TENSOMETRYCZNY CZUJNIK co to jest
Tensometryczny Czujnik, Tranzystor, Tryboluminescencja, Trybometria, Tekstura, Tlen.

Definicje fizyka T

 • Definicja T Informacje tesla co to jest.
 • Definicja T Informacje tona definicja.
 • Definicja J Igor Tamm Informacje Nagrody Nobla zfizyki w1958 (razem z Czerenkowem iFrankiem) za powstanie teorii zjawiska emisji światła poprzez elektrony przenikające ośrodki materialne zbardzo sporymi co znaczy.
 • Definicja Wewnętrzne Tarcie Informacje lepkość słownik.
 • Definicja Wrzenia Temperatura Informacje temperatura cieczy, wktórej ciśnienie jej pary nasyconej nad płaską powierzchnią rozdziału faz jest równe ciśnieniu zewnętrznemu. Zobacz także wrzenie znaczenie.
 • Definicja Evangelista F Torricelli Informacje matematyk ifizyk włoski. Zbudował barometr rtęciowy ipokazał, iż powietrze atmosferyczne wywiera ciśnienie czym jest.
 • Definicja Torsjometr Informacje urządzenie do pomiaru momentu siły co to jest.
 • Definicja Trajektoria Informacje tor ruchu definicja.
 • Definicja Reakcje Termojądrowe Informacje jąder atomów pierwiastków lekkich (wodór, jego izotopy, hel, lit) wjądra pierwiastków cięższych, wymagający bardzo wysokich temperatur. Gdyż dodatnio naładowane jądra odpychają co znaczy.
 • Definicja Niskie Temperatury Informacje umownie przyjmuje się, iż to są temperatury niższe od temperatury wrzenia ciekłego powietrza (80 K słownik.
 • Definicja Fenomenologiczna Termodynamika Informacje zjawiska cieplne bada się bez wnikania wwewnętrzna budowę ciał. Fundamentalne twierdzenia t.f., tak zwany zasady termodynamiki, stanowią uogólnienie wyników bardzo wielu znaczenie.
 • Definicja Teleskop Informacje instrument optyczny służący do obserwacji astronomicznych czym jest.
 • Definicja Przepływ Turbulentny Informacje przepływ wirowy co to jest.
 • Definicja Transuranowce Informacje promieniotwórcze pierwiastki chemiczne oliczbach atomowych większych od liczby atomowej uranu 92 definicja.
 • Definicja Tryt Informacje promieniotwórczy izotop wodoru co znaczy.
 • Definicja Tęcza Informacje watmosferze, opierające na powstawaniu koncentrycznych łuków obarwach od fioletowej do czerwonej na ścianach deszczu od strony, zktórej są one oświetlane poprzez Słońce. W łuku t słownik.
 • Definicja Podstawowy Ton Informacje ton onajniższej częstotliwości ze wszystkich tonów, jakie może emitować dany układ akustyczny znaczenie.
 • Definicja Termometry Informacje temperatury woparciu ozmiany określonego wyznacznika (zwanego termometrycznym) ciała termometrycznego. Fundamentalne typy t. to: 1) t. r o z s z e r z a l n o- ś c i o w e c i e c czym jest.
 • Definicja Topnienie Informacje wwyniku której krystaliczne ciało stałe przechodzi wciecz. T. bazuje na osłabieniu wiązań międzyatomowych, wymaga więc dostarczenia pewnej ilości energii zwanej ciepłem t., by co to jest.
 • Definicja Tellur Informacje ekipy układu okresowego pierwiastków, liczba atomowa 52, masa atomowa 127,60; jest mieszaniną 8 trwałych izotopów; metal. Służący jako katalizator i do barwienia szkła definicja.
 • Definicja Drgań Tłumienie Informacje zmniejszanie amplitudy drgań układu drgającego wwyniku rozpraszania energii na tarcie albo poprzez wysyłanie fal co znaczy.
