HOBBES THOMAS HTORYCZNOŚĆ co to jest
Hobbes Thomas, Historyczność, Hipoteza Identyczności, Historiozofia, Heidegger Martin, Heraklit Z.

Definicje filozofia H

 • Kim jest HILEMORFIZM znaczy konkretnych zespołów złożonych z formy i materii, gdyż jego zdaniem, materia i idee, nie istnieją samodzielnie, są abstrakcjami, istnieją jedynie zespoły materii i formy
 • Kim jest HEGEL GEORG WILHELM FRIEDRICH znaczy mechanizmu filozoficznego obejmującego niemal wszystkie dziedziny duchowej aktywności. Punktem wyjścia heglowskiej spekulacji było, podobnie jak u Fichtego, idealistyczne
 • Kim jest HIPOTEZA znaczy założenie oparte na prawdopodobieństwie, którego prawdziwości należy dowieść
 • Kim jest HEDONIZM PSYCHOLOGICZNY znaczy postawa światopoglądowa wyznawców radykalizmu filozoficznego, opierająca się na założeniu, iż wszyscy ludzie pragną przyjemności, a zatem pragną dobra, gdyż przyjemność jest dobrem
 • Kim jest HEGEMONIKON znaczy u Arystotelesa kierownicza część duszy, wyzwalająca pozostałe siły duchowe, utożsamiana z jej rozumem
 • Kim jest HETERODOKSJA znaczy synonim ortodoksji; wyznawanie poglądów niezgodnych z myślą chrześcijańską, zobacz na przykład arystotelizm heterodoksyjny
 • Kim jest HOMOIOMERIA znaczy wg Arystotelesa to ciała składające się z jednorodnych części
 • Kim jest HUMANITARYZM znaczy postawa ludzka charakteryzująca się poszanowaniem godności drugiego człowieka
 • Kim jest HERMENEUTYKA znaczy tekstu pisanego, wyrosła na gruncie badań i egzegezy tekstów biblijnych, aktualnie jedna z metod interpretacyjnych tekstów kultury wspomagająca współczesną myśl filozoficzną, na
 • Kim jest HARMONIA SFER znaczy ład, porządek przypisany poprzez Pitagorasa ciałom kosmicznym, wytwarzającym dźwięki muzyczne, kiedy poruszają się one po swych orbitach z różną prędkością
 • Kim jest HARTMANN MIKOŁAJ znaczy związany z uniwersytetami w Marburgu, Kolonii i Berlinie, członek Pruskiej Akademii Nauk; uprawianie filozofii było dla niego równoznaczne z poszukiwaniem prawdy, poszukiwaniem
 • Kim jest HOENE znaczy filozof polski, twórca skrajnie racjonalistycznego mechanizmu filozoficznego, podobnego do heglowskiego; uważał, iż stworzenie całej różnorodności bytów jest wywołane działaniem
 • Kim jest HUSSERL EDMUND znaczy fenomenologii - edukacji mającej stanowić fundament dla innych nauk, dostarczać i badać czynione poprzez nie założenia. Ta pierwsza edukacja musiała więc z założenia obejść się
 • Kim jest HEDONIZM znaczy uznająca, jak głosił Arystyp, uczeń Sokratesa, doznawanie przyjemności cielesnych, zmysłowych, ponieważ tylko takie są potrzebne człowiekowi do szczęścia; podobnie mówił Epikur
 • Kim jest HERBART JOHANN FRIEDRICH znaczy filozof, twórca realistycznej, pluralistycznej i deterministycznej metafizyki. Aczkolwiek sam uważał się za kontynuatora myśli Kanta, jednak w teorii poznania odsunął się od jego
 • Kim jest HISTORIA FILOZOFII znaczy przestrzeni wieków, klasyfikująca, porządkująca materiał naukowy, przybliżająca go czytelnikowi; zdaniem Brentana w dziejach filozofii europejskiej miały miejsce trzy ogromne
 • Kim jest HAMILTON WILLIAM znaczy filozoficznej będącej syntezą filozofii zdrowego rozsądku Reida i kantyzmu; odstąpił od dogmatycznego realizmu na rzecz krytycznego fenomenalizmu, twierdząc, iż zdrowy rozsądek
 • Kim jest HISTORIA znaczy wydarzenia, mechanizmy, formułująca sposoby badawcze dokumentów i materiałów historycznych, podejmująca próbę przewidywania przyszłości na podstawie przeszłości. Dla Carlyle´a to
 • Kim jest HOLIZM znaczy ujmowanie czegoś całościowo, na przykład zjawisk
 • Kim jest HUME DAVID znaczy ekonomista, najwybitniejszy przedstawiciel osiemnastowiecznego brytyjskiego empiryzmu, reprezentował jego dojrzały, w najwyższym stopniu krytyczny i sceptyczny nurt. Swe kluczowe
 • Kim jest HETEROGENIA CELÓW znaczy założeń, zawierające twierdzenie, iż konsekwencje ludzkich poczynań na ogół nie są zgodne z celami, jakie uprzednio postawił sobie człowiek. Te nieprzewidziane konsekwencje
 • Kim jest HETERONOMIA znaczy działania poprzez czynniki zewnętrzne, a nie czyniącego czegoś z własnej woli; Kant uważał, iż w takiej sytuacji człowiek jest zwolniony z odpowiedzialności za to, co robi, nawet
