ORBITAL ODDZIAŁYWANIE co to jest
CZYM JEST Orbital, Oddziaływanie Magnetyczne, Ośrodek Dyspersyjny, Opór Pojemnościowy, Odbicia.

Definicje fizyka O

 • Definicja Rzeczywisty Obraz Informacje obraz powstały wwyniku przecięcia się promieni świetlnych po przejściu poprzez układ optyczny albo odbiciu od zwierciadła wklęsłego co to jest.
 • Definicja Światła Odbicie Informacje rozchodzącej się od granicy wodwrotnym kierunku niż fala padająca, jeżeli światło pada na granicę dwóch ośrodków. Charakter odbicia zależy od formy granicy rozdziału. jeżeli definicja.
 • Definicja Sprężysty Ośrodek Informacje sprężystość postaci; odkształcony powraca do stanu początkowego zchwilą, gdy przestaje działać siła odkształcająca. W o.s. mogą rozchodzić się fale akustyczne poprzeczne co znaczy.
 • Definicja Indukcyjny Opór Informacje indukcyjność L prądowi zmiennemu. Powstająca wcewce siła elektromotoryczna indukcji przeciwstawia się płynącemu prądowi wywołując prąd indukcyjny płynący wkierunku przeciwnym. W słownik.
 • Definicja Simon Georg Ohm Informacje fizyk niemiecki. W 1828 sformułował iteoretycznie uzasadnił tak zwany prawo Ohma. Zajmował się badaniem zjawisk elektrycznych iakustycznych znaczenie.
 • Definicja Równoległy Obwód Informacje obwód elektryczny zawierający przynajmniej jeden węzeł, wktórym prąd rozdziela się na poszczególne gałęzie czym jest.
 • Definicja Oddziaływanie Informacje wfizyce; jest źródłem siły pojawiającej się między wieloma ciałami fizycznymi; natura oddziaływania może być różnoraka. Znane są następujące typy oddziaływań: grawitacyjne między co oznacza.
 • Definicja Silne Oddziaływanie Informacje najsilniejsze zpoznanych dotychczas oddziaływań. Charakteryzuje się bardzo krótkim zasięgiem rzędu 10-15 m, odpowiedzialne jest za tworzenie jąder atomowych. O.s. jest wpływ krzyżówka.
 • Definicja Współczynnik Odbicia Informacje współczynnik wyrażający relacja strumienia promieniowania odbitego do strumienia promieniowania padającego na daną powierzchnię najlepszy.
 • Definicja Reguła Oktetu Informacje związków chemicznych dążą do oddania, przyłączenia bądź uwspólnienia elektronów tak, by na zewnętrznej orbicie posiadać osiem elektronów, to oznacza tyle, ile najbliższy gaz przykłady.
 • Definicja Elektromagnetyczne Oddziaływanie Informacje ładunkami elektrycznymi opisane poprzez prawo Coulomba ęF ę = k Q q/r2, gdzie k - stała proporcjonalności zależna od wyboru jednostek, Q iq - oddziałujące ładunki elektryczne, r encyklopedia.
 • Definicja Ogniskowa Informacje agłównym punktem układu optycznego (środek soczewki) mierzona wzdłuż osi optycznej. O. dla układów skupiających ma wartość dodatnią, dla rozpraszających wartość ujemną. Definicja jak działa.
 • Definicja Odważnik Informacje wzorzec masy, ciało ookreślonej masie będącej wielokrotnością albo podwielokrotnością jednostki masy. Służy do porównywania znieznaną masą wcelu ustalenia jej wartości czy jest.
 • Definicja Fundamentalne Oddziaływania Informacje cztery poznane do chwili obecnej oddziaływania występujące wprzyrodzie: grawitacyjne, elektromagnetyczne, słabe isilne pojęcie.
 • Definicja Nieliniowa Optyka Informacje zjawiskami optycznymi, które są rezultatem wpływu światła na ośrodek. Fala świetlna skutkuje, iż ośrodek wymienia swe własności optyczne, to oznacza wymienia się jego współczynnik wyjaśnienie.
 • Definicja Pierwiastków Układ Okresowy Informacje pierwiastków chemicznych uwzględniające ich periodycznie powtarzające się własności chemiczne. Uporządkowania pierwiastków z racji na ich masę dokonał Mendelejew. Okazało się opis.
