AREOMETRY ALIKWOTY ATOM co to jest
Areometry, Alikwoty, Atom, Alvarez, Luis Walter, Augera Zjawisko, Audiometr, Anastygmat, Aniony.

Definicje fizyka A

 • Definicja Adsorbenty Co to jest adsorpcja
 • Definicja Równanie Arrheniusa Co to jest szybkości reakcji chemicznej k od temperatury. W myśl r.A. zależność ta jest wykładnicza i ma postać: k = Ae-E/RT, gdzie A - stała, E - energia albo ciepło aktywacji, T
 • Definicja Liczba Atomowa Co to jest liczbą porządkową, oznaczana zazwyczaj symbolem Z, równa liczbie protonów w jądrze danego atomu. Tym samym liczba Z ustala również liczbę elektronów w elektrycznie obojętnym
 • Definicja Anomaloskop Co to jest przyrząd wykorzystywany do badania widzenia barwnego i wykrywania jego anomalii (daltonizmu
 • Definicja Azot Co to jest układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 7 i masie atomowej 14,008. W skład naturalnego azotu wchodzą dwa jego trwałe izotopy 14N i 15N odpowiednio w proporcjach 99,635
 • Definicja Cykliczne Akceleratory Co to jest przyspieszane cząstki poruszają się po torach spiralnych albo kołowych. Charakterystyczny tor cząstki uzyskuje się dzięki wykorzystaniu pola magnetycznego skierowanego prostopadle
 • Definicja Aktynometr Co to jest pomiaru zmian natężenia promieniowania słonecznego. Rolę czujnika w a. pełnią poczernione płytki bimetaliczne ( termobimetal) albo ogniwa termoelektryczne
 • Definicja Archimedes Co to jest wynalazca zaliczany do najwybitniejszych uczonych starożytności. W fizyce uważany jest za twórcę statyki (odkrył prawo równowagi dźwigni) i hydrostatyki ( Archimedesa prawo
 • Definicja Astrofizyka Co to jest się obserwacjami i badaniami teoretycznymi własności fizycznych ciał niebieskich, materii międzygwiezdnej i promieniowania w przestrzeni poza Ziemią; traktowana jest regularnie
 • Definicja Autotransformator Co to jest uzwojenie używane jest jako pierwotne i wtórne. Zazwyczaj ono jest nawinięte na toroidalny rdzeń. Uzwojenia pierwotne i wtórne mają jedną końcówkę wspólną. Druga końcówka
 • Definicja Antymateria Co to jest zbudowana z antycząstek (antyprotonów, antyneutronów, pozytonów). Z punktu widzenia praw fizyki wymiana cząstek na antycząstki jest w zasadzie możliwa. Mimo to w otaczającej nas
 • Definicja Aktynometria Co to jest się pomiarami promieniowania słonecznego (bezpośredniego i rozproszonego), cieplnego promieniowania Ziemi i atmosfery, a również opracowywaniem bilansów energii promieniowania dla
 • Definicja Budowlana Akustyka Co to jest związany z optymalizacją konstrukcji budowlanych z racji na zabezpieczenia przeciwdźwiękowe i przeciwdrganiowe. Chodzi o właściwe rozplanowanie pomieszczeń w relacji do źródeł
 • Definicja Aktynowce Co to jest chemiczne o liczbach atomowych od 90 do 103, które w układzie okresowym pierwiastków znajdują się w siódmym okresie za aktynem i wchodzą w skład III ekipy (na przykład tor, uran
 • Definicja Fizjologiczna Akustyka Co to jest odbiorem i wytwarzaniem dźwięków poprzez człowieka i zwierzęta. W przeciwieństwie od akustyki psychologicznej a.f. nie zajmuje się subiektywnymi wrażeniami słuchowymi, a dotyczy
 • Definicja Autoemisja Co to jest emisja zimna
 • Definicja Akumulatory Co to jest działaniu wielokrotnym zwane także ogniwami wtórnymi; po rozładowaniu mogą być ponownie ładowane prądem elektrycznym z zewnętrznego źródła prądu. Najczęściej spotykane są a
 • Definicja Antyferromagnetyzm Co to jest niektórych substancjach (zwanych antyferromagnetykami) antyrównoległego uporządkowania elementarnych momentów magnetycznych, których źródłem są elektrony krążące wokół jąder
