CYNA CZĘSTOŚĆ WŁASNA co to jest
PRZYKŁADY Cyna, Częstość Własna, Całkowite Wewnętrzne Odbicie, Clausius, Rudolf Julius Emmanuel.

Definicje fizyka C

 • Definicja Zjawisko Moutona Cottona Informacje magnetyczne anizotropia optyczna cieczy optycznie izotropowych. Pod wpływem pola magnetycznego, którego natężenie jest prostopadłe do kierunku biegu promieni, w cieczy pojawia się co to jest.
 • Definicja Pierre Curie Informacje Marii Skłodowskiej-Curie. Od 1904 prof. Sorbony. Razem z Marią Curie odkrył promieniotwórczość toru i dwa nowe pierwiastki promieniotwórcze - polon i rad. Prowadził również definicja.
 • Definicja Molowe Ciepło Informacje ciepła należy dostarczyć albo odprowadzić z jednego mola substancji, by jej temperaturę zmienić o jeden stopień (1 K): , gdzie Q jest ilością ciepła potrzebną, by temperaturę n co znaczy.
 • Definicja Równanie Clapeyrona Informacje doskonałego. Jeżeli gaz jest jednoskładnikowym gazem doskonałym, wówczas spełniona jest zależność: pV = nRT, gdzie p - ciśnienie, V - objętość, T - temperatura bezwzględna gazu, n słownik.
 • Definicja Atomowe Ciepło Informacje ciepło molowe danego pierwiastka będącego w stanie atomowym znaczenie.
 • Definicja Elektromagnetycznego Promieniowania Ciśnienie Informacje poprzez padającą na nie falę elektromagnetyczną (również światło). Ciśnienie tj. rezultatem zamiany pędu między fotonami padającymi na powierzchnię ciała a tym ciałem. C.p.e. jest czym jest.
 • Definicja Częstotliwość Informacje charakteryzująca ruch okresowy albo zjawiska okresowe, informująca, ile razy zdarzenie albo pełny cykl ruchu dokonuje się w jednostce czasu. Jeżeli mamy do czynienia z ruchem co oznacza.
 • Definicja Temperatura Curie Informacje przemiana fazowa drugiego rodzaju, na przykład przemiana ferromagnetyczna, ferroelektryczna, antyferroelektryczna. W t.C. następuje zmiana symetrii układu. Poniżej tej temperatury krzyżówka.
 • Definicja Wodór Ciężki Informacje deuter najlepszy.
 • Definicja Olbrzym Czerwony Informacje masie mniejszej niż trzy masy Słońca. Promieniowanie, które wydostaje się z gwiazdy sprawia, iż jej zewnętrzne warstwy rozszerzają się znacząco i ochładzają. Do cz.o. należą na przykłady.
 • Definicja Promieniowanie Czerenkowa Informacje spowodowane przechodzeniem poprzez nią cząstki naładowanej z prędkością większą niż szybkość fazowa rozchodzenia się fal elektromagnetycznych (na przykład światła) w danym ośrodku encyklopedia.
 • Definicja Leptony Ciężkie Informacje cząstki jak działa.
 • Definicja Konstantin Ciołkowski Informacje syn polskiego zesłańca. Jest uważany za twórcę podstaw astronautyki. W 1897 zbudował pierwszy w Rosji tunel aerodynamiczny i opracował metodę prowadzenia w nim badań. W 1903 czy jest.
 • Definicja Kołowa Częstość Informacje nazywana również c z ę s t o- ś c i ą k ą t o w ą albo p u l s a c j ą. Gdy ruch obrotowy jest jednostajny, wówczas , gdzie jest częstotliwością, a T okresem pojęcie.
 • Definicja Beta Cząstka Informacje elektron (-) albo pozyton (+) emitowane w trakcie przemiany jądrowej zwanej przemianą albo rozpadem wyjaśnienie.
 • Definicja Cynober Informacje minerał (HgS) występujący w formie krystalicznej. Wykazuje sporą aktywność optyczną, jest półprzewodnikiem i ma własności piezoelektryczne. Jest głównym źródłem otrzymywania rtęci opis.
