ASERTORYCZNY AUTONOMIA co to jest
CO OZNACZA Asertoryczny, Autonomia, Analogia, Akcydens, Augustyn, Święty, Właśc. Augustyn Aureliusz.

Definicje filozofia A

 • Kim jest Aten Z Antystenes znaczy założyciel szkoły cyników, uczeń Sokratesa, od którego wziął przekonanie, iż główna rzecz w życiu to cnota - jedyne dobro i cel życia. Definiował ją jako obojętność dla pozornych co to jest.
 • Kim jest AWICENNA, właśc. Ibn Sina znaczy podręczników naukowych, komentarzy do dzieł Arystotelesa, Świat ujmował teocentrycznie, jako dzieło myśli Bożej, stworzony z materii i wieczny. Bóg rządzi tylko losami gatunków, a definicja.
 • Kim jest Świadomości Akt znaczy w fenomenologii Husserla czynność, stan świadomości ukierunkowanej na coś, zawierający w sobie intencję (skierowanie co znaczy.
 • Kim jest Miletu Z Anaksymenes znaczy przedstawiciel jońskiej szkoły przyrody; dał start naukom fizycznym badając związek pomiędzy temperaturą a stanem skupienia materii; zajmował się także zjawiskami słownik.
 • Kim jest Abstrakt znaczy synonim konkretu, coś, co rozpatruje się w oderwaniu na przykład od kontekstu znaczenie.
 • Kim jest Łaciński Awerroizm znaczy poprzez Awerroesa; jego przywódcą był Siger z Brabantu, buntownik uniwerytecki, zmuszony uciekać do Włoch przed inkwizycją; kluczowym ośrodkiem ruchu był Paryż; kluczowe tezy czym jest.
 • Kim jest Anaksagoras znaczy żył w złotym wieku Aten, wybierając dobrowolne ubóstwo; przyjaźnił się z Peryklesem, Eurypidesem, Fidiaszem. Interesował się problemem arché. Uważał, iż składniki świata są co oznacza.
 • Kim jest Aksjomat znaczy twierdzenie, prawo, pewnik, prawda, uznane za oczywiste i przyjmowane bez dowodu krzyżówka.
 • Kim jest Atomizm znaczy Demokryta, wedle którą natura złożona jest z niepodzielnych, małych cząstek, (atomów); została potwierdzona i rozwinięta poprzez współczesną fizykę najlepszy.
 • Kim jest Kazimierz Ajdukiewicz znaczy lwowsko-warszawskiej, uznawany za prekursora filozofii analitycznej, zajmujący się logiką i sposobami dedukcyjnymi, znajdującymi wykorzystanie między innymi w semantyce i teorii przykłady.
 • Kim jest Psychiczny Akt znaczy barwy) w opozycji do treści świadomości (słyszanych dźwięków, widzianych barw, na przykład czerwieni), przeżycia psychiczne (słyszenie dźwięku, widzenie barwy) w rozumieniu encyklopedia.
 • Kim jest Agape znaczy definicja religijne oznaczające rodzaj miłości okazywanej Bogu, rodzaj szczęścia odczuwanego w chwilach obcowania z Bogiem jak działa.
 • Kim jest Arete znaczy człowieka, jego kondycję fizyczną i moralną, na którą powinny się składać między innymi męstwo, odwaga, sprawiedliwość; droga wiodąca do szczęścia czy jest.
 • Kim jest Animizm znaczy i w każdym przedmiocie tkwi dusza, co stanowi przesłankę do twierdzenia, iż żyją nie tylko ludzie czy zwierzęta, lecz na przykład także rośliny czy kamienie pojęcie.
 • Kim jest Apokatastaza znaczy wg Orygenesa pogląd, iż także dusze potępione i szatani zostaną zbawieni; powrót wszechrzeczy do pierwotnego źródła, do doskonałości, do Boga wyjaśnienie.
 • Kim jest AWERROES, właśc. Ibn Ruszd znaczy i filozof arabski, znany w pierwszej kolejności ze swych komentarzy do dzieł Arystotelesa, którego uważał za największego filozofa, jakiego Bóg dał ludzkości. Uprawianie filozofii opis.
