CHLOR CLAPEYRONA CLAUSIUSA co to jest
Chlor, Clapeyrona-Clausiusa Równanie, Ciepło Przemiany Fazowej, Curie, Pierre, Cottona-Moutona.

Definicje fizyka C

 • Definicja ciepło skraplania Co to jest liczba ciepła, jaka wydziela się w trakcie przechodzenia, bez zmiany temperatury, 1 kg substancji ze stanu gazowego do ciekłego
 • Definicja cynk Co to jest ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 30 i masie atomowej 65,37. W stanie naturalnym złożona jest z pięciu izotopów trwałych. Jest srebrzystym metalem dobrze
 • Definicja ceramika Co to jest wypalanie i spiekanie uformowanych kształtek przygotowanych z odpowiednich substancji. Dla celów radiotechniki i elektrotechniki przygotowuje się ceramiki o pożądanych
 • Definicja Compton, Arthur Holly Co to jest w Saint Louis i w Chicago. W latach 1926-45 był doradcą w General Electric, a w okresie II wojny światowej jako dyr. Metallurgical Atomic Project kierował produkcją plutonu
 • Definicja czas relaksacji Co to jest prędkość powrotu układu do stanu równowagi. Mechanizm powrotu tytułujemy relaksacyjnym, jeżeli jego prędkość jest proporcjonalna do odległości od stanu równowagi. Jeśli stan
 • Definicja ciekłe kryształy Co to jest kryształy ciekłe
 • Definicja ciśnienie dynamiczne Co to jest Bernoulliego równanie
 • Definicja Curie temperatura Co to jest przemiana fazowa drugiego rodzaju, na przykład przemiana ferromagnetyczna, ferroelektryczna, antyferroelektryczna. W t.C. następuje zmiana symetrii układu. Poniżej tej temperatury
 • Definicja cd Co to jest kandela, jedna z podstawowych jednostek układu SI będąca jednostką światłości
 • Definicja ciśnienie światła Co to jest ciśnienie promieniowania elektromagnetycznego
 • Definicja częstość Co to jest częstotliwość
 • Definicja Curie stała Co to jest Curie prawo
 • Definicja chromometria Co to jest kolorymetria
 • Definicja ciężar cząsteczkowy Co to jest ciężar odpowiadający masie cząsteczkowej
 • Definicja ciśnienie krytyczne Co to jest krytyczny stan
 • Definicja ciężka woda Co to jest woda ciężka
 • Definicja ciężki wodór Co to jest deuter
 • Definicja ciśnienie pary nasyconej Co to jest ciśnienie pary będącej w równowadze z cieczą w danej temperaturze
 • Definicja cyklotron Co to jest akceleratory cykliczne
 • Definicja czas połowicznego zaniku Co to jest moment połowicznego rozpadu
 • Definicja częstotliwość rezonansowa Co to jest częstotliwość czynnika działającego na układ, przy której następuje zdarzenie rezonansu
 • Definicja czas życia Co to jest nietrwałych układów, na przykład nietrwałych izotopów, cząstek elementarnych albo nadmiarowych nośników prądu. Cz.ż. wiąże się z okresem połowicznego rozpadu T prostą relacją
 • Definicja Carnota cykl Co to jest układzie termodynamicznym złożony z dwóch przemian izotermicznych i dwóch adiabatycznych ( przemiany gazowe). Po wykonaniu całego cyklu układ termodynamiczny powraca do stanu
 • Definicja ciepło właściwe Co to jest dostarczyć ciału albo substancji o masie 1 kg, by wywołać przyrost jego temperatury o 1 K. Jeżeli substancja o masie m wymieniając z otoczeniem ciepło Q wymienia własną
 • Definicja czerwony olbrzym Co to jest masie mniejszej niż trzy masy Słońca. Promieniowanie, które wydostaje się z gwiazdy sprawia, iż jej zewnętrzne warstwy rozszerzają się znacząco i ochładzają. Do cz.o. należą na
 • Definicja Coulomba prawo Co to jest elektrostatyki opisujące siłę oddziaływania dwóch ładunków punktowych. Wedle tym prawem siła, z jaką przyciągają się bądź odpychają dwa ładunki elektryczne Q1 i Q2 oddalone od
 • Definicja jest\. w\. C Co to jest ciała i wyraża się w jednostkach J/(kgK). Wartość c.w. zależy istotnie od warunków, gdzie ono jest mierzone. Dlatego w razie gazów rozróżnia się c.w. mierzone przy stałym
 • Definicja CERN Co to jest Recherche Nuclaire (Europejski Ośrodek Badań Jądrowych), obecna nazwa Organisation Europenne pour la Recherche Nuclaire (Europejska Organizacja Badań Jądrowych). To jest
 • Definicja cewka Ruhmkorffa Co to jest przekształcania prądu stałego w impulsy wysokiego napięcia. Złożona jest z dwóch cewek uzwojeń ( cewka) nawiniętych na wspólny otwarty rdzeń wykonany najczęściej z żelaza
 • Definicja czarna dziura Co to jest którego do pozostałej części Wszechświata nie może przedostać się żadna wiadomość przenoszona poprzez fale elektromagnetyczne albo inne powolniejsze sygnały. Powierzchnia
 • Definicja cyklon Co to jest atmosferze (niż), gdzie występują charakterystyczne cyklonalne ruchy mas powietrza. Izobary (linie łączące miejsca o tym samym ciśnieniu) w cyklonie są liniami zamkniętymi o
 • Definicja cząstki elementarne Co to jest fizyczne uważane za twory proste będące podstawą budowy wszystkich obiektów materialnych. Zalicza się do nich aktualnie wszystkie znane obiekty mikroświata prócz jąder atomowych o
 • Definicja Clausius, Rudolf Julius Emmanuel Co to jest politechniki w Zurychu i uniw. w Wrzburgu i Bonn. Jest autorem prac poświęconych termodynamice, kinetycznej teorii gazów, a również teorii elektryczności i magnetyzmu. Przyczynił
 • Definicja Coriolisa siła Co to jest pozornych) powstających w układzie odniesienia obracającym się z prędkością kątową względem układu inercjalnego. S.C. działa na obiekty poruszające się w nieinercjalnym
 • Definicja ciecz przechłodzona Co to jest temperatury niższej od temperatury krzepnięcia pod danym ciśnieniem. Stan przechłodzenia jest stanem metastabilnym. Czynnik zewnętrzny, na przykład kawałek ciała stałego
 • Definicja ciśnienie promieniowania elektromagnetycznego Co to jest poprzez padającą na nie falę elektromagnetyczną (również światło). Ciśnienie tj. rezultatem zamiany pędu między fotonami padającymi na powierzchnię ciała a tym ciałem. C.p.e. jest
 • Definicja ciepło Co to jest powiązane ze metodą przekazywania energii między dwoma układami termodynamicznymi (na przykład ciałami). Ciało nie izolowane cieplnie może oddawać innemu ciału (zwłaszcza
 • Definicja Ciołkowski, Konstantin Co to jest syn polskiego zesłańca. Jest uważany za twórcę podstaw astronautyki. W 1897 zbudował pierwszy w Rosji tunel aerodynamiczny i opracował metodę prowadzenia w nim badań. W 1903
 • Definicja ciepło utajone Co to jest ciepło przemiany fazowej
 • Definicja Comptona zjawisko Co to jest promieniowania elektromagnetycznego, rentgenowskiego albo promieniowania na swobodnych albo słabo związanych elektronach. Foton zderzając się z elektronem przekazuje mu część
 • Definicja Curie-Weissa prawo Co to jest magnetycznej od temperatury w formie: , gdzie C i są stałymi materiałowymi. Zależność taką obserwuje się w materiałach ferromagnetycznych ponad temperatury przemiany fazowej
 • Definicja całkowite wewnętrzne odbicie Co to jest granicy dwóch ośrodków o różnych wartościach współczynnika załamania. Zdarzenie takie zachodzi, gdy światło biegnie z ośrodka o większym współczynniku załamania (optycznie
 • Definicja Crooksa ciemnia Co to jest bardzo słabo świecący region w trakcie wyładowania elektrycznego w gazach rozrzedzonych
 • Definicja ciężar Co to jest wypadkową siły przyciągania ziemskiego i siły odśrodkowej wywołanej ruchem obrotowym Ziemi; wyrażamy go regularnie poprzez przyspieszenie ziemskie: P = mg, gdzie m - masa, g
