NAJLEPSZY WYSOKOŚĆ RZUTU co to jest
NAJLEPSZY Wysokość Rzutu Ukośnego, Wektorowe Wielkości Fizyczne, Wiązanie Kowalencyjne, Wielofazowy.

Definicje fizyka W

 • Definicja Elektronowa Wiązka Informacje część strumienia elektronów emitowanych poprzez źródło i uformowana dzięki odpowiedniego układu elektronooptycznego, na przykład w.e. produkowana poprzez działo elektronowe co to jest.
 • Definicja Fizyczna Wielkość Informacje fizycznego, którą można określić ilościowo, a więc zmierzyć. Fizyczne prawa natury prezentowane są najczęściej dzięki matematycznych związków pomiędzy w. f. Rozróżnia się w.f. p o definicja.
 • Definicja Wypór Informacje Archimedesa prawo co znaczy.
 • Definicja Ego Jolly Waga Informacje wyposażona w drugą parę szalek zawieszonych na długich drutach. Dzięki takiej wagi niemiecki fizyk Ph. von Jolly wyznaczył stałą grawitacji z dokładnością większą niż Cavendish słownik.
 • Definicja Więzy Informacje sposobność ruchu układu punktów materialnych w przestrzeni. Przykładami w. są: powierzchnia równi pochyłej, po której toczy się albo ślizga ciało, lub nić, na której zawieszony znaczenie.
 • Definicja Ciepła Wymiana Informacje mechanizm, który zachodzi wówczas, gdy ciała mają sposobność wyrównania swoich temperatur. Metodami w. c. są: unoszenie ciepła, promieniowanie cieplne, przewodnictwo cieplne czym jest.
 • Definicja Steven Weinberg Informacje Massachusetts Institute of Technology i Harvard University, członek Royal Society. Prowadzi prace dotyczące teorii pola i teorii cząstek elementarnych. W 1979 razem z S. Glashowem co oznacza.
 • Definicja Ogólna Teoria Względności Informacje gdzie znajdują się obiekty materialne; jednocześnie współczesna teoria relatywistyczna grawitacji. Podstawy o. t. w. sformułował Einstein w 1916. W teorii tej zdarzenie krzyżówka.
 • Definicja Mieczysław Wolfke Informacje Politechniki Warszawskiej, wykładowca politechniki w Zurychu, członek PAU i Akademii Nauk Technicznych. Był autorem prac z teorii ciepła, badał własności ciał w najniższych najlepszy.
 • Definicja wyładowanie elektryczne w gazie Informacje zdarzenie przepływu prądu elektrycznego w gazie w różnych warunkach, bez i w obecności czynników zewnętrznych wywołujących jonizację atomów albo cząsteczek gazu przykłady.
 • Definicja Wapń Informacje ekipy układu okresowego pierwiastków, liczba atomowa 20, masa atomowa 40,08; naturalny w. złożona jest z 6 izotopów; metal; w. jest bardzo rozpowszechniony w przyrodzie, występuje encyklopedia.
 • Definicja Cieczy Tarcie Wewnętrzne Informacje lepkość jak działa.
 • Definicja Protonowe Wiązanie Informacje pomiędzy atomem wodoru związanym chemicznie z silnie elektroujemnym atomem i innym atomem także o dużej elektroujemności. Odgrywa sporą rolę w oddziaływaniu pomiędzy cząsteczkami czy jest.
 • Definicja Skręceń Waga Informacje do pomiaru małych sił elektrostatycznych ( waga Coulomba), magnetycznych albo grawitacyjnych. W 1789 H. Cavendish wykorzystał w.s. do pomiaru stałej grawitacji. W w.s. Cavendisha pojęcie.
 • Definicja Ciężka Woda Informacje woda, gdzie cząsteczce zamiast atomów wodoru znajdują się atomy deuteru; służąca jako spowalniacz neutronów w reaktorach jądrowych wyjaśnienie.
 • Definicja Translacji Wektor Informacje wektor należący do zbioru wektorów łączących węzły sieci krystalicznej kryształu. Przesunięcie kryształu o w. t. nie wymienia układu atomów w sieci opis.
 • Definicja Wektor Informacje których pierwszy nazywa się początkiem w., a drugi jego końcem; najczęściej spotykaną reprezentacją w. jest odcinek o określonej długości, kierunku i zwrocie. Dzięki w informacje.
 • Definicja W Informacje wat co to jest.
 • Definicja Światła Załamania Współczynnik Informacje własności optyczne ciał przezroczystych. Rozróżnia się dwa w.z.ś. względny i bezwzględny; bezwzględny w.z.ś. to jest relacja prędkości światła w próżni do prędkości światła w definicja.
 • Definicja Ogniwo Westona Informacje jako źródło napięcia odniesienia w elektrycznych pomiarach kompensacyjnych. Elektrodą dodatnią w o.W. jest rtęć pokryta warstwą siarczanu rtęciowego i warstwą siarczanu kadmowego co znaczy.
 • Definicja Rotacyjne Widmo Informacje widmo powiązane ze zmianami ruchu obrotowego cząsteczki słownik.
 • Definicja Krystalicznej Sieci Węzeł Informacje sieć przestrzenna znaczenie.
 • Definicja Przesunięć Prawo Wiena Informacje promieniowania cieplnego ciał, które mówi, iż widmo mocy promieniowania ciała idealnie czarnego (wykres zależności mocy od długości fali emitowanego promieniowania, tak zwany czym jest.
 • Definicja widmo promieniowania ciała doskonale czarnego Informacje ciało idealnie czarne co oznacza.
 • Definicja Swobodny Wektor Informacje wektor należący do klasy wektorów swobodnych, a więc takich, które są równe i mają różne początki krzyżówka.
 • Definicja Iskrowe Wyładowanie Informacje zachodzące nie w całym obszarze pomiędzy elektrodami, ale wzdłuż oddzielnych jasno świecących kanałów, których kształt zależy od przypadkowego rozkładu jonów w gazie. W.i najlepszy.
 • Definicja Podwójna Elektryczna Warstwa Informacje gdzie istnieje przestrzenny rozkład lokalnie nieskompensowanego ładunku elektrycznego. Istnienie w. e. p. skutkuje powstawanie różnicy potencjałów pomiędzy etapami przykłady.
 • Definicja Wien, Wilhelm Karl Werner Informacje politechniki w Akwizgranie i uniwersytetów w Giessen i w Monachium. Badał promieniowanie korpuskularne, wyznaczył relacja ładunku do masy cząstek w promieniach kanalikowych encyklopedia.
 • Definicja Wat Informacje To jest moc, przy której w okresie jednej sekundy realizowana jest robota 1 J, lub to jest moc prądu stałego o natężeniu 1 A, gdy różnica potencjałów pomiędzy końcami przewodnika jak działa.
 • Definicja Mikrofalowe Widmo Informacje widmo z zakresu częstości od 3109 do 31012 Hz, odpowiadające zmianom energii ruchu rotacyjnego cząsteczek czy jest.
 • Definicja Wenus Informacje druga w kolejności od Słońca planeta Układu Słonecznego. Znana w starożytności. Nie posiada naturalnych satelitów pojęcie.
 • Definicja Elektronów Emisja Wtórna Informacje emisja elektronów stymulowana pierwotną wiązką elektronową wyjaśnienie.
 • Definicja Wzroku Wady Informacje nieprawidłowej budowy albo ograniczonej sprawności soczewki ocznej. Podstawowymi w.w. są: krótkowzroczność, dalekowzroczność i astygmatyzm. K r ó t k o- w z r o c z n o ś ć opis.
 • Definicja Wolt Informacje napięcia, potencjału i siły elektromotorycznej, zdefiniowana jako różnica potencjałów na końcach przewodnika, gdzie przy przepływie stałego prądu o natężeniu 1 A wydziela się moc informacje.
 • Definicja Się Ślizgający Wektor Informacje wektor, który można przesuwać wzdłuż prostej, na której leży ten wektor co to jest.
 • Definicja Elektronowa Wyrzutnia Informacje do wytwarzania wiązek elektronowych. Najprostsza w. e. złożona jest z grzanej termicznie katody, która emituje elektrony i anody. Pomiędzy elektrodami przyłożone jest napięcie definicja.
 • Definicja Absorpcyjne Widma Informacje widma, które powstają w skutku przejścia promieniowania elektromagnetycznego poprzez ośrodek pochłaniający promieniowanie co znaczy.
 • Definicja Krytyczne Wartości Informacje ściśle określone wartości parametrów krytycznego stanu układu: temperatura krytyczna, ciśnienie krytyczne i objętość albo gęstość krytyczna słownik.
 • Definicja Atomowe Widma Informacje źródłem są swobodne atomy. W.a. mają strukturę liniową i odpowiadają przejściom między wieloma stanami energetycznymi elektronów w atomie. Linie widmowe dają się uporządkować w znaczenie.
 • Definicja Wrzenie Informacje parę w całej objętości cieczy, w okresie której w jej wnętrzu i na ścianach naczynia powstają pęcherzyki pary nasyconej; występuje, gdy prężność pary nasyconej cieczy jest równa czym jest.
