RUCHY CIEPLNE RÓWNOWAŻNIK co to jest
CO OZNACZA Ruchy Cieplne, Równoważnik Cieplny Pracy, Reakcja, Radiotelefon, Refraktor, Ruch.

Definicje fizyka R

 • Definicja Conrad Wilhelm Roentgen Informacje zdobywca Nagrody Nobla (1901) zfizyki za odkrycie w1895 nowego rodzaju promieniowania elektromagnetycznego, nazwanego poprzez niego promieniowaniem X, i zbadanie wielu jego co to jest.
 • Definicja Statystyczna Równowaga Informacje częściach mogą zachodzić różne mechanizmy, nie zmieniające jednak równowagi termodynamicznej całego układu. Odpowiednikiem może być para nasycona wustalonej temperaturze iprzy definicja.
 • Definicja Jan Rzewuski Informacje fizyk polski, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego, członek PAN. Prowadził badania teoretyczne wdziedzinie kwantowej teorii pola iteorii cząstek elementarnych co znaczy.
 • Definicja Akustyczny Rezonans Informacje żadnych ciał (strun, membran, słupów powietrza i tym podobne), jeżeli częstość fal akustycznych, które powodują te drgania, zbliża się do częstości drgań własnych układu słownik.
 • Definicja Przesunięć Reguła Informacje Wiena prawo przesunięć znaczenie.
 • Definicja Rozdzielczość Informacje umiejętność rozdzielcza czym jest.
 • Definicja Przyspieszony Ruch Informacje ruch ciała, w trakcie którego wartość prędkości tego ciała rośnie wraz zupływem czasu co oznacza.
 • Definicja Refraktometria Informacje optyczna sposób badania własności fizykochemicznych substancji na podstawie pomiarów ich współczynników załamania dzięki refraktometrów krzyżówka.
 • Definicja Bernoulliego Równanie Informacje Bernoulliego równanie najlepszy.
 • Definicja Dielektryczna Relaksacja Informacje mechanizm ustalania się polaryzacji wstałym polu elektrycznym iwynikająca stąd zależność przenikalności elektrycznej od częstości pola elektrycznego przykłady.
 • Definicja Rzutowanie Informacje polegająca na tym, iż zdanego punktu na płaszczyźnie, wyznaczonej poprzez prostokątny układ kartezjański dwóch osi x iy, wystawiamy proste prostopadłe do tych osi. Punkty encyklopedia.
 • Definicja Zmienny Niejednostajnie Ruch Informacje ruch zmienny, wktórym ani szybkość, ani przyspieszenie ciała nie są stałe jak działa.
 • Definicja Geisslera Rurka Informacje wzorzec linii widmowych we wszelkich badaniach spektroskopowych. To jest rurka szklana, przewężona wśrodku, zwtopionymi na końcach metalowymi elektrodami, wypełniona zazwyczaj czy jest.
 • Definicja Cyklotronowy Rezonans Informacje elektromagnetycznej wciele stałym umieszczonym wpolu magnetycznym. W jednorodnym polu magnetycznym elektrony metalu albo półprzewodnika poruszają się po okręgu wpłaszczyźnie pojęcie.
 • Definicja Radiometria Informacje sposoby pomiaru promieniowania jonizującego i oznaczania aktywności źródeł ipreparatów promieniotwórczych wyjaśnienie.
 • Definicja Strukturalna Analiza Rentgenowska Informacje sieci krystalicznych dzięki promieni rentgena. Sposób ta wykorzystuje dwie fundamentalne własności fal: dyfrakcję itowarzyszącą jej interferencję, abadany kryształ jest użyty jako opis.
 • Definicja Radiologia Informacje dział fizyki, zajmujący się badaniem własności izastosowaniem promieni jonizujących wmedycynie (rentgenologia), biologii, rolnictwie itechnice informacje.
 • Definicja ruch jednostajny po okręgu Informacje ruch jednostajny co to jest.
 • Definicja Liczba Reynoldsa Informacje dotycząca przepływu cieczy poprzez rury, stosowana jako kryterium przejścia ruchu laminarnego wturbulentny (burzliwy). Doświadczenie pokazuje, iż po przekroczeniu pewnej prędkości definicja.
 • Definicja Lord Ernest Rutherford Informacje uniw.: wKanadzie (Montreal), Anglii (Manchester iCambridge), członek wielu towarzystw iakademii nauk. Dostał Nagrodę Nobla zchemii (1908) za badania rozpadu promieniotwórczego co znaczy.
 • Definicja Radioaktywność Informacje promieniotwórczość słownik.
 • Definicja Promieniotwórczy Rozpad Informacje przemiana promieniotwórcza związana zemisją promieniowania korpuskularnego. Zobacz także promieniotwórcze przemiany znaczenie.
