PERYPATETYZM co to jest
Definicja PERYPATETYZM. Co znaczy Arystotelesa i jego uczniów, której miano zaczerpnięto od słowa.

Co to jest Perypatetyzm

Definicja PERYPATETYZM: nazwa filozofii propagowanej poprzez Arystotelesa i jego uczniów, której miano zaczerpnięto od słowa "przechadzać się" (peripatein), bo nauczanie odbywało się w trakcie przechadzek. Szkoła nosiła nazwę Likeionu (Liceum) i istniała od IV w. przed naszą erą Kładziono w niej nacisk na wszechstronność i planowość pracy, podkreślając wagę empiryzmu w badaniach naukowych, skupiając się na naukach humanistycznych i przyrodniczych. Do następców Arystotelesa zalicza się między innymi Teofrasta, autora prac botanicznych, Eudema z Rodosu, matematyka słynącego z wiedzy encyklopedycznej, Arystoksena z Tarentu, muzykologa, Dicearcha z Messeny, politologa, historyka kultury i geografa i Stratona z Lampsaku - bodaj w najwyższym stopniu samodzielnego myśliciela po Arystotelesie, interpretatora filozofii mistrza. Na moment od VIII do XII wieku n.e. przypada rozrost perypatetyzmu arbskiego. Inicjatorem był Alkendi, arabski tłumacz i komentator pism Arystotelesa. Do najwybitniejszych zalicza się Alfarabiego, działającego w X w. n.e., dającego start działalności sekty "braci czystości i szczerości", w łonie której próbowano godzić filozofię grecką z Koranem. Do najgłośniejszych zalicza się Awicennę, najsłynniejszego filozofa arabskiego działającego w XI w. i Awerroesa, który działał w XII wieku

Czym jest Perypatetyzm znaczenie w Słownik filozofia P .