 • Definicja Optycznych Odwzorowań Wady Informacje poprzez soczewki albo układy optyczne. Odznacza się dwa zasadnicze typy w.o.o.: geometryczne i chromatyczne. Geometryczne w.o.o. polegają na zniekształceniu geometrycznym obrazu co oznacza.
 • Definicja Wybuch Informacje reakcja egzotermiczna przebiegająca z bardzo sporą szybkością krzyżówka.
 • Definicja Aerodynamiczna Waga Informacje waga dźwigniowa wykorzystywana do wyznaczania siły nośnej modeli skrzydeł samolotów najlepszy.
 • Definicja Molekularne Wiązki Informacje uformowane dzięki odpowiednich przesłon wiązki atomów albo cząstek służące w bardzo zaawansowanych technologiach wytwarzania układów elektronicznych przykłady.
 • Definicja Townsendowskie Wyładowanie Informacje wyładowanie samoistne, które charakteryzuje niewielka gęstość ładunku przestrzennego pomiędzy elektrodami. Przyrost tego ładunku skutkuje przejście do wyładowania jarzeniowego encyklopedia.
 • Definicja Wszechświat Informacje się w niej znajduje. Badania obserwacyjne W. stanowią element zainteresowań astronomii i astrofizyki, badaniami teoretycznymi zajmuje się kosmologia, tematyka edukacji z jak działa.
 • Definicja wypływ swobodny cieczy z otworów Informacje wypływ cieczy do otoczenia, gdzie panuje ciśnienie atmosferyczne. Szybkość wypływu cieczy ustala się dzięki wzoru Torricellego czy jest.
 • Definicja Emisyjne Widmo Informacje widmo promieniowania emitowanego poprzez dane źródło pojęcie.
 • Definicja Częstotliwości Wielkiej Wyładowanie Informacje wyładowanie elektryczne w gazie spowodowane poprzez pole elektryczne wysokiej częstotliwości wyjaśnienie.
 • Definicja Widzenie Informacje żywe organizmy informacji dotyczących kształtu, barwy, odległości, ruchu i innych cech elementów otoczenia. W. bazuje na odbiorze promieniowania elektromagnetycznego z zakresu tak opis.
 • Definicja wartość liczbowa wielkości fizycznej Informacje liczba będąca ilorazem wartości wielkości fizycznej poprzez jednostkę miary tej wielkości informacje.
 • Definicja Włoskowatość Informacje ustalaniu się poziomu cieczy w bardzo wąskich rurkach (tak zwany kapilarnych albo włoskowatych) niezgodnie z prawem naczyń połączonych. Położenie poziomu cieczy w rurkach co to jest.
 • Definicja Barwne Widzenie Informacje odbierane są sygnały dotyczące barwy. W oku ludzkim za widzenie barwne odpowiedzialne są czopki, które zawierają trzy rodzaje barwników, reagujących na światło o różnej długości definicja.
 • Definicja Wodór Informacje okresowego pierwiastków; liczba atomowa 1, masa atomowa 1,00797; naturalny w. złożona jest z 3 izotopów; gaz; w. jest bardzo rozpowszechniony w przyrodzie, jego główny związek co znaczy.
 • Definicja Izotopowe Wskaźniki Informacje jeden z izotopów danego pierwiastka w ilości innej niż występuje on w składzie naturalnym. Ta odmienność ułatwia detekcję w.i., pozwala więc lepiej kontrolować doświadczenie i słownik.
 • Definicja Monomolekularne Warstwy Informacje warstwy o grubości jednej cząsteczki, powstające na granicy faz wskutek adsorpcji albo innych mechanizmów fizykochemicznych znaczenie.
 • Definicja Wiskozymetria Informacje dział metrologii zajmujący się pomiarem lepkości płynów czym jest.
 • Definicja Miar Wzorce Informacje odtwarzające bez zmian jedną albo kilka wartości wielkości fizycznej. Z racji na zasadę i sposób określania wartości wielkości fizycznej rozróżnia się n a t u r a l n e w.m co oznacza.
 • Definicja Mohra Waga Informacje cieczy. To jest waga dźwigniowa, gdzie mierzy się siłę wyporu, jakiej doznaje ciało o znanej objętości w cieczy, której gęstość chcemy określić i cieczy wzorcowej (woda o krzyżówka.
 • Definicja Szczególna Teoria Względności Informacje współczesnej zajmująca się relacjami czasoprzestrzennymi pomiędzy zjawiskami, sformułowana w 1905 poprzez Einsteina. Podstawę s. t. w. stanowią: zasada względności Einsteina i najlepszy.
 • Definicja Związany Wektor Informacje wektor o ustalonym początku (punkcie zaczepienia przykłady.
 • Definicja Liniowe Widmo Informacje widmo zbudowane z pojedynczych linii odpowiadających określonym częstotliwościom albo długościom fali encyklopedia.
 • Definicja Słoneczny Wiatr Informacje strumień materii wyrzucany poprzez Słońce w przestrzeń międzyplanetarną składający się raczej z: elektronów, protonów, cząstek alfa i niewielkiej liczby jąder pierwiastków lekkich jak działa.
 • Definicja Komora Wilsona Informacje torów naładowanych elektrycznie cząstek promieniowania jądrowego. Działanie k.W. oparte jest na zjawisku kondensacji pary przegrzanej na zarodkach kondensacji. W trakcie nagłego czy jest.
 • Definicja Sprężynowe Wahadło Informacje zamocowane pomiędzy dwoma jednakowymi sprężynami. Jeśli jedną ze sprężyn ściśniemy, a drugą rozciągniemy, wówczas w. s. zostaje wychylone o x z położenia równowagi. Dzięki pojęcie.
 • Definicja Jednostkowy Wektor Informacje wektor n o długości równej jednostce długości; w.j. w kierunku dowolnego wektora a: n = a/a, gdzie a jest długością wektora a wyjaśnienie.
 • Definicja Optyczne Widmo Informacje widmo promieniowania elektromagnetycznego obejmujące zakres widzialny albo nadfioletu, a czasami podczerwieni opis.
 • Definicja Wzorcowanie Informacje skalowanie informacje.
 • Definicja Chemiczne Wiązanie Informacje atomami, w skutku którego powstaje ich trwała konfiguracja zwana cząsteczką związku chemicznego. Wielkości cząsteczek mogą być różne, od dwóch atomów w prostych molekułach, jak na co to jest.
 • Definicja Iskrowe Widmo Informacje wskutek wzbudzenia wyładowaniem elektrycznym iskrowym. W. i. zawiera raczej linie emisyjne jednorazowo i wielokrotnie zjonizowanych atomów, natężenia linii atomów obojętnych są definicja.
 • Definicja Adsorpcyjna Warstwa Informacje warstwa zaadsorbowanych na powierzchni ciała stałego atomów albo cząsteczek. Zobacz także adsorpcja co znaczy.
 • Definicja Wielokrążek Informacje z układu ruchomych i nieruchomych krążków opasanych liną. W. pozwala zmienić kierunek stosowanej siły i zmniejszyć jej wartość (bez naruszenia zasady zachowania pracy) w różnego słownik.
 • Definicja Wodowskaz Informacje przyrząd do wskazywania poziomu wody w zbiornikach wodnych, rzekach, jeziorach znaczenie.
 • Definicja Dźwięku Wysokość Informacje wysokości składających się na dźwięk tonów; im wyższe są tony, z których złożony jest dźwięk, tym jest on wyższy. Wysokość tonu jest tym wyższa, im wyższa jest częstotliwość jego czym jest.
 • Definicja Balistyczne Wahadło Informacje wyeliminowano sposobność jego obrotu, służące do pomiaru wielkości balistycznych, na przykład na podstawie kąta wychylenia w.b. wyznacza się prędkości początkowe pocisków co oznacza.
 • Definicja Florenty Zygmunt Wróblewski Informacje Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek PAU. Prowadził badania w dziedzinie niskich temperatur. Razem z K. Olszewskim w 1883 pierwszy skroplił tlen i azot z powietrza, używając jako krzyżówka.
 • Definicja Niesamoistne Wyładowanie Informacje wyładowanie elektryczne w gazie, które jest możliwe tylko dzięki działaniu zewnętrznego czynnika jonizującego gaz, w.n. zanika wspólnie z ustaniem działania tego czynnika najlepszy.
 • Definicja Wodzący Wektor Informacje znajduje się w początku układu współrzędnych, a koniec w punkcie, gdzie znajduje się pkt. materialny. W. w. ustala położenie punktu materialnego w danym układzie współrzędnych przykłady.
 • Definicja Fotograficzne Wywołanie Informacje obrazu utajonego w obraz widoczny w procesie tworzenia fotografii; bazuje na selektywnej redukcji halogenku srebra do srebra metalicznego, w okresie której w zależności od encyklopedia.
 • Definicja Watomierz Informacje przyrząd wykorzystywany do pomiaru mocy czynnej w obwodach elektrycznych jak działa.
