STRUMIEŃ ŚWIADOMOŚCI co to jest
Strumień Świadomości, Substancja, Sensualizm, Stosunki Produkcji, Spencer Herbert, Święty, Szkoła.

Definicje filozofia S

 • Kim jest SOFIŚCI znaczy działających w Atenach w V w. przed naszą erą, wędrujących i przygotowujących ludzi do życia publicznego przez naukę wysławiania się, dopingowanie do zdobywania wykształcenia; w
 • Kim jest SPEKULATYWNY znaczy nie poparty doświadczeniem
 • Kim jest SˇDY AUTONOMICZNE znaczy rodzaj sądów, które wg Kanta pojawiają się, gdy rozum nie jest uwarunkowany obcymi czynnikami
 • Kim jest SOLIPSYZM znaczy faktycznie istnieję tylko ja i moje treści świadomości, a świat jest moim wyobrażeniem; pogląd ten był rozwinięciem stanowiska zwanego idealizmem subiektywnym
 • Kim jest SYNGULARYZM EPISTEMOLOGICZNY znaczy pogląd filozoficzny Suareza, zakładający, iż przez rozum poznajemy tylko byty jednostkowe, zaś byty ogólne poznajemy wtórnie, a nie bezpośrednio
 • Kim jest SOKRATYZM znaczy Sokratesowi, takich jak między innymi skrajny moralizm, intelektualizm etyczny, uważanie cnoty za najwyższe dobro, jakim powinien kierować się człowiek w swoim życiu, kult wiedzy
 • Kim jest SZTUCZNA TOŻSAMOŚĆ INTERESÓW znaczy dokonanych poprzez angielskich etyków epoki Oświecenia, odnosząca się do problemu związku moralności z osiąganiem egoistycznych celów poprzez jednostki; zawiera tezę, iż wprawdzie
 • Kim jest SZKOŁA IDEOLOGÓW znaczy myśli Condillaca i encyklopedystów we Francji w XVIII w.; przedstawiciele tej szkoły mieli się zajmować ideami; do najwybitniejszych z nich zalicza się: Volneya, Cabanisa, Garata
 • Kim jest SCJENTYZM znaczy poprzez uczonych, którzy wyrażali całkowite i bezgraniczne zaufanie do edukacji; jednym z znakomitych scjentystów był Pearson, podkreślający znaczenie wiedzy zawierającej się w
 • Kim jest SCHELLING FRIEDRICH WILHELM JOSEPH VON znaczy idealistycznej i romantycznej koncepcji świata; filozofię traktował bardziej jako dziedzinę działalności artystycznej, niż naukowej rzetelności. Szczególne znaczenie przypisywał
 • Kim jest STRUKTURALIZM znaczy najpierw XX w., w zjawiskach, przedmiotach, zdarzeniach, upatrujące strukturę, konstrukcję; nazwa sposoby analizującej budowę czegokolwiek i próbującej ukazywać związki pomiędzy
 • Kim jest SZKOŁA ANALITYCZNA znaczy najpierw XX w. i w okolicy fenomenologii, bergsonizmu i pragmatyzmu stanowi nową myśl, która błyskawicznie znalazła zwolenników; jej propagatorami byli między innymi Moore
 • Kim jest SPINOZA BARUCH znaczy żydowskiego, twórca mechanizmu filozoficznego kwestionującego radykalny dualizm ducha i materii Kartezjusza. Jego kluczowe dzieło to wydana pośmiertnie Etyka, gdzie wyłożył swą
 • Kim jest SYNTEZA znaczy formułowanie twierdzeń ogólnych na podstawie twierdzeń cząstkowych; na przykład Kant rozumiał ją jako akt pozwalający połączyć to, co intelektualne z tym, co zmysłowo postrzeżone
 • Kim jest SEKSTUS EMPIRYK znaczy szkoły sceptycznej; jego dzieła zachowały się do naszych czasów, stając się cennym źródłem wiedzy o poglądach innych sceptyków, stoików i epikurejczyków. To są między innymi
 • Kim jest SZKOŁA ATEŃSKA znaczy działalność przypada na V w. n.e., kontynuująca poglądy Platona. Jej najwybitniejszym przedstawicielem był Proklos, który postawił sobie zadanie połączenia erudycyjnych aspiracji
 • Kim jest SYNECHIZM znaczy tychizmu, stworzone poprzez Peirce´a, a rozwinięte poprzez Jamesa; dla Peirce´a synechizm oznaczał metodę wykorzystywaną uzgodnieniu przypadku z logiką, gdyż wartość filozofii
 • Kim jest SCEPTYCYZM znaczy kolokwialnie to postawa człowieka wątpiącego, wahającego się, nie zajmującego wyraźnego stanowiska w określonej sprawie; doktryna filozoficzna zrodzona mniej więcej w tym samym
 • Kim jest SZKOŁA STOICKA znaczy Kition około 300 przed naszą erą, która przetrwała 500 lat; nazwa pochodzi od Stoa Poikile , co oznacza Malowana Brama ; prócz założyciela tworzyli ją między innymi Kleantes z
 • Kim jest ŚWIAT znaczy definiowane; na przykład Orygenes uważał, iż to jest twór powstały kompletnie z Boga, nie mający początku ani końca, wieczny, lecz posiadający postaci, z których obecna jest
 • Kim jest SŁUSZNOŚĆ znaczy zgodnie z której jest ona jej miarą. Zazwyczaj objawia się, gdy chodzi o sprawy podstawowe, na przykład problem przedkładania dobra nad zło. Trudno ją jednak mieć, gdy mamy
 • Kim jest SˇDY SYNTETYCZNE znaczy które w orzeczeniu zdania wypowiadają coś, co nie jest zawarte w podmiocie tego zdania; sądy takie poszerzają naszą wiedzę, ponieważ dodają nowe definicje do zbioru już
 • Kim jest SˇD znaczy zazwyczaj rozumiano jako przedstawienie podmiotu i orzeczenia albo, ogólnie, jako relację pomiędzy tymi dwoma pojęciami; w logice stoików poprzez sąd rozumiano akt uznania, na
 • Kim jest SHAFTESBURY ANTHONY ASHLER COOPER znaczy wyjątkowego na tle oświeceniowego racjonalizmu i empiryzmu mechanizmu filozoficznego, kładącego nacisk na autonomię filozofii moralnej, podkreślającego znaczenie harmonii jako
 • Kim jest SZKOŁA MARBURSKA znaczy Marburgu, działająca na przełomie XIX i XX w., gdzie kontynuowano kantyzm, w pierwszej kolejności za sprawą Cohena, Natorpa, Cassirera; potem kwestionowano zdobycze empiryzmu
 • Kim jest SYLOGIZM znaczy podstawowych pojęć w logice Arystotelesa, w znaczeniu którego zawarty jest nakaz podporządkowania tego, co mniej ogólne, temu, co bardziej ogólne. Sylogizm to także wyciąganie
 • Kim jest SPRZECZNOŚĆ znaczy związek zachodzący pomiędzy jednym, na przykład definicją, terminem, a drugim, i wskazujący na nieprawdziwość jednego z nich; wypowiedź przeciwna wobec innej wypowiedzi
 • Kim jest Kasper Schmidt\. STIRNER MAX, właśc znaczy tak zwany lewicy heglowskiej twórca skrajnie indywidualistycznej doktryny filozoficznej odrzucającej wszelakie normy moralne. Stirner uważał za szkodliwą fikcję wszelakie
 • Kim jest SOCJALIZM znaczy własności środków produkcji i produktów pracy, kolektywnym wytwarzaniu i użytkowaniu wytworzonych towarów, braku wolnego rynku i konkurencji, sterowaniu gospodarką poprzez kraj
 • Kim jest SZKOŁA LWOWSKO-WARSZAWSKA znaczy Twardowskiego, do której należeli między innymi Łukasiewicz Kotarbiński, Ajdukiewicz, Tarski; propagowała hasła jasności myśli i wywodu, logiczności wypowiedzi przy wykorzystaniu
 • Kim jest SCHELER MAX znaczy zastosował jego metodę fenomenologiczną do zagadnień etyki, aksjologii i filozofii religii; twierdził, iż wartości istnieją niezależnie od poznającego je podmiotu jako obiektywne
 • Kim jest SYMBOLIZM NAUKOWY znaczy zawierający myśl odnoszącą się do praw naukowych i faktów naukowych, stwierdzającą, iż te prawa i fakty, będąc produktem umysłu, są jedynie symbolami, które oznaczają
 • Kim jest SCHOPENHAUER ARTUR znaczy idealistycznej doktryny, która w odróżnieniu do metafizycznych spekulacji Fichtego, Schellinga i Hegla, opierała się na rzetelnej analizie danych empirycznych, przy zachowaniu
 • Kim jest ŚMIERĆ znaczy niezaprogramowana data; ustanie czynności i funkcji biologicznych w komórce, organizmie; odznacza się śmierć fizjologiczną (naturalną, na przykład starzenie się organizmu) i
 • Kim jest SZTUKA znaczy zdolność zrobienia czegoś wg ustalonych reguł albo zdolność na przykład dowodzenia wojskiem czy mierzenia pola; dla Platona była to działalność człowieka w świecie idei, oparta na
 • Kim jest SYNKRETYZM znaczy łączenie w całość zbieżnych, a nawet przeciwstawnych poglądów, przedmiotów
 • Kim jest SZCZĘŚCIE znaczy przyjemność, radość, błogostan; na przykład zdaniem Sokratesa to zarządzanie się w życiu cnotą; dla stoików to pewien stan osiągany przez wyrzeczenie się wszystkiego, zapanowanie
 • Kim jest SUAREZ FRANCISZEK znaczy hiszpański, odnowiciel klasycznej scholastyki; podjął próbę poglądów Tomasza z Akwinu z nowymi prądami w myśli renesansowej. Radykalnie uprościł aparaturę pojęciową filozofii
 • Kim jest SKOJARZENIE znaczy zobacz asocjacja
 • Kim jest SOKRATES znaczy jego poglądach wiemy raczej z dialogów Platona i wspomnień Ksenofonta i Arystotelesa, nie mniej jednak niewyjaśniona pozostaje sprawa, na ile postać z platońskich dialogów
 • Kim jest SUBSUMPCJA znaczy termin Kanta, oznaczający przyporządkowanie tego, co jednostkowe temu, co ogólne
 • Kim jest SPRAWIEDLIWOŚĆ znaczy jedna z czterech cnót Platona, w okolicy męstwa, mądrości i panowania nad sobą, spajająca pozostałe i utrzymująca je w ładzie
 • Kim jest SUBIEKTYWNY znaczy popularny tylko dla podmiotu, dzięki niemu istniejący; indywidualny, stronniczy
 • Kim jest SOCJOLOGIZM znaczy uznawanego za twórcę nowożytnej socjologii; postulował on traktowanie faktów socjalnych jak rzeczy, które następnie można poddawać takiemu samemu badaniu jak elementy na przykład
 • Kim jest SOFIA znaczy mądrość; składnik wyrazu filozofia ( umiłowanie mądrości
 • Kim jest SPIRYTUALIZM znaczy stanowisko filozoficzne zakładające istnienie ducha i uznawanie go za składnik wszelkiej rzeczywistości, za składnik będący naturą bytu
 • Kim jest SYNERGIA znaczy osób, współistnienie idei, na przykład do osiągnięcia zbawienia potrzebne jest współdziałanie woli zainteresowanego człowieka i łaski Bożej
 • Kim jest SYNGULARYZM ONTOLOGICZNY znaczy pogląd filozoficzny Suareza, zawierający myśl, iż nie ma bytów innych niż konkretne jednostki, indywidualności
 • Kim jest SACRUM znaczy miejsce święte, czczone, bezpieczne dla człowieka, wyróżnione obecnością i działaniem sił boskich, synonim profanum
 • Kim jest SIŁA znaczy dla starożytnych Greków, na przykład Empedoklesa, to moc poruszająca materią, światem, występująca pod postacią miłości i niezgody; wg Hume´a to umiejętność wywoływania skutków
 • Kim jest STADION znaczy Elei, występujący przeciw istnieniu ruchu, bo szybkość, z jaką poruszają się elementy, różni się i względna, ponieważ jest odniesiona do innych elementów, względem których jest
 • Kim jest SAINT-SIMONIZM znaczy kluczową myślą było wprowadzenie porządku ekonomicznego wg zasady: Każdemu wg jego umiejętności, każdej umiejętności wg jej dokonań , potępienie własności prywatnej, prowadzącej
 • Kim jest STANY RZECZY znaczy rzeczy, które są nam dane i są oczywiste w procesie poznawania, są obiektem aktów poznawczych, uczuć, pragnień. Mogą być realne i najlepsze, jednorazowe i stałe, chociaż nie
 • Kim jest SAINT-SIMON CLAUDE HENRI DE ROUVROY, DE znaczy którego myśli dały start filozofii pozytywnej między innymi A. Comte´a i socjalistycznej XIX wieku ( Marks, Engels). Występował przeciwko wyzyskowi ludzi pracy, opowiadał się za
 • Kim jest SCHEMATYZM znaczy szablonowość, utarty wzór czegoś; u Fichtego to nazwa odkrycia duchowego, wywołanego spotkaniem wolności i bytu , dla Kanta to okres zrozumienia czegoś, akt kształtowania się idei
 • Kim jest SCHLICK MORITZ znaczy Wiedniu, radykał, jeden z założycieli Koła Wiedeńskiego, propagator pozytywizmu logicznego i fizykalizmu, przeciwnik metafizyki; Hegla uważał za mistyfikatora; przywiązywał sporą
 • Kim jest STASZIC STANISŁAW znaczy duchowny i filozof, przedstawiciel Oświecenia; stojąc na stanowisku empiryzmu próbował dowieść, iż historia ludzkości jest procesem naturalnym, nie wymagającym odwołania do
 • Kim jest SEMIOTYKA znaczy znaków, ich funkcjonowaniem; dzieli się na: semantykę (naukę o znaczeniach wyrazów), syntaktykę (naukę o budowie zdania) i pragmatykę (naukę o relacjach pomiędzy znakami słownymi
 • Kim jest SCEPTYK znaczy wyznawca sceptycyzmu, człowiek wątpiący, niedowierzający; wg starożytnych filozofów sceptyków to filozof rozpatrujący
 • Kim jest SARTRE JEAN PAUL znaczy przedstawiciel egzystencjalizmu ateistycznego, powstałego w połowie XX w. prądu filozoficznego (czy raczej literackiego), opartego na przeświadczeniu o pierwszeństwie - posługując
 • Kim jest STRUKTURA znaczy budowa, konstrukcja czegoś; układ wzajemnie powiązanych i zależnych od siebie przedmiotów, posiadająca wewnętrzny sedno, porządek; organizacja czegoś
 • Kim jest SCHOLASTYKA znaczy chrześcijańskiej, ukształtowanej w IX i rozwijającej się do XV w., podporządkowującej sobie teologię; nazwa metody nauczania w szkołach średniowiecznych opartego na metodzie
 • Kim jest SCHEMAT METAFIZYKI ALEKSANDRYJSKIEJ znaczy wg średniowiecznego myśliciela Filona to swoista drabina bytów , na którą składają się Bóg, logos, świat materialny
 • Kim jest SˇDY ANALITYCZNE znaczy zdania wypowiadane jest tylko to, co jest zawarte w podmiocie tego zdania; sądy takie nie poszerzają naszej wiedzy, objaśniają ją tylko, analizując definicje; są zawsze sądami a
 • Kim jest SˇDY POSTRZEGAWCZE znaczy się do odczuć ludzkich, na przykład stwierdzenie: jest mi zimno jest oznajmieniem o pewnym stanie odczuwania warunków zewnętrznych, polegających się na doznaniach zmysłów
 • Kim jest SENEKA znaczy rzymski, przedstawiciel młodszego, rzymsko-moralistycznego okresu filozofii stoickiej, wysoki urzędnik i wychowawca cesarza Nerona, autor wielu dzieł cieszących się do dziś sporą
 • Kim jest SˇDY DOŚWIADCZALNE znaczy się do doświadczeń człowieka, na przykład twierdzenie pada deszcz orzeka nie tylko o pewnym stanie atmosferycznym, lecz również o podmiocie, wykraczając poza dane dostarczane
 • Kim jest SELEKCJA znaczy w darwinizmie naturalna walka o przetrwanie, gdzie słabsi, jako nieprzystosowani do środowiska, są eliminowani poprzez silniejszych, przystosowanych; rozsądny wybór
 • Kim jest SCHOPENHAUERYZM znaczy Schopenhauera zamykających się w pesymistycznym zapatrywaniu się na świat i życie, propagowaniu współczucia, poszukiwaniu dróg ucieczki od niszczycielskich działań popędu przez
 • Kim jest STRZAŁA znaczy wytoczony przeciw istnieniu ruchu, zakładający, iż strzała nie leci, ale spoczywa w powietrzu, bo czas złożona jest z chwil, a chwila to okres, nieruchomy pkt. w okresie, zatem w
 • Kim jest SIŁY WYTWÓRCZE znaczy w założeniach Marksa i Engelsa to zespolenie ludzi i ich narzędzi pracy i stosunków produkcji, co w skutku daje wytwór, rzecz
 • Kim jest SUBIEKTYWIZM znaczy tego, co indywidualne nad tym, co obiektywne, uniwersalne; ocena, sąd dokonywany z punktu widzenia jednostki, zarządzanie się osobistymi względami
 • Kim jest SYNTEZA TWÓRCZA znaczy zdaniem Wundta to mechanizm, któremu podlega życie ludzkie, nieustannie wzbogacane poprzez nowe treści, co determinuje nieustannym przyrostem nowych informacje
 • Kim jest SIMMEL GEORG znaczy oryginalnej koncepcji wyjaśniającej odkryte poprzez Kanta, aprioryczne formy umysłu, czynnikami biologicznymi i społecznymi. To, jak poznajemy, zależy w pierwszym rzędzie od
 • Kim jest SERMONIZM znaczy posiadających znaczenie ogólne; definicje elementów odnoszących się do tego, co w przedmiotach jest metodą wspólną (forma communis
 • Kim jest SERCE I WIARA znaczy jesteśmy w stanie poznać świat nadprzyrodzony, do którego nie mamy wstępu przez rozum ( Serce ma własne racje, których rozum nie ma
 • Kim jest SZKOŁA PLATOŃSKA znaczy zwana również Akademią od nazwy gaju Akademosa, gdzie się mieściła; przypominała dzisiejszy instytut współpracy naukowej uczniów i nauczycieli; nauczano w niej matematyki
 • Kim jest SIĘ znaczy znaczeniu wpływ człowieka na człowieka, ponieważ regularnie robi się tak, jak inni robią, na przykład chodzi się, rośnie się, i tak dalej; owo się znaczy utratę autentyczności
 • Kim jest SMITH ADAM znaczy moralny, przyjaciel i kontynuator badań filozoficznych Hume´a, w szczególności jego teorii moralności; stworzył tak zwany klasyczną szkołę ekonomii. Twierdził, iż podstawą prawa
 • Kim jest SKOTYZM znaczy na osnowie chrześcijańskiej poprzez Dunsa Szkota, definiujący świat jako zespół jednostek, który można pojmować częściowo irracjonalnie, a częściowo racjonalnie, będący dziełem
 • Kim jest SPÓR AUGUSTYNA Z PELAGIUSZEM znaczy chrześcijańskiej: Augustyn uważał, iż człowiek jest odpowiedzialny za zło, a nie za dobro, które otrzymuje od Boga w formie łaski danej jakby darmo, nie za żadne zasługi, i
 • Kim jest STOICYZM znaczy cyników, zakładająca istnienie jedynie bytów materialnych (co jest niematerialne, jest niebytem, na przykład próżnia, czas, przestrzeń), łącząca racjonalizm z materializmem; dziś
