AREOMETRY ALIKWOTY ATOM co to jest
Areometry, Alikwoty, Atom, Alvarez, Luis Walter, Augera Zjawisko, Audiometr, Anastygmat, Aniony.

Definicje fizyka A

 • Definicja Adsorbenty Informacje adsorpcja co to jest.
 • Definicja Równanie Arrheniusa Informacje szybkości reakcji chemicznej k od temperatury. W myśl r.A. zależność ta jest wykładnicza i ma postać: k = Ae-E/RT, gdzie A - stała, E - energia albo ciepło aktywacji, T definicja.
 • Definicja Liczba Atomowa Informacje liczbą porządkową, oznaczana zazwyczaj symbolem Z, równa liczbie protonów w jądrze danego atomu. Tym samym liczba Z ustala również liczbę elektronów w elektrycznie obojętnym co znaczy.
 • Definicja Anomaloskop Informacje przyrząd wykorzystywany do badania widzenia barwnego i wykrywania jego anomalii (daltonizmu słownik.
 • Definicja Azot Informacje układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 7 i masie atomowej 14,008. W skład naturalnego azotu wchodzą dwa jego trwałe izotopy 14N i 15N odpowiednio w proporcjach 99,635 znaczenie.
 • Definicja Cykliczne Akceleratory Informacje przyspieszane cząstki poruszają się po torach spiralnych albo kołowych. Charakterystyczny tor cząstki uzyskuje się dzięki wykorzystaniu pola magnetycznego skierowanego prostopadle czym jest.
 • Definicja Aktynometr Informacje pomiaru zmian natężenia promieniowania słonecznego. Rolę czujnika w a. pełnią poczernione płytki bimetaliczne ( termobimetal) albo ogniwa termoelektryczne co to jest.
 • Definicja Archimedes Informacje wynalazca zaliczany do najwybitniejszych uczonych starożytności. W fizyce uważany jest za twórcę statyki (odkrył prawo równowagi dźwigni) i hydrostatyki ( Archimedesa prawo definicja.
 • Definicja Astrofizyka Informacje się obserwacjami i badaniami teoretycznymi własności fizycznych ciał niebieskich, materii międzygwiezdnej i promieniowania w przestrzeni poza Ziemią; traktowana jest regularnie co znaczy.
 • Definicja Autotransformator Informacje uzwojenie używane jest jako pierwotne i wtórne. Zazwyczaj ono jest nawinięte na toroidalny rdzeń. Uzwojenia pierwotne i wtórne mają jedną końcówkę wspólną. Druga końcówka słownik.
 • Definicja Antymateria Informacje zbudowana z antycząstek (antyprotonów, antyneutronów, pozytonów). Z punktu widzenia praw fizyki wymiana cząstek na antycząstki jest w zasadzie możliwa. Mimo to w otaczającej nas znaczenie.
 • Definicja Aktynometria Informacje się pomiarami promieniowania słonecznego (bezpośredniego i rozproszonego), cieplnego promieniowania Ziemi i atmosfery, a również opracowywaniem bilansów energii promieniowania dla czym jest.
 • Definicja Budowlana Akustyka Informacje związany z optymalizacją konstrukcji budowlanych z racji na zabezpieczenia przeciwdźwiękowe i przeciwdrganiowe. Chodzi o właściwe rozplanowanie pomieszczeń w relacji do źródeł co to jest.
 • Definicja Aktynowce Informacje chemiczne o liczbach atomowych od 90 do 103, które w układzie okresowym pierwiastków znajdują się w siódmym okresie za aktynem i wchodzą w skład III ekipy (na przykład tor, uran definicja.
 • Definicja Fizjologiczna Akustyka Informacje odbiorem i wytwarzaniem dźwięków poprzez człowieka i zwierzęta. W przeciwieństwie od akustyki psychologicznej a.f. nie zajmuje się subiektywnymi wrażeniami słuchowymi, a dotyczy co znaczy.
 • Definicja Autoemisja Informacje emisja zimna słownik.
 • Definicja Akumulatory Informacje działaniu wielokrotnym zwane także ogniwami wtórnymi; po rozładowaniu mogą być ponownie ładowane prądem elektrycznym z zewnętrznego źródła prądu. Najczęściej spotykane są a znaczenie.
