HUSSERL EDMUND co to jest
Definicja HUSSERL EDMUND. Co znaczy fenomenologii - edukacji mającej stanowić fundament dla innych.

Co to jest Edmund Husserl

Definicja HUSSERL EDMUND: (1859-1938) - filozof niemiecki, twórca fenomenologii - edukacji mającej stanowić fundament dla innych nauk, dostarczać i badać czynione poprzez nie założenia. Ta "pierwsza edukacja" musiała więc z założenia obejść się bez założeń, konstatowała tylko prawdy oczywiste. Zwłaszcza dzięki tak zwany redukcji fenomenologicznej dokonywała zawieszenia ważności (albo, posługując się terminologią Husserla, "wzięcia w nawias") wszelkich sądów, których oczywistość mogła budzić zastrzeżenia (jak na przykład potoczne przeświadczenie o realnym istnieniu świata zewnętrznego). Postępowanie to, przypominające nieco metodologiczny sceptycyzm Kartezjusza (jedno z głównych dzieł Husserla nosi tytuł Medytacje kartezjańskie) doprowadziło go jednak do idealizmu. Uważał, iż desygnaty niektórych pojęć ogólnych (w szczególności matematycznych), które nazwał "obiektami idealnymi", istnieją niezależnie od naszej świadomości. Wykorzystując odkrytą poprzez Brentana intencjonalność aktów świadomości, twierdził w odróżnieniu do empirystów, iż bezpośrednio dane naszej świadomości (a tylko to może być i jest oczywiste) są nie wrażenia zmysłowe tylko same rzeczy i relacje, w jakie wchodzą poszczególne rzeczy ( tak zwany stany rzeczy). Poznajemy je dzięki intuicji, podstawowej władzy poznawczej, bez której cała nasza wiedza okazałaby się zbiorem nic nie wartych hipotez. Zdaniem Husserla istnieje sporo rodzajów intuicji - każdemu rodzajowi bezpośrednich danych odpowiada jako korelat pewien rodzaj intuicyjnego aktu świadomości. Zwłaszcza dzięki abstrahującej od konkretności intuicji istoty danego fenomenu (pod tym definicją Husserl rozumiał nie tyle tradycyjne zdarzenie fenomenalistów, ile wszystko to, co jest bezpośrednio dane naszej świadomości) możliwe jest formułowanie ogólnych i apriorycznych "praw istotnościowych" ( eidetycznych). Prawa te czyniły z filozofii naukę ścisłą. Ten ambitny program błyskawicznie znalazł wielu zwolenników, (w szczególności w Niemczech. W etyce poglądy Husserla rozwinął Scheler. Autor między innymi Filozofii jako ścisłej edukacji, Idei czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii

Definicja HERAKLIT Z EFEZU:
Co to jest przed naszą erą) - filozof grecki nawiązujący do problematyki jońskiej szkoły filozofii przyrody. Twórca teorii powszechnej zmienności, wariabilizmu, wedle którą niezmienne trwanie rzeczy jest tylko husserl edmund.
Definicja HUMANIZM:
Co to jest umysłowy, stawiający człowieka i otaczający go świat w centrum zainteresowania ( Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce - Terencjusz); wg egzystencjalistów to tworzenie poprzez husserl edmund.
Definicja HILOZOIŚCI:
Co to jest greccy filozofowie wyznający pogląd, iż z materią powiązane jest nierozerwalnie życie husserl edmund.

Czym jest Edmund Husserl znaczenie w Słownik filozofia H .

  • Dodano:
  • Autor: