ZŁOTA ZASADA MECHANIKI co to jest
Złota Zasada Mechaniki, Zernike, Frits, Zjawisko Fotoelektryczne, Zwilżanie, Zwierciadła Optyczne.

Definicje fizyka Z

 • Definicja Zawiesina Informacje substancja rozproszona w układzie dyspersyjnym, gdzie substancja rozpraszająca występuje w stanie ciekłym, na przykład w zolach co to jest.
 • Definicja Nukleonów Zderzenia Informacje wpływ dwóch nukleonów o dowolnych pędach definicja.
 • Definicja Kul Niecentralne Zderzenie Informacje zderzenie, gdzie w momencie zderzenia prędkości kul nie układają się wzdłuż linii łączącej ich środki co znaczy.
 • Definicja Wahadła Długość Zredukowana Informacje wahadło rewersyjne słownik.
 • Definicja Zol Informacje układ dyspersyjny utworzony poprzez rozproszone w cieczy cząstki ciała stałego znaczenie.
 • Definicja Magnetyczne Pole Ziemskie Informacje źródłem jest Ziemia. Magnetyczny biegun południowy Ziemi leży w pobliżu jej geograficznego bieguna północnego (około 74 szerokości północnej i 100 długości zachodniej czym jest.
 • Definicja Zaćmienie Informacje opierające na zasłonięciu części albo całej tarczy ciała niebieskiego świecącego światłem własnym poprzez inne ciało niebieskie (na przykład zaćmienie Słońca) albo przejście ciała co to jest.
 • Definicja zdolność rozdzielcza przyrządów optycznych Informacje optycznych do wytwarzania rozróżnialnych obrazów małych przedmiotów badanego przedmiotu. Z. r. p. o. R ustala się jako odwrotność najmniejszej odległości pomiędzy dwoma elementami definicja.
 • Definicja Pochłaniania Zdolność Informacje umiejętność absorpcyjna co znaczy.
 • Definicja Złoto Informacje pierwszej ekipy pobocznej układu okresowego pierwiastków (miedziowce); liczba atomowa 79, masa atomowa 196,967; ma jeden izotop trwały i 31 znanych nietrwałych, metal szlachetny słownik.
 • Definicja Prostujące Złącze Informacje i warstwa przypowierzchniowa pomiędzy dwoma stykającymi się materiałami, w obszarze której istnieje bariera potencjału tworząca warstwę zaporową, umożliwiającą przepływ prądu znaczenie.
 • Definicja Polarna Zorza Informacje atmosfery ziemskiej w okolicach biegunów magnetycznych Ziemi, które obserwuje się na obszarach Arktyki i Antarktydy. Z.p. jest wynikiem oddziaływania z atmosferą Ziemi elektronów czym jest.
 • Definicja Sprężyste Częściowo Zderzenie Informacje zderzenie, gdzie część energii kinetycznej zderzających się ciał zostaje zamieniona na ciepło. Każde rzeczywiste zderzenie ciał jest z. c. s co to jest.
 • Definicja Kwarcowy Zegar Informacje zegar, którego zasadniczym elementem jest kryształ kwarcowy o precyzyjnie określonej wartości okresu drgań własnych definicja.
 • Definicja załamanie i odbicie fal Informacje zdarzenie powstawania fal wtórnych: odbitej i załamanej wywołane padaniem fali pierwotnej na powierzchnię graniczną dwóch ośrodków co znaczy.
 • Definicja Światła Podwójne Załamanie Informacje wiązek załamanych przy padaniu światła na powierzchnię ciał wykazujących anizotropię optyczną. Patrząc na element poprzez płytkę, która wykazuje p. z. ś., obserwator widzi dwa słownik.
 • Definicja Energii Wielkiej Zderzenia Informacje mechanizmy oddziaływania cząstek elementarnych pomiędzy sobą, jąder atomowych pomiędzy sobą i cząstek elementarnych z jądrami atomowymi; zachodzą w obszarze bardzo wysokich energii znaczenie.
 • Definicja Kondensacji Zarodki Informacje małe, obojętne cząstki materii albo jony, na których następuje kondensacja pary. Zobacz także kondensacja czym jest.
 • Definicja Rzutu Zasięg Informacje rzut ukośny co to jest.
 • Definicja Napięcie Zapłonu Informacje najmniejsza różnica potencjałów pomiędzy elektrodami, konieczna do spowodowania wyładowania samoistnego definicja.
 • Definicja Zarodki Informacje obiekty początkujące przyrost nowej etapy, na przykład zarodki kondensacji co znaczy.
