Krzyżówka ANTYNEUTRON ANTYNEUTRINO co to jest
Aktynowce co znaczy aktywność źródła krzyżówka anomaloskop co to jest akceptor słownik Anderson co znaczy.

Definicje fizyka A

 • Definicja Antyneutron Ranking antycząstka neutronu. Zobacz także antynukleony porównanie antyneutron co znaczy.
 • Definicja Antyneutrino Co lepsze będąca antycząstką neutrino, oznaczana symbolem ~. Podobnie jak neutrino a. jest elektrycznie obojętne, posiada spin ½ i bardzo małą (najprawdopodobniej równą zeru) masę dlaczego antyneutrino krzyżówka.
 • Definicja Optyczna Anizotropia Czy warto własności optycznych, jak szybkość światła, współczynnik załamania światła, absorpcja światła aktywność optyczna, od kierunku rozchodzenia się światła w ośrodku. A.o. przejawia jak lepiej anizotropia optyczna co to jest.
 • Definicja Audiometr Opinie forum wykorzystywane do badania słuchu. Proste odmiany tego urządzenia pozwalały określać progi słyszalności dla kilku wybranych częstotliwości. Współczesne a. umożliwiają bardziej kiedy audiometr słownik.
 • Definicja Angstrem Najlepszy jednostka długości stosowana regularnie w spektroskopii, krystalografii, fizyce ciała stałego (wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z wyznacznikami porównywalnymi z wymiarami od czego zależy angstrem czym jest.
 • Definicja Prawo Archimedesa Porównaj hydrostatyki, wedle którym na każde ciało zanurzone w płynie działa siła, skierowana pionowo ku górze, równa ciężarowi płynu wypartego poprzez to ciało i przyłożona w jego środku na czym polega archimedesa prawo co oznacza.
 • Definicja Adiabata Wyniki zależność ciśnienia p od objętości V gazu podlegającego przemianie adiabatycznej (zachodzącej bez zamiany ciepła z otoczeniem). A. opisuje równanie , gdzie - stała zależna od różnice adiabata tłumaczenie.
 • Definicja Astrofizyka Zastosowanie zajmujący się obserwacjami i badaniami teoretycznymi własności fizycznych ciał niebieskich, materii międzygwiezdnej i promieniowania w przestrzeni poza Ziemią; traktowana jest wady i zalety astrofizyka przykłady.
 • Definicja Autoradiografia Ranking rozkładu substancji promieniotwórczych w badanym obiekcie. Bazuje on na przyłożeniu do obiektu emulsji fotograficznej czułej na promieniowanie jonizujące. Po wywołaniu emulsji podobieństwa autoradiografia definicja.
 • Definicja Jednostka Astronomiczna Co lepsze pozaukładowa jednostka długości służąca w astronomii, w przybliżeniu równa średniej odległości Ziemi od Słońca; 1 j.a. = 1,4961011 m czemu astronomiczna jednostka encyklopedia.
 • Definicja Znaczone Atomy Czy warto wskaźniki izotopowe co gorsze atomy znaczone jak działa.
 • Definicja Ajnsztajn Opinie forum fotochemii jednostka liczby fotonów; jeden ajnsztajn to liczba fotonów o określonej częstotliwości, wywołująca reakcję fotochemiczną 1 mola cząsteczek. 1E = (6,022169 4010-6)1023 porównaj ajnsztajn czy jest.
 • Definicja Muzyczna Akustyka Najlepszy którego obiektem są muzyczne mechanizmy dźwiękowe, skale muzyczne i percepcja muzyki. Zajmuje się również wytwarzaniem i emisją dźwięków poprzez instrumenty muzyczne (a również porównanie akustyka muzyczna pojęcie.
 • Definicja Masa Atomowa Porównaj jeżeli substancja nie ma izotopów naturalnych. Jeśli substancja złożona jest z kilku izotopów, to m.a. jest średnią masą izotopów pierwiastka uwzględniającą ich procentową dlaczego atomowa masa wyjaśnienie.
 • Definicja Atmosfera Wyniki otaczająca ciało niebieskie, na przykład planetę, księżyc albo gwiazdę. A. planety na ogół nie przepuszcza promieniowania widzialnego zasłaniając kompletnie jej powierzchnię jak lepiej atmosfera opis.