 • Definicja Tarcie Informacje trakcie względnego ruchu dwóch stykających się ciał. Siła oporu występująca wpłaszczyźnie zetknięcia ciał iskierowana przeciwnie do ich ruchu nazywa się siłą tarcia zewnętrznego słownik.
 • Definicja Bezwzględnego Zera Temperatura Informacje od temperatury punktu potrójnego wody. Wt.z.b. każdy układ złożony zwielu cząstek przyjmuje najniższą energię. Wszystkie substancje zwyjątkiem helu wt.z.b. występują wstanie znaczenie.
 • Definicja Lorentza Transformacja Informacje Lorentza przekształcenie czym jest.
 • Definicja William Thomson Informacje prace stanowią ważny wkład do podstaw termodynamiki: opracował bezwzględną skalę temperatur, podał jedno ze sformułowań drugiej zasady termodynamiki, wprowadził definicja energii co to jest.
 • Definicja Thomson, Sir George Paget Informacje Davissonem dostał w1937 Nagrodę Nobla zfizyki za doświadczalne odkrycie zjawiska dyfrakcji elektronów na kryształach. Prof. uniw. wAberdeen, Londynie iCambridge definicja.
 • Definicja Tor Informacje chemiczny zgrupy aktynowców, liczba atomowa 90, masa atomowa 232,038; znane są izotopy oliczbach masowych od 223 do 235; metal. Służący do produkcji lamp rentgenowskich iosłon co znaczy.
 • Definicja Thomson, Sir Joseph John Informacje fizyk angielski, w1906 dostał Nagrodę Nobla za odkrycie elektronu. Prof. idyr. Cavendish Laboratory. Prowadził badania wdziedzinie budowy materii istruktury elektryczności słownik.
 • Definicja Tytan Informacje ekipy układu okresowego pierwiastków; liczba atomowa 22, masa atomowa 47,9; występuje wpostaci 5 izotopów naturalnych. Jest lekkim metalem obardzo dobrych właściwościach znaczenie.
 • Definicja Zasady Termodynamiki Informacje podstawę termodynamiki fenomenologicznej. P i e r w s z a z.t. wyraża prawo zachowania energii dla układów termodynamicznych. W myśl tej zasady ciepło Q dostarczone układowi jest czym jest.
 • Definicja Hydrauliczny Taran Informacje urządzenie do podnoszenia wody na wyższy poziom co to jest.
 • Definicja Tensometr Informacje przyrząd wykorzystywany do pomiaru odkształceń liniowych, jakich doznają ciała pod wpływem czynników zewnętrznych definicja.
 • Definicja Siła Termoelektryczna Informacje SEM powstająca wzjawisku Seebecka co znaczy.
 • Definicja Benjamin Sir Thompson Informacje fizyk amerykański pracujący wEuropie, stworzył podstawy kinetycznej teorii ciepła słownik.
 • Definicja Termostrykcja Informacje zdarzenie odkształcenia, jakiego pod wpływem temperatury doznają ferromagnetyki, ferrimagnetyki i antyferromagnetyki znaczenie.
 • Definicja Teodolit Informacje zamocowanej tak, by mogła się obracać wokół osi poziomej ipionowej; kąty skręcenia lunety wkażdej zpłaszczyzn można odczytywać na odpowiednich skalach. T. służy do pomiaru kątów czym jest.
 • Definicja Tal Informacje ekipy układu okresowego pierwiastków, liczba atomowa 81, masa atomowa 204,37; jest mieszaniną 2 trwałych izotopów; metal. Służący jako bonus do zwiększania twardości ołowiu. W co to jest.
 • Definicja Tantal Informacje ekipy układu okresowego pierwiastków, liczba atomowa 73, masa atomowa 180,948; jest mieszaniną 2 trwałych izotopów; jest metalem. Służący jako bonus przy produkcji stali definicja.
 • Definicja Tachometr Informacje przyrząd wykorzystywany do pomiaru prędkości kątowej co znaczy.
 • Definicja Barwna Temperatura Informacje woparciu o prawo przesunięć Wiena na podstawie pomiaru długości fali odpowiadającej maksimum umiejętności emisyjnej źródła promieniowania cieplnego. Zobacz także pirometry słownik.
 • Definicja Bezwzględna Temperatura Informacje bezwzględnej temperatury, dobranej tak, iż teoretycznie najniższa temperatura wypada najpierw tej skali. Znaczy się ją 0 K inazywa temperaturą zera bezwzględnego znaczenie.
 • Definicja Technet Informacje promieniotwórczy pierwiastek chemiczny zVII ekipy układu okresowego pierwiastków liczbie atomowej 43. Znanych jest 15 izotopów t. oliczbach masowych od 92 do 105. T. jest metalem czym jest.
 • Definicja Temperatura Informacje termometrycznego danego termometru, gdy znajduje się on wstanie równowagi cieplnej zukładem, którego temperatura jest mierzona. Z punktu widzenia atomowej budowy materii t. jest co to jest.
 • Definicja Ton Informacje proste drganie akustyczne, którego wykresem jest sinusoida definicja.
 • Definicja Topnienia Temperatura Informacje substancji zciała stałego wciecz ( topnienie). Gdyż topnienie jest powiązane ze zrywaniem części wiązań międzyatomowych, t.t. zależy silnie od natury tych wiązań. Najniższą t.t co znaczy.
 • Definicja Terb Informacje ekipy pobocznej układu okresowego pierwiastków (skandowce), zaliczany do lantanowców; liczba atomowa 65, masa atomowa 158,92; ma jeden izotop trwały, znane są 24 izotopy nietrwałe słownik.
 • Definicja teoria Bohra budowy atomu Informacje atom Bohra znaczenie.
 • Definicja Zjawiska Termoelektryczne Informacje zjawiska, ukazujące związek pomiędzy procesami elektrycznymi icieplnymi. Do z.t. należą zjawiska: Peltiera, Seebecka i Thomsona czym jest.
 • Definicja Rosy Punktu Temperatura Informacje otoczenia temperatura ciała, wktórej para nienasycona wodny zawartej wpowietrzu staje się parą nasyconą izaczyna się kondensować na jego powierzchni. Obniżając bez pośpiechu co to jest.
 • Definicja Termistor Informacje który charakteryzuje się nieliniową zależnością oporności od temperatury. Służący do pomiarów temperatury ikompensacji temperaturowych zmian oporności wobwodach elektrycznych definicja.
 • Definicja Statystyczna Termodynamika Informacje zjawiska cieplne zachodzące wukładach fizycznych bada się wpowiązaniu zwłasnościami cząsteczek, zktórych zbudowane są ciała wchodzące wskład układu i wpowiązaniu znaturą co znaczy.
 • Definicja Termobimetal Informacje siebie itrwale połączonych dwóch pasków wykonanych zmetali oróżnych liniowych współczynnikach rozszerzalności cieplnej. Ogrzewany albo oziębiany ulega odkształceniu. Używany słownik.
 • Definicja Układ Termodynamiczny Informacje się do zasad termodynamiki. Stan u.t. opisuje się dzięki pewnych parametrów (zwanych także zmiennymi termodynamicznymi), zktórych fundamentalne to: temperatura, ciśnienie znaczenie.
 • Definicja Termodynamika Informacje zjawisk cieplnych zachodzących wukładach makroskopowych. W zależności od zakresu isposobów badań rozróżnia się termodynamikę fenomenologiczną i termodynamikę statystyczną. T czym jest.
 • Definicja Termopara Informacje półprzewodników, najczęściej wpostaci drutów albo prętów, opołączonych zjednej strony końcach, wktórym powstaje SEM, jeśli złączone końce mają inną temperaturę niż pozostałe dwa co to jest.
 • Definicja Termoogniwo Informacje termopara definicja.
 • Definicja Termoregulator Informacje utrzymywania temperatury na stałym założonym poziomie lub zmieniania jej wokreślony sposób. Najczęściej jego robota bazuje na wyłączaniu grzejnika dostarczającego ciepło do układu co znaczy.