 • Definicja Analityczna Waga Informacje waga dźwigniowa służąca w laboratoriach do pomiaru masy ciał z dokładnością do 0,01 mg albo jeszcze dokładniej czy jest.
 • Definicja Łukowe Widmo Informacje widmo emisyjne wysyłane poprzez substancję umieszczoną w łuku elektrycznym. W przeciwieństwie od widma iskrowego w w.ł. dominują linie atomów obojętnych pojęcie.
 • Definicja Metaliczne Wiązanie Informacje wiązanie chemiczne występujące w metalach wskutek oddziaływania zdelokalizowanych elektronów walencyjnych z dodatnio naładowanymi rdzeniami atomowymi wyjaśnienie.
 • Definicja Geddes Kenneth Wilson Informacje prof. Cornell University w Ithaca, członek National Academy of Sciences w Waszyngtonie. Jest autorem prac z pogranicza kwantowej teorii pola i termodynamiki. W 1982 dostał Nagrodę opis.
 • Definicja Weber Informacje strumienia indukcji magnetycznej. W. to jest strumień jednorodnego pola magnetycznego o indukcji magnetycznej 1 T, który przenika poprzez powierzchnię 1 m2, prostopadłą do linii informacje.
 • Definicja Woodrow Robert Wilson Informacje Bell Telephone Laboratories w New Jersey. Zajmuje się radioastronomią. Badając natężenie fal radiowych emitowanych z krańców Galaktyki, odkrył razem z A.A. Penziasem szumy radiowe co to jest.
 • Definicja Fizycznej Wielkości Wymiar Informacje miary określonej wielkości fizycznej a jednostkami miar wielkości podstawowych danego układu jednostek miar, na przykład jednostka siły w układzie SI, zwana niutonem, ma wymiar kg definicja.
 • Definicja Jonowe Wiązki Informacje uformowane dzięki odpowiednich układów pól elektrycznych i magnetycznych wąskie strumienie jonów, służące w mikroskopach i spektroskopach jonowych co znaczy.
 • Definicja Wolfram Informacje ekipy pobocznej układu okresowego pierwiastków (chromowce), liczba atomowa 74, masa atomowa 183,85; jest mieszaniną 5 trwałych izotopów, znanych jest 25 nietrwałych, metal słownik.
 • Definicja Oscylacyjne Widmo Informacje widmo powiązane ze zmianami energii drgań atomów w cząsteczce znaczenie.
 • Definicja wiązanie van der Waalsa Informacje zwyczajnych wiązań chemicznych; wywołane siłami van der Waalsa; występuje na przykład pomiędzy atomami gazów szlachetnych i pomiędzy cząsteczkami kryształów molekularnych czym jest.
 • Definicja Jarzeniowe Wyładowanie Informacje zachodzące w gazie rozrzedzonym, którego właściwością jest charakterystyczne świecenie, przybierające różne postaci w zależności od ciśnienia gazu. W.j. wyróżnia się małą co oznacza.
 • Definicja Pasmowe Widmo Informacje widmo zawierające sporo linii widmowych leżących bardzo blisko siebie i tworzących pasma krzyżówka.
 • Definicja Wytrzymałość Informacje ciało stałe wszelkim próbom zmiany kształtu wskutek działania sił zewnętrznych. Przekroczenie granicy oporu skutkuje zniszczenie ciała w skutku zerwania wiązań atomowych i najlepszy.
 • Definicja Wypadkowa Informacje wektor, który jest sumą jednego albo więcej wektorów składowych przykłady.
 • Definicja Samoistne Wyładowanie Informacje wyładowanie elektryczne w gazie, którego trwanie nie zależy od obecności zewnętrznego czynnika jonizującego gaz encyklopedia.
 • Definicja Woltomierz Informacje elektrycznego. Z racji na rodzaj mierzonego napięcia rozróżnia się w. napięcia stałego i napięcia zmiennego. Jako w. napięcia stałego stosuje się najczęściej mierniki jak działa.
 • Definicja Przestrzenne Widzenie Informacje wynikająca ze umiejętności widzenia obuocznego i jednoocznego sposobność wzrokowej oceny odległości i wzajemnego położenia elementów otoczenia czy jest.
 • Definicja Paul Eugen Wigner Informacje w Princeton. W 1963 dostał Nagrodę Nobla za badania roli symetrii i niezmienniczości w mechanice kwantowej. Pracował także nad teorią zderzeń, strukturą jądra atomowego i pojęcie.
