Krzyżówka CIEPŁO KRZEPNIĘCIA CIEPŁO co to jest
Ciecz doskonała co znaczy ciśnienie cząstkowe krzyżówka chromometr co to jest ciepło słownik co znaczy.

Definicje fizyka C

 • Definicja Krzepnięcia Ciepło Ranking jaką trzeba odprowadzić w formie ciepła z 1 kg substancji będącej w stanie ciekłym, by bez zmiany temperatury ( krzepnięcie) przeprowadzić ją w stan stały. Jednostką c.k. jest 1 porównanie ciepło krzepnięcia co znaczy.
 • Definicja Parowania Ciepło Co lepsze liczba energii, którą w formie ciepła należy dostarczyć substancji, by jej 1 kg przeprowadzić ze stanu ciekłego w stan gazowy. Jednostką c.p. jest 1J/kg dlaczego ciepło parowania krzyżówka.
 • Definicja Częstość Czy warto częstotliwość jak lepiej częstość co to jest.
 • Definicja Krytyczne Ciśnienie Opinie forum krytyczny stan kiedy ciśnienie krytyczne słownik.
 • Definicja Clausius Najlepszy jednostka entropii: 1 Cls = 1 J/K (Uwaga! ta sama nazwa stosowana bywa także w razie jednostki pozaukładowej: 1 Cls = 1 cal/deg, gdzie cal znaczy kalorię, a deg jest dawnym od czego zależy clausius czym jest.
 • Definicja Cockroft, Sir John Douglas Porównaj prof. uniw. w Cambridge, od 1956 dyr. Brytyjskiego Instytutu Badań Jądrowych w Harwell. Jest autorem licznych prac z dziedziny fizyki jądrowej. Razem z E.T.S. Waltonem na czym polega cockroft, sir john douglas co oznacza.
 • Definicja Jest W C Wyniki 1 kg ciała i wyraża się w jednostkach J/(kgK). Wartość c.w. zależy istotnie od warunków, gdzie ono jest mierzone. Dlatego w razie gazów rozróżnia się c.w. mierzone przy stałym różnice c.w. jest tłumaczenie.
 • Definicja Leptony Ciężkie Zastosowanie cząstki wady i zalety ciężkie leptony przykłady.
 • Definicja Akustyczne Ciśnienie Ranking odchylenie ciśnienia ośrodka, gdzie rozchodzi się fala dźwiękowa, od jego wartości średniej. Fala dźwiękowa w gazie albo cieczy rozchodzi się dzięki lokalnym zaburzeniom gęstości podobieństwa ciśnienie akustyczne definicja.
 • Definicja Czarne Doskonale Ciało Co lepsze pochłaniające padające na nie promieniowanie elektromagnetyczne, niezależnie od jego długości. Znaczy to, iż współczynnik pochłaniania fal elektromagnetycznych ( absorpcyjna czemu ciało doskonale czarne encyklopedia.
 • Definicja Sublimacji Ciepło Czy warto jaką trzeba dostarczyć w formie ciepła, by 1 kg ciała stałego przeprowadzić w procesie sublimacji w stan gazowy (jednostka - 1 J/kg). C.s. jest utajonym ciepłem przemiany fazowej co gorsze ciepło sublimacji jak działa.
 • Definicja Światła Ciśnienie Opinie forum ciśnienie promieniowania elektromagnetycznego porównaj ciśnienie światła czy jest.
 • Definicja Chłodnica Najlepszy ciało, któremu w zamkniętym prostym cyklu termodynamicznym substancja robocza przekazuje ciepło. Zobacz także Carnota cykl porównanie chłodnica pojęcie.
 • Definicja W James Cronin Porównaj prof. uniw. w Princeton i w Chicago. Autor prac z dziedziny cząstek elementarnych. W 1980 nagrodzony Nagrodą Nobla razem z V.L. Fitchem za wykrycie naruszenia jednej z zasad dlaczego cronin, james w. wyjaśnienie.
 • Definicja Kołowa Częstość Wyniki kątowej , nazywana również c z ę s t o- ś c i ą k ą t o w ą albo p u l s a c j ą. Gdy ruch obrotowy jest jednostajny, wówczas , gdzie jest częstotliwością, a T okresem jak lepiej częstość kołowa opis.
 • Definicja Clausius, Rudolf Julius Emmanuel Zastosowanie prof. politechniki w Zurychu i uniw. w Wrzburgu i Bonn. Jest autorem prac poświęconych termodynamice, kinetycznej teorii gazów, a również teorii elektryczności i magnetyzmu kiedy clausius, rudolf julius emmanuel informacje.
