ORFICZNY OSTENSYWNY co to jest
Orficzny, Ostensywny, Ortodoksja, Osoba, Ortodoksi Arabscy, Ortega Y Gasset José, Ontogeneza.

Definicje filozofia O

 • Kim jest ONOMATOID znaczy nazwa nie oznaczająca żadnego przedmiotu
 • Kim jest ONO znaczy zobacz id
 • Kim jest OPÓR znaczy w założeniach filozofii Maine´a de Birana składnik wysiłku, granica jaźni, poza którą doświadczamy jedynie tego, co jaźnią nie jest
 • Kim jest OSIOŁ BURIDANA znaczy potrafiącego dokonać wyboru. Filozof średniowieczny, Buridan, zilustrował ją na przykładzie zdychającego osła, leżącego pomiędzy dwiema wiązkami siana, który nie mógł się
 • Kim jest ONTOLOGIA znaczy zajmująca się rzeczywistością i prawami, które nią rządzą; poszukuje odpowiedzi na pytanie, czy istnieje jeden byt, czy więcej jego rodzajów, bada jego strukturę, docieka jego
 • Kim jest OBOWIˇZEK znaczy nakazane na przykład poprzez Boga; nakaz uwarunkowany wolnością; u Kanta: imperatyw moralny, głos sumienia ( Rousseau), świadomość socjalna nakazująca określone zachowania w
 • Kim jest OCKHAMIZM znaczy poprzez Ockhama, będąca w opozycji do ówczesnej scholastyki, dająca podwaliny pod nową filozofię, rozumianą jako naukę krytyczną i stawiającą na doświadczenie jako narzędzie
 • Kim jest ORYGENES znaczy pierwszych wieków chrześcijaństwa; pochodził z Aleksandrii, wprowadził aleksandryjski model metafizyczny do religii chrześcijańskiej. Podobnie jak Filon sądził, iż między Bogiem a
 • Kim jest OCZYWISTOŚĆ znaczy się obiektywne, oczywiste, udowodnione; na przykład Kartezjusz uważał oczywistość za cechę idei; dla Hegla to obiekt antytezy: obiektywny - subiektywny; w filozofii Brentana to
 • Kim jest OCKHAM WILHELM znaczy teolog pochodzenia angielskiego, zwany Doktorem Niezwyciężonym, franciszkanin, kluczowy przedstawiciel prądu filozoficznego zwanego krytycyzmem, będącego reakcją na powszechny
 • Kim jest OBSERWACJA znaczy poprzedza hipotezę i weryfikację; rozróżnia się obserwację naturalną i naukową; pierwsza to postrzeganie elementów, druga to odczyt danych z instrumentów naukowych
 • Kim jest OBIEKTYWIZACJA znaczy mechanizm przechodzenia od tego, co subiektywne, wewnętrzne, jednostkowe do tego, co obiektywne, zewnętrzne, ogólne, powszechne, uniwersalne
 • Kim jest OBIEKT znaczy okolicy zdarzeń stały obiekt przyrody, ujmowany spostrzeżeniami lub pojęciowo; spostrzeżeniami ujmuje się rzeczy życia potocznego, pojęciami - obiekty edukacji, na przykład atomy
 • Kim jest OBJAWIENIE znaczy rodzaj olśnienia, prawdy, spływającej na człowieka, będącego w stanie mistycznym, kiedy obcuje on z bóstwem
 • Kim jest OBECNOŚĆ znaczy świadomość istnienia, przebywania w określonym miejscu, właściwość różnicująca bycie człowieka od bycia przedmiotu; jedno z podstawowych pojęć filozofii Heideggera
 • Kim jest OBIEKTYWIZM znaczy nazwa odnosząca się do postawy badawczej, mającej charakter bezstronny, niezależny, pozbawiony subiektywizmu
 • Kim jest OBIEKTYWNY znaczy na przykład świat fizyczny albo świat dający się poznać obiektywnie, tzn. dzięki ogólnie służących prawideł, zasad, powszechnie obowiązujących narzędzi
 • Kim jest OPINIA znaczy sąd na jakiś temat; rozróżnia się opinię możliwą, prawdopodobną i prawdę
