AUGER PIERRE VICTOR co to jest
CZYM JEST Auger, Pierre Victor, Anizotropia, Augera Zjawisko, Aerologiczny Pomiar, Adsorpcja.

Definicje fizyka A

 • Definicja Angstrem Informacje długości stosowana regularnie w spektroskopii, krystalografii, fizyce ciała stałego (wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z wyznacznikami porównywalnymi z wymiarami atomów co to jest.
 • Definicja William Francis Aston Informacje fizyk angielski, prof. uniw. w Cambridge i członek Royal Society. W 1925 zaznaczony Nagrodą Nobla za badania izotopów trwałych definicja.
 • Definicja Ernst Abbe Informacje 1870-1876 prof. uniw. w Jenie; współzałożyciel zakładów optycznych Zeissa i założyciel fabryki szkła optycznego Schott w Jenie; specjalista optyki instrumentalnej; konstruktor co znaczy.
 • Definicja Amperogodzina Informacje ładunku elektrycznego, równa ilości ładunku przepływającego pośrodku godziny poprzez poprzeczny przekrój przewodnika, gdzie płynie prąd o natężeniu jednego ampera (1 Ah = 3600 C słownik.
 • Definicja August Svante Arrhenius Informacje astrofizyk; od 1895 r. prof. uniw., a od 1905 Instytutu Nobla w Sztokholmie; twórca teorii dysocjacji elektrolitycznej, autor prac w zakresie astrofizyki i astrobiologii. W 1903 znaczenie.
 • Definicja Optyczna Anizotropia Informacje optycznych, jak szybkość światła, współczynnik załamania światła, absorpcja światła aktywność optyczna, od kierunku rozchodzenia się światła w ośrodku. A.o. przejawia się w czym jest.
 • Definicja Optyczne Antypody Informacje czynnej substancji różniące się budową przestrzenną cząsteczki (tak zwany stereoizomery), skręcające płaszczyznę polaryzacji światła w przeciwnych kierunkach. Zobacz także co oznacza.
 • Definicja Aerostatyka Informacje dział mechaniki płynów zajmujący się badaniem gazów, w tym również powietrza, w warunkach równowagi krzyżówka.
 • Definicja Liniowe Akceleratory Informacje przyspieszane cząstki poruszają się po liniach prostych. Mogą być one przyspieszane stałym napięciem elektrycznym, jak w akceleratorze elektrostatycznym van de Graaffa ( maszyna najlepszy.
 • Definicja Astronomia Informacje przyrodniczych zajmująca się badaniem ciał niebieskich, ich budową, a również budową i ewolucją Wszechświata. Pierwotnie astronomia badała położenia i ruch ciał niebieskich, dziś przykłady.
 • Definicja Ajnsztajn Informacje jednostka liczby fotonów; jeden ajnsztajn to liczba fotonów o określonej częstotliwości, wywołująca reakcję fotochemiczną 1 mola cząsteczek. 1E = (6,022169 4010-6)1023 kwantów encyklopedia.
 • Definicja Dźwiękowych Fal Absorpcja Informacje akustycznych poprzez ośrodek, w trakcie którego część energii drgań akustycznych w sposób nieodwracalny ulega wymianie na inne rodzaje energii, na przykład na energię cieplną jak działa.
 • Definicja Adhezja Informacje powierzchnie stykających się ciał (stałych albo ciekłych). Gdy stykają się ze sobą ciała jednakowe, zdarzenie to tytułujemy k o h e z j ą. A. jest rezultatem różnego rodzaju czy jest.
 • Definicja Atom Informacje pierwiastka chemicznego, która jeszcze posiada jego własności chemiczne. A. jest układem cząstek elementarnych składającym się z dodatnio naładowanego jądra atomowego i pojęcie.
 • Definicja Bohra Atom Informacje zaproponowany w 1913 poprzez Nielsa Bohra. Został on sformułowany po odkryciu poprzez E. Rutherforda istnienia dodatnio naładowanego jądra atomowego i nazywany jest czasem modelem wyjaśnienie.
 • Definicja Albedo Informacje fotometria) charakteryzująca umiejętność odbijania światła poprzez powierzchnię matową. A. wyraża relacja ilości promieniowania odbitego we wszystkich kierunkach do ilości opis.
 • Definicja Amper Informacje elektrycznego. Jest czwartą spośród podstawowych jednostek układu jednostek miar SI. Amper jest natężeniem stałego prądu elektrycznego, który płynąc w dwóch równoległych informacje.
 • Definicja Akceptor Informacje krystalicznej w półprzewodniku, którego efektem jest dziurowy typ przewodnictwa elektrycznego. A. mogą być luki w sieci krystalicznej, atomy międzywęzłowe, a najczęściej są nimi co to jest.
 • Definicja Antycząstka Informacje każdej cząstce elementarnej różniąca się od niej znakiem ładunku elektrycznego, liczby barionowej, liczby leptonowej, trzeciej składowej izospinu, momentu magnetycznego, dziwności definicja.
 • Definicja Atmosfera Informacje ciało niebieskie, na przykład planetę, księżyc albo gwiazdę. A. planety na ogół nie przepuszcza promieniowania widzialnego zasłaniając kompletnie jej powierzchnię; tylko atmosfery co znaczy.
 • Definicja Masa Atomowa Informacje substancja nie ma izotopów naturalnych. Jeśli substancja złożona jest z kilku izotopów, to m.a. jest średnią masą izotopów pierwiastka uwzględniającą ich procentową zawartość w słownik.
 • Definicja Antyferromagnetyki Informacje zdarzenie antyferromagnetyzmu. Do a. należą pomiędzy innymi: chrom, mangan, wybrane metale ziem rzadkich i liczne związki - tlenki, siarczki, tellurki, selenki, chlorki i inne znaczenie.
 • Definicja Harmoniczna Analiza Informacje okresowych dzięki sumy funkcji trygonometrycznych. Jeśli funkcja f(x) jest funkcją okresową z okresem T, jest to f(x) = f(x+T), i spełnia jeszcze pewne dodatkowe warunki, to czym jest.
 • Definicja Aktywacja Informacje dzięki pochłoniętej energii, ze stanu nieaktywnego w stan aktywny, gdzie może ona realizować przemianę chemiczną. (2) Mechanizm przemiany substancji niepromieniotwórczej w co oznacza.
 • Definicja Adiabata Informacje ciśnienia p od objętości V gazu podlegającego przemianie adiabatycznej (zachodzącej bez zamiany ciepła z otoczeniem). A. opisuje równanie , gdzie - stała zależna od rodzaju gazu krzyżówka.
 • Definicja Przemiana Adiabatyczna Informacje przemiana adiabatyczna najlepszy.
 • Definicja Alikwoty Informacje których częstości są wielokrotnościami częstości tonu podstawowego (wyższe harmoniczne tonu podstawowego). A. tworzą widmo dźwięku, decydujące o jego barwie ( barwa dźwięku przykłady.
 • Definicja Aerologia Informacje edukacja zajmująca się badaniem zjawisk zachodzących w swobodnej atmosferze Ziemi encyklopedia.
 • Definicja Apertura Informacje charakteryzująca umiejętność rozdzielczą układów optycznych (na przykład mikroskopu) i jasność tworzonych poprzez nie obrazów. A. k ą t o- w a to kąt między skrajnymi promieniami jak działa.
 • Definicja Gwiazd Asocjacje Informacje gromady, na ogół niestabilne, gwiazd o wspólnym pochodzeniu czy jest.
 • Definicja Aphelium Informacje pkt. orbity heliocentrycznej (wokół Słońca) ciała niebieskiego (planety, komety) w najwyższym stopniu oddalony od Słońca pojęcie.
 • Definicja Azot Informacje układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 7 i masie atomowej 14,008. W skład naturalnego azotu wchodzą dwa jego trwałe izotopy 14N i 15N odpowiednio w proporcjach 99,635 wyjaśnienie.
 • Definicja Aktynowce Informacje chemiczne o liczbach atomowych od 90 do 103, które w układzie okresowym pierwiastków znajdują się w siódmym okresie za aktynem i wchodzą w skład III ekipy (na przykład tor, uran opis.
 • Definicja Masy Jednostka Atomowa Informacje służąca regularnie w fizyce atomów i cząstek elementarnych. Za jednostkę masy przyjmuje się tutaj 1/12 masy atomu izotopu węgla 12C, co jest równe (1,660 565510-6)10-27 kg informacje.
 • Definicja Adsorbenty Informacje adsorpcja co to jest.
 • Definicja Antyneutrino Informacje antycząstką neutrino, oznaczana symbolem ~. Podobnie jak neutrino a. jest elektrycznie obojętne, posiada spin ½ i bardzo małą (najprawdopodobniej równą zeru) masę spoczynkową definicja.
