PRZYKŁADY NEODYM NEUTRINO co to jest
NAJLEPSZY Neodym, Neutrino, Namagnesowania Krzywe, Niezmienniczość, Napromieniowanie, Nabla.

Definicje fizyka N

 • Definicja Zmienne Napięcie Informacje napięcie zmienne wczasie, wszczególności opisane zależnością U(t) = U0sin(t + ), gdzie U0 jest max. wartością napięcia, = 2/T, gdzie T - moment drgań, - etap początkowa co to jest.
 • Definicja Światła Natężenie Informacje liczba energii promieniowania przechodzącej poprzez jednostkową powierzchnię wjednostce czasu, definicja stosowane zamiast natężenia oświetlenia definicja.
 • Definicja Elektrycznego Pola Natężenie Informacje charakteryzująca pole elektryczne. Zdefiniowana jako siła działająca na ładunek elektryczny wdanym punkcie pola podzielona poprzez wielkości tego ładunku E = F/q, gdzie E - n.p.e co znaczy.
 • Definicja Prądu Nośniki Informacje udział wprzenoszeniu ładunku elektrycznego (przepływie prądu). Wmetalach to są swobodne elektrony, welektrolitach igazach rozrzedzonych jony, które mogą się swobodnie słownik.
 • Definicja Noniusz Informacje wykorzystywana wprzyrządach pomiarowych do powiększenia dokładności odczytu. Sporządzona jest ona wten sposób, iż dziesięć działek na skali noniusza przypada na dziewięć działek znaczenie.
 • Definicja Nano Informacje n) - przedrostek służący przy tworzeniu jednostki pochodnej, będącej jedną miliardową częścią jednostki podstawowej, na przykład 1 nA = 1 10-9 A czym jest.
 • Definicja Wzbudzenia Napięcie Informacje potencjałów, jaką powinien przebyć elektron, by mógł przekazać atomowi wczasie zderzenia energię dostateczną dla przeniesienia jednego zelektronów watomie zpoziomu zajętego do co oznacza.
 • Definicja Wysokie Napięcie Informacje technice służące wliniach przesyłowych dla pomniejszenia strat energii elektrycznej związanej zwydzielaniem ciepła. W urządzeniach elektronicznych służące dla przyspieszania krzyżówka.
 • Definicja Skuteczne Napięcie Informacje amplitudzie napięcia zmiennego (opisanego funkcją sinus albo cosinus) podzielonej poprzez ; mierniki napięcia zmiennego wyskalowane są wtaki spsób, iż wskazują n.s. Odpowiada ono najlepszy.
 • Definicja Negatyw Informacje białej, wktórym miejsca jasne są wrzeczywistości ciemne iodwrotnie miejsca ciemne wnaturze na negatywie są jasne. W fotografii barwnej obraz negatywowy jest utworzony zbarw przykłady.
 • Definicja Magnetycznego Pola Natężenie Informacje charakteryzująca pole magnetyczne, oznaczana literą H, mierzona wamperach na metr (A/m). Bardziej fundamentalną wielkością określającą pole magnetyczne jest indukcja magnetyczna encyklopedia.
 • Definicja Volty Napięcie Informacje punktami na powierzchni kontaktujących się przewodników. Różnica potencjałów mierzona jest względem poziomu próżni, zatem n.V. jest równe różnicy prac wyjścia stykających się jak działa.
 • Definicja Niebo Informacje okresie dnia światło słoneczne jest rozpraszane watmosferze ziemskiej, co skutkuje zabarwienie nieba. N. ma barwę niebieską, gdyż natężenie światła rozproszonego jest odwrotnie czy jest.
 • Definicja Dynamiki Zasady Newtona Informacje brzmieniu: I. Każde ciało, na które nie działa siła albo wypadkowa sił działających równa jest zeru, pozostaje wspoczynku albo porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym. II pojęcie.
 • Definicja Spontaniczne Namagnesowanie Informacje ferromagnetyzm wyjaśnienie.
 • Definicja Nasa Informacje Aeronautics and Space Administration), amerykański organ rządowy zajmujący się całokształtem zadań związanych zopanowaniem Kosmosu. Jako pierwszy w 1969 zorganizował udaną opis.
 • Definicja Magnetyczne Nasycenie Informacje dalszy przyrost natężenia zewnętrznego pola magnetycznego nie skutkuje wzrostu indukcji magnetycznej. Odpowiada to sytuacji, gdy wszystkie domeny magnetyczne ustawione są informacje.
 • Definicja Napęd Informacje mechanizm pozwalający na wprawianie wruch urządzenia mechanicznego co to jest.
 • Definicja Procesy Nieodwracalne Informacje zachodzić bez zewnętrznej ingerencji tylko wjednym kierunku, na przykład przepływ ciepła następuje zawsze od ciała cieplejszego do zimniejszego, nigdy odwrotnie. Mechanizmy te definicja.