 • Definicja Antyferromagnetyzm Informacje niektórych substancjach (zwanych antyferromagnetykami) antyrównoległego uporządkowania elementarnych momentów magnetycznych, których źródłem są elektrony krążące wokół jąder czym jest.
 • Definicja Harmoniczna Analiza Informacje okresowych dzięki sumy funkcji trygonometrycznych. Jeśli funkcja f(x) jest funkcją okresową z okresem T, jest to f(x) = f(x+T), i spełnia jeszcze pewne dodatkowe warunki, to co to jest.
 • Definicja Anoda Informacje przykład akumulatora, ogniwa galwanicznego, zasilacza), który w trakcie pracy tego źródła ma potencjał wyższy niż drugi biegun źródła ( katoda). (2) elektroda próżniowego definicja.
 • Definicja Liniowe Akceleratory Informacje przyspieszane cząstki poruszają się po liniach prostych. Mogą być one przyspieszane stałym napięciem elektrycznym, jak w akceleratorze elektrostatycznym van de Graaffa ( maszyna co znaczy.
 • Definicja Architektoniczna Akustyka Informacje zajmujący się zapewnieniem dobrej słyszalności mowy bądź muzyki w pomieszczeniach, zwłaszcza w salach koncertowych, teatralnych i wszelkich pomieszczeniach audytoryjnych słownik.
 • Definicja Antycząstka Informacje każdej cząstce elementarnej różniąca się od niej znakiem ładunku elektrycznego, liczby barionowej, liczby leptonowej, trzeciej składowej izospinu, momentu magnetycznego, dziwności znaczenie.
 • Definicja Astrograf Informacje astronomii do fotografowania obiektów niebieskich. A. złożona jest z kamery fotograficznej połączonej z lunetą astronomiczną naprowadzającą kamerę na fotografowany przedmiot i z czym jest.
 • Definicja Prawo Avogadra Informacje gazów będących pod tym samym ciśnieniem i w takich samych temperaturach zawierają takie same liczby molekuł. To jest jedno z podstawowych praw fizyki odnoszące się do gazów. Jest co to jest.
 • Definicja Ernst Abbe Informacje 1870-1876 prof. uniw. w Jenie; współzałożyciel zakładów optycznych Zeissa i założyciel fabryki szkła optycznego Schott w Jenie; specjalista optyki instrumentalnej; konstruktor definicja.
 • Definicja Optyczna Anizotropia Informacje optycznych, jak szybkość światła, współczynnik załamania światła, absorpcja światła aktywność optyczna, od kierunku rozchodzenia się światła w ośrodku. A.o. przejawia się w co znaczy.
 • Definicja Akceleratory Informacje przyspieszania cząstek naładowanych; są źródłem cząstek o wysokich energiach i fundamentalnym narzędziem w eksperymentalnych badaniach cząstek elementarnych i reakcji jądrowych słownik.
 • Definicja Światła Aberracja Informacje położenia ciała niebieskiego powiązane ze zmianą kierunku promieni świetlnych, będącą skutkiem skończonej prędkości światła i ruchu obserwatora. A. d z i e n n a związana jest z znaczenie.
 • Definicja Absorpcja Informacje roztworów albo mieszaniny gazów poprzez ciało stałe albo ciecz (zwane absorbentem); mechanizm objętościowy - cała objętość absorbentu pochłania substancję absorbowaną czym jest.
 • Definicja Dźwiękowych Fal Absorpcja Informacje akustycznych poprzez ośrodek, w trakcie którego część energii drgań akustycznych w sposób nieodwracalny ulega wymianie na inne rodzaje energii, na przykład na energię cieplną co to jest.
 • Definicja Międzygwiazdowa Absorpcja Informacje osłabienie światła przechodzącego poprzez ośrodek międzygwiezdny. Główną powodem a.m. jest rozpraszanie i pochłanianie światła poprzez drobiny gazu i pyłu międzygwiezdnego definicja.
 • Definicja David Carl Anderson Informacje fizyk amerykański; od 1939 prof. California Institute of Technology w Pasadenie; w 1932 odkrył pozyton, za co w 1936 został zaznaczony Nagrodą Nobla; w 1937 odkrył mezon co znaczy.
 • Definicja Amperomierz Informacje prądu elektrycznego. A. włączany jest szeregowo w obwód, dlatego powinien charakteryzować się jak najmniejszym oporem wewnętrznym. A. mogą działać na różnych zasadach. Do słownik.