 • Definicja Widikon Informacje i przetwarzania obrazu na ciąg sygnałów elektrycznych. Zbudowana z wyrzutni elektronowej i ekranu w formie cienkiej warstwy fotooporowej naniesionej na przezroczyste podłoże. W wyjaśnienie.
 • Definicja Jądrowy Wybuch Informacje wybuch powstały wskutek reakcji łańcuchowej rozszczepienia ciężkich jąder atomowych albo syntezy lekkich jąder atomowych ( termojądrowe reakcje opis.
 • Definicja Fizycznej Wielkości Wartość Informacje rozmiar wyrażona iloczynem wartości liczbowej wielkości fizycznej i jednostki miary tej wielkości na przykład: 1,75 kg, 5,5 m, 20 K. Zobacz także rozmiar fizyczna informacje.
 • Definicja Światła Wiązka Informacje odpowiedniego układu przesłon część strumienia światła emitowanego poprzez źródło, regularnie uformowana poprzez układ optyczny; definicja w. ś. regularnie wiąże się z definicją co to jest.
 • Definicja Jonowe Wiązanie Informacje atomami o znacząco różniącej się elektroujemności (umiejętności do przyłączania elektronu); elektron walencyjny przechodzi do atomu o większej elektroujemności i wytworzone jony definicja.
 • Definicja Masowe Widmo Informacje rozkład natężenia naładowanych cząstek w zależności od relacji ich masy do ładunku, otrzymany dzięki spektrometru albo spektrografu masowego co znaczy.
 • Definicja Matematyczne Wahadło Informacje zawieszony na nierozciągliwej i nieważkiej nici o długości l, wykonujący wahania pod wpływem siły ciężkości wokół punktu zawieszenia nici. Moment wahań w. m. wyraża się wzorem: T słownik.
 • Definicja Pionowego Rzutu Wysokość Informacje rzut pionowy znaczenie.
 • Definicja Ciągłe Widmo Informacje widmo, gdzie obecne są wszystkie częstości czym jest.
 • Definicja Rewersyjne Wahadło Informacje wykorzystywane do pomiaru przyspieszenia ziemskiego. W. r. posiada dwie równoległe osie obrotu, które mają postać krawędzi pryzmatów wykonanych z twardego materiału. Zmieniając co oznacza.
 • Definicja Powierzchniowe Warstwy Informacje powierzchniach rozdziału faz, które mają właściwości fizyczne i chemiczne różne od własności stykających się faz. Odmienność ta przejawia się szczególnie w razie warstw krzyżówka.
 • Definicja Uogólnione Współrzędne Informacje zespół niezależnych parametrów określający położenie ciała w przestrzeni najlepszy.
 • Definicja Powietrza Wilgotność Informacje powietrzu. Bezwzględna w.p. to jest liczba pary wodnej zawartej w 1 m3 powietrza. Max. w.p. to największa możliwa liczba pary wodnej, jaka może się znajdować w 1 m3 powietrza w przykłady.
 • Definicja Waga Informacje ciała poprzez powstanie warunków równowagi sił działających na to ciało. W. stosuje się także do wyznaczania innych wielkości fizycznych, takich jak: siła (zwłaszcza ciężar encyklopedia.
 • Definicja Węgiel Informacje ekipy układu okresowego pierwiastków, liczba atomowa 6, masa atomowa 12,01115; naturalny w. złożona jest z 2 izotopów; jest niemetalem; sublimuje w temperaturze około 4000 C bez jak działa.
 • Definicja Przeciwodblaskowe Warstwy Informacje powierzchnie urządzeń optycznych w celu powiększenia ich przezroczystości i pomniejszenia współczynnika odbicia. Ich działanie oparte jest ogólnie na zjawisku interferencji czy jest.
 • Definicja Homeopolarne Wiązanie Informacje wiązanie kowalencyjne pojęcie.
 • Definicja Zaporowa Warstwa Informacje dwóch półprzewodników o różnym typie przewodnictwa albo na styku metal - półprzewodnik. W obszarze w.z. wymienia się lokalnie gęstość ładunku elektrycznego i skokowej zmiany wyjaśnienie.
 • Definicja Soczewek Wady Informacje wady odwzorowań optycznych tworzonych dzięki soczewek. Do w.s. należą: aberracja sferyczna, astygmatyzm, dystorsja, koma, zakrzywienie pola obrazu, aberracja chromatyczna opis.
 • Definicja Wilson, Charles Thomson Rees Informacje Cambridge, członek Royal Society. Prowadził badania dotyczące promieniotwórczości, systemu kondensacji pary wodnej i kosmologii. W 1927 dostał Nagrodę Nobla za skonstruowanie informacje.