 • Definicja ciało amorficzne Co to jest odmiennie ciało bezpostaciowe. Zobacz także bezpostaciowy stan
 • Definicja Celsjusza skala Co to jest C (stopniach Celsjusza), wprowadzona w 1742 poprzez szwedzkiego fizyka i astronoma A. Celsiusa. Oparta jest na dwóch charakterystycznych temperaturach. Temperaturę zamarzania
 • Definicja ciepło krzepnięcia Co to jest odprowadzić w formie ciepła z 1 kg substancji będącej w stanie ciekłym, by bez zmiany temperatury ( krzepnięcie) przeprowadzić ją w stan stały. Jednostką c.k. jest 1 J/kg. C.k
 • Definicja ciśnienie parcjalne Co to jest ciśnienie cząstkowe
 • Definicja cewka Co to jest izolowany, zwinięty w szereg zwojów. Zwoje te nawija się zazwyczaj na rdzeń, który w zależności od przeznaczenia cewki może być wykonany z materiału elektroizolacyjnego albo z
 • Definicja ciało doskonale czarne Co to jest pochłaniające padające na nie promieniowanie elektromagnetyczne, niezależnie od jego długości. Znaczy to, iż współczynnik pochłaniania fal elektromagnetycznych ( absorpcyjna
 • Definicja ciśnienie akustyczne Co to jest ciśnienia ośrodka, gdzie rozchodzi się fala dźwiękowa, od jego wartości średniej. Fala dźwiękowa w gazie albo cieczy rozchodzi się dzięki lokalnym zaburzeniom gęstości ośrodka
 • Definicja chromometr Co to jest kolorymetr
 • Definicja częstościomierze Co to jest przyrządy wykorzystywane do pomiaru częstości drgań układów mechanicznych albo elektrycznych
 • Definicja c Co to jest służące zazwyczaj w fizyce oznaczenie prędkości światła
 • Definicja cal Co to jest kaloria, pozaukładowa jednostka ciepła
 • Definicja C Co to jest kulomb, jednostka ładunku elektrycznego
 • Definicja chłodnica Co to jest ciało, któremu w zamkniętym prostym cyklu termodynamicznym substancja robocza przekazuje ciepło. Zobacz także Carnota cykl
 • Definicja ciało szare Co to jest ciało, którego umiejętność absorpcyjna, mniejsza od 1, jest taka sama dla wszystkich długości fali elektromagnetycznej
 • Definicja ciepło atomowe Co to jest ciepło molowe danego pierwiastka będącego w stanie atomowym
 • Definicja całkujące obwody Co to jest obwody elektryczne, które na wyjściu dają sygnał proporcjonalny do całki względem czasu z sygnału wejściowego. Najprostszym odpowiednikiem jest obwód, na którego wejściu znajduje
 • Definicja Cardana zawieszenie Co to jest wokół dowolnej osi przechodzącej poprzez pkt. centralny uchwytu. Na zawieszeniach tego typu mocowane są żyroskopy albo inne urządzenia, którym chcemy zapewnić swobodę ruchu
 • Definicja camera obscura Co to jest niewielkim otworem w przedniej ściance. Wewnątrz tej skrzynki, na jej tylnej ściance, powstają odwrócone obrazy elementów znajdujących się przed skrzynką. Jeżeli tylną ściankę
 • Definicja Carnota twierdzenie Co to jest gdzie przebiega odwracalny cykl Carnota nie zależy od natury ciała roboczego, a jest jedynie funkcją temperatur bezwzględnych grzejnika T1 i chłodnicy T2; = (T1-T2)/T1
 • Definicja ciśnienie spiętrzenia Co to jest ciśnienie całkowite. Zobacz także Bernoulliego równanie
 • Definicja cefeidy Co to jest jeden z rodzajów gwiazd zmiennych. Zmiany ich jasności są rezultatem pulsacji
 • Definicja centra barwne Co to jest powodujące pochłanianie światła o ustalonych częstotliwościach, co w rezultacie prowadzi do zabarwienia kryształu. C.b. najprościej jest wytworzyć w kryształach jonowych, takich
 • Definicja cent Co to jest jednostka interwału częstotliwości równa 1/1200 części oktawy. Wysokość dwóch dźwięków jest różna o jeden cent, jeśli ich częstotliwości f1 i f2 spełniają zależność
 • Definicja Cavendish, Henry Co to jest członkiem Royal Society. Pracował w swoim prywatnym laboratorium. Przewarzająca część wyników jego badań opublikowano dopiero po jego śmierci. Był utalentowanym eksperymentatorem
 • Definicja cer Co to jest ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 58 i masie atomowej 140,12. W stanie naturalnym złożona jest z czterech trwałych izotopów. C. jest miękkim metalem
 • Definicja cewki Helmholtza Co to jest toroidalne umieszczone na wspólnej osi i oddalone od siebie na odległość równą ich promieniowi. Elektrycznie obie cewki połączone są szeregowo. Służą do wytwarzania jednorodnego
 • Definicja Chladniego figury Co to jest drgania swoje płyt (membran). By je dostać, płytę ułożoną poziomo posypuje się sypką substancją (na przykład piaskiem albo tartym korkiem), a następnie pobudza się ją do drgań
 • Definicja Charlesa prawo Co to jest prawo opisujące zależność ciśnienia gazu p od temperatury T, gdy jego objętość jest stała (przemiana izochoryczna); p = p0T/T0 (p0 - ciśnienie gazu w temperaturze T0 = 273,15 K
 • Definicja Chamberlin, Owen Co to jest prof. uniw. w Berkeley (Kalifornia). W okresie wojny brał udział w pracach nad konstrukcją bomby atomowej. Badał rozpady promieniotwórcze, dyfrakcję neutronów w cieczach i
 • Definicja Chadwick, Sir James Co to jest w Liverpoolu, Manchesterze i Cambridge. Razem z E. Rutherfordem przeprowadził po raz pierwszy, w 1919, sztuczną reakcję jądrową. W 1932 odkrył neutron, za co w 1935 dostał Nagrodę
 • Definicja chemisorpcja Co to jest pochłanianie gazów, par i substancji rozpuszczonych w cieczach albo w ciałach stałych, któremu towarzyszy tworzenie związków chemicznych ( adsorpcja
 • Definicja CGS Co to jest układ jednostek miar, którego jednostkami podstawowymi są centymetr, gram i sekunda; kiedyś bardzo rozpowszechniony, aktualnie wyparty poprzez obowiązujący układ SI
 • Definicja chmura Co to jest w atmosferze kropelek wody albo kryształków lodu powstających wskutek kondensacji pary wodnej zawartej w powietrzu. W ch. mogą również znaleźć się inne substancje pochodzenia
 • Definicja ciało stałe Co to jest skupienia. Charakteryzuje go stabilność kształtów. Atomy c.s. są tak silnie ze sobą powiązane, iż praktycznie nie przemieszczają się względem siebie, a jedynie wykonują niewielkie
 • Definicja ciało doskonale sztywne Co to jest figura sztywna
 • Definicja ciepło sublimacji Co to jest dostarczyć w formie ciepła, by 1 kg ciała stałego przeprowadzić w procesie sublimacji w stan gazowy (jednostka - 1 J/kg). C.s. jest utajonym ciepłem przemiany fazowej pierwszego
 • Definicja ciecz kwantowa Co to jest stanie ciekłym w temperaturach bardzo bliskich temperatury zera bezwzględnego. W tak niskich temperaturach ujawniają się własności kwantowe cieczy. Odpowiednikiem c.k. jest ciekły
 • Definicja ciecz Co to jest jednym z trzech podstawowych stanów skupienia materii. Cząstki są powiązane ze sobą, lecz nie na tyle silnie, by nie mogły zamieniać swoich wzajemnych położeń. Jeżeli C. znajduje
 • Definicja ciecz przegrzana Co to jest temperatury wyższej od jej temperatury wrzenia (pod danym ciśnieniem). Taki stan cieczy jest stanem metatrwałym. Zaburzenia zewnętrzne, jak zanieczyszczenia albo wstrząsy
 • Definicja cień Co to jest region, do którego nie docierają promienie wysyłane bezpośrednio ze źródła światła z racji na przeszkodę znajdującą się na ich drodze
 • Definicja ciepło rozpuszczania Co to jest się albo jest pochłaniana w trakcie rozpuszczania jednego mola danej substancji. C.r. zależy zarówno od substancji rozpuszczanej, jak i od rodzaju i ilości rozpuszczalnika