 • Definicja Rozprężanie Informacje dowolnego układu termodynamicznego na przykład gazu. To jest mechanizm odwrotny do sprężania. R. jest zazwyczaj połączone zwykonywaniem pracy poprzez układ czym jest.
 • Definicja Stała Rydberga Informacje Balmera ( serie widmowe) opisującym długości linii widma atomu wodoru, jak także wuogólnionym wzorze (Balmera-Rydberga) stosowanym do opisu atomów wodoropodobnych. Dla atomu co oznacza.
 • Definicja Światła Rozpraszanie Informacje świetlnych we wszystkich kierunkach od kierunku pierwotnego, występujące w trakcie przechodzenia światła poprzez ośrodki optycznie niejednorodne, jest to takie, wktórych krzyżówka.
 • Definicja Roztwór Informacje albo więcej substancji (składników). Jeżeli jedna zsubstancji dominuje ilościowo nad pozostałymi, to nazywa się ją r o z p u s z c z a l n i k i e m, apozostałe substancjami najlepszy.
 • Definicja Rozpuszczalność Informacje umiejętność substancji stałej, ciekłej albo gazowej do tworzenia zinnymi substancjami mieszanin jednorodnych. Zobacz także roztwór nasycony przykłady.
 • Definicja Rezonans Informacje wróżnych układach drgających, opierające na gwałtownym wzroście amplitudy drgań układu, gdy częstotliwość zewnętrznych drgań wymuszających zbliża się do częstotliwości drgań encyklopedia.
 • Definicja Rentgenogram Informacje radiogram jak działa.
 • Definicja Ruten Informacje pierwiastek chemiczny zVIII ekipy układu okresowego oliczbie atomowej 44 imasie atomowej 101,07. To jest ciężki, bardzo twardy ikruchy metal czy jest.
 • Definicja Poziomy Rzut Informacje zwysokości H, zprędkością początkową v0. Do momentu upadku na Ziemię uczestniczy ono wdwóch ruchach; jednostajnym wpoziomie (w kierunku osi x) ijednostajnie przyspieszonym pojęcie.
 • Definicja Paramagnetyczny Rezonans Informacje rezonansowe pochłanianie energii pola elektromagnetycznego poprzez ciała zawierające cząsteczki obdarzone stałym momentem magnetycznym, umieszczone wstałym polu magnetycznym wyjaśnienie.
 • Definicja Ciepła Mechaniczny Równoważnik Informacje jej ilości ciepła: k = 4,19 J/cal, gdzie J - dżul, jednostka pracy, cal - służąca do niedawna jednostka miary ciepła. R. m. c. jest odwrotnością równoważnika cieplnego pracy opis.
 • Definicja rzut wektora na oś Informacje polegająca na tym, iż końce danego wektora AB, leżącego na płaszczyźnie wyznaczonej poprzez na przykład prostokątny układ współrzędnych, rzutujemy prostopadle ( rzutowanie) na informacje.
 • Definicja Beta Rozpad Informacje trakcie której emitowana jest cząstka - (elektron) albo + ( pozyton). w trakcie tej przemiany jądro atomowe o liczbie atomowej Z przechodzi wjądro atomowe oliczbie atomowej Z + 1 co to jest.
 • Definicja Rzut Informacje materialnego) wpolu grawitacyjnym Ziemi, któremu nadano pewną szybkość początkową. Jeżeli ruch ciała zachodzi bez nadania mu prędkości początkowej, tytułujemy go spadkiem definicja.
 • Definicja Rtęć Informacje pobocznej (cynkowców) II ekipy głównej układu okresowego oliczbie atomowej 80 imasie atomowej 200,59. Jedyny metal, który wwarunkach naturalnych występuje wpostaci ciekłej. Z co znaczy.
 • Definicja Radiacja Informacje promieniowanie słownik.
 • Definicja Lenza Reguła Informacje Lenza reguła znaczenie.
 • Definicja Ukośny Rzut Informacje zprędkością początkową v0 pod kątem do poziomu. W trakcie lotu ciało uczestniczy wdwóch ruchach: jednostajnym wpoziomie (wzdłuż osi x) ijednostajnie zmiennym wzdłuż osi y (na max czym jest.
 • Definicja Pitota Rurka Informacje całkowitego wpłynącej cieczy. Ciśnienie całkowite p jest sumą ciśnienia statycznego idynamicznego: p = p0 + (2 )/2, gdzie p0 - ciśnienie statyczne, - szybkość cieczy, - gęstość co oznacza.
 • Definicja Jądrowy Reaktor Informacje energii jądrowej wwyniku kontrolowanej łańcuchowej reakcji rozszczepienia jąder atomowych ( reakcja jądrowa, reakcja łańcuchowa). Kluczową częścią r.j. jest rdzeń reaktora krzyżówka.