 • Definicja Arystoteles Informacje starożytnej Grecji, uczeń Platona, twórca własnej szkoły filozoficznej. Sformułował klasyczną definicję prawdy związaną z tezą o obiektywności świata. Jest autorem tez o znaczenie.
 • Definicja Prawo Archimedesa Informacje hydrostatyki, wedle którym na każde ciało zanurzone w płynie działa siła, skierowana pionowo ku górze, równa ciężarowi płynu wypartego poprzez to ciało i przyłożona w jego środku czym jest.
 • Definicja Angstrem Informacje długości stosowana regularnie w spektroskopii, krystalografii, fizyce ciała stałego (wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z wyznacznikami porównywalnymi z wymiarami atomów co to jest.
 • Definicja Albedo Informacje fotometria) charakteryzująca umiejętność odbijania światła poprzez powierzchnię matową. A. wyraża relacja ilości promieniowania odbitego we wszystkich kierunkach do ilości definicja.
 • Definicja Masy Jednostka Atomowa Informacje służąca regularnie w fizyce atomów i cząstek elementarnych. Za jednostkę masy przyjmuje się tutaj 1/12 masy atomu izotopu węgla 12C, co jest równe (1,660 565510-6)10-27 kg co znaczy.
 • Definicja Apogeum Informacje pkt. orbity geocentrycznej ciała niebieskiego (księżyca, sztucznego satelity) w najwyższym stopniu oddalony od środka Ziemi słownik.
 • Definicja Apertura Informacje charakteryzująca umiejętność rozdzielczą układów optycznych (na przykład mikroskopu) i jasność tworzonych poprzez nie obrazów. A. k ą t o- w a to kąt między skrajnymi promieniami znaczenie.
 • Definicja Anemometr Informacje pomiaru prędkości wiatru. W a. r o t a c y j- n y c h wiatr wprawia w ruch obrotowy rodzaj wiatraczka umieszczonego na przyrządzie - prędkość wiatru określana jest na podstawie czym jest.
 • Definicja Oka Akomodacja Informacje wyraźnego widzenia elementów znajdujących się w różnych odległościach. Dokonuje się ona poprzez zmianę promienia krzywizny soczewki ocznej, co skutkuje zmianę jej umiejętności co to jest.
 • Definicja Antyferroelektryczność Informacje uporządkowania momentów dipolowych elektrycznych, pojawiające się w substancjach krystalicznych. A. występuje poniżej pewnej temperatury zwanej temperaturą Curie albo temperaturą definicja.
 • Definicja Optycznych Układów Aberracje Informacje wskutek których obrazy optyczne są nieostre, zniekształcone albo zabarwione. Rzeczywiste układy optyczne nie są najlepsze. Szeroka wiązka promieni jednej barwy, wiązka nachylona co znaczy.
 • Definicja Aerologia Informacje edukacja zajmująca się badaniem zjawisk zachodzących w swobodnej atmosferze Ziemi słownik.
 • Definicja Antyproton Informacje antycząstka protonu. Zobacz także antynukleony znaczenie.
 • Definicja Adhezja Informacje powierzchnie stykających się ciał (stałych albo ciekłych). Gdy stykają się ze sobą ciała jednakowe, zdarzenie to tytułujemy k o h e z j ą. A. jest rezultatem różnego rodzaju czym jest.
 • Definicja Adiabata Informacje ciśnienia p od objętości V gazu podlegającego przemianie adiabatycznej (zachodzącej bez zamiany ciepła z otoczeniem). A. opisuje równanie , gdzie - stała zależna od rodzaju gazu co to jest.
 • Definicja Przemiana Adiabatyczna Informacje przemiana adiabatyczna definicja.
 • Definicja Warren Philip Anderson Informacje prof. uniw. w Cambridge, a od roku 1975 prof. uniw. w Princeton; specjalista w zakresie ciała stałego, magnetyzmu i nadprzewodnictwa; w 1977 dostał Nagrodę Nobla za badania co znaczy.
 • Definicja Ajnsztajn Informacje jednostka liczby fotonów; jeden ajnsztajn to liczba fotonów o określonej częstotliwości, wywołująca reakcję fotochemiczną 1 mola cząsteczek. 1E = (6,022169 4010-6)1023 kwantów słownik.
 • Definicja Światła Absorpcja Informacje światła przechodzącej poprzez substancję. Energia tracona poprzez wiązkę światła może ulegać przemianie w różne rodzaje energii wewnętrznej substancji (energia cieplna, energia znaczenie.
