KRZYŻÓWKA PODŚWIADOMOŚĆ co to jest
CO ZNACZY Podświadomość, Protencja, Pneumatyk, Problem Innych Umysłów, Problematyczny, Protagoras Z.

Definicje filozofia P

 • Kim jest Henri Poincaré znaczy astronom, twórca konwencjonalizmu, doktryny filozoficznej powstałej w skutku krytyki poznania naukowego, będącej reakcją na XIX-wieczny scjentyzm. W sporze o charakter pewników co to jest.
 • Kim jest Postmodernizm znaczy drugiej połowy XX w., refleksja filozoficzna nawiązująca do czasów końca XIX w. (modernizm), głosząca upadek współczesnych autorytetów, religii, mechanizmów etycznych i definicja.
 • Kim jest Psychofizyczny Paralelizm znaczy współistnienie zjawisk psychicznych i fizycznych na zasadzie równoległości, a nie wzajemnego oddziaływania. Koncepcja ta pozwoliła przezwyciężyć na przykład dualizm duszy i ciała co znaczy.
 • Kim jest Kopernikański Przewrót znaczy problemach filozoficznych, szczególnie epistemologicznych, którego dokonał Kant; odwołanie się do nazwiska wielkiego astronoma sugeruje rozmiar i nowatorstwo rozwiązań słownik.
 • Kim jest Aprioryczne Prawo znaczy fenomenów i związków zachodzących pomiędzy nimi. Prawo to ujmowane jest intuicyjnie na drodze twierdzeń a priori. Do tych praw zalicza się twierdzenia obiektywne, oczywiste, na znaczenie.
 • Kim jest Wiary Prawda znaczy wg św. Tomasza z Akwinu to prawda, którą ludziom może udostępnić tylko objawienie, na przykład prawda o grzechu pierworodnym czym jest.
 • Kim jest Prudencja znaczy roztropność; jedna z cnót łącząca w sobie znajomość zasad moralnych z ich praktykowaniem co oznacza.
 • Kim jest Pneuma znaczy zobacz forma krzyżówka.
 • Kim jest Warda Idealizm Pluralistyczny znaczy zobacz idealizm anglosaski najlepszy.
 • Kim jest Paradoks znaczy za prawdę, coś niewiarygodnego; w swych rozważaniach filozoficznych na temat ruchu wykorzystywał go Zenon z Elei i Russell rozważając problematykę zbiorów przykłady.
 • Kim jest Raimund Karl Popper znaczy związany z Kołem Wiedeńskim, odszedł następnie od głoszonej poprzez jego w najwyższym stopniu ortodoksyjnych członków koncepcji pozytywnej weryfikacji teorii naukowych, na rzecz encyklopedia.
 • Kim jest Podmiot znaczy poznająca, skłonna do refleksji; na przykład dla Kanta podmiot to warunek istnienia przedmiotu; wg Fichtego podmiot wyprzedza element (jaźń jest przed światem zewnętrznym jak działa.
 • Kim jest Naukowa Prawda znaczy zdaniem Galileusza to prawda odnosząca się do wszystkiego, ukazująca istotę wszystkich zjawisk poddawanych badaniom czy jest.
 • Kim jest Prajednia znaczy stojąca powyżej platońskimi ideami, czysta siła twórcza, z której emanuje wszystko, co istnieje: materia, dusza, idee i której nie można poznać ani na drodze empirycznej, ani pojęcie.
 • Kim jest Paralogizm znaczy niezamierzony błąd w rozumowaniu wyjaśnienie.
 • Kim jest Piękno znaczy Grecy pięknem nazywali to, co godne uznania lub to, co dobre; dla Platona definicja to było równoznaczne z pięknem moralnym - zaletą charakteru; Arystoteles uważał za piękne to opis.
 • Kim jest Profanum znaczy miejsce nieuświęcone, świeckie, miejsce spraw ludzkich, synonim sacrum informacje.
