KOJARZENIE IDEI KABAŁA co to jest
Kojarzenie Idei, Kabała, Konwencjonalizm, Kreacjonizm, Kres Definiowania, Ksenofanes Z Kolofonu.

Definicje filozofia K

 • Kim jest KONFORMIZM znaczy zawarte w teorii stanu, teorii względu i teorii zbioru, reprezentowana między innymi poprzez Gilberta de la Porrée; wedle nią istniejące elementy z racji na posiadane cechy
 • Kim jest KANONICZNY znaczy poprawny, przepisowy, ogólnie zaakceptowany, uznany za autentyczny, obowiązujący, zgodny z przyjętymi kanonami
 • Kim jest KALOKAGATHIA znaczy dosłownie: dobro-piękno; u starożytnych Greków ideał wychowania, preferujący harmonijny postęp duszy i ciała człowieka
 • Kim jest Descartes René\. KARTEZJUSZ, właśc znaczy matematyk; twórca nowożytnego racjonalizmu opartego na wzorach rozumowań matematycznych i na zasadzie metodycznego sceptycyzmu, autor skrajnego dualizmu myślenia i cielesności
 • Kim jest KSENIZM znaczy wprowadzanie do języka filozoficznego słów obcojęzycznych
 • Kim jest KATOLICYZM znaczy oparta jest na Piśmie Świętym, pismach ojców Kościoła, dokumentach soborowych i encyklikach papieskich; dominuje w niej autorytet Kościoła i papieża; święci się w niej Trójcę św
 • Kim jest KONTYNGENTYZM znaczy filozoficzny Émile´a Boutroux odnoszący się do praw w nauce, zawierający myśl, iż prawa naukowe z różnych dziedzin nie wynikają z siebie, nie wiążą się ze sobą, nie ma pomiędzy
 • Kim jest KROŃSKI TADEUSZ JULIUSZ znaczy Uniwersytetem Warszawskim; jego zainteresowania filozoficzne obracały się wokół heglizmu, marksizmu i egzystencjalizmu, a również spraw związanych z estetyką i faszyzmem. Do
 • Kim jest KIERKEGAARD SOREN AABYE znaczy egzystencjalizmu; w swej programowo antysystemowej i antyheglowskiej (zobacz Hegel) filozofii zajmował się w pierwszej kolejności problemami konkretnego ludzkiego istnienia, w
 • Kim jest KOŁAKOWSKI LESZEK znaczy miał wpływ marksizm i przedstawiciele szkoły lwowsko-warszawskiej. Początkowo związany z Uniwersytetem Warszawskim, po utracie stanowiska profesora w 1968 wyjeżdża do USA, gdzie
 • Kim jest KONTEMPLACJA znaczy poznania zwanego biernym, ponieważ bez praktycznego wykorzystania; zdaniem Shaftesbury´ego to narzędzie, dzięki którego poznajemy przyrodę, życie, itp
 • Kim jest KONCEPTUALIZM znaczy niesłusznie z Abelardem, zakładający istnienie uniwersaliów, pojęć istniejących nie w słowach, ale w umyśle, jako pewien stan psychiczny; do konceptualistów zalicza się między
 • Kim jest KLASYFIKACJA NAUK znaczy edukacja , wiedza były synonimami edukacji obejmującej całokształt wiedzy ludzkiej; stosunkowo gromadzenia tej wiedzy zaczęły się wyodrębniać edukacji szczegółowe; Platon dzielił
 • Kim jest KANT IMMANUEL znaczy Królewcu, twórca tak zwany filozofii krytycznej albo, jak sam ją określał transcendentalnej, opartej na dosyć śmiałej i paradoksalnej idei, iż to nie myśl dopasowuje się do
 • Kim jest KONKRETYZM znaczy zobacz reizm
 • Kim jest KONFIRMACJA znaczy wykazanie prawdziwości hipotezy przez dostarczenie empirycznych dowodów
 • Kim jest KRYTYCZNY IDEALIZM GREENA znaczy zobacz idealizm anglosaski
 • Kim jest KWANTYFIKACJA ORZECZENIA znaczy filozofa, Williama Hamiltona, w pierwszej połowie XIX w., głoszące, iż wypowiedź logiczną należy rozumieć jako swego rodzaju równanie pomiędzy podmiotem a orzeczeniem; to
 • Kim jest KWANTYFIKATOR znaczy definicja logiczne, znak zastępujący potoczne wyrażenia, na przykład każdy , pewien ; kwantyfikatory dzieli się na spore, małe, szczegółowe
 • Kim jest KWIETYZM znaczy szczególnie w XVIII w., propagująca miłość do Boga, poddanie się jego woli i dążenie do wytworzenia w sobie uczuciowości religijnej przy jednoczesnej obojętności wobec świata i
 • Kim jest KOSMOGONIA znaczy edukacja zajmująca się powodami stworzenia świata; kosmogonią zajmowali się między innymi Leibniz i Kartezjusz
 • Kim jest KOSMOS znaczy ład; nazwa nadana poprzez pitagorejczyków wszechświatu z racji na jego harmonijną budowę
 • Kim jest KANON znaczy schemat, wzór, do którego należy się odnieść, przystosować; Kant używał tego ustalenia w odniesieniu do zbioru zasad a priori aktualnych w poznaniu i doświadczeniu
 • Kim jest KANONIKA znaczy doktryna Epikura, zakładająca istnienie czterech rodzajów oczywistości: uczuć, wrażeń, antycypacji i refleksji
 • Kim jest KOMUNITARYZM znaczy doktryna polityczna i prawna, zakładająca wyższość wspólnoty nad jednostką
 • Kim jest KRES DOWODZENIA znaczy w logice Arystotelesa okres, który nie pozwala już dowodzić czegoś z racji na w najwyższym stopniu ogólny charakter wypowiadanych sądów
 • Kim jest KARTEZJANIZM znaczy propagował: wykorzystywanie metod analitycznych i matematycznych w dziedzinie epistemologii, dualistyczną koncepcję istnienia Boga i powstania, substancji nieskończonej i
 • Kim jest KARMA znaczy oznaczająca gest, akt, działanie; w filozofii indyjskiej zasada rządząca światem, wedle którą nasze gesty rozpatrywane pod kątem moralnym rzutują na naszą przyszłość, los, formę
 • Kim jest KLASA znaczy gromada, ekipa ludzi podobnych pod pewnymi względami; w marksizmie ekipa ludzi mający ten sam relacja do środków produkcji
 • Kim jest KATEGORIA/KATEGORIE znaczy aspekty bytu, których jest dziesięć: substancja, jakość, liczba, stosunek, czas, miejsce, stan, położenie, działanie i doznawanie; wg Kanta to formy rozsądku , ujmujące różne
 • Kim jest KATHARSIS znaczy oczyszczenie człowieka pod wpływem sztuki przez rozładowanie uczuć, napięć emocjonalnych, frustracji
 • Kim jest KAPITALIZM znaczy mechanizm ekonomiczny oparty na prywatnej własności środków produkcji, istnieniu wolnego rynku i konkurencji
 • Kim jest KANTYZM znaczy krytycyzmem albo transcendentalizmem, której istotę stanowi kilka rewolucyjnych w swym znaczeniu twierdzeń: 1. podmiot jest warunkiem istnienia przedmiotu i odwrotnie; 2
 • Kim jest KOŁŁˇTAJ HUGO znaczy popularyzator idei oświeceniowych, członek Komisji Nauki Naro-dowej, współautor Konstytucji 3 Maja: w filozofii wróg wszelkich spekulacji metafizycznych, zwolennik trzeźwego
 • Kim jest KONSTRUKCJA LOGICZNA znaczy logicznej wypowiedzi, pozwalający interpretować wypowiedzi nie zawsze w zgodzie z intencjami nadawcy, lecz w zgodzie z zasadami logiki
 • Kim jest KONSEKWENCJALIZM znaczy konsekwencji) poprzez nie wywołanych ( cel uświęca środki ), usprawiedliwiająca zło, jeśli zostało wyrządzone z pobudek wyższych; dzieląca zło na większe i mniejsze. Zasadę te
 • Kim jest KOŁO WIEDEŃSKIE znaczy działających w Wiedniu w latach dwudziestych i trzydziestych XX w., skupionych wokół osoby Schlicka; propagowali sposoby naukowe w filozofii zawarte w doktrynie zwanej
 • Kim jest KONKRETNOŚĆ NIE NA MIEJSCU znaczy ujmowania tego, co abstrakcyjne, za konkretną rzeczywistość. Whitehead uważał, iż kiedy doświadczamy rzeczywistości całościowo, wówczas to jest prawdziwy odbiór rzeczywistości, z