 • Kim jest SOFIZMAT znaczy sukces w formie rozumowania z pozoru poprawnego, prowadzącego do z pozoru poprawnych wniosków, na przykład w szkole megarejskiej podawano takie przykłady sofizmatów: jeśli kłamca
 • Kim jest SUPER EGO znaczy zobacz nadjaźń
 • Kim jest SUPREMACJA znaczy wyższość, przewaga nad czymś
 • Kim jest SYSTEM znaczy zasad, i tym podobne, struktura powiązanych ze sobą idei, przemyśleń, poglądów, które, ujawnione wspólnie, nabierają znaczenia uniwersalnego, obiektywnego, a które traciłyby na
 • Kim jest SYMPLIFIKACJA znaczy uproszczenie czegoś, spłycenie
 • Kim jest SUPRANATURALIZM znaczy zobacz spór Augustyna z Pelagiuszem
 • Kim jest SUMIENIE znaczy poczucie, świadomość robienia czegokolwiek i kontrolowania, oceny tego pod kątem moralnym; w religii chrześcijańskiej istotny składnik życia duchowego, który uważane jest za dar
 • Kim jest SYMPATIA znaczy wg Hume´a to pierwotne uczucie, naturalne, biologiczne zdarzenie ludzkiego reagowania
 • Kim jest SYMBOL znaczy element, zdarzenie, obraz, który prócz właściwego znaczenia posiada inne, co do którego ludzie umówili się, co będzie znaczyło
 • Kim jest SYLOGISTA znaczy uczony, filozof, stosujący w praktyce naukowej sposób wnioskowania zwany sylogizmem
 • Kim jest SZKOŁA ALEKSANDRYJSKO-RZYMSKA znaczy w III w. n.e., kontynuująca idee neoplatońskie, do której należeli między innymi Plotyn, jego uczeń Porfiriusz, Longin. Rozwijając dzieło Platona, poprawiali je, uściślając
 • Kim jest SZKOŁA MEGAREJSKA znaczy Grecji na przełomie IV/III w. przed naszą erą, założona poprzez Euklidesa, przyjaciela Sokratesa, gdzie uprawiano erystykę, sztukę dyskutowania; zamiast dociekać prawdy, dążono do
 • Kim jest SZKOŁA PITAGOREJSKA znaczy naszą erą, której przedstawiciele wprowadzili do matematyki tabliczkę mnożenia, mechanizm dziesiętny, rozważali problem kwadratury koła i dokonali wielu innych odkryć, na
 • Kim jest SZKOŁA LUBELSKA znaczy wojnie światowej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, której kluczowym tematem stała się filozofia św. Tomasza z Akwinu; do głównych propagatorów myśli tej szkoły zalicza się
 • Kim jest SZKOŁA JOŃSKA znaczy przed naszą erą w Jonii, do której należeli między innymi Tales z Miletu, Anaksymander i Anaksymenes, próbujący objaśniać funkcjonowanie przyrody w jej własnych kategoriach, bez
 • Kim jest SZKOŁA BADEŃSKA znaczy przypominająca koło naukowe; założona poprzez Windelbanda, działała na przełomie XIX i XX w., a kluczową tematyką jej rozważań były mechanizmy wartości wywiedzione z kantowskich
 • Kim jest SZKOŁA KARTEZJAŃSKA znaczy metaforyczne ustalenie naśladowców Kartezjusza we Francji i Holandii w XVII w.; do najwybitniejszych kontynuatorów kartezjanizmu zalicza się Mersenne´a, Arnaulda, Nicole´a
 • Kim jest SZKOŁA FRANKFURCKA znaczy Frankfurcie, której istnienie zainicjowano w latach dwudziestych XX w.; przeniesiona w latach czterdziestych do Nowego Jorku, powróciła do Niemiec najpierw lat pięćdziesiątych
 • Kim jest SZKOŁA ELEJSKA znaczy Elei, którą tworzyli między innymi Parmenides i Zenon z Elei, propagując poglądy wywiedzione nie z doświadczenia, lecz z przemyśleń teoretycznych (stąd hołubienie rozumu
