OBRAZ POZORNY OPORNIK OPTYKA co to jest
Obraz Pozorny, Opornik, Optyka, Obwód Rezonansowy, Oś Symetrii, Odbiornik, Optyka Nieliniowa.

Definicje fizyka O

 • Definicja Substancje Czynne Optycznie Co to jest płaszczyznę polaryzacji, to są najczęściej wodne roztwory cukrów albo węglowodanów, atakże substancje krystaliczne. W razie roztworów kąt skręcenia płaszczyzny polaryzacji zależy
 • Definicja Drgający Obwód Co to jest indukcyjność L ipojemność C. W obwodzie takim mogą występować drgania elektromagnetyczne, wczasie trwania jednego drgnienia następuje wymiana energii pola magnetycznego, które
 • Definicja Odważnik Co to jest wzorzec masy, ciało ookreślonej masie będącej wielokrotnością albo podwielokrotnością jednostki masy. Służy do porównywania znieznaną masą wcelu ustalenia jej wartości
 • Definicja Optyczne Odwzorowanie Co to jest obraz otrzymywany wwyniku działania układów optycznych
 • Definicja Omomierz Co to jest przyrząd pomiarowy wykorzystywany do bezpośredniego pomiaru oporu elektrycznego
 • Definicja Współrzędnych Układ Ortogonalny Co to jest układ trzech osi wzajemnie prostopadłych
 • Definicja Dyspersyjny Ośrodek Co to jest ośrodek rozpraszający światło
 • Definicja Ołów Co to jest pierwiastek chemiczny należący do IV ekipy układu okresowego; liczba masowa 82, masa atomowa 207,19. Jest metalem obarwie niebieskawej, miękkim iplastycznym
 • Definicja Silne Oddziaływanie Co to jest najsilniejsze zpoznanych dotychczas oddziaływań. Charakteryzuje się bardzo krótkim zasięgiem rzędu 10-15 m, odpowiedzialne jest za tworzenie jąder atomowych. O.s. jest wpływ
 • Definicja Promieniotwórcze Odpady Co to jest trakcie przetwarzania materiałów promieniotwórczych ipracy reaktorów atomowych welektrowniach atomowych. Stanowią one poważny problem szczególnie wówczas, gdy są produkowane
 • Definicja Stanisław Karol Olszewski Co to jest prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, prowadził badania wdziedzinie niskich temperatur. W 1883 wespół zWróblewskim skroplili jako pierwsi wświecie tlen iazot zpowietrza, w1895
 • Definicja Pojemnościowy Opór Co to jest skutecznej wartości Usk iczęstości poprzez kondensator opojemności C po-płynie prąd oskutecznej wartości . Rozmiar nazywana jest oporem pojemnościowym. Prąd płynący poprzez
 • Definicja Chwilowa Obrotu Oś Co to jest się ruch obrotowy bryły sztywnej. Jeżeli c.o.o. przechodzi poprzez ciało stałe, wówczas punkty ciała stałego leżące na osi są nieruchome. Prędkości liniowe wszystkich innych
 • Definicja Indukcyjny Opór Co to jest indukcyjność L prądowi zmiennemu. Powstająca wcewce siła elektromotoryczna indukcji przeciwstawia się płynącemu prądowi wywołując prąd indukcyjny płynący wkierunku przeciwnym. W
 • Definicja Orbita Co to jest ciało niebieskie. Ruch ciała niebieskiego rozpatruje się najczęściej wukładzie współrzędnych związanym zciałem, które posiada większą masę iprzez to decyduje oruchu ciała
 • Definicja Ozonosfera Co to jest ziemskiej, rozciągająca się na wysokości 20-50 km, odużej zawartości ozonu. Pochłania fale odługości 5700 i2200-3000 szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i fale zzakresu podczerwieni
 • Definicja Obiektyw Co to jest zjednej albo wielu soczewek, dający obraz rzeczywisty odwrócony. Obraz ten można obserwować na matówce albo przez inny układ optyczny zwany okularem, na przykład wmikroskopie
 • Definicja Elektromagnetyczne Oddziaływanie Co to jest ładunkami elektrycznymi opisane poprzez prawo Coulomba ęF ę = k Q q/r2, gdzie k - stała proporcjonalności zależna od wyboru jednostek, Q iq - oddziałujące ładunki elektryczne, r
 • Definicja Zasada Odpowiedniości Co to jest klasycznej zprawami fizyki kwantowej, odegrała szczególnie ważną rolę wpoczątkowych stadiach rozwoju fizyki kwantowej, aktualnie straciła na znaczeniu. Przyporządkowuje ona prawom
 • Definicja Proces Odwracalny Co to jest nieskończenie wolno, składający się znastępujących po sobie, nie różniących się od siebie stanów równowagi, nazywany także stanem quasi-statycznym. Mechanizm taki można
 • Definicja Osmoza Co to jest półprzepuszczalną przeszkodę, najczęściej rozdzielającą roztwór od czystego rozpuszczalnika albo dwa roztwory oróżnych stężeniach. Jeżeli dyfuzja danego składnika roztworu jest
 • Definicja Kwantowa Liczba Orbitalna Co to jest opisująca orbitalny okres pędu L. O.l.k. wymienia się od zera do n przyjmując wartości następnych liczb całkowitych l = 0; 1; 2; 3; n - 1, gdzie n - kluczowa liczba kwantowa
 • Definicja Układ Odchylający Co to jest biegu wiązki elektronów wlampach elektropromieniowych (lampa oscyloskopowa, kineskop). U. o. może być elektrostatyczny albo magnetyczny. Wukładzie elektrostatycznym wiązkę
 • Definicja Prawo Ohma Co to jest płynącego poprzez przewodnik jest wprost proporcjonalne do różnicy potencjałów U panujących na jego końcach, aodwrotnie proporcjonalne do jego oporu R, I = U/R. Równanie to można
 • Definicja Elektroniczny Oscyloskop Co to jest fundamentalnym elementem jest lampa oscyloskopowa, lampa próżniowa wyposażona wwyrzutnię elektronową idwie pary płytek odchylających. Wyrzutnia elektronowa służy do uformowania
 • Definicja Elektryczna Oporność Co to jest przepływowi prądu elektrycznego poprzez obiekt obwodu elektrycznego. W razie prądu stałego o.e. R jest wielkością skalarną określoną stosunkiem napięcia U do natężenia prądu I, R
 • Definicja Odkształcenie Co to jest odległości między punktami ciała stałego, spowodowana działaniem zewnętrznej siły. O. tytułujemy sprężystym, jeżeli ciało wraca do postaci początkowej po usunięciu siły. jeżeli
 • Definicja Oe Co to jest ersted
 • Definicja Reguła Oktetu Co to jest związków chemicznych dążą do oddania, przyłączenia bądź uwspólnienia elektronów tak, by na zewnętrznej orbicie posiadać osiem elektronów, to oznacza tyle, ile najbliższy gaz
 • Definicja Oscylacje Co to jest drgania
 • Definicja Ziemi Oś Co to jest prosta, wokół której wiruje Ziemia wswym ruchu dobowym; punkty na powierzchni Ziemi leżące na osi nazywane są b i e g u n a m i g e o g r a- f i c z n y m i
 • Definicja Magnetyczne Oddziaływanie Co to jest poruszającymi się ładunkami, ztej powody jest natury elektrycznej. Wyodrębnione ze względów historycznych atakże dlatego, iż są słabsze niż oddziaływania elektrostatyczne
 • Definicja Metoda Kryształu Obracanego Co to jest wrentgenografii. Bazuje na tym, iż monokryształ obraca się wokół osi prostopadłej do monochromatycznej wiązki promieniowania rentgenowskiego. Wszystkie płaszczyzny krystaliczne
 • Definicja Prawo Odbicia Co to jest światła na granicy dwóch ośrodków oróżnej gęstości; stwierdza ono, iż promień padający, normalna do powierzchni granicznej ipromień odbity leżą wjednej płaszczyźnie, akąt padania
