MONIZM MILL JAMES MAKIAWELIZM co to jest
Monizm, Mill James, Makiawelizm, Metoda Elenktyczna, Malebranche Nicolas De, Mounier Emmanuel.

Definicje filozofia M

 • Kim jest MATERIA znaczy Platona trzecia, w okolicy idei i demiurga, powód stworzenia świata, poprzedzająca jego istnienie, wieczna, nieokreślona; wg Arystotelesa to składnik substancji, obiekt
 • Kim jest MISTYCYZM znaczy filozoficzne, polegające się na przeświadczeniu, iż możliwe jest tajemne zjednoczenie się wierzącego z bóstwem lub duszy z absolutem na drodze bezpośredniego z nim kontaktu
 • Kim jest MORALNOŚĆ znaczy zobacz etyka
 • Kim jest MEDYTACJA znaczy głęboka refleksja nad sobą
 • Kim jest MARCEL GABRIEL znaczy chrześcijańskiego nurtu egzystencjalizmu ( Kierkegaard, Jaspers), rozpatrujący ludzką egzystencję w pierwszej kolejności w kontekście tajemnicy istnienia Boga i w odniesieniu do
 • Kim jest METALOGIKA znaczy jako badająca rolę, zadania i interpretację wyników rozwijającej się logiki, w pierwszej kolejności skupiająca się na sprawach znaczeniowych języka, którym logika się posługuje
 • Kim jest MENTALNOŚĆ znaczy zestaw podstawowych przekonań jednostki bądź ekipy socjalnej
 • Kim jest METODA ANALITYCZNA znaczy podpowiadająca badaczowi sceptyczną postawę wobec badanego przedmiotu, z drugiej - pozwalająca uzyskiwać o tym przedmiocie wiedzę wyrazistą, jasną, nie pozostawiającą
 • Kim jest MARKS KAROL znaczy rewolucjonista niemiecki, twórca wspólnie z Engelsem marksizmu, kierunku filozoficznego, którego składnikami są materializm dialektyczny i materializm historyczny; twierdził, iż
 • Kim jest MYŚL/MYŚLENIE znaczy przetwarzaniu informacje, myśli, zazwyczaj prowadzący do założonego celu; zdaniem Platona to atrybut poznania rozumowego, mający charakter dyskursywny (przez rozumowanie dochodzi
 • Kim jest METODA DIALEKTYCZNA znaczy zaprzeczeniu tego, z czego w toku rozumowania się wychodzi, aby następnie dojść do prawdy; zdaniem Platona to jedyna godna polecenia sposób naukowa, wykorzystywana badaniu idei i
 • Kim jest MACHIAVELLI NICOLÓ znaczy włoski. Autor Księcia - dzieła, które Russell nazwał podręcznikiem dla gangsterów; Hegel na przykład uważał Machiavellego za geniusza, a Spinoza w jego dziele dostrzegł przestrogę
 • Kim jest MINIMALIZM znaczy pogląd filozoficzny, określający granice poznania do tego, co uchwytne poprzez zmysły i doświadczenie
 • Kim jest MARKSIZM znaczy stworzona na bazie materializmu dialektycznego Marksa, powstała na przełomie XIX i XX w., występująca przeciw idealizmowi, pozytywizmowi i mechanistycznej koncepcji świata
 • Kim jest MIŁOŚĆ znaczy namiętnością, altruizmem, miłosierdziem, poświęceniem dla drugiej osoby, ojczyzny, idei, i tym podobne; dla Platona to dążenie duszy do osiągnięcia na stałe dobra, rozumianego
 • Kim jest MORALIZM znaczy stanowisko zakładające wyższość dóbr moralnych nad innymi; za pierwszego wyznawcę tego poglądu uważane jest Sokratesa
 • Kim jest MATERIALIZM DIALEKTYCZNY znaczy w sobie przedmioty dialektyki Hegla i materializmu Feuerbacha, będąca podłożem socjalnych ruchów rewolucyjnych, jak socjalizm, komunizm, którego istotą jest twierdzenie, iż świat
 • Kim jest MARITAIN JACQUES znaczy przedstawiciel współczesnego tomizmu, odrzucający irracjonalizm i scjentyzm, zaliczany do głównych wyznawców personalizmu, rozwijający koncepcję tak zwany intuicji bytu
 • Kim jest MACH ERNST znaczy niezależnie od Avenariusa stworzył doktrynę filozoficzną zwaną empiriokrytycyzmem, będącą w pierwszym rzędzie programem oczyszczenia edukacji (w szczególności przyrodoznawstwa) z
 • Kim jest MORALNOŚĆ PANÓW znaczy reprezentowana poprzez ludzi mocnych fizycznie, duchowo, stanowczych, bezwzględnych, dostojnych, dzielnych, umiejących narzucić swą moralność innym. Zdaniem Nietzschego moralność
 • Kim jest MIKOŁAJ Z KUZY znaczy kardynał, filozof niemiecki okresu przejściowego pomiędzy średniowieczem i renesansem, mistyk, twórca mechanizmu metafizycznego, stanowiącego połączenie pomiędzy scholastyką a
 • Kim jest Marie François Pierre Gonth\. MAINE DE BIRAN, właśc znaczy opartej na analizie psychologicznej doktryny spirytualistycznej. Podobnie jak Kartezjusz za pierwotny fakt, od którego musi wyjść wszelka refleksja filozoficzna, uznał istnienie
 • Kim jest MILL JOHN STUART znaczy angielski, umiarkowany zwolennik empiryzmu w teorii poznania i logice, utylitaryzmu w etyce i liberalizmu w teorii państwa. Zaprzeczał, jakoby prawa logiczne miały charakter
 • Kim jest MOORE GEORGE EDWARD znaczy prekursorów brytyjskiej filozofii analitycznej, odnowiciel szkockiej szkoły zdrowego rozsądku ; stał na stanowisku realizmu bezpośredniego; twierdził, iż poznajemy bezpośrednio
 • Kim jest METODA PSYCHOLOGICZNA znaczy pozwalająca człowiekowi przedstawić świat na podobieństwo tego, co znajduje on w sobie; wysiłek, aktywność to czynniki psychiczne, z nich wywodzi się definicja powody, jedności
 • Kim jest METODA REZOLUTYWNA znaczy naukowa sposób badawcza, polegająca na analizowaniu składników badanego przedmiotu; służąca poprzez Galileusza
 • Kim jest MECHANIZM znaczy zespół przedmiotów, które mogą dawać określone rezultaty, wytwarzać konsekwencje oddziaływując na siebie lub emanując tkwiącą w nich siłą, energią
 • Kim jest MANA znaczy potęga, tkwiąca w ludziach, zwierzętach, przedmiotach, przejawiająca się przez duchy, warunkująca regularnie ich poczynania, zachowania i podlegająca dziedziczeniu
 • Kim jest METODA KOMPOZYTYWNA znaczy naukowa sposób badawcza, polegająca na syntetycznym ujmowaniu uprzednio zanalizowanych składników badanego przedmiotu; służąca poprzez Galileusza
 • Kim jest METODA INDUKCYJNA znaczy poprzez Sokratesa, polegająca na odnajdywaniu cech wspólnych wśród przykładów badanego zjawiska, na wnioskowaniu o ogólności na podstawie tego, co szczególne
 • Kim jest MONADOLOGIA znaczy ustalenie metafizyki Leibniza i nazwa jego głównego dzieła, opisującego istnienie monad, ich funkcjonowanie i bycie
 • Kim jest MANICHEIZM znaczy religijny, którego twórcą był Pers Manicheus; jej kluczowym przesłaniem było rozpatrywanie istnienia świata w kategoriach dobra i zła aktualnych w formie światła i ciemności i
 • Kim jest MAJEUTYKA / METODA MAJEUTYCZNA znaczy nie uświadamialiśmy; sposób polegająca na wydobyciu z człowieka wiedzy prawdziwej, którą każdy z nas nosi w sobie; Sokrates nazywał ją sztuką położniczą ; stosował ją wobec
 • Kim jest MAGIA znaczy istnieniu sił nadprzyrodzonych, zdolność panowania nad siłami natury dzięki zaklęć, magicznych gestów, i tym podobne; Comte uważał magię za pierwotny sposób wyjaśniania naukowego
 • Kim jest MAYA znaczy stopień poznania, w filozofii hinduskiej marzenie zasłaniające człowiekowi jego prawdziwe użytek, los; siła kosmiczna tworząca złudę rzeczywistości materialnej, będącej odbiciem
 • Kim jest MˇDROŚĆ znaczy światem, zdolność rozwiązywania problemów; wg Platona jedna z czterech cnót (pozostałe to: sprawiedliwość, męstwo, panowanie nad sobą) odnosząca się do tej części duszy, którą
 • Kim jest MARKSIZM znaczy Marksa i Engelsa, zawierająca przedmioty materializmu dialektycznego i materializmu historycznego, antymechanistycznego funkcjonowania materii, ujmowanie życia społecznego w
 • Kim jest MATERIALIZM HISTORYCZNY znaczy poprzez Marksa i Engelsa, uznająca, iż relacje międzyludzkie należy rozpatrywać w historycznym rozwoju i wyjaśniać je materialistycznie, tzn. w powiązaniu z konkretnymi warunkami
 • Kim jest METODA znaczy doprowadzenie do osiągnięcia zamierzonego efektu; sposoby służące w filozofii posiłkują się regularnie ustaleniami zaczerpniętymi z logiki; generalnie sposoby dzieli się między
 • Kim jest METAJĘZYK znaczy język wykorzystywany do opisywania języka, badający jego budowę, gramatykę, słownictwo
 • Kim jest MARCUSE HERBERT znaczy pochodzenia niemieckiego, wychowany na filozofii Husserla i Hegla; wykorzystywał znajomość filozofii Marksa i psychologii Freuda do krytyki współczesnej cywilizacji opartej na
 • Kim jest MECHANISTYCZNA KONCEPCJA PRZYRODY znaczy funkcjonowanie przyrody, odkryć systemy nią sterujące; zdaniem uczonego we wszechświecie istnieje prawo zachowania ruchu, Bóg udzielił ciałom materialnym możliwości
 • Kim jest METAETYKA znaczy logicznym i psychologicznym definicje, zdania, sądy etyczne, uprawiana poprzez różnego rodzaju szkoły, na przykład emotywistyczną (sądy wartościujące nie są sądami poznawczymi
 • Kim jest METAFIZYKA znaczy fizykę, o tym, co duchowe, niematerialne; na przykład w średniowieczu była edukacją zajmującą się Bogiem, w renesansie edukacją zajmującą się światem; dla jeszcze innych była
 • Kim jest MĘSTWO znaczy wg Platona to jedna z czterech cnót, w okolicy sprawiedliwości, mądrości, panowania nad sobą, odnosząca się do tej części duszy, którą rządzi impulsywność
 • Kim jest METODOLOGIA znaczy edukacja o metodzie wydzielona z logiki, badająca istniejące sposoby pod względem struktur, języka, przydatności, skuteczności i opisująca ich historię
 • Kim jest MISTYCYZM ASCETYCZNY znaczy szukanie drogi do Boga, pojmowanej wg dogmatów wiary, jako wszelkiego rodzaju wyrzeczenia i udręki cielesne; zwolennicy m.a. wywodzili się z państw romańskich, a za głównego
 • Kim jest MATERIALIZM znaczy jest jedyną istniejącą realnie postacią bytu, fundamentalną substancją we wszechświecie, dającą światu sposobność jego obiektywnego istnienia, dlatego świadomość ludzka jest wobec
 • Kim jest METODA DEDUKCYJNA znaczy z tego, co ogólne, o tym, co szczególne; dla Parmenidesa sposób rozumowania polegająca na wyciąganiu wniosków z przesłanek myślowych, ignorująca obecność faktów
 • Kim jest MESJANIZM znaczy filozoficznej w I połowie XIX w. Dla Hoene-Wrońskiego oznaczało dążenie do ugruntowania się filozofii absolutnej, potrafiącej zbawiać narody. Dla Mickiewicza i innych polskich
 • Kim jest MONADA znaczy jednostka, samoistna część i obraz świata; wg Leibniza to prosta substancja składająca się na byt, pożądająca, będąca zamkniętym kosmosem ( monada nie ma okien ), obdarzona
 • Kim jest MOLINIZM znaczy Moliny, który na drodze spekulacji myślowej próbował rozwiązać zagadnienie wszechwiedzy boskiej, konieczności łaski i wolności ludzkiej, podkreślając wysiłek człowieka w
 • Kim jest MOKSZA znaczy w hinduizmie termin mający trzy znaczenia: 1. cel praktyk religijnych, 2. przekraczanie granic istnienia, 3. uwolnienie się od następnych wcieleń
 • Kim jest MODALNOŚĆ znaczy rodzaj, sposób istnienia czegoś; zdaniem Kanta to cecha sądu uzależniona od jego rodzaju; sądy mogą wyrażać rzeczywistość, problematykę albo konieczność
 • Kim jest MISTYCYZM SPEKULATYWNY znaczy szukanie drogi do Boga przez spekulacje myślowe; zwolennicy wywodzili się zwykle z państw germańskich, a za głównego przedstawiciela uznaje się Mistrza Johanesa Eckharta
 • Kim jest MNIEMANIE znaczy przypuszczenie, myślenie pozbawione naukowej pewności, polegające się w pierwszej kolejności na subiektywnych odczuciach; dla Platona to poznanie zmysłowe
 • Kim jest MONTAIGNE MICHEL DE znaczy przedstawiciel renesansowego sceptycyzmu; zestaw jego pism wydany pod wspólnym tytułem Essais (Próby) stał się pierwowzorem nowego gatunku literackiego, eseju. Przed filozofią
 • Kim jest MORALNOŚĆ NIEWOLNIKÓW znaczy reprezentowana poprzez ludzi słabych, pełnych litości, altruistów pokornych i łagodnych; synonim - moralności panów; zdaniem Nietzschego ludzie powyższego pokroju, narzucają
 • Kim jest MUZYKA SFER znaczy wg pitagorejczyków niesłyszalna dla ucha muzyka rodząca się z ruchu sfer gwiezdnych, krążących wokół środka wszechświata
 • Kim jest MOŻNOŚĆ znaczy wg Arystotelesa to potencjalność kryjąca się w materii, na przykład w żelazie tkwi możność zaistnienia miecza czy tarczy
 • Kim jest MORALNOŚĆ OTWARTA znaczy zdaniem moralność powinna być otwarta na uniwersalne wartości, cechuje ona ludzi znakomitych, którzy umieją się wznieść powyżej podziały, obyczaje, obowiązujące zasady moralne
 • Kim jest MOUNIER EMMANUEL znaczy połączyć syntetycznie chrześcijaństwo z socjalizmem. To połączenie określił jako personalizm, który miałby wyrażać prymat osoby ludzkiej nad instytucjami zbiorowości […] i głosić
 • Kim jest MALEBRANCHE NICOLAS DE znaczy oratorianów, twórca mechanizmu, gdzie próbował pogodzić poglądy św. Augustyna z filozofią Kartezjusza. Znany z oryginalnej próby wyjaśnienia kartezjuszowskiej kwestii relacji
 • Kim jest METODA ELENKTYCZNA znaczy wg Sokratesa sposób zbijania argumentów w okresie dyskusji, polegająca na doprowadzeniu czyjegoś rozumowania do absurdu, aby zdemaskować czyjąś pozorną wiedzę
 • Kim jest MAKIAWELIZM znaczy przemyśleniach Machiavellego, gdzie fundamentalną zasadą jest maksyma: Cel uświęca środki , co ma usprawiedliwiać wykorzystywanie w życiu politycznym metod nie zawsze zgodnych z
 • Kim jest MILL JAMES znaczy Johna Stuarta Milla, należał wspólnie z Benthamem do ekipy tak zwany radykałów filozoficznych, którzy w teorii poznania stali na stanowisku skrajnego sensualizmu i asocjacjonizmu
 • Kim jest MONIZM znaczy głoszący, iż istnieje jeden byt lub o naturze materialnej, jak na przykład uważał Ksenofanes, widząc w ziemi fundamentalny byt, z którego narodziły się inne, lub o naturze

Co to znaczy Słownik znaczenie filozofia

Lista pojęć i zagadnień z dziedziny filozofii, języka polskiego.

Definicje filozoficzne, pojęcia na język polski. Co to znaczy ze słownika?

Definicja Monizm, Mill James, Makiawelizm, Metoda Elenktyczna, Malebranche Nicolas De, Mounier Emmanuel, Moralność Otwarta, Możność, Muzyka Sfer, Moralność Niewolników co to znaczy.

Słownik Monizm, Mill James, Makiawelizm, Metoda Elenktyczna co to jest.