 • Definicja Ruchu Równania Informacje umożliwiające opis ruchu ciała pod wpływem sił działających na to ciało (równania Newtona). Rozwiązanie ich daje wiadomości o wielkościach fizycznych charakteryzujących ten ruch najlepszy.
 • Definicja Rozszczepienia Reakcja Informacje reakcja jądrowa przykłady.
 • Definicja Spiętrzające Rurki Informacje sondy do pomiaru prędkości cieczy albo gazu. Zasada działania r. s. jest oparta na równaniu Bernoulliego opisującym ruch cieczy. Zobacz także rurka Pitota, rurka Prandtla encyklopedia.
 • Definicja Nośników Rozpraszanie Informacje prądu (swobodne elektrony, jony, dziury) wmetalach, półprzewodnikach i dielektrykach. Zakłócenie to może pochodzić od oddziaływania zdrgającą siecią krystaliczną ( fonony jak działa.
 • Definicja Atomowy Rdzeń Informacje część atomu pozbawiona elektronów walencyjnych, jest to elektronów zostatniej orbity atomu, decyzyjnych ojego własnościach fizycznych ichemicznych czy jest.
 • Definicja Ry Informacje rydberg pojęcie.
 • Definicja Rod Informacje ekipie układu okresowego oliczbie atomowej 45 imasie atomowej 102,905. To jest srebrzystobiały metal, dość miękki iodporny na działanie kwasów. Służący między innymi do wyrobu wyjaśnienie.
 • Definicja Siły Ramię Informacje okres siły opis.
 • Definicja Rad Informacje radian informacje.
 • Definicja Opóźniony Jednostajnie Ruch Informacje prędkości ciała (punktu materialnego) maleje otę samą wartość wjednostce czasu. Jest on konsekwencją działania na ciało stałej siły okierunku przeciwnym do kierunku ruchu tego co to jest.
 • Definicja Robot Informacje mechaniczne konstruowane wcelu zastępowania człowieka wniektórych czynnościach manipulacyjnych, lokomocyjnych iinformacyjnych. Buduje się także r. trzeciej generacji zaopatrzone definicja.
 • Definicja Cieplna Rozszerzalność Informacje dylatacja) ciał przy wzroście ich temperatury. R.c. jest związana ze wzrostem amplitudy drgań atomów icząstek tworzących ciało. Rozróżnia się r.c. liniową iobjętościową co znaczy.
 • Definicja Rozmagnesowanie Informacje magnetycznego do stanu, wktórym produkowana poprzez niego indukcja magnetyczna B będzie równa zeru. R. danego ciała dokonuje się najczęściej na dwa metody: dzięki zewnętrznego słownik.
 • Definicja Zjawisko Richardsona Informacje emisja elektronów poprzez rozżarzone ciała. Zobacz także termoemisja znaczenie.
 • Definicja Radioizotopy Informacje izotopy promieniotwórcze czym jest.
 • Definicja Ren Informacje dodatkowej manganowców wVII ekipie układu okresowego oliczbie atomowej 75 imasie atomowej 186,2. Wykazuje własności amfoteryczne (zarówno zasadowe jak ikwasowe). To jest co oznacza.
 • Definicja Optyczny Radar Informacje kolidar krzyżówka.
 • Definicja Resublimacja Informacje przechodzenie ciała ze stanu gazowego bezpośrednio wstan stały. Zobacz także sublimacja najlepszy.
 • Definicja Rosa Informacje na powierzchni ziemi, roślinach iprzedmiotach znajdujących się wpowietrzu. R.powstaje wwyniku kondensacji ( skraplania) zawartej wpowietrzu pary wodnej. Następuje to wtedy, kiedy przykłady.
 • Definicja Włoskowata Rurka Informacje rurka obardzo małej średnicy wewnętrznej, tak małej, iż występuje wniej zdarzenie włoskowatości encyklopedia.
 • Definicja Precesyjny Ruch Informacje wirującej bryły, jeżeli działają na tę oś siły, usiłujące zmienić jej kierunek wprzestrzeni ( precesja). Oś obrotu bryły zatacza wtedy wprzybliżeniu powierzchnię stożkową jak działa.
 • Definicja Boltzmanna Rozkład Informacje Boltzmanna statystyka czy jest.
 • Definicja Rad Informacje radiation absorbed dose), pozaukładowa jednostka pochłoniętej dawki promieniowania jonizującego. To jest dawka promieniowania pochłonięta poprzez napromieniowane ciało omasie 1 pojęcie.
 • Definicja Maxwella Równania Informacje Maxwella równania wyjaśnienie.
 • Definicja Rezonator Informacje układ mechaniczny, elektryczny, akustyczny albo optyczny, zdolny do drgań rezonansowych. Zobacz także rezonans opis.
 • Definicja Cząstek Rozpraszanie Informacje cząstkami prowadzące do zmiany kierunku ich ruchu, jak także zmiany ich stanu energetycznego, jeżeli zderzenie cząstek jest niesprężyste. Badanie r. cz. stanowi fundamentalne informacje.