 • Definicja Aphelium Informacje pkt. orbity heliocentrycznej (wokół Słońca) ciała niebieskiego (planety, komety) w najwyższym stopniu oddalony od Słońca czym jest.
 • Definicja Zdolność Absorpcyjna Informacje charakteryzująca pochłanianie (absorpcję) światła poprzez ośrodek. Z.a. ciała A,T równa jest stosunkowi strumienia energii da pochłoniętej do całkowitej energii dt padających na co to jest.
 • Definicja Oka Adaptacja Informacje zmiany oświetlenia, zarówno jego natężenia jak i barwy ( akomodacja oka). A.o. realizuje się poprzez szybką zmianę średnicy źrenicy i w miarę powolne zmiany wrażliwości siatkówki definicja.
 • Definicja Aeronomia Informacje dział geofizyki zajmujący się budową i własnościami górnych warstw atmosfery Ziemi, raczej procesami fizycznymi i chemicznymi wywoływanymi poprzez promienie słoneczne co znaczy.
 • Definicja Pomiar Aerologiczny Informacje takich wielkości, jak: ciśnienie, temperatura, wilgotność powietrza, szybkość i kierunek wiatru. Do a.p. wykorzystuje się różnego typu radiosondy unoszone na spore wysokości słownik.
 • Definicja Aerostatyka Informacje dział mechaniki płynów zajmujący się badaniem gazów, w tym również powietrza, w warunkach równowagi znaczenie.
 • Definicja Akceptor Informacje krystalicznej w półprzewodniku, którego efektem jest dziurowy typ przewodnictwa elektrycznego. A. mogą być luki w sieci krystalicznej, atomy międzywęzłowe, a najczęściej są nimi czym jest.
 • Definicja Aerozol Informacje rozproszony) składający się ze środowiska gazowego (dyspersyjnego) i etapy rozproszonej stałej albo ciekłej. A. z ciekłą fazą rozproszoną tytułujemy mgłą; a. z rozproszonymi co to jest.
 • Definicja Aktywacja Informacje dzięki pochłoniętej energii, ze stanu nieaktywnego w stan aktywny, gdzie może ona realizować przemianę chemiczną. (2) Mechanizm przemiany substancji niepromieniotwórczej w definicja.
 • Definicja Źródła Aktywność Informacje promieniotwórczych jąder źródła w jednostce czasu: , gdzie N - liczba wszystkich jąder promieniotwórczych w momencie t, - stała rozpadu. A.ź. maleje stosunkowo upływu czasu, bo co znaczy.
 • Definicja Akustyka Informacje dźwiękami, infradźwiękami i ultradźwiękami, ich własnościami, metodami wytwarzania, mechanizmami rozchodzenia się, pochłanianiem, sposobami detekcji i tak dalej Do istotnych słownik.
 • Definicja Muzyczna Akustyka Informacje obiektem są muzyczne mechanizmy dźwiękowe, skale muzyczne i percepcja muzyki. Zajmuje się również wytwarzaniem i emisją dźwięków poprzez instrumenty muzyczne (a również głos znaczenie.
 • Definicja Rozpad Alfa Informacje rozpad alfa czym jest.
 • Definicja Urbanistyczna Akustyka Informacje zagadnienia powiązane z rozchodzeniem się dźwięków w przestrzeniach urbanistycznych takich, jak ulice czy place. Jednym z podstawowych zadań a.u. jest przeciwdziałanie hałasowi w co to jest.
 • Definicja Promieniowanie Alfa Informacje rozpad alfa definicja.
 • Definicja Amfoteryczność Informacje właściwość tlenków i wodorotlenków polegająca na tym, iż w zależności od warunków wykazują one własności zasadowe albo kwasowe co znaczy.
 • Definicja Psychologiczna Akustyka Informacje dział akustyki zajmujący się subiektywnym odczuwaniem dźwięków słownik.
 • Definicja Amperogodzina Informacje ładunku elektrycznego, równa ilości ładunku przepływającego pośrodku godziny poprzez poprzeczny przekrój przewodnika, gdzie płynie prąd o natężeniu jednego ampera (1 Ah = 3600 C znaczenie.
 • Definicja Astygmatyzm Informacje układów optycznych, polegająca na tym, iż pkt. leżący poza osią układu optycznego odwzorowywany jest nie jako pkt., ale jako odcinki wzajemnie prostopadłe leżące w różnych czym jest.