 • Definicja Obserwacja Co to jest jedna zmetod badawczych służących wnauce. Na przykład astronomia obserwacyjna bazuje na obserwacji ciał niebieskich
 • Definicja Rzeczywisty Obraz Co to jest obraz powstały wwyniku przecięcia się promieni świetlnych po przejściu poprzez układ optyczny albo odbiciu od zwierciadła wklęsłego
 • Definicja Właściwa Objętość Co to jest objętość jednego kilograma substancji; jest odwrotnością gęstości
 • Definicja Utajony Obraz Co to jest kliszy fotograficznej wwyniku działania kwantów światła na umieszczone wemulsji cząsteczki halogenków srebra, wywołującego reakcję chemiczną prowadzącą do wytrącenia metalicznego
 • Definicja Galwaniczne Obwody Co to jest kontaktujące się metale i elektrolity. Gdy o.g. zawiera same metale ima wszędzie tę samą temperaturę, to na końcach, jeżeli są ztego samego materiału, nie pojawia się różnica
 • Definicja Magnetyczny Obwód Co to jest zastosowany do zespołu ciał, poprzez które przepływa strumień indukcji magnetycznej. Ważną różnicą to jest, iż dla stałego wczasie przepływu strumienia indukcji magnetycznej nie
 • Definicja Współczynnik Odbicia Co to jest współczynnik wyrażający relacja strumienia promieniowania odbitego do strumienia promieniowania padającego na daną powierzchnię
 • Definicja Szeregowy Obwód Co to jest obwód elektryczny, wktórym wszystkie przedmioty są ze sobą kolejno łączone
 • Definicja Równoległy Obwód Co to jest obwód elektryczny zawierający przynajmniej jeden węzeł, wktórym prąd rozdziela się na poszczególne gałęzie
 • Definicja Oddziaływanie Co to jest wfizyce; jest źródłem siły pojawiającej się między wieloma ciałami fizycznymi; natura oddziaływania może być różnoraka. Znane są następujące typy oddziaływań: grawitacyjne między
 • Definicja Fundamentalne Oddziaływania Co to jest cztery poznane do chwili obecnej oddziaływania występujące wprzyrodzie: grawitacyjne, elektromagnetyczne, słabe isilne
 • Definicja Światła Odbicie Co to jest rozchodzącej się od granicy wodwrotnym kierunku niż fala padająca, jeżeli światło pada na granicę dwóch ośrodków. Charakter odbicia zależy od formy granicy rozdziału. jeżeli
 • Definicja Słabe Oddziaływanie Co to jest charakteryzuje mała wartość siły oddziaływania, dlatego mechanizmy zależne od niego zależne przebiegają w miarę wolno 10-6 -10-10 s. O.s. odpowiedzialne są pomiędzy innymi za
 • Definicja Ogniska Co to jest układu optycznego leżące na osi optycznej, posiadające tę własność, iż przecinają się wnich promienie biegnące równolegle do osi optycznej. Umieszczając punktowe źródło światła
 • Definicja Krótkozasięgowe Oddziaływanie Co to jest miarę najsłabiej poznane; nie potrafimy dla nich podać wyrażenia na wartość siły podobnego do prawa powszechnego ciążenia czy prawa Coulomba; charakteryzują się krótkim zasięgiem
 • Definicja Grawitacyjne Oddziaływanie Co to jest masa wytwarzająca wprzestrzeni wokół siebie pole grawitacyjne, przez które oddziałuje zinną masą. Na masę umieszczoną wpolu grawitacyjnym działa siła, której postać podał Newton
 • Definicja Wymiany Oddziaływanie Co to jest mechaniki kwantowej inie mające analogii wfizyce klasycznej. Dla cząstek ospinie połówkowym o.w. wynika bezpośrednio zzakazu Pauliego. Dwa elektrony orównoległych spinach nie mogą
 • Definicja Międzycząsteczkowe Oddziaływanie Co to jest molekułami owysyconych wiązaniach chemicznych. Można je opisać podając potencjał oddziaływania U(r), który zależy od odległości między molekułami. Wpływ tj. natury elektrycznej
 • Definicja Ogniskowa Co to jest agłównym punktem układu optycznego (środek soczewki) mierzona wzdłuż osi optycznej. O. dla układów skupiających ma wartość dodatnią, dla rozpraszających wartość ujemną. Definicja
 • Definicja Galwaniczne Ogniwo Co to jest wo.g. następuje wymiana energii chemicznej na energię elektryczną. O.g. złożona jest zdwóch elektrod wykonanych zmetali oróżnej elektroujemności zanurzonych welektrolicie. Zobacz
 • Definicja Rozpadu Połowicznego Okres Co to jest czas, po którym połowa zwszystkich rozważanych ciał (na przykład jąder promieniotwórczych) ulegnie rozpadowi
 • Definicja Drgań Okres Co to jest drgnienia, oznaczany najczęściej literą T. To jest rozmiar charakteryzująca jednoznacznie układ drgający, zależna od parametrów układu, na przykład o.d. masy zawieszonej na
 • Definicja Właściwy Opór Co to jest poprzez przewodnik odługości 1 m iprzekroju poprzecznym 1 m2; charakteryzuje materiał, zktórego wykonano przewodnik. Rozmiar o.w. wymienia się od 1,55 10-8 m dla miedzi do ~1014
 • Definicja Pierwiastków Układ Okresowy Co to jest pierwiastków chemicznych uwzględniające ich periodycznie powtarzające się własności chemiczne. Uporządkowania pierwiastków z racji na ich masę dokonał Mendelejew. Okazało się
 • Definicja Simon Georg Ohm Co to jest fizyk niemiecki. W 1828 sformułował iteoretycznie uzasadnił tak zwany prawo Ohma. Zajmował się badaniem zjawisk elektrycznych iakustycznych
 • Definicja Ośrodka Opór Co to jest opór stawiany poprzez ośrodek lepki (ciecz, gaz) poruszającemu się wnim ciału. Siła oporu jest proporcjonalna do prędkości ciała, jeżeli nie jest ona zbyt spora
 • Definicja Okular Co to jest do obserwacji obrazu utworzonego poprzez obiektyw. Działanie jego jest podobne do działania lupy. Daje obraz zwiększony ipozorny, gdyż obraz tworzony poprzez obiektyw powstaje
 • Definicja Operator Co to jest przyporządkowujące każdemu elementowi jednego zbioru pewien obiekt innego zbioru. O. ma analogiczny sedno jak odwzorowanie, przekształcenie, funkcja, aczkolwiek to ostatnie jest
 • Definicja Om Co to jest elektrycznej wukładzie SI. To jest oporność takiego przewodnika elektryczności, wktórym różnica potencjałów między jego poprzecznymi przekrojami równa 1 V wywołuje przepływ
 • Definicja Opalescencja Co to jest występujące wośrodku niejednorodnym. W stanie krytycznym pojawia się o. spowodowana fluktuacjami gęstości występującymi wośrodku, która demonstruje się tym, iż promień świetlny
 • Definicja Ortowodór Co to jest cząsteczka wodoru, wktórej oba elektrony mają spiny ustawione równolegle względem siebie, acałkowity spin cząsteczki równa się jedności
 • Definicja Układy Optyczne Co to jest luster, soczewek, pryzmatów) wykorzystywany bądź do tworzenia obrazów (mikroskop, lupa), bądź do prowadzenia badań zzakresu optyki (interferometr, spektrograf). Przy
 • Definicja Neutronowa Optyka Co to jest oddziaływaniem neutronów oniskiej energii (nie większej niż 1 eV) zmaterią. Przy takich energiach fala de Brogliea stowarzyszona zneutronem ma długość rzędu pojedynczych
 • Definicja Geometryczna Optyka Co to jest definicją promienia świetlnego. Zajmuje się tymi zjawiskami optycznymi, które można wytłumaczyć bez wnikania wfizyczną naturę światła, woparciu oprawa odbicia izałamania iprzy
 • Definicja Elektronowa Optyka Co to jest mikroskopią elektronową, podobnie jak optyka świetlna dzieli się na geometryczną ifizyczną. Geometryczna zajmuje się badaniem torów cząstek naładowanych przechodzących poprzez
 • Definicja Falowa Optyka Co to jest zjawiska optyczne takie, jak: dyfrakcja, interferencja ipolaryzacja, które są przejawem falowej natury światła itylko na jej gruncie dają się wytłumaczyć. Zajmuje się ona również
 • Definicja Kwantowa Liczba Oscylacyjna Co to jest liczba opisująca energię oscylatora harmonicznego E = hvo(v + 1/2), gdzie E - energia oscylatora, h - stała Plancka, vo - częstość drgań oscylatora, v = 0, 1, 2
 • Definicja Atomowa Orbita Co to jest Bohra watomie krążą elektrony. Siłę dośrodkową działającą na elektron będący na o.a. stanowi przyciąganie elektrostatyczne między jądrem atomowym ielektronem. Definicja o.a
 • Definicja Pędu Moment Orbitalny Co to jest jednej cząstki względem drugiej (elektronu względem jądra) albo względem środka masy. Kwadrat o.m.p. może przyjmować tylko jedną zmożliwych wartości h2l(l + 1), gdzie l
 • Definicja Orbital Co to jest elektronu watomie albo cząsteczce. Jej kwadrat ustala prawdopodobieństwo znalezienia elektronu wróżnych obszarach przestrzeni cząsteczki albo wokół jądra atomowego. Zobacz także
 • Definicja Osm Co to jest należący do metali przejściowych (platynowców). Liczba atomowa 76, masa atomowa 190,2. Ma największą gęstość ze wszystkich znanych metali (22,5 103 kg/m3 w20 C) icynowobiałe
 • Definicja Kryształu Optyczna Oś Co to jest kierunek wkrysztale, wzdłuż którego prędkości rozchodzenia się promienia zwyczajnego i nadzwyczajnego są identyczne. Zobacz także załamanie podwójne światła, kryształ dwójłomny
 • Definicja Harmoniczny Oscylator Co to jest wpływem siły proporcjonalnej do wychylenia iskierowanej ku pozycji równowagi. Ruch dzieje się ze stałą częstotliwością, która jest właściwością charakterystyczną układu drgającego
 • Definicja oś główna układu optycznego Co to jest prosta, na której leżą środki krzywizn soczewek czy luster. Jeżeli wukładach optycznych służące są inne przedmioty, na przykład pryzmaty, wówczas nie ma osi optycznej głównej
 • Definicja Sprężysty Ośrodek Co to jest sprężystość postaci; odkształcony powraca do stanu początkowego zchwilą, gdy przestaje działać siła odkształcająca. W o.s. mogą rozchodzić się fale akustyczne poprzeczne
 • Definicja Ośrodek Co to jest część przestrzeni wypełniona substancją znajdującą się wokreślonej fazie, posiadająca określone własności fizyczne, na przykład o. optyczny czynny
 • Definicja Anizotropowy Ośrodek Co to jest ośrodek, którego własności fizyczne zależą od kierunku, wktórym są one badane
 • Definicja Izotropowy Ośrodek Co to jest fizyczne nie zależą od położenia elementu tego ośrodka wprzestrzeni. Gdy ciało stałe jest izotropowe, to wszystkie jego własności są identyczne we wszystkich kierunkach
 • Definicja Oscylograf Co to jest wykorzystywane do wizualnej obserwacji iciągłego zapisu zależności między wielkościami fizycznymi przetworzonymi na napięcia elektryczne. Zapis wielkości mierzonych dzięki o
 • Definicja Pomiarów Wyników Opracowanie Co to jest dokonywano pomiarów, iwyznaczenie wartości w najwyższym stopniu prawdopodobnej wielkości mierzonej. Wyniki doświadczeń zawsze obarczone są błędami, bądź systematycznymi związanymi
 • Definicja Atmosferyczne Okna Co to jest elektromagnetycznych, poza którymi atmosfera ziemska jest nieprzepuszczalna dla tych fal. Jeden zprzedziałów przypada wzakresie 3000-20000 długości fali, co odpowiada falom
 • Definicja Dalekozasięgowe Oddziaływanie Co to jest oddziaływania grawitacyjne ielektromagnetyczne, wktórych siła maleje zkwadratem odległości (wpływ grawitacyjne odpowiedzialne jest za trwałość Układu Słonecznego
 • Definicja Ozon Co to jest odmiana tlenu owzorze cząsteczkowym O3; bardzo aktywny chemicznie, mocny utleniacz; posiada specyficzny zapach, który czujemy po burzy zwyładowaniami atmosferycznymi
 • Definicja Ogniwo Co to jest wytwarzania energii elektrycznej kosztem innego rodzaju energii, najczęściej energii chemicznej. Wewnątrz o. c h e m i c z n e- g o przebiega reakcja chemiczna na granicy pomiędzy
 • Definicja Odgazowanie Co to jest zaadsorbowanych na wewnętrznych powierzchniach iw objętości ścian ielementów aparatury próżniowej. Wykonywane jest poprzez długookresowe wygrzewanie zjednoczesnym odpompowywaniem
 • Definicja optyczne własności ciał stałych Co to jest przezroczystość, umiejętność pochłaniania) zależne od wzajemnego oddziaływania ciała stałego zfalą elektromagnetyczną. Wpływ tj. inne wprzypadku metali ipółprzewodników, ainne
 • Definicja Nieliniowa Optyka Co to jest zjawiskami optycznymi, które są rezultatem wpływu światła na ośrodek. Fala świetlna skutkuje, iż ośrodek wymienia swe własności optyczne, to oznacza wymienia się jego współczynnik
 • Definicja Odbiornik Co to jest iprzetwarzania informacji przenoszonych dzięki fal elektromagnetycznych składające się zanteny, wzmacniacza, detektora iurządzenia wyjściowego (głośnik, lampa oscyloskopowa
 • Definicja Symetrii Oś Co to jest skutkuje, iż figura pokrywa się sama zsobą. To jest o.s. zwyczajna. Krotnością osi n tytułujemy liczbę całkowitą, która ustala kąt = 2/n. Obrót oten kąt prowadzi do pokrycia się
 • Definicja Rezonansowy Obwód Co to jest zelementów (najczęściej pojemność) można regulować (zamieniać jego wartość), zmieniając wsposób ciągły albo dyskretny (zależnie od metody zmian L albo C) częstotliwość drgań
 • Definicja Optyka Co to jest oświetle ijego oddziaływaniu zmaterią. O. zajmuje się badaniem fal elektromagnetycznych nie tylko zzakresu fal świetlnych, lecz także zzakresu fal dłuższych (podczerwieni
 • Definicja Opornik Co to jest wykorzystywany do regulowania wartości prądu płynącego wobwodzie albo napięcia elektrycznego. Moc wydzielona na o. wynosi P = UI = I2R = U2/R, gdzie I - natężenie prądu, U
 • Definicja Pozorny Obraz Co to jest przecięcie nie promieni świetlnych, lecz ich przedłużeń, nie można go zatem dostać na ekranie. Tego typu obraz otrzymujemy wzwierciadle prostym, wypukłym isoczewce rozpraszającej

Co to znaczy Fizyka pojęcia

Spis pojęć z przedmiotu fizyka. Eksperymenty fizyczne i przykłady. Definicje z fizyki. Wszystkie prawa, zasady fizyki. Tłumaczenie zasad i praw z przykładami.

Definicja Obraz Pozorny, Opornik, Optyka, Obwód Rezonansowy, Oś Symetrii, Odbiornik, Optyka Nieliniowa, Optyczne Własności Ciał Stałych, Odgazowanie, Ogniwo, Ozon co to znaczy.

Słownik Obraz Pozorny, Opornik, Optyka, Obwód Rezonansowy, Oś co to jest.