 • Definicja Cal Informacje kaloria, pozaukładowa jednostka ciepła informacje.
 • Definicja Światła Ciśnienie Informacje ciśnienie promieniowania elektromagnetycznego co to jest.
 • Definicja Sztywne Doskonale Ciało Informacje figura sztywna definicja.
 • Definicja Clausius Informacje entropii: 1 Cls = 1 J/K (Uwaga! ta sama nazwa stosowana bywa także w razie jednostki pozaukładowej: 1 Cls = 1 cal/deg, gdzie cal znaczy kalorię, a deg jest dawnym oznaczeniem co znaczy.
 • Definicja Normalne Ciśnienie Informacje N/m2 (Pa). To jest ciśnienie, jakie wywiera słupek rtęci o wysokości 760 mm w temperaturze 0 C przy wartości przyspieszenia ziemskiego g = 9,80665 m/s2. To jest w przybliżeniu słownik.
 • Definicja Henry Cavendish Informacje członkiem Royal Society. Pracował w swoim prywatnym laboratorium. Przewarzająca część wyników jego badań opublikowano dopiero po jego śmierci. Był utalentowanym eksperymentatorem znaczenie.
 • Definicja Parcjalne Ciśnienie Informacje ciśnienie cząstkowe czym jest.
 • Definicja Cień Informacje region, do którego nie docierają promienie wysyłane bezpośrednio ze źródła światła z racji na przeszkodę znajdującą się na ich drodze co oznacza.
 • Definicja Kwantowa Ciecz Informacje stanie ciekłym w temperaturach bardzo bliskich temperatury zera bezwzględnego. W tak niskich temperaturach ujawniają się własności kwantowe cieczy. Odpowiednikiem c.k. jest ciekły krzyżówka.
 • Definicja Zaniku Połowicznego Czas Informacje moment połowicznego rozpadu najlepszy.
 • Definicja Krzepnięcia Ciepło Informacje odprowadzić w formie ciepła z 1 kg substancji będącej w stanie ciekłym, by bez zmiany temperatury ( krzepnięcie) przeprowadzić ją w stan stały. Jednostką c.k. jest 1 J/kg. C.k przykłady.
 • Definicja Cer Informacje ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 58 i masie atomowej 140,12. W stanie naturalnym złożona jest z czterech trwałych izotopów. C. jest miękkim metalem encyklopedia.
 • Definicja Życia Czas Informacje nietrwałych układów, na przykład nietrwałych izotopów, cząstek elementarnych albo nadmiarowych nośników prądu. Cz.ż. wiąże się z okresem połowicznego rozpadu T prostą relacją jak działa.
 • Definicja Stałe Ciało Informacje skupienia. Charakteryzuje go stabilność kształtów. Atomy c.s. są tak silnie ze sobą powiązane, iż praktycznie nie przemieszczają się względem siebie, a jedynie wykonują niewielkie czy jest.
 • Definicja Twierdzenie Carnota Informacje gdzie przebiega odwracalny cykl Carnota nie zależy od natury ciała roboczego, a jest jedynie funkcją temperatur bezwzględnych grzejnika T1 i chłodnicy T2; = (T1-T2)/T1 pojęcie.
 • Definicja C Informacje kulomb, jednostka ładunku elektrycznego wyjaśnienie.
 • Definicja Hydrostatyczne Ciśnienie Informacje różnica ciśnienia p występująca na różnych poziomach nieruchomego jednorodnego płynu o gęstości : , gdzie g - przyspieszenie ziemskie, h - różnica głębokości opis.
 • Definicja Parowania Ciepło Informacje liczba energii, którą w formie ciepła należy dostarczyć substancji, by jej 1 kg przeprowadzić ze stanu ciekłego w stan gazowy. Jednostką c.p. jest 1J/kg informacje.
 • Definicja Cząsteczkowy Ciężar Informacje ciężar odpowiadający masie cząsteczkowej co to jest.