 • Definicja Harmoniczna Analiza Co to jest okresowych dzięki sumy funkcji trygonometrycznych. Jeśli funkcja f(x) jest funkcją okresową z okresem T, jest to f(x) = f(x+T), i spełnia jeszcze pewne dodatkowe warunki, to
 • Definicja Anoda Co to jest przykład akumulatora, ogniwa galwanicznego, zasilacza), który w trakcie pracy tego źródła ma potencjał wyższy niż drugi biegun źródła ( katoda). (2) elektroda próżniowego
 • Definicja Liniowe Akceleratory Co to jest przyspieszane cząstki poruszają się po liniach prostych. Mogą być one przyspieszane stałym napięciem elektrycznym, jak w akceleratorze elektrostatycznym van de Graaffa ( maszyna
 • Definicja Architektoniczna Akustyka Co to jest zajmujący się zapewnieniem dobrej słyszalności mowy bądź muzyki w pomieszczeniach, zwłaszcza w salach koncertowych, teatralnych i wszelkich pomieszczeniach audytoryjnych
 • Definicja Antycząstka Co to jest każdej cząstce elementarnej różniąca się od niej znakiem ładunku elektrycznego, liczby barionowej, liczby leptonowej, trzeciej składowej izospinu, momentu magnetycznego, dziwności
 • Definicja Astrograf Co to jest astronomii do fotografowania obiektów niebieskich. A. złożona jest z kamery fotograficznej połączonej z lunetą astronomiczną naprowadzającą kamerę na fotografowany przedmiot i z
 • Definicja Prawo Avogadra Co to jest gazów będących pod tym samym ciśnieniem i w takich samych temperaturach zawierają takie same liczby molekuł. To jest jedno z podstawowych praw fizyki odnoszące się do gazów. Jest
 • Definicja Ernst Abbe Co to jest 1870-1876 prof. uniw. w Jenie; współzałożyciel zakładów optycznych Zeissa i założyciel fabryki szkła optycznego Schott w Jenie; specjalista optyki instrumentalnej; konstruktor
 • Definicja Optyczna Anizotropia Co to jest optycznych, jak szybkość światła, współczynnik załamania światła, absorpcja światła aktywność optyczna, od kierunku rozchodzenia się światła w ośrodku. A.o. przejawia się w
 • Definicja Akceleratory Co to jest przyspieszania cząstek naładowanych; są źródłem cząstek o wysokich energiach i fundamentalnym narzędziem w eksperymentalnych badaniach cząstek elementarnych i reakcji jądrowych
 • Definicja Światła Aberracja Co to jest położenia ciała niebieskiego powiązane ze zmianą kierunku promieni świetlnych, będącą skutkiem skończonej prędkości światła i ruchu obserwatora. A. d z i e n n a związana jest z
 • Definicja Absorpcja Co to jest roztworów albo mieszaniny gazów poprzez ciało stałe albo ciecz (zwane absorbentem); mechanizm objętościowy - cała objętość absorbentu pochłania substancję absorbowaną
 • Definicja Dźwiękowych Fal Absorpcja Co to jest akustycznych poprzez ośrodek, w trakcie którego część energii drgań akustycznych w sposób nieodwracalny ulega wymianie na inne rodzaje energii, na przykład na energię cieplną
 • Definicja Międzygwiazdowa Absorpcja Co to jest osłabienie światła przechodzącego poprzez ośrodek międzygwiezdny. Główną powodem a.m. jest rozpraszanie i pochłanianie światła poprzez drobiny gazu i pyłu międzygwiezdnego
 • Definicja David Carl Anderson Co to jest fizyk amerykański; od 1939 prof. California Institute of Technology w Pasadenie; w 1932 odkrył pozyton, za co w 1936 został zaznaczony Nagrodą Nobla; w 1937 odkrył mezon
 • Definicja Amperomierz Co to jest prądu elektrycznego. A. włączany jest szeregowo w obwód, dlatego powinien charakteryzować się jak najmniejszym oporem wewnętrznym. A. mogą działać na różnych zasadach. Do