 • Definicja Atom Zastosowanie pierwiastka chemicznego, która jeszcze posiada jego własności chemiczne. A. jest układem cząstek elementarnych składającym się z dodatnio naładowanego jądra atomowego i kiedy atom informacje.
 • Definicja August Svante Arrhenius Ranking fizykochemik i astrofizyk; od 1895 r. prof. uniw., a od 1905 Instytutu Nobla w Sztokholmie; twórca teorii dysocjacji elektrolitycznej, autor prac w zakresie astrofizyki i od czego zależy arrhenius, svante august znaczenie.
 • Definicja Anizotropia Co lepsze fizycznych ciała (ośrodka) od kierunku, gdzie dana własność jest obserwowana albo mierzona. Ośrodek, gdzie występuje anizotropia, tytułujemy a n i z o- t r o p o w y m. Jeżeli a na czym polega anizotropia co znaczy.
 • Definicja Architektoniczna Akustyka Czy warto stosowanej zajmujący się zapewnieniem dobrej słyszalności mowy bądź muzyki w pomieszczeniach, zwłaszcza w salach koncertowych, teatralnych i wszelkich pomieszczeniach różnice akustyka architektoniczna krzyżówka.
 • Definicja Światła Aberracja Opinie forum przemieszczenie położenia ciała niebieskiego powiązane ze zmianą kierunku promieni świetlnych, będącą skutkiem skończonej prędkości światła i ruchu obserwatora. A. d z i e n n a wady i zalety aberracja światła co to jest.
 • Definicja Doświadczenia Fresnela Arago Najlepszy fizyczne nad interferencją spolaryzowanych wiązek światła, które dobitnie pokazały, iż światło jest falą poprzeczną. W d. A.-F. obserwowano obraz interferencyjny spójnych ( spójne podobieństwa arago-fresnela doświadczenia słownik.
 • Definicja Prawo Avogadra Porównaj różnych gazów będących pod tym samym ciśnieniem i w takich samych temperaturach zawierają takie same liczby molekuł. To jest jedno z podstawowych praw fizyki odnoszące się do czemu avogadra prawo czym jest.
 • Definicja Harmoniczna Analiza Wyniki przedstawiania funkcji okresowych dzięki sumy funkcji trygonometrycznych. Jeśli funkcja f(x) jest funkcją okresową z okresem T, jest to f(x) = f(x+T), i spełnia jeszcze pewne co gorsze analiza harmoniczna co oznacza.
 • Definicja Widmowa Analiza Zastosowanie ilościowego i jakościowego składu substancji przez analizę widma promieniowania poprzez nią emitowanego albo absorbowanego. Na podstawie charakterystycznych serii linii widmowych porównaj analiza widmowa tłumaczenie.
 • Definicja Aerostatyka Ranking dział mechaniki płynów zajmujący się badaniem gazów, w tym również powietrza, w warunkach równowagi porównanie aerostatyka przykłady.
 • Definicja Antycząstka Co lepsze przyporządkowana każdej cząstce elementarnej różniąca się od niej znakiem ładunku elektrycznego, liczby barionowej, liczby leptonowej, trzeciej składowej izospinu, momentu dlaczego antycząstka definicja.
 • Definicja Antynukleony Czy warto relacji do nukleonów (protonów i neutronów); ich istnienie przewidziane poprzez Diraca potwierdzono w 1955 na Uniwersytecie Kalifornijskim (Berkeley, USA), gdy został odkryty jak lepiej antynukleony encyklopedia.
 • Definicja Spektralna Analiza Opinie forum badanie widmowa kiedy analiza spektralna jak działa.
 • Definicja Cykliczne Akceleratory Najlepszy przyspieszane cząstki poruszają się po torach spiralnych albo kołowych. Charakterystyczny tor cząstki uzyskuje się dzięki wykorzystaniu pola magnetycznego skierowanego od czego zależy akceleratory cykliczne czy jest.
 • Definicja Arystoteles Porównaj starożytnej Grecji, uczeń Platona, twórca własnej szkoły filozoficznej. Sformułował klasyczną definicję prawdy związaną z tezą o obiektywności świata. Jest autorem tez o na czym polega arystoteles pojęcie.
 • Definicja Gwiazd Asocjacje Wyniki gromady, na ogół niestabilne, gwiazd o wspólnym pochodzeniu różnice asocjacje gwiazd wyjaśnienie.