 • Definicja Rem Informacje jednostka pochłoniętej poprzez organizm dawki promieniowania jonizującego, aktualnie rzadko stosowana. Zobacz także rad co to jest.
 • Definicja Zmienny Jednostajnie Ruch Informacje ogólna nazwa ruchu jednostajnie przyspieszonego ijednostajnie opóźnionego definicja.
 • Definicja Rzędna Informacje współrzędna punktu względem osi Oy wukładzie kartezjańskim albo odmiennie odległość punktu od osi odciętych, oznaczana zwyczajowo literą y co znaczy.
 • Definicja James Rainwater Informacje wraz zA. Bohrem iM. Mottelsonem) dostał Nagrodę Nobla zfizyki za prace nad teorią struktury jądra atomowego. Jest jednym ztwórców tak zwany kolektywnego modelu jądra słownik.
 • Definicja Ręki Lewej Reguła Informacje lewej ręki reguła znaczenie.
 • Definicja Radiolokacja Informacje stosowanie właściwości odbijania się fal radiowych do wykrywania celu, jest to do wyznaczania jego położenia, jak także do określania parametrów jego ruchu. Zobacz także radar czym jest.
 • Definicja Riotron Informacje elektroniczny przełącznik, wykorzystujący zdarzenie nadprzewodnictwa. R. przełącza na przykład prądy pomiędzy gałęziami ozerowej oporności wukładach pamięci komputerów co oznacza.
 • Definicja Rotator Informacje pkt. materialny omasie m obracający się dookoła nieruchomego centrum wstałej odległości od niego; definicja zmechaniki kwantowej krzyżówka.
 • Definicja Raman, Chandrasekhara Venkata Sir Informacje rozproszenia światła poprzez cząstki iodkrycie nowego zjawiska, nazwanego zjawiskiem Ramana, dostał w1930 Nagrodę Nobla zfizyki. Rozpraszanie ramanowskie stanowi jedno znarzędzi najlepszy.
 • Definicja Dźwiękowy Rowek Informacje nośniku dźwięku, na przykład na płycie gramofonowej. Igła gramofonowa, sprzężona zprzetwornikiem piezoelektrycznym ( zdarzenie piezoelektryczne), wędrując wzdłuż takiego rowka przykłady.
 • Definicja Rezystor Informacje opornik. Zobacz także opór elektryczny encyklopedia.
 • Definicja Sztywnej Bryły Równowaga Informacje jest ona wspoczynku względem wybranego układu odniesienia. By figura sztywna nie przesuwała się ani nie obracała względem wybranego układu odniesienia, muszą się równoważyć jak działa.
 • Definicja Browna Ruchy Informacje Browna ruchy czy jest.
 • Definicja Jednostajny Ruch Informacje materialnego), wktórym wartość prędkości jest stała wczasie. Jeżeli dodatkowo kierunek wektora prędkości nie wymienia się wczasie, tj. to r.j. p r o s t o- l i n i o w y, ajego pojęcie.
 • Definicja Drgający Ruch Informacje fizyczne opisujące go, na przykład szybkość, przyspieszenie, wychylenie zpołożenia równowagi, powtarzają się wczasie. Istnieje spora różnorodność r. d. Najprostszym jest ruch wyjaśnienie.
 • Definicja równanie van der Waalsa Informacje van der Waalsa równanie opis.
 • Definicja Ole Romer Informacje stwierdził, iż światło rozchodzi się ze skończoną prędkością iw 1675 na podstawie obserwacji zaćmienia Jowisza zmierzył tę szybkość. Skonstruował także sporo instrumentów informacje.
 • Definicja Radiator Informacje obiekt metalowy, zwykle odużej powierzchni, którego zadaniem jest szybkie odprowadzanie ciepła, służący na przykład wróżnych układach elektronicznych co to jest.
 • Definicja Okresowy Ruch Informacje charakterystyczne dla tego ruchu, na przykład szybkość, przyspieszenie, powtarzają się po upływie stałego przedziału czasu T, nazywanego okresem tego ruchu. Dobrym odpowiednikiem definicja.
 • Definicja Rezystancja Informacje opór omowy (czynny). Zobacz także opór elektryczny co znaczy.
 • Definicja Radioastronomia Informacje wykorzystuje się fale radiowe do badania przestrzeni kosmicznej. Sposób badawcza bazuje na wysyłaniu wkierunku ciał niebieskich fal radiowych ianalizie fal odbitych, jak także na słownik.
 • Definicja Wojciech Rubinowicz Informacje wLublanie, Lwowie iWarszawie, członek Polskiej Akademii Zdolności (PAU) iPolskiej Akademii Nauk (PAN). Wiodącym obiektem jego zainteresowań była mechanika kwantowa znaczenie.
 • Definicja Periodyczny Ruch Informacje ruch okresowy czym jest.
