WILSON ROBERT WOODROW WEBER co to jest
Wilson, Robert Woodrow, Weber, Wilhelm Eduard, Waga Skręceń, Wahadło, Wektor Falowy, Wiązka.

Definicje fizyka W

 • Definicja Komora Wilsona Co to jest torów naładowanych elektrycznie cząstek promieniowania jądrowego. Działanie k.W. oparte jest na zjawisku kondensacji pary przegrzanej na zarodkach kondensacji. W trakcie nagłego
 • Definicja W Co to jest wat
 • Definicja Koronowe Wyładowanie Co to jest gazie, przy ciśnieniu zbliżonym do atmosferycznego, w silnie niejednorodnym polu elektrycznym. W. k. łatwo się rozwijają na elektrodach o bardzo małych promieniach krzywizny i na
 • Definicja Wodowskaz Co to jest przyrząd do wskazywania poziomu wody w zbiornikach wodnych, rzekach, jeziorach
 • Definicja Wypór Co to jest Archimedesa prawo
 • Definicja Łukowe Widmo Co to jest widmo emisyjne wysyłane poprzez substancję umieszczoną w łuku elektrycznym. W przeciwieństwie od widma iskrowego w w.ł. dominują linie atomów obojętnych
 • Definicja Wzorcowanie Co to jest skalowanie
 • Definicja Liniowe Widmo Co to jest widmo zbudowane z pojedynczych linii odpowiadających określonym częstotliwościom albo długościom fali
 • Definicja Potencjału Wał Co to jest bariera potencjału
 • Definicja Cieczy Tarcie Wewnętrzne Co to jest lepkość
 • Definicja wyładowanie elektryczne w gazie Co to jest zdarzenie przepływu prądu elektrycznego w gazie w różnych warunkach, bez i w obecności czynników zewnętrznych wywołujących jonizację atomów albo cząsteczek gazu
 • Definicja Obuoczne Widzenie Co to jest umiejętność do odbierania wrażeń wzrokowych łącznie obydwoma oczami
 • Definicja Waals, Johannes Diderik, van der Co to jest w Amsterdamie. Zajmował się raczej fizyką cząsteczkową i termodynamiką. Dał podstawy teorii kinetycznej cieczy, uwzględniając przy tym oddziaływania międzycząsteczkowe ( siły
 • Definicja Coulomba Waga Co to jest poprzez Coulomba w celu pomiaru siły oddziaływania pomiędzy ładunkami elektrycznymi. Zbudowana jest z pręta z materiału izolacyjnego, na którego końcach znajdują się kulki z
 • Definicja Zaporowa Warstwa Co to jest dwóch półprzewodników o różnym typie przewodnictwa albo na styku metal - półprzewodnik. W obszarze w.z. wymienia się lokalnie gęstość ładunku elektrycznego i skokowej zmiany
 • Definicja Optycznych Odwzorowań Wady Co to jest poprzez soczewki albo układy optyczne. Odznacza się dwa zasadnicze typy w.o.o.: geometryczne i chromatyczne. Geometryczne w.o.o. polegają na zniekształceniu geometrycznym obrazu
 • Definicja Ego Jolly Waga Co to jest wyposażona w drugą parę szalek zawieszonych na długich drutach. Dzięki takiej wagi niemiecki fizyk Ph. von Jolly wyznaczył stałą grawitacji z dokładnością większą niż Cavendish
 • Definicja Mieczysław Wolfke Co to jest Politechniki Warszawskiej, wykładowca politechniki w Zurychu, członek PAU i Akademii Nauk Technicznych. Był autorem prac z teorii ciepła, badał własności ciał w najniższych
 • Definicja Weber Co to jest strumienia indukcji magnetycznej. W. to jest strumień jednorodnego pola magnetycznego o indukcji magnetycznej 1 T, który przenika poprzez powierzchnię 1 m2, prostopadłą do linii
 • Definicja Węgiel Co to jest ekipy układu okresowego pierwiastków, liczba atomowa 6, masa atomowa 12,01115; naturalny w. złożona jest z 2 izotopów; jest niemetalem; sublimuje w temperaturze około 4000 C bez
 • Definicja Woltomierz Co to jest elektrycznego. Z racji na rodzaj mierzonego napięcia rozróżnia się w. napięcia stałego i napięcia zmiennego. Jako w. napięcia stałego stosuje się najczęściej mierniki
 • Definicja Szczególna Teoria Względności Co to jest współczesnej zajmująca się relacjami czasoprzestrzennymi pomiędzy zjawiskami, sformułowana w 1905 poprzez Einsteina. Podstawę s. t. w. stanowią: zasada względności Einsteina i
 • Definicja Jarzeniowe Wyładowanie Co to jest zachodzące w gazie rozrzedzonym, którego właściwością jest charakterystyczne świecenie, przybierające różne postaci w zależności od ciśnienia gazu. W.j. wyróżnia się małą
 • Definicja Fizycznej Wielkości Wymiar Co to jest miary określonej wielkości fizycznej a jednostkami miar wielkości podstawowych danego układu jednostek miar, na przykład jednostka siły w układzie SI, zwana niutonem, ma wymiar kg
 • Definicja Fizyczne Wahadło Co to jest działaniem siły ciężkości wahania wokół poziomej osi obrotu nie przechodzącej poprzez środek masy bryły. Moment wahań w. f. wyraża się wzorem: T = 2 , gdzie g jest
 • Definicja Wektor Co to jest których pierwszy nazywa się początkiem w., a drugi jego końcem; najczęściej spotykaną reprezentacją w. jest odcinek o określonej długości, kierunku i zwrocie. Dzięki w
 • Definicja Wszechświat Co to jest się w niej znajduje. Badania obserwacyjne W. stanowią element zainteresowań astronomii i astrofizyki, badaniami teoretycznymi zajmuje się kosmologia, tematyka edukacji z
 • Definicja Walton, Ernest Thomas Sinton Co to jest uniw. w Dublinie. Prowadził badania w dziedzinie reakcji jądrowych. Wspólnie z J.D. Cockcroftem przeprowadził pierwszą reakcję jądrową wywołaną sztucznie przyspieszonymi
 • Definicja Iskrowe Wyładowanie Co to jest zachodzące nie w całym obszarze pomiędzy elektrodami, ale wzdłuż oddzielnych jasno świecących kanałów, których kształt zależy od przypadkowego rozkładu jonów w gazie. W.i
 • Definicja Woda Co to jest najprostszy trwały związek chemiczny wodoru z tlenem; bezbarwna ciecz, w grubszych warstwach niebieskawa, bez smaku i zapachu; temperatura topnienia 0 C, temperatura wrzenia 100 C
 • Definicja Oscylacyjne Widmo Co to jest widmo powiązane ze zmianami energii drgań atomów w cząsteczce
 • Definicja Miar Wzorce Co to jest odtwarzające bez zmian jedną albo kilka wartości wielkości fizycznej. Z racji na zasadę i sposób określania wartości wielkości fizycznej rozróżnia się n a t u r a l n e w.m
 • Definicja Paul Eugen Wigner Co to jest w Princeton. W 1963 dostał Nagrodę Nobla za badania roli symetrii i niezmienniczości w mechanice kwantowej. Pracował także nad teorią zderzeń, strukturą jądra atomowego i
 • Definicja Wiskozymetr Co to jest przyrząd do pomiaru lepkości cieczy
 • Definicja Wzroku Wady Co to jest nieprawidłowej budowy albo ograniczonej sprawności soczewki ocznej. Podstawowymi w.w. są: krótkowzroczność, dalekowzroczność i astygmatyzm. K r ó t k o- w z r o c z n o ś ć
 • Definicja Chemiczne Wiązanie Co to jest atomami, w skutku którego powstaje ich trwała konfiguracja zwana cząsteczką związku chemicznego. Wielkości cząsteczek mogą być różne, od dwóch atomów w prostych molekułach, jak na
 • Definicja Wiskozymetria Co to jest dział metrologii zajmujący się pomiarem lepkości płynów
 • Definicja Powietrza Wilgotność Co to jest powietrzu. Bezwzględna w.p. to jest liczba pary wodnej zawartej w 1 m3 powietrza. Max. w.p. to największa możliwa liczba pary wodnej, jaka może się znajdować w 1 m3 powietrza w
 • Definicja Łukowe Wyładowanie Co to jest gazie, które charakteryzuje spora gęstość prądu i mała różnica potencjałów pomiędzy katodą i anodą. Temperatura katody w okresie wyładowania łukowego jest bardzo wysoka, stąd
 • Definicja Światła Załamania Współczynnik Co to jest własności optyczne ciał przezroczystych. Rozróżnia się dwa w.z.ś. względny i bezwzględny; bezwzględny w.z.ś. to jest relacja prędkości światła w próżni do prędkości światła w