 • Definicja Arystoteles Co to jest starożytnej Grecji, uczeń Platona, twórca własnej szkoły filozoficznej. Sformułował klasyczną definicję prawdy związaną z tezą o obiektywności świata. Jest autorem tez o
 • Definicja Prawo Archimedesa Co to jest hydrostatyki, wedle którym na każde ciało zanurzone w płynie działa siła, skierowana pionowo ku górze, równa ciężarowi płynu wypartego poprzez to ciało i przyłożona w jego środku
 • Definicja Angstrem Co to jest długości stosowana regularnie w spektroskopii, krystalografii, fizyce ciała stałego (wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z wyznacznikami porównywalnymi z wymiarami atomów
 • Definicja Albedo Co to jest fotometria) charakteryzująca umiejętność odbijania światła poprzez powierzchnię matową. A. wyraża relacja ilości promieniowania odbitego we wszystkich kierunkach do ilości
 • Definicja Masy Jednostka Atomowa Co to jest służąca regularnie w fizyce atomów i cząstek elementarnych. Za jednostkę masy przyjmuje się tutaj 1/12 masy atomu izotopu węgla 12C, co jest równe (1,660 565510-6)10-27 kg
 • Definicja Apogeum Co to jest pkt. orbity geocentrycznej ciała niebieskiego (księżyca, sztucznego satelity) w najwyższym stopniu oddalony od środka Ziemi
 • Definicja Apertura Co to jest charakteryzująca umiejętność rozdzielczą układów optycznych (na przykład mikroskopu) i jasność tworzonych poprzez nie obrazów. A. k ą t o- w a to kąt między skrajnymi promieniami
 • Definicja Anemometr Co to jest pomiaru prędkości wiatru. W a. r o t a c y j- n y c h wiatr wprawia w ruch obrotowy rodzaj wiatraczka umieszczonego na przyrządzie - prędkość wiatru określana jest na podstawie
 • Definicja Oka Akomodacja Co to jest wyraźnego widzenia elementów znajdujących się w różnych odległościach. Dokonuje się ona poprzez zmianę promienia krzywizny soczewki ocznej, co skutkuje zmianę jej umiejętności
 • Definicja Antyferroelektryczność Co to jest uporządkowania momentów dipolowych elektrycznych, pojawiające się w substancjach krystalicznych. A. występuje poniżej pewnej temperatury zwanej temperaturą Curie albo temperaturą
 • Definicja Optycznych Układów Aberracje Co to jest wskutek których obrazy optyczne są nieostre, zniekształcone albo zabarwione. Rzeczywiste układy optyczne nie są najlepsze. Szeroka wiązka promieni jednej barwy, wiązka nachylona
 • Definicja Aerologia Co to jest edukacja zajmująca się badaniem zjawisk zachodzących w swobodnej atmosferze Ziemi
 • Definicja Antyproton Co to jest antycząstka protonu. Zobacz także antynukleony
 • Definicja Adhezja Co to jest powierzchnie stykających się ciał (stałych albo ciekłych). Gdy stykają się ze sobą ciała jednakowe, zdarzenie to tytułujemy k o h e z j ą. A. jest rezultatem różnego rodzaju
 • Definicja Adiabata Co to jest ciśnienia p od objętości V gazu podlegającego przemianie adiabatycznej (zachodzącej bez zamiany ciepła z otoczeniem). A. opisuje równanie , gdzie - stała zależna od rodzaju gazu
 • Definicja Przemiana Adiabatyczna Co to jest przemiana adiabatyczna
 • Definicja Warren Philip Anderson Co to jest prof. uniw. w Cambridge, a od roku 1975 prof. uniw. w Princeton; specjalista w zakresie ciała stałego, magnetyzmu i nadprzewodnictwa; w 1977 dostał Nagrodę Nobla za badania
 • Definicja Ajnsztajn Co to jest jednostka liczby fotonów; jeden ajnsztajn to liczba fotonów o określonej częstotliwości, wywołująca reakcję fotochemiczną 1 mola cząsteczek. 1E = (6,022169 4010-6)1023 kwantów
 • Definicja Światła Absorpcja Co to jest światła przechodzącej poprzez substancję. Energia tracona poprzez wiązkę światła może ulegać przemianie w różne rodzaje energii wewnętrznej substancji (energia cieplna, energia
 • Definicja Aphelium Co to jest pkt. orbity heliocentrycznej (wokół Słońca) ciała niebieskiego (planety, komety) w najwyższym stopniu oddalony od Słońca
 • Definicja Zdolność Absorpcyjna Co to jest charakteryzująca pochłanianie (absorpcję) światła poprzez ośrodek. Z.a. ciała A,T równa jest stosunkowi strumienia energii da pochłoniętej do całkowitej energii dt padających na
 • Definicja Oka Adaptacja Co to jest zmiany oświetlenia, zarówno jego natężenia jak i barwy ( akomodacja oka). A.o. realizuje się poprzez szybką zmianę średnicy źrenicy i w miarę powolne zmiany wrażliwości siatkówki
 • Definicja Aeronomia Co to jest dział geofizyki zajmujący się budową i własnościami górnych warstw atmosfery Ziemi, raczej procesami fizycznymi i chemicznymi wywoływanymi poprzez promienie słoneczne
 • Definicja Pomiar Aerologiczny Co to jest takich wielkości, jak: ciśnienie, temperatura, wilgotność powietrza, szybkość i kierunek wiatru. Do a.p. wykorzystuje się różnego typu radiosondy unoszone na spore wysokości
 • Definicja Aerostatyka Co to jest dział mechaniki płynów zajmujący się badaniem gazów, w tym również powietrza, w warunkach równowagi
 • Definicja Akceptor Co to jest krystalicznej w półprzewodniku, którego efektem jest dziurowy typ przewodnictwa elektrycznego. A. mogą być luki w sieci krystalicznej, atomy międzywęzłowe, a najczęściej są nimi
 • Definicja Aerozol Co to jest rozproszony) składający się ze środowiska gazowego (dyspersyjnego) i etapy rozproszonej stałej albo ciekłej. A. z ciekłą fazą rozproszoną tytułujemy mgłą; a. z rozproszonymi
 • Definicja Aktywacja Co to jest dzięki pochłoniętej energii, ze stanu nieaktywnego w stan aktywny, gdzie może ona realizować przemianę chemiczną. (2) Mechanizm przemiany substancji niepromieniotwórczej w
 • Definicja Źródła Aktywność Co to jest promieniotwórczych jąder źródła w jednostce czasu: , gdzie N - liczba wszystkich jąder promieniotwórczych w momencie t, - stała rozpadu. A.ź. maleje stosunkowo upływu czasu, bo
 • Definicja Akustyka Co to jest dźwiękami, infradźwiękami i ultradźwiękami, ich własnościami, metodami wytwarzania, mechanizmami rozchodzenia się, pochłanianiem, sposobami detekcji i tak dalej Do istotnych
 • Definicja Muzyczna Akustyka Co to jest obiektem są muzyczne mechanizmy dźwiękowe, skale muzyczne i percepcja muzyki. Zajmuje się również wytwarzaniem i emisją dźwięków poprzez instrumenty muzyczne (a również głos
 • Definicja Rozpad Alfa Co to jest rozpad alfa
 • Definicja Urbanistyczna Akustyka Co to jest zagadnienia powiązane z rozchodzeniem się dźwięków w przestrzeniach urbanistycznych takich, jak ulice czy place. Jednym z podstawowych zadań a.u. jest przeciwdziałanie hałasowi w
 • Definicja Promieniowanie Alfa Co to jest rozpad alfa
 • Definicja Amfoteryczność Co to jest właściwość tlenków i wodorotlenków polegająca na tym, iż w zależności od warunków wykazują one własności zasadowe albo kwasowe
 • Definicja Psychologiczna Akustyka Co to jest dział akustyki zajmujący się subiektywnym odczuwaniem dźwięków
 • Definicja Amperogodzina Co to jest ładunku elektrycznego, równa ilości ładunku przepływającego pośrodku godziny poprzez poprzeczny przekrój przewodnika, gdzie płynie prąd o natężeniu jednego ampera (1 Ah = 3600 C
 • Definicja Astygmatyzm Co to jest układów optycznych, polegająca na tym, iż pkt. leżący poza osią układu optycznego odwzorowywany jest nie jako pkt., ale jako odcinki wzajemnie prostopadłe leżące w różnych