 • Kim jest Potencja I Akt znaczy składniki bytu, rzeczy, substancji; akt jest urzeczywistnieniem potencji; każda jednostkowa rzecz, substancja jest urzeczywistnieniem tego, co potencjalne; akt w relacji do informacje.
 • Kim jest Stagiry Ze Arystoteles znaczy lekarza króla macedońskiego, uczeń Platona, w którego Akademii zyskał gruntowne wykształcenie. Był wychowawcą Aleksandra Macedońskiego. Założył swoją szkołę znaną pod nazwą Lyceum co to jest.
 • Kim jest Wiesengrund Theodor Adorno znaczy poglądach, w okolicy Horkheimera uznawany za najwybitniejszego przedstawiciela szkoły frankfurckiej; w okolicy filozofii studiował muzykę, psychologię i socjologię na definicja.
 • Kim jest Antyteza znaczy pomiędzy czymś a czymś, na przykład Kant w krytyce metafizyki tradycyjnej stwierdził, iż antytezy są prawdziwe dla świata zjawisk, ponieważ tu panuje zasada przyczynowości, tezy co znaczy.
 • Kim jest Święty Anzelm znaczy ojca scholastyki ; wyraziciel postawy, zgodnie z której do poznania prawdy potrzebna jest wiara i rozum. Wiara ma być punktem wyjścia i dojścia, rozumowanie może służyć jako słownik.
 • Kim jest Atraktor znaczy oznaczające stan układu, do którego zmierzają pozostałe stany; jako przykład atraktora podaje się zazwyczaj ruch wahadła nie otrzymującego energii, dla którego atraktorem jest pkt znaczenie.
 • Kim jest Apostazja znaczy przekonań; w Kościele katolickim dobrowolne, świadome odejście ochrzczonego od wiary; zdaniem Maritaina ruch usuwania wartości chrześcijańskich na rzecz wartości humanistyczno czym jest.
 • Kim jest Apolliński znaczy harmonijny, powściągliwy; definicja nawiązujące z jednej strony do greckiego boga, Apollina, patrona literaturze, muzyki, sztuki, a z drugiej - do postawy człowieka panującego nad co oznacza.
 • Kim jest Amoralizm znaczy zasad moralnych, nieumiejętnością odróżniania dobra od zła; dla Nietzschego to postawa człowieka umiejącego żyć poza dobrem i złem, co jakoby miało cechować ogromnych twórców krzyżówka.
 • Kim jest Piotr Abelard znaczy scholastyczny; prowadził ożywioną działalność nauczycielską; jego wykłady wywoływały entuzjazm wśród słuchaczy. Miłość do Heloizy, bratanicy (siostrzenicy?) kanonika Fulberta najlepszy.
 • Kim jest Aksjologia znaczy wartościach związanych z ludzkim postępowaniem moralnym, ustalająca kanony piękna, traktująca o sposobie istnienia wartości (zależne czy niezależne od kogoś albo czegoś), o przykłady.
 • Kim jest Adekwatny znaczy zgodny z czymś; w teorii poznania ustalenie odnoszące się do sądów odzwierciedlających rzeczywistość, a więc prawdziwych w myśl klasycznej definicji prawdy encyklopedia.
 • Kim jest Asocjacja znaczy istnienie związku pomiędzy dwoma zjawiskami psychologicznymi, który skutkuje, iż wystąpienie jednego zjawiska wywołuje przypomnienie drugiego jak działa.
 • Kim jest Miletu Z Anaksymander znaczy grecki, przedstawiciel jońskiej szkoły przyrody, uczeń Talesa z Miletu, najprawdopodobniej autor pierwszego dzieła filozoficznego w Grecji pt. O przyrodzie. Wykonał mapę, gnomon czy jest.
 • Kim jest Anamneza znaczy sobie ; w filozofii Platona sposób poznania bytu i jego zasad, rozumiany jako przypomnienie sobie poprzez duszę idei widzianej przed następnym wcieleniem się w ciało pojęcie.
