ANGST ADORNO THEODOR co to jest
Angst, Adorno Theodor Wiesengrund, Aporia/Aporema, Achilles I Żółw, Augustyn, Święty, Właśc.

Definicje filozofia A

 • Kim jest Atrybut znaczy zobacz właściwość co to jest.
 • Kim jest Aten Z Antystenes znaczy założyciel szkoły cyników, uczeń Sokratesa, od którego wziął przekonanie, iż główna rzecz w życiu to cnota - jedyne dobro i cel życia. Definiował ją jako obojętność dla pozornych definicja.
 • Kim jest Stagiry Ze Arystoteles znaczy lekarza króla macedońskiego, uczeń Platona, w którego Akademii zyskał gruntowne wykształcenie. Był wychowawcą Aleksandra Macedońskiego. Założył swoją szkołę znaną pod nazwą Lyceum co znaczy.
 • Kim jest Aksjomat znaczy twierdzenie, prawo, pewnik, prawda, uznane za oczywiste i przyjmowane bez dowodu słownik.
 • Kim jest Arché znaczy u starożytnych Greków start, pierwsza zasada; łacińskie principium znaczenie.
 • Kim jest Apodyktyczny znaczy wątpliwość, kategoryczny, jak na przykład dla Husserla prawda absolutna; nienaruszalny, logicznie niezbędny, oczywisty, wynikający z przesłanek, jak na przykład dla Kanta czym jest.
 • Kim jest Ataraksja znaczy absolutny spokój ducha zapewniający szczęście, jak na przykład u Epikura co to jest.
 • Kim jest Aprioryzm znaczy niezależna od doświadczenia, na przykład Platon uważał, iż istnieje wiedza wrodzona, dana od urodzenia, która pozwala trafnie odpowiadać człowiekowi na pytania, mimo iż przedtem definicja.
 • Kim jest Aksjologia znaczy wartościach związanych z ludzkim postępowaniem moralnym, ustalająca kanony piękna, traktująca o sposobie istnienia wartości (zależne czy niezależne od kogoś albo czegoś), o co znaczy.
 • Kim jest Antropomorfizm znaczy nadawanie, przypisywanie cech ludzkich zwierzętom, roślinom albo przedmiotom i przedstawianie bogów w formie ludzi słownik.
 • Kim jest Platońska Akademia znaczy accademia platonica) - zobacz szkoła platońska znaczenie.
 • Kim jest Antecedens znaczy zjawisko mające przedtem miejsce, zobacz precedens czym jest.
 • Kim jest AWICENNA, właśc. Ibn Sina znaczy podręczników naukowych, komentarzy do dzieł Arystotelesa, Świat ujmował teocentrycznie, jako dzieło myśli Bożej, stworzony z materii i wieczny. Bóg rządzi tylko losami gatunków, a co to jest.
 • Kim jest Apologeci znaczy swych dziełach do rozstrzygnięć natury filozoficznej, stojąc na gruncie Ewangelii i przenosząc definicje filozofii greckiej na grunt myśli chrześcijańskiej, pojmując naukę definicja.
 • Kim jest Antropocentryzm znaczy główną istotę na świecie, stawiający w centrum zainteresowania jego kwestie i problemy, antropocentryzm rozwinął się w epoce renesansu, stanowiąc podstawę prądu umysłowego zwanego co znaczy.
 • Kim jest Asocjacja znaczy istnienie związku pomiędzy dwoma zjawiskami psychologicznymi, który skutkuje, iż wystąpienie jednego zjawiska wywołuje przypomnienie drugiego słownik.
 • Kim jest Alienacja znaczy uprzedmiatawiania się ducha; jedno z podstawowych pojęć marksizmu, oznaczające wyobcowanie, oderwanie się na przykład wyprodukowanych rzeczy od ich wytwórcy, które, nabierając znaczenie.
 • Kim jest Atomizm znaczy Demokryta, wedle którą natura złożona jest z niepodzielnych, małych cząstek, (atomów); została potwierdzona i rozwinięta poprzez współczesną fizykę czym jest.