 • Definicja Termodynamiczna Równowaga Informacje od oddziaływań zewnętrznych, polegająca na tym, iż wszystkie wewnętrzne parametry stanu mają stałe, niezależne od czasu wartości. Odpowiednikiem wewnętrznych parametrów stanu są co oznacza.
 • Definicja Alfa Rozpad Informacje atomowych o liczbie atomowej Z > 83 i liczbie masowej A > 209, w trakcie którego emitowana jest cząstka , będącą jądrem helu (). Jądro emitujące cząstkę ulega przemianie wjądro krzyżówka.
 • Definicja Korkociągu Reguła Informacje korkociągu reguła najlepszy.
 • Definicja Magnetyczny Jądrowy Rezonans Informacje energii pola elektromagnetycznego (o częstości radiowej) poprzez jądra atomowe ciała umieszczonego wstałym polu magnetycznym. Jądra atomowe posiadają stały okres magnetyczny przykłady.
 • Definicja R Informacje rentgen encyklopedia.
 • Definicja Rad Informacje ekipy głównej układu okresowego (berylowce), oliczbie atomowej 88 imasie atomowej 226,025. Jest pierwiastkiem promieniotwórczym. To jest srebrzystobiały metal, bardzo aktywny jak działa.
 • Definicja Rydberg Informacje jednostka energii stosowana wfizyce atomowej; 1 Ry = 2,178 10-18 J = 13,547 eV czy jest.
 • Definicja Obrotowy Ruch Informacje wybranej, nieruchomej prostej, przechodzącej poprzez to ciało, nazywanej osią obrotu. Punkty ciała leżące na tej prostej pozostają nieruchome, awszystkie inne poruszają się po pojęcie.
 • Definicja Równopostaciowość Informacje izomorfizm wyjaśnienie.
 • Definicja Zmienny Ruch Informacje ogólna nazwa ruchu przyspieszonego i ruchu opóźnionego opis.
 • Definicja Radiografia Informacje sposób badania struktury wewnętrznej ciała stałego wykorzystująca promieniowanie jonizujące. Najczęściej używanym detektorem wtej metodzie jest emulsja fotograficzna informacje.
 • Definicja Rubid Informacje głównej układu okresowego oliczbie atomowej 37 imasie atomowej 85,47. To jest bardzo miękki ilekki metal, bardzo aktywny chemicznie. Sole r. barwią płomień świecy na czerwono co to jest.
 • Definicja Świetlny Rok Informacje jednostka długości służąca wastronomii. To jest odległość, jaką przebywa światło wpróżni wciągu jednego roku (9,4611012 km definicja.
 • Definicja Promienie Roentgena Informacje promieniowanie rentgenowskie co znaczy.
 • Definicja Pionowy Rzut Informacje pionowo do góry zprędkością początkową v0. Drogę y iprędkość ciała v w trakcie wznoszenia się na max. wysokość opisujemy wyrażeniami: i , gdzie: t - czas ruchu ciała, g słownik.
 • Definicja Chemiczny Równoważnik Informacje liczba równa stosunkowi masy atomowej pierwiastka do jego wartościowości: = A/w, gdzie: A - masa atomowa, w- wartościowość, na przykład dla miedzi (A = 63,54 g, w= 2) = 36,77 [g znaczenie.
 • Definicja Falowy Ruch Informacje ruch opierający na rozchodzeniu się jakiegoś zaburzenia wośrodku materialnym ( fala) albo wpróżni ( fala elektromagnetyczna czym jest.
 • Definicja Rotor Informacje wirująca część różnego typu maszyn iurządzeń, na przykład wirnik silnika elektrycznego co oznacza.
 • Definicja Reaktancja Informacje impedancja krzyżówka.
 • Definicja Jądrowa Reakcja Informacje spowodowana oddziaływaniem tego jądra zinnym jądrem albo cząstką elementarną. Fakt ten ma miejsce, jeżeli oba obiekty zbliżą się do siebie na odległość rzędu 10-15 m. W większości najlepszy.
 • Definicja Kondensatora Rozładowanie Informacje ładowanie kondensatora przykłady.
 • Definicja Relaksacja Informacje termodynamicznego (przy określonych warunkach zewnętrznych) do stanu równowagi termodynamicznej, wktórym może pozostawać praktycznie dowolnie długo. Do mechanizmów r. nie zalicza encyklopedia.
 • Definicja Prandtla Rurka Informacje dynamicznego płynącej cieczy. Ciśnienie dynamiczne cieczy pd jest różnicą ciśnienia całkowitego iciśnienia statycznego: pd = (2 )/2 = p - p0, gdzie - szybkość cieczy, - gęstość jak działa.
 • Definicja Kundta Rura Informacje Kundta rura czy jest.