 • Kim jest KONSERWATYZM znaczy się przywiązywać wagę do starego porządku, usankcjonowanych, sprawdzonych zasad, wartości, tradycji, a wszelakie nowości wprowadzać ostrożnie
 • Kim jest KONFLIKT SUMIENIA znaczy sprzeczność obowiązków wynikająca ze zderzenia różnych racji, między którymi trudno wybrać tę właściwą
 • Kim jest KOMPLEKS znaczy wyobrażeń zepchnięte w nieświadomość, lecz wciąż aktywne, wywierające wpływ na psychikę; w innym znaczeniu to skonfliktowane, przeciwstawne sobie, instynktowne skłonności tkwiące
 • Kim jest KONOTACJA znaczy w logice termin oznaczający to, co złożona jest na znaczenie danego definicje, wyrazu; w językoznawstwie to treść znaczeniowa wyrazu
 • Kim jest KRYTYCYZM ŚREDNIOWIECZNY znaczy myślenia, zapoczątkowana w pierwszej połowie XIV w. w dwóch ośrodkach: Paryżu (Piotr Auriol) i Oksfordzie ( Ockham), której słowem był sprzeciw wobec pojęciowego realizmu
 • Kim jest KULT BOHATERÓW znaczy w poglądach Carlyle´a uwielbienie dla ludzi ogromnych, najwybitniejszych, wpływających na losy dziejów, aktywnych, twórczych, uosabiających bóstwa, mocnych, dzielnych
 • Kim jest KOROBORACJA znaczy wzmocnienie danej teorii naukowej przez wzmocnienie jej wartości nie drogą jej weryfikacji, ale falsyfikacji; innymi słowy: dana teoria naukowa jest tym wartościowsza, im więcej
 • Kim jest KSZTAŁT znaczy podobnie jak ruch, jeden ze składników zjawisk, który zdaniem Galileusza daje się mierzyć i dlatego podlega badaniu naukowemu
 • Kim jest KRYTYCYZM znaczy krytykująca i negująca obowiązujące teorie, jak to miało miejsce w razie starożytnych sceptyków, występujących między innymi przeciw sofistom; Ockham krytykował teologię
 • Kim jest KOTARBIŃSKI TADEUSZ znaczy kojarzony ze szkołą lwowsko-warszawską, autor teorii ontologicznej zakładającej, iż w świecie istnieją jedynie rzeczy, elementy i prócz nich nie ma nic ( reizm), dlatego
 • Kim jest KSENOFANES Z KOLOFONU znaczy pochodził z Jonii, z której po podbiciu jej poprzez Persów przeniósł się do Elei. W odróżnieniu do Jończyków, których filozofię znał (był podobno uczniem Anaksymandra), nie
 • Kim jest KRES DEFINIOWANIA znaczy w logice Arystotelesa okres, który nie pozwala dalej definiować czegoś z racji na ogólność zastosowanych pojęć
 • Kim jest KREACJONIZM znaczy teoria głosząca stworzenie świata i duszy ludzkiej wskutek aktu kreacji dokonanego poprzez Boga
 • Kim jest KONWENCJONALIZM znaczy w drugiej połowie XIX w. za sprawą Poincarégo, podkreślające umowny charakter reguł i zasad naukowych, ich konwencjonalność i hipotetyczność; pogląd Ajdukiewicza zakładający
 • Kim jest KABAŁA znaczy będący przedłużeniem ustnych przekazów prawa Mojżeszowego, gdzie zakłada się, iż język biblijny jest w całości i w szczegółach językiem magicznym, symbolicznym i dlatego można z
 • Kim jest KOJARZENIE IDEI znaczy odkryta poprzez Locke´a, polegająca na tym, iż umysł ludzki potrafi kojarzyć ze sobą pewne fakty w zależności od przypadku i okoliczności; Locke podawał przykład z edukacją tańca

Co to znaczy Słownik znaczenie filozofia

Lista pojęć i zagadnień z dziedziny filozofii, języka polskiego.

Definicje filozoficzne, pojęcia na język polski. Co to znaczy ze słownika?

Definicja Kojarzenie Idei, Kabała, Konwencjonalizm, Kreacjonizm, Kres Definiowania, Ksenofanes Z Kolofonu, Kotarbiński Tadeusz, Krytycyzm, Kształt, Koroboracja, Kult co to znaczy.

Słownik Kojarzenie Idei, Kabała, Konwencjonalizm, Kreacjonizm, Kres co to jest.