 • Kim jest Antynomia znaczy dwoma sądami, z których oba wydają się prawdziwe; w logice rozumowanie prowadzące do sprzecznych wniosków; Kant wyróżnił i opisał cztery antynomie: konieczność (jej istota należy co to jest.
 • Kim jest Antyteza znaczy pomiędzy czymś a czymś, na przykład Kant w krytyce metafizyki tradycyjnej stwierdził, iż antytezy są prawdziwe dla świata zjawisk, ponieważ tu panuje zasada przyczynowości, tezy definicja.
 • Kim jest Marek Aureliusz znaczy zwany młodszej szkoły stoików, autor Rozmyślań (w oryginale tytuł brzmi Do siebie samego). Zajmował się w pierwszej kolejności problemami etycznymi, filozofię rozumiał jako co znaczy.
 • Kim jest Psychiczny Akt znaczy barwy) w opozycji do treści świadomości (słyszanych dźwięków, widzianych barw, na przykład czerwieni), przeżycia psychiczne (słyszenie dźwięku, widzenie barwy) w rozumieniu słownik.
 • Kim jest Miletu Z Anaksymenes znaczy przedstawiciel jońskiej szkoły przyrody; dał start naukom fizycznym badając związek pomiędzy temperaturą a stanem skupienia materii; zajmował się także zjawiskami znaczenie.
 • Kim jest Absolut znaczy doskonały) to, co istnieje bez żadnej powody, samo poprzez się; wg Plotyna to Prajednia, byt powyżej bytami, poznawalny tylko intuicyjnie; w ekstazie, w ekstatycznym oglądzie jest czym jest.
 • Kim jest Archetyp znaczy zwany infrastruktura, będąca rezerwuarem zbiorowych, pierwotnych wyobrażeń, pojęć, zachowań, obrazów, myśli charakterystycznych dla całej ludzkości, odziedziczonych po niej co to jest.
 • Kim jest Heterodoksyjny Arystotelizm znaczy zakładająca, iż poznanie prawdy może się odbywać z pominięciem Pisma św., przez zgłębianie myśli Arystotelesa; najwybitniejszym przedstawicielem tej doktryny był Dawid z Dinant definicja.
 • Kim jest Langshow John Austin znaczy najwybitniejszych przedstawicieli filozofii analitycznej, która za kluczowe zadanie filozofii uznaje analizę wypowiedzi językowych. Austin przywiązywał szczególne znaczenie do co znaczy.
 • Kim jest Antagonizm znaczy czegoś do czegoś, na przykład sił, zjawisk, osób, zasad, idei; na przykład w marksizmie określano w ten sposób wzajemny relacja klas socjalnych, ścieranie się racji poszczególnych słownik.
 • Kim jest Akcydens znaczy której rzecz nadal pozostaje tym samym; jakość rzeczy, relacje pomiędzy rzeczami; termin wprowadzony poprzez Arystotelesa, mający wskazywać różnicę między ważnymi cechami bytu i znaczenie.
 • Kim jest Richard Avenarius znaczy Szwajcarii, przedstawiciel pozytywizmu epistemologicznego, wspólnie z Machem twórca doktryny empiriokrytycyzmu. Sformułował program uprawiania edukacji w oparciu o czyste , a więc czym jest.
 • Kim jest Święty Anzelm znaczy ojca scholastyki ; wyraziciel postawy, zgodnie z której do poznania prawdy potrzebna jest wiara i rozum. Wiara ma być punktem wyjścia i dojścia, rozumowanie może służyć jako co to jest.
 • Kim jest Anaksagoras znaczy żył w złotym wieku Aten, wybierając dobrowolne ubóstwo; przyjaźnił się z Peryklesem, Eurypidesem, Fidiaszem. Interesował się problemem arché. Uważał, iż składniki świata są definicja.
 • Kim jest Hannah Arendt znaczy niemieckiego pochodzenia, uczennica Husserla, Heideggera i Jaspersa; od początku swej kariery naukowej w centrum jej zainteresowania była socjologia i polityka, ku czemu zbliżały co znaczy.
