PITAGOREIZM PRZYPADEK PRAWDA co to jest
Pitagoreizm, Przypadek, Prawda, Prawo Stworzenia, Postęp, Przyczyna, Pirronizm, Problem Umysł.

Definicje filozofia P

 • Kim jest POPRAWNOŚĆ znaczy właściwość myślenia umożliwiająca logiczne wyciąganie wniosków
 • Kim jest PREDYKAT znaczy termin gramatyczny i logiczny, określający to, co zostało powiedziane w odniesieniu do podmiotu rozumianego w znaczeniu gramatycznym albo filozoficznym
 • Kim jest POCZˇTEK znaczy zobacz arché) - dla starożytnych Greków, na przykład dla Anaksymandra, pierwszy okres w rozwoju materii; pierwotne, trwałe własności rzeczy
 • Kim jest PRAKTYCYZM znaczy ocena czynów, działań wg ich użyteczności
 • Kim jest PROFETYZM znaczy przepowiadanie przyszłości, prorokowanie; postawa, przeświadczenie, wiara w istnienie proroków wieszczących przyszłość
 • Kim jest PRZEKONANIE znaczy wiara w coś albo w kogoś, mogąca nie mieć nic wspólnego z prawdą, z rzeczywistością
 • Kim jest PSYCHIK znaczy wg gnostyków człowiek posiadający duszę
 • Kim jest PRZYPADŁOŚĆ znaczy zobacz akcydens
 • Kim jest PRUDENCJA znaczy roztropność; jedna z cnót łącząca w sobie znajomość zasad moralnych z ich praktykowaniem
 • Kim jest PROTAGORAS Z ABDERY znaczy w najwyższym stopniu znany sofista; jego minimalistyczna, sensualistyczna i relatywistyczna filozofia miała wymiar antropologiczny. Wszystkiego miarą jest człowiek - tak brzmi
 • Kim jest PARALELIZM PSYCHOFIZYCZNY znaczy współistnienie zjawisk psychicznych i fizycznych na zasadzie równoległości, a nie wzajemnego oddziaływania. Koncepcja ta pozwoliła przezwyciężyć na przykład dualizm duszy i ciała
 • Kim jest PERCEPCJA znaczy przedmiotu, na które składają się: wrażenie, odczucie zewnętrzności i nazwanie przedmiotu postrzeganego dzięki zmysłów; percepcja może mieć naturę zewnętrzną (postrzeganie
 • Kim jest PAŃSTWO znaczy indywidualne zostały podporządkowane prawom ogólnym, państwowym, ponieważ one gwarantują stałość i powszechność systemową, co zapewnia bezpieczeństwo obywatelom; obywatele z kolei
 • Kim jest Arystokles,\. PLATON właśc znaczy filozofów starożytnej Grecji, uczeń Sokratesa, założyciel szkoły filozoficznej nazwanej potem Akademią Platońską, która prowadziła działalność aż do VI w. n.e. Był twórcą
 • Kim jest PSYCHOANALIZA znaczy którego celem miało być wykrywanie, diagnozowanie i leczenie nerwic, dotychczas będących chorobami nieuleczalnymi, zakładający istnienie w psychice ludzkiej sfery podświadomej
 • Kim jest PARALOGIZM znaczy niezamierzony błąd w rozumowaniu
 • Kim jest PERYPATETYK znaczy członek szkoły założonej poprzez Arystotelesa, zwanej perypatetycką
 • Kim jest PASCAL BLAISE znaczy i poeta uważany był za kontynuatora myśli Kartezjusza i św. Augustyna; geometrię uważał za wiedzę najlepszą, jednak nie pozwalającą na osiągnięcie wiedzy pełnej, na przykład w
 • Kim jest POSTMODERNIZM znaczy drugiej połowy XX w., refleksja filozoficzna nawiązująca do czasów końca XIX w. (modernizm), głosząca upadek współczesnych autorytetów, religii, mechanizmów etycznych i
 • Kim jest PNEUMA znaczy zobacz forma
 • Kim jest PLURALISTYCZNY IDEALIZM WARDA znaczy zobacz idealizm anglosaski
 • Kim jest PRZYCZYNA CELOWA znaczy tłumacząca własności przedmiotu, sposób jego istnienia, rodzaj powody tkwiącej w rzeczach, zwanej również teleologiczną, z racji na którą coś się dzieje albo istnieje; wg takiego
 • Kim jest PIĘKNO znaczy Grecy pięknem nazywali to, co godne uznania lub to, co dobre; dla Platona definicja to było równoznaczne z pięknem moralnym - zaletą charakteru; Arystoteles uważał za piękne to
 • Kim jest PRZEDMIOT znaczy jesteśmy świadomi; dla Arystotelesa to coś odbieranego poprzez zmysły, co trudno pomylić z czymś innym. Odpowiednikiem będzie chociażby dźwięk - trudno usłyszeć na przykład barwę
 • Kim jest PALINGENEZA znaczy odrodzenie; termin mający różne znaczenia: powrót takich samych zdarzeń, jak u stoików, kolisty ruch dziejów, nieustanne przewcielanie się duszy, jak u Platona
 • Kim jest PAMIĘĆ znaczy dla Bergsona ważna cecha świadomości, bez której nie może ona istnieć
 • Kim jest PIRRON Z ELIDY znaczy filozof grecki, twórca kierunku filozoficznego nazwanego pirronizmem, będącego radykalną odmianą sceptycyzmu. Pirron, w zgodzie z przekonaniem, iż nie sposób zdobyć jakiejkolwiek
 • Kim jest PROJEKCJA znaczy transfer, przeniesienie, rzutowanie odczuć, wrażeń, emocji, i tym podobne na elementy, ludzi
 • Kim jest PRZEWRÓT KOPERNIKAŃSKI znaczy problemach filozoficznych, szczególnie epistemologicznych, którego dokonał Kant; odwołanie się do nazwiska wielkiego astronoma sugeruje rozmiar i nowatorstwo rozwiązań
 • Kim jest PRZEDSTAWIENIE znaczy w ujęciu Hume´a fundamentalny element badań filozoficznych, dzielący się na pierwotny ( wrażenie) i pochodny ( idea
 • Kim jest PITAGORAS Z SAMOS znaczy matematyk i filozof, założyciel związku pitagorejskiego, sekty religijnej opartej na misteriach i naukach tajemnych. Nie pozostawił po sobie jakichkolwiek pism, jego poglądy znamy
 • Kim jest PEIRCE CHARLES SANDERS znaczy filozof, inicjator semiotyki, twórca pragmatyzmu. Poirytowany brakiem ścisłości i naukową nonszalancją pragmatyzmu w wersji Jamesa, dla odróżnienia nazwał swe stanowisko
 • Kim jest PROBLEM INNYCH UMYSŁÓW znaczy zasadności twierdzenia dotyczącego istnienia innych umysłów niż własny; zagadka ta bazuje na tym, jak wyjaśnić istnienie innych umysłów, jeśli mamy świadomość istnienia tylko
 • Kim jest PRAWO FECHNERA znaczy praw fizyki, czego próbował dokonać Fechner, dowodząc, iż intensywność wrażenia zmysłowego wymienia się wspólnie z logarytmem bodźca, tzn. gdy impuls wymienia się w postępie
 • Kim jest POSTULAT znaczy w systemie dowodzenia, które należy przyjąć. W krytyce praktycznego rozumu Kanta odnajdujemy trzy postulaty: wolność, nieśmiertelność duszy i istnienie Boga; zdaniem Kanta nakazy
 • Kim jest POINCARÉ HENRI znaczy astronom, twórca konwencjonalizmu, doktryny filozoficznej powstałej w skutku krytyki poznania naukowego, będącej reakcją na XIX-wieczny scjentyzm. W sporze o charakter pewników
 • Kim jest PRAGMATYZM znaczy rozpowszechniła się najpierw XX wieku i miała być opozycją dla ówczesnego idealizmu, zajmująca się dwoma tematami: sposobem i teorią prawdy; przez metodę rozumiano sposób
 • Kim jest PANPSYCHIZM znaczy zobacz animizm
 • Kim jest PARTYKULARNY znaczy cząstkowy, oddzielny, klasowy
 • Kim jest PARETO VILFREDO znaczy filozof, twórca tak zwany teorii elit, wg której nierówność i różnorodność jest konstytutywną właściwością każdego społeczeństwa. Dążenie poszczególnych warstw socjalnych do
 • Kim jest POSTRZEGANIE znaczy zobacz percepcja
 • Kim jest PRZYPADKOWOŚĆ znaczy zobacz kontyngentyzm
 • Kim jest POPPER KARL RAIMUND znaczy związany z Kołem Wiedeńskim, odszedł następnie od głoszonej poprzez jego w najwyższym stopniu ortodoksyjnych członków koncepcji pozytywnej weryfikacji teorii naukowych, na rzecz
 • Kim jest PARADOKS znaczy za prawdę, coś niewiarygodnego; w swych rozważaniach filozoficznych na temat ruchu wykorzystywał go Zenon z Elei i Russell rozważając problematykę zbiorów
 • Kim jest PRZYCZYNA FORMY znaczy ujęciu Arystotelesa jedna z czterech zasad rozumiana jako siła wytwarzająca konsekwencje, czynny pierwiastek substancji, który, poddany oglądowi, pozwala snuć rozważania na temat
 • Kim jest PRECEDENS znaczy fakt, zjawisko poprzedzające inne, podobne; zobacz antecedens
 • Kim jest PRZYCZYNA MATERIALNA znaczy definicja odsyłające do materii przedmiotu, wykorzystywane wyjaśnianiu własności rzeczy; zdaniem Arystotelesa jedna z czterech zasad pozwalających zrozumieć rzecz
 • Kim jest PRZEŚWIADCZENIE znaczy przekonanie o czymś, pewność; wg Newmana to przedkładany powyżej inne rodzaj twierdzenia zawierającego prawdę na jakiś temat, nie wymagający argumentu
 • Kim jest PRZYJEMNOŚĆ znaczy wg cyrenaików i Epikura to stan pozytywny, jedyne dobro, aczkolwiek przelotne, chwilowe, które dla człowieka powinno być celem życia; ma związek z ciałem
 • Kim jest POPĘD znaczy zaspokojona siła, tkwiąca w człowieku i we wszystkich rzeczach, której towarzyszy poczucie braku, niezadowolenia, nieustannie domagająca się spełnienia, pchająca, zmuszająca
 • Kim jest PRINCIPIUM znaczy łaciński odpowiednik słowa arché; start, pierwsza zasada
 • Kim jest PREDESTYNACJA znaczy użytek, los, fatum; doktryna religijna głosząca, iż los człowieka, jego życie, zbawienie albo potępienie za sprawą Boga są już wiadome w momencie jego narodzin
 • Kim jest PRAGMATYCYZM znaczy rozumianej - odmiennie niż u Jamesa - jako dążenie do ścisłości, ładu w formułowaniu praw naukowych, odrzucanie wiary jako narzędzia wspomagającego poznanie, wykorzystywanie
 • Kim jest POJĘCIE znaczy znaczenie ogólne pozwalające definiować wyrazy; definicja powstaje w umyśle, jak uważali Platon i Kant albo jest tylko wyrazem (pogląd Locke´a i Hume´a
 • Kim jest PROBABILIZM znaczy umiejscowić pomiędzy dogmatyzmem a sceptycyzmem, negująca sposobność poznania prawdy absolutnej, lecz dopuszczająca istnienie prawd prawdopodobnych
 • Kim jest PRAWDA PIERWOTNA znaczy jeden z trzech rodzajów prawdy w logice Leibniza, ta, która nie wymaga uzasadnienia, bo sama w sobie jest jasna i zrozumiała, a wyrażana jest przez zdania wyraźnie identyczne
 • Kim jest Teophrastus Bombastus von Hohen\. PARACELSUS, właśc znaczy ze Szwajcarii, przedstawiciel panteistyczno-okultystycznego nurtu w renesansowej filozofii przyrody. Uważał, iż każda istota żywa podlega odrębnej zasadzie, którą nazwał
 • Kim jest PRAWO ZACHOWANIA RUCHU znaczy poprzez Kartezjusza, zakładające stałą rozmiar ruchu we wszechświecie; ono jest konsekwencją stosowania mechanistycznej koncepcji przyrody
 • Kim jest PANLOGIZM znaczy rozumowo, ponieważ wszystko jest w nim logiczne, celowe, uporządkowane, niezbędne, a jeżeli tej konieczności nie dostrzegamy, to oznacza, iż nasz umysł jest niedoskonały ( Leibniz
 • Kim jest POZYTYWIZM EPISTEMOLOGICZNY znaczy zobacz empiriokrytycyzm
 • Kim jest PANTEIZM znaczy Bóg jest w nim stale aktualny, w każdej jego cząstce, co stanowi o jedności świata, i może być odbierany jako żywa, rozumna, celowa, rządzona jednym prawem całość
 • Kim jest PANOWANIE NAD SOBˇ znaczy jedna z czterech cnót, w okolicy mądrości, męstwa i sprawiedliwości, ustalonych poprzez Platona, odnosząca się do tej części duszy, którą zwie się pożądaniem
 • Kim jest PARMENIDES Z ELEI znaczy Ksenofanesa. Wychodząc od tak zwany ontologicznej zasady tożsamości, która, sformułowana najłatwiej, głosi: Byt jest, a niebytu nie ma , doszedł na drodze czysto rozumowej do
 • Kim jest PATRYSTYKA znaczy przed naszą erą poprzez ojców Kościoła, kładący podwaliny doktrynalne pod filozofię chrześcijańską; patrystyka dzieliła się na apologetyczną (obrona wiary wobec wrogów Kościoła
 • Kim jest PLATONIZM znaczy następujące założenia: 1. prymat tego, co najlepsze, nad tym, co realne 2. istnienie duszy i ciała zależnego od niej 3. prymat wiedzy wrodzonej, rozumowej nad zmysłową 4. uznanie
 • Kim jest PARTYCYPACJA znaczy branie w czymś udziału; myśl filozoficzna rozważająca relację pomiędzy Bogiem a światem albo człowiekiem i podkreślająca wzajemne uczestnictwo i obecność, jak u Plotyna
 • Kim jest PRESOKRATYCZNY znaczy się do filozofii uprawianej przed Sokratesem, której przedstawicielami byli między innymi Tales z Miletu, Heraklit z Efezu, Zenon z Elei i Anaksagoras, a której kluczowym celem
 • Kim jest PERFEKCJONIZM znaczy etyczny poczynań człowieka; na przestrzeni wieków rozumiany był różnie, na przykład stoicy rozumieli go jako pracę nad samym sobą, prowadzącą do równowagi wewnętrznej; Arystoteles
 • Kim jest PODMIOT znaczy poznająca, skłonna do refleksji; na przykład dla Kanta podmiot to warunek istnienia przedmiotu; wg Fichtego podmiot wyprzedza element (jaźń jest przed światem zewnętrznym
 • Kim jest PERYPATETYZM znaczy i jego uczniów, której miano zaczerpnięto od słowa przechadzać się (peripatein), bo nauczanie odbywało się w trakcie przechadzek. Szkoła nosiła nazwę Likeionu (Liceum) i istniała
 • Kim jest POSTAWA DIONIZYJSKA znaczy człowieka wobec życia, świata, ceniącej to, co pełne dynamiki, płodne, przekraczające wszelakie granice, twórcze, potężne, obalające prawa i rozbijające wszelakie harmonie. Nazwa
 • Kim jest PEWNOŚĆ znaczy znaczenie uchodzi za gwaranta na przykład słuszności sądów logicznych, poznawczych ( widzę to, co postrzegają moje zmysły ) czy naszych postanowień
 • Kim jest PERSONALIZM znaczy filozoficznych, których fundamentem jest przekonanie o osobowym charakterze świata, tzn. iż osoba ludzka jest najwyższą postacią istnienia, wyrasta powyżej instytucje, interesy
 • Kim jest PIERWSZY PORUSZYCIEL znaczy istnieje i co jest stwarzane; dla Arystotelesa to Bóg, pierwsza powód wprawiająca w ruch krąg niebiański, niebo gwiazd stałych, tak zwany pierwsze niebo. Podobną rolę przypisywał
 • Kim jest PESYMIZM znaczy przekonanie, iż życie to bezsensowny tok, który i tak kończy się śmiercią, w który zostaliśmy wrzuceni; pogląd uznający, iż w naszym świecie nad dobrem przeważa zło, iż jesteśmy
 • Kim jest PODŚWIADOMOŚĆ znaczy zobacz id
 • Kim jest PLURALIZM znaczy iż rzeczywistość złożona jest z różnego typu bytów, charakteryzujących się samodzielnością i odrębnością, stanowiących świat sam dla siebie ; na przykład Empedokles uważał, iż
 • Kim jest PNEUMATYK znaczy wg gnostyków człowiek posiadający ducha
 • Kim jest PLOTYN znaczy kierunku filozoficznego zwanego neoplatonizmem. Uważał, iż istotą bytu jest nie tyle trwanie, ile stawanie się. Byt ma naturę świetlistą, promieniuje, wytwarzając nowe rodzaje
 • Kim jest POTENCJA znaczy siła, synonim energii; Arystoteles utożsamiał ją z materią; dla św. Tomasza to sposobność zaistnienia
 • Kim jest POZYTYWIZM znaczy nauce spekulacje intelektualne, myślenie abstrakcyjne, postulujący naukowcom przyjęcie postawy obiektywnego badacza wobec rzeczywistości i ograniczający działalność naukową tylko
 • Kim jest POZNANIE znaczy filozoficznych (jak u starożytnych Greków i Rzymian) lub umożliwiające dotarcie do prawdy w sposób pozarozumowy (jak u filozofów chrześcijańskich); wg starogreckich koncepcji to
 • Kim jest POWSZECHNIKI znaczy substancjach, nie będące nimi. Można je wyodrębnić na drodze spekulacji myślowych i dlatego istnieją jedynie w naszym umyśle, ponadto mogą istnieć w umyśle Bożym jako wzory, idee
 • Kim jest POZYTYWIZM LOGICZNY znaczy doktryna filozoficzna Koła Wiedeńskiego, zobacz neopozytywizm
 • Kim jest POSTAWA APOLLIŃSKA znaczy człowieka wobec życia, świata, ceniącej to, co jasne, przejrzyste, opanowane, zrównoważone, harmonijne, doskonałe. Nazwa zaczerpnięta od imienia greckiego boga, Apollina
 • Kim jest POWINNOŚĆ znaczy zobacz wymóg
 • Kim jest POSˇG CONDILLACA znaczy poprzez francuskiego filozofa Condillaca, który chciał dowieść, iż umysł ludzki jest w swej naturze organem biernym, iż należy go z tego względu uznawać jedynie za pojemnik wrażeń
 • Kim jest POWIETRZE znaczy wg starożytnych Greków jeden z podstawowych żywiołów, budulców świata; dla Anaksymenesa fundamentalny składnik wszystkich rzeczy
 • Kim jest POSTKANTYZM znaczy Kanta ( Fichte, Schelling, Hegel), którzy na przełomie XVIII i XIX w. propagowali i rozwijali refleksję niemieckiego myśliciela, rozwijając teorię poznania, rozstrzygając w nowy
 • Kim jest PRAWDA POCHODNA znaczy uzasadnienia; dzieli się na prawdę pochodną niezbędną (rozumową, odnoszącą się do możliwości tkwiących w faktach, co do których sam rozum się upewnia) i na prawdę pochodną
 • Kim jest PRAWO WIELKICH LICZ znaczy b- prawo stwierdzające, iż im większa liczba przeprowadzanych doświadczeń, tym większe prawdopodobieństwo powtórzenia się jakiegoś zjawiska
 • Kim jest PRAWDA NAUKOWA znaczy zdaniem Galileusza to prawda odnosząca się do wszystkiego, ukazująca istotę wszystkich zjawisk poddawanych badaniom
 • Kim jest PRAWO DIALEKTYCZNE znaczy prawdziwemu twierdzeniu (teza) odpowiada prawdziwe przeczenie (antyteza), z których później wyłania się twierdzenie zespalające (synteza). Wg tego prawa rozwija się świat
 • Kim jest PRAWDA WIARY znaczy wg św. Tomasza z Akwinu to prawda, którą ludziom może udostępnić tylko objawienie, na przykład prawda o grzechu pierworodnym
 • Kim jest PRAWO MORALNE znaczy niezbędne, które należy wypełniać, o ile jest się człowiekiem wolnym, bez względu na okoliczności towarzyszące naszemu postępowaniu; kluczową zasadą tego prawa jest imperatyw
 • Kim jest PRAWO APRIORYCZNE znaczy fenomenów i związków zachodzących pomiędzy nimi. Prawo to ujmowane jest intuicyjnie na drodze twierdzeń a priori. Do tych praw zalicza się twierdzenia obiektywne, oczywiste, na
 • Kim jest PRAKSEOLOGIA znaczy działaniu, zwracająca uwagę na skuteczność i efektywność służących metod; do rozwoju tej edukacji wykorzystuje się między innymi teorię gier i postępy w cybernetyce i
 • Kim jest PRAWO CIˇGŁOŚCI znaczy świecie podlegają szeregowi zmian, zwanych przejściami; szeregiem zmian są na przykład różne rodzaje ruchu, którego krańcowym przypadkiem jest bezruch, podobnie jak krańcowym
 • Kim jest PRAJEDNIA znaczy stojąca powyżej platońskimi ideami, czysta siła twórcza, z której emanuje wszystko, co istnieje: materia, dusza, idee i której nie można poznać ani na drodze empirycznej, ani
 • Kim jest PRZYCZYNA SPRAWCZA znaczy zrozumieć sposób istnienia rzeczy, rodzaj powody wiążący ją z wynikiem, jaki ona wywołuje; siła działająca i wytwarzająca konsekwencje; dla Arystotelesa to postać formy, która
 • Kim jest PROTENCJA znaczy termin funkcjonujący u Husserla na oznaczenie wyprzedzania przyszłości, rzutowania w przyszłość nabytej przedtem wiedzy
 • Kim jest PROBLEMATYCZNY znaczy okolicy asertorycznego i apodyktycznego, który wprawdzie nie zawiera sprzeczności, lecz także nie można sprawdzić czy odpowiada on rzeczywistości
 • Kim jest PRYWACYJNA KONCEPCJA ZŁA znaczy zło tu jest rozumiane nie jako samoistny byt, ale jako niebyt, brak dobra, jak u św. Augustyna
 • Kim jest PROFANUM znaczy miejsce nieuświęcone, świeckie, miejsce spraw ludzkich, synonim sacrum
 • Kim jest PRZESTRZEŃ znaczy różnie definiowano, jednak zazwyczaj ujmowano jako atrybut materii i przez wzgląd na czasem; dla Kanta przestrzeń oznaczała subiektywny twór poznającego podmiotu, będący z nim w