 • Definicja Kwantowa Ciecz Ranking pozostająca w stanie ciekłym w temperaturach bardzo bliskich temperatury zera bezwzględnego. W tak niskich temperaturach ujawniają się własności kwantowe cieczy. Odpowiednikiem c od czego zależy ciecz kwantowa znaczenie.
 • Definicja Nośna Częstotliwość Co lepsze tak zwany fali nośnej. Sygnały, na przykład dźwięk, przesyłane są na odległość za pośrednictwem fali elektromagnetycznej o wysokiej częstości, której amplituda albo częstość jest na czym polega częstotliwość nośna co znaczy.
 • Definicja Ceramika Czy warto pozyskiwane poprzez wypalanie i spiekanie uformowanych kształtek przygotowanych z odpowiednich substancji. Dla celów radiotechniki i elektrotechniki przygotowuje się ceramiki o różnice ceramika krzyżówka.
 • Definicja Elementarne Cząstki Opinie forum obiekty fizyczne uważane za twory proste będące podstawą budowy wszystkich obiektów materialnych. Zalicza się do nich aktualnie wszystkie znane obiekty mikroświata prócz jąder wady i zalety cząstki elementarne co to jest.
 • Definicja Ciężar Najlepszy będąca wypadkową siły przyciągania ziemskiego i siły odśrodkowej wywołanej ruchem obrotowym Ziemi; wyrażamy go regularnie poprzez przyspieszenie ziemskie: P = mg, gdzie m - masa podobieństwa ciężar słownik.
 • Definicja Obwody Całkujące Porównaj elektronice obwody elektryczne, które na wyjściu dają sygnał proporcjonalny do całki względem czasu z sygnału wejściowego. Najprostszym odpowiednikiem jest obwód, na którego czemu całkujące obwody czym jest.
 • Definicja Konstantin Ciołkowski Wyniki wynalazca, syn polskiego zesłańca. Jest uważany za twórcę podstaw astronautyki. W 1897 zbudował pierwszy w Rosji tunel aerodynamiczny i opracował metodę prowadzenia w nim badań. W co gorsze ciołkowski, konstantin co oznacza.
 • Definicja Prawo Curie Zastosowanie temperatury podatności magnetycznej niektórych ciał paramagnetycznych wyrażająca się wzorem: = C/T, gdzie T - temperatura bezwzględna, a C jest stałą materiałową nazywaną stałą porównaj curie prawo tłumaczenie.
 • Definicja Molowe Ciepło Ranking jaką w formie ciepła należy dostarczyć albo odprowadzić z jednego mola substancji, by jej temperaturę zmienić o jeden stopień (1 K): , gdzie Q jest ilością ciepła potrzebną, by porównanie ciepło molowe przykłady.
 • Definicja Ciecz Co lepsze ciekłym, jednym z trzech podstawowych stanów skupienia materii. Cząstki są powiązane ze sobą, lecz nie na tyle silnie, by nie mogły zamieniać swoich wzajemnych położeń. Jeżeli C dlaczego ciecz definicja.
 • Definicja Osmotyczne Ciśnienie Czy warto odpowiadająca różnicy poziomów cieczy po obu stronach przegrody półprzepuszczalnej, oddzielającej roztwór i rozpuszczalnik albo dwa roztwory o różnych ciśnieniach. Zobacz także jak lepiej ciśnienie osmotyczne encyklopedia.
 • Definicja Cząsteczkowy Ciężar Opinie forum ciężar odpowiadający masie cząsteczkowej kiedy ciężar cząsteczkowy jak działa.
 • Definicja Właściwe Ciepło Najlepszy należy dostarczyć ciału albo substancji o masie 1 kg, by wywołać przyrost jego temperatury o 1 K. Jeżeli substancja o masie m wymieniając z otoczeniem ciepło Q wymienia własną od czego zależy ciepło właściwe czy jest.
 • Definicja Równanie Clausiusa Clapeyrona Porównaj związek między zmianą ciśnienia i spowodowaną poprzez nią zmianą temperatury przemiany fazowej pierwszego rodzaju (na przykład wrzenie, krzepnięcie). Zmiana ciśnienia o p skutkuje na czym polega clapeyrona-clausiusa równanie pojęcie.
 • Definicja Przegrzana Ciecz Wyniki temperatury wyższej od jej temperatury wrzenia (pod danym ciśnieniem). Taki stan cieczy jest stanem metatrwałym. Zaburzenia zewnętrzne, jak zanieczyszczenia albo wstrząsy różnice ciecz przegrzana wyjaśnienie.
 • Definicja Cyna Zastosowanie chemiczny IV ekipy układu okresowego o liczbie atomowej 50 i masie atomowej 118,69. W stanie naturalnym złożona jest aż z dziewięciu izotopów, a sztucznie otrzymano powyżej wady i zalety cyna opis.