 • Definicja Włoskowatość Co to jest ustalaniu się poziomu cieczy w bardzo wąskich rurkach (tak zwany kapilarnych albo włoskowatych) niezgodnie z prawem naczyń połączonych. Położenie poziomu cieczy w rurkach
 • Definicja wartość liczbowa wielkości fizycznej Co to jest liczba będąca ilorazem wartości wielkości fizycznej poprzez jednostkę miary tej wielkości
 • Definicja Elektronu Jądrowy Wychwyt Co to jest przemiana promieniotwórcza polegająca na pochłonięciu poprzez jądro atomu jednego z elektronów orbitalnych z jednoczesną emisją neutrina
 • Definicja Jednostkowy Wektor Co to jest wektor n o długości równej jednostce długości; w.j. w kierunku dowolnego wektora a: n = a/a, gdzie a jest długością wektora a
 • Definicja Swobodny Wektor Co to jest wektor należący do klasy wektorów swobodnych, a więc takich, które są równe i mają różne początki
 • Definicja Się Ślizgający Wektor Co to jest wektor, który można przesuwać wzdłuż prostej, na której leży ten wektor
 • Definicja Translacji Wektor Co to jest wektor należący do zbioru wektorów łączących węzły sieci krystalicznej kryształu. Przesunięcie kryształu o w. t. nie wymienia układu atomów w sieci
 • Definicja Powierzchniowe Warstwy Co to jest powierzchniach rozdziału faz, które mają właściwości fizyczne i chemiczne różne od własności stykających się faz. Odmienność ta przejawia się szczególnie w razie warstw
 • Definicja Przeciwodblaskowe Warstwy Co to jest powierzchnie urządzeń optycznych w celu powiększenia ich przezroczystości i pomniejszenia współczynnika odbicia. Ich działanie oparte jest ogólnie na zjawisku interferencji
 • Definicja Fluorescencji Widmo Co to jest widmo promieniowania elektromagnetycznego powstającego wskutek emisji wtórnej zaadsorbowanego przedtem promieniowania wzbudzającego
 • Definicja Foucaulta Wahadło Co to jest wykorzystywane do demonstrowania ruchu obrotowego Ziemi. Po raz pierwszy demonstrację taką przeprowadził fizyk francuski Jean Foucault w 1851 w paryskim Panteonie
 • Definicja Neutronu Promienisty Wychwyt Co to jest reakcja jądrowa polegająca na pochłonięciu poprzez jądro atomowe neutronu powodującego wzbudzenie jądra, a następnie powrocie jądra do stanu podstawowego poprzez emisję kwantu
 • Definicja Masowe Widmo Co to jest rozkład natężenia naładowanych cząstek w zależności od relacji ich masy do ładunku, otrzymany dzięki spektrometru albo spektrografu masowego
 • Definicja Analiza Widmowa Co to jest sposób wyznaczania jakościowego i ilościowego składu substancji na podstawie widma emisyjnego albo adsorpcyjnego tej substancji
 • Definicja Soczewek Wady Co to jest wady odwzorowań optycznych tworzonych dzięki soczewek. Do w.s. należą: aberracja sferyczna, astygmatyzm, dystorsja, koma, zakrzywienie pola obrazu, aberracja chromatyczna
 • Definicja Waga Co to jest ciała poprzez powstanie warunków równowagi sił działających na to ciało. W. stosuje się także do wyznaczania innych wielkości fizycznych, takich jak: siła (zwłaszcza ciężar
 • Definicja Analityczna Waga Co to jest waga dźwigniowa służąca w laboratoriach do pomiaru masy ciał z dokładnością do 0,01 mg albo jeszcze dokładniej
 • Definicja Aerodynamiczna Waga Co to jest waga dźwigniowa wykorzystywana do wyznaczania siły nośnej modeli skrzydeł samolotów
 • Definicja Mohra Waga Co to jest cieczy. To jest waga dźwigniowa, gdzie mierzy się siłę wyporu, jakiej doznaje ciało o znanej objętości w cieczy, której gęstość chcemy określić i cieczy wzorcowej (woda o
 • Definicja Krytyczne Wartości Co to jest ściśle określone wartości parametrów krytycznego stanu układu: temperatura krytyczna, ciśnienie krytyczne i objętość albo gęstość krytyczna
 • Definicja Matematyczne Wahadło Co to jest zawieszony na nierozciągliwej i nieważkiej nici o długości l, wykonujący wahania pod wpływem siły ciężkości wokół punktu zawieszenia nici. Moment wahań w. m. wyraża się wzorem: T
 • Definicja Balistyczne Wahadło Co to jest wyeliminowano sposobność jego obrotu, służące do pomiaru wielkości balistycznych, na przykład na podstawie kąta wychylenia w.b. wyznacza się prędkości początkowe pocisków
 • Definicja Wanad Co to jest układu okresowego pierwiastków, liczba atomowa 23, masa atomowa 50,942; naturalny w. złożona jest z dwóch izotopów; metal; służący jako bonus do uszlachetniania stali
 • Definicja Rewersyjne Wahadło Co to jest wykorzystywane do pomiaru przyspieszenia ziemskiego. W. r. posiada dwie równoległe osie obrotu, które mają postać krawędzi pryzmatów wykonanych z twardego materiału. Zmieniając
 • Definicja Monomolekularne Warstwy Co to jest warstwy o grubości jednej cząsteczki, powstające na granicy faz wskutek adsorpcji albo innych mechanizmów fizykochemicznych
 • Definicja Adsorpcyjna Warstwa Co to jest warstwa zaadsorbowanych na powierzchni ciała stałego atomów albo cząsteczek. Zobacz także adsorpcja
 • Definicja Wapń Co to jest ekipy układu okresowego pierwiastków, liczba atomowa 20, masa atomowa 40,08; naturalny w. złożona jest z 6 izotopów; metal; w. jest bardzo rozpowszechniony w przyrodzie, występuje
 • Definicja Podwójna Elektryczna Warstwa Co to jest gdzie istnieje przestrzenny rozkład lokalnie nieskompensowanego ładunku elektrycznego. Istnienie w. e. p. skutkuje powstawanie różnicy potencjałów pomiędzy etapami
 • Definicja Fizycznej Wielkości Wartość Co to jest rozmiar wyrażona iloczynem wartości liczbowej wielkości fizycznej i jednostki miary tej wielkości na przykład: 1,75 kg, 5,5 m, 20 K. Zobacz także rozmiar fizyczna
 • Definicja Iskrowe Widmo Co to jest wskutek wzbudzenia wyładowaniem elektrycznym iskrowym. W. i. zawiera raczej linie emisyjne jednorazowo i wielokrotnie zjonizowanych atomów, natężenia linii atomów obojętnych są
 • Definicja Związany Wektor Co to jest wektor o ustalonym początku (punkcie zaczepienia
 • Definicja Watomierz Co to jest przyrząd wykorzystywany do pomiaru mocy czynnej w obwodach elektrycznych
 • Definicja Wodzący Wektor Co to jest znajduje się w początku układu współrzędnych, a koniec w punkcie, gdzie znajduje się pkt. materialny. W. w. ustala położenie punktu materialnego w danym układzie współrzędnych
 • Definicja Watogodzina Co to jest pozaukładowa jednostka energii albo pracy. To jest robota wykonana przy stałej mocy 1 W w okresie 1 h. 1 W h = 3600 W s = 3600 J
 • Definicja Ważenie Co to jest mierzenie masy ciała dzięki wagi
 • Definicja Pole Wektorowe Co to jest pewnego obszaru przestrzeni można przypisać wektor związany określonej wielkości fizycznej, wówczas mówi się, iż w tym obszarze istnieje p.w. tej wielkości fizycznej, na przykład
 • Definicja Steven Weinberg Co to jest Massachusetts Institute of Technology i Harvard University, członek Royal Society. Prowadzi prace dotyczące teorii pola i teorii cząstek elementarnych. W 1979 razem z S. Glashowem
 • Definicja Wenus Co to jest druga w kolejności od Słońca planeta Układu Słonecznego. Znana w starożytności. Nie posiada naturalnych satelitów
 • Definicja Wersor Co to jest wektor jednostkowy wzdłuż odpowiedniej osi układu współrzędnych
 • Definicja Fizyczne Wielkości Wektorowe Co to jest mają wartość i określony kierunek w przestrzeni, na przykład położenie ciała, szybkość, przyspieszenie, siły działające na ciało. W.w.f. można matematycznie przedstawić dzięki