 • Definicja Cez Informacje układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 55 i masie atomowej 132,905. Zaliczany jest do tak zwany metali alkalicznych. Jest miękki i lekki, bo jego gęstość wynosi 1,87 definicja.
 • Definicja Atomowy Ciężar Informacje ciężar odpowiadający masie atomowej co znaczy.
 • Definicja Cyklotron Informacje akceleratory cykliczne słownik.
 • Definicja Akustyczne Ciśnienie Informacje ciśnienia ośrodka, gdzie rozchodzi się fala dźwiękowa, od jego wartości średniej. Fala dźwiękowa w gazie albo cieczy rozchodzi się dzięki lokalnym zaburzeniom gęstości ośrodka znaczenie.
 • Definicja Amorficzne Ciało Informacje odmiennie ciało bezpostaciowe. Zobacz także bezpostaciowy stan czym jest.
 • Definicja Osmotyczne Ciśnienie Informacje różnicy poziomów cieczy po obu stronach przegrody półprzepuszczalnej, oddzielającej roztwór i rozpuszczalnik albo dwa roztwory o różnych ciśnieniach. Zobacz także osmoza co oznacza.
 • Definicja Cząsteczka Informacje substancji zachowująca jej własności chemiczne i istniejąca trwale w ustalonych warunkach. Cz. jest najmniejszą porcją związku albo pierwiastka biorącą udział w reakcjach krzyżówka.
 • Definicja Chlor Informacje ekipy układu okresowego pierwiastków; liczba atomowa 17, masa atomowa 35,453. Złożona jest z dwóch izotopów: 35Cl (75,53%) i 37Cl (24,47%). W warunkach normalnych jest gazem o najlepszy.
 • Definicja Barwne Centra Informacje powodujące pochłanianie światła o ustalonych częstotliwościach, co w rezultacie prowadzi do zabarwienia kryształu. C.b. najprościej jest wytworzyć w kryształach jonowych, takich przykłady.
 • Definicja Zredukowane Ciepło Informacje wymienianego poprzez ciało w procesie izotermicznym do temperatury (bezwzględnej) tego procesu (Q/T). Rozmiar przydatna w opisie niektórych mechanizmów termodynamicznych; na encyklopedia.
 • Definicja Właściwe Ciepło Informacje dostarczyć ciału albo substancji o masie 1 kg, by wywołać przyrost jego temperatury o 1 K. Jeżeli substancja o masie m wymieniając z otoczeniem ciepło Q wymienia własną jak działa.
 • Definicja Rozpuszczania Ciepło Informacje się albo jest pochłaniana w trakcie rozpuszczania jednego mola danej substancji. C.r. zależy zarówno od substancji rozpuszczanej, jak i od rodzaju i ilości rozpuszczalnika czy jest.
 • Definicja Larmora Częstość Informacje częstość cyklotronowa pojęcie.
 • Definicja Coulomb, Charles Augustin de Informacje oficerem wojsk inżynieryjnych. Od 1772 poświęcił się kompletnie pracom badawczym dotyczącym elektryczności i magnetyzmu. Sformułował fundamentalne prawo elektrostatyki (prawo wyjaśnienie.
 • Definicja Krytyczne Ciśnienie Informacje krytyczny stan opis.
 • Definicja Chromometria Informacje kolorymetria informacje.
 • Definicja Słyszalne Częstotliwości Informacje częstotliwości fal dźwiękowych wywołujących u człowieka wrażenie dźwięku; przyjmuje się zazwyczaj, iż to są częstotliwości od 16 Hz do 20 kHz co to jest.
 • Definicja Doskonała Ciecz Informacje i pozbawiona lepkości. To jest wyidealizowany schemat cieczy służący w hydrodynamice i aerodynamice. Rzeczywiste ciecze w niektórych warunkach przepływu mogą być traktowane jako definicja.
 • Definicja Stała Curie Informacje Curie prawo co znaczy.
 • Definicja Cewka Informacje izolowany, zwinięty w szereg zwojów. Zwoje te nawija się zazwyczaj na rdzeń, który w zależności od przeznaczenia cewki może być wykonany z materiału elektroizolacyjnego albo z słownik.
 • Definicja Cern Informacje Recherche Nuclaire (Europejski Ośrodek Badań Jądrowych), obecna nazwa Organisation Europenne pour la Recherche Nuclaire (Europejska Organizacja Badań Jądrowych). To jest znaczenie.
 • Definicja Chemisorpcja Informacje pochłanianie gazów, par i substancji rozpuszczonych w cieczach albo w ciałach stałych, któremu towarzyszy tworzenie związków chemicznych ( adsorpcja czym jest.
 • Definicja Ruhmkorffa Cewka Informacje przekształcania prądu stałego w impulsy wysokiego napięcia. Złożona jest z dwóch cewek uzwojeń ( cewka) nawiniętych na wspólny otwarty rdzeń wykonany najczęściej z żelaza co oznacza.
 • Definicja Sublimacji Ciepło Informacje dostarczyć w formie ciepła, by 1 kg ciała stałego przeprowadzić w procesie sublimacji w stan gazowy (jednostka - 1 J/kg). C.s. jest utajonym ciepłem przemiany fazowej pierwszego krzyżówka.
 • Definicja Chromometr Informacje kolorymetr najlepszy.
 • Definicja Dynamiczne Ciśnienie Informacje Bernoulliego równanie przykłady.
 • Definicja Siła Coriolisa Informacje pozornych) powstających w układzie odniesienia obracającym się z prędkością kątową względem układu inercjalnego. S.C. działa na obiekty poruszające się w nieinercjalnym encyklopedia.
 • Definicja Cykl Carnota Informacje układzie termodynamicznym złożony z dwóch przemian izotermicznych i dwóch adiabatycznych ( przemiany gazowe). Po wykonaniu całego cyklu układ termodynamiczny powraca do stanu jak działa.
 • Definicja Aleksiejewicz Paweł Czerenkow Informacje Instytucie Fizyki im. Lebiediewa w Moskwie. Odkrył promieniowanie emitowane poprzez cząstki poruszające się z prędkościami większymi od prędkości światła w danym ośrodku czy jest.
 • Definicja Ciąg Informacje rakietę albo pocisk rakietowy. Siła potrzebna do utrzymania statku w poziomym locie z określoną prędkością nazywana jest c. n i e z b ę d n y m. Max. siła ciągu osiągalna w pojęcie.
 • Definicja Nośna Częstotliwość Informacje fali nośnej. Sygnały, na przykład dźwięk, przesyłane są na odległość za pośrednictwem fali elektromagnetycznej o wysokiej częstości, której amplituda albo częstość jest wyjaśnienie.
 • Definicja Pomiarowe Przyrządy Cyfrowe Informacje zmieniająca się w sposób ciągły rozmiar fizyczna przetwarzana jest na szereg dyskretnych wartości, które mogą być przedstawione w formie kodu cyfrowego albo opracowywane opis.
 • Definicja Carnota Cykl Informacje Carnota cykl informacje.
 • Definicja Jest W C Informacje ciała i wyraża się w jednostkach J/(kgK). Wartość c.w. zależy istotnie od warunków, gdzie ono jest mierzone. Dlatego w razie gazów rozróżnia się c.w. mierzone przy stałym co to jest.
 • Definicja Spiętrzenia Ciśnienie Informacje ciśnienie całkowite. Zobacz także Bernoulliego równanie definicja.
 • Definicja Przechłodzona Ciecz Informacje temperatury niższej od temperatury krzepnięcia pod danym ciśnieniem. Stan przechłodzenia jest stanem metastabilnym. Czynnik zewnętrzny, na przykład kawałek ciała stałego co znaczy.
 • Definicja Cd Informacje kandela, jedna z podstawowych jednostek układu SI będąca jednostką światłości słownik.
 • Definicja Szare Ciało Informacje ciało, którego umiejętność absorpcyjna, mniejsza od 1, jest taka sama dla wszystkich długości fali elektromagnetycznej znaczenie.
 • Definicja Utajone Ciepło Informacje ciepło przemiany fazowej czym jest.
 • Definicja Prawo Weissa Curie Informacje magnetycznej od temperatury w formie: , gdzie C i są stałymi materiałowymi. Zależność taką obserwuje się w materiałach ferromagnetycznych ponad temperatury przemiany fazowej co oznacza.
 • Definicja Alfa Cząstka Informacje cząstka emitowana wskutek przemiany jądrowej, zwanej przemianą albo rozpadem , składająca się z 2 protonów i 2 neutronów; jest ona tożsama z jądrem atomu helu krzyżówka.
 • Definicja Ciężar Informacje wypadkową siły przyciągania ziemskiego i siły odśrodkowej wywołanej ruchem obrotowym Ziemi; wyrażamy go regularnie poprzez przyspieszenie ziemskie: P = mg, gdzie m - masa, g najlepszy.
 • Definicja Prawo Charlesa Informacje prawo opisujące zależność ciśnienia gazu p od temperatury T, gdy jego objętość jest stała (przemiana izochoryczna); p = p0T/T0 (p0 - ciśnienie gazu w temperaturze T0 = 273,15 K przykłady.
 • Definicja Chrom Informacje ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 24 i masie atomowej 51,996. Naturalny Cr złożona jest z czterech izotopów o liczbach masowych: 50 (4,31%), 52 (83,76%), 53 encyklopedia.
 • Definicja Ceramika Informacje wypalanie i spiekanie uformowanych kształtek przygotowanych z odpowiednich substancji. Dla celów radiotechniki i elektrotechniki przygotowuje się ceramiki o pożądanych jak działa.
 • Definicja Prawo Curie Informacje podatności magnetycznej niektórych ciał paramagnetycznych wyrażająca się wzorem: = C/T, gdzie T - temperatura bezwzględna, a C jest stałą materiałową nazywaną stałą Curie czy jest.
 • Definicja James Sir Chadwick Informacje w Liverpoolu, Manchesterze i Cambridge. Razem z E. Rutherfordem przeprowadził po raz pierwszy, w 1919, sztuczną reakcję jądrową. W 1932 odkrył neutron, za co w 1935 dostał Nagrodę pojęcie.
 • Definicja Cefeidy Informacje jeden z rodzajów gwiazd zmiennych. Zmiany ich jasności są rezultatem pulsacji wyjaśnienie.
 • Definicja Równanie Clausiusa Clapeyrona Informacje między zmianą ciśnienia i spowodowaną poprzez nią zmianą temperatury przemiany fazowej pierwszego rodzaju (na przykład wrzenie, krzepnięcie). Zmiana ciśnienia o p skutkuje opis.
 • Definicja Cynk Informacje ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 30 i masie atomowej 65,37. W stanie naturalnym złożona jest z pięciu izotopów trwałych. Jest srebrzystym metalem dobrze informacje.
 • Definicja Nasyconej Pary Ciśnienie Informacje ciśnienie pary będącej w równowadze z cieczą w danej temperaturze co to jest.
 • Definicja Holly Arthur Compton Informacje w Saint Louis i w Chicago. W latach 1926-45 był doradcą w General Electric, a w okresie II wojny światowej jako dyr. Metallurgical Atomic Project kierował produkcją plutonu definicja.
 • Definicja Relaksacji Czas Informacje prędkość powrotu układu do stanu równowagi. Mechanizm powrotu tytułujemy relaksacyjnym, jeżeli jego prędkość jest proporcjonalna do odległości od stanu równowagi. Jeśli stan co znaczy.
 • Definicja Zawieszenie Cardana Informacje wokół dowolnej osi przechodzącej poprzez pkt. centralny uchwytu. Na zawieszeniach tego typu mocowane są żyroskopy albo inne urządzenia, którym chcemy zapewnić swobodę ruchu słownik.
 • Definicja Zjawisko Comptona Informacje promieniowania elektromagnetycznego, rentgenowskiego albo promieniowania na swobodnych albo słabo związanych elektronach. Foton zderzając się z elektronem przekazuje mu część znaczenie.