 • Kim jest Piotr Abelard znaczy scholastyczny; prowadził ożywioną działalność nauczycielską; jego wykłady wywoływały entuzjazm wśród słuchaczy. Miłość do Heloizy, bratanicy (siostrzenicy?) kanonika Fulberta słownik.
 • Kim jest Kazimierz Ajdukiewicz znaczy lwowsko-warszawskiej, uznawany za prekursora filozofii analitycznej, zajmujący się logiką i sposobami dedukcyjnymi, znajdującymi wykorzystanie między innymi w semantyce i teorii znaczenie.
 • Kim jest Ahinsa znaczy w filozofii indyjskiej jedna z podstawowych zasad nakazująca niestosowanie przemocy wobec istot żywych czym jest.
 • Kim jest Iluzji Z Argument znaczy mających charakter złudzeń i jedynie w tych doświadczeniach jego prawdziwość ma rację bytu; zazwyczaj jest jednym z dwóch argumentów, z których jeden jest prawdziwy, a drugi nie co to jest.
 • Kim jest Alternatywa znaczy najczęściej wykluczającymi się; w logice znaczy konstrukcję co najmniej dwóch zdań prostych połączonych spójnikiem albo , lub i tak sformułowanych, iż jedno jest prawdziwe, a definicja.
 • Kim jest Altruizm znaczy wprowadzony poprzez Comte´a, który w swej filozofii pozytywnej kładł nacisk na propagowanie postaw ludzi mających na względzie dobro innych; synonim egoizmu co znaczy.
 • Kim jest Ambiwalencja znaczy dwojakość, na przykład doznawanych w tym samym czasie, przeciwstawnych uczuć słownik.
 • Kim jest Arystotelizm znaczy poglądy Arystotelesa, która wyklucza skrajności, nie zajmuje stanowisk jednoznacznych, na przykład idealistycznych czy materialistycznych, czysto racjonalistycznych czy znaczenie.
 • Kim jest Antycypacja znaczy wyprzedzanie; rodzaj twierdzenia, które w momencie ogłoszenia nie zostało jeszcze udowodnione, lecz rozwój naukowy sprawił, iż udowodniono je potem czym jest.
 • Kim jest Amoralizm znaczy zasad moralnych, nieumiejętnością odróżniania dobra od zła; dla Nietzschego to postawa człowieka umiejącego żyć poza dobrem i złem, co jakoby miało cechować ogromnych twórców co to jest.
 • Kim jest Amfibologia Amfibolia znaczy błąd wieloznaczności wypowiedzi, wynikający z wykorzystania niewłaściwej składni; termin odnoszący się do ppojęcia mającego dwa różne znaczenia definicja.
 • Kim jest AKTYWISTYCZNA KONCEPCJA POWSTANIA ŚWIATA znaczy Fichtego, zakładająca, iż praprzyczyną narodzin świata jest gest, działanie, a nie substancja, działanie gdyż jest pierwotniejsze od substancji; atrybutem czynu jest wolność, bez co znaczy.
 • Kim jest Analiza znaczy czegoś, co jest całością, na składniki, przedmioty, aby w ten sposób badać ową całość, na przykład element albo zdarzenie, jak to ma miejsce chociażby w fizyce czy chemii słownik.
 • Kim jest Teleologiczny Argument znaczy argument stosowany w dowodzeniu istnienia Boga, zakładający jego istnienie na podstawie tego, iż istnieje świat, który musiał zostać poprzez Niego stworzony znaczenie.
 • Kim jest Aletheia znaczy starogreckie wyraz oznaczające prawdę, dosłownie to, co jawne, nieskryte; dla Heideggera to doświadczanie oczywistości, a więc tego, co prawdziwe czym jest.
 • Kim jest Świadomości Akt znaczy w fenomenologii Husserla czynność, stan świadomości ukierunkowanej na coś, zawierający w sobie intencję (skierowanie co to jest.
 • Kim jest Albo Albo znaczy wyboru, przed jakim staje człowiek: lub opowiedzenie się za życiem religijnym (etyczno-religijnym), za wiecznością oferowaną nam poprzez to życie, lub za doczesnością definicja.