 • Definicja Amperogodzina Zastosowanie jednostka ładunku elektrycznego, równa ilości ładunku przepływającego pośrodku godziny poprzez poprzeczny przekrój przewodnika, gdzie płynie prąd o natężeniu jednego ampera (1 Ah wady i zalety amperogodzina opis.
 • Definicja Akceleratory Ranking wykorzystywane do przyspieszania cząstek naładowanych; są źródłem cząstek o wysokich energiach i fundamentalnym narzędziem w eksperymentalnych badaniach cząstek elementarnych i podobieństwa akceleratory informacje.
 • Definicja Autotransformator Co lepsze gdzie to samo uzwojenie używane jest jako pierwotne i wtórne. Zazwyczaj ono jest nawinięte na toroidalny rdzeń. Uzwojenia pierwotne i wtórne mają jedną końcówkę wspólną. Druga czemu autotransformator znaczenie.
 • Definicja Walter Luis Alvarez Czy warto od 1945 prof. na uniw. w Berkeley; specjalista w zakresie fizyki atomu jądra, cząstek elementarnych i promieniowania kosmicznego; odkrywca tak zwany wychwytu K, współodkrywca co gorsze alvarez, luis walter co znaczy.
 • Definicja Aeronomia Opinie forum dział geofizyki zajmujący się budową i własnościami górnych warstw atmosfery Ziemi, raczej procesami fizycznymi i chemicznymi wywoływanymi poprzez promienie słoneczne porównaj aeronomia krzyżówka.
 • Definicja Anemometr Najlepszy wykorzystywany do pomiaru prędkości wiatru. W a. r o t a c y j- n y c h wiatr wprawia w ruch obrotowy rodzaj wiatraczka umieszczonego na przyrządzie - prędkość wiatru określana porównanie anemometr co to jest.
 • Definicja Słońca Aktywność Porównaj okresie zjawisk zachodzących na Słońcu takich, jak: plamy słoneczne, pochodnie słoneczne, rozbłyski, protuberancje, przyrost promieniowania korpuskularnego i tym podobne Jednym ze dlaczego aktywność słońca słownik.
 • Definicja Azot Wyniki chemiczny V ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 7 i masie atomowej 14,008. W skład naturalnego azotu wchodzą dwa jego trwałe izotopy 14N i 15N odpowiednio w jak lepiej azot czym jest.
 • Definicja Aerozol Zastosowanie dyspersyjny (rozproszony) składający się ze środowiska gazowego (dyspersyjnego) i etapy rozproszonej stałej albo ciekłej. A. z ciekłą fazą rozproszoną tytułujemy mgłą; a. z kiedy aerozol co oznacza.
 • Definicja Anoda Ranking prądu (na przykład akumulatora, ogniwa galwanicznego, zasilacza), który w trakcie pracy tego źródła ma potencjał wyższy niż drugi biegun źródła ( katoda). (2) elektroda od czego zależy anoda tłumaczenie.
 • Definicja Astrospektroskopia Co lepsze służąca w astronomii polegająca na analizie widmowej promieniowania obserwowanych obiektów. Pozwala określać skład chemiczny atmosfery: Słońca, gwiazd i planet. Dzięki a na czym polega astrospektroskopia przykłady.
 • Definicja Techniczna Atmosfera Czy warto jednostka ciśnienia stosowana niekiedy w technice. Ciśnienie ma wartość 1 at, jeśli na 1cm2 powierzchni działa parcie 1 kG ( kilogram-siła). 1 at = 98 065,5 N/m2 = 0,980 655105 Pa różnice atmosfera techniczna definicja.
 • Definicja Oka Adaptacja Opinie forum się oka do zmiany oświetlenia, zarówno jego natężenia jak i barwy ( akomodacja oka). A.o. realizuje się poprzez szybką zmianę średnicy źrenicy i w miarę powolne zmiany wrażliwości wady i zalety adaptacja oka encyklopedia.
 • Definicja Apoastron Najlepszy pkt. orbity okołogwiazdowej ciała niebieskiego w najwyższym stopniu oddalony od obieganej gwiazdy podobieństwa apoastron jak działa.
 • Definicja Antyferromagnetyzm Porównaj pojawiania się w niektórych substancjach (zwanych antyferromagnetykami) antyrównoległego uporządkowania elementarnych momentów magnetycznych, których źródłem są elektrony krążące czemu antyferromagnetyzm czy jest.