 • Kim jest Partycypacja znaczy branie w czymś udziału; myśl filozoficzna rozważająca relację pomiędzy Bogiem a światem albo człowiekiem i podkreślająca wzajemne uczestnictwo i obecność, jak u Plotyna co to jest.
 • Kim jest Platonizm znaczy następujące założenia: 1. prymat tego, co najlepsze, nad tym, co realne 2. istnienie duszy i ciała zależnego od niej 3. prymat wiedzy wrodzonej, rozumowej nad zmysłową 4. uznanie definicja.
 • Kim jest Moralne Prawo znaczy niezbędne, które należy wypełniać, o ile jest się człowiekiem wolnym, bez względu na okoliczności towarzyszące naszemu postępowaniu; kluczową zasadą tego prawa jest imperatyw co znaczy.
 • Kim jest Fechnera Prawo znaczy praw fizyki, czego próbował dokonać Fechner, dowodząc, iż intensywność wrażenia zmysłowego wymienia się wspólnie z logarytmem bodźca, tzn. gdy impuls wymienia się w postępie słownik.
 • Kim jest Samos Z Pitagoras znaczy matematyk i filozof, założyciel związku pitagorejskiego, sekty religijnej opartej na misteriach i naukach tajemnych. Nie pozostawił po sobie jakichkolwiek pism, jego poglądy znamy znaczenie.
 • Kim jest Kartezjański Przewrót znaczy odwiecznych problemów filozoficznych zaproponowanej poprzez Kartezjusza. Wskazał on na człowieka jako źródło, gdzie należy szukać naszej wiedzy o otaczającym nas świecie, a nie w czym jest.
 • Kim jest Predykat znaczy termin gramatyczny i logiczny, określający to, co zostało powiedziane w odniesieniu do podmiotu rozumianego w znaczeniu gramatycznym albo filozoficznym co oznacza.
 • Kim jest Powinność znaczy zobacz wymóg krzyżówka.
 • Kim jest Postrzeganie znaczy zobacz percepcja najlepszy.
 • Kim jest Pirronizm znaczy autorstwa Pirrona z Elidy, zakładającej niewydawanie wszelkich sądów na temat rozpatrywanych zagadnień czy problemów, aby w ten sposób wykazać niemożność osiągnięcia jakiejkolwiek przykłady.
 • Kim jest Elei Z Parmenides znaczy Ksenofanesa. Wychodząc od tak zwany ontologicznej zasady tożsamości, która, sformułowana najłatwiej, głosi: Byt jest, a niebytu nie ma , doszedł na drodze czysto rozumowej do encyklopedia.
 • Kim jest Probabilizm znaczy umiejscowić pomiędzy dogmatyzmem a sceptycyzmem, negująca sposobność poznania prawdy absolutnej, lecz dopuszczająca istnienie prawd prawdopodobnych jak działa.
 • Kim jest Sanders Charles Peirce znaczy filozof, inicjator semiotyki, twórca pragmatyzmu. Poirytowany brakiem ścisłości i naukową nonszalancją pragmatyzmu w wersji Jamesa, dla odróżnienia nazwał swe stanowisko czy jest.
 • Kim jest Panlogizm znaczy rozumowo, ponieważ wszystko jest w nim logiczne, celowe, uporządkowane, niezbędne, a jeżeli tej konieczności nie dostrzegamy, to oznacza, iż nasz umysł jest niedoskonały ( Leibniz pojęcie.
 • Kim jest Pragmatycyzm znaczy rozumianej - odmiennie niż u Jamesa - jako dążenie do ścisłości, ładu w formułowaniu praw naukowych, odrzucanie wiary jako narzędzia wspomagającego poznanie, wykorzystywanie wyjaśnienie.
 • Kim jest Perypatetyzm znaczy i jego uczniów, której miano zaczerpnięto od słowa przechadzać się (peripatein), bo nauczanie odbywało się w trakcie przechadzek. Szkoła nosiła nazwę Likeionu (Liceum) i istniała opis.
