IRRACJONALIZM IDONEIZM co to jest
Irracjonalizm, Idoneizm, Instrumentalizm, Istota Realna, Istnienie, Istota, Irrelewantność, Istota.

Definicje filozofia I

 • Kim jest INTELEKTUALIZM ETYCZNY znaczy Greków, między innymi poprzez Sokratesa, zawierające pogląd o wyższości praktycznego rozsądku nad czysto teoretycznym roztrząsaniem, godzące wiedzę z cnotą, ponieważ, zdaniem
 • Kim jest IDEALIZM SUBIEKTYWNY znaczy świadomości, zakładający, iż to, co widzimy, jest produktem naszej wyobraźni, umysłu, zespołu wrażeń, nie istnieje zatem coś, co można aby nazwać obiektywną rzeczywistością; za
 • Kim jest INFERENCJA znaczy wnioskowanie logiczne opierające na przejściu od sądu prawdziwego do sądu także prawdziwego, przy zastosowaniu ustalonych reguł
 • Kim jest INDUKCJA znaczy zobacz sposób indukcyjna albo logika indukcyjna
 • Kim jest IDEALIZM ANGLOSASKI znaczy przełomu XIX i XX w.: Greena, Bradleya, Warda, Royce´a, którzy zajęli opozycyjne stanowisko w relacji do ideologii oświecenia, racjonalizmu, potocznego rozumienia definicje
 • Kim jest INTUICJA znaczy bezpośrednie czegoś; jedno z podstawowych pojęć teorii poznania; wg Platona to bezpośrednie poznanie, zetknięcie się myśli z obiektem; dla Plotyna umiejętność umysłu do ekstazy
 • Kim jest IDEE WRODZONE znaczy wyobrażeń, potencjalnych dyspozycji umysłowych, gotowych się ujawnić w każdej chwili, tkwiących w nas od momentu przyjścia na świat, na przykład przedstawienie Boga czy naszej
 • Kim jest INGARDEN ROMAN znaczy przedstawiciel fenomenologii, zajmujący się rozległą problematyką, od zagadnień teoriopoznawczych poprzez ontologiczne po etyczne i estetyczne. Wyróżnił kilka podstawowych
 • Kim jest INDETERMINIZM znaczy stwierdzający, iż w świecie nie ma zjawisk koniecznych, zdeterminowanych, panuje z kolei przypadkowość, a jeśli występują jakieś prawidłowości, mają one jedynie charakter
 • Kim jest INTENCJONALNOŚĆ znaczy wobec elementów; zarządzanie świadomości ku czemuś; termin rozpropagowany poprzez Brentana i Husserla (przedtem problem intencjonalnego istnienia elementów dostrzegali między
 • Kim jest INTUICJONIZM znaczy intuicji; nazwa prądu w matematyce, który pojawił się najpierw XX w. za sprawą Brouwera, a którego kluczowym zadaniem było rozgraniczenie pomiędzy obiektem matematyki a jej
 • Kim jest INTELLIGIBLE znaczy element poznawany tylko umysłem
 • Kim jest INTENSJA znaczy w logice suma cech przedmiotu, do którego odnosi się nazwa
 • Kim jest IDEALIZM METAFIZYCZNY znaczy zobacz idealizm
 • Kim jest INTERAKCJA znaczy współdziałanie; wzajemne wpływ na siebie osób, zjawisk, elementów
 • Kim jest ILUMINIZM znaczy z łaciny iluminacja - świecenie) - pogląd św. Augustyna zakładający poznanie prawd wiecznych dzięki pomocy Boga, który oświetla drogę ku nim człowiekowi będącemu w stanie łaski
 • Kim jest IDEOLOGIA znaczy przekonania, poglądy charakterystyczne dla jakiejś ekipy, warstwy socjalnej, zazwyczaj formułowane w formie doktryn, mechanizmów
 • Kim jest INDYWIDUALIZM znaczy tylko jednostkom, szczególnie istotna w takich poglądach ontologicznych, które z założenia stwierdzają, iż istnieją tylko indywidua, iż prawa i instytucje powinny służyć