 • Definicja Avogadro, Di Quaregna Amadeo Wyniki chociaż z wykształcenia prawnik. Był prof. uniw. w Turynie. W 1811 odkrył jedno z podstawowych praw dotyczących gazów ( Avogadra prawo), dzięki czemu zaliczany jest do twórców co gorsze avogadro, di quaregna amadeo pojęcie.
 • Definicja Psychologiczna Akustyka Zastosowanie dział akustyki zajmujący się subiektywnym odczuwaniem dźwięków porównaj akustyka psychologiczna wyjaśnienie.
 • Definicja Ernst Abbe Ranking latach 1870-1876 prof. uniw. w Jenie; współzałożyciel zakładów optycznych Zeissa i założyciel fabryki szkła optycznego Schott w Jenie; specjalista optyki instrumentalnej porównanie abbe, ernst opis.
 • Definicja Budowlana Akustyka Co lepsze stosowanej związany z optymalizacją konstrukcji budowlanych z racji na zabezpieczenia przeciwdźwiękowe i przeciwdrganiowe. Chodzi o właściwe rozplanowanie pomieszczeń w relacji do dlaczego akustyka budowlana informacje.
 • Definicja Astronomia Czy warto najstarszych nauk przyrodniczych zajmująca się badaniem ciał niebieskich, ich budową, a również budową i ewolucją Wszechświata. Pierwotnie astronomia badała położenia i ruch ciał jak lepiej astronomia znaczenie.
 • Definicja Apogeum Opinie forum pkt. orbity geocentrycznej ciała niebieskiego (księżyca, sztucznego satelity) w najwyższym stopniu oddalony od środka Ziemi kiedy apogeum co znaczy.
 • Definicja Astrofotometria Najlepszy dział astrofizyki zajmujący się pomiarami jasności obserwowanych ciał niebieskich w różnych przedziałach częstotliwości (widma od czego zależy astrofotometria krzyżówka.
 • Definicja William Francis Aston Porównaj fizyk angielski, prof. uniw. w Cambridge i członek Royal Society. W 1925 zaznaczony Nagrodą Nobla za badania izotopów trwałych na czym polega aston, francis william co to jest.
 • Definicja Apertura Wyniki charakteryzująca umiejętność rozdzielczą układów optycznych (na przykład mikroskopu) i jasność tworzonych poprzez nie obrazów. A. k ą t o- w a to kąt między skrajnymi promieniami różnice apertura słownik.
 • Definicja Atmosferyki Zastosowanie częstotliwościach od 200 Hz do 20 MHz, powstające wskutek wyładowań elektrycznych w atmosferze i powodujące charakterystyczne trzaski radiowe. Do ciekawszych atmosferyków należą r wady i zalety atmosferyki czym jest.
 • Definicja Optycznych Układów Aberracje Ranking optycznych, wskutek których obrazy optyczne są nieostre, zniekształcone albo zabarwione. Rzeczywiste układy optyczne nie są najlepsze. Szeroka wiązka promieni jednej barwy, wiązka podobieństwa aberracje układów optycznych co oznacza.
 • Definicja Bohra Atom Co lepsze wodoru zaproponowany w 1913 poprzez Nielsa Bohra. Został on sformułowany po odkryciu poprzez E. Rutherforda istnienia dodatnio naładowanego jądra atomowego i nazywany jest czasem czemu atom bohra tłumaczenie.
 • Definicja Antyferroelektryczność Czy warto antyrównoległego uporządkowania momentów dipolowych elektrycznych, pojawiające się w substancjach krystalicznych. A. występuje poniżej pewnej temperatury zwanej temperaturą Curie co gorsze antyferroelektryczność przykłady.
 • Definicja Antyferromagnetyki Opinie forum występuje zdarzenie antyferromagnetyzmu. Do a. należą pomiędzy innymi: chrom, mangan, wybrane metale ziem rzadkich i liczne związki - tlenki, siarczki, tellurki, selenki, chlorki porównaj antyferromagnetyki definicja.
 • Definicja Liczba Atomowa Najlepszy również liczbą porządkową, oznaczana zazwyczaj symbolem Z, równa liczbie protonów w jądrze danego atomu. Tym samym liczba Z ustala również liczbę elektronów w elektrycznie porównanie atomowa liczba encyklopedia.
