HUSSERL EDMUND co to jest
Definicja HUSSERL EDMUND. Co znaczy fenomenologii - edukacji mającej stanowić fundament dla innych.

Co to jest Edmund Husserl

Definicja HUSSERL EDMUND: (1859-1938) - filozof niemiecki, twórca fenomenologii - edukacji mającej stanowić fundament dla innych nauk, dostarczać i badać czynione poprzez nie założenia. Ta "pierwsza edukacja" musiała więc z założenia obejść się bez założeń, konstatowała tylko prawdy oczywiste. Zwłaszcza dzięki tak zwany redukcji fenomenologicznej dokonywała zawieszenia ważności (albo, posługując się terminologią Husserla, "wzięcia w nawias") wszelkich sądów, których oczywistość mogła budzić zastrzeżenia (jak na przykład potoczne przeświadczenie o realnym istnieniu świata zewnętrznego). Postępowanie to, przypominające nieco metodologiczny sceptycyzm Kartezjusza (jedno z głównych dzieł Husserla nosi tytuł Medytacje kartezjańskie) doprowadziło go jednak do idealizmu. Uważał, iż desygnaty niektórych pojęć ogólnych (w szczególności matematycznych), które nazwał "obiektami idealnymi", istnieją niezależnie od naszej świadomości. Wykorzystując odkrytą poprzez Brentana intencjonalność aktów świadomości, twierdził w odróżnieniu do empirystów, iż bezpośrednio dane naszej świadomości (a tylko to może być i jest oczywiste) są nie wrażenia zmysłowe tylko same rzeczy i relacje, w jakie wchodzą poszczególne rzeczy ( tak zwany stany rzeczy). Poznajemy je dzięki intuicji, podstawowej władzy poznawczej, bez której cała nasza wiedza okazałaby się zbiorem nic nie wartych hipotez. Zdaniem Husserla istnieje sporo rodzajów intuicji - każdemu rodzajowi bezpośrednich danych odpowiada jako korelat pewien rodzaj intuicyjnego aktu świadomości. Zwłaszcza dzięki abstrahującej od konkretności intuicji istoty danego fenomenu (pod tym definicją Husserl rozumiał nie tyle tradycyjne zdarzenie fenomenalistów, ile wszystko to, co jest bezpośrednio dane naszej świadomości) możliwe jest formułowanie ogólnych i apriorycznych "praw istotnościowych" ( eidetycznych). Prawa te czyniły z filozofii naukę ścisłą. Ten ambitny program błyskawicznie znalazł wielu zwolenników, (w szczególności w Niemczech. W etyce poglądy Husserla rozwinął Scheler. Autor między innymi Filozofii jako ścisłej edukacji, Idei czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii

Definicja HILOZOIŚCI:
Co to jest greccy filozofowie wyznający pogląd, iż z materią powiązane jest nierozerwalnie życie husserl edmund co to jest.
Definicja HOBBES THOMAS:
Co to jest polityk i filozof angielski, który znaczącą część swego życia spędził we Francji; twórca materialistycznego i racjonalistycznego mechanizmu filozoficznego, który miał stanowić oparcie dla husserl edmund definicja.
Definicja HEDONIZM:
Co to jest przyjemność; doktryna filozoficzna uznająca, jak głosił Arystyp, uczeń Sokratesa, doznawanie przyjemności cielesnych, zmysłowych, ponieważ tylko takie są potrzebne człowiekowi do szczęścia; podobnie husserl edmund co znaczy.

Czym jest Edmund Husserl znaczenie w Słownik filozofia H .

  • Dodano:
  • Autor: