IDEALIZM OBIEKTYWNY co to jest
Definicja IDEALIZM OBIEKTYWNY. Co znaczy stosunkiem bytu do ludzkiej świadomości; pogląd głoszący.

Co to jest Obiektywny Idealizm

Definicja IDEALIZM OBIEKTYWNY: stanowisko filozoficzne powiązane ze stosunkiem bytu do ludzkiej świadomości; pogląd głoszący istnienie obiektywnej rzeczywistości (duchowej i materialnej), niezależnej od naszych przeżyć, na którą nie mamy wpływu, stworzonej na przykład poprzez Boga, ideę czy ducha; za twórcę tego poglądu uznaje się Platona, który uważał, iż idee nie są bytami pomyślanymi poprzez kogoś, lecz istnieją niezależnie od naszej świadomości; podobne stanowisko zajmowali między innymi św. Tomasz, dla którego Bóg zajmuje miejsce idei i Kartezjusz, dla którego substancje myśląca i ciągła są bytami obiektywnymi, Leibniz, którego monady są również obiektywne, czy Hegel, dla którego idea to także byt obiektywnie istniejący

Czym jest Obiektywny Idealizm znaczenie w Słownik filozofia I .