 • Definicja ciepło parowania Co to jest liczba energii, którą w formie ciepła należy dostarczyć substancji, by jej 1 kg przeprowadzić ze stanu ciekłego w stan gazowy. Jednostką c.p. jest 1J/kg
 • Definicja ciepło molowe Co to jest ciepła należy dostarczyć albo odprowadzić z jednego mola substancji, by jej temperaturę zmienić o jeden stopień (1 K): , gdzie Q jest ilością ciepła potrzebną, by temperaturę n
 • Definicja ciepło spalania Co to jest procesie całkowitego spalania w warunkach normalnych 1 kg substancji zakładając, iż powstający wskutek tego procesu dwutlenek węgla występuje w formie gazowej, z kolei woda w
 • Definicja ciśnienie kapilarne Co to jest różnica ciśnień po obu stronach zakrzywionej powierzchni rozdzielającej dwie etapy (ciecz-para, ciecz-ciecz) wywołana napięciem powierzchniowym. Zobacz także włoskowatość
 • Definicja ciepło zredukowane Co to jest wymienianego poprzez ciało w procesie izotermicznym do temperatury (bezwzględnej) tego procesu (Q/T). Rozmiar przydatna w opisie niektórych mechanizmów termodynamicznych; na
 • Definicja ciężar atomowy Co to jest ciężar odpowiadający masie atomowej
 • Definicja ciepło topnienia Co to jest dostarczyć masie 1 kg substancji, by w temperaturze zwanej temperaturą topnienia przeprowadzić ją ze stanu stałego w stan ciekły. C.t. jest ciepłem przemiany fazowej, jaką jest
 • Definicja ciężar właściwy Co to jest jednostce objętości, wyraża się poprzez relacja ciężaru P jednorodnego ciała do jego objętości V: = P/V. Ziemski c.w. jest również iloczynem gęstości ciała i przyspieszenia
 • Definicja ciśnienie hydrostatyczne Co to jest różnica ciśnienia p występująca na różnych poziomach nieruchomego jednorodnego płynu o gęstości : , gdzie g - przyspieszenie ziemskie, h - różnica głębokości
 • Definicja ciężkie leptony Co to jest cząstki
 • Definicja ciśnienie cząstkowe Co to jest mieszaninie gazów doskonałych. To jest ciśnienie, jakie wywierałby dany gaz wchodzący w skład mieszaniny, gdyby usunąć z niej wszystkie pozostałe składniki. Zobacz także Daltona
 • Definicja ciśnienie atmosferyczne Co to jest ciśnienie panujące w atmosferze ziemskiej. Zobacz także ciśnienie normalne
 • Definicja ciśnienie normalne Co to jest N/m2 (Pa). To jest ciśnienie, jakie wywiera słupek rtęci o wysokości 760 mm w temperaturze 0 C przy wartości przyspieszenia ziemskiego g = 9,80665 m/s2. To jest w przybliżeniu
 • Definicja clausius Co to jest entropii: 1 Cls = 1 J/K (Uwaga! ta sama nazwa stosowana bywa także w razie jednostki pozaukładowej: 1 Cls = 1 cal/deg, gdzie cal znaczy kalorię, a deg jest dawnym oznaczeniem
 • Definicja ciśnienie osmotyczne Co to jest różnicy poziomów cieczy po obu stronach przegrody półprzepuszczalnej, oddzielającej roztwór i rozpuszczalnik albo dwa roztwory o różnych ciśnieniach. Zobacz także osmoza
 • Definicja Clapeyrona równanie Co to jest doskonałego. Jeżeli gaz jest jednoskładnikowym gazem doskonałym, wówczas spełniona jest zależność: pV = nRT, gdzie p - ciśnienie, V - objętość, T - temperatura bezwzględna gazu, n
 • Definicja Coulomb, Charles Augustin de Co to jest oficerem wojsk inżynieryjnych. Od 1772 poświęcił się kompletnie pracom badawczym dotyczącym elektryczności i magnetyzmu. Sformułował fundamentalne prawo elektrostatyki (prawo
 • Definicja Clausiusa-Mossottiego wzór Co to jest przenikalności elektrycznej niepolarnego dielektryka od polaryzowalności molekuł atomów albo jonów, z których jest on zbudowany: , gdzie N jest liczbą molekuł w jednostce
 • Definicja Cockroft, Sir John Douglas Co to jest w Cambridge, od 1956 dyr. Brytyjskiego Instytutu Badań Jądrowych w Harwell. Jest autorem licznych prac z dziedziny fizyki jądrowej. Razem z E.T.S. Waltonem skonstruowali