 • Definicja Światła Rozszczepienie Informacje światła niemonochromatycznego (złożonego zkilku długości fal) na wiązki monochromatyczne (o jednej długości fali), zachodzące przy załamaniu światła na granicy dwóch ośrodków. R pojęcie.
 • Definicja Ciągłości Równanie Informacje rządzących przepływem cieczy, mówiące, iż ciecz wczasie przepływu nie może gromadzić się wjednym miejscu ani wypływać zniewiadomego źródła. Wynika zniego, iż jeżeli nieściśliwa wyjaśnienie.
 • Definicja Chemiczna Równowaga Informacje taki stan reakcji chemicznej, wktórym stężenie substancji reagujących nie wymienia się, mimo iż reakcja nie jest zahamowana opis.
 • Definicja Rentgenografia Informacje dział diagnostyki medycznej wykorzystujący promienie rentgena do wykonywania zdjęć narządów wewnętrznych. Zobacz także radiogram informacje.
 • Definicja Potencjałów Różnica Informacje napięcie elektryczne co to jest.
 • Definicja Prądu Nośników Ruchliwość Informacje prądu pod działaniem pola elektrycznego, którego natężenie E jest równe jedności. Zgodnie ztą pojęciem r. n. p. = /E. Wymiarem r. n. p. jest: m2/(Vs). Definicja r. n. p definicja.
 • Definicja Jądrowego Reaktora Rdzeń Informacje zasadnicza część reaktora, wktórej znajduje się paliwo jądrowe, spowalniacz neutronów ichłodziwo reaktorowe. Zobacz także reaktor jądrowy co znaczy.
 • Definicja Ruch Informacje materialnego (układu punktów) albo przedmiotu fizycznego względem dowolnie wybranego układu odniesienia. Zagadnieniami r. wnajbardziej ogólnym pojęciu zajmuje się mechanika słownik.
 • Definicja Rotacja Informacje wteorii pól wektorowych ( pole fizyczne). R. jest wielkością wektorową, która w kartezjańskim układzie odniesienia jest iloczynem wektorowym operatora nabla iwektora opisującego znaczenie.
 • Definicja Richardson, Owen Williams, Sir Informacje dostał Nagrodę Nobla zfizyki za prace nad emisją elektronów zgorących metali ( termoemisja), aw szczególności za matematyczny opis tego zjawiska. Badał również zdarzenie czym jest.
 • Definicja Rentgen Informacje promieniowania rentgenowskiego albo promieniowania gamma, która w1 cm3 suchego powietrza (0,001293 g) wwarunkach normalnych (273,15 K, 1,01 105 Pa) wytwarza poprzez jonizację co oznacza.
 • Definicja Wielkości Rząd Informacje przybliżone oszacowanie danej liczby, wartości fizycznej, wartości funkcji przy zastosowaniu odpowiedniej potęgi liczby 10 krzyżówka.
 • Definicja Elektryczny Rezonans Informacje w obwodach drgających, do których dołączony jest generator napięcia sinusoidalnego. W zależności od tego, jaki obwód drgający (szeregowy czy równoległy) jest zasilany poprzez ten najlepszy.
 • Definicja Bragga Równanie Informacje Braggów-Wulfa warunek przykłady.
 • Definicja Radiogram Informacje obraz przedmiotu uzyskany na kliszy fotograficznej albo papierze światłoczułym dzięki promieni jonizujących encyklopedia.
 • Definicja Promieniotwórcza Rodzina Informacje szereg promieniotwórczy jak działa.
 • Definicja Opóźniony Ruch Informacje ruch, wktórym wartość prędkości ciała maleje zczasem czy jest.
 • Definicja Światła Refrakcja Informacje się światła wtym samym ośrodku wywołana różnym współczynnikiem załamania wróżnych częściach ośrodka. Taki ośrodek nazywa się ośrodkiem optycznie niejednorodnym. Odpowiednikiem pojęcie.
 • Definicja Radon Informacje ekipy głównej układu okresowego (gazy szlachetne) oliczbie atomowej 86 imasie atomowej 222. To jest gaz bezbarwny ibezwonny, odużej bierności chemicznej, powstający wwyniku wyjaśnienie.
 • Definicja Piezoelektryczny Rezonator Informacje piezoelektryk) wpostaci kostki albo płytki zmateriału piezoelektrycznego (na przykład kwarcu), na którego dwie przeciwległe powierzchnie naniesiono elektrody. Jeżeli do takiej opis.
 • Definicja Kapilarna Rurka Informacje rurka włoskowata informacje.
 • Definicja Rekombinacja Informacje połączeniu się ujemnego idodatniego nośnika ładunku (na przykład jonu dodatniego iujemnego, elektronu idziury), wwyniku którego neutralizują się ich ładunki elektryczne co to jest.
 • Definicja Jednoosiowe Rozciąganie Informacje zwiększanie długości ciała wkierunku przyłożonej do tego ciała siły rozciągającej definicja.
