NIEOKREŚLONOŚCI ZASADA co to jest
Nieokreśloności Zasada, Natężenie Oświetlenia, Napromieniowanie, Nośniki Ciepła, Napięcie Volty.

Definicje fizyka N

 • Definicja N Informacje niuton co to jest.
 • Definicja Spontaniczne Namagnesowanie Informacje ferromagnetyzm definicja.
 • Definicja Dewara Naczynie Informacje Dewara naczynie co znaczy.
 • Definicja Napęd Informacje mechanizm pozwalający na wprawianie wruch urządzenia mechanicznego słownik.
 • Definicja Dźwięku Natężenie Informacje poprzez falę akustyczną poprzez powierzchnię 1 m2 ustawioną prostopadle do kierunku rozchodzenia się fali. Natężenie kulistej fali bieżącej jest odwrotnie proporcjonalne do znaczenie.
 • Definicja Neptun Informacje planeta wUkładzie Słonecznym. Moment obiegu wokół Słońca 164,78 lat, moment obrotu wokół własnej osi 15 godz. 40 min; masa ok. 17 razy większa od masy Ziemi. Przyspieszenie na czym jest.
 • Definicja Nmr Informacje rezonans jądrowy magnetyczny co to jest.
 • Definicja Niob Informacje pierwiastek chemiczny oliczbie atomowej 41; jego masa atomowa wynosi 92,906, należy do metali przejściowych. Jest jasnoszarym trudno topliwym metalem definicja.
 • Definicja Galvaniego Napięcie Informacje stykających się przewodników. Napięcia tego nie można wyznaczyć doświadczalnie, gdyż wprocesie pomiaru musimy podłączyć urządzenie pomiarowe iwprowadzić dodatkowe kontakty co znaczy.
 • Definicja Wzbudzenia Napięcie Informacje potencjałów, jaką powinien przebyć elektron, by mógł przekazać atomowi wczasie zderzenia energię dostateczną dla przeniesienia jednego zelektronów watomie zpoziomu zajętego do słownik.
 • Definicja Halla Napięcie Informacje między przeciwległymi bokami prostokątnego przewodnika umieszczonego wpolu magnetycznym prostopadłym do kierunku przepływu prądu. N.H. jest prostopadłe do kierunku pola znaczenie.
 • Definicja Zasada Nierozróżnialności Informacje niż wfizyce klasycznej cząstki są nierozróżnialne. Nie jesteśmy wstanie znaleźć jakiejś cechy, która pozwoliłaby rozróżnić na przykład dwa elektrony. Nie możemy także śledzić czym jest.
 • Definicja Elektrycznego Pola Natężenie Informacje charakteryzująca pole elektryczne. Zdefiniowana jako siła działająca na ładunek elektryczny wdanym punkcie pola podzielona poprzez wielkości tego ładunku E = F/q, gdzie E - n.p.e co to jest.
 • Definicja Niebo Informacje okresie dnia światło słoneczne jest rozpraszane watmosferze ziemskiej, co skutkuje zabarwienie nieba. N. ma barwę niebieską, gdyż natężenie światła rozproszonego jest odwrotnie definicja.
 • Definicja Niezmienniczość Informacje iż pewne wyrażenia algebraiczne nie ulegają zmianie przy określonej zmianie warunków. Na przykład jeżeli dokonamy obrotu układu odniesienia, wktórym mierzymy składowe wektora co znaczy.
 • Definicja Elektryczne Napięcie Informacje elektrycznym przy przenoszeniu ładunku zjednego punktu tego pola do innego punktu (różnica potencjałów panujących wtych punktach), odniesiona do wartości ładunku, gdy jego wartość słownik.
 • Definicja Nutacja Informacje bryły sztywnej wirującej wokół osi podpartej wjednym punkcie (ruch bąka). Nakłada się on na ruch precesyjny iw efekcie oś bąka zakreśla wprzestrzeni nie najlepszy okrąg, lecz znaczenie.
 • Definicja Neutron Informacje jądra atomowego. Ładunek n. jest równy zeru. N. ma masę porównywalną zmasą protonu, jest cząstką nietrwałą, podlega rozpadowi ze średnim czasem życia 1,01 103 s na proton czym jest.
 • Definicja Kontaktowe Napięcie Informacje kontakcie dwóch ciał. Powstaje ono dlatego, iż kontaktujące się ciała posiadają różną gęstość gazu elektronów swobodnych. Na kontakcie elektrony zjednego ciała dyfundują do co to jest.
 • Definicja Namagnesowanie Informacje określająca okres magnetyczny M jednostki objętości ciała. I = M/V, gdzie V - objętość. Wektor I jest równy sumie wektorowej momentów magnetycznych wszystkich molekuł zawartych definicja.
 • Definicja Zjawisko Naskórkowości Informacje wnikanie szybkozmiennego pola elektrycznego tylko na pewną głębokość do wnętrza metalu co znaczy.
 • Definicja Powierzchniowe Napięcie Informacje utworzenia jednostkowej powierzchni rozdziału etapy skondensowanej (ciecz, ciało stałe) ifazy gazowej. N.p. pojawia się, gdy wpływ cząsteczek cieczy znajdujących się na słownik.
 • Definicja Naświetlanie Informacje iloczyn natężenia promieniowania elektromagnetycznego iczasu, definicja służące raczej wodniesieniu do fal świetlnych znaczenie.
 • Definicja Nadprzewodnictwo Informacje metali istopów metalicznych występujący wbardzo niskich temperaturach - poniżej 10 K. Kluczową właściwością n. jest całkowity brak oporności dla prądu stałego. Stan nadprzewodzący czym jest.
 • Definicja Połączone Naczynia Informacje ciecz może swobodnie przepływać. Poziom cieczy będzie we wszystkich naczyniach identyczny niezależnie od kształtu, jeżeli naczynia napełniono jednorodną cieczą. jeżeli naczynia co to jest.
 • Definicja Mechaniczne Naprężenie Informacje powstających wciele stałym pod wpływem sił zewnętrznych wywołujących odkształcenie ciała P = dF/dS, gdzie dF siła działająca na obiekt do spraw Składowa normalna wektora P do definicja.
 • Definicja Niuton Informacje jednostka siły wukładzie SI. 1 N = 1 kg 1 m/s2. To jest siła potrzebna, by masie 1 kg nadać przyspieszenie 1 m/s2 co znaczy.
 • Definicja Nadpłynność Informacje związany z zanikiem lepkości wcieczy, odkryty wciekłym helu wtemperaturze poniżej 2,17 K. Zjawiska tego nie można wytłumaczyć na podstawie klasycznych pojęć, zgodnie zktórymi brak słownik.
 • Definicja Metoda Kwadratów Najmniejszych Informacje Wartość X w najwyższym stopniu zbliżoną do wartości rzeczywistej możemy znaleźć na podstawie wykonanych pomiarów xi wten sposób, iż szukamy takiej liczby, by (X - xi)2 była min znaczenie.
 • Definicja Elektryczny Nabój Informacje ładunek elektryczny czym jest.
 • Definicja Krzywe Namagnesowania Informacje namagnesowania I albo indukcji magnetycznej B od natężenia pola magnetycznego H. Kształt k.n. dla materiałów ferromagnetycznych zależy od ich budowy iprzeszłości (stanu co to jest.
 • Definicja Kierunki Łatwego Namagnesowania Informacje ferromagnetycznych, wktórych namagnesowanie do nasycenia wymaga najmniej energii. Pokrywają się one zkierunkami głównych osi krystalograficznych, na przykład dla żelaza to są definicja.
 • Definicja Jonizacji Napięcie Informacje przyłożyć do elektrod umieszczonych wrozrzedzonym gazie, by spowodować jego jonizację, a więc relacja energii jonizacji do wartości ładunku elektronu. Pierwsze n.j. mamy, jeżeli co znaczy.
 • Definicja Nano Informacje n) - przedrostek służący przy tworzeniu jednostki pochodnej, będącej jedną miliardową częścią jednostki podstawowej, na przykład 1 nA = 1 10-9 A słownik.
 • Definicja Procesy Namagnesowania Informacje wferromagnetyku umieszczonym wzewnętrznym polu magnetycznym, prowadzące do namagnesowania ciała wkierunku zewnętrznego pola. Wewnątrz ferromagnetyka następuje wówczas znaczenie.
 • Definicja Wysokie Napięcie Informacje technice służące wliniach przesyłowych dla pomniejszenia strat energii elektrycznej związanej zwydzielaniem ciepła. W urządzeniach elektronicznych służące dla przyspieszania czym jest.
 • Definicja Zmienne Napięcie Informacje napięcie zmienne wczasie, wszczególności opisane zależnością U(t) = U0sin(t + ), gdzie U0 jest max. wartością napięcia, = 2/T, gdzie T - moment drgań, - etap początkowa co to jest.
 • Definicja Skuteczne Napięcie Informacje amplitudzie napięcia zmiennego (opisanego funkcją sinus albo cosinus) podzielonej poprzez ; mierniki napięcia zmiennego wyskalowane są wtaki spsób, iż wskazują n.s. Odpowiada ono definicja.
 • Definicja Temperaturowe Naprężenia Informacje stałym w konsekwencji niejednorodnego rozkładu temperatur wjego objętości. Cieplejsze fragmenty silniej się rozszerzające są ograniczone poprzez obszary chłodniejsze, nie co znaczy.
 • Definicja Magnetyczne Nasycenie Informacje dalszy przyrost natężenia zewnętrznego pola magnetycznego nie skutkuje wzrostu indukcji magnetycznej. Odpowiada to sytuacji, gdy wszystkie domeny magnetyczne ustawione są słownik.
 • Definicja Nasa Informacje Aeronautics and Space Administration), amerykański organ rządowy zajmujący się całokształtem zadań związanych zopanowaniem Kosmosu. Jako pierwszy w 1969 zorganizował udaną znaczenie.
 • Definicja Magnetycznego Pola Natężenie Informacje charakteryzująca pole magnetyczne, oznaczana literą H, mierzona wamperach na metr (A/m). Bardziej fundamentalną wielkością określającą pole magnetyczne jest indukcja magnetyczna czym jest.
 • Definicja Jednostek Układy Naturalne Informacje wktórych za jednostki wybrano stałe fizyczne; pozwala to na upraszczanie równań fizycznych. W zaproponowanym poprzez Plancka układzie przyjęto za jednostki: stałą grawitacji co to jest.
 • Definicja Elektrycznego Prądu Natężenie Informacje Q przepływającego wjednostce czasu poprzez poprzeczny przekrój przewodnika: I = dQ/dt, jednostką jest amper (A) - jedna zpodstawowych jednostek układu SI definicja.
 • Definicja Światła Natężenie Informacje liczba energii promieniowania przechodzącej poprzez jednostkową powierzchnię wjednostce czasu, definicja stosowane zamiast natężenia oświetlenia co znaczy.
 • Definicja Napylarka Informacje wwarunkach próżniowych najczęściej cienkich warstw metalicznych na różnego rodzaju podłoża. Urządzenia tego typu służące są przy produkcji układów scalonych wmikroelektronice słownik.
 • Definicja Negaton Informacje odmiennie elektron znaczenie.
 • Definicja Neutrino Informacje posiadająca spin połówkowy, omasie spoczynkowej równej zeru. Charakteryzuje się sporą przenikalnością poprzez materię, posiada antycząstkę zwaną antyneutrino. Nie ma sposóbu czym jest.
 • Definicja Neon Informacje pierwiastek chemiczny należący do ekipy gazów szlachetnych; liczba atomowa 10; masa atomowa 20,183. Nie tworzy cząsteczek wieloatomowych co to jest.
 • Definicja Neodym Informacje pierwiastek ziem rzadkich, zgrupy lantanowców; liczba atomowa 60, masa atomowa 144,24. Metal srebrzystobiały definicja.
 • Definicja Neptun Informacje sztucznie otrzymany pierwiastek transuranowy; liczba atomowa 93; znane są izotopy 231Np -241Np co znaczy.
 • Definicja Układy Nieliniowe Informacje układy, do opisu których musimy korzystać nieliniowych równań różniczkowych słownik.
 • Definicja Masy Niedobór Informacje różnica między masą danego izotopu ajego liczbą masową. Ustala energię wiązania nukleonów (protonów ineutronów) wjądrze atomowym. Zobacz także jądrowy niedobór masy znaczenie.
 • Definicja Dynamiki Zasady Newtona Informacje brzmieniu: I. Każde ciało, na które nie działa siła albo wypadkowa sił działających równa jest zeru, pozostaje wspoczynku albo porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym. II czym jest.
 • Definicja Grawitacji Prawo Newtona Informacje ciążenia; stwierdza, iż dwie masy punktowe M im odległe od siebie or przyciągają się wzajemnie zsiłą F, która jest równa F = G M m/r2, gdzie G jest stałą grawitacji co to jest.
 • Definicja Procesy Nieodwracalne Informacje zachodzić bez zewnętrznej ingerencji tylko wjednym kierunku, na przykład przepływ ciepła następuje zawsze od ciała cieplejszego do zimniejszego, nigdy odwrotnie. Mechanizmy te definicja.
 • Definicja Sir Isaac Newton Informacje fundamentalnej pracy Philosophiae naturalis principia mathematica, wydanej w1687, podał trzy zasady dynamiki i sformułował prawo powszechnego ciążenia. Na ich podstawie opracował co znaczy.
 • Definicja Nieważkość Informacje grawitacyjne równa się zeru. Na Ziemi n. może wystąpić na przykład wspadającej swobodnie windzie, pojawiająca się wówczas siła bezwładności równoważy siłę grawitacji. Stan n słownik.
 • Definicja Nikol Informacje odpowiednio przygotowanych fragmentów wykonanych zkryształu szpatu islandzkiego isklejonych balsamem kanadyjskim. Szpat islandzki posiada cechę dwójłomności. N. służy do znaczenie.