 • Definicja Cooper, Leon N Co to jest prof. Brown University w Providence w stanie Rhode Island. Jest autorem prac z dziedziny fizyki ciała stałego i współtwórcą teorii nadprzewodnictwa (teoria BCS) za co w 1972 razem
 • Definicja Curie prawo Co to jest podatności magnetycznej niektórych ciał paramagnetycznych wyrażająca się wzorem: = C/T, gdzie T - temperatura bezwzględna, a C jest stałą materiałową nazywaną stałą Curie
 • Definicja Cronin, James W Co to jest w Princeton i w Chicago. Autor prac z dziedziny cząstek elementarnych. W 1980 nagrodzony Nagrodą Nobla razem z V.L. Fitchem za wykrycie naruszenia jednej z zasad symetrii w
 • Definicja cyfrowe przyrządy pomiarowe Co to jest zmieniająca się w sposób ciągły rozmiar fizyczna przetwarzana jest na szereg dyskretnych wartości, które mogą być przedstawione w formie kodu cyfrowego albo opracowywane
 • Definicja cząstka beta Co to jest elektron (-) albo pozyton (+) emitowane w trakcie przemiany jądrowej zwanej przemianą albo rozpadem
 • Definicja częstość Larmora Co to jest częstość cyklotronowa
 • Definicja cykl Carnota Co to jest Carnota cykl
 • Definicja cyna Co to jest ekipy układu okresowego o liczbie atomowej 50 i masie atomowej 118,69. W stanie naturalnym złożona jest aż z dziewięciu izotopów, a sztucznie otrzymano powyżej dziesięć izotopów
 • Definicja cynober Co to jest minerał (HgS) występujący w formie krystalicznej. Wykazuje sporą aktywność optyczną, jest półprzewodnikiem i ma własności piezoelektryczne. Jest głównym źródłem otrzymywania rtęci
 • Definicja częstość własna Co to jest częstość drgań, jakie wykonuje swobodny układ mechaniczny albo elektryczny
 • Definicja cząsteczkowa fizyka Co to jest teoretycznie i eksperymentalnie makroskopowe własności ciał (takich na przykład jak ciecze, gazy, ciała stałe) biorąc za pkt. wyjścia ich budowę cząsteczkową
 • Definicja cząsteczka Co to jest substancji zachowująca jej własności chemiczne i istniejąca trwale w ustalonych warunkach. Cz. jest najmniejszą porcją związku albo pierwiastka biorącą udział w reakcjach
 • Definicja Czerenkow, Paweł Aleksiejewicz Co to jest Instytucie Fizyki im. Lebiediewa w Moskwie. Odkrył promieniowanie emitowane poprzez cząstki poruszające się z prędkościami większymi od prędkości światła w danym ośrodku
 • Definicja cząstka alfa Co to jest cząstka emitowana wskutek przemiany jądrowej, zwanej przemianą albo rozpadem , składająca się z 2 protonów i 2 neutronów; jest ona tożsama z jądrem atomu helu
 • Definicja czasoprzestrzeń Co to jest sensie matematycznym), której trzy wymiary stanowią współrzędne zwykłej trójwymiarowej przestrzeni, z kolei czwartym wymiarem jest czas. Pkt. w cz. informuje o miejscu i czasie
 • Definicja częstotliwości słyszalne Co to jest częstotliwości fal dźwiękowych wywołujących u człowieka wrażenie dźwięku; przyjmuje się zazwyczaj, iż to są częstotliwości od 16 Hz do 20 kHz
 • Definicja częstotliwość harmoniczna Co to jest częstotliwość będąca całkowitą wielokrotnością częstotliwości podstawowej. Zobacz także badanie harmoniczna, barwa dźwięku
 • Definicja częstość kołowa Co to jest nazywana również c z ę s t o- ś c i ą k ą t o w ą albo p u l s a c j ą. Gdy ruch obrotowy jest jednostajny, wówczas , gdzie jest częstotliwością, a T okresem
 • Definicja częstotliwość Co to jest charakteryzująca ruch okresowy albo zjawiska okresowe, informująca, ile razy zdarzenie albo pełny cykl ruchu dokonuje się w jednostce czasu. Jeżeli mamy do czynienia z ruchem
 • Definicja częstotliwość nośna Co to jest fali nośnej. Sygnały, na przykład dźwięk, przesyłane są na odległość za pośrednictwem fali elektromagnetycznej o wysokiej częstości, której amplituda albo częstość jest
 • Definicja czwórnik elektryczny Co to jest dyskutowania cech dowolnego obwodu elektrycznego. Obwód reprezentowany jest poprzez układ o dwóch zaciskach wejściowych i dwóch wyjściowych. Cz. jest bierny (pasywny), jeżeli nie
 • Definicja czas Co to jest wykorzystywana do chronologicznego uszeregowania zdarzeń. W fizyce klasycznej (newtonowskiej) rozmiar ta jest absolutna, to oznacza niezależna od przestrzeni i żadnych innych
 • Definicja ciecz doskonała Co to jest i pozbawiona lepkości. To jest wyidealizowany schemat cieczy służący w hydrodynamice i aerodynamice. Rzeczywiste ciecze w niektórych warunkach przepływu mogą być traktowane jako
 • Definicja częstość cyklotronowa Co to jest cząstka porusza się po okręgu w jednorodnym polu magnetycznym, nazywana również częstością Larmora. Cz. c. nie zależy od prędkości cząstki, zależy z kolei od jej ładunku q, masy m
 • Definicja Czerenkowa promieniowanie Co to jest spowodowane przechodzeniem poprzez nią cząstki naładowanej z prędkością większą niż szybkość fazowa rozchodzenia się fal elektromagnetycznych (na przykład światła) w danym ośrodku
 • Definicja chrom Co to jest ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 24 i masie atomowej 51,996. Naturalny Cr złożona jest z czterech izotopów o liczbach masowych: 50 (4,31%), 52 (83,76%), 53
 • Definicja ciśnienie Co to jest charakteryzująca stan płynu związany z siłami działającymi na dowolną powierzchnię w jego wnętrzu i na ściany naczynia, gdzie płyn się znajduje. To jest rozmiar skalarna
 • Definicja ciąg Co to jest rakietę albo pocisk rakietowy. Siła potrzebna do utrzymania statku w poziomym locie z określoną prędkością nazywana jest c. n i e z b ę d n y m. Max. siła ciągu osiągalna w
 • Definicja cez Co to jest układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 55 i masie atomowej 132,905. Zaliczany jest do tak zwany metali alkalicznych. Jest miękki i lekki, bo jego gęstość wynosi 1,87
 • Definicja Cottona-Moutona zjawisko Co to jest magnetyczne anizotropia optyczna cieczy optycznie izotropowych. Pod wpływem pola magnetycznego, którego natężenie jest prostopadłe do kierunku biegu promieni, w cieczy pojawia się
 • Definicja Curie, Pierre Co to jest Marii Skłodowskiej-Curie. Od 1904 prof. Sorbony. Razem z Marią Curie odkrył promieniotwórczość toru i dwa nowe pierwiastki promieniotwórcze - polon i rad. Prowadził również
 • Definicja ciepło przemiany fazowej Co to jest formie ciepła należy dostarczyć (albo odprowadzić) do 1 kg substancji, by bez zmiany temperatury wywołać jej przejście z jednej etapy w drugą. Przykładami ciepła przemiany fazowej
 • Definicja Clapeyrona-Clausiusa równanie Co to jest między zmianą ciśnienia i spowodowaną poprzez nią zmianą temperatury przemiany fazowej pierwszego rodzaju (na przykład wrzenie, krzepnięcie). Zmiana ciśnienia o p skutkuje
 • Definicja chlor Co to jest ekipy układu okresowego pierwiastków; liczba atomowa 17, masa atomowa 35,453. Złożona jest z dwóch izotopów: 35Cl (75,53%) i 37Cl (24,47%). W warunkach normalnych jest gazem o

Co to znaczy Fizyka pojęcia

Spis pojęć z przedmiotu fizyka. Eksperymenty fizyczne i przykłady. Definicje z fizyki. Wszystkie prawa, zasady fizyki. Tłumaczenie zasad i praw z przykładami.

Definicja Chlor, Clapeyrona-Clausiusa Równanie, Ciepło Przemiany Fazowej, Curie, Pierre, Cottona-Moutona Zjawisko, Cez, Ciąg, Ciśnienie, Chrom, Czerenkowa Promieniowanie co to znaczy.

Słownik Chlor, Clapeyrona-Clausiusa Równanie, Ciepło Przemiany co to jest.