REAKCJA JĄDROWA RENTGENOWSKIE co to jest
Reakcja Jądrowa, Rentgenowskie Widma, Ruchliwość Nośników Prądu, Ruch Precesyjny, Reakcja, Reakcja.

Definicje fizyka R

 • Definicja Rainwater, James Co to jest wraz zA. Bohrem iM. Mottelsonem) dostał Nagrodę Nobla zfizyki za prace nad teorią struktury jądra atomowego. Jest jednym ztwórców tak zwany kolektywnego modelu jądra
 • Definicja radiacja Co to jest promieniowanie
 • Definicja radiator Co to jest obiekt metalowy, zwykle odużej powierzchni, którego zadaniem jest szybkie odprowadzanie ciepła, służący na przykład wróżnych układach elektronicznych
 • Definicja reakcja rozszczepienia Co to jest reakcja jądrowa
 • Definicja reakcja termojądrowa Co to jest termojądrowa reakcja syntezy
 • Definicja refraktor Co to jest luneta
 • Definicja rotacja Co to jest wteorii pól wektorowych ( pole fizyczne). R. jest wielkością wektorową, która w kartezjańskim układzie odniesienia jest iloczynem wektorowym operatora nabla iwektora opisującego
 • Definicja równowaga statystyczna Co to jest częściach mogą zachodzić różne mechanizmy, nie zmieniające jednak równowagi termodynamicznej całego układu. Odpowiednikiem może być para nasycona wustalonej temperaturze iprzy
 • Definicja rozdzielczość Co to jest umiejętność rozdzielcza
 • Definicja równania Maxwella Co to jest Maxwella równania
 • Definicja równanie Bernoulliego Co to jest Bernoulliego równanie
 • Definicja ruch periodyczny Co to jest ruch okresowy
 • Definicja ruchy Browna Co to jest Browna ruchy
 • Definicja rurka włoskowata Co to jest rurka obardzo małej średnicy wewnętrznej, tak małej, iż występuje wniej zdarzenie włoskowatości
 • Definicja rad Co to jest radian
 • Definicja R Co to jest rentgen
 • Definicja radioizotopy Co to jest izotopy promieniotwórcze
 • Definicja rd Co to jest rad
 • Definicja resublimacja Co to jest przechodzenie ciała ze stanu gazowego bezpośrednio wstan stały. Zobacz także sublimacja
 • Definicja ruch jednostajny prostoliniowy Co to jest ruch jednostajny
 • Definicja Romer, Ole Co to jest stwierdził, iż światło rozchodzi się ze skończoną prędkością iw 1675 na podstawie obserwacji zaćmienia Jowisza zmierzył tę szybkość. Skonstruował także sporo instrumentów
 • Definicja Roentgena promienie Co to jest promieniowanie rentgenowskie
 • Definicja rozpraszanie energii Co to jest dyssypacja energii
 • Definicja równanie van der Waalsa Co to jest van der Waalsa równanie
 • Definicja równoważnik chemiczny Co to jest liczba równa stosunkowi masy atomowej pierwiastka do jego wartościowości: = A/w, gdzie: A - masa atomowa, w- wartościowość, na przykład dla miedzi (A = 63,54 g, w= 2) = 36,77 [g
 • Definicja rurka kapilarna Co to jest rurka włoskowata
 • Definicja Ry Co to jest rydberg
 • Definicja ruch postępowy Co to jest trakcie którego dowolna prosta łącząca dwa punkty tego ciała ma wciąż ten sam kierunek albo, innymi słowami, przemieszcza się równolegle do samej siebie. W takiej sytuacji
 • Definicja rezonans akustyczny Co to jest żadnych ciał (strun, membran, słupów powietrza i tym podobne), jeżeli częstość fal akustycznych, które powodują te drgania, zbliża się do częstości drgań własnych układu
 • Definicja Rydberga stała Co to jest Balmera ( serie widmowe) opisującym długości linii widma atomu wodoru, jak także wuogólnionym wzorze (Balmera-Rydberga) stosowanym do opisu atomów wodoropodobnych. Dla atomu
 • Definicja rzut Co to jest materialnego) wpolu grawitacyjnym Ziemi, któremu nadano pewną szybkość początkową. Jeżeli ruch ciała zachodzi bez nadania mu prędkości początkowej, tytułujemy go spadkiem
 • Definicja relaksacja Co to jest termodynamicznego (przy określonych warunkach zewnętrznych) do stanu równowagi termodynamicznej, wktórym może pozostawać praktycznie dowolnie długo. Do mechanizmów r. nie zalicza