 • Definicja Widmowa Analiza Informacje i jakościowego składu substancji przez analizę widma promieniowania poprzez nią emitowanego albo absorbowanego. Na podstawie charakterystycznych serii linii widmowych można co znaczy.
 • Definicja Oka Adaptacja Informacje zmiany oświetlenia, zarówno jego natężenia jak i barwy ( akomodacja oka). A.o. realizuje się poprzez szybką zmianę średnicy źrenicy i w miarę powolne zmiany wrażliwości siatkówki słownik.
 • Definicja Rozpad Alfa Informacje rozpad alfa znaczenie.
 • Definicja Aerozol Informacje rozproszony) składający się ze środowiska gazowego (dyspersyjnego) i etapy rozproszonej stałej albo ciekłej. A. z ciekłą fazą rozproszoną tytułujemy mgłą; a. z rozproszonymi czym jest.
 • Definicja Doświadczenia Fresnela Arago Informacje interferencją spolaryzowanych wiązek światła, które dobitnie pokazały, iż światło jest falą poprzeczną. W d. A.-F. obserwowano obraz interferencyjny spójnych ( spójne źródła fal co oznacza.
 • Definicja Techniczna Atmosfera Informacje ciśnienia stosowana niekiedy w technice. Ciśnienie ma wartość 1 at, jeśli na 1cm2 powierzchni działa parcie 1 kG ( kilogram-siła). 1 at = 98 065,5 N/m2 = 0,980 655105 Pa krzyżówka.
 • Definicja Spektralna Analiza Informacje badanie widmowa najlepszy.
 • Definicja Ziemi Atmosfera Informacje Ziemię. Szacuje się, iż masa a.Z. wynosi około 5,151018 kg i w 90% mieści się w warstwie o grubości 16 km. Z racji na zmieniające się wspólnie z wysokością cechy atmosfery dzieli przykłady.
 • Definicja Znaczone Atomy Informacje wskaźniki izotopowe encyklopedia.
 • Definicja Akceleratory Informacje przyspieszania cząstek naładowanych; są źródłem cząstek o wysokich energiach i fundamentalnym narzędziem w eksperymentalnych badaniach cząstek elementarnych i reakcji jądrowych jak działa.
 • Definicja Anomaloskop Informacje przyrząd wykorzystywany do badania widzenia barwnego i wykrywania jego anomalii (daltonizmu czy jest.
 • Definicja Antyferroelektryczność Informacje uporządkowania momentów dipolowych elektrycznych, pojawiające się w substancjach krystalicznych. A. występuje poniżej pewnej temperatury zwanej temperaturą Curie albo temperaturą pojęcie.
 • Definicja Antycyklon Informacje ciśnienia w atmosferze Ziemi, któremu towarzyszą charakterystyczne (antycyklonalne) ruchy powietrza. Wiatr, wiejąc z obszaru o podwyższonym ciśnieniu do obszaru o ciśnieniu wyjaśnienie.
 • Definicja Antynukleony Informacje nukleonów (protonów i neutronów); ich istnienie przewidziane poprzez Diraca potwierdzono w 1955 na Uniwersytecie Kalifornijskim (Berkeley, USA), gdy został odkryty antyproton opis.
 • Definicja Antyferromagnetyzm Informacje niektórych substancjach (zwanych antyferromagnetykami) antyrównoległego uporządkowania elementarnych momentów magnetycznych, których źródłem są elektrony krążące wokół jąder informacje.
 • Definicja Światła Absorpcja Informacje światła przechodzącej poprzez substancję. Energia tracona poprzez wiązkę światła może ulegać przemianie w różne rodzaje energii wewnętrznej substancji (energia cieplna, energia co to jest.
 • Definicja Muzyczna Akustyka Informacje obiektem są muzyczne mechanizmy dźwiękowe, skale muzyczne i percepcja muzyki. Zajmuje się również wytwarzaniem i emisją dźwięków poprzez instrumenty muzyczne (a również głos definicja.
 • Definicja Archimedes Informacje wynalazca zaliczany do najwybitniejszych uczonych starożytności. W fizyce uważany jest za twórcę statyki (odkrył prawo równowagi dźwigni) i hydrostatyki ( Archimedesa prawo co znaczy.
