RELIGIA ROZRYWKA RZECZYWTOŚĆ co to jest
Religia, Rozrywka, Rzeczywistość, Rozumienie, Rozum, Renan Ernest, Retencja, Relatywizm, Radykalny.

Definicje filozofia R

 • Kim jest RUSSELL BERTRAND znaczy i myśliciel socjalny, przedstawiciel filozofii analitycznej, jeden z twórców współczesnej logiki matematycznej, laureat literackiej Nagrody Nobla, ateista i pacyfista, który mimo
 • Kim jest RACHUNEK znaczy obliczenie; w logice definicja to służy do wyprowadzania formuł logicznych z aksjomatów albo innych podstawowych formuł
 • Kim jest ROZUMOWANIE znaczy czynność myślowa polegająca na dochodzeniu do nowych twierdzeń na podstawie poprzednich, traktowanych jako przesłanki
 • Kim jest RÓWNOŚĆ znaczy klasy, pomiędzy jednakowymi układami, i tym podobne; w socjologii i filozofii na przykład mówi się o równości socjalnej, materialnej, etycznej
 • Kim jest ROMANTYZM FILOZOFICZNY znaczy romantyzmu, wynoszącej naturę powyżej wszystko, traktującej ją jako medium między człowiekiem a bóstwem, kładącej nacisk na znaczenie nostalgii w życiu człowieka; ideologia ta
 • Kim jest ROZPOZNANIE znaczy tym, iż jesteśmy w stanie rozpoznać przedtem widziane i zapamiętane elementy, zdarzenia, a po ponownym zetknięciu się z nimi potrafimy je wyłowić z kontekstu, z otoczenia
 • Kim jest RYGORYZM znaczy surowe przestrzeganie zasad, zobacz imperatyw kategoryczny
 • Kim jest RECENTYWIZM znaczy nowo ( a recentiori) wspólnie z doświadczeniem, pomimo że już raz w jakiś sposób istniał; odrzuca idee powtarzalności zdarzeń, przeżyć poznawczych, uczuć i faktów artystycznych
 • Kim jest RUCH znaczy stoicy nazywali go tonos, właściwy pneumie; w kosmologii Arystotelesa to postać działania świata i Boga; Galileusz widział w nim, podobnie jak w kształcie, jeden ze składników
 • Kim jest REALIZM znaczy dostrzega w materii fundamentalny budulec wszystkiego, co obecne w świecie, a z drugiej poszukuje odpowiedzi na pytania odnoszące się do rzeczywistości, na przykład co jest bytem
 • Kim jest ROUSSEAU JEAN JACQUES znaczy w epoce Oświecenia, był już prekursorem romantyzmu; autor chyba w najwyższym stopniu antyfilozoficznego zdania Człowiek rozmyślający jest zwierzęciem zwyrodniałym . Zarzucał
 • Kim jest RENOUVIER CHARLES znaczy filozoficznej, którą w nawiązaniu do myśli Kanta nazwał neokrytycyzmem. Podobnie jak Kant sądził, iż poznajemy wyłącznie zjawiska, nie mniej jednak przeciwstawienie obiektywnych
 • Kim jest REDUKCJA FENOMENOLOGICZNA znaczy to: istnienie świata realnego należy dowodzić nie przez założenie a priori, iż on istnieje, lecz przez logiczną analizę procesu poznawania; badanie taka miała prowadzić do
 • Kim jest REDUKCJONIZM znaczy sposób tłumaczenia spraw niezrozumiałych przez kwestie zrozumiałe; redukowanie czegoś do czegoś
 • Kim jest RACJONALIZM znaczy narzędzie poznawcze rozum; stanowi drugi nurt poznawczy w okolicy empiryzmu; dla Grzegorza Nysseńczyka i scholastyków to postawa filozoficzna, tłumacząca dogmaty wiary i w ten
 • Kim jest RADYKALIZM FILOZOFICZNY znaczy światopoglądowe ( empiryzm, utylitaryzm) popularne w Anglii na przełomie XVIII i XIX w., gdzie przywiązywano sporą wagę do asocjacjonizmu w teorii poznania i utylitaryzmu w teorii
 • Kim jest ROZWÓJ znaczy zobacz ewolucja
 • Kim jest RETORYKA znaczy przekonywania słuchaczy do tego, co się mówi przy wykorzystaniu odpowiednich zabiegów językowych; rozwinęli ją starożytni Rzymianie, a zwłaszcza Cyceron, kładąc nacisk na funkcje
 • Kim jest REIZM znaczy istnieją jedynie realne rzeczy i tylko one mogą zostać poddane badaniu naukowemu, filozoficznemu; nie istnieją z kolei wartości rzeczy, relacje pomiędzy rzeczami, własności
 • Kim jest RADYKALIZM znaczy politycznego, który pojawił się w Europie na przełomie XIX i XX w., którego celem było wprowadzenie zmian społeczno-politycznych w kraju
 • Kim jest REZYDUUM znaczy obiekt funkcjonowania społeczeństwa zwany osadą psychiczną, rozumianą jako mocno zakorzenione w psychice ludzkiej wyobrażenie albo przekonanie mające wpływ na układy socjalne; do
 • Kim jest REFUDACJA znaczy obalenie przeciwstawnych argumentów
 • Kim jest REGUŁY WNIOSKOWANIA znaczy kierować, aby osiągnąć rozwiązanie danego problemu bądź otrzymanie odpowiedzi na jakiś temat; z reguł wnioskowania i aksjomatów składają się mechanizmy logiczne
 • Kim jest REGUŁA ETYCZNA znaczy pogląd Kartezjusza, zakładający zdolność panowania nad afektami, utrzymywania ich w granicach użyteczności
 • Kim jest REFLEKSJA znaczy zobacz myślenie
 • Kim jest REID THOMAS znaczy szkoły szkockiej, będącej reakcją na panujący w Anglii empiryzm, idealizm i sceptycyzm. Rozumowanie Berkeley´a i Hume´a uważał za prawidłowe, jednak, jego zdaniem, doprowadziło
 • Kim jest RICOEUR PAUL znaczy w początkach swej kariery naukowej wykorzystywał metodę hermeneutyczną do interpretowania symbolu i mitu, rozumianych jako kluczy do zrozumienia życia wobec tego, co uznane za
 • Kim jest REIFIKACJA znaczy urzeczowienie, materializacja; nadanie pojęciom abstrakcyjnym wymiaru konkretu, przedmiotu
 • Kim jest REALIA znaczy konkretne rzeczy, relacje; fundamentalne definicja w filozofii Herbarta, oznaczające elementarne, realnie istniejące byty, niezależne od siebie i zwalczające się nawzajem
 • Kim jest RADYKALNY EMPIRYZM znaczy doświadczenia; wg niego to jest pewien mechanizm psychiczny tworzący się z ciągu prostych przedmiotów, który następnie przeradza się w strumień świadomości; ponadto doświadczenie
 • Kim jest RELATYWIZM znaczy starożytności; już na przykład Heraklit z Efezu uważał, iż wszystko jest względne, nic nie ma stałych cech, gdyż cały świat podlega nieustannej transformacji, dlatego młodość
 • Kim jest RETENCJA znaczy definicja w fenomenologii Husserla, oznaczające uchwycenie, zatrzymanie w pamięci sensu przedmiotu, który przestał być już postrzegany
 • Kim jest RENAN ERNEST znaczy przedstawiciel popularnego we Francji od czasów Montaigne´a humanistycznego sceptycyzmu; uważał, iż wiedza, którą możemy posiąść jest niepewna i częściowa; nie próbował tego
 • Kim jest ROZUM znaczy podmiotem wyposażonym w sposobność poznawania, potrafiącym zapamiętywać, wyobrażać sobie, postrzegać, odczuwać emocje, kojarzyć zdarzenia, odkrywać istotę przyczyn i zjawisk, i
 • Kim jest ROZUMIENIE znaczy pojmowanie czegoś, dostrzeganie związków pomiędzy elementami, układami, kojarzenie, pojmowanie znaczeń
 • Kim jest RZECZYWISTOŚĆ znaczy pozwala racjonalnie i empirycznie się badać, jest prawdziwe, przeciwstawia się temu, co możliwe, niezbędne, pozorne, wyobrażone, wymyślone, wyśnione, i tym podobne; rzeczywistość
 • Kim jest ROZRYWKA znaczy Pascala, wszelaką działalność podejmowaną w celu odwrócenia uwagi umysłu od problemów stawianych przed człowiekiem poprzez ludzką kondycję lub, jak u egzystencjalistów, maskowanie
 • Kim jest RELIGIA znaczy dogmaty, praktyka obrzędów, organizacja kościelna; religia ustala relacja człowieka do tego, co święte, jednoczy pod wspólnym sztandarem jednakowo wierzących; zazwyczaj posiada

Co to znaczy Słownik znaczenie filozofia

Lista pojęć i zagadnień z dziedziny filozofii, języka polskiego.

Definicje filozoficzne, pojęcia na język polski. Co to znaczy ze słownika?

Definicja Religia, Rozrywka, Rzeczywistość, Rozumienie, Rozum, Renan Ernest, Retencja, Relatywizm, Radykalny Empiryzm, Realia, Reifikacja, Ricoeur Paul, Reid Thomas co to znaczy.

Słownik Religia, Rozrywka, Rzeczywistość, Rozumienie, Rozum, Renan co to jest.