 • Definicja rezonans jądrowy magnetyczny Co to jest energii pola elektromagnetycznego (o częstości radiowej) poprzez jądra atomowe ciała umieszczonego wstałym polu magnetycznym. Jądra atomowe posiadają stały okres magnetyczny
 • Definicja rezonans cyklotronowy Co to jest elektromagnetycznej wciele stałym umieszczonym wpolu magnetycznym. W jednorodnym polu magnetycznym elektrony metalu albo półprzewodnika poruszają się po okręgu wpłaszczyźnie
 • Definicja różnica potencjałów Co to jest napięcie elektryczne
 • Definicja rezonator piezoelektryczny Co to jest piezoelektryk) wpostaci kostki albo płytki zmateriału piezoelektrycznego (na przykład kwarcu), na którego dwie przeciwległe powierzchnie naniesiono elektrody. Jeżeli do takiej
 • Definicja rozpraszanie światła Co to jest świetlnych we wszystkich kierunkach od kierunku pierwotnego, występujące w trakcie przechodzenia światła poprzez ośrodki optycznie niejednorodne, jest to takie, wktórych
 • Definicja rozpad beta Co to jest trakcie której emitowana jest cząstka - (elektron) albo + ( pozyton). w trakcie tej przemiany jądro atomowe o liczbie atomowej Z przechodzi wjądro atomowe oliczbie atomowej Z + 1
 • Definicja ruch zmienny Co to jest ogólna nazwa ruchu przyspieszonego i ruchu opóźnionego
 • Definicja reaktor jądrowy Co to jest energii jądrowej wwyniku kontrolowanej łańcuchowej reakcji rozszczepienia jąder atomowych ( reakcja jądrowa, reakcja łańcuchowa). Kluczową częścią r.j. jest rdzeń reaktora
 • Definicja rentgenowska analiza strukturalna Co to jest sieci krystalicznych dzięki promieni rentgena. Sposób ta wykorzystuje dwie fundamentalne własności fal: dyfrakcję itowarzyszącą jej interferencję, abadany kryształ jest użyty jako
 • Definicja ruch niejednostajnie zmienny Co to jest ruch zmienny, wktórym ani szybkość, ani przyspieszenie ciała nie są stałe
 • Definicja ruch obrotowy Co to jest wybranej, nieruchomej prostej, przechodzącej poprzez to ciało, nazywanej osią obrotu. Punkty ciała leżące na tej prostej pozostają nieruchome, awszystkie inne poruszają się po
 • Definicja równowaga fazowa Co to jest układu wielofazowego. Najprostszym odpowiednikiem jest stan współistnienia trzech faz tej samej substancji, na przykład: lodu, wody ipary wodnej. R.f. wymienionych faz może
 • Definicja rzut pionowy Co to jest pionowo do góry zprędkością początkową v0. Drogę y iprędkość ciała v w trakcie wznoszenia się na max. wysokość opisujemy wyrażeniami: i , gdzie: t - czas ruchu ciała, g
 • Definicja ruch jednostajny Co to jest materialnego), wktórym wartość prędkości jest stała wczasie. Jeżeli dodatkowo kierunek wektora prędkości nie wymienia się wczasie, tj. to r.j. p r o s t o- l i n i o w y, ajego
 • Definicja rozpuszczalność Co to jest umiejętność substancji stałej, ciekłej albo gazowej do tworzenia zinnymi substancjami mieszanin jednorodnych. Zobacz także roztwór nasycony
 • Definicja roztwór Co to jest albo więcej substancji (składników). Jeżeli jedna zsubstancji dominuje ilościowo nad pozostałymi, to nazywa się ją r o z p u s z c z a l n i k i e m, apozostałe substancjami
 • Definicja radioaktywność Co to jest promieniotwórczość
 • Definicja rzut poziomy Co to jest zwysokości H, zprędkością początkową v0. Do momentu upadku na Ziemię uczestniczy ono wdwóch ruchach; jednostajnym wpoziomie (w kierunku osi x) ijednostajnie przyspieszonym
 • Definicja ramię siły Co to jest okres siły
 • Definicja rozszczepienie jądra atomowego Co to jest Mechanizm podziału ciężkiego jądra atomowego na dwa (rzadziej trzy) inne jądra oporównywalnych masach, zachodzący samorzutnie albo pod wpływem bombardowania innymi cząstkami
