetycznych. Wukładzie
 • Definicja siły van der Waalsa Co to jest drobinami cieczy albo gazu wmodelu van der Waalsa. Siła v.d.W. oddziaływania pomiędzy dwoma drobinami jest sumą siły przyciągającej iodpychającej. Obydwie te siły są siłami
 • Definicja Coriolisa Siła Co to jest wobracającym się (nieinercjalnym) układzie odniesienia. Prostopadła do prędkości ciała wtym układzie ido osi obrotu układu. Liczbowo równa podwojonemu iloczynowi masy ciała, jego
 • Definicja Spektroskopia Co to jest zbadaniami budowy jąder atomowych, atomów, cząsteczek i oddziaływania pomiędzy tworzącymi je składnikami. Podstawę tych badań stanowi badanie widm promieniowania
 • Definicja Elektromotoryczna Siła Co to jest działania przyczyn powodujących przepływ prądu elektrycznego wobwodzie. Źródłami SEM są urządzenia przetwarzające energię pochodzenia nieelektrycznego (mechaniczną, chemiczną
 • Definicja Stroboskop Co to jest stroboskopowym przyrząd do obserwacji ciał wszybkozmiennym ruchu okresowym, umożliwiający pomiar częstości ruchu. Zasada działania s. bazuje na oświetlaniu znajdującego się wruchu
 • Definicja Steradian Co to jest bryłowego. 1 sr jest równy kątowi bryłowemu owierzchołku wśrodku sfery, który wycina na tej sferze region opowierzchni równej kwadratowi jej promienia. Pełny kąt bryłowy jest
 • Definicja Molekuły Swobody Stopnie Co to jest energii poprzez molekułę. Molekuła jednoatomowa może gromadzić energię jedynie wformie energii kinetycznej, posiadającej trzy składniki, każdy związany zjedną ztrzech składowych
 • Definicja Bezwładności Siły Co to jest analizie ruchu w nieinercjalnym układzie odniesienia (poruszającym się ruchem przyspieszonym). S.b., rozważana wodniesieniu do ciała omasie m, jest liczbowo równa iloczynowi masy
 • Definicja Sedymentacja Co to jest rozproszonej ( układ dyspersyjny) wpolu grawitacyjnym albo polu siły odśrodkowej, spowodowane różnicą gęstości tej etapy iośrodka dyspersyjnego. S. może wywołać rozwarstwienie

Co to znaczy Fizyka pojęcia

Spis pojęć z przedmiotu fizyka. Eksperymenty fizyczne i przykłady. Definicje z fizyki. Wszystkie prawa, zasady fizyki. Tłumaczenie zasad i praw z przykładami.

Definicja Sedymentacja, Siły Bezwładności, Stopnie Swobody Molekuły, Steradian, Stroboskop, Siła Elektromotoryczna, Spektroskopia, Siła Coriolisa, Siły Van Der Waalsa co to znaczy.

Słownik Sedymentacja, Siły Bezwładności, Stopnie Swobody Molekuły co to jest.