 • Kim jest ID znaczy ukryta pod powierzchnią jaźni, podświadomość skrywająca popędy, nieokiełznane żądze, nieuświadomione pragnienia, wyobrażenia, i tym podobne, przyczyniająca się do powstawania
 • Kim jest INDYFERENTYZM znaczy obojętność, postawa intelektualna charakteryzująca się obojętnym stosunkiem wobec na przykład wartości etycznych, polityki, religii, itp
 • Kim jest IDENTYCZNOŚĆ znaczy filozofii od dawna, służyło na przykład do wyjaśniania tautologii, tożsamości zjawisk, osobowości albo do określania identyczności w twierdzeniach matematyczno-logicznych
 • Kim jest IMPLIKACJA znaczy wynikanie czegoś z czegoś; w logice znaczy wykorzystanie formuły jeśli…, to… odnoszącej się do sądów
 • Kim jest IDEALIZM znaczy ujmowania poznawanej rzeczywistości, zakładających, jak u Berkeleya, iż wszystko, co postrzega ludzki umysł, ma tę samą naturę, co on sam, iż mamy do czynienia z przeżyciami nie
 • Kim jest IDEA znaczy bezpośrednio dany, ale skrywający się za definicją, które go nazywa; element pojęć, nie mający natury fizycznej ani psychicznej; czynnik stworzenia świata, wieczny; dla Locke´a to
 • Kim jest IDEA WIECZNEGO POWROTU znaczy starożytności, gdzie zawarto myśl o powrocie dziejów świata do źródeł, do początku, gdy dobiegną kresu; w ten sposób dzieje zatoczą koło i wszystko zacznie się od nowa
 • Kim jest IDEALIZM EPISTEMOLOGICZNY znaczy zobacz idealizm
 • Kim jest IDEALIZM OBIEKTYWNY znaczy bytu do ludzkiej świadomości; pogląd głoszący istnienie obiektywnej rzeczywistości (duchowej i materialnej), niezależnej od naszych przeżyć, na którą nie mamy wpływu, stworzonej
 • Kim jest IMPERATYW KATEGORYCZNY znaczy nieodwołalny, zmuszający człowieka do wypełnienia go ( Niebo gwiaździste nade mną i prawo moralne we mnie. ) bez względu na okoliczności, ponieważ ów nakaz jest niezmienny i
 • Kim jest IDEAŁ znaczy coś, co wykracza poza zwyczajność, doskonałość, wzór godny naśladowania, cel wart poświęcenia nawet życia
 • Kim jest IMMATERIALIZM znaczy materii, z której zbudowany jest świat, gdyż byt sam w sobie jest niematerialny, ma naturę doskonałą; zdaniem Grzegorza Nysseńczyka dowodem na powyższą tezę to jest, iż jakości są
 • Kim jest INFINITYZM znaczy nieskończony w porównaniu ze światem mającym swój koniec; w rozumieniu św. Augustyna definicja zawierające twierdzenie, iż człowiek w swym istnieniu styka się wciąż z
 • Kim jest IMPERATYW HIPOTETYCZNY znaczy wg Kanta warunkowy nakaz skłaniający człowieka do zrobienia czegoś albo zachowania się w określony sposób, jeżeli tego chce
 • Kim jest IMMANENTNY znaczy wewnętrzny, odnoszący się do czegoś, co jest w środku; przeciwieństwem jest transcendentny; inna nazwa idealizmu subiektywnego
 • Kim jest INTROSPEKCJA znaczy myślenia i zmysłowego odbioru świata, wiążące się z doświadczeniem wewnętrznym; dla Schopenhauera jedyna sposób filozoficzna, pozwalająca roztrząsać problemy filozoficzne; zdaniem
 • Kim jest INTERAKCJONIZM znaczy pogląd, wg którego zjawiska psychiczne i fizyczne wzajemnie na siebie oddziaływują, na przykład dla Kartezjusza to wpływ dzieje się przez gruczoł w mózgu zwany szyszynką