 • Definicja Sił Równoległobok Informacje wektorach dwóch sił, którego przekątna jest równa wypadkowej tych sił; stosuje się go zazwyczaj przy rozkładaniu sił na składowe albo szukaniu siły wypadkowej co znaczy.
 • Definicja Termojądrowa Reakcja Informacje termojądrowa reakcja syntezy słownik.
 • Definicja Radioteleskop Informacje odbiorczych służących wastronomii, przeznaczonych do odbioru ianalizy fal radiowych, docierających zprzestrzeni kosmicznej. R. jest regularnie używany między innymi do śledzenia znaczenie.
 • Definicja Burton Richter Informacje kierownictwem zbudowano urządzenie SPEAR ( akcelerator), na którym dokonano odkrycia cząstki J/. Za to odkrycie w1976 otrzymał (razem zS. Tingiem) Nagrodę Nobla zfizyki czym jest.
 • Definicja Płaski Ruch Informacje ruch, wktórym wszystkie odcinki toru danego ciała leżą wjednej płaszczyźnie co oznacza.
 • Definicja Atomowego Jądra Rozszczepienie Informacje Mechanizm podziału ciężkiego jądra atomowego na dwa (rzadziej trzy) inne jądra oporównywalnych masach, zachodzący samorzutnie albo pod wpływem bombardowania innymi cząstkami krzyżówka.
 • Definicja Clapeyrona Równanie Informacje Clapeyrona równanie najlepszy.
 • Definicja Maxwella Rozkład Informacje Maxwella funkcja rozkładu przykłady.
 • Definicja Prostoliniowy Jednostajny Ruch Informacje ruch jednostajny encyklopedia.
 • Definicja Rd Informacje rad jak działa.
 • Definicja Refraktometr Informacje wykorzystywany do dokładnego pomiaru wartości względnego współczynnika załamania światła. Istnieją dwa typy r.: r. interferencyjne ir. wykorzystujące całkowite wewnętrzne odbicie czy jest.
 • Definicja Rayleigh, John William Strutt, Lord Informacje dostał Nagrodę Nobla zfizyki za wyznaczenie gęstości kilku głownych gazów iodkrycie (razem zW. Ramsayem) argonu. Znane są jego prace zdziedziny promieniowania cieplnego, akustyki pojęcie.
 • Definicja Łańcuchowa Reakcja Informacje rozszczepieniu jądra atomowego towarzyszy emisja od 2 do 3 neutronów, które oddziałując zsąsiednimi jądrami powodują nowe reakcje rozszczepienia i tak dalej R. ł. może być wyjaśnienie.
 • Definicja Comptonowskie Rozpraszanie Informacje Comptona zdarzenie opis.
 • Definicja Energii Rozpraszanie Informacje dyssypacja energii informacje.
 • Definicja Widma Rentgenowskie Informacje rentgenowskiego powstającego w lampie rentgenowskiej. Lampa rentgenowska emituje promieniowanie owidmie c i ą g ł y m (promieniowanie hamowania), na którego tle występuje widmo l co to jest.
 • Definicja Równik Informacje okrąg na powierzchni Ziemi wmiejscu jej przecięcia płaszczyzną prostopadłą do osi ziemskiej iprzechodzącą poprzez jej środek; długość r. wynosi około 40 070 km definicja.
 • Definicja Tłumiony Ruch Informacje ciało, na które działają siły hamujące ten ruch, na przykład tarcie, opór powietrza. W razie r. t. drgającego amplituda drgań (max. wychylenie od położenia równowagi) wciąż maleje co znaczy.
 • Definicja Rzutnik Informacje aparat projekcyjny umożliwiający wyświetlanie na ekranie pisma, zdjęć, przeźroczy słownik.
 • Definicja Cieplna Równowaga Informacje stan ciała (albo układu ciał), wktórym temperatura we wszystkich częściach ciała (((albo układu ciał) jest jednakowa znaczenie.
 • Definicja Zjawisko Ramana Informacje światła na cząstkach, w trakcie którego wwidmie światła rozproszonego w okolicy długości światła padającego obserwuje się długości fal krótsze idłuższe. Jeżeli foton wzderzeniu czym jest.
 • Definicja Rekrystalizacja Informacje krystalizacja substancji rozpuszczonej wroztworze doprowadzonym do przesycenia co oznacza.
 • Definicja Radar Informacje którego kluczową częścią są połączone nadajnik iodbiornik krótkofalowy owspólnej antenie nadawczo-odbiorczej. R. wysyła wokreślonym kierunku fale centymetrowe (tak zwany mikrofale krzyżówka.
 • Definicja Postępowy Ruch Informacje trakcie którego dowolna prosta łącząca dwa punkty tego ciała ma wciąż ten sam kierunek albo, innymi słowami, przemieszcza się równolegle do samej siebie. W takiej sytuacji najlepszy.