 • Kim jest Absurd znaczy pojęć filozofii egzystencjalnej ( Jaspers, Sartre, Camus, Heidegger), przez które określano charakter ludzkiego życia rozpatrywanego z perspektywy śmierci, wskazując na jego wyjaśnienie.
 • Kim jest AKTYWISTYCZNA KONCEPCJA POWSTANIA ŚWIATA znaczy Fichtego, zakładająca, iż praprzyczyną narodzin świata jest gest, działanie, a nie substancja, działanie gdyż jest pierwotniejsze od substancji; atrybutem czynu jest wolność, bez opis.
 • Kim jest Cyreny Z Arystyp znaczy założyciel szkoły cyrenajskiej, uczeń Sokratesa, stosował w praktyce hedonizm. Lekceważył wiedzę, ponieważ uważał, iż kwestie praktyczne są ważniejsze od teoretycznych. Uważał informacje.
 • Kim jest Aporema Aporia znaczy nie dająca się przezwyciężyć trudność w rozumowaniu; sprawa sporna dopuszczająca przeciwstawne rozwiązania co to jest.
 • Kim jest Ahinsa znaczy w filozofii indyjskiej jedna z podstawowych zasad nakazująca niestosowanie przemocy wobec istot żywych definicja.
 • Kim jest Żółw I Achilles znaczy Elei, wytoczony przeciw istnieniu ruchu, zakładający, iż Achilles, szybkonogi bohater Iliady Homera, nigdy nie dogoni żółwia, jeżeli ten wystartuje cokowiek prędzej, gdyż goniący co znaczy.
 • Kim jest Priori A znaczy przedmiotach na podstawie wiedzy czerpanej z umysłu, a nie z doświadczenia; cechami tych sądów są konieczność i powszechność, innymi słowy, to jest wiedza, jaką posiadamy o słownik.
 • Kim jest Antropomorfizm znaczy nadawanie, przypisywanie cech ludzkich zwierzętom, roślinom albo przedmiotom i przedstawianie bogów w formie ludzi znaczenie.
 • Kim jest Apodyktyczny znaczy wątpliwość, kategoryczny, jak na przykład dla Husserla prawda absolutna; nienaruszalny, logicznie niezbędny, oczywisty, wynikający z przesłanek, jak na przykład dla Kanta czym jest.
 • Kim jest Aletheia znaczy starogreckie wyraz oznaczające prawdę, dosłownie to, co jawne, nieskryte; dla Heideggera to doświadczanie oczywistości, a więc tego, co prawdziwe co oznacza.
 • Kim jest Augustynizm znaczy położył podwaliny pod filozofię chrześcijańską, zrywając z obiektywizmem i naturalizmem Greków; głosząca teocentryzm i infinityzm, uznająca pierwszeństwo woli przed rozumem krzyżówka.
 • Kim jest Alienacja znaczy uprzedmiatawiania się ducha; jedno z podstawowych pojęć marksizmu, oznaczające wyobcowanie, oderwanie się na przykład wyprodukowanych rzeczy od ich wytwórcy, które, nabierając najlepszy.
 • Kim jest Richard Avenarius znaczy Szwajcarii, przedstawiciel pozytywizmu epistemologicznego, wspólnie z Machem twórca doktryny empiriokrytycyzmu. Sformułował program uprawiania edukacji w oparciu o czyste , a więc przykłady.
 • Kim jest Arché znaczy u starożytnych Greków start, pierwsza zasada; łacińskie principium encyklopedia.
 • Kim jest Antecedens znaczy zjawisko mające przedtem miejsce, zobacz precedens jak działa.
 • Kim jest Recentriori A znaczy na świeżo, licząc od aktualnego teraz . Termin na oznaczenie poglądu, że wszystko można poznać wyłącznie po raz pierwszy, iż świat jest światem pierwszego dnia czy jest.
 • Kim jest Apeiron znaczy wszystkich rzeczy, materia podstawowa, będąca czymś nieskończonym, wiecznym, bezgranicznym i bezkształtnym, dająca start przyrodzie, z której powstają, jak i powracają do niej pojęcie.