 • Definicja Potencjału Wał Informacje bariera potencjału co to jest.
 • Definicja Wersor Informacje wektor jednostkowy wzdłuż odpowiedniej osi układu współrzędnych definicja.
 • Definicja Falowy Wektor Informacje wektor o kierunku rozchodzenia się fali i długości równej 2/, gdzie jest długością fali. Zobacz także fala co znaczy.
 • Definicja Światła Źródła Wydajność Informacje relacja strumienia światła emitowanego poprzez źródło do mocy pobieranej poprzez źródło światła słownik.
 • Definicja Fizyczne Wahadło Informacje działaniem siły ciężkości wahania wokół poziomej osi obrotu nie przechodzącej poprzez środek masy bryły. Moment wahań w. f. wyraża się wzorem: T = 2 , gdzie g jest znaczenie.
 • Definicja Pole Wektorowe Informacje pewnego obszaru przestrzeni można przypisać wektor związany określonej wielkości fizycznej, wówczas mówi się, iż w tym obszarze istnieje p.w. tej wielkości fizycznej, na przykład czym jest.
 • Definicja Heteropolarne Wiązanie Informacje wiązanie jonowe co oznacza.
 • Definicja Wanad Informacje układu okresowego pierwiastków, liczba atomowa 23, masa atomowa 50,942; naturalny w. złożona jest z dwóch izotopów; metal; służący jako bonus do uszlachetniania stali krzyżówka.
 • Definicja Elektronu Jądrowy Wychwyt Informacje przemiana promieniotwórcza polegająca na pochłonięciu poprzez jądro atomu jednego z elektronów orbitalnych z jednoczesną emisją neutrina najlepszy.
 • Definicja Walton, Ernest Thomas Sinton Informacje uniw. w Dublinie. Prowadził badania w dziedzinie reakcji jądrowych. Wspólnie z J.D. Cockcroftem przeprowadził pierwszą reakcję jądrową wywołaną sztucznie przyspieszonymi przykłady.
 • Definicja Neutronu Promienisty Wychwyt Informacje reakcja jądrowa polegająca na pochłonięciu poprzez jądro atomowe neutronu powodującego wzbudzenie jądra, a następnie powrocie jądra do stanu podstawowego poprzez emisję kwantu encyklopedia.
 • Definicja Widma Informacje pomiędzy natężeniem promieniowania absorbowanego albo emitowanego i jego liczbą falową, długością fali, częstotliwością albo energią tego promieniowania, prezentowane najczęściej jak działa.
 • Definicja Witelo Informacje filozof, jeden z najwybitniejszych uczonych europejskiego średniowiecza. Prowadził badania w zakresie optyki, starał się ujednolicić i wyjaśnić sporo zagadnień związanych ze czy jest.
 • Definicja Ważenie Informacje mierzenie masy ciała dzięki wagi pojęcie.
 • Definicja Koronowe Wyładowanie Informacje gazie, przy ciśnieniu zbliżonym do atmosferycznego, w silnie niejednorodnym polu elektrycznym. W. k. łatwo się rozwijają na elektrodach o bardzo małych promieniach krzywizny i na wyjaśnienie.
 • Definicja Eduard Wilhelm Weber Informacje w Halle, Getyndze i Lipsku. Jego badania dotyczyły elektryczności, magnetyzmu, teorii diamagnetyzmu. Razem z K.F. Gaussem zbudował pierwszy telegraf elektromagnetyczny i opracował opis.
 • Definicja Foucaulta Wahadło Informacje wykorzystywane do demonstrowania ruchu obrotowego Ziemi. Po raz pierwszy demonstrację taką przeprowadził fizyk francuski Jean Foucault w 1851 w paryskim Panteonie informacje.
 • Definicja Atmosferyczne Wyładowania Informacje zachodzące wewnątrz chmur, pomiędzy chmurami lub pomiędzy chmurą a powierzchnią Ziemi. Powstają wskutek rozdzielenia ładunków elektrycznych w chmurze burzowej. Krótkotrwałe co to jest.
 • Definicja Fluorescencji Widmo Informacje widmo promieniowania elektromagnetycznego powstającego wskutek emisji wtórnej zaadsorbowanego przedtem promieniowania wzbudzającego definicja.
 • Definicja Stojącej Fali Węzeł Informacje fala stojąca co znaczy.
 • Definicja Woda Informacje najprostszy trwały związek chemiczny wodoru z tlenem; bezbarwna ciecz, w grubszych warstwach niebieskawa, bez smaku i zapachu; temperatura topnienia 0 C, temperatura wrzenia 100 C słownik.
 • Definicja Dielektryczna Wytrzymałość Informacje spora, natężenia jednorodnego pola elektrycznego, przy której następuje przebicie dielektryka; po przekroczeniu tej wartości dielektryk rozpoczyna przewodzić; przekroczenie w. d znaczenie.
 • Definicja Dźwięku Widmo Informacje zależność natężenia dźwięku od jego częstotliwości albo długości fali czym jest.
 • Definicja Obuoczne Widzenie Informacje umiejętność do odbierania wrażeń wzrokowych łącznie obydwoma oczami co oznacza.
 • Definicja Sił Wielobok Informacje jednej z metod dodawania sił przyłożonych w tym samym punkcie. W metodzie tej wektory sił przesuwa się tak, by utworzyły łamaną wypukłą. Wektor wypadkowy znajduje się jako krzyżówka.
 • Definicja Rentgenowskie Widmo Informacje rentgenowskiego. W zależności od systemu powstawania rozróżnia się w.r. ciągłe i charakterystyczne. W.r. c i ą g ł e powstaje wskutek hamowania cząstek naładowanych (na przykład najlepszy.
 • Definicja Coulomba Waga Informacje poprzez Coulomba w celu pomiaru siły oddziaływania pomiędzy ładunkami elektrycznymi. Zbudowana jest z pręta z materiału izolacyjnego, na którego końcach znajdują się kulki z przykłady.
 • Definicja Wiskozymetr Informacje przyrząd do pomiaru lepkości cieczy encyklopedia.
 • Definicja Waals, Johannes Diderik, van der Informacje w Amsterdamie. Zajmował się raczej fizyką cząsteczkową i termodynamiką. Dał podstawy teorii kinetycznej cieczy, uwzględniając przy tym oddziaływania międzycząsteczkowe ( siły jak działa.
 • Definicja Wahadło Informacje działaniem przyłożonych do niego sił wahania wokół nieruchomego punktu zawieszenia. Najczęściej pod tym definicją rozumie się niewielki ciężarek zawieszony na nierozciągliwej nici czy jest.
 • Definicja Molekularne Widmo Informacje widmo emisyjne, którego źródłem są cząsteczki. W.m. są widmami pasmowymi. Do w.m. zalicza się widma: rotacyjne, rotacyjno-oscylacyjne i rotacyjno-oscylacyjno-elektronowe cząsteczek pojęcie.
 • Definicja Łukowe Wyładowanie Informacje gazie, które charakteryzuje spora gęstość prądu i mała różnica potencjałów pomiędzy katodą i anodą. Temperatura katody w okresie wyładowania łukowego jest bardzo wysoka, stąd wyjaśnienie.
 • Definicja Watogodzina Informacje pozaukładowa jednostka energii albo pracy. To jest robota wykonana przy stałej mocy 1 W w okresie 1 h. 1 W h = 3600 W s = 3600 J opis.
 • Definicja Analiza Widmowa Informacje sposób wyznaczania jakościowego i ilościowego składu substancji na podstawie widma emisyjnego albo adsorpcyjnego tej substancji informacje.
 • Definicja Układ Wielofazowy Informacje niejednorodny układ fizyczny, składający się z części jednorodnych oddzielonych granicami faz, na przykład układ ciecz-para nasycona tej cieczy co to jest.
 • Definicja Kowalencyjne Wiązanie Informacje poprzez uwspólnienie po jednym z elektronów walencyjnych każdego z atomów połączonych tym wiązaniem i utworzenie wspólnej pary elektronowej; występuje w cząsteczkach na przykład definicja.
 • Definicja Fizyczne Wielkości Wektorowe Informacje mają wartość i określony kierunek w przestrzeni, na przykład położenie ciała, szybkość, przyspieszenie, siły działające na ciało. W.w.f. można matematycznie przedstawić dzięki co znaczy.
 • Definicja Ukośnego Rzutu Wysokość Informacje rzut ukośny słownik.

Co to znaczy Fizyka pojęcia

Spis pojęć z przedmiotu fizyka. Eksperymenty fizyczne i przykłady. Definicje z fizyki. Wszystkie prawa, zasady fizyki. Tłumaczenie zasad i praw z przykładami.

Definicja NAJLEPSZY Wysokość Rzutu Ukośnego, Wektorowe Wielkości Fizyczne, Wiązanie Kowalencyjne, Wielofazowy Układ, Widmowa Analiza, Watogodzina, Wyładowanie Łukowe, Widmo co to znaczy.

Słownik Najlepszy Wysokość Rzutu Ukośnego, Wektorowe Wielkości Fizyczne co to jest.