NIEOKREŚLONOŚCI ZASADA co to jest
Nieokreśloności Zasada, Natężenie Oświetlenia, Napromieniowanie, Nośniki Ciepła, Napięcie Volty.

Definicje fizyka N

 • Definicja N Co to jest niuton
 • Definicja namagnesowanie spontaniczne Co to jest ferromagnetyzm
 • Definicja naczynie Dewara Co to jest Dewara naczynie
 • Definicja napęd Co to jest mechanizm pozwalający na wprawianie wruch urządzenia mechanicznego
 • Definicja natężenie dźwięku Co to jest poprzez falę akustyczną poprzez powierzchnię 1 m2 ustawioną prostopadle do kierunku rozchodzenia się fali. Natężenie kulistej fali bieżącej jest odwrotnie proporcjonalne do
 • Definicja Neptun Co to jest planeta wUkładzie Słonecznym. Moment obiegu wokół Słońca 164,78 lat, moment obrotu wokół własnej osi 15 godz. 40 min; masa ok. 17 razy większa od masy Ziemi. Przyspieszenie na
 • Definicja NMR Co to jest rezonans jądrowy magnetyczny
 • Definicja niob Co to jest pierwiastek chemiczny oliczbie atomowej 41; jego masa atomowa wynosi 92,906, należy do metali przejściowych. Jest jasnoszarym trudno topliwym metalem
 • Definicja napięcie Galvaniego Co to jest stykających się przewodników. Napięcia tego nie można wyznaczyć doświadczalnie, gdyż wprocesie pomiaru musimy podłączyć urządzenie pomiarowe iwprowadzić dodatkowe kontakty
 • Definicja napięcie wzbudzenia Co to jest potencjałów, jaką powinien przebyć elektron, by mógł przekazać atomowi wczasie zderzenia energię dostateczną dla przeniesienia jednego zelektronów watomie zpoziomu zajętego do
 • Definicja napięcie Halla Co to jest między przeciwległymi bokami prostokątnego przewodnika umieszczonego wpolu magnetycznym prostopadłym do kierunku przepływu prądu. N.H. jest prostopadłe do kierunku pola
 • Definicja nierozróżnialności zasada Co to jest niż wfizyce klasycznej cząstki są nierozróżnialne. Nie jesteśmy wstanie znaleźć jakiejś cechy, która pozwoliłaby rozróżnić na przykład dwa elektrony. Nie możemy także śledzić
 • Definicja natężenie pola elektrycznego Co to jest charakteryzująca pole elektryczne. Zdefiniowana jako siła działająca na ładunek elektryczny wdanym punkcie pola podzielona poprzez wielkości tego ładunku E = F/q, gdzie E - n.p.e
 • Definicja niebo Co to jest okresie dnia światło słoneczne jest rozpraszane watmosferze ziemskiej, co skutkuje zabarwienie nieba. N. ma barwę niebieską, gdyż natężenie światła rozproszonego jest odwrotnie
 • Definicja niezmienniczość Co to jest iż pewne wyrażenia algebraiczne nie ulegają zmianie przy określonej zmianie warunków. Na przykład jeżeli dokonamy obrotu układu odniesienia, wktórym mierzymy składowe wektora
 • Definicja napięcie elektryczne Co to jest elektrycznym przy przenoszeniu ładunku zjednego punktu tego pola do innego punktu (różnica potencjałów panujących wtych punktach), odniesiona do wartości ładunku, gdy jego wartość
 • Definicja nutacja Co to jest bryły sztywnej wirującej wokół osi podpartej wjednym punkcie (ruch bąka). Nakłada się on na ruch precesyjny iw efekcie oś bąka zakreśla wprzestrzeni nie najlepszy okrąg, lecz
 • Definicja neutron Co to jest jądra atomowego. Ładunek n. jest równy zeru. N. ma masę porównywalną zmasą protonu, jest cząstką nietrwałą, podlega rozpadowi ze średnim czasem życia 1,01 103 s na proton
 • Definicja napięcie kontaktowe Co to jest kontakcie dwóch ciał. Powstaje ono dlatego, iż kontaktujące się ciała posiadają różną gęstość gazu elektronów swobodnych. Na kontakcie elektrony zjednego ciała dyfundują do
 • Definicja namagnesowanie Co to jest określająca okres magnetyczny M jednostki objętości ciała. I = M/V, gdzie V - objętość. Wektor I jest równy sumie wektorowej momentów magnetycznych wszystkich molekuł zawartych
 • Definicja naskórkowości zjawisko Co to jest wnikanie szybkozmiennego pola elektrycznego tylko na pewną głębokość do wnętrza metalu