 • Definicja rozszczepienie światła Co to jest światła niemonochromatycznego (złożonego zkilku długości fal) na wiązki monochromatyczne (o jednej długości fali), zachodzące przy załamaniu światła na granicy dwóch ośrodków. R
 • Definicja rurka Geisslera Co to jest wzorzec linii widmowych we wszelkich badaniach spektroskopowych. To jest rurka szklana, przewężona wśrodku, zwtopionymi na końcach metalowymi elektrodami, wypełniona zazwyczaj
 • Definicja ruch jednostajny po okręgu Co to jest ruch jednostajny
 • Definicja rentgenografia Co to jest dział diagnostyki medycznej wykorzystujący promienie rentgena do wykonywania zdjęć narządów wewnętrznych. Zobacz także radiogram
 • Definicja ruch Co to jest materialnego (układu punktów) albo przedmiotu fizycznego względem dowolnie wybranego układu odniesienia. Zagadnieniami r. wnajbardziej ogólnym pojęciu zajmuje się mechanika
 • Definicja rentgenogram Co to jest radiogram
 • Definicja rzut ukośny Co to jest zprędkością początkową v0 pod kątem do poziomu. W trakcie lotu ciało uczestniczy wdwóch ruchach: jednostajnym wpoziomie (wzdłuż osi x) ijednostajnie zmiennym wzdłuż osi y (na max
 • Definicja równowaga bryły sztywnej Co to jest jest ona wspoczynku względem wybranego układu odniesienia. By figura sztywna nie przesuwała się ani nie obracała względem wybranego układu odniesienia, muszą się równoważyć
 • Definicja Raman, Chandrasekhara Venkata Sir Co to jest rozproszenia światła poprzez cząstki iodkrycie nowego zjawiska, nazwanego zjawiskiem Ramana, dostał w1930 Nagrodę Nobla zfizyki. Rozpraszanie ramanowskie stanowi jedno znarzędzi
 • Definicja radar Co to jest którego kluczową częścią są połączone nadajnik iodbiornik krótkofalowy owspólnej antenie nadawczo-odbiorczej. R. wysyła wokreślonym kierunku fale centymetrowe (tak zwany mikrofale
 • Definicja równopostaciowość Co to jest izomorfizm
 • Definicja reguła korkociągu Co to jest korkociągu reguła
 • Definicja rezonator Co to jest układ mechaniczny, elektryczny, akustyczny albo optyczny, zdolny do drgań rezonansowych. Zobacz także rezonans
 • Definicja równowaga dynamiczna Co to jest równowaga statystyczna
 • Definicja radiolokacja Co to jest stosowanie właściwości odbijania się fal radiowych do wykrywania celu, jest to do wyznaczania jego położenia, jak także do określania parametrów jego ruchu. Zobacz także radar
 • Definicja rezystancja Co to jest opór omowy (czynny). Zobacz także opór elektryczny
 • Definicja ruch płaski Co to jest ruch, wktórym wszystkie odcinki toru danego ciała leżą wjednej płaszczyźnie
 • Definicja rodzina promieniotwórcza Co to jest szereg promieniotwórczy
 • Definicja rozkład Boltzmanna Co to jest Boltzmanna statystyka
 • Definicja ruch jednostajnie opóźniony Co to jest prędkości ciała (punktu materialnego) maleje otę samą wartość wjednostce czasu. Jest on konsekwencją działania na ciało stałej siły okierunku przeciwnym do kierunku ruchu tego
 • Definicja ren Co to jest dodatkowej manganowców wVII ekipie układu okresowego oliczbie atomowej 75 imasie atomowej 186,2. Wykazuje własności amfoteryczne (zarówno zasadowe jak ikwasowe). To jest
 • Definicja rafinacja Co to jest oczyszczanie iuszlachetnianie substancji naturalnych albo produktów przemysłowych sposobami fizycznymi albo chemicznymi
 • Definicja relaksacja dielektryczna Co to jest mechanizm ustalania się polaryzacji wstałym polu elektrycznym iwynikająca stąd zależność przenikalności elektrycznej od częstości pola elektrycznego
 • Definicja ruch jednostajnie zmienny Co to jest ogólna nazwa ruchu jednostajnie przyspieszonego ijednostajnie opóźnionego
 • Definicja ruch przyspieszony Co to jest ruch ciała, w trakcie którego wartość prędkości tego ciała rośnie wraz zupływem czasu
 • Definicja rozkład Maxwella Co to jest Maxwella funkcja rozkładu
