TENSOMETRYCZNY CZUJNIK co to jest
Tensometryczny Czujnik, Tranzystor, Tryboluminescencja, Trybometria, Tekstura, Tlen.

Definicje fizyka T

 • Definicja T Co to jest tesla
 • Definicja t Co to jest tona
 • Definicja Tamm, Igor J Co to jest Nagrody Nobla zfizyki w1958 (razem z Czerenkowem iFrankiem) za powstanie teorii zjawiska emisji światła poprzez elektrony przenikające ośrodki materialne zbardzo sporymi
 • Definicja tarcie wewnętrzne Co to jest lepkość
 • Definicja temperatura wrzenia Co to jest temperatura cieczy, wktórej ciśnienie jej pary nasyconej nad płaską powierzchnią rozdziału faz jest równe ciśnieniu zewnętrznemu. Zobacz także wrzenie
 • Definicja Evangelista\. Torricelli, F Co to jest matematyk ifizyk włoski. Zbudował barometr rtęciowy ipokazał, iż powietrze atmosferyczne wywiera ciśnienie
 • Definicja torsjometr Co to jest urządzenie do pomiaru momentu siły
 • Definicja trajektoria Co to jest tor ruchu
 • Definicja termojądrowe reakcje Co to jest jąder atomów pierwiastków lekkich (wodór, jego izotopy, hel, lit) wjądra pierwiastków cięższych, wymagający bardzo wysokich temperatur. Gdyż dodatnio naładowane jądra odpychają
 • Definicja temperatury niskie Co to jest umownie przyjmuje się, iż to są temperatury niższe od temperatury wrzenia ciekłego powietrza (80 K
 • Definicja termodynamika fenomenologiczna Co to jest zjawiska cieplne bada się bez wnikania wwewnętrzna budowę ciał. Fundamentalne twierdzenia t.f., tak zwany zasady termodynamiki, stanowią uogólnienie wyników bardzo wielu
 • Definicja teleskop Co to jest instrument optyczny służący do obserwacji astronomicznych
 • Definicja turbulentny przepływ Co to jest przepływ wirowy
 • Definicja transuranowce Co to jest promieniotwórcze pierwiastki chemiczne oliczbach atomowych większych od liczby atomowej uranu 92
 • Definicja tryt Co to jest promieniotwórczy izotop wodoru
 • Definicja tęcza Co to jest watmosferze, opierające na powstawaniu koncentrycznych łuków obarwach od fioletowej do czerwonej na ścianach deszczu od strony, zktórej są one oświetlane poprzez Słońce. W łuku t
 • Definicja ton podstawowy Co to jest ton onajniższej częstotliwości ze wszystkich tonów, jakie może emitować dany układ akustyczny
 • Definicja termometry Co to jest temperatury woparciu ozmiany określonego wyznacznika (zwanego termometrycznym) ciała termometrycznego. Fundamentalne typy t. to: 1) t. r o z s z e r z a l n o- ś c i o w e c i e c
 • Definicja topnienie Co to jest wwyniku której krystaliczne ciało stałe przechodzi wciecz. T. bazuje na osłabieniu wiązań międzyatomowych, wymaga więc dostarczenia pewnej ilości energii zwanej ciepłem t., by
 • Definicja tellur Co to jest ekipy układu okresowego pierwiastków, liczba atomowa 52, masa atomowa 127,60; jest mieszaniną 8 trwałych izotopów; metal. Służący jako katalizator i do barwienia szkła
 • Definicja tłumienie drgań Co to jest zmniejszanie amplitudy drgań układu drgającego wwyniku rozpraszania energii na tarcie albo poprzez wysyłanie fal
 • Definicja tarcie Co to jest trakcie względnego ruchu dwóch stykających się ciał. Siła oporu występująca wpłaszczyźnie zetknięcia ciał iskierowana przeciwnie do ich ruchu nazywa się siłą tarcia zewnętrznego
 • Definicja temperatura zera bezwzględnego Co to jest od temperatury punktu potrójnego wody. Wt.z.b. każdy układ złożony zwielu cząstek przyjmuje najniższą energię. Wszystkie substancje zwyjątkiem helu wt.z.b. występują wstanie
 • Definicja transformacja Lorentza Co to jest Lorentza przekształcenie
 • Definicja Thomson, William Co to jest prace stanowią ważny wkład do podstaw termodynamiki: opracował bezwzględną skalę temperatur, podał jedno ze sformułowań drugiej zasady termodynamiki, wprowadził definicja energii
 • Definicja Thomson, Sir George Paget Co to jest Davissonem dostał w1937 Nagrodę Nobla zfizyki za doświadczalne odkrycie zjawiska dyfrakcji elektronów na kryształach. Prof. uniw. wAberdeen, Londynie iCambridge