 • Definicja Termoluminescencja Informacje luminescencja wywołana ogrzewaniem substancji, wzbudzonej przedtem poprzez naświetlanie światłem lub promieniowaniem jonizującym słownik.
 • Definicja Termometria Informacje zpomiarami temperatury, obejmujący klasyfikację skal temperatur ijednostek temperatury, techniki imetody pomiaru temperatury, budowę termometrów, sposoby ich skalowania znaczenie.
 • Definicja Termoelement Informacje termoogniwo, termopara czym jest.
 • Definicja Termos Informacje naczynie opodwójnych ścianach, spomiędzy których wypompowano powietrze, zapewniające bardzo niezłą izolację termiczną wnętrza naczynia co to jest.
 • Definicja Termoemisja Informacje emisja elektronów albo jonów zciała pod wpływem wysokiej temperatury definicja.
 • Definicja Zjawisko Tyndalla Informacje zdarzenie rozpraszania światła na małych cząstkach, takich jak mgła albo dym wpowietrzu lub zawiesiny koloidalne wcieczach co znaczy.
 • Definicja Termostat Informacje urządzenie utrzymujące układ wstałej temperaturze dzięki odpowiedniej izolacji termicznej isystemom grzania ichłodzenia regulowanych termoregulatorami słownik.
 • Definicja Tesla Informacje magnetycznej wukładzie SI; to jest indukcja jednorodnego pola magnetycznego, wktórym strumień indukcji magnetycznej 1 Wb przenika poprzez 1 m2 powierzchni prostopadłej do kierunku znaczenie.
 • Definicja Mostek Thomsona Informacje układ do pomiaru małych oporności (od 10-6 do 1 czym jest.
 • Definicja Tona Informacje jednostka masy równa 1000 kg co to jest.
 • Definicja Ting, Samuel C. C. Informacje fizyk amerykański pochodzenia chińskiego, w1976 laureat Nagrody Nobla zfizyki za odkrycie ważnej cząstki elementarnej (J/), razem z Richterem definicja.
 • Definicja Zjawisko Thomsona Informacje termoelektrycznych opierające na wydzieleniu albo pochłanianiu ciepła na całej długości jednorodnego, przewodzącego prąd elektryczny przewodnika, gdzie istnieje gradient co znaczy.
 • Definicja Itiro Sin Tomonaga Informacje Feynmanem i Schwingerem dostał Nagrodę Nobla zfizyki za fundamentalne prace wdziedzinie elektrodynamiki kwantowej. Prof. uniw. wTokio. Autor wielu prac zfizyki jądrowej słownik.
 • Definicja Galileusza Transformacja Informacje Galileusza przekształcenia znaczenie.
 • Definicja Hard Charles Townes Informacje dostał Nagrodę Nobla zfizyki za podstawowe prace zdziedziny elektroniki kwantowej, które doprowadziły do skonstruowania oscylatorów iwzmacniaczy pracujących na zasadzie masera czym jest.
 • Definicja Toroid Informacje zwojnica kołowa, wytwarzająca pole magnetyczne ozamkniętych liniach tworzących okręgi co to jest.
 • Definicja Tor Informacje pozaukładowa jednostka ciśnienia; ciśnienie wywierane poprzez słup rtęci owysokości 1mm; 1Tr = 1 mm Hg = 133,322 Pa definicja.
 • Definicja Wzór Torricellego Informacje wzór pokazujący związek pomiędzy prędkością v wypływu cieczy zotworu znajdującego się na głębokości h od poziomu cieczy wotwartym naczyniu; , gdzie g jest przyspieszeniem ziemskim co znaczy.
 • Definicja Ruchu Tor Informacje linia geometryczna, po której porusza się pkt. materialny wdanym układzie odniesienia słownik.
 • Definicja Tul Informacje pierwiastek chemiczny III ekipy układu okresowego pierwiastków; liczba atomowa 69, masa atomowa 168,934; występuje wpostaci jednego izotopu naturalnego; metal znaczenie.
 • Definicja Prąd Trójfazowy Informacje prąd otrzymywany zgeneratora, którego wirnik ma trzy identyczne uzwojenia przesunięte względem siebie o120 czym jest.