 • Definicja Krystalicznej Sieci Węzeł Co to jest sieć przestrzenna
 • Definicja Homeopolarne Wiązanie Co to jest wiązanie kowalencyjne
 • Definicja Heteropolarne Wiązanie Co to jest wiązanie jonowe
 • Definicja Stojącej Fali Węzeł Co to jest fala stojąca
 • Definicja Jonowe Wiązanie Co to jest atomami o znacząco różniącej się elektroujemności (umiejętności do przyłączania elektronu); elektron walencyjny przechodzi do atomu o większej elektroujemności i wytworzone jony
 • Definicja Ogniwo Westona Co to jest jako źródło napięcia odniesienia w elektrycznych pomiarach kompensacyjnych. Elektrodą dodatnią w o.W. jest rtęć pokryta warstwą siarczanu rtęciowego i warstwą siarczanu kadmowego
 • Definicja Kowalencyjne Wiązanie Co to jest poprzez uwspólnienie po jednym z elektronów walencyjnych każdego z atomów połączonych tym wiązaniem i utworzenie wspólnej pary elektronowej; występuje w cząsteczkach na przykład
 • Definicja Protonowe Wiązanie Co to jest pomiędzy atomem wodoru związanym chemicznie z silnie elektroujemnym atomem i innym atomem także o dużej elektroujemności. Odgrywa sporą rolę w oddziaływaniu pomiędzy cząsteczkami
 • Definicja Metaliczne Wiązanie Co to jest wiązanie chemiczne występujące w metalach wskutek oddziaływania zdelokalizowanych elektronów walencyjnych z dodatnio naładowanymi rdzeniami atomowymi
 • Definicja Jonowe Wiązki Co to jest uformowane dzięki odpowiednich układów pól elektrycznych i magnetycznych wąskie strumienie jonów, służące w mikroskopach i spektroskopach jonowych
 • Definicja Widma Co to jest pomiędzy natężeniem promieniowania absorbowanego albo emitowanego i jego liczbą falową, długością fali, częstotliwością albo energią tego promieniowania, prezentowane najczęściej
 • Definicja Światła Wiązka Co to jest odpowiedniego układu przesłon część strumienia światła emitowanego poprzez źródło, regularnie uformowana poprzez układ optyczny; definicja w. ś. regularnie wiąże się z definicją
 • Definicja wiązanie van der Waalsa Co to jest zwyczajnych wiązań chemicznych; wywołane siłami van der Waalsa; występuje na przykład pomiędzy atomami gazów szlachetnych i pomiędzy cząsteczkami kryształów molekularnych
 • Definicja Molekularne Wiązki Co to jest uformowane dzięki odpowiednich przesłon wiązki atomów albo cząstek służące w bardzo zaawansowanych technologiach wytwarzania układów elektronicznych
 • Definicja Absorpcyjne Widma Co to jest widma, które powstają w skutku przejścia promieniowania elektromagnetycznego poprzez ośrodek pochłaniający promieniowanie
 • Definicja Ciągłe Widmo Co to jest widmo, gdzie obecne są wszystkie częstości
 • Definicja Emisyjne Widmo Co to jest widmo promieniowania emitowanego poprzez dane źródło
 • Definicja Dźwięku Widmo Co to jest zależność natężenia dźwięku od jego częstotliwości albo długości fali
 • Definicja Pasmowe Widmo Co to jest widmo zawierające sporo linii widmowych leżących bardzo blisko siebie i tworzących pasma
 • Definicja Widzenie Co to jest żywe organizmy informacji dotyczących kształtu, barwy, odległości, ruchu i innych cech elementów otoczenia. W. bazuje na odbiorze promieniowania elektromagnetycznego z zakresu tak
 • Definicja Rotacyjne Widmo Co to jest widmo powiązane ze zmianami ruchu obrotowego cząsteczki
 • Definicja widmo promieniowania ciała doskonale czarnego Co to jest ciało idealnie czarne
 • Definicja Barwne Widzenie Co to jest odbierane są sygnały dotyczące barwy. W oku ludzkim za widzenie barwne odpowiedzialne są czopki, które zawierają trzy rodzaje barwników, reagujących na światło o różnej długości