 • Kim jest Atraktor znaczy oznaczające stan układu, do którego zmierzają pozostałe stany; jako przykład atraktora podaje się zazwyczaj ruch wahadła nie otrzymującego energii, dla którego atraktorem jest pkt co znaczy.
 • Kim jest Potencja I Akt znaczy składniki bytu, rzeczy, substancji; akt jest urzeczywistnieniem potencji; każda jednostkowa rzecz, substancja jest urzeczywistnieniem tego, co potencjalne; akt w relacji do słownik.
 • Kim jest Animizm znaczy i w każdym przedmiocie tkwi dusza, co stanowi przesłankę do twierdzenia, iż żyją nie tylko ludzie czy zwierzęta, lecz na przykład także rośliny czy kamienie znaczenie.
 • Kim jest Wielki Albert znaczy niemiecki, dominikanin nauczający w różnych miastach niemieckich i w Paryżu, nauczyciel św. Tomasza z Akwinu. Za życia cieszył się wielkim autorytetem. Spora część jego pism to czym jest.
 • Kim jest Filozoficzna Analiza znaczy dwudziestych i trzydziestych XX w., polegająca na badaniu języka, określaniu jego prawidłowych struktur, aby móc w nim jednoznacznie określać to, co jest prawdą, a co fałszem co to jest.
 • Kim jest Analogia znaczy cechami, zjawiskami, rzeczami i tym podobne, na przykład sternik ma się do łodzi tak jak prezydent do państwa; wg Arystotelesa rozumowanie polegające się na założeniu, iż istnieją definicja.
 • Kim jest Kosmologiczny Argument znaczy zawierający w sobie apodyktyczny obiekt, odnoszący się do jakiejś cechy świata, potwierdzającej równocześnie istnienie Boga, jak na przykład pierwsza powód u św. Tomasza czy idea co znaczy.
 • Kim jest Anamneza znaczy sobie ; w filozofii Platona sposób poznania bytu i jego zasad, rozumiany jako przypomnienie sobie poprzez duszę idei widzianej przed następnym wcieleniem się w ciało słownik.
 • Kim jest Filozoficzna Antropologia znaczy człowiekiem z punktu widzenia dociekań filozoficznych; bada naturę ludzką, rozważa miejsce człowieka w świecie natury i w świecie społecznym, zajmuje się celem i sensem życia znaczenie.
 • Kim jest Miletu Z Anaksymander znaczy grecki, przedstawiciel jońskiej szkoły przyrody, uczeń Talesa z Miletu, najprawdopodobniej autor pierwszego dzieła filozoficznego w Grecji pt. O przyrodzie. Wykonał mapę, gnomon czym jest.
 • Kim jest Apercepcja znaczy samego siebie; samoświadomość; poznawanie, wchłanianie nowych wyobrażeń o czymś dzięki już posiadanych; dla Leibniza był to stan o różnym stopniu jasności, wyrazistości i co to jest.
 • Kim jest Apostazja znaczy przekonań; w Kościele katolickim dobrowolne, świadome odejście ochrzczonego od wiary; zdaniem Maritaina ruch usuwania wartości chrześcijańskich na rzecz wartości humanistyczno definicja.
 • Kim jest Argument znaczy twierdzenie uzasadniające bądź obalające tezę, dowód na coś co znaczy.
 • Kim jest Atman znaczy w filozofii indyjskiej jedno z podstawowych pojęć oznaczających duszę, zasadę życia, absolut, osobę słownik.
 • Kim jest Ateizm znaczy pogląd odrzucający istnienie Boga, odrzucający boską ingerencję w życie ludzi znaczenie.
 • Kim jest Apokatastaza znaczy wg Orygenesa pogląd, iż także dusze potępione i szatani zostaną zbawieni; powrót wszechrzeczy do pierwotnego źródła, do doskonałości, do Boga czym jest.
 • Kim jest Aplikacja znaczy zdaniem Gadamera to jest odniesienie interpretowanego tekstu do sytuacji, gdzie jest on rozumiany co to jest.