 • Definicja Adsorbenty Porównaj adsorpcja dlaczego adsorbenty jak działa.
 • Definicja Fizjologiczna Akustyka Wyniki zajmujący się odbiorem i wytwarzaniem dźwięków poprzez człowieka i zwierzęta. W przeciwieństwie od akustyki psychologicznej a.f. nie zajmuje się subiektywnymi wrażeniami jak lepiej akustyka fizjologiczna czy jest.
 • Definicja Aniony Zastosowanie naładowane (o nadmiarze elektronów); w polu elektrycznym dążą do anody (na przykład w procesie elektrolizy). A. występują m. in. w roztworach soli kwasów i zasad, w kryształach kiedy aniony pojęcie.
 • Definicja Archimedes Ranking matematyk, wynalazca zaliczany do najwybitniejszych uczonych starożytności. W fizyce uważany jest za twórcę statyki (odkrył prawo równowagi dźwigni) i hydrostatyki ( Archimedesa od czego zależy archimedes wyjaśnienie.
 • Definicja Fizyczna Atmosfera Co lepsze jednostka ciśnienia zwana również atmosferą normalną albo ciśnieniem normalnym. 1 atm odpowiada ciśnieniu 760 mm słupa rtęci i ma wartość 101 325 N/m2 = 1,013 250105 Pa na czym polega atmosfera fizyczna opis.
 • Definicja Urbanistyczna Akustyka Czy warto obejmujący zagadnienia powiązane z rozchodzeniem się dźwięków w przestrzeniach urbanistycznych takich, jak ulice czy place. Jednym z podstawowych zadań a.u. jest przeciwdziałanie różnice akustyka urbanistyczna informacje.
 • Definicja Amfoteryczność Opinie forum właściwość tlenków i wodorotlenków polegająca na tym, iż w zależności od warunków wykazują one własności zasadowe albo kwasowe wady i zalety amfoteryczność znaczenie.
 • Definicja Optyczne Antypody Najlepszy optycznie czynnej substancji różniące się budową przestrzenną cząsteczki (tak zwany stereoizomery), skręcające płaszczyznę polaryzacji światła w przeciwnych kierunkach. Zobacz podobieństwa antypody optyczne co znaczy.
 • Definicja Aktynometr Porównaj wykorzystywany do pomiaru zmian natężenia promieniowania słonecznego. Rolę czujnika w a. pełnią poczernione płytki bimetaliczne ( termobimetal) albo ogniwa termoelektryczne czemu aktynometr krzyżówka.
 • Definicja Zdolność Absorpcyjna Wyniki charakteryzująca pochłanianie (absorpcję) światła poprzez ośrodek. Z.a. ciała A,T równa jest stosunkowi strumienia energii da pochłoniętej do całkowitej energii dt padających na co gorsze absorpcyjna zdolność co to jest.
 • Definicja Argon Zastosowanie chemiczny zerowej ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 18 i masie atomowej 39,944. Posiada trzy trwałe izotopy 40Ar, 38Ar, 36Ar. Występuje w atmosferze porównaj argon słownik.
 • Definicja Dźwiękowych Fal Absorpcja Ranking energii fal akustycznych poprzez ośrodek, w trakcie którego część energii drgań akustycznych w sposób nieodwracalny ulega wymianie na inne rodzaje energii, na przykład na energię porównanie absorpcja fal dźwiękowych czym jest.
 • Definicja Masy Jednostka Atomowa Co lepsze jednostka masy służąca regularnie w fizyce atomów i cząstek elementarnych. Za jednostkę masy przyjmuje się tutaj 1/12 masy atomu izotopu węgla 12C, co jest równe (1,660 565510-6 dlaczego atomowa jednostka masy co oznacza.
 • Definicja Antymateria Czy warto substancja zbudowana z antycząstek (antyprotonów, antyneutronów, pozytonów). Z punktu widzenia praw fizyki wymiana cząstek na antycząstki jest w zasadzie możliwa. Mimo to w jak lepiej antymateria tłumaczenie.
 • Definicja Pomiar Aerologiczny Opinie forum rozkładu takich wielkości, jak: ciśnienie, temperatura, wilgotność powietrza, szybkość i kierunek wiatru. Do a.p. wykorzystuje się różnego typu radiosondy unoszone na spore kiedy aerologiczny pomiar przykłady.
 • Definicja Autoemisja Najlepszy emisja zimna od czego zależy autoemisja definicja.
 • Definicja Arsen Porównaj chemiczny V ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 33 i masie atomowej 74,9216; występuje w kilku postaciach alotropowych ( alotropia). W warunkach normalnych na czym polega arsen encyklopedia.
 • Definicja Amper Wyniki prądu elektrycznego. Jest czwartą spośród podstawowych jednostek układu jednostek miar SI. Amper jest natężeniem stałego prądu elektrycznego, który płynąc w dwóch równoległych różnice amper jak działa.
 • Definicja Antycyklon Zastosowanie podwyższonego ciśnienia w atmosferze Ziemi, któremu towarzyszą charakterystyczne (antycyklonalne) ruchy powietrza. Wiatr, wiejąc z obszaru o podwyższonym ciśnieniu do obszaru o wady i zalety antycyklon czy jest.
 • Definicja Aerodynamika Ranking płynów badający zjawiska występujące w trakcie ruchu gazów i ruchu ciał stałych w gazach; dzieli się ją na t e o r e- t y c z n ą i d o ś w i a d c z a l n ą. A. ma spore podobieństwa aerodynamika pojęcie.
 • Definicja Amperomierz Co lepsze natężenia prądu elektrycznego. A. włączany jest szeregowo w obwód, dlatego powinien charakteryzować się jak najmniejszym oporem wewnętrznym. A. mogą działać na różnych zasadach czemu amperomierz wyjaśnienie.
 • Definicja Warren Philip Anderson Czy warto 1967-75 prof. uniw. w Cambridge, a od roku 1975 prof. uniw. w Princeton; specjalista w zakresie ciała stałego, magnetyzmu i nadprzewodnictwa; w 1977 dostał Nagrodę Nobla za co gorsze anderson, philip warren opis.
 • Definicja Adhezja Opinie forum wiążących powierzchnie stykających się ciał (stałych albo ciekłych). Gdy stykają się ze sobą ciała jednakowe, zdarzenie to tytułujemy k o h e z j ą. A. jest rezultatem różnego porównaj adhezja informacje.
 • Definicja Rozpad Alfa Najlepszy rozpad alfa porównanie alfa rozpad znaczenie.
 • Definicja Międzygwiazdowa Absorpcja Porównaj osłabienie światła przechodzącego poprzez ośrodek międzygwiezdny. Główną powodem a.m. jest rozpraszanie i pochłanianie światła poprzez drobiny gazu i pyłu międzygwiezdnego dlaczego absorpcja międzygwiazdowa co znaczy.
 • Definicja Adsorpcja Wyniki powierzchni rozdziału faz substancji występującej w objętości jednej z faz; zwłaszcza gromadzenie się na powierzchni ciała stałego albo cieczy substancji będącej składnikiem gazu jak lepiej adsorpcja krzyżówka.
 • Definicja Równanie Arrheniusa Zastosowanie zależność szybkości reakcji chemicznej k od temperatury. W myśl r.A. zależność ta jest wykładnicza i ma postać: k = Ae-E/RT, gdzie A - stała, E - energia albo ciepło aktywacji, T kiedy arrheniusa równanie co to jest.
 • Definicja Astrograf Ranking w astronomii do fotografowania obiektów niebieskich. A. złożona jest z kamery fotograficznej połączonej z lunetą astronomiczną naprowadzającą kamerę na fotografowany przedmiot i z od czego zależy astrograf słownik.
 • Definicja Dźwięku Analiza Co lepsze rozkładanie dźwięku złożonego na dźwięki proste i określanie widma dźwięku, jest to amplitud i faz składowych dźwięków w zależności od ich częstości ( badanie harmoniczna na czym polega analiza dźwięku czym jest.
 • Definicja Optyczna Aktywność Czy warto zwanych optycznie czynnymi polegająca na umiejętności skręcania płaszczyzny polaryzacji światła. A.o. wykazują kryształy o niskiej symetrii i cząsteczki nie posiadające symetrii różnice aktywność optyczna co oznacza.
 • Definicja Aktywacja Opinie forum cząsteczki, dzięki pochłoniętej energii, ze stanu nieaktywnego w stan aktywny, gdzie może ona realizować przemianę chemiczną. (2) Mechanizm przemiany substancji wady i zalety aktywacja tłumaczenie.
 • Definicja Błędów Analiza Najlepszy błędów teoria podobieństwa analiza błędów przykłady.
 • Definicja Aphelium Porównaj pkt. orbity heliocentrycznej (wokół Słońca) ciała niebieskiego (planety, komety) w najwyższym stopniu oddalony od Słońca czemu aphelium definicja.
 • Definicja Albedo Wyniki fotometryczna ( fotometria) charakteryzująca umiejętność odbijania światła poprzez powierzchnię matową. A. wyraża relacja ilości promieniowania odbitego we wszystkich kierunkach co gorsze albedo encyklopedia.
 • Definicja Victor Pierre Auger Zastosowanie Prof. Sorbony od 1937, a w latach 1948-58 dyrektor Departamentu Nauk Przyrodniczych UNESCO. Znany z prac z dziedziny fizyki atomu, promieniowania X i promieniowania kosmicznego porównaj auger, pierre victor jak działa.
 • Definicja Alotropia Ranking pierwiastka chemicznego w tym samym stanie skupienia w różnych odmianach zwanych a l o t r o p o w y m i. Różnią się one własnościami chemicznymi i fizycznymi. W najwyższym porównanie alotropia czy jest.
 • Definicja Ziemi Atmosfera Co lepsze otaczająca Ziemię. Szacuje się, iż masa a.Z. wynosi około 5,151018 kg i w 90% mieści się w warstwie o grubości 16 km. Z racji na zmieniające się wspólnie z wysokością cechy dlaczego atmosfera ziemi pojęcie.
 • Definicja Akumulatory Czy warto prądu o działaniu wielokrotnym zwane także ogniwami wtórnymi; po rozładowaniu mogą być ponownie ładowane prądem elektrycznym z zewnętrznego źródła prądu. Najczęściej spotykane są jak lepiej akumulatory wyjaśnienie.
 • Definicja Areometry Opinie forum pomiarów gęstości cieczy, a niekiedy również ciał stałych, których zasada działania opiera się na użyciu prawa Archimedesa. Do w najwyższym stopniu rozpowszechnionych należy a. o kiedy areometry opis.
 • Definicja Oka Akomodacja Najlepszy się oka do wyraźnego widzenia elementów znajdujących się w różnych odległościach. Dokonuje się ona poprzez zmianę promienia krzywizny soczewki ocznej, co skutkuje zmianę jej od czego zależy akomodacja oka informacje.
 • Definicja Aureola Porównaj otok powstający wokół obrazu źródła światła. Światło przechodzące poprzez ośrodek ulega regularnie wielokrotnemu rozproszeniu pod niewielkimi kątami, co w rezultacie daję jasną na czym polega aureola znaczenie.
 • Definicja Absorpcja Wyniki substancji z roztworów albo mieszaniny gazów poprzez ciało stałe albo ciecz (zwane absorbentem); mechanizm objętościowy - cała objętość absorbentu pochłania substancję absorbowaną różnice absorpcja co znaczy.
 • Definicja Aerologia Zastosowanie edukacja zajmująca się badaniem zjawisk zachodzących w swobodnej atmosferze Ziemi wady i zalety aerologia krzyżówka.
 • Definicja Przemiana Adiabatyczna Ranking przemiana adiabatyczna podobieństwa adiabatyczna przemiana co to jest.
 • Definicja Zjawisko Augera Co lepsze przejście atomu ze stanu wzbudzonego do stanu podstawowego z jednoczesną emisją elektronu. Wskutek bombardowania elektronami albo przekazywania energii w innej formie atom może czemu augera zjawisko słownik.
 • Definicja Astygmatyzm Czy warto aberracji) układów optycznych, polegająca na tym, iż pkt. leżący poza osią układu optycznego odwzorowywany jest nie jako pkt., ale jako odcinki wzajemnie prostopadłe leżące w co gorsze astygmatyzm czym jest.
 • Definicja Antyproton Opinie forum antycząstka protonu. Zobacz także antynukleony porównaj antyproton co oznacza.
 • Definicja Anihilacja Najlepszy trakcie którego wskutek zderzenia cząstki i antycząstki następuje wymiana ich mas na energię promieniowania elektromagnetycznego albo mezony . Na przykład rezultatem spotkania porównanie anihilacja tłumaczenie.
 • Definicja Promieniowanie Alfa Porównaj rozpad alfa dlaczego alfa promieniowanie przykłady.