 • Definicja Optyczne Widmo Co to jest widmo promieniowania elektromagnetycznego obejmujące zakres widzialny albo nadfioletu, a czasami podczerwieni
 • Definicja Molekularne Widmo Co to jest widmo emisyjne, którego źródłem są cząsteczki. W.m. są widmami pasmowymi. Do w.m. zalicza się widma: rotacyjne, rotacyjno-oscylacyjne i rotacyjno-oscylacyjno-elektronowe cząsteczek
 • Definicja Mikrofalowe Widmo Co to jest widmo z zakresu częstości od 3109 do 31012 Hz, odpowiadające zmianom energii ruchu rotacyjnego cząsteczek
 • Definicja Wielokrążek Co to jest z układu ruchomych i nieruchomych krążków opasanych liną. W. pozwala zmienić kierunek stosowanej siły i zmniejszyć jej wartość (bez naruszenia zasady zachowania pracy) w różnego
 • Definicja Przestrzenne Widzenie Co to jest wynikająca ze umiejętności widzenia obuocznego i jednoocznego sposobność wzrokowej oceny odległości i wzajemnego położenia elementów otoczenia
 • Definicja Więzy Co to jest sposobność ruchu układu punktów materialnych w przestrzeni. Przykładami w. są: powierzchnia równi pochyłej, po której toczy się albo ślizga ciało, lub nić, na której zawieszony
 • Definicja Wien, Wilhelm Karl Werner Co to jest politechniki w Akwizgranie i uniwersytetów w Giessen i w Monachium. Badał promieniowanie korpuskularne, wyznaczył relacja ładunku do masy cząstek w promieniach kanalikowych
 • Definicja Fizyczna Wielkość Co to jest fizycznego, którą można określić ilościowo, a więc zmierzyć. Fizyczne prawa natury prezentowane są najczęściej dzięki matematycznych związków pomiędzy w. f. Rozróżnia się w.f. p o
 • Definicja Układ Wielofazowy Co to jest niejednorodny układ fizyczny, składający się z części jednorodnych oddzielonych granicami faz, na przykład układ ciecz-para nasycona tej cieczy
 • Definicja Witelo Co to jest filozof, jeden z najwybitniejszych uczonych europejskiego średniowiecza. Prowadził badania w zakresie optyki, starał się ujednolicić i wyjaśnić sporo zagadnień związanych ze
 • Definicja Geddes Kenneth Wilson Co to jest prof. Cornell University w Ithaca, członek National Academy of Sciences w Waszyngtonie. Jest autorem prac z pogranicza kwantowej teorii pola i termodynamiki. W 1982 dostał Nagrodę
 • Definicja Wodór Co to jest okresowego pierwiastków; liczba atomowa 1, masa atomowa 1,00797; naturalny w. złożona jest z 3 izotopów; gaz; w. jest bardzo rozpowszechniony w przyrodzie, jego główny związek
 • Definicja Wolt Co to jest napięcia, potencjału i siły elektromotorycznej, zdefiniowana jako różnica potencjałów na końcach przewodnika, gdzie przy przepływie stałego prądu o natężeniu 1 A wydziela się moc
 • Definicja Ciężka Woda Co to jest woda, gdzie cząsteczce zamiast atomów wodoru znajdują się atomy deuteru; służąca jako spowalniacz neutronów w reaktorach jądrowych
 • Definicja Wrzenie Co to jest parę w całej objętości cieczy, w okresie której w jej wnętrzu i na ścianach naczynia powstają pęcherzyki pary nasyconej; występuje, gdy prężność pary nasyconej cieczy jest równa
 • Definicja Elektronów Emisja Wtórna Co to jest emisja elektronów stymulowana pierwotną wiązką elektronową
 • Definicja Ciepła Wymiana Co to jest mechanizm, który zachodzi wówczas, gdy ciała mają sposobność wyrównania swoich temperatur. Metodami w. c. są: unoszenie ciepła, promieniowanie cieplne, przewodnictwo cieplne
 • Definicja Izotopowe Wskaźniki Co to jest jeden z izotopów danego pierwiastka w ilości innej niż występuje on w składzie naturalnym. Ta odmienność ułatwia detekcję w.i., pozwala więc lepiej kontrolować doświadczenie i
 • Definicja Jądrowy Wybuch Co to jest wybuch powstały wskutek reakcji łańcuchowej rozszczepienia ciężkich jąder atomowych albo syntezy lekkich jąder atomowych ( termojądrowe reakcje