 • Kim jest Archeus znaczy wg średniowiecznego lekarza Paracelsusa zasada życia tkwiąca w każdej żywej istocie, która, jeżeli się ją pozna, pozwoli człowiekowi oddziaływać na przyrodę definicja.
 • Kim jest Apolliński znaczy harmonijny, powściągliwy; definicja nawiązujące z jednej strony do greckiego boga, Apollina, patrona literaturze, muzyki, sztuki, a z drugiej - do postawy człowieka panującego nad co znaczy.
 • Kim jest Arete znaczy człowieka, jego kondycję fizyczną i moralną, na którą powinny się składać między innymi męstwo, odwaga, sprawiedliwość; droga wiodąca do szczęścia słownik.
 • Kim jest Apatia znaczy obojętność, niewrażliwość na bodźce; dla stoików brak namiętności charakteryzującej mędrca, który w ten sposób wyzbywał się afektów znaczenie.
 • Kim jest Apeiron znaczy wszystkich rzeczy, materia podstawowa, będąca czymś nieskończonym, wiecznym, bezgranicznym i bezkształtnym, dająca start przyrodzie, z której powstają, jak i powracają do niej czym jest.
 • Kim jest Augustynizm znaczy położył podwaliny pod filozofię chrześcijańską, zrywając z obiektywizmem i naturalizmem Greków; głosząca teocentryzm i infinityzm, uznająca pierwszeństwo woli przed rozumem co to jest.
 • Kim jest Asocjacjonizm znaczy istnieje system zwany asocjacją, pozwalający kojarzyć myśli, wyobrażenia, zjawiska psychiczne w świadomości człowieka; 2. teoria filozoficzna głosząca, iż z prostych spostrzeżeń definicja.
 • Kim jest Cyreny Z Arystyp znaczy założyciel szkoły cyrenajskiej, uczeń Sokratesa, stosował w praktyce hedonizm. Lekceważył wiedzę, ponieważ uważał, iż kwestie praktyczne są ważniejsze od teoretycznych. Uważał co znaczy.
 • Kim jest AWERROES, właśc. Ibn Ruszd znaczy i filozof arabski, znany w pierwszej kolejności ze swych komentarzy do dzieł Arystotelesa, którego uważał za największego filozofa, jakiego Bóg dał ludzkości. Uprawianie filozofii słownik.
 • Kim jest Autonomia znaczy suwerenność, samodzielność; na przykład wg Kanta dotyczyła moralności wobec wszelkich uwarunkowań zewnętrznych, ponieważ jedynie taka autonomia ma jakąkolwiek wartość znaczenie.
 • Kim jest Awerroiści znaczy filozoficznego, dyskwalifikującego dowód, rozum na rzecz wiary w procesie dochodzenia do prawdy, zaprzeczającego opatrzności Bożej, wolności Boga w dziele powstania; awerroiści czym jest.
 • Kim jest Łaciński Awerroizm znaczy poprzez Awerroesa; jego przywódcą był Siger z Brabantu, buntownik uniwerytecki, zmuszony uciekać do Włoch przed inkwizycją; kluczowym ośrodkiem ruchu był Paryż; kluczowe tezy co to jest.
 • Kim jest Autorytet znaczy osoba, organizacja cieszące się uznaniem, prestiżem, co pozwala wywierać wpływ na członków danej społeczności przez propagowanie idei, mechanizmów wartości, zachowań, itp definicja.
 • Kim jest Posteriori A znaczy wg Kanta to rodzaj sądów, jakie wypowiadamy o świecie na podstawie wiedzy płynącej z doświadczenia; synonim sądów a priori co znaczy.
 • Kim jest Recentriori A znaczy na świeżo, licząc od aktualnego teraz . Termin na oznaczenie poglądu, że wszystko można poznać wyłącznie po raz pierwszy, iż świat jest światem pierwszego dnia słownik.
 • Kim jest Absurd znaczy pojęć filozofii egzystencjalnej ( Jaspers, Sartre, Camus, Heidegger), przez które określano charakter ludzkiego życia rozpatrywanego z perspektywy śmierci, wskazując na jego znaczenie.
 • Kim jest Priori A znaczy przedmiotach na podstawie wiedzy czerpanej z umysłu, a nie z doświadczenia; cechami tych sądów są konieczność i powszechność, innymi słowy, to jest wiedza, jaką posiadamy o czym jest.
 • Kim jest Adekwatny znaczy zgodny z czymś; w teorii poznania ustalenie odnoszące się do sądów odzwierciedlających rzeczywistość, a więc prawdziwych w myśl klasycznej definicji prawdy co to jest.
 • Kim jest Abstrakcja znaczy posiadające bezpośrednich odniesień w świecie elementów, lecz nazywające na przykład klasy elementów, zbiory zdarzeń, tworzące definicje odnoszące się do tego, co ogólne, na definicja.
 • Kim jest Agape znaczy definicja religijne oznaczające rodzaj miłości okazywanej Bogu, rodzaj szczęścia odczuwanego w chwilach obcowania z Bogiem co znaczy.
 • Kim jest Agnostycyzm znaczy światopoglądowa negująca sposobność poznania w pełni czegokolwiek, a tym bardziej absolutu, lub zawężająca region poznania jedynie do pewnych dziedzin, ulegająca bezsilności wobec słownik.
 • Kim jest Afekty Afekt znaczy występującą w krótkim czasie, nad którą trudno zapanować; dla stoików była to namiętność rozumiana jako coś przeciwnego naturze ludzkiej, bezrozumne poruszenie duszy znaczenie.
 • Kim jest Abstrakt znaczy synonim konkretu, coś, co rozpatruje się w oderwaniu na przykład od kontekstu czym jest.
 • Kim jest Asertoryczny znaczy rodzaj sądu stwierdzającego dany stan rzeczy, na przykład zdaniem Kanta asertoryczne jest twierdzenie: Człowiek ma rozum ; przeciwnieństwem jest apodyktyczny co to jest.
 • Kim jest Asceza znaczy dóbr materialnych, umartwianiu swego ciała, izolacji od ludzi, aby osiągnąć zbawienie duszy po śmierci; ascetyczny schemat życia był szczególnie propagowany w średniowieczu definicja.
 • Kim jest AUGUSTYN, ŚWIĘTY, właśc. Augustyn Aureliusz, znaczy chrześcijaństwa starożytnego, nauczyciel retoryki, wychowany poprzez matkę w duchu chrześcijańskim, jednak początkowo usposobiony do niego niechętnie (pierwotnie wyznawał co znaczy.
 • Kim jest Żółw I Achilles znaczy Elei, wytoczony przeciw istnieniu ruchu, zakładający, iż Achilles, szybkonogi bohater Iliady Homera, nigdy nie dogoni żółwia, jeżeli ten wystartuje cokowiek prędzej, gdyż goniący słownik.
 • Kim jest Aporema Aporia znaczy nie dająca się przezwyciężyć trudność w rozumowaniu; sprawa sporna dopuszczająca przeciwstawne rozwiązania znaczenie.
 • Kim jest Wiesengrund Theodor Adorno znaczy poglądach, w okolicy Horkheimera uznawany za najwybitniejszego przedstawiciela szkoły frankfurckiej; w okolicy filozofii studiował muzykę, psychologię i socjologię na czym jest.
 • Kim jest Angst znaczy wynikającego z poczucia osamotnienia człowieka w obliczu nicości, śmierci przy jednoczesnym odczuciu nieskończonego trwania wszechświata; definicja wprowadzone do filozofii co to jest.

Co to znaczy Słownik znaczenie filozofia

Lista pojęć i zagadnień z dziedziny filozofii, języka polskiego.

Definicje filozoficzne, pojęcia na język polski. Co to znaczy ze słownika?

Definicja Angst, Adorno Theodor Wiesengrund, Aporia/Aporema, Achilles I Żółw, Augustyn, Święty, Właśc. Augustyn Aureliusz,, Asceza, Asertoryczny, Abstrakt, Afekt/Afekty co to znaczy.

Słownik Angst, Adorno Theodor Wiesengrund, Aporia/Aporema, Achilles co to jest.