 • Definicja Prawa Światła Załamania Informacje załamania światła na powierzchni granicznej ośrodków; pierwsze mówi, iż promień padający, promień załamany i normalna do powierzchni granicznej leżą w jednej płaszczyźnie; drugie słownik.
 • Definicja Zasady Zachowania Informacje pewne wielkości fizyczne dla układów izolowanych zachowują stałe w okresie wartości. Z. z. dotyczą: pędu, momentu pędu, energii, energii i masy, ładunku elektrycznego, parzystości znaczenie.
 • Definicja Niesprężyste Całkowicie Zderzenie Informacje zderzenie, gdzie cała energia kinetyczna zderzających się ciał zostaje zamieniona na ciepło czym jest.
 • Definicja Bifilarne Zawieszenie Informacje na dwóch niciach wychodzących z jednego punktu tego ciała pod pewnym do siebie kątem. Tak zawieszone ciało może się wahać tylko w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny, gdzie co to jest.
 • Definicja Zderzenie Informacje rozumie się zetknięcie dwóch albo więcej ciał, wskutek którego może się zmienić ich pęd, energia kinetyczna ich ruchu, ich energia wewnętrzna, kształt i liczba. W trakcie definicja.
 • Definicja Kul Centralne Zderzenie Informacje zderzenie, gdzie prędkości zderzających się kul układają się wzdłuż prostej łączącej ich środki co znaczy.
 • Definicja Zegar Informacje przyrząd do pomiaru czasu słownik.
 • Definicja Molekularny Zegar Informacje zegar, którego zasadniczym elementem jest molekularne źródło promieniowania elektromagnetycznego o precyzyjnie znanym okresie promieniowania znaczenie.
 • Definicja Zjawisko Zeemana Informacje linii widmowych w widmach atomów i cząsteczek pod wpływem pola magnetycznego, będący wynikiem rozszczepienia poziomów energetycznych atomu albo cząsteczki w zewnętrznym polu czym jest.
 • Definicja Atomowe Zderzenia Informacje cząsteczek, gdzie nie biorą udziału jądra atomowe; wskutek z. a. zmianie ulegają: pęd, energia kinetyczna, energia elektronów w atomie, stopień jonizacji oddziałujących cząsteczek co to jest.
 • Definicja Sprężyste Doskonale Zderzenie Informacje zderzenie, gdzie zostaje zachowana cała energia kinetyczna zderzających się ciał definicja.
 • Definicja zdolność rozdzielcza odbiorników światła Informacje światła (oka, kliszy fotograficznej) do rozróżniania szczegółów wytwarzanego na nim obrazu. Ustala się jako liczbę linii równoległych na jednostkę długości, które odbiornik co znaczy.
 • Definicja Pieter Zeeman Informacje uniwersytetu w Amsterdamie, członek Royal Society. Prowadził badania w zakresie optyki i fizyki atomowej. W 1902 dostał (wraz z H. Lorentzem) Nagrodę Nobla za odkrycie zjawiska słownik.
 • Definicja Absorpcyjna Zdolność Informacje umiejętność ciała do pochłaniania padającego na jego powierzchnię promieniowania elektromagnetycznego. Zależy od rodzaju ciała pochłaniającego i długości fali promieniowania. Z. a znaczenie.
 • Definicja Emisyjna Zdolność Informacje umiejętność ciała do wysyłania promieniowania elektromagnetycznego. Zależy od rodzaju ciała promieniującego i długości fali promieniowania. Z.e. ciała jest równa jego umiejętności czym jest.
 • Definicja Odbicia Zdolność Informacje rozmiar fizyczna określająca umiejętność ciała do odbijania promieniowania elektromagnetycznego. Zależy od rodzaju ciała odbijającego i długości fali promieniowania co to jest.
 • Definicja zdolność rozdzielcza przyrządów spektralnych Informacje spektralnego do rozróżnienia dwóch leżących bardzo blisko siebie linii spektralnych o długościach fali bliskich . Zazwyczaj ustala się ją jako relacja do najmniejszej różnicy definicja.
 • Definicja Przepuszczania Zdolność Informacje rozmiar fizyczna określająca umiejętność ciała do przepuszczania promieniowania elektromagnetycznego. Zależy od rodzaju ciała i długości fali promieniowania co znaczy.
 • Definicja Atomowy Zegar Informacje elementem jest atomowe źródło promieniowania elektromagnetycznego, stanowiącego wzorzec miary czasu. Wzorcem miary czasu jest moment promieniowania elektromagnetycznego słownik.