 • Definicja Obscura Camera Informacje niewielkim otworem w przedniej ściance. Wewnątrz tej skrzynki, na jej tylnej ściance, powstają odwrócone obrazy elementów znajdujących się przed skrzynką. Jeżeli tylną ściankę czym jest.
 • Definicja Ciecz Informacje jednym z trzech podstawowych stanów skupienia materii. Cząstki są powiązane ze sobą, lecz nie na tyle silnie, by nie mogły zamieniać swoich wzajemnych położeń. Jeżeli C. znajduje co oznacza.
 • Definicja Częstość Informacje częstotliwość krzyżówka.
 • Definicja Chłodnica Informacje ciało, któremu w zamkniętym prostym cyklu termodynamicznym substancja robocza przekazuje ciepło. Zobacz także Carnota cykl najlepszy.
 • Definicja Obwody Całkujące Informacje obwody elektryczne, które na wyjściu dają sygnał proporcjonalny do całki względem czasu z sygnału wejściowego. Najprostszym odpowiednikiem jest obwód, na którego wejściu znajduje przykłady.
 • Definicja Czas Informacje wykorzystywana do chronologicznego uszeregowania zdarzeń. W fizyce klasycznej (newtonowskiej) rozmiar ta jest absolutna, to oznacza niezależna od przestrzeni i żadnych innych encyklopedia.
 • Definicja Prawo Coulomba Informacje elektrostatyki opisujące siłę oddziaływania dwóch ładunków punktowych. Wedle tym prawem siła, z jaką przyciągają się bądź odpychają dwa ładunki elektryczne Q1 i Q2 oddalone od jak działa.
 • Definicja Spalania Ciepło Informacje procesie całkowitego spalania w warunkach normalnych 1 kg substancji zakładając, iż powstający wskutek tego procesu dwutlenek węgla występuje w formie gazowej, z kolei woda w czy jest.
 • Definicja N Leon Cooper Informacje prof. Brown University w Providence w stanie Rhode Island. Jest autorem prac z dziedziny fizyki ciała stałego i współtwórcą teorii nadprzewodnictwa (teoria BCS) za co w 1972 razem pojęcie.
 • Definicja Czasoprzestrzeń Informacje sensie matematycznym), której trzy wymiary stanowią współrzędne zwykłej trójwymiarowej przestrzeni, z kolei czwartym wymiarem jest czas. Pkt. w cz. informuje o miejscu i czasie wyjaśnienie.
 • Definicja Skala Celsjusza Informacje C (stopniach Celsjusza), wprowadzona w 1742 poprzez szwedzkiego fizyka i astronoma A. Celsiusa. Oparta jest na dwóch charakterystycznych temperaturach. Temperaturę zamarzania opis.
 • Definicja Fizyka Cząsteczkowa Informacje teoretycznie i eksperymentalnie makroskopowe własności ciał (takich na przykład jak ciecze, gazy, ciała stałe) biorąc za pkt. wyjścia ich budowę cząsteczkową informacje.
 • Definicja Cockroft, Sir John Douglas Informacje w Cambridge, od 1956 dyr. Brytyjskiego Instytutu Badań Jądrowych w Harwell. Jest autorem licznych prac z dziedziny fizyki jądrowej. Razem z E.T.S. Waltonem skonstruowali co to jest.
 • Definicja Fazowej Przemiany Ciepło Informacje formie ciepła należy dostarczyć (albo odprowadzić) do 1 kg substancji, by bez zmiany temperatury wywołać jej przejście z jednej etapy w drugą. Przykładami ciepła przemiany fazowej definicja.
 • Definicja Kryształy Ciekłe Informacje kryształy ciekłe co znaczy.
 • Definicja Atmosferyczne Ciśnienie Informacje ciśnienie panujące w atmosferze ziemskiej. Zobacz także ciśnienie normalne słownik.
 • Definicja Figury Chladniego Informacje drgania swoje płyt (membran). By je dostać, płytę ułożoną poziomo posypuje się sypką substancją (na przykład piaskiem albo tartym korkiem), a następnie pobudza się ją do drgań znaczenie.
 • Definicja Cząstkowe Ciśnienie Informacje mieszaninie gazów doskonałych. To jest ciśnienie, jakie wywierałby dany gaz wchodzący w skład mieszaniny, gdyby usunąć z niej wszystkie pozostałe składniki. Zobacz także Daltona czym jest.
 • Definicja Skraplania Ciepło Informacje liczba ciepła, jaka wydziela się w trakcie przechodzenia, bez zmiany temperatury, 1 kg substancji ze stanu gazowego do ciekłego co oznacza.
 • Definicja Wzór Mossottiego Clausiusa Informacje przenikalności elektrycznej niepolarnego dielektryka od polaryzowalności molekuł atomów albo jonów, z których jest on zbudowany: , gdzie N jest liczbą molekuł w jednostce krzyżówka.
 • Definicja Chmura Informacje w atmosferze kropelek wody albo kryształków lodu powstających wskutek kondensacji pary wodnej zawartej w powietrzu. W ch. mogą również znaleźć się inne substancje pochodzenia najlepszy.
 • Definicja Helmholtza Cewki Informacje toroidalne umieszczone na wspólnej osi i oddalone od siebie na odległość równą ich promieniowi. Elektrycznie obie cewki połączone są szeregowo. Służą do wytwarzania jednorodnego przykłady.
 • Definicja Elementarne Cząstki Informacje fizyczne uważane za twory proste będące podstawą budowy wszystkich obiektów materialnych. Zalicza się do nich aktualnie wszystkie znane obiekty mikroświata prócz jąder atomowych o encyklopedia.
 • Definicja Ciemnia Crooksa Informacje bardzo słabo świecący region w trakcie wyładowania elektrycznego w gazach rozrzedzonych jak działa.
 • Definicja Kapilarne Ciśnienie Informacje różnica ciśnień po obu stronach zakrzywionej powierzchni rozdzielającej dwie etapy (ciecz-para, ciecz-ciecz) wywołana napięciem powierzchniowym. Zobacz także włoskowatość czy jest.
 • Definicja Dziura Czarna Informacje którego do pozostałej części Wszechświata nie może przedostać się żadna wiadomość przenoszona poprzez fale elektromagnetyczne albo inne powolniejsze sygnały. Powierzchnia pojęcie.
 • Definicja Cyklotronowa Częstość Informacje cząstka porusza się po okręgu w jednorodnym polu magnetycznym, nazywana również częstością Larmora. Cz. c. nie zależy od prędkości cząstki, zależy z kolei od jej ładunku q, masy m wyjaśnienie.
 • Definicja C Informacje służące zazwyczaj w fizyce oznaczenie prędkości światła opis.
 • Definicja Topnienia Ciepło Informacje dostarczyć masie 1 kg substancji, by w temperaturze zwanej temperaturą topnienia przeprowadzić ją ze stanu stałego w stan ciekły. C.t. jest ciepłem przemiany fazowej, jaką jest informacje.
 • Definicja Cgs Informacje układ jednostek miar, którego jednostkami podstawowymi są centymetr, gram i sekunda; kiedyś bardzo rozpowszechniony, aktualnie wyparty poprzez obowiązujący układ SI co to jest.
 • Definicja Właściwy Ciężar Informacje jednostce objętości, wyraża się poprzez relacja ciężaru P jednorodnego ciała do jego objętości V: = P/V. Ziemski c.w. jest również iloczynem gęstości ciała i przyspieszenia definicja.
 • Definicja Woda Ciężka Informacje woda ciężka co znaczy.
 • Definicja Ciepło Informacje powiązane ze metodą przekazywania energii między dwoma układami termodynamicznymi (na przykład ciałami). Ciało nie izolowane cieplnie może oddawać innemu ciału (zwłaszcza słownik.
 • Definicja Cyklon Informacje atmosferze (niż), gdzie występują charakterystyczne cyklonalne ruchy mas powietrza. Izobary (linie łączące miejsca o tym samym ciśnieniu) w cyklonie są liniami zamkniętymi o znaczenie.
