OBRAZ POZORNY OPORNIK OPTYKA co to jest
Obraz Pozorny, Opornik, Optyka, Obwód Rezonansowy, Oś Symetrii, Odbiornik, Optyka Nieliniowa.

Definicje fizyka O

 • Definicja Substancje Czynne Optycznie Informacje płaszczyznę polaryzacji, to są najczęściej wodne roztwory cukrów albo węglowodanów, atakże substancje krystaliczne. W razie roztworów kąt skręcenia płaszczyzny polaryzacji zależy co to jest.
 • Definicja Drgający Obwód Informacje indukcyjność L ipojemność C. W obwodzie takim mogą występować drgania elektromagnetyczne, wczasie trwania jednego drgnienia następuje wymiana energii pola magnetycznego, które definicja.
 • Definicja Odważnik Informacje wzorzec masy, ciało ookreślonej masie będącej wielokrotnością albo podwielokrotnością jednostki masy. Służy do porównywania znieznaną masą wcelu ustalenia jej wartości co znaczy.
 • Definicja Optyczne Odwzorowanie Informacje obraz otrzymywany wwyniku działania układów optycznych słownik.
 • Definicja Omomierz Informacje przyrząd pomiarowy wykorzystywany do bezpośredniego pomiaru oporu elektrycznego znaczenie.
 • Definicja Współrzędnych Układ Ortogonalny Informacje układ trzech osi wzajemnie prostopadłych czym jest.
 • Definicja Dyspersyjny Ośrodek Informacje ośrodek rozpraszający światło co to jest.
 • Definicja Ołów Informacje pierwiastek chemiczny należący do IV ekipy układu okresowego; liczba masowa 82, masa atomowa 207,19. Jest metalem obarwie niebieskawej, miękkim iplastycznym definicja.
 • Definicja Silne Oddziaływanie Informacje najsilniejsze zpoznanych dotychczas oddziaływań. Charakteryzuje się bardzo krótkim zasięgiem rzędu 10-15 m, odpowiedzialne jest za tworzenie jąder atomowych. O.s. jest wpływ co znaczy.
 • Definicja Promieniotwórcze Odpady Informacje trakcie przetwarzania materiałów promieniotwórczych ipracy reaktorów atomowych welektrowniach atomowych. Stanowią one poważny problem szczególnie wówczas, gdy są produkowane słownik.
 • Definicja Stanisław Karol Olszewski Informacje prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, prowadził badania wdziedzinie niskich temperatur. W 1883 wespół zWróblewskim skroplili jako pierwsi wświecie tlen iazot zpowietrza, w1895 znaczenie.
 • Definicja Pojemnościowy Opór Informacje skutecznej wartości Usk iczęstości poprzez kondensator opojemności C po-płynie prąd oskutecznej wartości . Rozmiar nazywana jest oporem pojemnościowym. Prąd płynący poprzez czym jest.
 • Definicja Chwilowa Obrotu Oś Informacje się ruch obrotowy bryły sztywnej. Jeżeli c.o.o. przechodzi poprzez ciało stałe, wówczas punkty ciała stałego leżące na osi są nieruchome. Prędkości liniowe wszystkich innych co to jest.
 • Definicja Indukcyjny Opór Informacje indukcyjność L prądowi zmiennemu. Powstająca wcewce siła elektromotoryczna indukcji przeciwstawia się płynącemu prądowi wywołując prąd indukcyjny płynący wkierunku przeciwnym. W definicja.
 • Definicja Orbita Informacje ciało niebieskie. Ruch ciała niebieskiego rozpatruje się najczęściej wukładzie współrzędnych związanym zciałem, które posiada większą masę iprzez to decyduje oruchu ciała co znaczy.
 • Definicja Ozonosfera Informacje ziemskiej, rozciągająca się na wysokości 20-50 km, odużej zawartości ozonu. Pochłania fale odługości 5700 i2200-3000 szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i fale zzakresu podczerwieni słownik.
 • Definicja Obiektyw Informacje zjednej albo wielu soczewek, dający obraz rzeczywisty odwrócony. Obraz ten można obserwować na matówce albo przez inny układ optyczny zwany okularem, na przykład wmikroskopie znaczenie.
 • Definicja Elektromagnetyczne Oddziaływanie Informacje ładunkami elektrycznymi opisane poprzez prawo Coulomba ęF ę = k Q q/r2, gdzie k - stała proporcjonalności zależna od wyboru jednostek, Q iq - oddziałujące ładunki elektryczne, r czym jest.
 • Definicja Zasada Odpowiedniości Informacje klasycznej zprawami fizyki kwantowej, odegrała szczególnie ważną rolę wpoczątkowych stadiach rozwoju fizyki kwantowej, aktualnie straciła na znaczeniu. Przyporządkowuje ona prawom co to jest.
 • Definicja Proces Odwracalny Informacje nieskończenie wolno, składający się znastępujących po sobie, nie różniących się od siebie stanów równowagi, nazywany także stanem quasi-statycznym. Mechanizm taki można definicja.
 • Definicja Osmoza Informacje półprzepuszczalną przeszkodę, najczęściej rozdzielającą roztwór od czystego rozpuszczalnika albo dwa roztwory oróżnych stężeniach. Jeżeli dyfuzja danego składnika roztworu jest co znaczy.
 • Definicja Kwantowa Liczba Orbitalna Informacje opisująca orbitalny okres pędu L. O.l.k. wymienia się od zera do n przyjmując wartości następnych liczb całkowitych l = 0; 1; 2; 3; n - 1, gdzie n - kluczowa liczba kwantowa słownik.
 • Definicja Układ Odchylający Informacje biegu wiązki elektronów wlampach elektropromieniowych (lampa oscyloskopowa, kineskop). U. o. może być elektrostatyczny albo magnetyczny. Wukładzie elektrostatycznym wiązkę znaczenie.
 • Definicja Prawo Ohma Informacje płynącego poprzez przewodnik jest wprost proporcjonalne do różnicy potencjałów U panujących na jego końcach, aodwrotnie proporcjonalne do jego oporu R, I = U/R. Równanie to można czym jest.
 • Definicja Elektroniczny Oscyloskop Informacje fundamentalnym elementem jest lampa oscyloskopowa, lampa próżniowa wyposażona wwyrzutnię elektronową idwie pary płytek odchylających. Wyrzutnia elektronowa służy do uformowania co to jest.
 • Definicja Elektryczna Oporność Informacje przepływowi prądu elektrycznego poprzez obiekt obwodu elektrycznego. W razie prądu stałego o.e. R jest wielkością skalarną określoną stosunkiem napięcia U do natężenia prądu I, R definicja.
 • Definicja Odkształcenie Informacje odległości między punktami ciała stałego, spowodowana działaniem zewnętrznej siły. O. tytułujemy sprężystym, jeżeli ciało wraca do postaci początkowej po usunięciu siły. jeżeli co znaczy.
 • Definicja Oe Informacje ersted słownik.
 • Definicja Reguła Oktetu Informacje związków chemicznych dążą do oddania, przyłączenia bądź uwspólnienia elektronów tak, by na zewnętrznej orbicie posiadać osiem elektronów, to oznacza tyle, ile najbliższy gaz znaczenie.
 • Definicja Oscylacje Informacje drgania czym jest.
 • Definicja Ziemi Oś Informacje prosta, wokół której wiruje Ziemia wswym ruchu dobowym; punkty na powierzchni Ziemi leżące na osi nazywane są b i e g u n a m i g e o g r a- f i c z n y m i co to jest.
 • Definicja Magnetyczne Oddziaływanie Informacje poruszającymi się ładunkami, ztej powody jest natury elektrycznej. Wyodrębnione ze względów historycznych atakże dlatego, iż są słabsze niż oddziaływania elektrostatyczne definicja.
 • Definicja Metoda Kryształu Obracanego Informacje wrentgenografii. Bazuje na tym, iż monokryształ obraca się wokół osi prostopadłej do monochromatycznej wiązki promieniowania rentgenowskiego. Wszystkie płaszczyzny krystaliczne co znaczy.
 • Definicja Prawo Odbicia Informacje światła na granicy dwóch ośrodków oróżnej gęstości; stwierdza ono, iż promień padający, normalna do powierzchni granicznej ipromień odbity leżą wjednej płaszczyźnie, akąt padania słownik.