 • Definicja Ziemia Informacje Słonecznego. Kształtem jest zbliżona do elipsoidy obrotowej o promieniach: równikowym wynoszącym 6378,160 km i biegunowym - 6356,775 km. Masa Z. równa się 5,975 1024 kg znaczenie.
 • Definicja zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia Informacje całkowite wewnętrzne odbicie światła czym jest.
 • Definicja Zbierająca Zdolność Informacje oznaczana symbolem D, która jest liczbowo równa odwrotności ogniskowej f dowolnego układu optycznego (soczewki, układu soczewek, zwierciadła kulistego i tym podobne): D = 1/f co to jest.
 • Definicja N P Złącze Informacje złącze półprzewodnikowe definicja.
 • Definicja Tunelowe Złącze Informacje powierzchnie graniczne w układzie metal-izolator-metal lub półprzewodnik- izolator-półprzewodnik, gdzie bariera potencjału umożliwia zachodzenie zjawiska tunelowego co znaczy.
 • Definicja Półprzewodnikowe Złącze Informacje złącze prostujące na styku dwóch półprzewodników o różnym typie przewodnictwa słownik.
 • Definicja Materiału Zmęczenie Informacje zmiana własności strukturalnych materiału wskutek wielokrotnie powtarzającego się odkształcenia, która rzutuje na drastyczną zmianę jego wytrzymałości mechanicznej znaczenie.
 • Definicja Optyczne Złudzenie Informacje wrażenia wzrokowe, na podstawie których błędnie ocenia się kształt czy wymiar przedmiotu; z.o. wynikają stąd, iż oko ludzkie jest niezdolne do niezależnego postrzegania czym jest.
 • Definicja Elektronowe Zwierciadło Informacje uformowane, by padająca na region pola wiązka elektronów wymieniła kierunek ruchu w sposób podobny, jak wymienia kierunek ruchu promień świetlny padając na powierzchnię co to jest.
 • Definicja Elektryczne Zwarcie Informacje bezpośrednie elektryczne złączenie się dwóch punktów obwodu elektrycznego o różnych potencjałach albo ich połączenie dzięki bardzo dobrego przewodnika definicja.
 • Definicja Magnetyczne Zwierciadło Informacje magnetyczne, które wymienia kierunek składowej prędkości elektronu równoległej do linii sił pola. Odpowiednikiem może być pole o symetrii osiowej, którego indukcja magnetyczna co znaczy.
 • Definicja Zawada Informacje obwód prądu zmiennego, zawierający oporniki, cewki i kondensatory, która ustala wartość amplitudy I0 prądu pobieranego z generatora zasilającego obwód, wedle zależnością I0 słownik.
 • Definicja Optyczne Zwierciadła Informacje powierzchni, które odbijają światło. Powierzchnie odbijające z.o. wykonuje się w formie cienkich warstw metalicznych osadzonych na odpowiednim podłożu i pokrytych warstwą znaczenie.
 • Definicja Zwilżanie Informacje ciała stałego; miarą z. jest kąt zwilżania ; to jest kąt utworzony między styczną do powierzchni kropli cieczy w punkcie zetknięcia tej powierzchni z powierzchnią ciała stałego a czym jest.
 • Definicja Fotoelektryczne Zjawisko Informacje oddziaływaniu kwantów promieniowania elektromagnetycznego (zwłaszcza światła) z elektronami znajdującymi się w metalu albo półprzewodniku. Wskutek tego oddziaływania następuje co to jest.
 • Definicja Frits Zernike Informacje uniwersytetu w Groningen, członek Królewskiej Holenderskiej Akademii Nauk i Royal Society. W 1953 dostał Nagrodę Nobla za opracowanie sposoby kontrastu fazowego, mającej spore definicja.
 • Definicja Mechaniki Zasada Złota Informacje mechanicznej sformułowana w odniesieniu do maszyn prostych, która mówi, iż pomniejszenie siły wynikające z wykorzystania maszyny prostej musi być skompensowane równym liczbowo co znaczy.

Co to znaczy Fizyka pojęcia

Spis pojęć z przedmiotu fizyka. Eksperymenty fizyczne i przykłady. Definicje z fizyki. Wszystkie prawa, zasady fizyki. Tłumaczenie zasad i praw z przykładami.

Definicja Złota Zasada Mechaniki, Zernike, Frits, Zjawisko Fotoelektryczne, Zwilżanie, Zwierciadła Optyczne, Zawada, Zwierciadło Magnetyczne, Zwarcie Elektryczne co to znaczy.

Słownik Złota Zasada Mechaniki, Zernike, Frits, Zjawisko co to jest.