 • Kim jest Celowa Przyczyna znaczy tłumacząca własności przedmiotu, sposób jego istnienia, rodzaj powody tkwiącej w rzeczach, zwanej również teleologiczną, z racji na którą coś się dzieje albo istnieje; wg takiego informacje.
 • Kim jest Blaise Pascal znaczy i poeta uważany był za kontynuatora myśli Kartezjusza i św. Augustyna; geometrię uważał za wiedzę najlepszą, jednak nie pozwalającą na osiągnięcie wiedzy pełnej, na przykład w co to jest.
 • Kim jest Państwo znaczy indywidualne zostały podporządkowane prawom ogólnym, państwowym, ponieważ one gwarantują stałość i powszechność systemową, co zapewnia bezpieczeństwo obywatelom; obywatele z kolei definicja.
 • Kim jest Przyjemność znaczy wg cyrenaików i Epikura to stan pozytywny, jedyne dobro, aczkolwiek przelotne, chwilowe, które dla człowieka powinno być celem życia; ma związek z ciałem co znaczy.
 • Kim jest Pochodna Prawda znaczy uzasadnienia; dzieli się na prawdę pochodną niezbędną (rozumową, odnoszącą się do możliwości tkwiących w faktach, co do których sam rozum się upewnia) i na prawdę pochodną słownik.
 • Kim jest Przedstawienie znaczy w ujęciu Hume´a fundamentalny element badań filozoficznych, dzielący się na pierwotny ( wrażenie) i pochodny ( idea znaczenie.
 • Kim jest Powszechniki znaczy substancjach, nie będące nimi. Można je wyodrębnić na drodze spekulacji myślowych i dlatego istnieją jedynie w naszym umyśle, ponadto mogą istnieć w umyśle Bożym jako wzory, idee czym jest.
 • Kim jest Pozytywizm znaczy nauce spekulacje intelektualne, myślenie abstrakcyjne, postulujący naukowcom przyjęcie postawy obiektywnego badacza wobec rzeczywistości i ograniczający działalność naukową tylko co oznacza.
 • Kim jest Sprawcza Przyczyna znaczy zrozumieć sposób istnienia rzeczy, rodzaj powody wiążący ją z wynikiem, jaki ona wywołuje; siła działająca i wytwarzająca konsekwencje; dla Arystotelesa to postać formy, która krzyżówka.
 • Kim jest Przypadkowość znaczy zobacz kontyngentyzm najlepszy.
 • Kim jest Elidy Z Pirron znaczy filozof grecki, twórca kierunku filozoficznego nazwanego pirronizmem, będącego radykalną odmianą sceptycyzmu. Pirron, w zgodzie z przekonaniem, iż nie sposób zdobyć jakiejkolwiek przykłady.
 • Kim jest Predestynacja znaczy użytek, los, fatum; doktryna religijna głosząca, iż los człowieka, jego życie, zbawienie albo potępienie za sprawą Boga są już wiadome w momencie jego narodzin encyklopedia.
 • Kim jest Perypatetyk znaczy członek szkoły założonej poprzez Arystotelesa, zwanej perypatetycką jak działa.
 • Kim jest Psychik znaczy wg gnostyków człowiek posiadający duszę czy jest.
 • Kim jest Pierwotna Prawda znaczy jeden z trzech rodzajów prawdy w logice Leibniza, ta, która nie wymaga uzasadnienia, bo sama w sobie jest jasna i zrozumiała, a wyrażana jest przez zdania wyraźnie identyczne pojęcie.
 • Kim jest Materialna Przyczyna znaczy definicja odsyłające do materii przedmiotu, wykorzystywane wyjaśnianiu własności rzeczy; zdaniem Arystotelesa jedna z czterech zasad pozwalających zrozumieć rzecz wyjaśnienie.
 • Kim jest Pragmatyzm znaczy rozpowszechniła się najpierw XX wieku i miała być opozycją dla ówczesnego idealizmu, zajmująca się dwoma tematami: sposobem i teorią prawdy; przez metodę rozumiano sposób opis.
 • Kim jest Arystokles Właśc Platon znaczy filozofów starożytnej Grecji, uczeń Sokratesa, założyciel szkoły filozoficznej nazwanej potem Akademią Platońską, która prowadziła działalność aż do VI w. n.e. Był twórcą informacje.
 • Kim jest Pojęcie znaczy znaczenie ogólne pozwalające definiować wyrazy; definicja powstaje w umyśle, jak uważali Platon i Kant albo jest tylko wyrazem (pogląd Locke´a i Hume´a co to jest.
 • Kim jest Logiczny Pozytywizm znaczy doktryna filozoficzna Koła Wiedeńskiego, zobacz neopozytywizm definicja.
 • Kim jest Plotyn znaczy kierunku filozoficznego zwanego neoplatonizmem. Uważał, iż istotą bytu jest nie tyle trwanie, ile stawanie się. Byt ma naturę świetlistą, promieniuje, wytwarzając nowe rodzaje co znaczy.
 • Kim jest Palingeneza znaczy odrodzenie; termin mający różne znaczenia: powrót takich samych zdarzeń, jak u stoików, kolisty ruch dziejów, nieustanne przewcielanie się duszy, jak u Platona słownik.
 • Kim jest Ciało Umysł Problem znaczy i umysłu, który dla jednych miał postać monistyczną (umysł i ciało traktowane jako niepodzielna jedność), dla innych - dualistyczną (umysł i ciało to dwie różne substancje); w znaczenie.
 • Kim jest Condillaca Posˇg znaczy poprzez francuskiego filozofa Condillaca, który chciał dowieść, iż umysł ludzki jest w swej naturze organem biernym, iż należy go z tego względu uznawać jedynie za pojemnik wrażeń czym jest.
 • Kim jest Prakseologia znaczy działaniu, zwracająca uwagę na skuteczność i efektywność służących metod; do rozwoju tej edukacji wykorzystuje się między innymi teorię gier i postępy w cybernetyce i co oznacza.
 • Kim jest Pamięć znaczy dla Bergsona ważna cecha świadomości, bez której nie może ona istnieć krzyżówka.
 • Kim jest Poznanie znaczy filozoficznych (jak u starożytnych Greków i Rzymian) lub umożliwiające dotarcie do prawdy w sposób pozarozumowy (jak u filozofów chrześcijańskich); wg starogreckich koncepcji to najlepszy.
 • Kim jest Pesymizm znaczy przekonanie, iż życie to bezsensowny tok, który i tak kończy się śmiercią, w który zostaliśmy wrzuceni; pogląd uznający, iż w naszym świecie nad dobrem przeważa zło, iż jesteśmy przykłady.
 • Kim jest Formy Przyczyna znaczy ujęciu Arystotelesa jedna z czterech zasad rozumiana jako siła wytwarzająca konsekwencje, czynny pierwiastek substancji, który, poddany oglądowi, pozwala snuć rozważania na temat encyklopedia.
 • Kim jest Psychoanaliza znaczy którego celem miało być wykrywanie, diagnozowanie i leczenie nerwic, dotychczas będących chorobami nieuleczalnymi, zakładający istnienie w psychice ludzkiej sfery podświadomej jak działa.
 • Kim jest Przestrzeń znaczy różnie definiowano, jednak zazwyczaj ujmowano jako atrybut materii i przez wzgląd na czasem; dla Kanta przestrzeń oznaczała subiektywny twór poznającego podmiotu, będący z nim w czy jest.
 • Kim jest Projekcja znaczy transfer, przeniesienie, rzutowanie odczuć, wrażeń, emocji, i tym podobne na elementy, ludzi pojęcie.
 • Kim jest Perfekcjonizm znaczy etyczny poczynań człowieka; na przestrzeni wieków rozumiany był różnie, na przykład stoicy rozumieli go jako pracę nad samym sobą, prowadzącą do równowagi wewnętrznej; Arystoteles wyjaśnienie.
 • Kim jest Panpsychizm znaczy zobacz animizm opis.
 • Kim jest Panteizm znaczy Bóg jest w nim stale aktualny, w każdej jego cząstce, co stanowi o jedności świata, i może być odbierany jako żywa, rozumna, celowa, rządzona jednym prawem całość informacje.
 • Kim jest Patrystyka znaczy przed naszą erą poprzez ojców Kościoła, kładący podwaliny doktrynalne pod filozofię chrześcijańską; patrystyka dzieliła się na apologetyczną (obrona wiary wobec wrogów Kościoła co to jest.
 • Kim jest Postęp znaczy przykład wiedzy naukowej, osiąganie zamierzonych celów, przyrost ekonomiczny, polepszanie warunków życiowych, i tym podobne; zdaniem Hegla warunkiem postępu jest obecność definicja.
 • Kim jest Epistemologiczny Pozytywizm znaczy zobacz empiriokrytycyzm co znaczy.
 • Kim jest Licz Wielkich Prawo znaczy b- prawo stwierdzające, iż im większa liczba przeprowadzanych doświadczeń, tym większe prawdopodobieństwo powtórzenia się jakiegoś zjawiska słownik.
 • Kim jest Przypadek znaczy się zdarzyć; kategoria filozoficzna rozpatrywana zazwyczaj przez wzgląd na definicją determinizmu i okoliczności, w jakich się pojawiał; Epikur był jednym z pierwszych filozofów znaczenie.
 • Kim jest Przedrozumienie znaczy Husserla i Heideggera, oznaczające intuicyjne rozumienie czegoś, posiadanie wiedzy a priori, bez której niemożliwe byłoby rozumienie obiektywne, naukowe; odpowiednikiem czym jest.
 • Kim jest Presokratyczny znaczy się do filozofii uprawianej przed Sokratesem, której przedstawicielami byli między innymi Tales z Miletu, Heraklit z Efezu, Zenon z Elei i Anaksagoras, a której kluczowym celem co oznacza.
 • Kim jest Postkantyzm znaczy Kanta ( Fichte, Schelling, Hegel), którzy na przełomie XVIII i XIX w. propagowali i rozwijali refleksję niemieckiego myśliciela, rozwijając teorię poznania, rozstrzygając w nowy krzyżówka.
 • Kim jest Przyroda znaczy poprzez demiurga; w porównaniu z ideami i duszą twór niedoskonały, lecz ułożony celowo i rozumnie, zasadą jego istnienia jest harmonia; dla Arystotelesa to twór substancjalny najlepszy.
 • Kim jest Percepcja znaczy przedmiotu, na które składają się: wrażenie, odczucie zewnętrzności i nazwanie przedmiotu postrzeganego dzięki zmysłów; percepcja może mieć naturę zewnętrzną (postrzeganie przykłady.
 • Kim jest Principium znaczy łaciński odpowiednik słowa arché; start, pierwsza zasada encyklopedia.
 • Kim jest Stworzenia Prawo znaczy prawo tłumaczące różnorodność bytów istniejących w świecie (byt stwarza się na drodze podziałów z racji na tkwiące w nim przeciwieństwa) i wyznaczające kierunek rozwoju każdej jak działa.
 • Kim jest Zła Koncepcja Prywacyjna znaczy zło tu jest rozumiane nie jako samoistny byt, ale jako niebyt, brak dobra, jak u św. Augustyna czy jest.
 • Kim jest Przekonanie znaczy wiara w coś albo w kogoś, mogąca nie mieć nic wspólnego z prawdą, z rzeczywistością pojęcie.
 • Kim jest Profetyzm znaczy przepowiadanie przyszłości, prorokowanie; postawa, przeświadczenie, wiara w istnienie proroków wieszczących przyszłość wyjaśnienie.
 • Kim jest Dialektyczne Prawo znaczy prawdziwemu twierdzeniu (teza) odpowiada prawdziwe przeczenie (antyteza), z których później wyłania się twierdzenie zespalające (synteza). Wg tego prawa rozwija się świat opis.