 • Kim jest Altruizm znaczy wprowadzony poprzez Comte´a, który w swej filozofii pozytywnej kładł nacisk na propagowanie postaw ludzi mających na względzie dobro innych; synonim egoizmu wyjaśnienie.
 • Kim jest Absolut znaczy doskonały) to, co istnieje bez żadnej powody, samo poprzez się; wg Plotyna to Prajednia, byt powyżej bytami, poznawalny tylko intuicyjnie; w ekstazie, w ekstatycznym oglądzie jest opis.
 • Kim jest Ateizm znaczy pogląd odrzucający istnienie Boga, odrzucający boską ingerencję w życie ludzi informacje.
 • Kim jest Abstrakcja znaczy posiadające bezpośrednich odniesień w świecie elementów, lecz nazywające na przykład klasy elementów, zbiory zdarzeń, tworzące definicje odnoszące się do tego, co ogólne, na co to jest.
 • Kim jest Archeus znaczy wg średniowiecznego lekarza Paracelsusa zasada życia tkwiąca w każdej żywej istocie, która, jeżeli się ją pozna, pozwoli człowiekowi oddziaływać na przyrodę definicja.
 • Kim jest Filozoficzna Antropologia znaczy człowiekiem z punktu widzenia dociekań filozoficznych; bada naturę ludzką, rozważa miejsce człowieka w świecie natury i w świecie społecznym, zajmuje się celem i sensem życia co znaczy.
 • Kim jest Aplikacja znaczy zdaniem Gadamera to jest odniesienie interpretowanego tekstu do sytuacji, gdzie jest on rozumiany słownik.
 • Kim jest Ambiwalencja znaczy dwojakość, na przykład doznawanych w tym samym czasie, przeciwstawnych uczuć znaczenie.
 • Kim jest Teleologiczny Argument znaczy argument stosowany w dowodzeniu istnienia Boga, zakładający jego istnienie na podstawie tego, iż istnieje świat, który musiał zostać poprzez Niego stworzony czym jest.
 • Kim jest Archetyp znaczy zwany infrastruktura, będąca rezerwuarem zbiorowych, pierwotnych wyobrażeń, pojęć, zachowań, obrazów, myśli charakterystycznych dla całej ludzkości, odziedziczonych po niej co oznacza.
 • Kim jest Asceza znaczy dóbr materialnych, umartwianiu swego ciała, izolacji od ludzi, aby osiągnąć zbawienie duszy po śmierci; ascetyczny schemat życia był szczególnie propagowany w średniowieczu krzyżówka.
 • Kim jest Ataraksja znaczy absolutny spokój ducha zapewniający szczęście, jak na przykład u Epikura najlepszy.
 • Kim jest Albo Albo znaczy wyboru, przed jakim staje człowiek: lub opowiedzenie się za życiem religijnym (etyczno-religijnym), za wiecznością oferowaną nam poprzez to życie, lub za doczesnością przykłady.
 • Kim jest Antropocentryzm znaczy główną istotę na świecie, stawiający w centrum zainteresowania jego kwestie i problemy, antropocentryzm rozwinął się w epoce renesansu, stanowiąc podstawę prądu umysłowego zwanego encyklopedia.
 • Kim jest Filozoficzna Analiza znaczy dwudziestych i trzydziestych XX w., polegająca na badaniu języka, określaniu jego prawidłowych struktur, aby móc w nim jednoznacznie określać to, co jest prawdą, a co fałszem jak działa.
 • Kim jest Analiza znaczy czegoś, co jest całością, na składniki, przedmioty, aby w ten sposób badać ową całość, na przykład element albo zdarzenie, jak to ma miejsce chociażby w fizyce czy chemii czy jest.
 • Kim jest Antycypacja znaczy wyprzedzanie; rodzaj twierdzenia, które w momencie ogłoszenia nie zostało jeszcze udowodnione, lecz rozwój naukowy sprawił, iż udowodniono je potem pojęcie.
 • Kim jest Platońska Akademia znaczy accademia platonica) - zobacz szkoła platońska wyjaśnienie.
 • Kim jest Atman znaczy w filozofii indyjskiej jedno z podstawowych pojęć oznaczających duszę, zasadę życia, absolut, osobę opis.