 • Definicja Cień Ranking region, do którego nie docierają promienie wysyłane bezpośrednio ze źródła światła z racji na przeszkodę znajdującą się na ich drodze podobieństwa cień informacje.
 • Definicja Ciąg Co lepsze samolot, rakietę albo pocisk rakietowy. Siła potrzebna do utrzymania statku w poziomym locie z określoną prędkością nazywana jest c. n i e z b ę d n y m. Max. siła ciągu osiągalna czemu ciąg znaczenie.
 • Definicja Wzór Mossottiego Clausiusa Czy warto zależność przenikalności elektrycznej niepolarnego dielektryka od polaryzowalności molekuł atomów albo jonów, z których jest on zbudowany: , gdzie N jest liczbą molekuł w co gorsze clausiusa-mossottiego wzór co znaczy.
 • Definicja Olbrzym Czerwony Opinie forum gwiazda o masie mniejszej niż trzy masy Słońca. Promieniowanie, które wydostaje się z gwiazdy sprawia, iż jej zewnętrzne warstwy rozszerzają się znacząco i ochładzają. Do cz.o porównaj czerwony olbrzym krzyżówka.
 • Definicja Relaksacji Czas Najlepszy charakteryzujący prędkość powrotu układu do stanu równowagi. Mechanizm powrotu tytułujemy relaksacyjnym, jeżeli jego prędkość jest proporcjonalna do odległości od stanu równowagi porównanie czas relaksacji co to jest.
 • Definicja Wodór Ciężki Porównaj deuter dlaczego ciężki wodór słownik.
 • Definicja Odbicie Wewnętrzne Całkowite Wyniki światła od granicy dwóch ośrodków o różnych wartościach współczynnika załamania. Zdarzenie takie zachodzi, gdy światło biegnie z ośrodka o większym współczynniku załamania jak lepiej całkowite wewnętrzne odbicie czym jest.
 • Definicja Elektryczny Czwórnik Zastosowanie przedstawiania i dyskutowania cech dowolnego obwodu elektrycznego. Obwód reprezentowany jest poprzez układ o dwóch zaciskach wejściowych i dwóch wyjściowych. Cz. jest bierny kiedy czwórnik elektryczny co oznacza.
 • Definicja Sztywne Doskonale Ciało Ranking figura sztywna od czego zależy ciało doskonale sztywne tłumaczenie.
 • Definicja Własna Częstość Co lepsze częstość drgań, jakie wykonuje swobodny układ mechaniczny albo elektryczny na czym polega częstość własna przykłady.
 • Definicja Cewka Czy warto na ogół izolowany, zwinięty w szereg zwojów. Zwoje te nawija się zazwyczaj na rdzeń, który w zależności od przeznaczenia cewki może być wykonany z materiału elektroizolacyjnego różnice cewka definicja.
 • Definicja Chrom Opinie forum chemiczny VI ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 24 i masie atomowej 51,996. Naturalny Cr złożona jest z czterech izotopów o liczbach masowych: 50 (4,31%), 52 wady i zalety chrom encyklopedia.
 • Definicja C Najlepszy służące zazwyczaj w fizyce oznaczenie prędkości światła podobieństwa c jak działa.
 • Definicja Chromometria Porównaj kolorymetria czemu chromometria czy jest.
 • Definicja Cer Wyniki chemiczny III ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 58 i masie atomowej 140,12. W stanie naturalnym złożona jest z czterech trwałych izotopów. C. jest miękkim co gorsze cer pojęcie.
 • Definicja Atmosferyczne Ciśnienie Zastosowanie ciśnienie panujące w atmosferze ziemskiej. Zobacz także ciśnienie normalne porównaj ciśnienie atmosferyczne wyjaśnienie.
 • Definicja Przechłodzona Ciecz Ranking temperatury niższej od temperatury krzepnięcia pod danym ciśnieniem. Stan przechłodzenia jest stanem metastabilnym. Czynnik zewnętrzny, na przykład kawałek ciała stałego porównanie ciecz przechłodzona opis.
 • Definicja Dziura Czarna Co lepsze czasoprzestrzeni, z którego do pozostałej części Wszechświata nie może przedostać się żadna wiadomość przenoszona poprzez fale elektromagnetyczne albo inne powolniejsze sygnały dlaczego czarna dziura informacje.
 • Definicja Cynober Czy warto minerał (HgS) występujący w formie krystalicznej. Wykazuje sporą aktywność optyczną, jest półprzewodnikiem i ma własności piezoelektryczne. Jest głównym źródłem otrzymywania rtęci jak lepiej cynober znaczenie.
 • Definicja Harmoniczna Częstotliwość Opinie forum częstotliwość będąca całkowitą wielokrotnością częstotliwości podstawowej. Zobacz także badanie harmoniczna, barwa dźwięku kiedy częstotliwość harmoniczna co znaczy.
 • Definicja Prawo Coulomba Najlepszy elektrostatyki opisujące siłę oddziaływania dwóch ładunków punktowych. Wedle tym prawem siła, z jaką przyciągają się bądź odpychają dwa ładunki elektryczne Q1 i Q2 oddalone od od czego zależy coulomba prawo krzyżówka.
 • Definicja Kryształy Ciekłe Porównaj kryształy ciekłe na czym polega ciekłe kryształy co to jest.
 • Definicja Chlor Wyniki chemiczny z VII ekipy układu okresowego pierwiastków; liczba atomowa 17, masa atomowa 35,453. Złożona jest z dwóch izotopów: 35Cl (75,53%) i 37Cl (24,47%). W warunkach normalnych różnice chlor słownik.
 • Definicja Helmholtza Cewki Zastosowanie cewki toroidalne umieszczone na wspólnej osi i oddalone od siebie na odległość równą ich promieniowi. Elektrycznie obie cewki połączone są szeregowo. Służą do wytwarzania wady i zalety cewki helmholtza czym jest.
 • Definicja Ciśnienie Ranking charakteryzująca stan płynu związany z siłami działającymi na dowolną powierzchnię w jego wnętrzu i na ściany naczynia, gdzie płyn się znajduje. To jest rozmiar skalarna podobieństwa ciśnienie co oznacza.
 • Definicja Rezonansowa Częstotliwość Co lepsze częstotliwość czynnika działającego na układ, przy której następuje zdarzenie rezonansu czemu częstotliwość rezonansowa tłumaczenie.
 • Definicja Cząsteczka Czy warto substancji zachowująca jej własności chemiczne i istniejąca trwale w ustalonych warunkach. Cz. jest najmniejszą porcją związku albo pierwiastka biorącą udział w reakcjach co gorsze cząsteczka przykłady.
 • Definicja Pierre Curie Opinie forum Był mężem Marii Skłodowskiej-Curie. Od 1904 prof. Sorbony. Razem z Marią Curie odkrył promieniotwórczość toru i dwa nowe pierwiastki promieniotwórcze - polon i rad. Prowadził porównaj curie, pierre definicja.
 • Definicja Alfa Cząstka Najlepszy cząstka emitowana wskutek przemiany jądrowej, zwanej przemianą albo rozpadem , składająca się z 2 protonów i 2 neutronów; jest ona tożsama z jądrem atomu helu porównanie cząstka alfa encyklopedia.
 • Definicja Czasoprzestrzeń Porównaj przestrzeń (w sensie matematycznym), której trzy wymiary stanowią współrzędne zwykłej trójwymiarowej przestrzeni, z kolei czwartym wymiarem jest czas. Pkt. w cz. informuje o dlaczego czasoprzestrzeń jak działa.
 • Definicja Aleksiejewicz Paweł Czerenkow Wyniki prof. w Instytucie Fizyki im. Lebiediewa w Moskwie. Odkrył promieniowanie emitowane poprzez cząstki poruszające się z prędkościami większymi od prędkości światła w danym ośrodku jak lepiej czerenkow, paweł aleksiejewicz czy jest.
 • Definicja Spalania Ciepło Zastosowanie się w procesie całkowitego spalania w warunkach normalnych 1 kg substancji zakładając, iż powstający wskutek tego procesu dwutlenek węgla występuje w formie gazowej, z kolei woda kiedy ciepło spalania pojęcie.
 • Definicja Topnienia Ciepło Ranking należy dostarczyć masie 1 kg substancji, by w temperaturze zwanej temperaturą topnienia przeprowadzić ją ze stanu stałego w stan ciekły. C.t. jest ciepłem przemiany fazowej, jaką od czego zależy ciepło topnienia wyjaśnienie.
 • Definicja Cent Co lepsze jednostka interwału częstotliwości równa 1/1200 części oktawy. Wysokość dwóch dźwięków jest różna o jeden cent, jeśli ich częstotliwości f1 i f2 spełniają zależność na czym polega cent opis.
 • Definicja Częstotliwość Czy warto charakteryzująca ruch okresowy albo zjawiska okresowe, informująca, ile razy zdarzenie albo pełny cykl ruchu dokonuje się w jednostce czasu. Jeżeli mamy do czynienia z ruchem różnice częstotliwość informacje.
 • Definicja James Sir Chadwick Opinie forum prof. uniw. w Liverpoolu, Manchesterze i Cambridge. Razem z E. Rutherfordem przeprowadził po raz pierwszy, w 1919, sztuczną reakcję jądrową. W 1932 odkrył neutron, za co w 1935 wady i zalety chadwick, sir james znaczenie.
 • Definicja Zjawisko Moutona Cottona Najlepszy pole magnetyczne anizotropia optyczna cieczy optycznie izotropowych. Pod wpływem pola magnetycznego, którego natężenie jest prostopadłe do kierunku biegu promieni, w cieczy podobieństwa cottona-moutona zjawisko co znaczy.
 • Definicja Chemisorpcja Porównaj pochłanianie gazów, par i substancji rozpuszczonych w cieczach albo w ciałach stałych, któremu towarzyszy tworzenie związków chemicznych ( adsorpcja czemu chemisorpcja krzyżówka.
 • Definicja Amorficzne Ciało Wyniki odmiennie ciało bezpostaciowe. Zobacz także bezpostaciowy stan co gorsze ciało amorficzne co to jest.
 • Definicja Cynk Zastosowanie chemiczny II ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 30 i masie atomowej 65,37. W stanie naturalnym złożona jest z pięciu izotopów trwałych. Jest srebrzystym porównaj cynk słownik.
 • Definicja Skraplania Ciepło Ranking liczba ciepła, jaka wydziela się w trakcie przechodzenia, bez zmiany temperatury, 1 kg substancji ze stanu gazowego do ciekłego porównanie ciepło skraplania czym jest.
 • Definicja Fizyka Cząsteczkowa Co lepsze bada teoretycznie i eksperymentalnie makroskopowe własności ciał (takich na przykład jak ciecze, gazy, ciała stałe) biorąc za pkt. wyjścia ich budowę cząsteczkową dlaczego cząsteczkowa fizyka co oznacza.
 • Definicja Zaniku Połowicznego Czas Czy warto moment połowicznego rozpadu jak lepiej czas połowicznego zaniku tłumaczenie.
 • Definicja Elektromagnetycznego Promieniowania Ciśnienie Opinie forum na ciało poprzez padającą na nie falę elektromagnetyczną (również światło). Ciśnienie tj. rezultatem zamiany pędu między fotonami padającymi na powierzchnię ciała a tym ciałem. C kiedy ciśnienie promieniowania elektromagnetycznego przykłady.
 • Definicja Cal Najlepszy kaloria, pozaukładowa jednostka ciepła od czego zależy cal definicja.
 • Definicja Czas Porównaj wykorzystywana do chronologicznego uszeregowania zdarzeń. W fizyce klasycznej (newtonowskiej) rozmiar ta jest absolutna, to oznacza niezależna od przestrzeni i żadnych innych na czym polega czas encyklopedia.
 • Definicja Zjawisko Comptona Wyniki krótkofalowego promieniowania elektromagnetycznego, rentgenowskiego albo promieniowania na swobodnych albo słabo związanych elektronach. Foton zderzając się z elektronem różnice comptona zjawisko jak działa.
 • Definicja Słyszalne Częstotliwości Zastosowanie częstotliwości fal dźwiękowych wywołujących u człowieka wrażenie dźwięku; przyjmuje się zazwyczaj, iż to są częstotliwości od 16 Hz do 20 kHz wady i zalety częstotliwości słyszalne czy jest.
 • Definicja Życia Czas Ranking istnienia nietrwałych układów, na przykład nietrwałych izotopów, cząstek elementarnych albo nadmiarowych nośników prądu. Cz.ż. wiąże się z okresem połowicznego rozpadu T prostą podobieństwa czas życia pojęcie.
 • Definicja Atomowy Ciężar Co lepsze ciężar odpowiadający masie atomowej czemu ciężar atomowy wyjaśnienie.
 • Definicja Barwne Centra Czy warto krystalicznej powodujące pochłanianie światła o ustalonych częstotliwościach, co w rezultacie prowadzi do zabarwienia kryształu. C.b. najprościej jest wytworzyć w kryształach co gorsze centra barwne opis.
 • Definicja Pomiarowe Przyrządy Cyfrowe Opinie forum pomiarowe, gdzie zmieniająca się w sposób ciągły rozmiar fizyczna przetwarzana jest na szereg dyskretnych wartości, które mogą być przedstawione w formie kodu cyfrowego albo porównaj cyfrowe przyrządy pomiarowe informacje.
 • Definicja Utajone Ciepło Najlepszy ciepło przemiany fazowej porównanie ciepło utajone znaczenie.