 • Definicja Dźwięku Analiza Co to jest rozkładanie dźwięku złożonego na dźwięki proste i określanie widma dźwięku, jest to amplitud i faz składowych dźwięków w zależności od ich częstości ( badanie harmoniczna
 • Definicja Błędów Analiza Co to jest błędów teoria
 • Definicja Amper Co to jest elektrycznego. Jest czwartą spośród podstawowych jednostek układu jednostek miar SI. Amper jest natężeniem stałego prądu elektrycznego, który płynąc w dwóch równoległych
 • Definicja Widmowa Analiza Co to jest i jakościowego składu substancji przez analizę widma promieniowania poprzez nią emitowanego albo absorbowanego. Na podstawie charakterystycznych serii linii widmowych można
 • Definicja Znaczone Atomy Co to jest wskaźniki izotopowe
 • Definicja Spektralna Analiza Co to jest badanie widmowa
 • Definicja Anihilacja Co to jest wskutek zderzenia cząstki i antycząstki następuje wymiana ich mas na energię promieniowania elektromagnetycznego albo mezony . Na przykład rezultatem spotkania elektronu z
 • Definicja Anizotropia Co to jest fizycznych ciała (ośrodka) od kierunku, gdzie dana własność jest obserwowana albo mierzona. Ośrodek, gdzie występuje anizotropia, tytułujemy a n i z o- t r o p o w y m. Jeżeli a
 • Definicja Antycyklon Co to jest ciśnienia w atmosferze Ziemi, któremu towarzyszą charakterystyczne (antycyklonalne) ruchy powietrza. Wiatr, wiejąc z obszaru o podwyższonym ciśnieniu do obszaru o ciśnieniu
 • Definicja Antyferromagnetyki Co to jest zdarzenie antyferromagnetyzmu. Do a. należą pomiędzy innymi: chrom, mangan, wybrane metale ziem rzadkich i liczne związki - tlenki, siarczki, tellurki, selenki, chlorki i inne
 • Definicja Antyneutrino Co to jest antycząstką neutrino, oznaczana symbolem ~. Podobnie jak neutrino a. jest elektrycznie obojętne, posiada spin ½ i bardzo małą (najprawdopodobniej równą zeru) masę spoczynkową
 • Definicja Apoastron Co to jest pkt. orbity okołogwiazdowej ciała niebieskiego w najwyższym stopniu oddalony od obieganej gwiazdy
 • Definicja Antyneutron Co to jest antycząstka neutronu. Zobacz także antynukleony
 • Definicja Optyczne Antypody Co to jest czynnej substancji różniące się budową przestrzenną cząsteczki (tak zwany stereoizomery), skręcające płaszczyznę polaryzacji światła w przeciwnych kierunkach. Zobacz także
 • Definicja Antynukleony Co to jest nukleonów (protonów i neutronów); ich istnienie przewidziane poprzez Diraca potwierdzono w 1955 na Uniwersytecie Kalifornijskim (Berkeley, USA), gdy został odkryty antyproton
 • Definicja Arago, Dominique François Jean Co to jest matematyk i działacz socjalny; od 1809 członek francuskiej Akademii Nauk; od 1830 dyrektor paryskiego obserwatorium astronomicznego; deputowany do parlamentu i członek rządu
 • Definicja Argon Co to jest ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 18 i masie atomowej 39,944. Posiada trzy trwałe izotopy 40Ar, 38Ar, 36Ar. Występuje w atmosferze ziemskiej, nie mniej
 • Definicja Arsen Co to jest układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 33 i masie atomowej 74,9216; występuje w kilku postaciach alotropowych ( alotropia). W warunkach normalnych najtrwalsza jest
 • Definicja August Svante Arrhenius Co to jest astrofizyk; od 1895 r. prof. uniw., a od 1905 Instytutu Nobla w Sztokholmie; twórca teorii dysocjacji elektrolitycznej, autor prac w zakresie astrofizyki i astrobiologii. W 1903