 • Definicja Rezonansowa Częstotliwość Informacje częstotliwość czynnika działającego na układ, przy której następuje zdarzenie rezonansu czym jest.
 • Definicja Przegrzana Ciecz Informacje temperatury wyższej od jej temperatury wrzenia (pod danym ciśnieniem). Taki stan cieczy jest stanem metatrwałym. Zaburzenia zewnętrzne, jak zanieczyszczenia albo wstrząsy co oznacza.
 • Definicja Ciśnienie Informacje charakteryzująca stan płynu związany z siłami działającymi na dowolną powierzchnię w jego wnętrzu i na ściany naczynia, gdzie płyn się znajduje. To jest rozmiar skalarna krzyżówka.
 • Definicja Częstościomierze Informacje przyrządy wykorzystywane do pomiaru częstości drgań układów mechanicznych albo elektrycznych najlepszy.
 • Definicja Czarne Doskonale Ciało Informacje pochłaniające padające na nie promieniowanie elektromagnetyczne, niezależnie od jego długości. Znaczy to, iż współczynnik pochłaniania fal elektromagnetycznych ( absorpcyjna przykłady.
 • Definicja Owen Chamberlin Informacje prof. uniw. w Berkeley (Kalifornia). W okresie wojny brał udział w pracach nad konstrukcją bomby atomowej. Badał rozpady promieniotwórcze, dyfrakcję neutronów w cieczach i encyklopedia.
 • Definicja Cent Informacje jednostka interwału częstotliwości równa 1/1200 części oktawy. Wysokość dwóch dźwięków jest różna o jeden cent, jeśli ich częstotliwości f1 i f2 spełniają zależność jak działa.
 • Definicja W James Cronin Informacje w Princeton i w Chicago. Autor prac z dziedziny cząstek elementarnych. W 1980 nagrodzony Nagrodą Nobla razem z V.L. Fitchem za wykrycie naruszenia jednej z zasad symetrii w czy jest.
 • Definicja Harmoniczna Częstotliwość Informacje częstotliwość będąca całkowitą wielokrotnością częstotliwości podstawowej. Zobacz także badanie harmoniczna, barwa dźwięku pojęcie.
 • Definicja Elektryczny Czwórnik Informacje dyskutowania cech dowolnego obwodu elektrycznego. Obwód reprezentowany jest poprzez układ o dwóch zaciskach wejściowych i dwóch wyjściowych. Cz. jest bierny (pasywny), jeżeli nie wyjaśnienie.
 • Definicja Clausius, Rudolf Julius Emmanuel Informacje politechniki w Zurychu i uniw. w Wrzburgu i Bonn. Jest autorem prac poświęconych termodynamice, kinetycznej teorii gazów, a również teorii elektryczności i magnetyzmu. Przyczynił opis.
 • Definicja Odbicie Wewnętrzne Całkowite Informacje granicy dwóch ośrodków o różnych wartościach współczynnika załamania. Zdarzenie takie zachodzi, gdy światło biegnie z ośrodka o większym współczynniku załamania (optycznie informacje.
 • Definicja Własna Częstość Informacje częstość drgań, jakie wykonuje swobodny układ mechaniczny albo elektryczny co to jest.
 • Definicja Cyna Informacje ekipy układu okresowego o liczbie atomowej 50 i masie atomowej 118,69. W stanie naturalnym złożona jest aż z dziewięciu izotopów, a sztucznie otrzymano powyżej dziesięć izotopów definicja.

Co to znaczy Fizyka pojęcia

Spis pojęć z przedmiotu fizyka. Eksperymenty fizyczne i przykłady. Definicje z fizyki. Wszystkie prawa, zasady fizyki. Tłumaczenie zasad i praw z przykładami.

Definicja PRZYKŁADY Cyna, Częstość Własna, Całkowite Wewnętrzne Odbicie, Clausius, Rudolf Julius Emmanuel, Czwórnik Elektryczny, Częstotliwość Harmoniczna, Cronin, James W., Cent co to znaczy.

Słownik Definicja Cyna, Częstość Własna, Całkowite Wewnętrzne Odbicie co to jest.