 • Definicja Zredukowane Ciepło Porównaj ciepła Q wymienianego poprzez ciało w procesie izotermicznym do temperatury (bezwzględnej) tego procesu (Q/T). Rozmiar przydatna w opisie niektórych mechanizmów termodynamicznych dlaczego ciepło zredukowane co znaczy.
 • Definicja Rozpuszczania Ciepło Wyniki wydziela się albo jest pochłaniana w trakcie rozpuszczania jednego mola danej substancji. C.r. zależy zarówno od substancji rozpuszczanej, jak i od rodzaju i ilości jak lepiej ciepło rozpuszczania krzyżówka.
 • Definicja Spiętrzenia Ciśnienie Zastosowanie ciśnienie całkowite. Zobacz także Bernoulliego równanie kiedy ciśnienie spiętrzenia co to jest.
 • Definicja Obscura Camera Ranking skrzynka z niewielkim otworem w przedniej ściance. Wewnątrz tej skrzynki, na jej tylnej ściance, powstają odwrócone obrazy elementów znajdujących się przed skrzynką. Jeżeli tylną od czego zależy camera obscura słownik.
 • Definicja Hydrostatyczne Ciśnienie Co lepsze różnica ciśnienia p występująca na różnych poziomach nieruchomego jednorodnego płynu o gęstości : , gdzie g - przyspieszenie ziemskie, h - różnica głębokości na czym polega ciśnienie hydrostatyczne czym jest.
 • Definicja C Czy warto kulomb, jednostka ładunku elektrycznego różnice c co oznacza.
 • Definicja Cyklotron Opinie forum akceleratory cykliczne wady i zalety cyklotron tłumaczenie.
 • Definicja Stała Curie Najlepszy Curie prawo podobieństwa curie stała przykłady.
 • Definicja Promieniowanie Czerenkowa Porównaj materii spowodowane przechodzeniem poprzez nią cząstki naładowanej z prędkością większą niż szybkość fazowa rozchodzenia się fal elektromagnetycznych (na przykład światła) w danym czemu czerenkowa promieniowanie definicja.
 • Definicja Atomowe Ciepło Wyniki ciepło molowe danego pierwiastka będącego w stanie atomowym co gorsze ciepło atomowe encyklopedia.
 • Definicja Równanie Clapeyrona Zastosowanie doskonałego. Jeżeli gaz jest jednoskładnikowym gazem doskonałym, wówczas spełniona jest zależność: pV = nRT, gdzie p - ciśnienie, V - objętość, T - temperatura bezwzględna gazu porównaj clapeyrona równanie jak działa.
 • Definicja Parcjalne Ciśnienie Ranking ciśnienie cząstkowe porównanie ciśnienie parcjalne czy jest.
 • Definicja Henry Cavendish Co lepsze angielski. Był członkiem Royal Society. Pracował w swoim prywatnym laboratorium. Przewarzająca część wyników jego badań opublikowano dopiero po jego śmierci. Był utalentowanym dlaczego cavendish, henry pojęcie.
 • Definicja Cyklon Czy warto ciśnienia w atmosferze (niż), gdzie występują charakterystyczne cyklonalne ruchy mas powietrza. Izobary (linie łączące miejsca o tym samym ciśnieniu) w cyklonie są liniami jak lepiej cyklon wyjaśnienie.
 • Definicja Cez Opinie forum chemiczny I ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 55 i masie atomowej 132,905. Zaliczany jest do tak zwany metali alkalicznych. Jest miękki i lekki, bo jego kiedy cez opis.
 • Definicja Nasyconej Pary Ciśnienie Najlepszy ciśnienie pary będącej w równowadze z cieczą w danej temperaturze od czego zależy ciśnienie pary nasyconej informacje.
 • Definicja Cgs Porównaj układ jednostek miar, którego jednostkami podstawowymi są centymetr, gram i sekunda; kiedyś bardzo rozpowszechniony, aktualnie wyparty poprzez obowiązujący układ SI na czym polega cgs znaczenie.
 • Definicja Woda Ciężka Wyniki woda ciężka różnice ciężka woda co znaczy.
 • Definicja Owen Chamberlin Zastosowanie od 1958 prof. uniw. w Berkeley (Kalifornia). W okresie wojny brał udział w pracach nad konstrukcją bomby atomowej. Badał rozpady promieniotwórcze, dyfrakcję neutronów w cieczach i wady i zalety chamberlin, owen krzyżówka.
 • Definicja Cefeidy Ranking jeden z rodzajów gwiazd zmiennych. Zmiany ich jasności są rezultatem pulsacji podobieństwa cefeidy co to jest.
 • Definicja N Leon Cooper Co lepsze od 1974 prof. Brown University w Providence w stanie Rhode Island. Jest autorem prac z dziedziny fizyki ciała stałego i współtwórcą teorii nadprzewodnictwa (teoria BCS) za co w czemu cooper, leon n. słownik.
 • Definicja Dynamiczne Ciśnienie Czy warto Bernoulliego równanie co gorsze ciśnienie dynamiczne czym jest.
 • Definicja Cd Opinie forum kandela, jedna z podstawowych jednostek układu SI będąca jednostką światłości porównaj cd co oznacza.
 • Definicja Coulomb, Charles Augustin de Najlepszy fizyk. Był oficerem wojsk inżynieryjnych. Od 1772 poświęcił się kompletnie pracom badawczym dotyczącym elektryczności i magnetyzmu. Sformułował fundamentalne prawo elektrostatyki porównanie coulomb, charles augustin de tłumaczenie.
 • Definicja Larmora Częstość Porównaj częstość cyklotronowa dlaczego częstość larmora przykłady.
 • Definicja Beta Cząstka Wyniki elektron (-) albo pozyton (+) emitowane w trakcie przemiany jądrowej zwanej przemianą albo rozpadem jak lepiej cząstka beta definicja.
 • Definicja Stałe Ciało Zastosowanie stanie skupienia. Charakteryzuje go stabilność kształtów. Atomy c.s. są tak silnie ze sobą powiązane, iż praktycznie nie przemieszczają się względem siebie, a jedynie wykonują kiedy ciało stałe encyklopedia.
 • Definicja Zawieszenie Cardana Ranking umożliwiający obroty wokół dowolnej osi przechodzącej poprzez pkt. centralny uchwytu. Na zawieszeniach tego typu mocowane są żyroskopy albo inne urządzenia, którym chcemy zapewnić od czego zależy cardana zawieszenie jak działa.
 • Definicja Cykl Carnota Co lepsze mechanizm kołowy w układzie termodynamicznym złożony z dwóch przemian izotermicznych i dwóch adiabatycznych ( przemiany gazowe). Po wykonaniu całego cyklu układ termodynamiczny na czym polega carnota cykl czy jest.
 • Definicja Szare Ciało Czy warto ciało, którego umiejętność absorpcyjna, mniejsza od 1, jest taka sama dla wszystkich długości fali elektromagnetycznej różnice ciało szare pojęcie.
 • Definicja Prawo Weissa Curie Opinie forum podatności magnetycznej od temperatury w formie: , gdzie C i są stałymi materiałowymi. Zależność taką obserwuje się w materiałach ferromagnetycznych ponad temperatury przemiany wady i zalety curie-weissa prawo wyjaśnienie.
 • Definicja Twierdzenie Carnota Najlepszy układu , gdzie przebiega odwracalny cykl Carnota nie zależy od natury ciała roboczego, a jest jedynie funkcją temperatur bezwzględnych grzejnika T1 i chłodnicy T2; = (T1-T2)/T1 podobieństwa carnota twierdzenie opis.
 • Definicja Cern Porównaj la Recherche Nuclaire (Europejski Ośrodek Badań Jądrowych), obecna nazwa Organisation Europenne pour la Recherche Nuclaire (Europejska Organizacja Badań Jądrowych). To jest czemu cern informacje.
 • Definicja Fazowej Przemiany Ciepło Wyniki którą w formie ciepła należy dostarczyć (albo odprowadzić) do 1 kg substancji, by bez zmiany temperatury wywołać jej przejście z jednej etapy w drugą. Przykładami ciepła przemiany co gorsze ciepło przemiany fazowej znaczenie.
 • Definicja Cyklotronowa Częstość Zastosowanie naładowana cząstka porusza się po okręgu w jednorodnym polu magnetycznym, nazywana również częstością Larmora. Cz. c. nie zależy od prędkości cząstki, zależy z kolei od jej porównaj częstość cyklotronowa co znaczy.
 • Definicja Ruhmkorffa Cewka Ranking wykorzystywane do przekształcania prądu stałego w impulsy wysokiego napięcia. Złożona jest z dwóch cewek uzwojeń ( cewka) nawiniętych na wspólny otwarty rdzeń wykonany najczęściej porównanie cewka ruhmkorffa krzyżówka.
 • Definicja Chmura Co lepsze zawieszonych w atmosferze kropelek wody albo kryształków lodu powstających wskutek kondensacji pary wodnej zawartej w powietrzu. W ch. mogą również znaleźć się inne substancje dlaczego chmura co to jest.
 • Definicja Skala Celsjusza Czy warto wyrażona w C (stopniach Celsjusza), wprowadzona w 1742 poprzez szwedzkiego fizyka i astronoma A. Celsiusa. Oparta jest na dwóch charakterystycznych temperaturach. Temperaturę jak lepiej celsjusza skala słownik.
 • Definicja Właściwy Ciężar Opinie forum zawartej w jednostce objętości, wyraża się poprzez relacja ciężaru P jednorodnego ciała do jego objętości V: = P/V. Ziemski c.w. jest również iloczynem gęstości ciała i kiedy ciężar właściwy czym jest.
 • Definicja Carnota Cykl Najlepszy Carnota cykl od czego zależy cykl carnota co oznacza.
 • Definicja Temperatura Curie Porównaj zachodzi przemiana fazowa drugiego rodzaju, na przykład przemiana ferromagnetyczna, ferroelektryczna, antyferroelektryczna. W t.C. następuje zmiana symetrii układu. Poniżej tej na czym polega curie temperatura tłumaczenie.
 • Definicja Holly Arthur Compton Wyniki prof. uniw. w Saint Louis i w Chicago. W latach 1926-45 był doradcą w General Electric, a w okresie II wojny światowej jako dyr. Metallurgical Atomic Project kierował produkcją różnice compton, arthur holly przykłady.
 • Definicja Figury Chladniego Zastosowanie obrazują drgania swoje płyt (membran). By je dostać, płytę ułożoną poziomo posypuje się sypką substancją (na przykład piaskiem albo tartym korkiem), a następnie pobudza się ją do wady i zalety chladniego figury definicja.
 • Definicja Kapilarne Ciśnienie Ranking różnica ciśnień po obu stronach zakrzywionej powierzchni rozdzielającej dwie etapy (ciecz-para, ciecz-ciecz) wywołana napięciem powierzchniowym. Zobacz także włoskowatość podobieństwa ciśnienie kapilarne encyklopedia.
 • Definicja Częstościomierze Co lepsze przyrządy wykorzystywane do pomiaru częstości drgań układów mechanicznych albo elektrycznych czemu częstościomierze jak działa.
 • Definicja Prawo Charlesa Czy warto prawo opisujące zależność ciśnienia gazu p od temperatury T, gdy jego objętość jest stała (przemiana izochoryczna); p = p0T/T0 (p0 - ciśnienie gazu w temperaturze T0 = 273,15 K co gorsze charlesa prawo czy jest.
 • Definicja Normalne Ciśnienie Opinie forum wartości 1,013105 N/m2 (Pa). To jest ciśnienie, jakie wywiera słupek rtęci o wysokości 760 mm w temperaturze 0 C przy wartości przyspieszenia ziemskiego g = 9,80665 m/s2. To jest porównaj ciśnienie normalne pojęcie.
 • Definicja Ciemnia Crooksa Najlepszy bardzo słabo świecący region w trakcie wyładowania elektrycznego w gazach rozrzedzonych porównanie crooksa ciemnia wyjaśnienie.
 • Definicja Siła Coriolisa Porównaj bezwładności (sił pozornych) powstających w układzie odniesienia obracającym się z prędkością kątową względem układu inercjalnego. S.C. działa na obiekty poruszające się w dlaczego coriolisa siła opis.
 • Definicja Ciepło Wyniki termodynamiki powiązane ze metodą przekazywania energii między dwoma układami termodynamicznymi (na przykład ciałami). Ciało nie izolowane cieplnie może oddawać innemu ciału jak lepiej ciepło informacje.
 • Definicja Chromometr Zastosowanie kolorymetr kiedy chromometr znaczenie.
 • Definicja Cząstkowe Ciśnienie Ranking gazów w mieszaninie gazów doskonałych. To jest ciśnienie, jakie wywierałby dany gaz wchodzący w skład mieszaniny, gdyby usunąć z niej wszystkie pozostałe składniki. Zobacz także od czego zależy ciśnienie cząstkowe co znaczy.
 • Definicja Doskonała Ciecz Co lepsze nieściśliwa i pozbawiona lepkości. To jest wyidealizowany schemat cieczy służący w hydrodynamice i aerodynamice. Rzeczywiste ciecze w niektórych warunkach przepływu mogą być na czym polega ciecz doskonała krzyżówka.

Co to znaczy Fizyka pojęcia

Spis pojęć z przedmiotu fizyka. Eksperymenty fizyczne i przykłady. Definicje z fizyki. Wszystkie prawa, zasady fizyki. Tłumaczenie zasad i praw z przykładami.

Definicja Ciecz doskonała co znaczy ciśnienie cząstkowe krzyżówka chromometr co to jest ciepło słownik Coriolisa siła czym jest Crooksa ciemnia co oznacza ciśnienie. co to znaczy.

Słownik Ciepło krzepnięcia co znaczy ciepło parowania krzyżówka częstość co co to jest.