 • Definicja Alotropia Informacje chemicznego w tym samym stanie skupienia w różnych odmianach zwanych a l o t r o p o w y m i. Różnią się one własnościami chemicznymi i fizycznymi. W najwyższym stopniu znane są słownik.
 • Definicja Arystoteles Informacje starożytnej Grecji, uczeń Platona, twórca własnej szkoły filozoficznej. Sformułował klasyczną definicję prawdy związaną z tezą o obiektywności świata. Jest autorem tez o znaczenie.
 • Definicja Anoda Informacje przykład akumulatora, ogniwa galwanicznego, zasilacza), który w trakcie pracy tego źródła ma potencjał wyższy niż drugi biegun źródła ( katoda). (2) elektroda próżniowego czym jest.
 • Definicja Areometry Informacje gęstości cieczy, a niekiedy również ciał stałych, których zasada działania opiera się na użyciu prawa Archimedesa. Do w najwyższym stopniu rozpowszechnionych należy a. o s t a ł e co oznacza.
 • Definicja Aniony Informacje nadmiarze elektronów); w polu elektrycznym dążą do anody (na przykład w procesie elektrolizy). A. występują m. in. w roztworach soli kwasów i zasad, w kryształach jonowych i w krzyżówka.
 • Definicja Atmosferyki Informacje częstotliwościach od 200 Hz do 20 MHz, powstające wskutek wyładowań elektrycznych w atmosferze i powodujące charakterystyczne trzaski radiowe. Do ciekawszych atmosferyków należą r najlepszy.
 • Definicja Błędów Analiza Informacje błędów teoria przykłady.
 • Definicja Amfoteryczność Informacje właściwość tlenków i wodorotlenków polegająca na tym, iż w zależności od warunków wykazują one własności zasadowe albo kwasowe encyklopedia.
 • Definicja Akumulatory Informacje działaniu wielokrotnym zwane także ogniwami wtórnymi; po rozładowaniu mogą być ponownie ładowane prądem elektrycznym z zewnętrznego źródła prądu. Najczęściej spotykane są a jak działa.
 • Definicja Arsen Informacje układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 33 i masie atomowej 74,9216; występuje w kilku postaciach alotropowych ( alotropia). W warunkach normalnych najtrwalsza jest czy jest.
 • Definicja Jednostka Astronomiczna Informacje pozaukładowa jednostka długości służąca w astronomii, w przybliżeniu równa średniej odległości Ziemi od Słońca; 1 j.a. = 1,4961011 m pojęcie.
 • Definicja Cykliczne Akceleratory Informacje przyspieszane cząstki poruszają się po torach spiralnych albo kołowych. Charakterystyczny tor cząstki uzyskuje się dzięki wykorzystaniu pola magnetycznego skierowanego prostopadle wyjaśnienie.
 • Definicja Argon Informacje ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 18 i masie atomowej 39,944. Posiada trzy trwałe izotopy 40Ar, 38Ar, 36Ar. Występuje w atmosferze ziemskiej, nie mniej opis.
 • Definicja Warren Philip Anderson Informacje prof. uniw. w Cambridge, a od roku 1975 prof. uniw. w Princeton; specjalista w zakresie ciała stałego, magnetyzmu i nadprzewodnictwa; w 1977 dostał Nagrodę Nobla za badania informacje.
 • Definicja Oka Akomodacja Informacje wyraźnego widzenia elementów znajdujących się w różnych odległościach. Dokonuje się ona poprzez zmianę promienia krzywizny soczewki ocznej, co skutkuje zmianę jej umiejętności co to jest.
 • Definicja Amperomierz Informacje prądu elektrycznego. A. włączany jest szeregowo w obwód, dlatego powinien charakteryzować się jak najmniejszym oporem wewnętrznym. A. mogą działać na różnych zasadach. Do definicja.
 • Definicja Aktynometria Informacje się pomiarami promieniowania słonecznego (bezpośredniego i rozproszonego), cieplnego promieniowania Ziemi i atmosfery, a również opracowywaniem bilansów energii promieniowania dla co znaczy.
 • Definicja Arago, Dominique François Jean Informacje matematyk i działacz socjalny; od 1809 członek francuskiej Akademii Nauk; od 1830 dyrektor paryskiego obserwatorium astronomicznego; deputowany do parlamentu i członek rządu słownik.
 • Definicja Dźwięku Analiza Informacje rozkładanie dźwięku złożonego na dźwięki proste i określanie widma dźwięku, jest to amplitud i faz składowych dźwięków w zależności od ich częstości ( badanie harmoniczna znaczenie.