 • Definicja napięcie powierzchniowe Co to jest utworzenia jednostkowej powierzchni rozdziału etapy skondensowanej (ciecz, ciało stałe) ifazy gazowej. N.p. pojawia się, gdy wpływ cząsteczek cieczy znajdujących się na
 • Definicja naświetlanie Co to jest iloczyn natężenia promieniowania elektromagnetycznego iczasu, definicja służące raczej wodniesieniu do fal świetlnych
 • Definicja nadprzewodnictwo Co to jest metali istopów metalicznych występujący wbardzo niskich temperaturach - poniżej 10 K. Kluczową właściwością n. jest całkowity brak oporności dla prądu stałego. Stan nadprzewodzący
 • Definicja naczynia połączone Co to jest ciecz może swobodnie przepływać. Poziom cieczy będzie we wszystkich naczyniach identyczny niezależnie od kształtu, jeżeli naczynia napełniono jednorodną cieczą. jeżeli naczynia
 • Definicja naprężenie mechaniczne Co to jest powstających wciele stałym pod wpływem sił zewnętrznych wywołujących odkształcenie ciała P = dF/dS, gdzie dF siła działająca na obiekt do spraw Składowa normalna wektora P do
 • Definicja niuton Co to jest jednostka siły wukładzie SI. 1 N = 1 kg 1 m/s2. To jest siła potrzebna, by masie 1 kg nadać przyspieszenie 1 m/s2
 • Definicja nadpłynność Co to jest związany z zanikiem lepkości wcieczy, odkryty wciekłym helu wtemperaturze poniżej 2,17 K. Zjawiska tego nie można wytłumaczyć na podstawie klasycznych pojęć, zgodnie zktórymi brak
 • Definicja najmniejszych kwadratów metoda Co to jest Wartość X w najwyższym stopniu zbliżoną do wartości rzeczywistej możemy znaleźć na podstawie wykonanych pomiarów xi wten sposób, iż szukamy takiej liczby, by (X - xi)2 była min
 • Definicja nabój elektryczny Co to jest ładunek elektryczny
 • Definicja namagnesowania krzywe Co to jest namagnesowania I albo indukcji magnetycznej B od natężenia pola magnetycznego H. Kształt k.n. dla materiałów ferromagnetycznych zależy od ich budowy iprzeszłości (stanu
 • Definicja namagnesowania łatwego kierunki Co to jest ferromagnetycznych, wktórych namagnesowanie do nasycenia wymaga najmniej energii. Pokrywają się one zkierunkami głównych osi krystalograficznych, na przykład dla żelaza to są
 • Definicja napięcie jonizacji Co to jest przyłożyć do elektrod umieszczonych wrozrzedzonym gazie, by spowodować jego jonizację, a więc relacja energii jonizacji do wartości ładunku elektronu. Pierwsze n.j. mamy, jeżeli
 • Definicja nano Co to jest n) - przedrostek służący przy tworzeniu jednostki pochodnej, będącej jedną miliardową częścią jednostki podstawowej, na przykład 1 nA = 1 10-9 A
 • Definicja namagnesowania procesy Co to jest wferromagnetyku umieszczonym wzewnętrznym polu magnetycznym, prowadzące do namagnesowania ciała wkierunku zewnętrznego pola. Wewnątrz ferromagnetyka następuje wówczas
 • Definicja napięcie wysokie Co to jest technice służące wliniach przesyłowych dla pomniejszenia strat energii elektrycznej związanej zwydzielaniem ciepła. W urządzeniach elektronicznych służące dla przyspieszania
 • Definicja napięcie zmienne Co to jest napięcie zmienne wczasie, wszczególności opisane zależnością U(t) = U0sin(t + ), gdzie U0 jest max. wartością napięcia, = 2/T, gdzie T - moment drgań, - etap początkowa
 • Definicja napięcie skuteczne Co to jest amplitudzie napięcia zmiennego (opisanego funkcją sinus albo cosinus) podzielonej poprzez ; mierniki napięcia zmiennego wyskalowane są wtaki spsób, iż wskazują n.s. Odpowiada ono
 • Definicja naprężenia temperaturowe Co to jest stałym w konsekwencji niejednorodnego rozkładu temperatur wjego objętości. Cieplejsze fragmenty silniej się rozszerzające są ograniczone poprzez obszary chłodniejsze, nie
 • Definicja nasycenie magnetyczne Co to jest dalszy przyrost natężenia zewnętrznego pola magnetycznego nie skutkuje wzrostu indukcji magnetycznej. Odpowiada to sytuacji, gdy wszystkie domeny magnetyczne ustawione są
 • Definicja NASA Co to jest Aeronautics and Space Administration), amerykański organ rządowy zajmujący się całokształtem zadań związanych zopanowaniem Kosmosu. Jako pierwszy w 1969 zorganizował udaną
 • Definicja natężenie pola magnetycznego Co to jest charakteryzująca pole magnetyczne, oznaczana literą H, mierzona wamperach na metr (A/m). Bardziej fundamentalną wielkością określającą pole magnetyczne jest indukcja magnetyczna
 • Definicja naturalne układy jednostek Co to jest wktórych za jednostki wybrano stałe fizyczne; pozwala to na upraszczanie równań fizycznych. W zaproponowanym poprzez Plancka układzie przyjęto za jednostki: stałą grawitacji
 • Definicja natężenie prądu elektrycznego Co to jest Q przepływającego wjednostce czasu poprzez poprzeczny przekrój przewodnika: I = dQ/dt, jednostką jest amper (A) - jedna zpodstawowych jednostek układu SI
 • Definicja natężenie światła Co to jest liczba energii promieniowania przechodzącej poprzez jednostkową powierzchnię wjednostce czasu, definicja stosowane zamiast natężenia oświetlenia
 • Definicja napylarka Co to jest wwarunkach próżniowych najczęściej cienkich warstw metalicznych na różnego rodzaju podłoża. Urządzenia tego typu służące są przy produkcji układów scalonych wmikroelektronice
 • Definicja negaton Co to jest odmiennie elektron
 • Definicja neutrino Co to jest posiadająca spin połówkowy, omasie spoczynkowej równej zeru. Charakteryzuje się sporą przenikalnością poprzez materię, posiada antycząstkę zwaną antyneutrino. Nie ma sposóbu
 • Definicja neon Co to jest pierwiastek chemiczny należący do ekipy gazów szlachetnych; liczba atomowa 10; masa atomowa 20,183. Nie tworzy cząsteczek wieloatomowych
 • Definicja neodym Co to jest pierwiastek ziem rzadkich, zgrupy lantanowców; liczba atomowa 60, masa atomowa 144,24. Metal srebrzystobiały
 • Definicja neptun Co to jest sztucznie otrzymany pierwiastek transuranowy; liczba atomowa 93; znane są izotopy 231Np -241Np
 • Definicja nieliniowe układy Co to jest układy, do opisu których musimy korzystać nieliniowych równań różniczkowych
 • Definicja niedobór masy Co to jest różnica między masą danego izotopu ajego liczbą masową. Ustala energię wiązania nukleonów (protonów ineutronów) wjądrze atomowym. Zobacz także jądrowy niedobór masy
 • Definicja Newtona zasady dynamiki Co to jest brzmieniu: I. Każde ciało, na które nie działa siła albo wypadkowa sił działających równa jest zeru, pozostaje wspoczynku albo porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym. II
 • Definicja Newtona prawo grawitacji Co to jest ciążenia; stwierdza, iż dwie masy punktowe M im odległe od siebie or przyciągają się wzajemnie zsiłą F, która jest równa F = G M m/r2, gdzie G jest stałą grawitacji
 • Definicja nieodwracalne procesy Co to jest zachodzić bez zewnętrznej ingerencji tylko wjednym kierunku, na przykład przepływ ciepła następuje zawsze od ciała cieplejszego do zimniejszego, nigdy odwrotnie. Mechanizmy te
 • Definicja Newton, Isaac Sir Co to jest fundamentalnej pracy Philosophiae naturalis principia mathematica, wydanej w1687, podał trzy zasady dynamiki i sformułował prawo powszechnego ciążenia. Na ich podstawie opracował
 • Definicja nieważkość Co to jest grawitacyjne równa się zeru. Na Ziemi n. może wystąpić na przykład wspadającej swobodnie windzie, pojawiająca się wówczas siła bezwładności równoważy siłę grawitacji. Stan n
 • Definicja nikol Co to jest odpowiednio przygotowanych fragmentów wykonanych zkryształu szpatu islandzkiego isklejonych balsamem kanadyjskim. Szpat islandzki posiada cechę dwójłomności. N. służy do
 • Definicja Nobel, Alfred Bernhard Co to jest szwedzki chemik iprzemysłowiec, wynalazca dynamitu, fundator nagrody za znakomite osiągnięcia między innymi wfizyce. Nagroda Nobla jest przyznawana corocznie od 1900
