CHLOR CLAPEYRONA CLAUSIUSA co to jest
Chlor, Clapeyrona-Clausiusa Równanie, Ciepło Przemiany Fazowej, Curie, Pierre, Cottona-Moutona.

Definicje fizyka C

 • Definicja Skraplania Ciepło Informacje liczba ciepła, jaka wydziela się w trakcie przechodzenia, bez zmiany temperatury, 1 kg substancji ze stanu gazowego do ciekłego co to jest.
 • Definicja Cynk Informacje ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 30 i masie atomowej 65,37. W stanie naturalnym złożona jest z pięciu izotopów trwałych. Jest srebrzystym metalem dobrze definicja.
 • Definicja Ceramika Informacje wypalanie i spiekanie uformowanych kształtek przygotowanych z odpowiednich substancji. Dla celów radiotechniki i elektrotechniki przygotowuje się ceramiki o pożądanych co znaczy.
 • Definicja Holly Arthur Compton Informacje w Saint Louis i w Chicago. W latach 1926-45 był doradcą w General Electric, a w okresie II wojny światowej jako dyr. Metallurgical Atomic Project kierował produkcją plutonu słownik.
 • Definicja Relaksacji Czas Informacje prędkość powrotu układu do stanu równowagi. Mechanizm powrotu tytułujemy relaksacyjnym, jeżeli jego prędkość jest proporcjonalna do odległości od stanu równowagi. Jeśli stan znaczenie.
 • Definicja Kryształy Ciekłe Informacje kryształy ciekłe czym jest.
 • Definicja Dynamiczne Ciśnienie Informacje Bernoulliego równanie co to jest.
 • Definicja Temperatura Curie Informacje przemiana fazowa drugiego rodzaju, na przykład przemiana ferromagnetyczna, ferroelektryczna, antyferroelektryczna. W t.C. następuje zmiana symetrii układu. Poniżej tej temperatury definicja.
 • Definicja Cd Informacje kandela, jedna z podstawowych jednostek układu SI będąca jednostką światłości co znaczy.
 • Definicja Światła Ciśnienie Informacje ciśnienie promieniowania elektromagnetycznego słownik.
 • Definicja Częstość Informacje częstotliwość znaczenie.
 • Definicja Stała Curie Informacje Curie prawo czym jest.
 • Definicja Chromometria Informacje kolorymetria co to jest.
 • Definicja Cząsteczkowy Ciężar Informacje ciężar odpowiadający masie cząsteczkowej definicja.
 • Definicja Krytyczne Ciśnienie Informacje krytyczny stan co znaczy.
 • Definicja Woda Ciężka Informacje woda ciężka słownik.
 • Definicja Wodór Ciężki Informacje deuter znaczenie.
 • Definicja Nasyconej Pary Ciśnienie Informacje ciśnienie pary będącej w równowadze z cieczą w danej temperaturze czym jest.
 • Definicja Cyklotron Informacje akceleratory cykliczne co to jest.
 • Definicja Zaniku Połowicznego Czas Informacje moment połowicznego rozpadu definicja.
 • Definicja Rezonansowa Częstotliwość Informacje częstotliwość czynnika działającego na układ, przy której następuje zdarzenie rezonansu co znaczy.
 • Definicja Życia Czas Informacje nietrwałych układów, na przykład nietrwałych izotopów, cząstek elementarnych albo nadmiarowych nośników prądu. Cz.ż. wiąże się z okresem połowicznego rozpadu T prostą relacją słownik.
 • Definicja Cykl Carnota Informacje układzie termodynamicznym złożony z dwóch przemian izotermicznych i dwóch adiabatycznych ( przemiany gazowe). Po wykonaniu całego cyklu układ termodynamiczny powraca do stanu znaczenie.
 • Definicja Właściwe Ciepło Informacje dostarczyć ciału albo substancji o masie 1 kg, by wywołać przyrost jego temperatury o 1 K. Jeżeli substancja o masie m wymieniając z otoczeniem ciepło Q wymienia własną czym jest.
 • Definicja Olbrzym Czerwony Informacje masie mniejszej niż trzy masy Słońca. Promieniowanie, które wydostaje się z gwiazdy sprawia, iż jej zewnętrzne warstwy rozszerzają się znacząco i ochładzają. Do cz.o. należą na co to jest.
 • Definicja Prawo Coulomba Informacje elektrostatyki opisujące siłę oddziaływania dwóch ładunków punktowych. Wedle tym prawem siła, z jaką przyciągają się bądź odpychają dwa ładunki elektryczne Q1 i Q2 oddalone od definicja.
 • Definicja Jest W C Informacje ciała i wyraża się w jednostkach J/(kgK). Wartość c.w. zależy istotnie od warunków, gdzie ono jest mierzone. Dlatego w razie gazów rozróżnia się c.w. mierzone przy stałym co znaczy.
 • Definicja Cern Informacje Recherche Nuclaire (Europejski Ośrodek Badań Jądrowych), obecna nazwa Organisation Europenne pour la Recherche Nuclaire (Europejska Organizacja Badań Jądrowych). To jest słownik.
 • Definicja Ruhmkorffa Cewka Informacje przekształcania prądu stałego w impulsy wysokiego napięcia. Złożona jest z dwóch cewek uzwojeń ( cewka) nawiniętych na wspólny otwarty rdzeń wykonany najczęściej z żelaza znaczenie.
 • Definicja Dziura Czarna Informacje którego do pozostałej części Wszechświata nie może przedostać się żadna wiadomość przenoszona poprzez fale elektromagnetyczne albo inne powolniejsze sygnały. Powierzchnia czym jest.
 • Definicja Cyklon Informacje atmosferze (niż), gdzie występują charakterystyczne cyklonalne ruchy mas powietrza. Izobary (linie łączące miejsca o tym samym ciśnieniu) w cyklonie są liniami zamkniętymi o co to jest.
 • Definicja Elementarne Cząstki Informacje fizyczne uważane za twory proste będące podstawą budowy wszystkich obiektów materialnych. Zalicza się do nich aktualnie wszystkie znane obiekty mikroświata prócz jąder atomowych o definicja.
 • Definicja Clausius, Rudolf Julius Emmanuel Informacje politechniki w Zurychu i uniw. w Wrzburgu i Bonn. Jest autorem prac poświęconych termodynamice, kinetycznej teorii gazów, a również teorii elektryczności i magnetyzmu. Przyczynił co znaczy.
 • Definicja Siła Coriolisa Informacje pozornych) powstających w układzie odniesienia obracającym się z prędkością kątową względem układu inercjalnego. S.C. działa na obiekty poruszające się w nieinercjalnym słownik.
 • Definicja Przechłodzona Ciecz Informacje temperatury niższej od temperatury krzepnięcia pod danym ciśnieniem. Stan przechłodzenia jest stanem metastabilnym. Czynnik zewnętrzny, na przykład kawałek ciała stałego znaczenie.
 • Definicja Elektromagnetycznego Promieniowania Ciśnienie Informacje poprzez padającą na nie falę elektromagnetyczną (również światło). Ciśnienie tj. rezultatem zamiany pędu między fotonami padającymi na powierzchnię ciała a tym ciałem. C.p.e. jest czym jest.
 • Definicja Ciepło Informacje powiązane ze metodą przekazywania energii między dwoma układami termodynamicznymi (na przykład ciałami). Ciało nie izolowane cieplnie może oddawać innemu ciału (zwłaszcza co to jest.
 • Definicja Konstantin Ciołkowski Informacje syn polskiego zesłańca. Jest uważany za twórcę podstaw astronautyki. W 1897 zbudował pierwszy w Rosji tunel aerodynamiczny i opracował metodę prowadzenia w nim badań. W 1903 definicja.
 • Definicja Utajone Ciepło Informacje ciepło przemiany fazowej co znaczy.
 • Definicja Zjawisko Comptona Informacje promieniowania elektromagnetycznego, rentgenowskiego albo promieniowania na swobodnych albo słabo związanych elektronach. Foton zderzając się z elektronem przekazuje mu część słownik.
 • Definicja Prawo Weissa Curie Informacje magnetycznej od temperatury w formie: , gdzie C i są stałymi materiałowymi. Zależność taką obserwuje się w materiałach ferromagnetycznych ponad temperatury przemiany fazowej znaczenie.
 • Definicja Odbicie Wewnętrzne Całkowite Informacje granicy dwóch ośrodków o różnych wartościach współczynnika załamania. Zdarzenie takie zachodzi, gdy światło biegnie z ośrodka o większym współczynniku załamania (optycznie czym jest.
 • Definicja Ciemnia Crooksa Informacje bardzo słabo świecący region w trakcie wyładowania elektrycznego w gazach rozrzedzonych co to jest.
 • Definicja Ciężar Informacje wypadkową siły przyciągania ziemskiego i siły odśrodkowej wywołanej ruchem obrotowym Ziemi; wyrażamy go regularnie poprzez przyspieszenie ziemskie: P = mg, gdzie m - masa, g definicja.
 • Definicja Amorficzne Ciało Informacje odmiennie ciało bezpostaciowe. Zobacz także bezpostaciowy stan co znaczy.
 • Definicja Skala Celsjusza Informacje C (stopniach Celsjusza), wprowadzona w 1742 poprzez szwedzkiego fizyka i astronoma A. Celsiusa. Oparta jest na dwóch charakterystycznych temperaturach. Temperaturę zamarzania słownik.
 • Definicja Krzepnięcia Ciepło Informacje odprowadzić w formie ciepła z 1 kg substancji będącej w stanie ciekłym, by bez zmiany temperatury ( krzepnięcie) przeprowadzić ją w stan stały. Jednostką c.k. jest 1 J/kg. C.k znaczenie.
 • Definicja Parcjalne Ciśnienie Informacje ciśnienie cząstkowe czym jest.
 • Definicja Cewka Informacje izolowany, zwinięty w szereg zwojów. Zwoje te nawija się zazwyczaj na rdzeń, który w zależności od przeznaczenia cewki może być wykonany z materiału elektroizolacyjnego albo z co to jest.
 • Definicja Czarne Doskonale Ciało Informacje pochłaniające padające na nie promieniowanie elektromagnetyczne, niezależnie od jego długości. Znaczy to, iż współczynnik pochłaniania fal elektromagnetycznych ( absorpcyjna definicja.
 • Definicja Akustyczne Ciśnienie Informacje ciśnienia ośrodka, gdzie rozchodzi się fala dźwiękowa, od jego wartości średniej. Fala dźwiękowa w gazie albo cieczy rozchodzi się dzięki lokalnym zaburzeniom gęstości ośrodka co znaczy.
 • Definicja Chromometr Informacje kolorymetr słownik.
 • Definicja Częstościomierze Informacje przyrządy wykorzystywane do pomiaru częstości drgań układów mechanicznych albo elektrycznych znaczenie.
 • Definicja C Informacje służące zazwyczaj w fizyce oznaczenie prędkości światła czym jest.
 • Definicja Cal Informacje kaloria, pozaukładowa jednostka ciepła co to jest.
 • Definicja C Informacje kulomb, jednostka ładunku elektrycznego definicja.
 • Definicja Chłodnica Informacje ciało, któremu w zamkniętym prostym cyklu termodynamicznym substancja robocza przekazuje ciepło. Zobacz także Carnota cykl co znaczy.
 • Definicja Szare Ciało Informacje ciało, którego umiejętność absorpcyjna, mniejsza od 1, jest taka sama dla wszystkich długości fali elektromagnetycznej słownik.
 • Definicja Atomowe Ciepło Informacje ciepło molowe danego pierwiastka będącego w stanie atomowym znaczenie.
 • Definicja Obwody Całkujące Informacje obwody elektryczne, które na wyjściu dają sygnał proporcjonalny do całki względem czasu z sygnału wejściowego. Najprostszym odpowiednikiem jest obwód, na którego wejściu znajduje czym jest.
 • Definicja Zawieszenie Cardana Informacje wokół dowolnej osi przechodzącej poprzez pkt. centralny uchwytu. Na zawieszeniach tego typu mocowane są żyroskopy albo inne urządzenia, którym chcemy zapewnić swobodę ruchu co to jest.
 • Definicja Obscura Camera Informacje niewielkim otworem w przedniej ściance. Wewnątrz tej skrzynki, na jej tylnej ściance, powstają odwrócone obrazy elementów znajdujących się przed skrzynką. Jeżeli tylną ściankę definicja.
 • Definicja Twierdzenie Carnota Informacje gdzie przebiega odwracalny cykl Carnota nie zależy od natury ciała roboczego, a jest jedynie funkcją temperatur bezwzględnych grzejnika T1 i chłodnicy T2; = (T1-T2)/T1 co znaczy.
 • Definicja Spiętrzenia Ciśnienie Informacje ciśnienie całkowite. Zobacz także Bernoulliego równanie słownik.
 • Definicja Cefeidy Informacje jeden z rodzajów gwiazd zmiennych. Zmiany ich jasności są rezultatem pulsacji znaczenie.
 • Definicja Barwne Centra Informacje powodujące pochłanianie światła o ustalonych częstotliwościach, co w rezultacie prowadzi do zabarwienia kryształu. C.b. najprościej jest wytworzyć w kryształach jonowych, takich czym jest.
 • Definicja Cent Informacje jednostka interwału częstotliwości równa 1/1200 części oktawy. Wysokość dwóch dźwięków jest różna o jeden cent, jeśli ich częstotliwości f1 i f2 spełniają zależność co to jest.
 • Definicja Henry Cavendish Informacje członkiem Royal Society. Pracował w swoim prywatnym laboratorium. Przewarzająca część wyników jego badań opublikowano dopiero po jego śmierci. Był utalentowanym eksperymentatorem definicja.
 • Definicja Cer Informacje ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 58 i masie atomowej 140,12. W stanie naturalnym złożona jest z czterech trwałych izotopów. C. jest miękkim metalem co znaczy.
 • Definicja Helmholtza Cewki Informacje toroidalne umieszczone na wspólnej osi i oddalone od siebie na odległość równą ich promieniowi. Elektrycznie obie cewki połączone są szeregowo. Służą do wytwarzania jednorodnego słownik.
 • Definicja Figury Chladniego Informacje drgania swoje płyt (membran). By je dostać, płytę ułożoną poziomo posypuje się sypką substancją (na przykład piaskiem albo tartym korkiem), a następnie pobudza się ją do drgań znaczenie.
 • Definicja Prawo Charlesa Informacje prawo opisujące zależność ciśnienia gazu p od temperatury T, gdy jego objętość jest stała (przemiana izochoryczna); p = p0T/T0 (p0 - ciśnienie gazu w temperaturze T0 = 273,15 K czym jest.
 • Definicja Owen Chamberlin Informacje prof. uniw. w Berkeley (Kalifornia). W okresie wojny brał udział w pracach nad konstrukcją bomby atomowej. Badał rozpady promieniotwórcze, dyfrakcję neutronów w cieczach i co to jest.
 • Definicja James Sir Chadwick Informacje w Liverpoolu, Manchesterze i Cambridge. Razem z E. Rutherfordem przeprowadził po raz pierwszy, w 1919, sztuczną reakcję jądrową. W 1932 odkrył neutron, za co w 1935 dostał Nagrodę definicja.
 • Definicja Chemisorpcja Informacje pochłanianie gazów, par i substancji rozpuszczonych w cieczach albo w ciałach stałych, któremu towarzyszy tworzenie związków chemicznych ( adsorpcja co znaczy.
 • Definicja Cgs Informacje układ jednostek miar, którego jednostkami podstawowymi są centymetr, gram i sekunda; kiedyś bardzo rozpowszechniony, aktualnie wyparty poprzez obowiązujący układ SI słownik.
 • Definicja Chmura Informacje w atmosferze kropelek wody albo kryształków lodu powstających wskutek kondensacji pary wodnej zawartej w powietrzu. W ch. mogą również znaleźć się inne substancje pochodzenia znaczenie.
 • Definicja Stałe Ciało Informacje skupienia. Charakteryzuje go stabilność kształtów. Atomy c.s. są tak silnie ze sobą powiązane, iż praktycznie nie przemieszczają się względem siebie, a jedynie wykonują niewielkie czym jest.
 • Definicja Sztywne Doskonale Ciało Informacje figura sztywna co to jest.
 • Definicja Sublimacji Ciepło Informacje dostarczyć w formie ciepła, by 1 kg ciała stałego przeprowadzić w procesie sublimacji w stan gazowy (jednostka - 1 J/kg). C.s. jest utajonym ciepłem przemiany fazowej pierwszego definicja.
 • Definicja Kwantowa Ciecz Informacje stanie ciekłym w temperaturach bardzo bliskich temperatury zera bezwzględnego. W tak niskich temperaturach ujawniają się własności kwantowe cieczy. Odpowiednikiem c.k. jest ciekły co znaczy.
 • Definicja Ciecz Informacje jednym z trzech podstawowych stanów skupienia materii. Cząstki są powiązane ze sobą, lecz nie na tyle silnie, by nie mogły zamieniać swoich wzajemnych położeń. Jeżeli C. znajduje słownik.
 • Definicja Przegrzana Ciecz Informacje temperatury wyższej od jej temperatury wrzenia (pod danym ciśnieniem). Taki stan cieczy jest stanem metatrwałym. Zaburzenia zewnętrzne, jak zanieczyszczenia albo wstrząsy znaczenie.
 • Definicja Cień Informacje region, do którego nie docierają promienie wysyłane bezpośrednio ze źródła światła z racji na przeszkodę znajdującą się na ich drodze czym jest.
 • Definicja Rozpuszczania Ciepło Informacje się albo jest pochłaniana w trakcie rozpuszczania jednego mola danej substancji. C.r. zależy zarówno od substancji rozpuszczanej, jak i od rodzaju i ilości rozpuszczalnika co to jest.
 • Definicja Parowania Ciepło Informacje liczba energii, którą w formie ciepła należy dostarczyć substancji, by jej 1 kg przeprowadzić ze stanu ciekłego w stan gazowy. Jednostką c.p. jest 1J/kg definicja.
 • Definicja Molowe Ciepło Informacje ciepła należy dostarczyć albo odprowadzić z jednego mola substancji, by jej temperaturę zmienić o jeden stopień (1 K): , gdzie Q jest ilością ciepła potrzebną, by temperaturę n co znaczy.
 • Definicja Spalania Ciepło Informacje procesie całkowitego spalania w warunkach normalnych 1 kg substancji zakładając, iż powstający wskutek tego procesu dwutlenek węgla występuje w formie gazowej, z kolei woda w słownik.
 • Definicja Kapilarne Ciśnienie Informacje różnica ciśnień po obu stronach zakrzywionej powierzchni rozdzielającej dwie etapy (ciecz-para, ciecz-ciecz) wywołana napięciem powierzchniowym. Zobacz także włoskowatość znaczenie.
 • Definicja Zredukowane Ciepło Informacje wymienianego poprzez ciało w procesie izotermicznym do temperatury (bezwzględnej) tego procesu (Q/T). Rozmiar przydatna w opisie niektórych mechanizmów termodynamicznych; na czym jest.
 • Definicja Atomowy Ciężar Informacje ciężar odpowiadający masie atomowej co to jest.
 • Definicja Topnienia Ciepło Informacje dostarczyć masie 1 kg substancji, by w temperaturze zwanej temperaturą topnienia przeprowadzić ją ze stanu stałego w stan ciekły. C.t. jest ciepłem przemiany fazowej, jaką jest definicja.
 • Definicja Właściwy Ciężar Informacje jednostce objętości, wyraża się poprzez relacja ciężaru P jednorodnego ciała do jego objętości V: = P/V. Ziemski c.w. jest również iloczynem gęstości ciała i przyspieszenia co znaczy.
 • Definicja Hydrostatyczne Ciśnienie Informacje różnica ciśnienia p występująca na różnych poziomach nieruchomego jednorodnego płynu o gęstości : , gdzie g - przyspieszenie ziemskie, h - różnica głębokości słownik.
 • Definicja Leptony Ciężkie Informacje cząstki znaczenie.
 • Definicja Cząstkowe Ciśnienie Informacje mieszaninie gazów doskonałych. To jest ciśnienie, jakie wywierałby dany gaz wchodzący w skład mieszaniny, gdyby usunąć z niej wszystkie pozostałe składniki. Zobacz także Daltona czym jest.
 • Definicja Atmosferyczne Ciśnienie Informacje ciśnienie panujące w atmosferze ziemskiej. Zobacz także ciśnienie normalne co to jest.
 • Definicja Normalne Ciśnienie Informacje N/m2 (Pa). To jest ciśnienie, jakie wywiera słupek rtęci o wysokości 760 mm w temperaturze 0 C przy wartości przyspieszenia ziemskiego g = 9,80665 m/s2. To jest w przybliżeniu definicja.
 • Definicja Clausius Informacje entropii: 1 Cls = 1 J/K (Uwaga! ta sama nazwa stosowana bywa także w razie jednostki pozaukładowej: 1 Cls = 1 cal/deg, gdzie cal znaczy kalorię, a deg jest dawnym oznaczeniem co znaczy.
 • Definicja Osmotyczne Ciśnienie Informacje różnicy poziomów cieczy po obu stronach przegrody półprzepuszczalnej, oddzielającej roztwór i rozpuszczalnik albo dwa roztwory o różnych ciśnieniach. Zobacz także osmoza słownik.
 • Definicja Równanie Clapeyrona Informacje doskonałego. Jeżeli gaz jest jednoskładnikowym gazem doskonałym, wówczas spełniona jest zależność: pV = nRT, gdzie p - ciśnienie, V - objętość, T - temperatura bezwzględna gazu, n znaczenie.
 • Definicja Coulomb, Charles Augustin de Informacje oficerem wojsk inżynieryjnych. Od 1772 poświęcił się kompletnie pracom badawczym dotyczącym elektryczności i magnetyzmu. Sformułował fundamentalne prawo elektrostatyki (prawo czym jest.
 • Definicja Wzór Mossottiego Clausiusa Informacje przenikalności elektrycznej niepolarnego dielektryka od polaryzowalności molekuł atomów albo jonów, z których jest on zbudowany: , gdzie N jest liczbą molekuł w jednostce co to jest.
 • Definicja Cockroft, Sir John Douglas Informacje w Cambridge, od 1956 dyr. Brytyjskiego Instytutu Badań Jądrowych w Harwell. Jest autorem licznych prac z dziedziny fizyki jądrowej. Razem z E.T.S. Waltonem skonstruowali definicja.
 • Definicja N Leon Cooper Informacje prof. Brown University w Providence w stanie Rhode Island. Jest autorem prac z dziedziny fizyki ciała stałego i współtwórcą teorii nadprzewodnictwa (teoria BCS) za co w 1972 razem co znaczy.
 • Definicja Prawo Curie Informacje podatności magnetycznej niektórych ciał paramagnetycznych wyrażająca się wzorem: = C/T, gdzie T - temperatura bezwzględna, a C jest stałą materiałową nazywaną stałą Curie słownik.
 • Definicja W James Cronin Informacje w Princeton i w Chicago. Autor prac z dziedziny cząstek elementarnych. W 1980 nagrodzony Nagrodą Nobla razem z V.L. Fitchem za wykrycie naruszenia jednej z zasad symetrii w znaczenie.
 • Definicja Pomiarowe Przyrządy Cyfrowe Informacje zmieniająca się w sposób ciągły rozmiar fizyczna przetwarzana jest na szereg dyskretnych wartości, które mogą być przedstawione w formie kodu cyfrowego albo opracowywane czym jest.
 • Definicja Beta Cząstka Informacje elektron (-) albo pozyton (+) emitowane w trakcie przemiany jądrowej zwanej przemianą albo rozpadem co to jest.
 • Definicja Larmora Częstość Informacje częstość cyklotronowa definicja.
 • Definicja Carnota Cykl Informacje Carnota cykl co znaczy.
 • Definicja Cyna Informacje ekipy układu okresowego o liczbie atomowej 50 i masie atomowej 118,69. W stanie naturalnym złożona jest aż z dziewięciu izotopów, a sztucznie otrzymano powyżej dziesięć izotopów słownik.
 • Definicja Cynober Informacje minerał (HgS) występujący w formie krystalicznej. Wykazuje sporą aktywność optyczną, jest półprzewodnikiem i ma własności piezoelektryczne. Jest głównym źródłem otrzymywania rtęci znaczenie.
 • Definicja Własna Częstość Informacje częstość drgań, jakie wykonuje swobodny układ mechaniczny albo elektryczny czym jest.
 • Definicja Fizyka Cząsteczkowa Informacje teoretycznie i eksperymentalnie makroskopowe własności ciał (takich na przykład jak ciecze, gazy, ciała stałe) biorąc za pkt. wyjścia ich budowę cząsteczkową co to jest.
 • Definicja Cząsteczka Informacje substancji zachowująca jej własności chemiczne i istniejąca trwale w ustalonych warunkach. Cz. jest najmniejszą porcją związku albo pierwiastka biorącą udział w reakcjach definicja.
 • Definicja Aleksiejewicz Paweł Czerenkow Informacje Instytucie Fizyki im. Lebiediewa w Moskwie. Odkrył promieniowanie emitowane poprzez cząstki poruszające się z prędkościami większymi od prędkości światła w danym ośrodku co znaczy.
 • Definicja Alfa Cząstka Informacje cząstka emitowana wskutek przemiany jądrowej, zwanej przemianą albo rozpadem , składająca się z 2 protonów i 2 neutronów; jest ona tożsama z jądrem atomu helu słownik.
 • Definicja Czasoprzestrzeń Informacje sensie matematycznym), której trzy wymiary stanowią współrzędne zwykłej trójwymiarowej przestrzeni, z kolei czwartym wymiarem jest czas. Pkt. w cz. informuje o miejscu i czasie znaczenie.
 • Definicja Słyszalne Częstotliwości Informacje częstotliwości fal dźwiękowych wywołujących u człowieka wrażenie dźwięku; przyjmuje się zazwyczaj, iż to są częstotliwości od 16 Hz do 20 kHz czym jest.
 • Definicja Harmoniczna Częstotliwość Informacje częstotliwość będąca całkowitą wielokrotnością częstotliwości podstawowej. Zobacz także badanie harmoniczna, barwa dźwięku co to jest.
 • Definicja Kołowa Częstość Informacje nazywana również c z ę s t o- ś c i ą k ą t o w ą albo p u l s a c j ą. Gdy ruch obrotowy jest jednostajny, wówczas , gdzie jest częstotliwością, a T okresem definicja.
 • Definicja Częstotliwość Informacje charakteryzująca ruch okresowy albo zjawiska okresowe, informująca, ile razy zdarzenie albo pełny cykl ruchu dokonuje się w jednostce czasu. Jeżeli mamy do czynienia z ruchem co znaczy.
 • Definicja Nośna Częstotliwość Informacje fali nośnej. Sygnały, na przykład dźwięk, przesyłane są na odległość za pośrednictwem fali elektromagnetycznej o wysokiej częstości, której amplituda albo częstość jest słownik.
 • Definicja Elektryczny Czwórnik Informacje dyskutowania cech dowolnego obwodu elektrycznego. Obwód reprezentowany jest poprzez układ o dwóch zaciskach wejściowych i dwóch wyjściowych. Cz. jest bierny (pasywny), jeżeli nie znaczenie.