 • Definicja Rabi, Isaac Isidor Co to jest fizyk amerykański. Dostał Nagrodę Nobla zfizyki (1944) za pomiary sposobem rezonansową momentu magnetycznego jądra atomowego
 • Definicja rad Co to jest radiation absorbed dose), pozaukładowa jednostka pochłoniętej dawki promieniowania jonizującego. To jest dawka promieniowania pochłonięta poprzez napromieniowane ciało omasie 1
 • Definicja radar optyczny Co to jest kolidar
 • Definicja rad Co to jest ekipy głównej układu okresowego (berylowce), oliczbie atomowej 88 imasie atomowej 226,025. Jest pierwiastkiem promieniotwórczym. To jest srebrzystobiały metal, bardzo aktywny
 • Definicja radiologia Co to jest dział fizyki, zajmujący się badaniem własności izastosowaniem promieni jonizujących wmedycynie (rentgenologia), biologii, rolnictwie itechnice
 • Definicja radiografia Co to jest sposób badania struktury wewnętrznej ciała stałego wykorzystująca promieniowanie jonizujące. Najczęściej używanym detektorem wtej metodzie jest emulsja fotograficzna
 • Definicja radiogram Co to jest obraz przedmiotu uzyskany na kliszy fotograficznej albo papierze światłoczułym dzięki promieni jonizujących
 • Definicja radioastronomia Co to jest wykorzystuje się fale radiowe do badania przestrzeni kosmicznej. Sposób badawcza bazuje na wysyłaniu wkierunku ciał niebieskich fal radiowych ianalizie fal odbitych, jak także na
 • Definicja radiometria Co to jest sposoby pomiaru promieniowania jonizującego i oznaczania aktywności źródeł ipreparatów promieniotwórczych
 • Definicja radiotelefon Co to jest radiostacja nadawczo- -odbiorcza, pracująca wzakresie fal krótkich, oparta nałączności bezprzewodowej
 • Definicja radioteleskop Co to jest odbiorczych służących wastronomii, przeznaczonych do odbioru ianalizy fal radiowych, docierających zprzestrzeni kosmicznej. R. jest regularnie używany między innymi do śledzenia
 • Definicja radon Co to jest ekipy głównej układu okresowego (gazy szlachetne) oliczbie atomowej 86 imasie atomowej 222. To jest gaz bezbarwny ibezwonny, odużej bierności chemicznej, powstający wwyniku
 • Definicja rem Co to jest jednostka pochłoniętej poprzez organizm dawki promieniowania jonizującego, aktualnie rzadko stosowana. Zobacz także rad
 • Definicja rdzeń atomowy Co to jest część atomu pozbawiona elektronów walencyjnych, jest to elektronów zostatniej orbity atomu, decyzyjnych ojego własnościach fizycznych ichemicznych
 • Definicja rdzeń reaktora jądrowego Co to jest zasadnicza część reaktora, wktórej znajduje się paliwo jądrowe, spowalniacz neutronów ichłodziwo reaktorowe. Zobacz także reaktor jądrowy
 • Definicja rzędna Co to jest współrzędna punktu względem osi Oy wukładzie kartezjańskim albo odmiennie odległość punktu od osi odciętych, oznaczana zwyczajowo literą y
 • Definicja Rayleigh, John William Strutt, Lord Co to jest dostał Nagrodę Nobla zfizyki za wyznaczenie gęstości kilku głownych gazów iodkrycie (razem zW. Ramsayem) argonu. Znane są jego prace zdziedziny promieniowania cieplnego, akustyki
 • Definicja równoległobok sił Co to jest wektorach dwóch sił, którego przekątna jest równa wypadkowej tych sił; stosuje się go zazwyczaj przy rozkładaniu sił na składowe albo szukaniu siły wypadkowej
 • Definicja refrakcja światła Co to jest się światła wtym samym ośrodku wywołana różnym współczynnikiem załamania wróżnych częściach ośrodka. Taki ośrodek nazywa się ośrodkiem optycznie niejednorodnym. Odpowiednikiem
 • Definicja reguła Lenza Co to jest Lenza reguła
 • Definicja rekombinacja Co to jest połączeniu się ujemnego idodatniego nośnika ładunku (na przykład jonu dodatniego iujemnego, elektronu idziury), wwyniku którego neutralizują się ich ładunki elektryczne
 • Definicja reguła przesunięć Co to jest Wiena prawo przesunięć
 • Definicja reguła lewej ręki Co to jest lewej ręki reguła
 • Definicja refraktometria Co to jest optyczna sposób badania własności fizykochemicznych substancji na podstawie pomiarów ich współczynników załamania dzięki refraktometrów
 • Definicja refraktometr Co to jest wykorzystywany do dokładnego pomiaru wartości względnego współczynnika załamania światła. Istnieją dwa typy r.: r. interferencyjne ir. wykorzystujące całkowite wewnętrzne odbicie
 • Definicja rentgen Co to jest promieniowania rentgenowskiego albo promieniowania gamma, która w1 cm3 suchego powietrza (0,001293 g) wwarunkach normalnych (273,15 K, 1,01 105 Pa) wytwarza poprzez jonizację
 • Definicja rekrystalizacja Co to jest krystalizacja substancji rozpuszczonej wroztworze doprowadzonym do przesycenia
 • Definicja rezonans paramagnetyczny Co to jest rezonansowe pochłanianie energii pola elektromagnetycznego poprzez ciała zawierające cząsteczki obdarzone stałym momentem magnetycznym, umieszczone wstałym polu magnetycznym
 • Definicja Reynoldsa liczba Co to jest dotycząca przepływu cieczy poprzez rury, stosowana jako kryterium przejścia ruchu laminarnego wturbulentny (burzliwy). Doświadczenie pokazuje, iż po przekroczeniu pewnej prędkości
 • Definicja rezonans Co to jest wróżnych układach drgających, opierające na gwałtownym wzroście amplitudy drgań układu, gdy częstotliwość zewnętrznych drgań wymuszających zbliża się do częstotliwości drgań
 • Definicja rezonans elektryczny Co to jest w obwodach drgających, do których dołączony jest generator napięcia sinusoidalnego. W zależności od tego, jaki obwód drgający (szeregowy czy równoległy) jest zasilany poprzez ten
 • Definicja Richardson, Owen Williams, Sir Co to jest dostał Nagrodę Nobla zfizyki za prace nad emisją elektronów zgorących metali ( termoemisja), aw szczególności za matematyczny opis tego zjawiska. Badał również zdarzenie
 • Definicja robot Co to jest mechaniczne konstruowane wcelu zastępowania człowieka wniektórych czynnościach manipulacyjnych, lokomocyjnych iinformacyjnych. Buduje się także r. trzeciej generacji zaopatrzone
 • Definicja rezystor Co to jest opornik. Zobacz także opór elektryczny
 • Definicja riotron Co to jest elektroniczny przełącznik, wykorzystujący zdarzenie nadprzewodnictwa. R. przełącza na przykład prądy pomiędzy gałęziami ozerowej oporności wukładach pamięci komputerów
 • Definicja Richardsona wzór Co to jest elektronów emitowanych poprzez gorącą katodę ( termoemisja): j = A T2 e-/kT, gdzie: A - stała emisji (wyrażona poprzez ładunek imasę elektronu i koncentrację elektronów wmetalu
 • Definicja Richardsona zjawisko Co to jest emisja elektronów poprzez rozżarzone ciała. Zobacz także termoemisja
 • Definicja Richter, Burton Co to jest kierownictwem zbudowano urządzenie SPEAR ( akcelerator), na którym dokonano odkrycia cząstki J/. Za to odkrycie w1976 otrzymał (razem zS. Tingiem) Nagrodę Nobla zfizyki
 • Definicja rod Co to jest ekipie układu okresowego oliczbie atomowej 45 imasie atomowej 102,905. To jest srebrzystobiały metal, dość miękki iodporny na działanie kwasów. Służący między innymi do wyrobu
 • Definicja rok świetlny Co to jest jednostka długości służąca wastronomii. To jest odległość, jaką przebywa światło wpróżni wciągu jednego roku (9,4611012 km
 • Definicja rok gwiazdowy Co to jest czas obiegu Ziemi dookoła Słońca, jest to 365 dni 6 godz. 9 min. i2,53 sekundy
 • Definicja rozmagnesowania jądrowego metoda Co to jest sposób obniżania temperatury wzakresie poniżej 0,01 K ( kriogenika), oparta na użyciu zjawiska magnetokalorycznego, wktórym wykorzystuje się magnetyzm jądrowy
 • Definicja rosa Co to jest na powierzchni ziemi, roślinach iprzedmiotach znajdujących się wpowietrzu. R.powstaje wwyniku kondensacji ( skraplania) zawartej wpowietrzu pary wodnej. Następuje to wtedy, kiedy