 • Kim jest HIERARCHIA POJĘĆ I SˇDÓW znaczy w logice Arystotelesa układ pojęć i sądów zależnych od stopnia ich uogólnienia, tworzący swoistą hierarchię ważności
 • Kim jest HILIK znaczy wg gnostyków człowiek posiadający tylko ciało
 • Kim jest HIPOSTAZA znaczy idealnym, jak na przykład dobro, miłość, i tym podobne; zdaniem Plotyna to postać bytu wyłaniająca się z absolutu, mniej doskonała, bardziej złożona niż on, która może przyjąć
 • Kim jest HILOZOIŚCI znaczy greccy filozofowie wyznający pogląd, iż z materią powiązane jest nierozerwalnie życie
 • Kim jest HILOZOIZM znaczy starożytny pogląd filozoficzny, wg którego wszechświat jest jednorodny, materialny, a jego atrybutem jest ruch
 • Kim jest HUMANIZM znaczy otaczający go świat w centrum zainteresowania ( Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce - Terencjusz); wg egzystencjalistów to tworzenie poprzez człowieka wartości
 • Kim jest HORMIZM znaczy zapoczątkowany poprzez Williama McDougalla, zakładający, iż czynności psychiczne czerpią energię same z siebie, tzn. z impulsów, podstawowych odruchów, w jakie zaopatrzona jest
 • Kim jest HEGLIZM znaczy Hegla, których istotą jest stwierdzenie, iż byt jest najistotniejszym definicją filozoficznym; rozpatrywany całościowo jest absolutem, jego istotami są ogólność i zmienność, każda
 • Kim jest HEDONIZM ETYCZNY znaczy radykalizmu filozoficznego (między innymi Benthama i Milla), opierająca się na założeniu, iż przyjemność jest dobrem, iż ma charakter ilościowy ( wartość rzeczy czy zachowań jest
 • Kim jest HEAUTOLOGIA znaczy teoria przeciwstawna do heterologii, głosząca jedność logiczną poznania i poznawanego przedmiotu, co znaczy, iż każdy element poznania zawiera się już w myśleniu poznającego
 • Kim jest HOLBACH PAUL HENRY THIRY D´, BARON znaczy pochodzenia; encyklopedysta, materialista i ateista, kluczowy autor wydanego anonimowo dzieła Mechanizm przyrody zwanego także Biblią materializmu, gdzie połączył materializm z
 • Kim jest HELVETIUS CLAUDE ADRIEN znaczy Oświecenia, zaliczany do encyklopedystów, aczkolwiek nie był autorem żadnego hasła do Encyklopedii. W sprawach teoretycznych podzielał stanowisko materialistów i sensualistów
 • Kim jest HEREZJA znaczy Kościoła; odznacza się herezję materialną (nieświadome szerzenie poglądów heretyckich), oficjalną (świadome szerzenie poglądów heretyckich), wewnętrzną (nieujawnianie poglądów
 • Kim jest HERAKLIT Z EFEZU znaczy nawiązujący do problematyki jońskiej szkoły filozofii przyrody. Twórca teorii powszechnej zmienności, wariabilizmu, wedle którą niezmienne trwanie rzeczy jest tylko złudzeniem. W
 • Kim jest HEIDEGGER MARTIN znaczy egzystencjalista, mający w swym życiorysie ukąszenie faszystowskie . Stawiał sobie za cel powstanie ontologii odnoszącej się do każdego rodzaju bytu, a punktem wyjścia miała być
 • Kim jest HISTORIOZOFIA znaczy odkrywanie zasad rządzących historią; w rozumieniu Fichtego dzieje ludzkości rozumiane jako rozciągnięta w czasie, stopniowa realizacja idei wolności; dla Hegla to fundamentalne
 • Kim jest HIPOTEZA IDENTYCZNOŚCI znaczy odwiecznym problemem dotyczącym stosunku umysł - ciało (zmysły), który stał się istotny w pierwszej kolejności za sprawą Kartezjusza; zwłaszcza problem ten dotyczy kwestii pracy
 • Kim jest HISTORYCZNOŚĆ znaczy zmianom; definicja to wykorzystywano w refleksji filozoficznej, na przykład aby dzięki tego definicje roztrząsać sprawy powiązane z etapowością życia ludzkiego (narodziny, postęp
 • Kim jest HOBBES THOMAS znaczy który znaczącą część swego życia spędził we Francji; twórca materialistycznego i racjonalistycznego mechanizmu filozoficznego, który miał stanowić oparcie dla oryginalnych

Co to znaczy Słownik znaczenie filozofia

Lista pojęć i zagadnień z dziedziny filozofii, języka polskiego.

Definicje filozoficzne, pojęcia na język polski. Co to znaczy ze słownika?

Definicja Hobbes Thomas, Historyczność, Hipoteza Identyczności, Historiozofia, Heidegger Martin, Heraklit Z Efezu, Herezja, Helvetius Claude Adrien, Holbach Paul Henry co to znaczy.

Słownik Hobbes Thomas, Historyczność, Hipoteza Identyczności co to jest.