 • Definicja Trioda Informacje próżniowa lampa elektronowa otrzech elektrodach, wykorzystywana do wzmacniania sygnałów elektrycznych, wzastosowaniach elektronicznych zastąpiona poprzez tranzystor co to jest.
 • Definicja Barw Trójkąt Informacje wszystkich barw. W narożach t. b. znajdują się barwy fundamentalne (czerwona, zielona iniebieska), aw jego polu barwy, które powstają zich zmieszania wodpowiednich proporcjach definicja.
 • Definicja Aerodynamiczne Tunele Informacje sposób powietrze opływa różnego kształtu elementy. Badania tego rodzaju mają na celu minimalizowanie oporów powietrza, występujących w trakcie ruchu samolotu, rakiety albo pojazdu co znaczy.
 • Definicja Turbina Informacje pędu, jaki niesie ze sobą strumień cieczy (turbina wodna) albo gazu (turbina gazowa albo parowa), jest wykorzystana do wykonania pracy mechanicznej. Najogólniej turbina zbudowana słownik.
 • Definicja Zjawisko Tunelowe Informacje którego cząstka (elektron, cząstka ) może przeniknąć poprzez barierę potencjału wyższą od jej energii kinetycznej. Nie to jest możliwe wprzypadku mechaniki klasycznej, zgodnie znaczenie.
 • Definicja Transformator Informacje energii zmiennego prądu elektrycznego poprzez sprzężenie indukcyjne. Najprostszy t. złożona jest zdwóch uzwojeń nawiniętych na wspólny rdzeń zmateriału odużej przenikalności czym jest.
 • Definicja Pomiarowe Przyrządy Termoelektryczne Informacje pomiaru natężenia albo napięcia zmiennego prądu elektrycznego. Zbudowane są zgrzejnika, poprzez który płynie mierzony prąd ipozostającej znim wkontakcie termicznym termopary co to jest.
 • Definicja Tlen Informacje ekipy układu okresowego pierwiastków; liczba atomowa 8, masa atomowa 15,9994; jest mieszaniną 3 trwałych izotopów; gaz wwarunkach normalnych. Konieczny do życia dla większości definicja.
 • Definicja Tekstura Informacje przestrzenna ziaren krystalicznych, zktórych zbudowane jest ciało polikrystaliczne. Wdrutach t. manifestuje się uporządkowaniem ziaren krystalicznych wtaki sposób, iż ten sam co znaczy.
 • Definicja Trybometria Informacje ekipa metod pomiarowych służących wpomiarach sił tarcia zewnętrznego słownik.
 • Definicja Tryboluminescencja Informacje występująca w trakcie rozcierania albo łupania pewnych kryształów luminescencja, którą wywołują wyładowania elektryczne, spowodowane elektryzowaniem się rozłamywanych kryształów znaczenie.
 • Definicja Tranzystor Informacje wykorzystywane do wzmacniania przebiegów elektrycznych. Odznacza się trzy fundamentalne przedmioty t.: emiter, bazę ikolektor. W zależności od typu t. różnią się budową czym jest.
 • Definicja Czujnik Tensometryczny Informacje na odkształcenie ciała. Powszechnie służące są czujniki oporowe. Czujnik taki złożona jest zcienkiego drutu oporowego przyklejonego do paska papieru, który nakleja się na co to jest.

Co to znaczy Fizyka pojęcia

Spis pojęć z przedmiotu fizyka. Eksperymenty fizyczne i przykłady. Definicje z fizyki. Wszystkie prawa, zasady fizyki. Tłumaczenie zasad i praw z przykładami.

Definicja Tensometryczny Czujnik, Tranzystor, Tryboluminescencja, Trybometria, Tekstura, Tlen, Termoelektryczne Przyrządy Pomiarowe, Transformator, Tunelowe Zjawisko co to znaczy.

Słownik Tensometryczny Czujnik, Tranzystor, Tryboluminescencja co to jest.