 • Definicja Obserwacja Informacje jedna zmetod badawczych służących wnauce. Na przykład astronomia obserwacyjna bazuje na obserwacji ciał niebieskich znaczenie.
 • Definicja Rzeczywisty Obraz Informacje obraz powstały wwyniku przecięcia się promieni świetlnych po przejściu poprzez układ optyczny albo odbiciu od zwierciadła wklęsłego czym jest.
 • Definicja Właściwa Objętość Informacje objętość jednego kilograma substancji; jest odwrotnością gęstości co to jest.
 • Definicja Utajony Obraz Informacje kliszy fotograficznej wwyniku działania kwantów światła na umieszczone wemulsji cząsteczki halogenków srebra, wywołującego reakcję chemiczną prowadzącą do wytrącenia metalicznego definicja.
 • Definicja Galwaniczne Obwody Informacje kontaktujące się metale i elektrolity. Gdy o.g. zawiera same metale ima wszędzie tę samą temperaturę, to na końcach, jeżeli są ztego samego materiału, nie pojawia się różnica co znaczy.
 • Definicja Magnetyczny Obwód Informacje zastosowany do zespołu ciał, poprzez które przepływa strumień indukcji magnetycznej. Ważną różnicą to jest, iż dla stałego wczasie przepływu strumienia indukcji magnetycznej nie słownik.
 • Definicja Współczynnik Odbicia Informacje współczynnik wyrażający relacja strumienia promieniowania odbitego do strumienia promieniowania padającego na daną powierzchnię znaczenie.
 • Definicja Szeregowy Obwód Informacje obwód elektryczny, wktórym wszystkie przedmioty są ze sobą kolejno łączone czym jest.
 • Definicja Równoległy Obwód Informacje obwód elektryczny zawierający przynajmniej jeden węzeł, wktórym prąd rozdziela się na poszczególne gałęzie co to jest.
 • Definicja Oddziaływanie Informacje wfizyce; jest źródłem siły pojawiającej się między wieloma ciałami fizycznymi; natura oddziaływania może być różnoraka. Znane są następujące typy oddziaływań: grawitacyjne między definicja.
 • Definicja Fundamentalne Oddziaływania Informacje cztery poznane do chwili obecnej oddziaływania występujące wprzyrodzie: grawitacyjne, elektromagnetyczne, słabe isilne co znaczy.
 • Definicja Światła Odbicie Informacje rozchodzącej się od granicy wodwrotnym kierunku niż fala padająca, jeżeli światło pada na granicę dwóch ośrodków. Charakter odbicia zależy od formy granicy rozdziału. jeżeli słownik.
 • Definicja Słabe Oddziaływanie Informacje charakteryzuje mała wartość siły oddziaływania, dlatego mechanizmy zależne od niego zależne przebiegają w miarę wolno 10-6 -10-10 s. O.s. odpowiedzialne są pomiędzy innymi za znaczenie.
 • Definicja Ogniska Informacje układu optycznego leżące na osi optycznej, posiadające tę własność, iż przecinają się wnich promienie biegnące równolegle do osi optycznej. Umieszczając punktowe źródło światła czym jest.
 • Definicja Krótkozasięgowe Oddziaływanie Informacje miarę najsłabiej poznane; nie potrafimy dla nich podać wyrażenia na wartość siły podobnego do prawa powszechnego ciążenia czy prawa Coulomba; charakteryzują się krótkim zasięgiem co to jest.
 • Definicja Grawitacyjne Oddziaływanie Informacje masa wytwarzająca wprzestrzeni wokół siebie pole grawitacyjne, przez które oddziałuje zinną masą. Na masę umieszczoną wpolu grawitacyjnym działa siła, której postać podał Newton definicja.
 • Definicja Wymiany Oddziaływanie Informacje mechaniki kwantowej inie mające analogii wfizyce klasycznej. Dla cząstek ospinie połówkowym o.w. wynika bezpośrednio zzakazu Pauliego. Dwa elektrony orównoległych spinach nie mogą co znaczy.
 • Definicja Międzycząsteczkowe Oddziaływanie Informacje molekułami owysyconych wiązaniach chemicznych. Można je opisać podając potencjał oddziaływania U(r), który zależy od odległości między molekułami. Wpływ tj. natury elektrycznej słownik.
 • Definicja Ogniskowa Informacje agłównym punktem układu optycznego (środek soczewki) mierzona wzdłuż osi optycznej. O. dla układów skupiających ma wartość dodatnią, dla rozpraszających wartość ujemną. Definicja znaczenie.
 • Definicja Galwaniczne Ogniwo Informacje wo.g. następuje wymiana energii chemicznej na energię elektryczną. O.g. złożona jest zdwóch elektrod wykonanych zmetali oróżnej elektroujemności zanurzonych welektrolicie. Zobacz czym jest.
 • Definicja Rozpadu Połowicznego Okres Informacje czas, po którym połowa zwszystkich rozważanych ciał (na przykład jąder promieniotwórczych) ulegnie rozpadowi co to jest.
 • Definicja Drgań Okres Informacje drgnienia, oznaczany najczęściej literą T. To jest rozmiar charakteryzująca jednoznacznie układ drgający, zależna od parametrów układu, na przykład o.d. masy zawieszonej na definicja.
 • Definicja Właściwy Opór Informacje poprzez przewodnik odługości 1 m iprzekroju poprzecznym 1 m2; charakteryzuje materiał, zktórego wykonano przewodnik. Rozmiar o.w. wymienia się od 1,55 10-8 m dla miedzi do ~1014 co znaczy.
 • Definicja Pierwiastków Układ Okresowy Informacje pierwiastków chemicznych uwzględniające ich periodycznie powtarzające się własności chemiczne. Uporządkowania pierwiastków z racji na ich masę dokonał Mendelejew. Okazało się słownik.
 • Definicja Simon Georg Ohm Informacje fizyk niemiecki. W 1828 sformułował iteoretycznie uzasadnił tak zwany prawo Ohma. Zajmował się badaniem zjawisk elektrycznych iakustycznych znaczenie.
 • Definicja Ośrodka Opór Informacje opór stawiany poprzez ośrodek lepki (ciecz, gaz) poruszającemu się wnim ciału. Siła oporu jest proporcjonalna do prędkości ciała, jeżeli nie jest ona zbyt spora czym jest.
 • Definicja Okular Informacje do obserwacji obrazu utworzonego poprzez obiektyw. Działanie jego jest podobne do działania lupy. Daje obraz zwiększony ipozorny, gdyż obraz tworzony poprzez obiektyw powstaje co to jest.
 • Definicja Operator Informacje przyporządkowujące każdemu elementowi jednego zbioru pewien obiekt innego zbioru. O. ma analogiczny sedno jak odwzorowanie, przekształcenie, funkcja, aczkolwiek to ostatnie jest definicja.
 • Definicja Om Informacje elektrycznej wukładzie SI. To jest oporność takiego przewodnika elektryczności, wktórym różnica potencjałów między jego poprzecznymi przekrojami równa 1 V wywołuje przepływ co znaczy.
 • Definicja Opalescencja Informacje występujące wośrodku niejednorodnym. W stanie krytycznym pojawia się o. spowodowana fluktuacjami gęstości występującymi wośrodku, która demonstruje się tym, iż promień świetlny słownik.
 • Definicja Ortowodór Informacje cząsteczka wodoru, wktórej oba elektrony mają spiny ustawione równolegle względem siebie, acałkowity spin cząsteczki równa się jedności znaczenie.
 • Definicja Układy Optyczne Informacje luster, soczewek, pryzmatów) wykorzystywany bądź do tworzenia obrazów (mikroskop, lupa), bądź do prowadzenia badań zzakresu optyki (interferometr, spektrograf). Przy czym jest.
 • Definicja Neutronowa Optyka Informacje oddziaływaniem neutronów oniskiej energii (nie większej niż 1 eV) zmaterią. Przy takich energiach fala de Brogliea stowarzyszona zneutronem ma długość rzędu pojedynczych co to jest.
 • Definicja Geometryczna Optyka Informacje definicją promienia świetlnego. Zajmuje się tymi zjawiskami optycznymi, które można wytłumaczyć bez wnikania wfizyczną naturę światła, woparciu oprawa odbicia izałamania iprzy definicja.