 • Definicja Światła Absorpcja Wyniki energii wiązki światła przechodzącej poprzez substancję. Energia tracona poprzez wiązkę światła może ulegać przemianie w różne rodzaje energii wewnętrznej substancji (energia jak lepiej absorpcja światła definicja.
 • Definicja Alikwoty Zastosowanie dźwięku, których częstości są wielokrotnościami częstości tonu podstawowego (wyższe harmoniczne tonu podstawowego). A. tworzą widmo dźwięku, decydujące o jego barwie ( barwa kiedy alikwoty encyklopedia.
 • Definicja Anastygmat Ranking obiektyw fotograficzny, gdzie dzięki odpowiedniemu doborowi materiałów (szkieł optycznych), modyfikacjom kształtu soczewek, a również dzięki stosowaniu wielu soczewek prawie od czego zależy anastygmat jak działa.
 • Definicja Akustyka Co lepsze zajmujący się dźwiękami, infradźwiękami i ultradźwiękami, ich własnościami, metodami wytwarzania, mechanizmami rozchodzenia się, pochłanianiem, sposobami detekcji i tak dalej Do na czym polega akustyka czy jest.
 • Definicja Liczba Avogadra Czy warto węgla w 12,000 g czystego izotopu węgla . Mol dowolnej innej substancji zawiera NA cząsteczek, a gramoatom NA atomów. Najdokładniejsza aktualnie wartość liczby Avogadra wynosi: NA różnice avogadra liczba pojęcie.
 • Definicja Arago, Dominique François Jean Opinie forum fizyk, matematyk i działacz socjalny; od 1809 członek francuskiej Akademii Nauk; od 1830 dyrektor paryskiego obserwatorium astronomicznego; deputowany do parlamentu i członek wady i zalety arago, dominique françois jean wyjaśnienie.
 • Definicja Liniowe Akceleratory Najlepszy przyspieszane cząstki poruszają się po liniach prostych. Mogą być one przyspieszane stałym napięciem elektrycznym, jak w akceleratorze elektrostatycznym van de Graaffa ( maszyna podobieństwa akceleratory liniowe opis.
 • Definicja Aktynometria Porównaj zajmujący się pomiarami promieniowania słonecznego (bezpośredniego i rozproszonego), cieplnego promieniowania Ziemi i atmosfery, a również opracowywaniem bilansów energii czemu aktynometria informacje.
 • Definicja David Carl Anderson Wyniki fizyk amerykański; od 1939 prof. California Institute of Technology w Pasadenie; w 1932 odkrył pozyton, za co w 1936 został zaznaczony Nagrodą Nobla; w 1937 odkrył mezon co gorsze anderson, carl david znaczenie.
 • Definicja Akceptor Zastosowanie krystalicznej w półprzewodniku, którego efektem jest dziurowy typ przewodnictwa elektrycznego. A. mogą być luki w sieci krystalicznej, atomy międzywęzłowe, a najczęściej są nimi porównaj akceptor co znaczy.
 • Definicja Anomaloskop Ranking przyrząd wykorzystywany do badania widzenia barwnego i wykrywania jego anomalii (daltonizmu porównanie anomaloskop krzyżówka.
 • Definicja Źródła Aktywność Co lepsze promieniotwórczych jąder źródła w jednostce czasu: , gdzie N - liczba wszystkich jąder promieniotwórczych w momencie t, - stała rozpadu. A.ź. maleje stosunkowo upływu czasu, bo dlaczego aktywność źródła co to jest.
 • Definicja Aktynowce Czy warto pierwiastki chemiczne o liczbach atomowych od 90 do 103, które w układzie okresowym pierwiastków znajdują się w siódmym okresie za aktynem i wchodzą w skład III ekipy (na przykład jak lepiej aktynowce słownik.

Co to znaczy Fizyka pojęcia

Spis pojęć z przedmiotu fizyka. Eksperymenty fizyczne i przykłady. Definicje z fizyki. Wszystkie prawa, zasady fizyki. Tłumaczenie zasad i praw z przykładami.

Definicja Aktynowce co znaczy aktywność źródła krzyżówka anomaloskop co to jest akceptor słownik Anderson, Carl David czym jest aktynometria co oznacza akceleratory. co to znaczy.

Słownik Antyneutron co znaczy antyneutrino krzyżówka anizotropia optyczna co co to jest.