 • Definicja rotator Co to jest pkt. materialny omasie m obracający się dookoła nieruchomego centrum wstałej odległości od niego; definicja zmechaniki kwantowej
 • Definicja rozpad alfa Co to jest atomowych o liczbie atomowej Z > 83 i liczbie masowej A > 209, w trakcie którego emitowana jest cząstka , będącą jądrem helu (). Jądro emitujące cząstkę ulega przemianie wjądro
 • Definicja rozładowanie kondensatora Co to jest ładowanie kondensatora
 • Definicja rozciąganie jednoosiowe Co to jest zwiększanie długości ciała wkierunku przyłożonej do tego ciała siły rozciągającej
 • Definicja rotor Co to jest wirująca część różnego typu maszyn iurządzeń, na przykład wirnik silnika elektrycznego
 • Definicja rowek dźwiękowy Co to jest nośniku dźwięku, na przykład na płycie gramofonowej. Igła gramofonowa, sprzężona zprzetwornikiem piezoelektrycznym ( zdarzenie piezoelektryczne), wędrując wzdłuż takiego rowka
 • Definicja rozprężanie Co to jest dowolnego układu termodynamicznego na przykład gazu. To jest mechanizm odwrotny do sprężania. R. jest zazwyczaj połączone zwykonywaniem pracy poprzez układ
 • Definicja rozpad promieniotwórczy Co to jest przemiana promieniotwórcza związana zemisją promieniowania korpuskularnego. Zobacz także promieniotwórcze przemiany
 • Definicja rozpraszanie comptonowskie Co to jest Comptona zdarzenie
 • Definicja rozpraszanie cząstek Co to jest cząstkami prowadzące do zmiany kierunku ich ruchu, jak także zmiany ich stanu energetycznego, jeżeli zderzenie cząstek jest niesprężyste. Badanie r. cz. stanowi fundamentalne
 • Definicja rozpraszanie nośników Co to jest prądu (swobodne elektrony, jony, dziury) wmetalach, półprzewodnikach i dielektrykach. Zakłócenie to może pochodzić od oddziaływania zdrgającą siecią krystaliczną ( fonony
 • Definicja równanie ciągłości Co to jest rządzących przepływem cieczy, mówiące, iż ciecz wczasie przepływu nie może gromadzić się wjednym miejscu ani wypływać zniewiadomego źródła. Wynika zniego, iż jeżeli nieściśliwa
 • Definicja równanie Bragga Co to jest Braggów-Wulfa warunek
 • Definicja równania ruchu Co to jest umożliwiające opis ruchu ciała pod wpływem sił działających na to ciało (równania Newtona). Rozwiązanie ich daje wiadomości o wielkościach fizycznych charakteryzujących ten ruch
 • Definicja równanie Clapeyrona Co to jest Clapeyrona równanie
 • Definicja rozszerzalność cieplna Co to jest dylatacja) ciał przy wzroście ich temperatury. R.c. jest związana ze wzrostem amplitudy drgań atomów icząstek tworzących ciało. Rozróżnia się r.c. liniową iobjętościową
 • Definicja ruch falowy Co to jest ruch opierający na rozchodzeniu się jakiegoś zaburzenia wośrodku materialnym ( fala) albo wpróżni ( fala elektromagnetyczna
 • Definicja równowaga chemiczna Co to jest taki stan reakcji chemicznej, wktórym stężenie substancji reagujących nie wymienia się, mimo iż reakcja nie jest zahamowana
 • Definicja równowaga cieplna Co to jest stan ciała (albo układu ciał), wktórym temperatura we wszystkich częściach ciała (((albo układu ciał) jest jednakowa
 • Definicja równik Co to jest okrąg na powierzchni Ziemi wmiejscu jej przecięcia płaszczyzną prostopadłą do osi ziemskiej iprzechodzącą poprzez jej środek; długość r. wynosi około 40 070 km
 • Definicja równia pochyła Co to jest poprzez płaszczyznę nachyloną pod pewnym kątem do poziomu. R.p. umożliwia wykonanie pracy przy zastosowaniu mniejszej siły niż ciężar ciała, lecz na proporcjonalnie większej
 • Definicja rubid Co to jest głównej układu okresowego oliczbie atomowej 37 imasie atomowej 85,47. To jest bardzo miękki ilekki metal, bardzo aktywny chemicznie. Sole r. barwią płomień świecy na czerwono
 • Definicja równoważnik elektrochemiczny Co to jest relacja ilości wydzielonej substancji na elektrodzie do ładunku, który przepłynął poprzez elektrolit w trakcie procesu elektrolizy. Zobacz także Faradaya prawa elektrolizy