 • Definicja tor Co to jest chemiczny zgrupy aktynowców, liczba atomowa 90, masa atomowa 232,038; znane są izotopy oliczbach masowych od 223 do 235; metal. Służący do produkcji lamp rentgenowskich iosłon
 • Definicja Thomson, Sir Joseph John Co to jest fizyk angielski, w1906 dostał Nagrodę Nobla za odkrycie elektronu. Prof. idyr. Cavendish Laboratory. Prowadził badania wdziedzinie budowy materii istruktury elektryczności
 • Definicja tytan Co to jest ekipy układu okresowego pierwiastków; liczba atomowa 22, masa atomowa 47,9; występuje wpostaci 5 izotopów naturalnych. Jest lekkim metalem obardzo dobrych właściwościach
 • Definicja termodynamiki zasady Co to jest podstawę termodynamiki fenomenologicznej. P i e r w s z a z.t. wyraża prawo zachowania energii dla układów termodynamicznych. W myśl tej zasady ciepło Q dostarczone układowi jest
 • Definicja taran hydrauliczny Co to jest urządzenie do podnoszenia wody na wyższy poziom
 • Definicja tensometr Co to jest przyrząd wykorzystywany do pomiaru odkształceń liniowych, jakich doznają ciała pod wpływem czynników zewnętrznych
 • Definicja termoelektryczna siła Co to jest SEM powstająca wzjawisku Seebecka
 • Definicja Thompson, Sir Benjamin Co to jest fizyk amerykański pracujący wEuropie, stworzył podstawy kinetycznej teorii ciepła
 • Definicja termostrykcja Co to jest zdarzenie odkształcenia, jakiego pod wpływem temperatury doznają ferromagnetyki, ferrimagnetyki i antyferromagnetyki
 • Definicja teodolit Co to jest zamocowanej tak, by mogła się obracać wokół osi poziomej ipionowej; kąty skręcenia lunety wkażdej zpłaszczyzn można odczytywać na odpowiednich skalach. T. służy do pomiaru kątów
 • Definicja tal Co to jest ekipy układu okresowego pierwiastków, liczba atomowa 81, masa atomowa 204,37; jest mieszaniną 2 trwałych izotopów; metal. Służący jako bonus do zwiększania twardości ołowiu. W
 • Definicja tantal Co to jest ekipy układu okresowego pierwiastków, liczba atomowa 73, masa atomowa 180,948; jest mieszaniną 2 trwałych izotopów; jest metalem. Służący jako bonus przy produkcji stali
 • Definicja tachometr Co to jest przyrząd wykorzystywany do pomiaru prędkości kątowej
 • Definicja temperatura barwna Co to jest woparciu o prawo przesunięć Wiena na podstawie pomiaru długości fali odpowiadającej maksimum umiejętności emisyjnej źródła promieniowania cieplnego. Zobacz także pirometry
 • Definicja temperatura bezwzględna Co to jest bezwzględnej temperatury, dobranej tak, iż teoretycznie najniższa temperatura wypada najpierw tej skali. Znaczy się ją 0 K inazywa temperaturą zera bezwzględnego
 • Definicja technet Co to jest promieniotwórczy pierwiastek chemiczny zVII ekipy układu okresowego pierwiastków liczbie atomowej 43. Znanych jest 15 izotopów t. oliczbach masowych od 92 do 105. T. jest metalem
 • Definicja temperatura Co to jest termometrycznego danego termometru, gdy znajduje się on wstanie równowagi cieplnej zukładem, którego temperatura jest mierzona. Z punktu widzenia atomowej budowy materii t. jest
 • Definicja ton Co to jest proste drganie akustyczne, którego wykresem jest sinusoida
 • Definicja temperatura topnienia Co to jest substancji zciała stałego wciecz ( topnienie). Gdyż topnienie jest powiązane ze zrywaniem części wiązań międzyatomowych, t.t. zależy silnie od natury tych wiązań. Najniższą t.t
 • Definicja terb Co to jest ekipy pobocznej układu okresowego pierwiastków (skandowce), zaliczany do lantanowców; liczba atomowa 65, masa atomowa 158,92; ma jeden izotop trwały, znane są 24 izotopy nietrwałe
 • Definicja teoria Bohra budowy atomu Co to jest atom Bohra
 • Definicja termoelektryczne zjawiska Co to jest zjawiska, ukazujące związek pomiędzy procesami elektrycznymi icieplnymi. Do z.t. należą zjawiska: Peltiera, Seebecka i Thomsona
 • Definicja temperatura punktu rosy Co to jest otoczenia temperatura ciała, wktórej para nienasycona wodny zawartej wpowietrzu staje się parą nasyconą izaczyna się kondensować na jego powierzchni. Obniżając bez pośpiechu
 • Definicja termistor Co to jest który charakteryzuje się nieliniową zależnością oporności od temperatury. Służący do pomiarów temperatury ikompensacji temperaturowych zmian oporności wobwodach elektrycznych
 • Definicja termodynamika statystyczna Co to jest zjawiska cieplne zachodzące wukładach fizycznych bada się wpowiązaniu zwłasnościami cząsteczek, zktórych zbudowane są ciała wchodzące wskład układu i wpowiązaniu znaturą
 • Definicja termobimetal Co to jest siebie itrwale połączonych dwóch pasków wykonanych zmetali oróżnych liniowych współczynnikach rozszerzalności cieplnej. Ogrzewany albo oziębiany ulega odkształceniu. Używany
 • Definicja termodynamiczny układ Co to jest się do zasad termodynamiki. Stan u.t. opisuje się dzięki pewnych parametrów (zwanych także zmiennymi termodynamicznymi), zktórych fundamentalne to: temperatura, ciśnienie
 • Definicja termodynamika Co to jest zjawisk cieplnych zachodzących wukładach makroskopowych. W zależności od zakresu isposobów badań rozróżnia się termodynamikę fenomenologiczną i termodynamikę statystyczną. T
 • Definicja termopara Co to jest półprzewodników, najczęściej wpostaci drutów albo prętów, opołączonych zjednej strony końcach, wktórym powstaje SEM, jeśli złączone końce mają inną temperaturę niż pozostałe dwa
 • Definicja termoogniwo Co to jest termopara
 • Definicja termoregulator Co to jest utrzymywania temperatury na stałym założonym poziomie lub zmieniania jej wokreślony sposób. Najczęściej jego robota bazuje na wyłączaniu grzejnika dostarczającego ciepło do układu
 • Definicja termoluminescencja Co to jest luminescencja wywołana ogrzewaniem substancji, wzbudzonej przedtem poprzez naświetlanie światłem lub promieniowaniem jonizującym
 • Definicja termometria Co to jest zpomiarami temperatury, obejmujący klasyfikację skal temperatur ijednostek temperatury, techniki imetody pomiaru temperatury, budowę termometrów, sposoby ich skalowania
 • Definicja termoelement Co to jest termoogniwo, termopara
 • Definicja termos Co to jest naczynie opodwójnych ścianach, spomiędzy których wypompowano powietrze, zapewniające bardzo niezłą izolację termiczną wnętrza naczynia
 • Definicja termoemisja Co to jest emisja elektronów albo jonów zciała pod wpływem wysokiej temperatury
 • Definicja Tyndalla zjawisko Co to jest zdarzenie rozpraszania światła na małych cząstkach, takich jak mgła albo dym wpowietrzu lub zawiesiny koloidalne wcieczach
 • Definicja termostat Co to jest urządzenie utrzymujące układ wstałej temperaturze dzięki odpowiedniej izolacji termicznej isystemom grzania ichłodzenia regulowanych termoregulatorami
 • Definicja tesla Co to jest magnetycznej wukładzie SI; to jest indukcja jednorodnego pola magnetycznego, wktórym strumień indukcji magnetycznej 1 Wb przenika poprzez 1 m2 powierzchni prostopadłej do kierunku
 • Definicja Thomsona mostek Co to jest układ do pomiaru małych oporności (od 10-6 do 1
 • Definicja tona Co to jest jednostka masy równa 1000 kg
 • Definicja C\. Ting, Samuel C Co to jest fizyk amerykański pochodzenia chińskiego, w1976 laureat Nagrody Nobla zfizyki za odkrycie ważnej cząstki elementarnej (J/), razem z Richterem
 • Definicja Thomsona zjawisko Co to jest termoelektrycznych opierające na wydzieleniu albo pochłanianiu ciepła na całej długości jednorodnego, przewodzącego prąd elektryczny przewodnika, gdzie istnieje gradient
 • Definicja Tomonaga, Sin-Itiro Co to jest Feynmanem i Schwingerem dostał Nagrodę Nobla zfizyki za fundamentalne prace wdziedzinie elektrodynamiki kwantowej. Prof. uniw. wTokio. Autor wielu prac zfizyki jądrowej
 • Definicja transformacja Galileusza Co to jest Galileusza przekształcenia
 • Definicja Townes, Charles Hard Co to jest dostał Nagrodę Nobla zfizyki za podstawowe prace zdziedziny elektroniki kwantowej, które doprowadziły do skonstruowania oscylatorów iwzmacniaczy pracujących na zasadzie masera
 • Definicja toroid Co to jest zwojnica kołowa, wytwarzająca pole magnetyczne ozamkniętych liniach tworzących okręgi
