KRYSTALICZNEJ SIECI DEFEKTY co to jest
Co znaczy defekty sieci krystalicznej? W fizyce krystalicznej albo struktury kryształu. Defekty z.

Definicja Defekty Sieci Krystalicznej

Co to jest DEFEKTY SIECI KRYSTALICZNEJ: wszelakie odchylenia od doskonałej regularności sieci krystalicznej albo struktury kryształu. Defekty z racji na ich geometrię można podzielić na p u n k t o w e,l i n i o w e ( dyslokacje), p o w i e-r z c h n i o w e. Jeśli atom w sieci krystalicznej zostanie zastąpiony obcym atomem (domieszką), to mamy do czynienia z d e f e k t e m i d e n t y c z n o ś c i (na przykład donory i akceptory w kryształach półprzewodnikowych). Brak atomu w węźle sieci to tak zwany d e f e k t S c h o t t k y e g o. Defekty tego typu istnieją zawsze w kryształach, a ich liczba jest funkcją temperatury - im wyższa temperatura, tym więcej defektów. Defektem punktowym jest również atom w pozycji międzywęzłowej. Defekty takie powstają w trakcie bombardowania kryształu cząstkami albo naświetlania promieniami X bądź . Atom międzywęzłowy i luka w węźle po atomie tworzą parę zwaną d e f e-k t e m F r e n k l a. Defekty powierzchniowe istnieją na granicach zrastania się dwóch kryształów o różnych orientacjach ( tak zwany zbliźniaczenia). D.s.k. mają ważny wpływ na fizyczne własności kryształu (elektryczne, mechaniczne, optyczne, cieplne)

Definicja Dystorsja:
Co to jest wada układów optycznych polegająca na nierównomiernym odwzorowywaniu różnych części obrazu. Jest jedną z głównych wad obiektywów. Zaliczana jest do geometrycznych aberracji układów optycznych defekty sieci krystalicznej.
Definicja Dawka Pochłonięta:
Co to jest promieniowania pochłonięta poprzez jednostkę masy substancji pochłaniającej. Jednostkami są 1 J/kg i 1 rad = 0,01 J/kg. Dawka pochodząca z tła naturalnego (promieniowanie kosmiczne i promieniowanie z defekty sieci krystalicznej.
Definicja Drgania Swobodne:
Co to jest wykonuje układ wytrącony z położenia równowagi, jeżeli nie działają na niego jakiekolwiek siły zewnętrzne. D.s. mogą być tłumione albo zachowawcze w zależności od tego, czy całkowita energia układu defekty sieci krystalicznej.

Czym jest Krystalicznej Sieci Defekty znaczenie w Słownik fizyka na D .

  • Dodano:
  • Autor: