ROZTWÓR co to jest
Co znaczy roztwór? W fizyce składników). Jeżeli jedna zsubstancji dominuje ilościowo nad.

Definicja Roztwór

Co to jest ROZTWÓR: jednorodna mieszanina dwóch albo więcej substancji (składników). Jeżeli jedna zsubstancji dominuje ilościowo nad pozostałymi, to nazywa się ją r o z p u s z c z a l n i k i e m, apozostałe substancjami rozpuszczonymi. Odróżnia się r.: s t a ł e - powstające poprzez rozpuszczenie wciele stałym gazu (okluzja), cieczy (amalgamat), ciała stałego (stopy, kryształy mieszane), c i e k ł e - tworzące jednorodne mieszaniny cieczy zgazem, zinną cieczą, jak także zciałem stałym, g a z o w e - powstałe ze zmieszania gazów ze sobą. By określić stan termodynamiczny r., podaje się jego parametry stanu (temperaturę, ciśnienie, objętość) i stężenie. R. dzieli się również z racji na ich trwałość na: r. n a- s y c o n e - zawierające max. liczba substancji rozpuszczonej (w danej temperaturze iciśnieniu), n i e n a s y c o- n e - zdolne do rozpuszczenia jeszcze pewnej ilości substancji, p r z e s y c o-n e - ostężeniu większym niż stężenie r. nasyconego wdanych warunkach, łatwo przechodzące wr. nasycony. Do r. zalicza się również koloidy (zole); to są zazwyczaj układy dwóch nierozpuszczalnych wsobie substancji, zktórych jedna bardzo rozdrobniona (cząstki rzędu 10-9 m, obdarzone zazwyczaj ładunkiem tego samego znaku) jest zawieszona wośrodku nośnym, którym może być gaz albo ciecz (na przykład mgła, dym). Szczególne znaczenie mają r. koloidalne wwodzie, tak zwany hydrozole, bo one właśnie biorą udział wprzemianie materii worganizmach żywych

Czym jest Roztwór znaczenie w Słownik fizyka na R .