 • Definicja noktowizor Co to jest przyrząd umożliwiający obserwację wciemności dzięki użyciu promieniowania wzakresie podczerwieni (promieniowanie cieplne
 • Definicja nikiel Co to jest oliczbie atomowej 28, masie atomowej 58,71. Należy do metali przejściowych, jeden zczterech występujących wstanie naturalnym ferromagnetyków. Jest metalem srebrzystobiałym
 • Definicja nobel Co to jest otrzymywany sztucznie pierwiastek promieniotwórczy oliczbie atomowej 102
 • Definicja nośniki prądu Co to jest udział wprzenoszeniu ładunku elektrycznego (przepływie prądu). Wmetalach to są swobodne elektrony, welektrolitach igazach rozrzedzonych jony, które mogą się swobodnie
 • Definicja nukleon Co to jest istniejąca wdwóch stanach ładunkowych, fundamentalny składnik materii jądrowej. Występuje bądź wstanie naładowanym dodatnio (proton) albo wstanie nie naładowanym (neutron). Obie
 • Definicja nuklidy Co to jest jądra, które mają identyczną łączną liczbę nukleonów, lecz różne liczby protonów ineutronów
 • Definicja nomogram Co to jest wieloma zmiennymi, sporządzony wtaki sposób, by można było odczytywać potrzebne dane graficznie, na przykład prosta przechodząca poprzez dwa zadane punkty na dwóch wykresach
 • Definicja nomenklatura Co to jest nazewnictwo służące wdanej dziedzinie edukacji
 • Definicja normalna Co to jest prosta prostopadła do powierzchni albo krzywej
 • Definicja normalne warunki Co to jest warunki fizyczne określone poprzez ciśnienie p = 101 325 N/m2 i temperaturę t = 0 C, co odpowiada T = 273,15 K
 • Definicja noniusz Co to jest wykorzystywana wprzyrządach pomiarowych do powiększenia dokładności odczytu. Sporządzona jest ona wten sposób, iż dziesięć działek na skali noniusza przypada na dziewięć działek
 • Definicja negatyw Co to jest białej, wktórym miejsca jasne są wrzeczywistości ciemne iodwrotnie miejsca ciemne wnaturze na negatywie są jasne. W fotografii barwnej obraz negatywowy jest utworzony zbarw
 • Definicja nabla Co to jest różniczkowy oznaczany symbolem . Ustala operację matematyczną, jaką należy wykonać na funkcji stojącej po jego prawej stronie, mianowicie należy policzyć pochodne cząstkowe. N
 • Definicja napięcie Volty Co to jest punktami na powierzchni kontaktujących się przewodników. Różnica potencjałów mierzona jest względem poziomu próżni, zatem n.V. jest równe różnicy prac wyjścia stykających się
 • Definicja nośniki ciepła Co to jest wykorzystywane do przenoszenia (przekazywania) ciepła od ciał otemperaturze wyższej do ciał otemperaturze niższej. Cyrkulują wukładach zamkniętych isłużą bądź do ogrzewania
 • Definicja napromieniowanie Co to jest przenikliwego promieniowania elektromagnetycznego albo promieni albo na organizm żywy. Przenikliwe promieniowanie elektromagnetyczne to promieniowanie odługości fali krótszej od
 • Definicja natężenie oświetlenia Co to jest przypadającej na jednostkową powierzchnię E = d/dS, gdzie d - strumień świetlny padający na obiekt dS oświetlanej powierzchni. Gdy źródło możemy traktować jako punktowe, wówczas E
 • Definicja nieokreśloności zasada Co to jest mechaniki kwantowej. Stwierdza ono, iż nie możemy zmierzyć równocześnie zdowolnie sporą dokładnością dwóch wielkości fizycznych, na przykład położenia ipędu cząstki czy energii

Co to znaczy Fizyka pojęcia

Spis pojęć z przedmiotu fizyka. Eksperymenty fizyczne i przykłady. Definicje z fizyki. Wszystkie prawa, zasady fizyki. Tłumaczenie zasad i praw z przykładami.

Definicja Nieokreśloności Zasada, Natężenie Oświetlenia, Napromieniowanie, Nośniki Ciepła, Napięcie Volty, Nabla, Negatyw, Noniusz, Normalne Warunki, Normalna co to znaczy.

Słownik Nieokreśloności Zasada, Natężenie Oświetlenia co to jest.