 • Definicja Powierzchniowe Napięcie Informacje utworzenia jednostkowej powierzchni rozdziału etapy skondensowanej (ciecz, ciało stałe) ifazy gazowej. N.p. pojawia się, gdy wpływ cząsteczek cieczy znajdujących się na co znaczy.
 • Definicja Nieważkość Informacje grawitacyjne równa się zeru. Na Ziemi n. może wystąpić na przykład wspadającej swobodnie windzie, pojawiająca się wówczas siła bezwładności równoważy siłę grawitacji. Stan n słownik.
 • Definicja Niob Informacje pierwiastek chemiczny oliczbie atomowej 41; jego masa atomowa wynosi 92,906, należy do metali przejściowych. Jest jasnoszarym trudno topliwym metalem znaczenie.
 • Definicja Ciepła Nośniki Informacje wykorzystywane do przenoszenia (przekazywania) ciepła od ciał otemperaturze wyższej do ciał otemperaturze niższej. Cyrkulują wukładach zamkniętych isłużą bądź do ogrzewania czym jest.
 • Definicja Jednostek Układy Naturalne Informacje wktórych za jednostki wybrano stałe fizyczne; pozwala to na upraszczanie równań fizycznych. W zaproponowanym poprzez Plancka układzie przyjęto za jednostki: stałą grawitacji co oznacza.
 • Definicja Niuton Informacje jednostka siły wukładzie SI. 1 N = 1 kg 1 m/s2. To jest siła potrzebna, by masie 1 kg nadać przyspieszenie 1 m/s2 krzyżówka.
 • Definicja Napylarka Informacje wwarunkach próżniowych najczęściej cienkich warstw metalicznych na różnego rodzaju podłoża. Urządzenia tego typu służące są przy produkcji układów scalonych wmikroelektronice najlepszy.
 • Definicja Noktowizor Informacje przyrząd umożliwiający obserwację wciemności dzięki użyciu promieniowania wzakresie podczerwieni (promieniowanie cieplne przykłady.
 • Definicja Zasada Nierozróżnialności Informacje niż wfizyce klasycznej cząstki są nierozróżnialne. Nie jesteśmy wstanie znaleźć jakiejś cechy, która pozwoliłaby rozróżnić na przykład dwa elektrony. Nie możemy także śledzić encyklopedia.
 • Definicja Kierunki Łatwego Namagnesowania Informacje ferromagnetycznych, wktórych namagnesowanie do nasycenia wymaga najmniej energii. Pokrywają się one zkierunkami głównych osi krystalograficznych, na przykład dla żelaza to są jak działa.
 • Definicja Nadpłynność Informacje związany z zanikiem lepkości wcieczy, odkryty wciekłym helu wtemperaturze poniżej 2,17 K. Zjawiska tego nie można wytłumaczyć na podstawie klasycznych pojęć, zgodnie zktórymi brak czy jest.
 • Definicja Neutron Informacje jądra atomowego. Ładunek n. jest równy zeru. N. ma masę porównywalną zmasą protonu, jest cząstką nietrwałą, podlega rozpadowi ze średnim czasem życia 1,01 103 s na proton pojęcie.
 • Definicja Neptun Informacje sztucznie otrzymany pierwiastek transuranowy; liczba atomowa 93; znane są izotopy 231Np -241Np wyjaśnienie.
 • Definicja Nikol Informacje odpowiednio przygotowanych fragmentów wykonanych zkryształu szpatu islandzkiego isklejonych balsamem kanadyjskim. Szpat islandzki posiada cechę dwójłomności. N. służy do opis.
 • Definicja Połączone Naczynia Informacje ciecz może swobodnie przepływać. Poziom cieczy będzie we wszystkich naczyniach identyczny niezależnie od kształtu, jeżeli naczynia napełniono jednorodną cieczą. jeżeli naczynia informacje.
 • Definicja Nmr Informacje rezonans jądrowy magnetyczny co to jest.
 • Definicja Masy Niedobór Informacje różnica między masą danego izotopu ajego liczbą masową. Ustala energię wiązania nukleonów (protonów ineutronów) wjądrze atomowym. Zobacz także jądrowy niedobór masy definicja.
 • Definicja Dewara Naczynie Informacje Dewara naczynie co znaczy.
 • Definicja Elektryczny Nabój Informacje ładunek elektryczny słownik.
 • Definicja Elektryczne Napięcie Informacje elektrycznym przy przenoszeniu ładunku zjednego punktu tego pola do innego punktu (różnica potencjałów panujących wtych punktach), odniesiona do wartości ładunku, gdy jego wartość znaczenie.
 • Definicja Negaton Informacje odmiennie elektron czym jest.