 • Kim jest Hannah Arendt znaczy niemieckiego pochodzenia, uczennica Husserla, Heideggera i Jaspersa; od początku swej kariery naukowej w centrum jej zainteresowania była socjologia i polityka, ku czemu zbliżały informacje.
 • Kim jest Antynomia znaczy dwoma sądami, z których oba wydają się prawdziwe; w logice rozumowanie prowadzące do sprzecznych wniosków; Kant wyróżnił i opisał cztery antynomie: konieczność (jej istota należy co to jest.
 • Kim jest Apologeci znaczy swych dziełach do rozstrzygnięć natury filozoficznej, stojąc na gruncie Ewangelii i przenosząc definicje filozofii greckiej na grunt myśli chrześcijańskiej, pojmując naukę definicja.
 • Kim jest Apercepcja znaczy samego siebie; samoświadomość; poznawanie, wchłanianie nowych wyobrażeń o czymś dzięki już posiadanych; dla Leibniza był to stan o różnym stopniu jasności, wyrazistości i co znaczy.
 • Kim jest Afekty Afekt znaczy występującą w krótkim czasie, nad którą trudno zapanować; dla stoików była to namiętność rozumiana jako coś przeciwnego naturze ludzkiej, bezrozumne poruszenie duszy słownik.
 • Kim jest Posteriori A znaczy wg Kanta to rodzaj sądów, jakie wypowiadamy o świecie na podstawie wiedzy płynącej z doświadczenia; synonim sądów a priori znaczenie.
 • Kim jest Wielki Albert znaczy niemiecki, dominikanin nauczający w różnych miastach niemieckich i w Paryżu, nauczyciel św. Tomasza z Akwinu. Za życia cieszył się wielkim autorytetem. Spora część jego pism to czym jest.
 • Kim jest Iluzji Z Argument znaczy mających charakter złudzeń i jedynie w tych doświadczeniach jego prawdziwość ma rację bytu; zazwyczaj jest jednym z dwóch argumentów, z których jeden jest prawdziwy, a drugi nie co oznacza.
 • Kim jest Awerroiści znaczy filozoficznego, dyskwalifikującego dowód, rozum na rzecz wiary w procesie dochodzenia do prawdy, zaprzeczającego opatrzności Bożej, wolności Boga w dziele powstania; awerroiści krzyżówka.
 • Kim jest Angst znaczy wynikającego z poczucia osamotnienia człowieka w obliczu nicości, śmierci przy jednoczesnym odczuciu nieskończonego trwania wszechświata; definicja wprowadzone do filozofii najlepszy.
 • Kim jest Agnostycyzm znaczy światopoglądowa negująca sposobność poznania w pełni czegokolwiek, a tym bardziej absolutu, lub zawężająca region poznania jedynie do pewnych dziedzin, ulegająca bezsilności wobec przykłady.
 • Kim jest Marek Aureliusz znaczy zwany młodszej szkoły stoików, autor Rozmyślań (w oryginale tytuł brzmi Do siebie samego). Zajmował się w pierwszej kolejności problemami etycznymi, filozofię rozumiał jako encyklopedia.
 • Kim jest Langshow John Austin znaczy najwybitniejszych przedstawicieli filozofii analitycznej, która za kluczowe zadanie filozofii uznaje analizę wypowiedzi językowych. Austin przywiązywał szczególne znaczenie do jak działa.
 • Kim jest Alternatywa znaczy najczęściej wykluczającymi się; w logice znaczy konstrukcję co najmniej dwóch zdań prostych połączonych spójnikiem albo , lub i tak sformułowanych, iż jedno jest prawdziwe, a czy jest.
 • Kim jest Amfibologia Amfibolia znaczy błąd wieloznaczności wypowiedzi, wynikający z wykorzystania niewłaściwej składni; termin odnoszący się do ppojęcia mającego dwa różne znaczenia pojęcie.
 • Kim jest Aprioryzm znaczy niezależna od doświadczenia, na przykład Platon uważał, iż istnieje wiedza wrodzona, dana od urodzenia, która pozwala trafnie odpowiadać człowiekowi na pytania, mimo iż przedtem wyjaśnienie.