 • Kim jest PRZEDROZUMIENIE znaczy Husserla i Heideggera, oznaczające intuicyjne rozumienie czegoś, posiadanie wiedzy a priori, bez której niemożliwe byłoby rozumienie obiektywne, naukowe; odpowiednikiem
 • Kim jest PSYCHOLOGIA POSTACI znaczy Martina Wertheimera, badającej strukturę życia psychicznego człowieka. Jej fundamentalnym założeniem to jest, iż wszelkiego rodzaju uczucia, wrażenia należy ujmować całościowo
 • Kim jest PRZYRODA znaczy poprzez demiurga; w porównaniu z ideami i duszą twór niedoskonały, lecz ułożony celowo i rozumnie, zasadą jego istnienia jest harmonia; dla Arystotelesa to twór substancjalny
 • Kim jest PRZEWRÓT KARTEZJAŃSKI znaczy odwiecznych problemów filozoficznych zaproponowanej poprzez Kartezjusza. Wskazał on na człowieka jako źródło, gdzie należy szukać naszej wiedzy o otaczającym nas świecie, a nie w
 • Kim jest PROBLEM UMYSŁ - CIAŁO znaczy i umysłu, który dla jednych miał postać monistyczną (umysł i ciało traktowane jako niepodzielna jedność), dla innych - dualistyczną (umysł i ciało to dwie różne substancje); w
 • Kim jest PIRRONIZM znaczy autorstwa Pirrona z Elidy, zakładającej niewydawanie wszelkich sądów na temat rozpatrywanych zagadnień czy problemów, aby w ten sposób wykazać niemożność osiągnięcia jakiejkolwiek
 • Kim jest PRZYCZYNA znaczy filozofia przedkartezjańska poszukiwała praprzyczyny, dającej start wszystkiemu, dlatego obszarem poszukiwań była między innymi natura, później idee platońskie, wreszcie materia
 • Kim jest POSTĘP znaczy przykład wiedzy naukowej, osiąganie zamierzonych celów, przyrost ekonomiczny, polepszanie warunków życiowych, i tym podobne; zdaniem Hegla warunkiem postępu jest obecność
 • Kim jest PRAWO STWORZENIA znaczy prawo tłumaczące różnorodność bytów istniejących w świecie (byt stwarza się na drodze podziałów z racji na tkwiące w nim przeciwieństwa) i wyznaczające kierunek rozwoju każdej
 • Kim jest PRAWDA znaczy czasami zamiennie nazywane oczywistością, nie mające jednoznacznej definicji, odnoszące się do sądów albo zdań orzekających uznanych za prawdziwe (definicja prawdy nie odnosi się
 • Kim jest PRZYPADEK znaczy się zdarzyć; kategoria filozoficzna rozpatrywana zazwyczaj przez wzgląd na definicją determinizmu i okoliczności, w jakich się pojawiał; Epikur był jednym z pierwszych filozofów
 • Kim jest PITAGOREIZM znaczy odkrycie stosunków liczbowych odpowiadających konsonansowi w muzyce i uznanie ich za podstawę rozumienia wszelkiego porządku 2. przełożenie porządku muzycznego na porządek kosmosu

Co to znaczy Słownik znaczenie filozofia

Lista pojęć i zagadnień z dziedziny filozofii, języka polskiego.

Definicje filozoficzne, pojęcia na język polski. Co to znaczy ze słownika?

Definicja Pitagoreizm, Przypadek, Prawda, Prawo Stworzenia, Postęp, Przyczyna, Pirronizm, Problem Umysł - Ciało, Przewrót Kartezjański, Przyroda, Psychologia Postaci co to znaczy.

Słownik Pitagoreizm, Przypadek, Prawda, Prawo Stworzenia, Postęp co to jest.