 • Kim jest Poruszyciel Pierwszy znaczy istnieje i co jest stwarzane; dla Arystotelesa to Bóg, pierwsza powód wprawiająca w ruch krąg niebiański, niebo gwiazd stałych, tak zwany pierwsze niebo. Podobną rolę przypisywał informacje.
 • Kim jest Pluralizm znaczy iż rzeczywistość złożona jest z różnego typu bytów, charakteryzujących się samodzielnością i odrębnością, stanowiących świat sam dla siebie ; na przykład Empedokles uważał, iż co to jest.
 • Kim jest Vilfredo Pareto znaczy filozof, twórca tak zwany teorii elit, wg której nierówność i różnorodność jest konstytutywną właściwością każdego społeczeństwa. Dążenie poszczególnych warstw socjalnych do definicja.
 • Kim jest Precedens znaczy fakt, zjawisko poprzedzające inne, podobne; zobacz antecedens co znaczy.
 • Kim jest Poczˇtek znaczy zobacz arché) - dla starożytnych Greków, na przykład dla Anaksymandra, pierwszy okres w rozwoju materii; pierwotne, trwałe własności rzeczy słownik.
 • Kim jest Ciˇgłości Prawo znaczy świecie podlegają szeregowi zmian, zwanych przejściami; szeregiem zmian są na przykład różne rodzaje ruchu, którego krańcowym przypadkiem jest bezruch, podobnie jak krańcowym znaczenie.
 • Kim jest PARACELSUS, właśc. Teophrastus Bombastus von Hohen znaczy ze Szwajcarii, przedstawiciel panteistyczno-okultystycznego nurtu w renesansowej filozofii przyrody. Uważał, iż każda istota żywa podlega odrębnej zasadzie, którą nazwał czym jest.
 • Kim jest Praktycyzm znaczy ocena czynów, działań wg ich użyteczności co oznacza.
 • Kim jest Pewność znaczy znaczenie uchodzi za gwaranta na przykład słuszności sądów logicznych, poznawczych ( widzę to, co postrzegają moje zmysły ) czy naszych postanowień krzyżówka.
 • Kim jest Potencja znaczy siła, synonim energii; Arystoteles utożsamiał ją z materią; dla św. Tomasza to sposobność zaistnienia najlepszy.
 • Kim jest Personalizm znaczy filozoficznych, których fundamentem jest przekonanie o osobowym charakterze świata, tzn. iż osoba ludzka jest najwyższą postacią istnienia, wyrasta powyżej instytucje, interesy przykłady.
 • Kim jest Przedmiot znaczy jesteśmy świadomi; dla Arystotelesa to coś odbieranego poprzez zmysły, co trudno pomylić z czymś innym. Odpowiednikiem będzie chociażby dźwięk - trudno usłyszeć na przykład barwę encyklopedia.
 • Kim jest Postulat znaczy w systemie dowodzenia, które należy przyjąć. W krytyce praktycznego rozumu Kanta odnajdujemy trzy postulaty: wolność, nieśmiertelność duszy i istnienie Boga; zdaniem Kanta nakazy jak działa.
 • Kim jest Popęd znaczy zaspokojona siła, tkwiąca w człowieku i we wszystkich rzeczach, której towarzyszy poczucie braku, niezadowolenia, nieustannie domagająca się spełnienia, pchająca, zmuszająca czy jest.
 • Kim jest Poprawność znaczy właściwość myślenia umożliwiająca logiczne wyciąganie wniosków pojęcie.
 • Kim jest Przyczyna znaczy filozofia przedkartezjańska poszukiwała praprzyczyny, dającej start wszystkiemu, dlatego obszarem poszukiwań była między innymi natura, później idee platońskie, wreszcie materia wyjaśnienie.
 • Kim jest Pitagoreizm znaczy odkrycie stosunków liczbowych odpowiadających konsonansowi w muzyce i uznanie ich za podstawę rozumienia wszelkiego porządku 2. przełożenie porządku muzycznego na porządek kosmosu opis.