 • Definicja równoważnik mechaniczny ciepła Co to jest jej ilości ciepła: k = 4,19 J/cal, gdzie J - dżul, jednostka pracy, cal - służąca do niedawna jednostka miary ciepła. R. m. c. jest odwrotnością równoważnika cieplnego pracy
 • Definicja rtęć Co to jest pobocznej (cynkowców) II ekipy głównej układu okresowego oliczbie atomowej 80 imasie atomowej 200,59. Jedyny metal, który wwarunkach naturalnych występuje wpostaci ciekłej. Z
 • Definicja ruch drgający Co to jest fizyczne opisujące go, na przykład szybkość, przyspieszenie, wychylenie zpołożenia równowagi, powtarzają się wczasie. Istnieje spora różnorodność r. d. Najprostszym jest ruch
 • Definicja ruch jałowy Co to jest ruch dowolnej maszyny, w trakcie którego nie jest realizowana robota mechaniczna
 • Definicja Rubinowicz, Wojciech Co to jest wLublanie, Lwowie iWarszawie, członek Polskiej Akademii Zdolności (PAU) iPolskiej Akademii Nauk (PAN). Wiodącym obiektem jego zainteresowań była mechanika kwantowa
 • Definicja ruch krzywoliniowy Co to jest linią krzywą. Ma to miejsce wtedy, kiedy wektor prędkości ciała wymienia swój kierunek. By to było możliwe, na ciało musi działać siła prostopadła do jego toru, tak zwany siła
 • Definicja ruch opóźniony Co to jest ruch, wktórym wartość prędkości ciała maleje zczasem
 • Definicja ruch okresowy Co to jest charakterystyczne dla tego ruchu, na przykład szybkość, przyspieszenie, powtarzają się po upływie stałego przedziału czasu T, nazywanego okresem tego ruchu. Dobrym odpowiednikiem
 • Definicja ruchy cieplne Co to jest cząstek, atomów, jonów i elektronów swobodnych tworzących każde ciało. R. c. mają różny charakter wzależności od stanu skupienia: wciałach stałych to są drgania atomów (albo jonów
 • Definicja rura Kundta Co to jest Kundta rura
 • Definicja ruch tłumiony Co to jest ciało, na które działają siły hamujące ten ruch, na przykład tarcie, opór powietrza. W razie r. t. drgającego amplituda drgań (max. wychylenie od położenia równowagi) wciąż maleje
 • Definicja Rzewuski, Jan Co to jest fizyk polski, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego, członek PAN. Prowadził badania teoretyczne wdziedzinie kwantowej teorii pola iteorii cząstek elementarnych
 • Definicja rurka Prandtla Co to jest dynamicznego płynącej cieczy. Ciśnienie dynamiczne cieczy pd jest różnicą ciśnienia całkowitego iciśnienia statycznego: pd = (2 )/2 = p - p0, gdzie - szybkość cieczy, - gęstość
 • Definicja ruten Co to jest pierwiastek chemiczny zVIII ekipy układu okresowego oliczbie atomowej 44 imasie atomowej 101,07. To jest ciężki, bardzo twardy ikruchy metal
 • Definicja rząd wielkości Co to jest przybliżone oszacowanie danej liczby, wartości fizycznej, wartości funkcji przy zastosowaniu odpowiedniej potęgi liczby 10
 • Definicja rurki spiętrzające Co to jest sondy do pomiaru prędkości cieczy albo gazu. Zasada działania r. s. jest oparta na równaniu Bernoulliego opisującym ruch cieczy. Zobacz także rurka Pitota, rurka Prandtla
 • Definicja rzutnik Co to jest aparat projekcyjny umożliwiający wyświetlanie na ekranie pisma, zdjęć, przeźroczy
 • Definicja rzutowanie Co to jest polegająca na tym, iż zdanego punktu na płaszczyźnie, wyznaczonej poprzez prostokątny układ kartezjański dwóch osi x iy, wystawiamy proste prostopadłe do tych osi. Punkty
 • Definicja rydberg Co to jest jednostka energii stosowana wfizyce atomowej; 1 Ry = 2,178 10-18 J = 13,547 eV
 • Definicja równoważnik cieplny pracy Co to jest proporcjonalności A pomiędzy służącą do niedawna jednostką miary ilości ciepła, kalorią (cal), aobowiązującą aktualnie jednostką dżulem (J): A = 0,239 cal/J. Robota iciepło