 • Kim jest ŚNIADECKI JAN znaczy filozof, autor Filozofii umysłu ludzkiego, gdzie dał słowo wrogiemu nastawieniu wobec aprioryzmu i wszelkiej metafizycznej spekulacji; uważał doświadczenie za jedyne źródło
 • Kim jest SZKOŁA SYRYJSKA znaczy Jamblich, działająca na przełomie III i IV w. n.e. propagująca w pierwszej kolejności metafizykę i neoplatonizm, rozwijająca poglądy Plotyna, mnożąc hipostazy i nowe ogniwa
 • Kim jest ŚNIADECKI JĘDRZEJ znaczy filozof, w odróżnieniu do swego brata Jana opowiedział się za Kantem, broniąc nieempirycznych i apriorycznych składników naszej wiedzy; próbował przy tym wykorzystać kantowską
 • Kim jest SZKOŁA SZKOCKA znaczy pojawiła się na uniwersytetach szkockich w II połowie XVIII w. za sprawą Reida. Jej najwybitniejszymi przedstawicielami byli: Steward, Ferguson, Beattie, Brown, Hamilton
 • Kim jest ŚWIATŁO NATURALNE znaczy w filozofii kartezjańskiej ustalenie kryterium prawdy, jakim jest rozum człowieka
 • Kim jest ŚWIATŁO znaczy wg gnostyków fundamentalny obiekt świata odwiecznie zmagający się z ciemnością
 • Kim jest ŚRODOWISKO znaczy świat otaczający człowieka: przestrzeń socjalna, przyrodnicza, intelektualna, moralna, mając na niego wpływ, kształtująca go
 • Kim jest ŚWIADOMOŚĆ znaczy czasów starożytnych wyraźny podział na to, co świadome i nieświadome, rozumiał świadomość (myślenie) jako wszelakie funkcje psychiczne (na przykład wola i uczucia) i jako przymiot
 • Kim jest SZKOŁA WOLFFA znaczy opanowali katedry uniwersyteckie w Niemczech w XVIII w.; w poczynaniach filozoficznych podkreślali znaczenie dokładności, schematu, dogmatu
 • Kim jest ŚWIĘTY znaczy moralnie, wzorowa, przykładna dla innych, doskonała, a w etyce chrześcijańskiej umiejąca cierpieć za życia, żyjąca wyłącznie życiem duchowym, pragnąca zasłużyć na szczęście po
 • Kim jest SPENCER HERBERT znaczy i jednorodnego mechanizmu filozoficznego, ewolucjonizmu, obejmującego nie wszystkie dziedziny wiedzy, opartego w całości na prawie ewolucji, głoszący, iż wszystko podlega stałym
 • Kim jest STOSUNKI PRODUKCJI znaczy międzyludzkich, w jakie, zdaniem Marksa i Engelsa, wchodzą ludzie w toku produkcji; odznacza się pięć typów stosunków produkcji: gminne pierwotne, niewolnicze, feudalne
 • Kim jest SENSUALIZM znaczy głosząca, iż źródłem poznania są jedynie wrażenia zmysłowe, rozumiane jako odbicie rzeczywistości albo jako jedynie dostępna rzeczywistość. Sofiści uważali, iż prawdę poznaje się
 • Kim jest SUBSTANCJA znaczy Arystoteles rozumiał ją jako byt samoistny, rzecz, składającą się z formy i materii; dla Platona była ideą; dla św. Tomasza z Akwinu to jednostkowa rzecz, samoistny byt
 • Kim jest STRUMIEŃ ŚWIADOMOŚCI znaczy ustalenie charakteru ludzkiej świadomości, która wg niego jest strumieniem wyobrażeń płynnie przechodzących jedne w drugie; w tym strumieniu zostało utrwalone dziedzictwo

Co to znaczy Słownik znaczenie filozofia

Lista pojęć i zagadnień z dziedziny filozofii, języka polskiego.

Definicje filozoficzne, pojęcia na język polski. Co to znaczy ze słownika?

Definicja Strumień Świadomości, Substancja, Sensualizm, Stosunki Produkcji, Spencer Herbert, Święty, Szkoła Wolffa, Świadomość, Środowisko, Światło, Światło Naturalne co to znaczy.

Słownik Strumień Świadomości, Substancja, Sensualizm, Stosunki co to jest.