 • Definicja Audiometr Informacje badania słuchu. Proste odmiany tego urządzenia pozwalały określać progi słyszalności dla kilku wybranych częstotliwości. Współczesne a. umożliwiają bardziej zaawansowane badania czym jest.
 • Definicja Astrofizyka Informacje się obserwacjami i badaniami teoretycznymi własności fizycznych ciał niebieskich, materii międzygwiezdnej i promieniowania w przestrzeni poza Ziemią; traktowana jest regularnie co oznacza.
 • Definicja Walter Luis Alvarez Informacje prof. na uniw. w Berkeley; specjalista w zakresie fizyki atomu jądra, cząstek elementarnych i promieniowania kosmicznego; odkrywca tak zwany wychwytu K, współodkrywca hiperonu krzyżówka.
 • Definicja Antyproton Informacje antycząstka protonu. Zobacz także antynukleony najlepszy.
 • Definicja Prawo Archimedesa Informacje hydrostatyki, wedle którym na każde ciało zanurzone w płynie działa siła, skierowana pionowo ku górze, równa ciężarowi płynu wypartego poprzez to ciało i przyłożona w jego środku przykłady.
 • Definicja Avogadro, Di Quaregna Amadeo Informacje wykształcenia prawnik. Był prof. uniw. w Turynie. W 1811 odkrył jedno z podstawowych praw dotyczących gazów ( Avogadra prawo), dzięki czemu zaliczany jest do twórców podstaw encyklopedia.
 • Definicja Optycznych Układów Aberracje Informacje wskutek których obrazy optyczne są nieostre, zniekształcone albo zabarwione. Rzeczywiste układy optyczne nie są najlepsze. Szeroka wiązka promieni jednej barwy, wiązka nachylona jak działa.
 • Definicja Antyneutron Informacje antycząstka neutronu. Zobacz także antynukleony czy jest.
 • Definicja Astrograf Informacje astronomii do fotografowania obiektów niebieskich. A. złożona jest z kamery fotograficznej połączonej z lunetą astronomiczną naprowadzającą kamerę na fotografowany przedmiot i z pojęcie.
 • Definicja Aerodynamika Informacje badający zjawiska występujące w trakcie ruchu gazów i ruchu ciał stałych w gazach; dzieli się ją na t e o r e- t y c z n ą i d o ś w i a d c z a l n ą. A. ma spore wykorzystanie wyjaśnienie.
 • Definicja Światła Aberracja Informacje położenia ciała niebieskiego powiązane ze zmianą kierunku promieni świetlnych, będącą skutkiem skończonej prędkości światła i ruchu obserwatora. A. d z i e n n a związana jest z opis.
 • Definicja Fizjologiczna Akustyka Informacje odbiorem i wytwarzaniem dźwięków poprzez człowieka i zwierzęta. W przeciwieństwie od akustyki psychologicznej a.f. nie zajmuje się subiektywnymi wrażeniami słuchowymi, a dotyczy informacje.
 • Definicja Anastygmat Informacje fotograficzny, gdzie dzięki odpowiedniemu doborowi materiałów (szkieł optycznych), modyfikacjom kształtu soczewek, a również dzięki stosowaniu wielu soczewek prawie kompletnie co to jest.
 • Definicja Absorpcja Informacje roztworów albo mieszaniny gazów poprzez ciało stałe albo ciecz (zwane absorbentem); mechanizm objętościowy - cała objętość absorbentu pochłania substancję absorbowaną definicja.
 • Definicja Zdolność Absorpcyjna Informacje charakteryzująca pochłanianie (absorpcję) światła poprzez ośrodek. Z.a. ciała A,T równa jest stosunkowi strumienia energii da pochłoniętej do całkowitej energii dt padających na co znaczy.
 • Definicja Źródła Aktywność Informacje promieniotwórczych jąder źródła w jednostce czasu: , gdzie N - liczba wszystkich jąder promieniotwórczych w momencie t, - stała rozpadu. A.ź. maleje stosunkowo upływu czasu, bo słownik.
 • Definicja Autotransformator Informacje uzwojenie używane jest jako pierwotne i wtórne. Zazwyczaj ono jest nawinięte na toroidalny rdzeń. Uzwojenia pierwotne i wtórne mają jedną końcówkę wspólną. Druga końcówka znaczenie.
 • Definicja Akustyka Informacje dźwiękami, infradźwiękami i ultradźwiękami, ich własnościami, metodami wytwarzania, mechanizmami rozchodzenia się, pochłanianiem, sposobami detekcji i tak dalej Do istotnych czym jest.
 • Definicja Apogeum Informacje pkt. orbity geocentrycznej ciała niebieskiego (księżyca, sztucznego satelity) w najwyższym stopniu oddalony od środka Ziemi co oznacza.
 • Definicja Liczba Atomowa Informacje liczbą porządkową, oznaczana zazwyczaj symbolem Z, równa liczbie protonów w jądrze danego atomu. Tym samym liczba Z ustala również liczbę elektronów w elektrycznie obojętnym krzyżówka.
 • Definicja Autoradiografia Informacje substancji promieniotwórczych w badanym obiekcie. Bazuje on na przyłożeniu do obiektu emulsji fotograficznej czułej na promieniowanie jonizujące. Po wywołaniu emulsji otrzymujemy najlepszy.
 • Definicja Astrospektroskopia Informacje astronomii polegająca na analizie widmowej promieniowania obserwowanych obiektów. Pozwala określać skład chemiczny atmosfery: Słońca, gwiazd i planet. Dzięki a. posiadamy przykłady.
 • Definicja Psychologiczna Akustyka Informacje dział akustyki zajmujący się subiektywnym odczuwaniem dźwięków encyklopedia.
 • Definicja Liczba Avogadra Informacje 000 g czystego izotopu węgla . Mol dowolnej innej substancji zawiera NA cząsteczek, a gramoatom NA atomów. Najdokładniejsza aktualnie wartość liczby Avogadra wynosi: NA = (6,022 jak działa.
 • Definicja Architektoniczna Akustyka Informacje zajmujący się zapewnieniem dobrej słyszalności mowy bądź muzyki w pomieszczeniach, zwłaszcza w salach koncertowych, teatralnych i wszelkich pomieszczeniach audytoryjnych czy jest.
 • Definicja David Carl Anderson Informacje fizyk amerykański; od 1939 prof. California Institute of Technology w Pasadenie; w 1932 odkrył pozyton, za co w 1936 został zaznaczony Nagrodą Nobla; w 1937 odkrył mezon pojęcie.
 • Definicja Prawo Avogadra Informacje gazów będących pod tym samym ciśnieniem i w takich samych temperaturach zawierają takie same liczby molekuł. To jest jedno z podstawowych praw fizyki odnoszące się do gazów. Jest wyjaśnienie.
 • Definicja Budowlana Akustyka Informacje związany z optymalizacją konstrukcji budowlanych z racji na zabezpieczenia przeciwdźwiękowe i przeciwdrganiowe. Chodzi o właściwe rozplanowanie pomieszczeń w relacji do źródeł opis.
 • Definicja Antymateria Informacje zbudowana z antycząstek (antyprotonów, antyneutronów, pozytonów). Z punktu widzenia praw fizyki wymiana cząstek na antycząstki jest w zasadzie możliwa. Mimo to w otaczającej nas informacje.
 • Definicja Astygmatyzm Informacje układów optycznych, polegająca na tym, iż pkt. leżący poza osią układu optycznego odwzorowywany jest nie jako pkt., ale jako odcinki wzajemnie prostopadłe leżące w różnych co to jest.
 • Definicja Autoemisja Informacje emisja zimna definicja.
 • Definicja Aureola Informacje powstający wokół obrazu źródła światła. Światło przechodzące poprzez ośrodek ulega regularnie wielokrotnemu rozproszeniu pod niewielkimi kątami, co w rezultacie daję jasną co znaczy.
 • Definicja Astrofotometria Informacje dział astrofizyki zajmujący się pomiarami jasności obserwowanych ciał niebieskich w różnych przedziałach częstotliwości (widma słownik.
 • Definicja Anihilacja Informacje wskutek zderzenia cząstki i antycząstki następuje wymiana ich mas na energię promieniowania elektromagnetycznego albo mezony . Na przykład rezultatem spotkania elektronu z znaczenie.
 • Definicja Promieniowanie Alfa Informacje rozpad alfa czym jest.
 • Definicja Apoastron Informacje pkt. orbity okołogwiazdowej ciała niebieskiego w najwyższym stopniu oddalony od obieganej gwiazdy co oznacza.
 • Definicja Międzygwiazdowa Absorpcja Informacje osłabienie światła przechodzącego poprzez ośrodek międzygwiezdny. Główną powodem a.m. jest rozpraszanie i pochłanianie światła poprzez drobiny gazu i pyłu międzygwiezdnego krzyżówka.
 • Definicja Anemometr Informacje pomiaru prędkości wiatru. W a. r o t a c y j- n y c h wiatr wprawia w ruch obrotowy rodzaj wiatraczka umieszczonego na przyrządzie - prędkość wiatru określana jest na podstawie najlepszy.
 • Definicja Optyczna Aktywność Informacje optycznie czynnymi polegająca na umiejętności skręcania płaszczyzny polaryzacji światła. A.o. wykazują kryształy o niskiej symetrii i cząsteczki nie posiadające symetrii przykłady.
 • Definicja Fizyczna Atmosfera Informacje ciśnienia zwana również atmosferą normalną albo ciśnieniem normalnym. 1 atm odpowiada ciśnieniu 760 mm słupa rtęci i ma wartość 101 325 N/m2 = 1,013 250105 Pa encyklopedia.
 • Definicja Słońca Aktywność Informacje zjawisk zachodzących na Słońcu takich, jak: plamy słoneczne, pochodnie słoneczne, rozbłyski, protuberancje, przyrost promieniowania korpuskularnego i tym podobne Jednym ze jak działa.
 • Definicja Równanie Arrheniusa Informacje szybkości reakcji chemicznej k od temperatury. W myśl r.A. zależność ta jest wykładnicza i ma postać: k = Ae-E/RT, gdzie A - stała, E - energia albo ciepło aktywacji, T czy jest.
 • Definicja Aeronomia Informacje dział geofizyki zajmujący się budową i własnościami górnych warstw atmosfery Ziemi, raczej procesami fizycznymi i chemicznymi wywoływanymi poprzez promienie słoneczne pojęcie.
 • Definicja Urbanistyczna Akustyka Informacje zagadnienia powiązane z rozchodzeniem się dźwięków w przestrzeniach urbanistycznych takich, jak ulice czy place. Jednym z podstawowych zadań a.u. jest przeciwdziałanie hałasowi w wyjaśnienie.
 • Definicja Aktynometr Informacje pomiaru zmian natężenia promieniowania słonecznego. Rolę czujnika w a. pełnią poczernione płytki bimetaliczne ( termobimetal) albo ogniwa termoelektryczne opis.
 • Definicja Adsorpcja Informacje powierzchni rozdziału faz substancji występującej w objętości jednej z faz; zwłaszcza gromadzenie się na powierzchni ciała stałego albo cieczy substancji będącej składnikiem gazu informacje.
 • Definicja Pomiar Aerologiczny Informacje takich wielkości, jak: ciśnienie, temperatura, wilgotność powietrza, szybkość i kierunek wiatru. Do a.p. wykorzystuje się różnego typu radiosondy unoszone na spore wysokości co to jest.
 • Definicja Zjawisko Augera Informacje atomu ze stanu wzbudzonego do stanu podstawowego z jednoczesną emisją elektronu. Wskutek bombardowania elektronami albo przekazywania energii w innej formie atom może znaleźć się definicja.
 • Definicja Anizotropia Informacje fizycznych ciała (ośrodka) od kierunku, gdzie dana własność jest obserwowana albo mierzona. Ośrodek, gdzie występuje anizotropia, tytułujemy a n i z o- t r o p o w y m. Jeżeli a co znaczy.
 • Definicja Victor Pierre Auger Informacje Sorbony od 1937, a w latach 1948-58 dyrektor Departamentu Nauk Przyrodniczych UNESCO. Znany z prac z dziedziny fizyki atomu, promieniowania X i promieniowania kosmicznego słownik.

Co to znaczy Fizyka pojęcia

Spis pojęć z przedmiotu fizyka. Eksperymenty fizyczne i przykłady. Definicje z fizyki. Wszystkie prawa, zasady fizyki. Tłumaczenie zasad i praw z przykładami.

Definicja CZYM JEST Auger, Pierre Victor, Anizotropia, Augera Zjawisko, Aerologiczny Pomiar, Adsorpcja, Aktynometr, Akustyka Urbanistyczna, Aeronomia, Arrheniusa Równanie co to znaczy.

Słownik Słownik Auger, Pierre Victor, Anizotropia, Augera Zjawisko co to jest.