 • Definicja tor Co to jest pozaukładowa jednostka ciśnienia; ciśnienie wywierane poprzez słup rtęci owysokości 1mm; 1Tr = 1 mm Hg = 133,322 Pa
 • Definicja Torricellego wzór Co to jest wzór pokazujący związek pomiędzy prędkością v wypływu cieczy zotworu znajdującego się na głębokości h od poziomu cieczy wotwartym naczyniu; , gdzie g jest przyspieszeniem ziemskim
 • Definicja tor ruchu Co to jest linia geometryczna, po której porusza się pkt. materialny wdanym układzie odniesienia
 • Definicja tul Co to jest pierwiastek chemiczny III ekipy układu okresowego pierwiastków; liczba atomowa 69, masa atomowa 168,934; występuje wpostaci jednego izotopu naturalnego; metal
 • Definicja trójfazowy prąd Co to jest prąd otrzymywany zgeneratora, którego wirnik ma trzy identyczne uzwojenia przesunięte względem siebie o120
 • Definicja trioda Co to jest próżniowa lampa elektronowa otrzech elektrodach, wykorzystywana do wzmacniania sygnałów elektrycznych, wzastosowaniach elektronicznych zastąpiona poprzez tranzystor
 • Definicja trójkąt barw Co to jest wszystkich barw. W narożach t. b. znajdują się barwy fundamentalne (czerwona, zielona iniebieska), aw jego polu barwy, które powstają zich zmieszania wodpowiednich proporcjach
 • Definicja tunele aerodynamiczne Co to jest sposób powietrze opływa różnego kształtu elementy. Badania tego rodzaju mają na celu minimalizowanie oporów powietrza, występujących w trakcie ruchu samolotu, rakiety albo pojazdu
 • Definicja turbina Co to jest pędu, jaki niesie ze sobą strumień cieczy (turbina wodna) albo gazu (turbina gazowa albo parowa), jest wykorzystana do wykonania pracy mechanicznej. Najogólniej turbina zbudowana
 • Definicja tunelowe zjawisko Co to jest którego cząstka (elektron, cząstka ) może przeniknąć poprzez barierę potencjału wyższą od jej energii kinetycznej. Nie to jest możliwe wprzypadku mechaniki klasycznej, zgodnie
 • Definicja transformator Co to jest energii zmiennego prądu elektrycznego poprzez sprzężenie indukcyjne. Najprostszy t. złożona jest zdwóch uzwojeń nawiniętych na wspólny rdzeń zmateriału odużej przenikalności
 • Definicja termoelektryczne przyrządy pomiarowe Co to jest pomiaru natężenia albo napięcia zmiennego prądu elektrycznego. Zbudowane są zgrzejnika, poprzez który płynie mierzony prąd ipozostającej znim wkontakcie termicznym termopary
 • Definicja tlen Co to jest ekipy układu okresowego pierwiastków; liczba atomowa 8, masa atomowa 15,9994; jest mieszaniną 3 trwałych izotopów; gaz wwarunkach normalnych. Konieczny do życia dla większości
 • Definicja tekstura Co to jest przestrzenna ziaren krystalicznych, zktórych zbudowane jest ciało polikrystaliczne. Wdrutach t. manifestuje się uporządkowaniem ziaren krystalicznych wtaki sposób, iż ten sam
 • Definicja trybometria Co to jest ekipa metod pomiarowych służących wpomiarach sił tarcia zewnętrznego
 • Definicja tryboluminescencja Co to jest występująca w trakcie rozcierania albo łupania pewnych kryształów luminescencja, którą wywołują wyładowania elektryczne, spowodowane elektryzowaniem się rozłamywanych kryształów
 • Definicja tranzystor Co to jest wykorzystywane do wzmacniania przebiegów elektrycznych. Odznacza się trzy fundamentalne przedmioty t.: emiter, bazę ikolektor. W zależności od typu t. różnią się budową
 • Definicja tensometryczny czujnik Co to jest na odkształcenie ciała. Powszechnie służące są czujniki oporowe. Czujnik taki złożona jest zcienkiego drutu oporowego przyklejonego do paska papieru, który nakleja się na

Co to znaczy Fizyka pojęcia

Spis pojęć z przedmiotu fizyka. Eksperymenty fizyczne i przykłady. Definicje z fizyki. Wszystkie prawa, zasady fizyki. Tłumaczenie zasad i praw z przykładami.

Definicja Tensometryczny Czujnik, Tranzystor, Tryboluminescencja, Trybometria, Tekstura, Tlen, Termoelektryczne Przyrządy Pomiarowe, Transformator, Tunelowe Zjawisko co to znaczy.

Słownik Tensometryczny Czujnik, Tranzystor, Tryboluminescencja co to jest.