 • Definicja Elektronowa Optyka Informacje mikroskopią elektronową, podobnie jak optyka świetlna dzieli się na geometryczną ifizyczną. Geometryczna zajmuje się badaniem torów cząstek naładowanych przechodzących poprzez co znaczy.
 • Definicja Falowa Optyka Informacje zjawiska optyczne takie, jak: dyfrakcja, interferencja ipolaryzacja, które są przejawem falowej natury światła itylko na jej gruncie dają się wytłumaczyć. Zajmuje się ona również słownik.
 • Definicja Kwantowa Liczba Oscylacyjna Informacje liczba opisująca energię oscylatora harmonicznego E = hvo(v + 1/2), gdzie E - energia oscylatora, h - stała Plancka, vo - częstość drgań oscylatora, v = 0, 1, 2 znaczenie.
 • Definicja Atomowa Orbita Informacje Bohra watomie krążą elektrony. Siłę dośrodkową działającą na elektron będący na o.a. stanowi przyciąganie elektrostatyczne między jądrem atomowym ielektronem. Definicja o.a czym jest.
 • Definicja Pędu Moment Orbitalny Informacje jednej cząstki względem drugiej (elektronu względem jądra) albo względem środka masy. Kwadrat o.m.p. może przyjmować tylko jedną zmożliwych wartości h2l(l + 1), gdzie l co to jest.
 • Definicja Orbital Informacje elektronu watomie albo cząsteczce. Jej kwadrat ustala prawdopodobieństwo znalezienia elektronu wróżnych obszarach przestrzeni cząsteczki albo wokół jądra atomowego. Zobacz także definicja.
 • Definicja Osm Informacje należący do metali przejściowych (platynowców). Liczba atomowa 76, masa atomowa 190,2. Ma największą gęstość ze wszystkich znanych metali (22,5 103 kg/m3 w20 C) icynowobiałe co znaczy.
 • Definicja Kryształu Optyczna Oś Informacje kierunek wkrysztale, wzdłuż którego prędkości rozchodzenia się promienia zwyczajnego i nadzwyczajnego są identyczne. Zobacz także załamanie podwójne światła, kryształ dwójłomny słownik.
 • Definicja Harmoniczny Oscylator Informacje wpływem siły proporcjonalnej do wychylenia iskierowanej ku pozycji równowagi. Ruch dzieje się ze stałą częstotliwością, która jest właściwością charakterystyczną układu drgającego znaczenie.
 • Definicja oś główna układu optycznego Informacje prosta, na której leżą środki krzywizn soczewek czy luster. Jeżeli wukładach optycznych służące są inne przedmioty, na przykład pryzmaty, wówczas nie ma osi optycznej głównej czym jest.
 • Definicja Sprężysty Ośrodek Informacje sprężystość postaci; odkształcony powraca do stanu początkowego zchwilą, gdy przestaje działać siła odkształcająca. W o.s. mogą rozchodzić się fale akustyczne poprzeczne co to jest.
 • Definicja Ośrodek Informacje część przestrzeni wypełniona substancją znajdującą się wokreślonej fazie, posiadająca określone własności fizyczne, na przykład o. optyczny czynny definicja.
 • Definicja Anizotropowy Ośrodek Informacje ośrodek, którego własności fizyczne zależą od kierunku, wktórym są one badane co znaczy.
 • Definicja Izotropowy Ośrodek Informacje fizyczne nie zależą od położenia elementu tego ośrodka wprzestrzeni. Gdy ciało stałe jest izotropowe, to wszystkie jego własności są identyczne we wszystkich kierunkach słownik.
 • Definicja Oscylograf Informacje wykorzystywane do wizualnej obserwacji iciągłego zapisu zależności między wielkościami fizycznymi przetworzonymi na napięcia elektryczne. Zapis wielkości mierzonych dzięki o znaczenie.
 • Definicja Pomiarów Wyników Opracowanie Informacje dokonywano pomiarów, iwyznaczenie wartości w najwyższym stopniu prawdopodobnej wielkości mierzonej. Wyniki doświadczeń zawsze obarczone są błędami, bądź systematycznymi związanymi czym jest.
 • Definicja Atmosferyczne Okna Informacje elektromagnetycznych, poza którymi atmosfera ziemska jest nieprzepuszczalna dla tych fal. Jeden zprzedziałów przypada wzakresie 3000-20000 długości fali, co odpowiada falom co to jest.
 • Definicja Dalekozasięgowe Oddziaływanie Informacje oddziaływania grawitacyjne ielektromagnetyczne, wktórych siła maleje zkwadratem odległości (wpływ grawitacyjne odpowiedzialne jest za trwałość Układu Słonecznego definicja.
 • Definicja Ozon Informacje odmiana tlenu owzorze cząsteczkowym O3; bardzo aktywny chemicznie, mocny utleniacz; posiada specyficzny zapach, który czujemy po burzy zwyładowaniami atmosferycznymi co znaczy.
 • Definicja Ogniwo Informacje wytwarzania energii elektrycznej kosztem innego rodzaju energii, najczęściej energii chemicznej. Wewnątrz o. c h e m i c z n e- g o przebiega reakcja chemiczna na granicy pomiędzy słownik.
 • Definicja Odgazowanie Informacje zaadsorbowanych na wewnętrznych powierzchniach iw objętości ścian ielementów aparatury próżniowej. Wykonywane jest poprzez długookresowe wygrzewanie zjednoczesnym odpompowywaniem znaczenie.
 • Definicja optyczne własności ciał stałych Informacje przezroczystość, umiejętność pochłaniania) zależne od wzajemnego oddziaływania ciała stałego zfalą elektromagnetyczną. Wpływ tj. inne wprzypadku metali ipółprzewodników, ainne czym jest.
 • Definicja Nieliniowa Optyka Informacje zjawiskami optycznymi, które są rezultatem wpływu światła na ośrodek. Fala świetlna skutkuje, iż ośrodek wymienia swe własności optyczne, to oznacza wymienia się jego współczynnik co to jest.
 • Definicja Odbiornik Informacje iprzetwarzania informacji przenoszonych dzięki fal elektromagnetycznych składające się zanteny, wzmacniacza, detektora iurządzenia wyjściowego (głośnik, lampa oscyloskopowa definicja.
 • Definicja Symetrii Oś Informacje skutkuje, iż figura pokrywa się sama zsobą. To jest o.s. zwyczajna. Krotnością osi n tytułujemy liczbę całkowitą, która ustala kąt = 2/n. Obrót oten kąt prowadzi do pokrycia się co znaczy.
 • Definicja Rezonansowy Obwód Informacje zelementów (najczęściej pojemność) można regulować (zamieniać jego wartość), zmieniając wsposób ciągły albo dyskretny (zależnie od metody zmian L albo C) częstotliwość drgań słownik.
 • Definicja Optyka Informacje oświetle ijego oddziaływaniu zmaterią. O. zajmuje się badaniem fal elektromagnetycznych nie tylko zzakresu fal świetlnych, lecz także zzakresu fal dłuższych (podczerwieni znaczenie.
 • Definicja Opornik Informacje wykorzystywany do regulowania wartości prądu płynącego wobwodzie albo napięcia elektrycznego. Moc wydzielona na o. wynosi P = UI = I2R = U2/R, gdzie I - natężenie prądu, U czym jest.
 • Definicja Pozorny Obraz Informacje przecięcie nie promieni świetlnych, lecz ich przedłużeń, nie można go zatem dostać na ekranie. Tego typu obraz otrzymujemy wzwierciadle prostym, wypukłym isoczewce rozpraszającej co to jest.

Co to znaczy Fizyka pojęcia

Spis pojęć z przedmiotu fizyka. Eksperymenty fizyczne i przykłady. Definicje z fizyki. Wszystkie prawa, zasady fizyki. Tłumaczenie zasad i praw z przykładami.

Definicja Obraz Pozorny, Opornik, Optyka, Obwód Rezonansowy, Oś Symetrii, Odbiornik, Optyka Nieliniowa, Optyczne Własności Ciał Stałych, Odgazowanie, Ogniwo, Ozon co to znaczy.

Słownik Obraz Pozorny, Opornik, Optyka, Obwód Rezonansowy, Oś co to jest.