 • Kim jest Antagonizm znaczy czegoś do czegoś, na przykład sił, zjawisk, osób, zasad, idei; na przykład w marksizmie określano w ten sposób wzajemny relacja klas socjalnych, ścieranie się racji poszczególnych opis.
 • Kim jest Argument znaczy twierdzenie uzasadniające bądź obalające tezę, dowód na coś informacje.
 • Kim jest Autorytet znaczy osoba, organizacja cieszące się uznaniem, prestiżem, co pozwala wywierać wpływ na członków danej społeczności przez propagowanie idei, mechanizmów wartości, zachowań, itp co to jest.
 • Kim jest Arystotelizm znaczy poglądy Arystotelesa, która wyklucza skrajności, nie zajmuje stanowisk jednoznacznych, na przykład idealistycznych czy materialistycznych, czysto racjonalistycznych czy definicja.
 • Kim jest Atrybut znaczy zobacz właściwość co znaczy.
 • Kim jest Asocjacjonizm znaczy istnieje system zwany asocjacją, pozwalający kojarzyć myśli, wyobrażenia, zjawiska psychiczne w świadomości człowieka; 2. teoria filozoficzna głosząca, iż z prostych spostrzeżeń słownik.
 • Kim jest Apatia znaczy obojętność, niewrażliwość na bodźce; dla stoików brak namiętności charakteryzującej mędrca, który w ten sposób wyzbywał się afektów znaczenie.
 • Kim jest Heterodoksyjny Arystotelizm znaczy zakładająca, iż poznanie prawdy może się odbywać z pominięciem Pisma św., przez zgłębianie myśli Arystotelesa; najwybitniejszym przedstawicielem tej doktryny był Dawid z Dinant czym jest.
 • Kim jest Kosmologiczny Argument znaczy zawierający w sobie apodyktyczny obiekt, odnoszący się do jakiejś cechy świata, potwierdzającej równocześnie istnienie Boga, jak na przykład pierwsza powód u św. Tomasza czy idea co oznacza.
 • Kim jest AUGUSTYN, ŚWIĘTY, właśc. Augustyn Aureliusz, znaczy chrześcijaństwa starożytnego, nauczyciel retoryki, wychowany poprzez matkę w duchu chrześcijańskim, jednak początkowo usposobiony do niego niechętnie (pierwotnie wyznawał krzyżówka.
 • Kim jest Akcydens znaczy której rzecz nadal pozostaje tym samym; jakość rzeczy, relacje pomiędzy rzeczami; termin wprowadzony poprzez Arystotelesa, mający wskazywać różnicę między ważnymi cechami bytu i najlepszy.
 • Kim jest Analogia znaczy cechami, zjawiskami, rzeczami i tym podobne, na przykład sternik ma się do łodzi tak jak prezydent do państwa; wg Arystotelesa rozumowanie polegające się na założeniu, iż istnieją przykłady.
 • Kim jest Autonomia znaczy suwerenność, samodzielność; na przykład wg Kanta dotyczyła moralności wobec wszelkich uwarunkowań zewnętrznych, ponieważ jedynie taka autonomia ma jakąkolwiek wartość encyklopedia.
 • Kim jest Asertoryczny znaczy rodzaj sądu stwierdzającego dany stan rzeczy, na przykład zdaniem Kanta asertoryczne jest twierdzenie: Człowiek ma rozum ; przeciwnieństwem jest apodyktyczny jak działa.

Co to znaczy Słownik znaczenie filozofia

Lista pojęć i zagadnień z dziedziny filozofii, języka polskiego.

Definicje filozoficzne, pojęcia na język polski. Co to znaczy ze słownika?

Definicja CO OZNACZA Asertoryczny, Autonomia, Analogia, Akcydens, Augustyn, Święty, Właśc. Augustyn Aureliusz,, Argument Kosmologiczny, Arystotelizm Heterodoksyjny, Apatia co to znaczy.

Słownik Słownik Asertoryczny, Autonomia, Analogia, Akcydens, Augustyn co to jest.