 • Definicja Ritza zasada kombinacji Co to jest model poziomów energetycznych atomu woparciu ojego widmo atomowe. To jest reguła podająca związek pomiędzy częstościami linii widma promieniowania atomu. Okazuje się, iż częstość
 • Definicja rzut wektora na oś Co to jest polegająca na tym, iż końce danego wektora AB, leżącego na płaszczyźnie wyznaczonej poprzez na przykład prostokątny układ współrzędnych, rzutujemy prostopadle ( rzutowanie) na
 • Definicja rurka Pitota Co to jest całkowitego wpłynącej cieczy. Ciśnienie całkowite p jest sumą ciśnienia statycznego idynamicznego: p = p0 + (2 )/2, gdzie p0 - ciśnienie statyczne, - szybkość cieczy, - gęstość
 • Definicja Roentgen, Wilhelm Conrad Co to jest zdobywca Nagrody Nobla (1901) zfizyki za odkrycie w1895 nowego rodzaju promieniowania elektromagnetycznego, nazwanego poprzez niego promieniowaniem X, i zbadanie wielu jego
 • Definicja rozmagnesowanie Co to jest magnetycznego do stanu, wktórym produkowana poprzez niego indukcja magnetyczna B będzie równa zeru. R. danego ciała dokonuje się najczęściej na dwa metody: dzięki zewnętrznego
 • Definicja równowaga termodynamiczna Co to jest od oddziaływań zewnętrznych, polegająca na tym, iż wszystkie wewnętrzne parametry stanu mają stałe, niezależne od czasu wartości. Odpowiednikiem wewnętrznych parametrów stanu są
 • Definicja Rutherford, Ernest, Lord Co to jest uniw.: wKanadzie (Montreal), Anglii (Manchester iCambridge), członek wielu towarzystw iakademii nauk. Dostał Nagrodę Nobla zchemii (1908) za badania rozpadu promieniotwórczego
 • Definicja ruch jednostajnie przyspieszony Co to jest siła wypadkowa ostałej wartości, skierowana zgodnie zkierunkiem ruchu tego ciała (zasady dynamiki Newtona). Konsekwencją działania tej siły jest stałe przyspieszenie ciała, co
 • Definicja Ramana zjawisko Co to jest światła na cząstkach, w trakcie którego wwidmie światła rozproszonego w okolicy długości światła padającego obserwuje się długości fal krótsze idłuższe. Jeżeli foton wzderzeniu
 • Definicja reaktancja Co to jest impedancja
 • Definicja reakcja łańcuchowa Co to jest rozszczepieniu jądra atomowego towarzyszy emisja od 2 do 3 neutronów, które oddziałując zsąsiednimi jądrami powodują nowe reakcje rozszczepienia i tak dalej R. ł. może być
 • Definicja reakcja Co to jest siła reakcji); (2) (chem.) - mechanizm chemiczny, wktórym jedne substancje (tak zwany substraty) ulegają przemianie winne (produkty). Substratami iproduktami mogą być atomy, jony
 • Definicja ruch precesyjny Co to jest wirującej bryły, jeżeli działają na tę oś siły, usiłujące zmienić jej kierunek wprzestrzeni ( precesja). Oś obrotu bryły zatacza wtedy wprzybliżeniu powierzchnię stożkową
 • Definicja ruchliwość nośników prądu Co to jest prądu pod działaniem pola elektrycznego, którego natężenie E jest równe jedności. Zgodnie ztą pojęciem r. n. p. = /E. Wymiarem r. n. p. jest: m2/(Vs). Definicja r. n. p
 • Definicja rentgenowskie widma Co to jest rentgenowskiego powstającego w lampie rentgenowskiej. Lampa rentgenowska emituje promieniowanie owidmie c i ą g ł y m (promieniowanie hamowania), na którego tle występuje widmo l
 • Definicja reakcja jądrowa Co to jest spowodowana oddziaływaniem tego jądra zinnym jądrem albo cząstką elementarną. Fakt ten ma miejsce, jeżeli oba obiekty zbliżą się do siebie na odległość rzędu 10-15 m. W większości

Co to znaczy Fizyka pojęcia

Spis pojęć z przedmiotu fizyka. Eksperymenty fizyczne i przykłady. Definicje z fizyki. Wszystkie prawa, zasady fizyki. Tłumaczenie zasad i praw z przykładami.

Definicja Reakcja Jądrowa, Rentgenowskie Widma, Ruchliwość Nośników Prądu, Ruch Precesyjny, Reakcja, Reakcja Łańcuchowa, Reaktancja, Ramana Zjawisko, Ruch Jednostajnie co to znaczy.

Słownik Reakcja Jądrowa, Rentgenowskie Widma, Ruchliwość Nośników co to jest.