 • Kim jest OKULTYZM znaczy wiedza tajemna kojarzona z jasnowidzeniem, telepatią, spirytualizmem, magią, uczuciowym przyciąganiem się ludzi odmiennych płci
 • Kim jest OPERACJONIZM znaczy zjednoczonych ameryki poprzez Percy Williamsa, wyrosła z pozytywizmu, dotycząca pojęć naukowych, prowadząca do ich relatywizacji; dowodzono w niej, iż twierdzenia naukowe nie
 • Kim jest OKAZJONALIZM znaczy przyczyn - okazji, na skutek których są możliwe zmiany w świecie. Siłą sprawczą tych zmian miałby być Bóg, zdolny wpływać na sferę materii i sferę ducha
 • Kim jest OCKHAMIŚCI znaczy których zalicza się w pierwszej kolejności Piotra z Ailly, Jana z Mirecourt, Mikołaja z Autricourt; idąc śladem swego patrona podważali oni pewność ludzkiego poznania, realność
 • Kim jest ODPOWIEDZIALNOŚĆ znaczy zachowanie natury moralnej, opierające na tym, iż się przyjmuje skutki swoich zachowań, czynów czy wypowiedzi
 • Kim jest OPTYMIZM znaczy świecie mimo przeciwności losu, stan ducha wynikający z aktywności człowieka, na przykład dla Leibniza to suma pozytywnych zjawisk na świecie przewyższająca liczba niekorzystną
 • Kim jest OGIEŃ znaczy będący budulcem materii; dla stoików ogień daje start i koniec światu ( pożar świata : co z ognia powstało, w ogniu zginie), wyznaczający kolisty cykl narodzin i śmierci
 • Kim jest ORGANICYZM znaczy teoria socjalna, porównująca społeczeństwo do organizmu i tłumacząca jego działanie przez funkcjonowanie organizmu biologicznego, jak to miało miejsce u Comte´a, 2. pogląd
 • Kim jest ONTYCZNY znaczy dotyczący refleksji filozoficznej nad tym, co jest, nad obiektami obecnymi w świecie
 • Kim jest ONTOGENEZA znaczy przekształcanie się organizmu od stadium zarodkowego do śmierci, które powtarza filogenezę
 • Kim jest ORTEGA Y GASSET JOSÉ znaczy studiował w Niemczech między innymi u Wundta, Simmla, Cohena i Natorpa; sławę zyskał raczej jako autor Buntu mas, gdzie poddał głębokiej krytyce przemiany socjalne zachodzące w
 • Kim jest ORTODOKSI ARABSCY znaczy którzy odbierali filozofii, jako nauce, rację bytu, bo wg nich nie jest ona w stanie podołać wyzwaniom rzuconym jej poprzez świat i człowieka, na przykład nie można filozoficznie
 • Kim jest OSOBA znaczy równocześnie przypisuje się cechy cielesne, duchowe i stany świadomości, jak chce Strawson, substancja racjonalna, niepodzielna i indywidualna ( św. Tomasz); dla personalistów to
 • Kim jest ORTODOKSJA znaczy ściśle przestrzeganie reguł, wierność doktrynie, rygoryzm, synonim heterodoksji, zobacz ortodoksi arabscy
 • Kim jest OSTENSYWNY znaczy związek ze świadomością samego siebie w czasie procesu poznawania, jak u Kanta; w matematyce znaczy świadomość etapów, przez które dochodzi się do rozwiązania zadania
 • Kim jest ORFICZNY znaczy Orfeusza, dotyczący życia pośmiertnego, nieśmiertelności duszy i śmierci rozumianej jako wyzwolenie od nieczystego ciała i wstęp do życia wiecznego

Co to znaczy Słownik znaczenie filozofia

Lista pojęć i zagadnień z dziedziny filozofii, języka polskiego.

Definicje filozoficzne, pojęcia na język polski. Co to znaczy ze słownika?

Definicja Orficzny, Ostensywny, Ortodoksja, Osoba, Ortodoksi Arabscy, Ortega Y Gasset José, Ontogeneza, Ontyczny, Organicyzm, Ogień, Optymizm, Odpowiedzialność co to znaczy.

Słownik Orficzny, Ostensywny, Ortodoksja, Osoba, Ortodoksi Arabscy co to jest.