 • Kim jest Powietrze znaczy wg starożytnych Greków jeden z podstawowych żywiołów, budulców świata; dla Anaksymenesa fundamentalny składnik wszystkich rzeczy informacje.
 • Kim jest Sobˇ Nad Panowanie znaczy jedna z czterech cnót, w okolicy mądrości, męstwa i sprawiedliwości, ustalonych poprzez Platona, odnosząca się do tej części duszy, którą zwie się pożądaniem co to jest.
 • Kim jest Przeświadczenie znaczy przekonanie o czymś, pewność; wg Newmana to przedkładany powyżej inne rodzaj twierdzenia zawierającego prawdę na jakiś temat, nie wymagający argumentu definicja.
 • Kim jest Ruchu Zachowania Prawo znaczy poprzez Kartezjusza, zakładające stałą rozmiar ruchu we wszechświecie; ono jest konsekwencją stosowania mechanistycznej koncepcji przyrody co znaczy.
 • Kim jest Dionizyjska Postawa znaczy człowieka wobec życia, świata, ceniącej to, co pełne dynamiki, płodne, przekraczające wszelakie granice, twórcze, potężne, obalające prawa i rozbijające wszelakie harmonie. Nazwa słownik.
 • Kim jest Postaci Psychologia znaczy Martina Wertheimera, badającej strukturę życia psychicznego człowieka. Jej fundamentalnym założeniem to jest, iż wszelkiego rodzaju uczucia, wrażenia należy ujmować całościowo znaczenie.
 • Kim jest Prawda znaczy czasami zamiennie nazywane oczywistością, nie mające jednoznacznej definicji, odnoszące się do sądów albo zdań orzekających uznanych za prawdziwe (definicja prawdy nie odnosi się czym jest.
 • Kim jest Partykularny znaczy cząstkowy, oddzielny, klasowy co oznacza.
 • Kim jest Apollińska Postawa znaczy człowieka wobec życia, świata, ceniącej to, co jasne, przejrzyste, opanowane, zrównoważone, harmonijne, doskonałe. Nazwa zaczerpnięta od imienia greckiego boga, Apollina krzyżówka.
 • Kim jest Przypadłość znaczy zobacz akcydens najlepszy.
 • Kim jest Abdery Z Protagoras znaczy w najwyższym stopniu znany sofista; jego minimalistyczna, sensualistyczna i relatywistyczna filozofia miała wymiar antropologiczny. Wszystkiego miarą jest człowiek - tak brzmi przykłady.
 • Kim jest Problematyczny znaczy okolicy asertorycznego i apodyktycznego, który wprawdzie nie zawiera sprzeczności, lecz także nie można sprawdzić czy odpowiada on rzeczywistości encyklopedia.
 • Kim jest Umysłów Innych Problem znaczy zasadności twierdzenia dotyczącego istnienia innych umysłów niż własny; zagadka ta bazuje na tym, jak wyjaśnić istnienie innych umysłów, jeśli mamy świadomość istnienia tylko jak działa.
 • Kim jest Pneumatyk znaczy wg gnostyków człowiek posiadający ducha czy jest.
 • Kim jest Protencja znaczy termin funkcjonujący u Husserla na oznaczenie wyprzedzania przyszłości, rzutowania w przyszłość nabytej przedtem wiedzy pojęcie.
 • Kim jest Podświadomość znaczy zobacz id wyjaśnienie.

Co to znaczy Słownik znaczenie filozofia

Lista pojęć i zagadnień z dziedziny filozofii, języka polskiego.

Definicje filozoficzne, pojęcia na język polski. Co to znaczy ze słownika?

Definicja CO ZNACZY Podświadomość, Protencja, Pneumatyk, Problem Innych Umysłów, Problematyczny, Protagoras Z Abdery, Przypadłość, Postawa Apollińska, Partykularny, Prawda co to znaczy.

Słownik Krzyżówka Podświadomość, Protencja, Pneumatyk, Problem Innych Umysłów co to jest.