 • Definicja Neon Informacje pierwiastek chemiczny należący do ekipy gazów szlachetnych; liczba atomowa 10; masa atomowa 20,183. Nie tworzy cząsteczek wieloatomowych co oznacza.
 • Definicja Grawitacji Prawo Newtona Informacje ciążenia; stwierdza, iż dwie masy punktowe M im odległe od siebie or przyciągają się wzajemnie zsiłą F, która jest równa F = G M m/r2, gdzie G jest stałą grawitacji krzyżówka.
 • Definicja Układy Nieliniowe Informacje układy, do opisu których musimy korzystać nieliniowych równań różniczkowych najlepszy.
 • Definicja Nomogram Informacje wieloma zmiennymi, sporządzony wtaki sposób, by można było odczytywać potrzebne dane graficznie, na przykład prosta przechodząca poprzez dwa zadane punkty na dwóch wykresach przykłady.
 • Definicja Procesy Namagnesowania Informacje wferromagnetyku umieszczonym wzewnętrznym polu magnetycznym, prowadzące do namagnesowania ciała wkierunku zewnętrznego pola. Wewnątrz ferromagnetyka następuje wówczas encyklopedia.
 • Definicja Jonizacji Napięcie Informacje przyłożyć do elektrod umieszczonych wrozrzedzonym gazie, by spowodować jego jonizację, a więc relacja energii jonizacji do wartości ładunku elektronu. Pierwsze n.j. mamy, jeżeli jak działa.
 • Definicja Nikiel Informacje oliczbie atomowej 28, masie atomowej 58,71. Należy do metali przejściowych, jeden zczterech występujących wstanie naturalnym ferromagnetyków. Jest metalem srebrzystobiałym czy jest.
 • Definicja Zjawisko Naskórkowości Informacje wnikanie szybkozmiennego pola elektrycznego tylko na pewną głębokość do wnętrza metalu pojęcie.
 • Definicja Nuklidy Informacje jądra, które mają identyczną łączną liczbę nukleonów, lecz różne liczby protonów ineutronów wyjaśnienie.
 • Definicja Sir Isaac Newton Informacje fundamentalnej pracy Philosophiae naturalis principia mathematica, wydanej w1687, podał trzy zasady dynamiki i sformułował prawo powszechnego ciążenia. Na ich podstawie opracował opis.
 • Definicja Naświetlanie Informacje iloczyn natężenia promieniowania elektromagnetycznego iczasu, definicja służące raczej wodniesieniu do fal świetlnych informacje.
 • Definicja Neptun Informacje planeta wUkładzie Słonecznym. Moment obiegu wokół Słońca 164,78 lat, moment obrotu wokół własnej osi 15 godz. 40 min; masa ok. 17 razy większa od masy Ziemi. Przyspieszenie na co to jest.
 • Definicja Dźwięku Natężenie Informacje poprzez falę akustyczną poprzez powierzchnię 1 m2 ustawioną prostopadle do kierunku rozchodzenia się fali. Natężenie kulistej fali bieżącej jest odwrotnie proporcjonalne do definicja.
 • Definicja Elektrycznego Prądu Natężenie Informacje Q przepływającego wjednostce czasu poprzez poprzeczny przekrój przewodnika: I = dQ/dt, jednostką jest amper (A) - jedna zpodstawowych jednostek układu SI co znaczy.
 • Definicja Temperaturowe Naprężenia Informacje stałym w konsekwencji niejednorodnego rozkładu temperatur wjego objętości. Cieplejsze fragmenty silniej się rozszerzające są ograniczone poprzez obszary chłodniejsze, nie słownik.
 • Definicja Halla Napięcie Informacje między przeciwległymi bokami prostokątnego przewodnika umieszczonego wpolu magnetycznym prostopadłym do kierunku przepływu prądu. N.H. jest prostopadłe do kierunku pola znaczenie.
 • Definicja Bernhard Alfred Nobel Informacje szwedzki chemik iprzemysłowiec, wynalazca dynamitu, fundator nagrody za znakomite osiągnięcia między innymi wfizyce. Nagroda Nobla jest przyznawana corocznie od 1900 czym jest.
 • Definicja Kontaktowe Napięcie Informacje kontakcie dwóch ciał. Powstaje ono dlatego, iż kontaktujące się ciała posiadają różną gęstość gazu elektronów swobodnych. Na kontakcie elektrony zjednego ciała dyfundują do co oznacza.
 • Definicja Nobel Informacje otrzymywany sztucznie pierwiastek promieniotwórczy oliczbie atomowej 102 krzyżówka.
 • Definicja Normalna Informacje prosta prostopadła do powierzchni albo krzywej najlepszy.
 • Definicja Zasada Nieokreśloności Informacje mechaniki kwantowej. Stwierdza ono, iż nie możemy zmierzyć równocześnie zdowolnie sporą dokładnością dwóch wielkości fizycznych, na przykład położenia ipędu cząstki czy energii przykłady.