 • Definicja Uogólnione Współrzędne Co to jest zespół niezależnych parametrów określający położenie ciała w przestrzeni
 • Definicja Wybuch Co to jest reakcja egzotermiczna przebiegająca z bardzo sporą szybkością
 • Definicja Atmosferyczne Wyładowania Co to jest zachodzące wewnątrz chmur, pomiędzy chmurami lub pomiędzy chmurą a powierzchnią Ziemi. Powstają wskutek rozdzielenia ładunków elektrycznych w chmurze burzowej. Krótkotrwałe
 • Definicja Częstotliwości Wielkiej Wyładowanie Co to jest wyładowanie elektryczne w gazie spowodowane poprzez pole elektryczne wysokiej częstotliwości
 • Definicja Townsendowskie Wyładowanie Co to jest wyładowanie samoistne, które charakteryzuje niewielka gęstość ładunku przestrzennego pomiędzy elektrodami. Przyrost tego ładunku skutkuje przejście do wyładowania jarzeniowego
 • Definicja Niesamoistne Wyładowanie Co to jest wyładowanie elektryczne w gazie, które jest możliwe tylko dzięki działaniu zewnętrznego czynnika jonizującego gaz, w.n. zanika wspólnie z ustaniem działania tego czynnika
 • Definicja Elektronowa Wyrzutnia Co to jest do wytwarzania wiązek elektronowych. Najprostsza w. e. złożona jest z grzanej termicznie katody, która emituje elektrony i anody. Pomiędzy elektrodami przyłożone jest napięcie
 • Definicja wypływ swobodny cieczy z otworów Co to jest wypływ cieczy do otoczenia, gdzie panuje ciśnienie atmosferyczne. Szybkość wypływu cieczy ustala się dzięki wzoru Torricellego
 • Definicja Wypadkowa Co to jest wektor, który jest sumą jednego albo więcej wektorów składowych
 • Definicja Dźwięku Wysokość Co to jest wysokości składających się na dźwięk tonów; im wyższe są tony, z których złożony jest dźwięk, tym jest on wyższy. Wysokość tonu jest tym wyższa, im wyższa jest częstotliwość jego
 • Definicja Ukośnego Rzutu Wysokość Co to jest rzut ukośny
 • Definicja Fotograficzne Wywołanie Co to jest obrazu utajonego w obraz widoczny w procesie tworzenia fotografii; bazuje na selektywnej redukcji halogenku srebra do srebra metalicznego, w okresie której w zależności od
 • Definicja Ogólna Teoria Względności Co to jest gdzie znajdują się obiekty materialne; jednocześnie współczesna teoria relatywistyczna grawitacji. Podstawy o. t. w. sformułował Einstein w 1916. W teorii tej zdarzenie
 • Definicja Dielektryczna Wytrzymałość Co to jest spora, natężenia jednorodnego pola elektrycznego, przy której następuje przebicie dielektryka; po przekroczeniu tej wartości dielektryk rozpoczyna przewodzić; przekroczenie w. d
 • Definicja Słoneczny Wiatr Co to jest strumień materii wyrzucany poprzez Słońce w przestrzeń międzyplanetarną składający się raczej z: elektronów, protonów, cząstek alfa i niewielkiej liczby jąder pierwiastków lekkich
 • Definicja Samoistne Wyładowanie Co to jest wyładowanie elektryczne w gazie, którego trwanie nie zależy od obecności zewnętrznego czynnika jonizującego gaz
 • Definicja Sprężynowe Wahadło Co to jest zamocowane pomiędzy dwoma jednakowymi sprężynami. Jeśli jedną ze sprężyn ściśniemy, a drugą rozciągniemy, wówczas w. s. zostaje wychylone o x z położenia równowagi. Dzięki
 • Definicja Światła Źródła Wydajność Co to jest relacja strumienia światła emitowanego poprzez źródło do mocy pobieranej poprzez źródło światła
 • Definicja Wolfram Co to jest ekipy pobocznej układu okresowego pierwiastków (chromowce), liczba atomowa 74, masa atomowa 183,85; jest mieszaniną 5 trwałych izotopów, znanych jest 25 nietrwałych, metal
 • Definicja Pionowego Rzutu Wysokość Co to jest rzut pionowy
 • Definicja Wytrzymałość Co to jest ciało stałe wszelkim próbom zmiany kształtu wskutek działania sił zewnętrznych. Przekroczenie granicy oporu skutkuje zniszczenie ciała w skutku zerwania wiązań atomowych i
 • Definicja Rentgenowskie Widmo Co to jest rentgenowskiego. W zależności od systemu powstawania rozróżnia się w.r. ciągłe i charakterystyczne. W.r. c i ą g ł e powstaje wskutek hamowania cząstek naładowanych (na przykład
 • Definicja Wat Co to jest To jest moc, przy której w okresie jednej sekundy realizowana jest robota 1 J, lub to jest moc prądu stałego o natężeniu 1 A, gdy różnica potencjałów pomiędzy końcami przewodnika
 • Definicja Przesunięć Prawo Wiena Co to jest promieniowania cieplnego ciał, które mówi, iż widmo mocy promieniowania ciała idealnie czarnego (wykres zależności mocy od długości fali emitowanego promieniowania, tak zwany
 • Definicja Widikon Co to jest i przetwarzania obrazu na ciąg sygnałów elektrycznych. Zbudowana z wyrzutni elektronowej i ekranu w formie cienkiej warstwy fotooporowej naniesionej na przezroczyste podłoże. W
 • Definicja Atomowe Widma Co to jest źródłem są swobodne atomy. W.a. mają strukturę liniową i odpowiadają przejściom między wieloma stanami energetycznymi elektronów w atomie. Linie widmowe dają się uporządkować w
 • Definicja Sił Wielobok Co to jest jednej z metod dodawania sił przyłożonych w tym samym punkcie. W metodzie tej wektory sił przesuwa się tak, by utworzyły łamaną wypukłą. Wektor wypadkowy znajduje się jako
 • Definicja Florenty Zygmunt Wróblewski Co to jest Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek PAU. Prowadził badania w dziedzinie niskich temperatur. Razem z K. Olszewskim w 1883 pierwszy skroplił tlen i azot z powietrza, używając jako
 • Definicja Wilson, Charles Thomson Rees Co to jest Cambridge, członek Royal Society. Prowadził badania dotyczące promieniotwórczości, systemu kondensacji pary wodnej i kosmologii. W 1927 dostał Nagrodę Nobla za skonstruowanie
 • Definicja Elektronowa Wiązka Co to jest część strumienia elektronów emitowanych poprzez źródło i uformowana dzięki odpowiedniego układu elektronooptycznego, na przykład w.e. produkowana poprzez działo elektronowe
 • Definicja Falowy Wektor Co to jest wektor o kierunku rozchodzenia się fali i długości równej 2/, gdzie jest długością fali. Zobacz także fala
 • Definicja Wahadło Co to jest działaniem przyłożonych do niego sił wahania wokół nieruchomego punktu zawieszenia. Najczęściej pod tym definicją rozumie się niewielki ciężarek zawieszony na nierozciągliwej nici
 • Definicja Skręceń Waga Co to jest do pomiaru małych sił elektrostatycznych ( waga Coulomba), magnetycznych albo grawitacyjnych. W 1789 H. Cavendish wykorzystał w.s. do pomiaru stałej grawitacji. W w.s. Cavendisha
 • Definicja Eduard Wilhelm Weber Co to jest w Halle, Getyndze i Lipsku. Jego badania dotyczyły elektryczności, magnetyzmu, teorii diamagnetyzmu. Razem z K.F. Gaussem zbudował pierwszy telegraf elektromagnetyczny i opracował
 • Definicja Woodrow Robert Wilson Co to jest Bell Telephone Laboratories w New Jersey. Zajmuje się radioastronomią. Badając natężenie fal radiowych emitowanych z krańców Galaktyki, odkrył razem z A.A. Penziasem szumy radiowe

Co to znaczy Fizyka pojęcia

Spis pojęć z przedmiotu fizyka. Eksperymenty fizyczne i przykłady. Definicje z fizyki. Wszystkie prawa, zasady fizyki. Tłumaczenie zasad i praw z przykładami.

Definicja Wilson, Robert Woodrow, Weber, Wilhelm Eduard, Waga Skręceń, Wahadło, Wektor Falowy, Wiązka Elektronowa, Wilson, Charles Thomson Rees, Wróblewski, Zygmunt co to znaczy.

Słownik Wilson, Robert Woodrow, Weber, Wilhelm Eduard, Waga Skręceń co to jest.