 • Definicja Bernhard Alfred Nobel Informacje szwedzki chemik iprzemysłowiec, wynalazca dynamitu, fundator nagrody za znakomite osiągnięcia między innymi wfizyce. Nagroda Nobla jest przyznawana corocznie od 1900 czym jest.
 • Definicja Noktowizor Informacje przyrząd umożliwiający obserwację wciemności dzięki użyciu promieniowania wzakresie podczerwieni (promieniowanie cieplne co to jest.
 • Definicja Nikiel Informacje oliczbie atomowej 28, masie atomowej 58,71. Należy do metali przejściowych, jeden zczterech występujących wstanie naturalnym ferromagnetyków. Jest metalem srebrzystobiałym definicja.
 • Definicja Nobel Informacje otrzymywany sztucznie pierwiastek promieniotwórczy oliczbie atomowej 102 co znaczy.
 • Definicja Prądu Nośniki Informacje udział wprzenoszeniu ładunku elektrycznego (przepływie prądu). Wmetalach to są swobodne elektrony, welektrolitach igazach rozrzedzonych jony, które mogą się swobodnie słownik.
 • Definicja Nukleon Informacje istniejąca wdwóch stanach ładunkowych, fundamentalny składnik materii jądrowej. Występuje bądź wstanie naładowanym dodatnio (proton) albo wstanie nie naładowanym (neutron). Obie znaczenie.
 • Definicja Nuklidy Informacje jądra, które mają identyczną łączną liczbę nukleonów, lecz różne liczby protonów ineutronów czym jest.
 • Definicja Nomogram Informacje wieloma zmiennymi, sporządzony wtaki sposób, by można było odczytywać potrzebne dane graficznie, na przykład prosta przechodząca poprzez dwa zadane punkty na dwóch wykresach co to jest.
 • Definicja Nomenklatura Informacje nazewnictwo służące wdanej dziedzinie edukacji definicja.
 • Definicja Normalna Informacje prosta prostopadła do powierzchni albo krzywej co znaczy.
 • Definicja Warunki Normalne Informacje warunki fizyczne określone poprzez ciśnienie p = 101 325 N/m2 i temperaturę t = 0 C, co odpowiada T = 273,15 K słownik.
 • Definicja Noniusz Informacje wykorzystywana wprzyrządach pomiarowych do powiększenia dokładności odczytu. Sporządzona jest ona wten sposób, iż dziesięć działek na skali noniusza przypada na dziewięć działek znaczenie.
 • Definicja Negatyw Informacje białej, wktórym miejsca jasne są wrzeczywistości ciemne iodwrotnie miejsca ciemne wnaturze na negatywie są jasne. W fotografii barwnej obraz negatywowy jest utworzony zbarw czym jest.
 • Definicja Nabla Informacje różniczkowy oznaczany symbolem . Ustala operację matematyczną, jaką należy wykonać na funkcji stojącej po jego prawej stronie, mianowicie należy policzyć pochodne cząstkowe. N co to jest.
 • Definicja Volty Napięcie Informacje punktami na powierzchni kontaktujących się przewodników. Różnica potencjałów mierzona jest względem poziomu próżni, zatem n.V. jest równe różnicy prac wyjścia stykających się definicja.
 • Definicja Ciepła Nośniki Informacje wykorzystywane do przenoszenia (przekazywania) ciepła od ciał otemperaturze wyższej do ciał otemperaturze niższej. Cyrkulują wukładach zamkniętych isłużą bądź do ogrzewania co znaczy.
 • Definicja Napromieniowanie Informacje przenikliwego promieniowania elektromagnetycznego albo promieni albo na organizm żywy. Przenikliwe promieniowanie elektromagnetyczne to promieniowanie odługości fali krótszej od słownik.
 • Definicja Oświetlenia Natężenie Informacje przypadającej na jednostkową powierzchnię E = d/dS, gdzie d - strumień świetlny padający na obiekt dS oświetlanej powierzchni. Gdy źródło możemy traktować jako punktowe, wówczas E znaczenie.
 • Definicja Zasada Nieokreśloności Informacje mechaniki kwantowej. Stwierdza ono, iż nie możemy zmierzyć równocześnie zdowolnie sporą dokładnością dwóch wielkości fizycznych, na przykład położenia ipędu cząstki czy energii czym jest.

Co to znaczy Fizyka pojęcia

Spis pojęć z przedmiotu fizyka. Eksperymenty fizyczne i przykłady. Definicje z fizyki. Wszystkie prawa, zasady fizyki. Tłumaczenie zasad i praw z przykładami.

Definicja Nieokreśloności Zasada, Natężenie Oświetlenia, Napromieniowanie, Nośniki Ciepła, Napięcie Volty, Nabla, Negatyw, Noniusz, Normalne Warunki, Normalna co to znaczy.

Słownik Nieokreśloności Zasada, Natężenie Oświetlenia co to jest.