 • Definicja Oświetlenia Natężenie Informacje przypadającej na jednostkową powierzchnię E = d/dS, gdzie d - strumień świetlny padający na obiekt dS oświetlanej powierzchni. Gdy źródło możemy traktować jako punktowe, wówczas E encyklopedia.
 • Definicja Nukleon Informacje istniejąca wdwóch stanach ładunkowych, fundamentalny składnik materii jądrowej. Występuje bądź wstanie naładowanym dodatnio (proton) albo wstanie nie naładowanym (neutron). Obie jak działa.
 • Definicja Namagnesowanie Informacje określająca okres magnetyczny M jednostki objętości ciała. I = M/V, gdzie V - objętość. Wektor I jest równy sumie wektorowej momentów magnetycznych wszystkich molekuł zawartych czy jest.
 • Definicja Galvaniego Napięcie Informacje stykających się przewodników. Napięcia tego nie można wyznaczyć doświadczalnie, gdyż wprocesie pomiaru musimy podłączyć urządzenie pomiarowe iwprowadzić dodatkowe kontakty pojęcie.
 • Definicja Nadprzewodnictwo Informacje metali istopów metalicznych występujący wbardzo niskich temperaturach - poniżej 10 K. Kluczową właściwością n. jest całkowity brak oporności dla prądu stałego. Stan nadprzewodzący wyjaśnienie.
 • Definicja Nomenklatura Informacje nazewnictwo służące wdanej dziedzinie edukacji opis.
 • Definicja Nutacja Informacje bryły sztywnej wirującej wokół osi podpartej wjednym punkcie (ruch bąka). Nakłada się on na ruch precesyjny iw efekcie oś bąka zakreśla wprzestrzeni nie najlepszy okrąg, lecz informacje.
 • Definicja Warunki Normalne Informacje warunki fizyczne określone poprzez ciśnienie p = 101 325 N/m2 i temperaturę t = 0 C, co odpowiada T = 273,15 K co to jest.
 • Definicja N Informacje niuton definicja.
 • Definicja Metoda Kwadratów Najmniejszych Informacje Wartość X w najwyższym stopniu zbliżoną do wartości rzeczywistej możemy znaleźć na podstawie wykonanych pomiarów xi wten sposób, iż szukamy takiej liczby, by (X - xi)2 była min co znaczy.
 • Definicja Mechaniczne Naprężenie Informacje powstających wciele stałym pod wpływem sił zewnętrznych wywołujących odkształcenie ciała P = dF/dS, gdzie dF siła działająca na obiekt do spraw Składowa normalna wektora P do słownik.
 • Definicja Nabla Informacje różniczkowy oznaczany symbolem . Ustala operację matematyczną, jaką należy wykonać na funkcji stojącej po jego prawej stronie, mianowicie należy policzyć pochodne cząstkowe. N znaczenie.
 • Definicja Napromieniowanie Informacje przenikliwego promieniowania elektromagnetycznego albo promieni albo na organizm żywy. Przenikliwe promieniowanie elektromagnetyczne to promieniowanie odługości fali krótszej od czym jest.
 • Definicja Niezmienniczość Informacje iż pewne wyrażenia algebraiczne nie ulegają zmianie przy określonej zmianie warunków. Na przykład jeżeli dokonamy obrotu układu odniesienia, wktórym mierzymy składowe wektora co oznacza.
 • Definicja Krzywe Namagnesowania Informacje namagnesowania I albo indukcji magnetycznej B od natężenia pola magnetycznego H. Kształt k.n. dla materiałów ferromagnetycznych zależy od ich budowy iprzeszłości (stanu krzyżówka.
 • Definicja Neutrino Informacje posiadająca spin połówkowy, omasie spoczynkowej równej zeru. Charakteryzuje się sporą przenikalnością poprzez materię, posiada antycząstkę zwaną antyneutrino. Nie ma sposóbu najlepszy.
 • Definicja Neodym Informacje pierwiastek ziem rzadkich, zgrupy lantanowców; liczba atomowa 60, masa atomowa 144,24. Metal srebrzystobiały przykłady.

Co to znaczy Fizyka pojęcia

Spis pojęć z przedmiotu fizyka. Eksperymenty fizyczne i przykłady. Definicje z fizyki. Wszystkie prawa, zasady fizyki. Tłumaczenie zasad i praw z przykładami.

Definicja NAJLEPSZY Neodym, Neutrino, Namagnesowania Krzywe, Niezmienniczość, Napromieniowanie, Nabla, Naprężenie Mechaniczne, Najmniejszych Kwadratów Metoda, N, Normalne Warunki co to znaczy.

Słownik Przykłady Neodym, Neutrino, Namagnesowania Krzywe, Niezmienniczość co to jest.