 • Definicja Dźwięku Analiza Informacje rozkładanie dźwięku złożonego na dźwięki proste i określanie widma dźwięku, jest to amplitud i faz składowych dźwięków w zależności od ich częstości ( badanie harmoniczna co to jest.
 • Definicja Błędów Analiza Informacje błędów teoria definicja.
 • Definicja Amper Informacje elektrycznego. Jest czwartą spośród podstawowych jednostek układu jednostek miar SI. Amper jest natężeniem stałego prądu elektrycznego, który płynąc w dwóch równoległych co znaczy.
 • Definicja Widmowa Analiza Informacje i jakościowego składu substancji przez analizę widma promieniowania poprzez nią emitowanego albo absorbowanego. Na podstawie charakterystycznych serii linii widmowych można słownik.
 • Definicja Znaczone Atomy Informacje wskaźniki izotopowe znaczenie.
 • Definicja Spektralna Analiza Informacje badanie widmowa czym jest.
 • Definicja Anihilacja Informacje wskutek zderzenia cząstki i antycząstki następuje wymiana ich mas na energię promieniowania elektromagnetycznego albo mezony . Na przykład rezultatem spotkania elektronu z co to jest.
 • Definicja Anizotropia Informacje fizycznych ciała (ośrodka) od kierunku, gdzie dana własność jest obserwowana albo mierzona. Ośrodek, gdzie występuje anizotropia, tytułujemy a n i z o- t r o p o w y m. Jeżeli a definicja.
 • Definicja Antycyklon Informacje ciśnienia w atmosferze Ziemi, któremu towarzyszą charakterystyczne (antycyklonalne) ruchy powietrza. Wiatr, wiejąc z obszaru o podwyższonym ciśnieniu do obszaru o ciśnieniu co znaczy.
 • Definicja Antyferromagnetyki Informacje zdarzenie antyferromagnetyzmu. Do a. należą pomiędzy innymi: chrom, mangan, wybrane metale ziem rzadkich i liczne związki - tlenki, siarczki, tellurki, selenki, chlorki i inne słownik.
 • Definicja Antyneutrino Informacje antycząstką neutrino, oznaczana symbolem ~. Podobnie jak neutrino a. jest elektrycznie obojętne, posiada spin ½ i bardzo małą (najprawdopodobniej równą zeru) masę spoczynkową znaczenie.
 • Definicja Apoastron Informacje pkt. orbity okołogwiazdowej ciała niebieskiego w najwyższym stopniu oddalony od obieganej gwiazdy czym jest.
 • Definicja Antyneutron Informacje antycząstka neutronu. Zobacz także antynukleony co to jest.
 • Definicja Optyczne Antypody Informacje czynnej substancji różniące się budową przestrzenną cząsteczki (tak zwany stereoizomery), skręcające płaszczyznę polaryzacji światła w przeciwnych kierunkach. Zobacz także definicja.
 • Definicja Antynukleony Informacje nukleonów (protonów i neutronów); ich istnienie przewidziane poprzez Diraca potwierdzono w 1955 na Uniwersytecie Kalifornijskim (Berkeley, USA), gdy został odkryty antyproton co znaczy.
 • Definicja Arago, Dominique François Jean Informacje matematyk i działacz socjalny; od 1809 członek francuskiej Akademii Nauk; od 1830 dyrektor paryskiego obserwatorium astronomicznego; deputowany do parlamentu i członek rządu słownik.
 • Definicja Argon Informacje ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 18 i masie atomowej 39,944. Posiada trzy trwałe izotopy 40Ar, 38Ar, 36Ar. Występuje w atmosferze ziemskiej, nie mniej znaczenie.
 • Definicja Arsen Informacje układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 33 i masie atomowej 74,9216; występuje w kilku postaciach alotropowych ( alotropia). W warunkach normalnych najtrwalsza jest czym jest.
 • Definicja August Svante Arrhenius Informacje astrofizyk; od 1895 r. prof. uniw., a od 1905 Instytutu Nobla w Sztokholmie; twórca teorii dysocjacji elektrolitycznej, autor prac w zakresie astrofizyki i astrobiologii. W 1903 co to jest.
 • Definicja Gwiazd Asocjacje Informacje gromady, na ogół niestabilne, gwiazd o wspólnym pochodzeniu definicja.
 • Definicja Astronomia Informacje przyrodniczych zajmująca się badaniem ciał niebieskich, ich budową, a również budową i ewolucją Wszechświata. Pierwotnie astronomia badała położenia i ruch ciał niebieskich, dziś co znaczy.
 • Definicja Jednostka Astronomiczna Informacje pozaukładowa jednostka długości służąca w astronomii, w przybliżeniu równa średniej odległości Ziemi od Słońca; 1 j.a. = 1,4961011 m słownik.
 • Definicja Astrospektroskopia Informacje astronomii polegająca na analizie widmowej promieniowania obserwowanych obiektów. Pozwala określać skład chemiczny atmosfery: Słońca, gwiazd i planet. Dzięki a. posiadamy znaczenie.
 • Definicja William Francis Aston Informacje fizyk angielski, prof. uniw. w Cambridge i członek Royal Society. W 1925 zaznaczony Nagrodą Nobla za badania izotopów trwałych czym jest.
 • Definicja Astrofotometria Informacje dział astrofizyki zajmujący się pomiarami jasności obserwowanych ciał niebieskich w różnych przedziałach częstotliwości (widma co to jest.
 • Definicja Atmosferyki Informacje częstotliwościach od 200 Hz do 20 MHz, powstające wskutek wyładowań elektrycznych w atmosferze i powodujące charakterystyczne trzaski radiowe. Do ciekawszych atmosferyków należą r definicja.
 • Definicja Atmosfera Informacje ciało niebieskie, na przykład planetę, księżyc albo gwiazdę. A. planety na ogół nie przepuszcza promieniowania widzialnego zasłaniając kompletnie jej powierzchnię; tylko atmosfery co znaczy.
 • Definicja Bohra Atom Informacje zaproponowany w 1913 poprzez Nielsa Bohra. Został on sformułowany po odkryciu poprzez E. Rutherforda istnienia dodatnio naładowanego jądra atomowego i nazywany jest czasem modelem słownik.
 • Definicja Techniczna Atmosfera Informacje ciśnienia stosowana niekiedy w technice. Ciśnienie ma wartość 1 at, jeśli na 1cm2 powierzchni działa parcie 1 kG ( kilogram-siła). 1 at = 98 065,5 N/m2 = 0,980 655105 Pa znaczenie.
 • Definicja Masa Atomowa Informacje substancja nie ma izotopów naturalnych. Jeśli substancja złożona jest z kilku izotopów, to m.a. jest średnią masą izotopów pierwiastka uwzględniającą ich procentową zawartość w czym jest.
 • Definicja Fizyczna Atmosfera Informacje ciśnienia zwana również atmosferą normalną albo ciśnieniem normalnym. 1 atm odpowiada ciśnieniu 760 mm słupa rtęci i ma wartość 101 325 N/m2 = 1,013 250105 Pa co to jest.
 • Definicja Aureola Informacje powstający wokół obrazu źródła światła. Światło przechodzące poprzez ośrodek ulega regularnie wielokrotnemu rozproszeniu pod niewielkimi kątami, co w rezultacie daję jasną definicja.
 • Definicja Victor Pierre Auger Informacje Sorbony od 1937, a w latach 1948-58 dyrektor Departamentu Nauk Przyrodniczych UNESCO. Znany z prac z dziedziny fizyki atomu, promieniowania X i promieniowania kosmicznego co znaczy.
 • Definicja Liczba Avogadra Informacje 000 g czystego izotopu węgla . Mol dowolnej innej substancji zawiera NA cząsteczek, a gramoatom NA atomów. Najdokładniejsza aktualnie wartość liczby Avogadra wynosi: NA = (6,022 słownik.
 • Definicja Avogadro, Di Quaregna Amadeo Informacje wykształcenia prawnik. Był prof. uniw. w Turynie. W 1811 odkrył jedno z podstawowych praw dotyczących gazów ( Avogadra prawo), dzięki czemu zaliczany jest do twórców podstaw znaczenie.
 • Definicja Adsorpcja Informacje powierzchni rozdziału faz substancji występującej w objętości jednej z faz; zwłaszcza gromadzenie się na powierzchni ciała stałego albo cieczy substancji będącej składnikiem gazu czym jest.
 • Definicja Optyczna Aktywność Informacje optycznie czynnymi polegająca na umiejętności skręcania płaszczyzny polaryzacji światła. A.o. wykazują kryształy o niskiej symetrii i cząsteczki nie posiadające symetrii co to jest.
 • Definicja Aerodynamika Informacje badający zjawiska występujące w trakcie ruchu gazów i ruchu ciał stałych w gazach; dzieli się ją na t e o r e- t y c z n ą i d o ś w i a d c z a l n ą. A. ma spore wykorzystanie definicja.
 • Definicja Alotropia Informacje chemicznego w tym samym stanie skupienia w różnych odmianach zwanych a l o t r o p o w y m i. Różnią się one własnościami chemicznymi i fizycznymi. W najwyższym stopniu znane są co znaczy.
 • Definicja Autoradiografia Informacje substancji promieniotwórczych w badanym obiekcie. Bazuje on na przyłożeniu do obiektu emulsji fotograficznej czułej na promieniowanie jonizujące. Po wywołaniu emulsji otrzymujemy słownik.
 • Definicja Słońca Aktywność Informacje zjawisk zachodzących na Słońcu takich, jak: plamy słoneczne, pochodnie słoneczne, rozbłyski, protuberancje, przyrost promieniowania korpuskularnego i tym podobne Jednym ze znaczenie.
 • Definicja Ziemi Atmosfera Informacje Ziemię. Szacuje się, iż masa a.Z. wynosi około 5,151018 kg i w 90% mieści się w warstwie o grubości 16 km. Z racji na zmieniające się wspólnie z wysokością cechy atmosfery dzieli czym jest.
 • Definicja Doświadczenia Fresnela Arago Informacje interferencją spolaryzowanych wiązek światła, które dobitnie pokazały, iż światło jest falą poprzeczną. W d. A.-F. obserwowano obraz interferencyjny spójnych ( spójne źródła fal co to jest.
 • Definicja Aniony Informacje nadmiarze elektronów); w polu elektrycznym dążą do anody (na przykład w procesie elektrolizy). A. występują m. in. w roztworach soli kwasów i zasad, w kryształach jonowych i w definicja.
 • Definicja Anastygmat Informacje fotograficzny, gdzie dzięki odpowiedniemu doborowi materiałów (szkieł optycznych), modyfikacjom kształtu soczewek, a również dzięki stosowaniu wielu soczewek prawie kompletnie co znaczy.
 • Definicja Audiometr Informacje badania słuchu. Proste odmiany tego urządzenia pozwalały określać progi słyszalności dla kilku wybranych częstotliwości. Współczesne a. umożliwiają bardziej zaawansowane badania słownik.
 • Definicja Zjawisko Augera Informacje atomu ze stanu wzbudzonego do stanu podstawowego z jednoczesną emisją elektronu. Wskutek bombardowania elektronami albo przekazywania energii w innej formie atom może znaleźć się znaczenie.
 • Definicja Walter Luis Alvarez Informacje prof. na uniw. w Berkeley; specjalista w zakresie fizyki atomu jądra, cząstek elementarnych i promieniowania kosmicznego; odkrywca tak zwany wychwytu K, współodkrywca hiperonu czym jest.
 • Definicja Atom Informacje pierwiastka chemicznego, która jeszcze posiada jego własności chemiczne. A. jest układem cząstek elementarnych składającym się z dodatnio naładowanego jądra atomowego i co to jest.
 • Definicja Alikwoty Informacje których częstości są wielokrotnościami częstości tonu podstawowego (wyższe harmoniczne tonu podstawowego). A. tworzą widmo dźwięku, decydujące o jego barwie ( barwa dźwięku definicja.
 • Definicja Areometry Informacje gęstości cieczy, a niekiedy również ciał stałych, których zasada działania opiera się na użyciu prawa Archimedesa. Do w najwyższym stopniu rozpowszechnionych należy a. o s t a ł e co znaczy.

Co to znaczy Fizyka pojęcia

Spis pojęć z przedmiotu fizyka. Eksperymenty fizyczne i przykłady. Definicje z fizyki. Wszystkie prawa, zasady fizyki. Tłumaczenie zasad i praw z przykładami.

Definicja Areometry, Alikwoty, Atom, Alvarez, Luis Walter, Augera Zjawisko, Audiometr, Anastygmat, Aniony, Arago-Fresnela Doświadczenia, Atmosfera Ziemi, Aktywność co to znaczy.

Słownik Areometry, Alikwoty, Atom, Alvarez, Luis Walter, Augera co to jest.