 • Definicja Gwiazd Asocjacje Co to jest gromady, na ogół niestabilne, gwiazd o wspólnym pochodzeniu
 • Definicja Astronomia Co to jest przyrodniczych zajmująca się badaniem ciał niebieskich, ich budową, a również budową i ewolucją Wszechświata. Pierwotnie astronomia badała położenia i ruch ciał niebieskich, dziś
 • Definicja Jednostka Astronomiczna Co to jest pozaukładowa jednostka długości służąca w astronomii, w przybliżeniu równa średniej odległości Ziemi od Słońca; 1 j.a. = 1,4961011 m
 • Definicja Astrospektroskopia Co to jest astronomii polegająca na analizie widmowej promieniowania obserwowanych obiektów. Pozwala określać skład chemiczny atmosfery: Słońca, gwiazd i planet. Dzięki a. posiadamy
 • Definicja William Francis Aston Co to jest fizyk angielski, prof. uniw. w Cambridge i członek Royal Society. W 1925 zaznaczony Nagrodą Nobla za badania izotopów trwałych
 • Definicja Astrofotometria Co to jest dział astrofizyki zajmujący się pomiarami jasności obserwowanych ciał niebieskich w różnych przedziałach częstotliwości (widma
 • Definicja Atmosferyki Co to jest częstotliwościach od 200 Hz do 20 MHz, powstające wskutek wyładowań elektrycznych w atmosferze i powodujące charakterystyczne trzaski radiowe. Do ciekawszych atmosferyków należą r
 • Definicja Atmosfera Co to jest ciało niebieskie, na przykład planetę, księżyc albo gwiazdę. A. planety na ogół nie przepuszcza promieniowania widzialnego zasłaniając kompletnie jej powierzchnię; tylko atmosfery
 • Definicja Bohra Atom Co to jest zaproponowany w 1913 poprzez Nielsa Bohra. Został on sformułowany po odkryciu poprzez E. Rutherforda istnienia dodatnio naładowanego jądra atomowego i nazywany jest czasem modelem
 • Definicja Techniczna Atmosfera Co to jest ciśnienia stosowana niekiedy w technice. Ciśnienie ma wartość 1 at, jeśli na 1cm2 powierzchni działa parcie 1 kG ( kilogram-siła). 1 at = 98 065,5 N/m2 = 0,980 655105 Pa
 • Definicja Masa Atomowa Co to jest substancja nie ma izotopów naturalnych. Jeśli substancja złożona jest z kilku izotopów, to m.a. jest średnią masą izotopów pierwiastka uwzględniającą ich procentową zawartość w
 • Definicja Fizyczna Atmosfera Co to jest ciśnienia zwana również atmosferą normalną albo ciśnieniem normalnym. 1 atm odpowiada ciśnieniu 760 mm słupa rtęci i ma wartość 101 325 N/m2 = 1,013 250105 Pa
 • Definicja Aureola Co to jest powstający wokół obrazu źródła światła. Światło przechodzące poprzez ośrodek ulega regularnie wielokrotnemu rozproszeniu pod niewielkimi kątami, co w rezultacie daję jasną
 • Definicja Victor Pierre Auger Co to jest Sorbony od 1937, a w latach 1948-58 dyrektor Departamentu Nauk Przyrodniczych UNESCO. Znany z prac z dziedziny fizyki atomu, promieniowania X i promieniowania kosmicznego
 • Definicja Liczba Avogadra Co to jest 000 g czystego izotopu węgla . Mol dowolnej innej substancji zawiera NA cząsteczek, a gramoatom NA atomów. Najdokładniejsza aktualnie wartość liczby Avogadra wynosi: NA = (6,022
 • Definicja Avogadro, Di Quaregna Amadeo Co to jest wykształcenia prawnik. Był prof. uniw. w Turynie. W 1811 odkrył jedno z podstawowych praw dotyczących gazów ( Avogadra prawo), dzięki czemu zaliczany jest do twórców podstaw
 • Definicja Adsorpcja Co to jest powierzchni rozdziału faz substancji występującej w objętości jednej z faz; zwłaszcza gromadzenie się na powierzchni ciała stałego albo cieczy substancji będącej składnikiem gazu
 • Definicja Optyczna Aktywność Co to jest optycznie czynnymi polegająca na umiejętności skręcania płaszczyzny polaryzacji światła. A.o. wykazują kryształy o niskiej symetrii i cząsteczki nie posiadające symetrii