 • Definicja Fazowa Równowaga Informacje układu wielofazowego. Najprostszym odpowiednikiem jest stan współistnienia trzech faz tej samej substancji, na przykład: lodu, wody ipary wodnej. R.f. wymienionych faz może przykłady.
 • Definicja Krzywoliniowy Ruch Informacje linią krzywą. Ma to miejsce wtedy, kiedy wektor prędkości ciała wymienia swój kierunek. By to było możliwe, na ciało musi działać siła prostopadła do jego toru, tak zwany siła encyklopedia.
 • Definicja Pochyła Równia Informacje poprzez płaszczyznę nachyloną pod pewnym kątem do poziomu. R.p. umożliwia wykonanie pracy przy zastosowaniu mniejszej siły niż ciężar ciała, lecz na proporcjonalnie większej jak działa.
 • Definicja Gwiazdowy Rok Informacje czas obiegu Ziemi dookoła Słońca, jest to 365 dni 6 godz. 9 min. i2,53 sekundy czy jest.
 • Definicja Wzór Richardsona Informacje elektronów emitowanych poprzez gorącą katodę ( termoemisja): j = A T2 e-/kT, gdzie: A - stała emisji (wyrażona poprzez ładunek imasę elektronu i koncentrację elektronów wmetalu pojęcie.
 • Definicja Jałowy Ruch Informacje ruch dowolnej maszyny, w trakcie którego nie jest realizowana robota mechaniczna wyjaśnienie.
 • Definicja Kombinacji Zasada Ritza Informacje model poziomów energetycznych atomu woparciu ojego widmo atomowe. To jest reguła podająca związek pomiędzy częstościami linii widma promieniowania atomu. Okazuje się, iż częstość opis.
 • Definicja Elektrochemiczny Równoważnik Informacje relacja ilości wydzielonej substancji na elektrodzie do ładunku, który przepłynął poprzez elektrolit w trakcie procesu elektrolizy. Zobacz także Faradaya prawa elektrolizy informacje.
 • Definicja Dynamiczna Równowaga Informacje równowaga statystyczna co to jest.
 • Definicja Isidor Isaac Rabi Informacje fizyk amerykański. Dostał Nagrodę Nobla zfizyki (1944) za pomiary sposobem rezonansową momentu magnetycznego jądra atomowego definicja.
 • Definicja Metoda Jądrowego Rozmagnesowania Informacje sposób obniżania temperatury wzakresie poniżej 0,01 K ( kriogenika), oparta na użyciu zjawiska magnetokalorycznego, wktórym wykorzystuje się magnetyzm jądrowy co znaczy.
 • Definicja Rafinacja Informacje oczyszczanie iuszlachetnianie substancji naturalnych albo produktów przemysłowych sposobami fizycznymi albo chemicznymi słownik.
 • Definicja Przyspieszony Jednostajnie Ruch Informacje siła wypadkowa ostałej wartości, skierowana zgodnie zkierunkiem ruchu tego ciała (zasady dynamiki Newtona). Konsekwencją działania tej siły jest stałe przyspieszenie ciała, co znaczenie.
 • Definicja Refraktor Informacje luneta czym jest.
 • Definicja Radiotelefon Informacje radiostacja nadawczo- -odbiorcza, pracująca wzakresie fal krótkich, oparta nałączności bezprzewodowej co oznacza.
 • Definicja Reakcja Informacje siła reakcji); (2) (chem.) - mechanizm chemiczny, wktórym jedne substancje (tak zwany substraty) ulegają przemianie winne (produkty). Substratami iproduktami mogą być atomy, jony krzyżówka.
 • Definicja Pracy Cieplny Równoważnik Informacje proporcjonalności A pomiędzy służącą do niedawna jednostką miary ilości ciepła, kalorią (cal), aobowiązującą aktualnie jednostką dżulem (J): A = 0,239 cal/J. Robota iciepło najlepszy.
 • Definicja Cieplne Ruchy Informacje cząstek, atomów, jonów i elektronów swobodnych tworzących każde ciało. R. c. mają różny charakter wzależności od stanu skupienia: wciałach stałych to są drgania atomów (albo jonów przykłady.

Co to znaczy Fizyka pojęcia

Spis pojęć z przedmiotu fizyka. Eksperymenty fizyczne i przykłady. Definicje z fizyki. Wszystkie prawa, zasady fizyki. Tłumaczenie zasad i praw z przykładami.

Definicja CO OZNACZA Ruchy Cieplne, Równoważnik Cieplny Pracy, Reakcja, Radiotelefon, Refraktor, Ruch Jednostajnie Przyspieszony, Rafinacja, Rozmagnesowania Jądrowego Metoda, Rabi co to znaczy.

Słownik Definicja Ruchy Cieplne, Równoważnik Cieplny Pracy, Reakcja co to jest.