 • Kim jest INTENCJA znaczy myśl przewodnia, zamierzenie, cel kryjący się na przykład w podtekstach; w logice zestaw cech przedmiotu ujęty w jego nazwie; zobacz ekstensja
 • Kim jest INTELEKTUALIZM znaczy znaczenie w procesie poznawania świata; postawa cechująca relacja starożytnych Greków do filozofowania, polegająca na posługiwaniu się we wszystkich dziedzinach życia intelektem
 • Kim jest INSTYNKT znaczy niezmienne dla każdego gatunku istot żywych zdarzenie biologiczne, objawiające się przystosowaniem się organizmu do otoczenia, potrzeb życia, które może być opanowane poprzez
 • Kim jest INTROJEKCJA znaczy psychologicznego, którą określił Avenarius, przedstawiciel empiriokrytycyzmu, stwierdzając istnienie w naszym umyśle obrazów elementów uprzednio widzianych i uaktywniających się
 • Kim jest INTELEKT znaczy wg Bergsona służy on celom praktycznym, życiowym, nie poznaje rzeczy w pełni, ale wybiórczo, na ile to jest potrzebne w danej sytuacji, potrafi także demaskować i deformować
 • Kim jest IRENIZM znaczy chrześcijańskiej, popularna wśród humanistów renesansowych, zakładająca pokojowe współistnienie ludzi różnych wyznań czy stanów socjalnych; jej propagatorem był między innymi
 • Kim jest IZOSTENIA znaczy wg sceptyków to równosilność sądów - żaden sąd nie jest logicznie pewniejszy od innych
 • Kim jest ISTOTA NOMINALNA znaczy znaczenie językowe przedmiotu, istniejące jedynie w nazwie
 • Kim jest IRRELEWANTNOŚĆ znaczy dowodzeniu innej tezy niż pierwotnie założono; brak związku pomiędzy poszczególnymi elementami rozumowania; przytaczanie nieistotnych argumentów dla danego toku rozumowania
 • Kim jest ISTOTA znaczy zobacz esencja
 • Kim jest ISTNIENIE znaczy wynika nie z jej istoty; dla egzystencjalistów znaczy egzystowanie wespół z innymi ludźmi, będąc trwaniem krótkim, przypadkowym, otoczonym nicością, skierowanym ku śmierci
 • Kim jest ISTOTA REALNA znaczy realnie, namacalnie, jak uważali Platon i Locke, nie mniej jednak ten ostatni rozszerzył definicję istoty realnej na tak zwany wewnętrzną konstytucję rzeczy , niedostrzegalną
 • Kim jest INSTRUMENTALIZM znaczy Deweya najpierw XX w., zawierająca stwierdzenia, iż wyobrażenia są dla człowieka narzędziem działania, a nie poznania bytu, iż prawie wszystkie wyobrażenia są słuszne, tzn
 • Kim jest IDONEIZM znaczy zainicjowanym poprzez Ferdinanda Gonsetha, którego zwolennicy, w opozycji do poglądów członków Koła Wiedeńskiego, zakładali, iż istnieją różne stadia rozwoju wiedzy, jaką posiada
 • Kim jest IRRACJONALIZM znaczy poznanie jedynie na drodze pozarozumowej, nie dające się zdefiniować, przyznające rację bytu zachowaniom i poczynaniom nienaukowym, nielogicznym, a służącym właśnie poznaniu

Co to znaczy Słownik znaczenie filozofia

Lista pojęć i zagadnień z dziedziny filozofii, języka polskiego.

Definicje filozoficzne, pojęcia na język polski. Co to znaczy ze słownika?

Definicja Irracjonalizm, Idoneizm, Instrumentalizm, Istota Realna, Istnienie, Istota, Irrelewantność, Istota Nominalna, Izostenia, Irenizm, Intelekt, Introjekcja co to znaczy.

Słownik Irracjonalizm, Idoneizm, Instrumentalizm, Istota Realna co to jest.