 • Definicja Czas Informacje wykorzystywana do chronologicznego uszeregowania zdarzeń. W fizyce klasycznej (newtonowskiej) rozmiar ta jest absolutna, to oznacza niezależna od przestrzeni i żadnych innych czym jest.
 • Definicja Doskonała Ciecz Informacje i pozbawiona lepkości. To jest wyidealizowany schemat cieczy służący w hydrodynamice i aerodynamice. Rzeczywiste ciecze w niektórych warunkach przepływu mogą być traktowane jako co to jest.
 • Definicja Cyklotronowa Częstość Informacje cząstka porusza się po okręgu w jednorodnym polu magnetycznym, nazywana również częstością Larmora. Cz. c. nie zależy od prędkości cząstki, zależy z kolei od jej ładunku q, masy m definicja.
 • Definicja Promieniowanie Czerenkowa Informacje spowodowane przechodzeniem poprzez nią cząstki naładowanej z prędkością większą niż szybkość fazowa rozchodzenia się fal elektromagnetycznych (na przykład światła) w danym ośrodku co znaczy.
 • Definicja Chrom Informacje ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 24 i masie atomowej 51,996. Naturalny Cr złożona jest z czterech izotopów o liczbach masowych: 50 (4,31%), 52 (83,76%), 53 słownik.
 • Definicja Ciśnienie Informacje charakteryzująca stan płynu związany z siłami działającymi na dowolną powierzchnię w jego wnętrzu i na ściany naczynia, gdzie płyn się znajduje. To jest rozmiar skalarna znaczenie.
 • Definicja Ciąg Informacje rakietę albo pocisk rakietowy. Siła potrzebna do utrzymania statku w poziomym locie z określoną prędkością nazywana jest c. n i e z b ę d n y m. Max. siła ciągu osiągalna w czym jest.
 • Definicja Cez Informacje układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 55 i masie atomowej 132,905. Zaliczany jest do tak zwany metali alkalicznych. Jest miękki i lekki, bo jego gęstość wynosi 1,87 co to jest.
 • Definicja Zjawisko Moutona Cottona Informacje magnetyczne anizotropia optyczna cieczy optycznie izotropowych. Pod wpływem pola magnetycznego, którego natężenie jest prostopadłe do kierunku biegu promieni, w cieczy pojawia się definicja.
 • Definicja Pierre Curie Informacje Marii Skłodowskiej-Curie. Od 1904 prof. Sorbony. Razem z Marią Curie odkrył promieniotwórczość toru i dwa nowe pierwiastki promieniotwórcze - polon i rad. Prowadził również co znaczy.
 • Definicja Fazowej Przemiany Ciepło Informacje formie ciepła należy dostarczyć (albo odprowadzić) do 1 kg substancji, by bez zmiany temperatury wywołać jej przejście z jednej etapy w drugą. Przykładami ciepła przemiany fazowej słownik.
 • Definicja Równanie Clausiusa Clapeyrona Informacje między zmianą ciśnienia i spowodowaną poprzez nią zmianą temperatury przemiany fazowej pierwszego rodzaju (na przykład wrzenie, krzepnięcie). Zmiana ciśnienia o p skutkuje znaczenie.
 • Definicja Chlor Informacje ekipy układu okresowego pierwiastków; liczba atomowa 17, masa atomowa 35,453. Złożona jest z dwóch izotopów: 35Cl (75,53%) i 37Cl (24,47%). W warunkach normalnych jest gazem o czym jest.

Co to znaczy Fizyka pojęcia

Spis pojęć z przedmiotu fizyka. Eksperymenty fizyczne i przykłady. Definicje z fizyki. Wszystkie prawa, zasady fizyki. Tłumaczenie zasad i praw z przykładami.

Definicja Chlor, Clapeyrona-Clausiusa Równanie, Ciepło Przemiany Fazowej, Curie, Pierre, Cottona-Moutona Zjawisko, Cez, Ciąg, Ciśnienie, Chrom, Czerenkowa Promieniowanie co to znaczy.

Słownik Chlor, Clapeyrona-Clausiusa Równanie, Ciepło Przemiany co to jest.