 • Definicja Aerodynamika Co to jest badający zjawiska występujące w trakcie ruchu gazów i ruchu ciał stałych w gazach; dzieli się ją na t e o r e- t y c z n ą i d o ś w i a d c z a l n ą. A. ma spore wykorzystanie
 • Definicja Alotropia Co to jest chemicznego w tym samym stanie skupienia w różnych odmianach zwanych a l o t r o p o w y m i. Różnią się one własnościami chemicznymi i fizycznymi. W najwyższym stopniu znane są
 • Definicja Autoradiografia Co to jest substancji promieniotwórczych w badanym obiekcie. Bazuje on na przyłożeniu do obiektu emulsji fotograficznej czułej na promieniowanie jonizujące. Po wywołaniu emulsji otrzymujemy
 • Definicja Słońca Aktywność Co to jest zjawisk zachodzących na Słońcu takich, jak: plamy słoneczne, pochodnie słoneczne, rozbłyski, protuberancje, przyrost promieniowania korpuskularnego i tym podobne Jednym ze
 • Definicja Ziemi Atmosfera Co to jest Ziemię. Szacuje się, iż masa a.Z. wynosi około 5,151018 kg i w 90% mieści się w warstwie o grubości 16 km. Z racji na zmieniające się wspólnie z wysokością cechy atmosfery dzieli
 • Definicja Doświadczenia Fresnela Arago Co to jest interferencją spolaryzowanych wiązek światła, które dobitnie pokazały, iż światło jest falą poprzeczną. W d. A.-F. obserwowano obraz interferencyjny spójnych ( spójne źródła fal
 • Definicja Aniony Co to jest nadmiarze elektronów); w polu elektrycznym dążą do anody (na przykład w procesie elektrolizy). A. występują m. in. w roztworach soli kwasów i zasad, w kryształach jonowych i w
 • Definicja Anastygmat Co to jest fotograficzny, gdzie dzięki odpowiedniemu doborowi materiałów (szkieł optycznych), modyfikacjom kształtu soczewek, a również dzięki stosowaniu wielu soczewek prawie kompletnie
 • Definicja Audiometr Co to jest badania słuchu. Proste odmiany tego urządzenia pozwalały określać progi słyszalności dla kilku wybranych częstotliwości. Współczesne a. umożliwiają bardziej zaawansowane badania
 • Definicja Zjawisko Augera Co to jest atomu ze stanu wzbudzonego do stanu podstawowego z jednoczesną emisją elektronu. Wskutek bombardowania elektronami albo przekazywania energii w innej formie atom może znaleźć się
 • Definicja Walter Luis Alvarez Co to jest prof. na uniw. w Berkeley; specjalista w zakresie fizyki atomu jądra, cząstek elementarnych i promieniowania kosmicznego; odkrywca tak zwany wychwytu K, współodkrywca hiperonu
 • Definicja Atom Co to jest pierwiastka chemicznego, która jeszcze posiada jego własności chemiczne. A. jest układem cząstek elementarnych składającym się z dodatnio naładowanego jądra atomowego i
 • Definicja Alikwoty Co to jest których częstości są wielokrotnościami częstości tonu podstawowego (wyższe harmoniczne tonu podstawowego). A. tworzą widmo dźwięku, decydujące o jego barwie ( barwa dźwięku
 • Definicja Areometry Co to jest gęstości cieczy, a niekiedy również ciał stałych, których zasada działania opiera się na użyciu prawa Archimedesa. Do w najwyższym stopniu rozpowszechnionych należy a. o s t a ł e

Co to znaczy Fizyka pojęcia

Spis pojęć z przedmiotu fizyka. Eksperymenty fizyczne i przykłady. Definicje z fizyki. Wszystkie prawa, zasady fizyki. Tłumaczenie zasad i praw z przykładami.

Definicja Areometry, Alikwoty, Atom, Alvarez, Luis Walter, Augera Zjawisko, Audiometr, Anastygmat, Aniony, Arago-Fresnela Doświadczenia, Atmosfera Ziemi, Aktywność co to znaczy.

Słownik Areometry, Alikwoty, Atom, Alvarez, Luis Walter, Augera co to jest.