 • Definicja Ogniska Informacje układu optycznego leżące na osi optycznej, posiadające tę własność, iż przecinają się wnich promienie biegnące równolegle do osi optycznej. Umieszczając punktowe źródło światła informacje.
 • Definicja Drgający Obwód Informacje indukcyjność L ipojemność C. W obwodzie takim mogą występować drgania elektromagnetyczne, wczasie trwania jednego drgnienia następuje wymiana energii pola magnetycznego, które co to jest.
 • Definicja Prawo Ohma Informacje płynącego poprzez przewodnik jest wprost proporcjonalne do różnicy potencjałów U panujących na jego końcach, aodwrotnie proporcjonalne do jego oporu R, I = U/R. Równanie to można definicja.
 • Definicja Optyka Informacje oświetle ijego oddziaływaniu zmaterią. O. zajmuje się badaniem fal elektromagnetycznych nie tylko zzakresu fal świetlnych, lecz także zzakresu fal dłuższych (podczerwieni co znaczy.
 • Definicja Rezonansowy Obwód Informacje zelementów (najczęściej pojemność) można regulować (zamieniać jego wartość), zmieniając wsposób ciągły albo dyskretny (zależnie od metody zmian L albo C) częstotliwość drgań słownik.
 • Definicja Substancje Czynne Optycznie Informacje płaszczyznę polaryzacji, to są najczęściej wodne roztwory cukrów albo węglowodanów, atakże substancje krystaliczne. W razie roztworów kąt skręcenia płaszczyzny polaryzacji zależy znaczenie.
 • Definicja Omomierz Informacje przyrząd pomiarowy wykorzystywany do bezpośredniego pomiaru oporu elektrycznego czym jest.
 • Definicja Optyczne Odwzorowanie Informacje obraz otrzymywany wwyniku działania układów optycznych co oznacza.
 • Definicja Osm Informacje należący do metali przejściowych (platynowców). Liczba atomowa 76, masa atomowa 190,2. Ma największą gęstość ze wszystkich znanych metali (22,5 103 kg/m3 w20 C) icynowobiałe krzyżówka.
 • Definicja Obiektyw Informacje zjednej albo wielu soczewek, dający obraz rzeczywisty odwrócony. Obraz ten można obserwować na matówce albo przez inny układ optyczny zwany okularem, na przykład wmikroskopie najlepszy.
 • Definicja Opalescencja Informacje występujące wośrodku niejednorodnym. W stanie krytycznym pojawia się o. spowodowana fluktuacjami gęstości występującymi wośrodku, która demonstruje się tym, iż promień świetlny przykłady.
 • Definicja Zasada Odpowiedniości Informacje klasycznej zprawami fizyki kwantowej, odegrała szczególnie ważną rolę wpoczątkowych stadiach rozwoju fizyki kwantowej, aktualnie straciła na znaczeniu. Przyporządkowuje ona prawom encyklopedia.
 • Definicja Elektronowa Optyka Informacje mikroskopią elektronową, podobnie jak optyka świetlna dzieli się na geometryczną ifizyczną. Geometryczna zajmuje się badaniem torów cząstek naładowanych przechodzących poprzez jak działa.
 • Definicja Orbita Informacje ciało niebieskie. Ruch ciała niebieskiego rozpatruje się najczęściej wukładzie współrzędnych związanym zciałem, które posiada większą masę iprzez to decyduje oruchu ciała czy jest.
 • Definicja Układy Optyczne Informacje luster, soczewek, pryzmatów) wykorzystywany bądź do tworzenia obrazów (mikroskop, lupa), bądź do prowadzenia badań zzakresu optyki (interferometr, spektrograf). Przy pojęcie.
 • Definicja Odgazowanie Informacje zaadsorbowanych na wewnętrznych powierzchniach iw objętości ścian ielementów aparatury próżniowej. Wykonywane jest poprzez długookresowe wygrzewanie zjednoczesnym odpompowywaniem wyjaśnienie.
 • Definicja Ołów Informacje pierwiastek chemiczny należący do IV ekipy układu okresowego; liczba masowa 82, masa atomowa 207,19. Jest metalem obarwie niebieskawej, miękkim iplastycznym opis.
 • Definicja Chwilowa Obrotu Oś Informacje się ruch obrotowy bryły sztywnej. Jeżeli c.o.o. przechodzi poprzez ciało stałe, wówczas punkty ciała stałego leżące na osi są nieruchome. Prędkości liniowe wszystkich innych informacje.
 • Definicja Międzycząsteczkowe Oddziaływanie Informacje molekułami owysyconych wiązaniach chemicznych. Można je opisać podając potencjał oddziaływania U(r), który zależy od odległości między molekułami. Wpływ tj. natury elektrycznej co to jest.
 • Definicja Krótkozasięgowe Oddziaływanie Informacje miarę najsłabiej poznane; nie potrafimy dla nich podać wyrażenia na wartość siły podobnego do prawa powszechnego ciążenia czy prawa Coulomba; charakteryzują się krótkim zasięgiem definicja.
 • Definicja Elektroniczny Oscyloskop Informacje fundamentalnym elementem jest lampa oscyloskopowa, lampa próżniowa wyposażona wwyrzutnię elektronową idwie pary płytek odchylających. Wyrzutnia elektronowa służy do uformowania co znaczy.
 • Definicja Proces Odwracalny Informacje nieskończenie wolno, składający się znastępujących po sobie, nie różniących się od siebie stanów równowagi, nazywany także stanem quasi-statycznym. Mechanizm taki można słownik.
 • Definicja Ośrodek Informacje część przestrzeni wypełniona substancją znajdującą się wokreślonej fazie, posiadająca określone własności fizyczne, na przykład o. optyczny czynny znaczenie.
 • Definicja Współrzędnych Układ Ortogonalny Informacje układ trzech osi wzajemnie prostopadłych czym jest.
 • Definicja Osmoza Informacje półprzepuszczalną przeszkodę, najczęściej rozdzielającą roztwór od czystego rozpuszczalnika albo dwa roztwory oróżnych stężeniach. Jeżeli dyfuzja danego składnika roztworu jest co oznacza.
 • Definicja Ogniwo Informacje wytwarzania energii elektrycznej kosztem innego rodzaju energii, najczęściej energii chemicznej. Wewnątrz o. c h e m i c z n e- g o przebiega reakcja chemiczna na granicy pomiędzy krzyżówka.
 • Definicja Anizotropowy Ośrodek Informacje ośrodek, którego własności fizyczne zależą od kierunku, wktórym są one badane najlepszy.
 • Definicja Pozorny Obraz Informacje przecięcie nie promieni świetlnych, lecz ich przedłużeń, nie można go zatem dostać na ekranie. Tego typu obraz otrzymujemy wzwierciadle prostym, wypukłym isoczewce rozpraszającej przykłady.
 • Definicja Oe Informacje ersted encyklopedia.
 • Definicja Odkształcenie Informacje odległości między punktami ciała stałego, spowodowana działaniem zewnętrznej siły. O. tytułujemy sprężystym, jeżeli ciało wraca do postaci początkowej po usunięciu siły. jeżeli jak działa.
 • Definicja Słabe Oddziaływanie Informacje charakteryzuje mała wartość siły oddziaływania, dlatego mechanizmy zależne od niego zależne przebiegają w miarę wolno 10-6 -10-10 s. O.s. odpowiedzialne są pomiędzy innymi za czy jest.
 • Definicja Szeregowy Obwód Informacje obwód elektryczny, wktórym wszystkie przedmioty są ze sobą kolejno łączone pojęcie.
 • Definicja Om Informacje elektrycznej wukładzie SI. To jest oporność takiego przewodnika elektryczności, wktórym różnica potencjałów między jego poprzecznymi przekrojami równa 1 V wywołuje przepływ wyjaśnienie.
 • Definicja Opornik Informacje wykorzystywany do regulowania wartości prądu płynącego wobwodzie albo napięcia elektrycznego. Moc wydzielona na o. wynosi P = UI = I2R = U2/R, gdzie I - natężenie prądu, U opis.
 • Definicja Kwantowa Liczba Oscylacyjna Informacje liczba opisująca energię oscylatora harmonicznego E = hvo(v + 1/2), gdzie E - energia oscylatora, h - stała Plancka, vo - częstość drgań oscylatora, v = 0, 1, 2 informacje.
 • Definicja Oscylograf Informacje wykorzystywane do wizualnej obserwacji iciągłego zapisu zależności między wielkościami fizycznymi przetworzonymi na napięcia elektryczne. Zapis wielkości mierzonych dzięki o co to jest.
 • Definicja Wymiany Oddziaływanie Informacje mechaniki kwantowej inie mające analogii wfizyce klasycznej. Dla cząstek ospinie połówkowym o.w. wynika bezpośrednio zzakazu Pauliego. Dwa elektrony orównoległych spinach nie mogą definicja.
 • Definicja Układ Odchylający Informacje biegu wiązki elektronów wlampach elektropromieniowych (lampa oscyloskopowa, kineskop). U. o. może być elektrostatyczny albo magnetyczny. Wukładzie elektrostatycznym wiązkę co znaczy.
 • Definicja Grawitacyjne Oddziaływanie Informacje masa wytwarzająca wprzestrzeni wokół siebie pole grawitacyjne, przez które oddziałuje zinną masą. Na masę umieszczoną wpolu grawitacyjnym działa siła, której postać podał Newton słownik.
 • Definicja Odbiornik Informacje iprzetwarzania informacji przenoszonych dzięki fal elektromagnetycznych składające się zanteny, wzmacniacza, detektora iurządzenia wyjściowego (głośnik, lampa oscyloskopowa znaczenie.
 • Definicja Właściwy Opór Informacje poprzez przewodnik odługości 1 m iprzekroju poprzecznym 1 m2; charakteryzuje materiał, zktórego wykonano przewodnik. Rozmiar o.w. wymienia się od 1,55 10-8 m dla miedzi do ~1014 czym jest.
 • Definicja Galwaniczne Ogniwo Informacje wo.g. następuje wymiana energii chemicznej na energię elektryczną. O.g. złożona jest zdwóch elektrod wykonanych zmetali oróżnej elektroujemności zanurzonych welektrolicie. Zobacz co oznacza.
 • Definicja Ośrodka Opór Informacje opór stawiany poprzez ośrodek lepki (ciecz, gaz) poruszającemu się wnim ciału. Siła oporu jest proporcjonalna do prędkości ciała, jeżeli nie jest ona zbyt spora krzyżówka.
 • Definicja Izotropowy Ośrodek Informacje fizyczne nie zależą od położenia elementu tego ośrodka wprzestrzeni. Gdy ciało stałe jest izotropowe, to wszystkie jego własności są identyczne we wszystkich kierunkach najlepszy.
 • Definicja Magnetyczny Obwód Informacje zastosowany do zespołu ciał, poprzez które przepływa strumień indukcji magnetycznej. Ważną różnicą to jest, iż dla stałego wczasie przepływu strumienia indukcji magnetycznej nie przykłady.
 • Definicja Harmoniczny Oscylator Informacje wpływem siły proporcjonalnej do wychylenia iskierowanej ku pozycji równowagi. Ruch dzieje się ze stałą częstotliwością, która jest właściwością charakterystyczną układu drgającego encyklopedia.
 • Definicja Oscylacje Informacje drgania jak działa.
 • Definicja Pomiarów Wyników Opracowanie Informacje dokonywano pomiarów, iwyznaczenie wartości w najwyższym stopniu prawdopodobnej wielkości mierzonej. Wyniki doświadczeń zawsze obarczone są błędami, bądź systematycznymi związanymi czy jest.
 • Definicja Właściwa Objętość Informacje objętość jednego kilograma substancji; jest odwrotnością gęstości pojęcie.
 • Definicja Galwaniczne Obwody Informacje kontaktujące się metale i elektrolity. Gdy o.g. zawiera same metale ima wszędzie tę samą temperaturę, to na końcach, jeżeli są ztego samego materiału, nie pojawia się różnica wyjaśnienie.
 • Definicja Ziemi Oś Informacje prosta, wokół której wiruje Ziemia wswym ruchu dobowym; punkty na powierzchni Ziemi leżące na osi nazywane są b i e g u n a m i g e o g r a- f i c z n y m i opis.
 • Definicja Rozpadu Połowicznego Okres Informacje czas, po którym połowa zwszystkich rozważanych ciał (na przykład jąder promieniotwórczych) ulegnie rozpadowi informacje.
 • Definicja Elektryczna Oporność Informacje przepływowi prądu elektrycznego poprzez obiekt obwodu elektrycznego. W razie prądu stałego o.e. R jest wielkością skalarną określoną stosunkiem napięcia U do natężenia prądu I, R co to jest.
 • Definicja Falowa Optyka Informacje zjawiska optyczne takie, jak: dyfrakcja, interferencja ipolaryzacja, które są przejawem falowej natury światła itylko na jej gruncie dają się wytłumaczyć. Zajmuje się ona również definicja.
 • Definicja Metoda Kryształu Obracanego Informacje wrentgenografii. Bazuje na tym, iż monokryształ obraca się wokół osi prostopadłej do monochromatycznej wiązki promieniowania rentgenowskiego. Wszystkie płaszczyzny krystaliczne co znaczy.
 • Definicja Ortowodór Informacje cząsteczka wodoru, wktórej oba elektrony mają spiny ustawione równolegle względem siebie, acałkowity spin cząsteczki równa się jedności słownik.
 • Definicja Kwantowa Liczba Orbitalna Informacje opisująca orbitalny okres pędu L. O.l.k. wymienia się od zera do n przyjmując wartości następnych liczb całkowitych l = 0; 1; 2; 3; n - 1, gdzie n - kluczowa liczba kwantowa znaczenie.
 • Definicja Stanisław Karol Olszewski Informacje prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, prowadził badania wdziedzinie niskich temperatur. W 1883 wespół zWróblewskim skroplili jako pierwsi wświecie tlen iazot zpowietrza, w1895 czym jest.
 • Definicja oś główna układu optycznego Informacje prosta, na której leżą środki krzywizn soczewek czy luster. Jeżeli wukładach optycznych służące są inne przedmioty, na przykład pryzmaty, wówczas nie ma osi optycznej głównej co oznacza.
 • Definicja Pędu Moment Orbitalny Informacje jednej cząstki względem drugiej (elektronu względem jądra) albo względem środka masy. Kwadrat o.m.p. może przyjmować tylko jedną zmożliwych wartości h2l(l + 1), gdzie l krzyżówka.
 • Definicja Atmosferyczne Okna Informacje elektromagnetycznych, poza którymi atmosfera ziemska jest nieprzepuszczalna dla tych fal. Jeden zprzedziałów przypada wzakresie 3000-20000 długości fali, co odpowiada falom najlepszy.
 • Definicja Okular Informacje do obserwacji obrazu utworzonego poprzez obiektyw. Działanie jego jest podobne do działania lupy. Daje obraz zwiększony ipozorny, gdyż obraz tworzony poprzez obiektyw powstaje przykłady.
 • Definicja Operator Informacje przyporządkowujące każdemu elementowi jednego zbioru pewien obiekt innego zbioru. O. ma analogiczny sedno jak odwzorowanie, przekształcenie, funkcja, aczkolwiek to ostatnie jest encyklopedia.
 • Definicja Drgań Okres Informacje drgnienia, oznaczany najczęściej literą T. To jest rozmiar charakteryzująca jednoznacznie układ drgający, zależna od parametrów układu, na przykład o.d. masy zawieszonej na jak działa.
 • Definicja Ozon Informacje odmiana tlenu owzorze cząsteczkowym O3; bardzo aktywny chemicznie, mocny utleniacz; posiada specyficzny zapach, który czujemy po burzy zwyładowaniami atmosferycznymi czy jest.
 • Definicja Neutronowa Optyka Informacje oddziaływaniem neutronów oniskiej energii (nie większej niż 1 eV) zmaterią. Przy takich energiach fala de Brogliea stowarzyszona zneutronem ma długość rzędu pojedynczych pojęcie.
 • Definicja Symetrii Oś Informacje skutkuje, iż figura pokrywa się sama zsobą. To jest o.s. zwyczajna. Krotnością osi n tytułujemy liczbę całkowitą, która ustala kąt = 2/n. Obrót oten kąt prowadzi do pokrycia się wyjaśnienie.
 • Definicja Geometryczna Optyka Informacje definicją promienia świetlnego. Zajmuje się tymi zjawiskami optycznymi, które można wytłumaczyć bez wnikania wfizyczną naturę światła, woparciu oprawa odbicia izałamania iprzy opis.
 • Definicja Dalekozasięgowe Oddziaływanie Informacje oddziaływania grawitacyjne ielektromagnetyczne, wktórych siła maleje zkwadratem odległości (wpływ grawitacyjne odpowiedzialne jest za trwałość Układu Słonecznego informacje.
 • Definicja Obserwacja Informacje jedna zmetod badawczych służących wnauce. Na przykład astronomia obserwacyjna bazuje na obserwacji ciał niebieskich co to jest.
 • Definicja Promieniotwórcze Odpady Informacje trakcie przetwarzania materiałów promieniotwórczych ipracy reaktorów atomowych welektrowniach atomowych. Stanowią one poważny problem szczególnie wówczas, gdy są produkowane definicja.
 • Definicja Kryształu Optyczna Oś Informacje kierunek wkrysztale, wzdłuż którego prędkości rozchodzenia się promienia zwyczajnego i nadzwyczajnego są identyczne. Zobacz także załamanie podwójne światła, kryształ dwójłomny co znaczy.
 • Definicja Ozonosfera Informacje ziemskiej, rozciągająca się na wysokości 20-50 km, odużej zawartości ozonu. Pochłania fale odługości 5700 i2200-3000 szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i fale zzakresu podczerwieni słownik.
 • Definicja Utajony Obraz Informacje kliszy fotograficznej wwyniku działania kwantów światła na umieszczone wemulsji cząsteczki halogenków srebra, wywołującego reakcję chemiczną prowadzącą do wytrącenia metalicznego znaczenie.
 • Definicja optyczne własności ciał stałych Informacje przezroczystość, umiejętność pochłaniania) zależne od wzajemnego oddziaływania ciała stałego zfalą elektromagnetyczną. Wpływ tj. inne wprzypadku metali ipółprzewodników, ainne czym jest.
 • Definicja Atomowa Orbita Informacje Bohra watomie krążą elektrony. Siłę dośrodkową działającą na elektron będący na o.a. stanowi przyciąganie elektrostatyczne między jądrem atomowym ielektronem. Definicja o.a co oznacza.
 • Definicja Prawo Odbicia Informacje światła na granicy dwóch ośrodków oróżnej gęstości; stwierdza ono, iż promień padający, normalna do powierzchni granicznej ipromień odbity leżą wjednej płaszczyźnie, akąt padania krzyżówka.
 • Definicja Pojemnościowy Opór Informacje skutecznej wartości Usk iczęstości poprzez kondensator opojemności C po-płynie prąd oskutecznej wartości . Rozmiar nazywana jest oporem pojemnościowym. Prąd płynący poprzez najlepszy.
 • Definicja Dyspersyjny Ośrodek Informacje ośrodek rozpraszający światło przykłady.
 • Definicja Magnetyczne Oddziaływanie Informacje poruszającymi się ładunkami, ztej powody jest natury elektrycznej. Wyodrębnione ze względów historycznych atakże dlatego, iż są słabsze niż oddziaływania elektrostatyczne encyklopedia.
 • Definicja Orbital Informacje elektronu watomie albo cząsteczce. Jej kwadrat ustala prawdopodobieństwo znalezienia elektronu wróżnych obszarach przestrzeni cząsteczki albo wokół jądra atomowego. Zobacz także jak działa.

Co to znaczy Fizyka pojęcia

Spis pojęć z przedmiotu fizyka. Eksperymenty fizyczne i przykłady. Definicje z fizyki. Wszystkie prawa, zasady fizyki. Tłumaczenie zasad i praw z przykładami.

Definicja CZYM JEST Orbital, Oddziaływanie Magnetyczne, Ośrodek Dyspersyjny, Opór Pojemnościowy, Odbicia Prawo, Orbita Atomowa, Optyczne Własności Ciał Stałych, Obraz Utajony co to znaczy.

Słownik Co znaczy Orbital, Oddziaływanie Magnetyczne, Ośrodek Dyspersyjny co to jest.