HIGROSKOPIJNOŚĆ HOLOGRAM co to jest
PRZYKŁADY Higroskopijność, Hologram, Heptoda, Hiperjądro, Hooke, Robert, Helioenergetyka.

Definicje fizyka H

 • Definicja Cewki Helmholtza Informacje cewki Holmholtza co to jest.
 • Definicja Hallotron Informacje przyrząd półprzewodnikowy oparty na wykorzystaniu zjawiska Halla, wykorzystywany raczej do pomiaru natężenia pola magnetycznego definicja.
 • Definicja Holografia Informacje iodtwarzania obrazów trójwymiarowych. By taki obraz dostać, światło spójne zodpowiedniego źródła, najlepiej z lasera, rozdziela się dzięki zwierciadła półprzezroczystego na dwie co znaczy.
 • Definicja Zjawisko Halla Informacje elektrycznego EH iróżnicy potencjałów UH wmetalu albo półprzewodniku, poprzez który płynie prąd iktóry został umieszczony wpolu magnetycznym B prostopadłym do kierunku prądu (EH słownik.
 • Definicja Zasada Huygensa Informacje rozchodzenia się fal; każdy pkt. materialny, do którego dochodzi ruch falowy, zachowuje się tak, jakby sam stał się źródłem nowej fali kulistej, zwanej falą w t ó r n ą (c z ą s t znaczenie.
 • Definicja Rudolf Heinrich Hertz Informacje iuniw. wBonn. Prowadził badania raczej wdziedzinie elektrodynamiki. Zbudował źródło fal elektromagnetycznych, jest to elektryczny obwód drgający, odkrył izbadał własności fal czym jest.
 • Definicja Hydroakustyka Informacje dział akustyki zajmujący się zjawiskami rozchodzenia się dźwięków iultradźwięków wwodzie co oznacza.
 • Definicja H Informacje stała Plancka krzyżówka.
 • Definicja Hydrolokacja Informacje położenia obiektów pod powierzchnią wody dzięki fal dźwiękowych albo ultradźwiękowych. W h. wykorzystuje się echo specjalnie wysłanego impulsu i odbite od poszukiwanego obiektu (h najlepszy.
 • Definicja Helmholtz, Hermann Ludwig Ferdinand von Informacje prof. kilku uniwersytetów, wtym prof. fizyki Uniwersytetu Berlińskiego. Wszechstronny badacz: sformułował ogólną zasadę zachowania energii, odnoszącą się do wszystkich zjawisk przykłady.
 • Definicja Ludwig Gustav Hertz Informacje wHalle, politechniki wBerlinie-Charlottenburgu i uniw. wLipsku. Dostał Nagrodę Nobla zfizyki (1925, razem zJ. Franckiem) za badanie zderzeń elektronów zatomami. Głównym rezultatem encyklopedia.
 • Definicja Magnetyczna Histereza Informacje namagnesowania M (substancji ferromagnetycznej) od zewnętrznego (rosnącego imalejącego) pola magnesującego H. Zależność ta jest nieliniowa ima kształt pętli (tak zwany pętli jak działa.
 • Definicja Anthony Hewish Informacje astronom angielski, prof. uniwersytetu wCambridge. Dostał Nagrodę Nobla zfizyki (1974 razem zM. Ryleem) za badania wdziedzinie radioastronomii, wszczególności za odkrycie pulsarów czy jest.
 • Definicja Hiperdźwięki Informacje fale sprężyste oczęstości rzędu 109 Hz iwyższej pojęcie.
 • Definicja Hiperony Informacje zgrupy barionów omasach większych od mas neutronów iprotonów, obdarzone ładunkiem elektrycznym albo obojętne. Znane są h. l a m b d a (), s i g m a (), k s i (), ih. o m e g a wyjaśnienie.
 • Definicja Harmoniczna Informacje na przykład drgania akustycznego, mechanicznego, elektrycznego) oczęstotliwości równej wielokrotności częstości podstawowej. Jeżeli wyobrazimy sobie strunę umocowaną na obu opis.
 • Definicja Hydroliza Informacje chemicznych pod wpływem wody, nie mniej jednak produkty rozkładu składają się zelementów substancji ulegającej hydrolizie iwody. Odróżnia się h. j o n o w ą - reakcję pomiędzy informacje.
 • Definicja Wzór Hartmana Informacje współczynnika załamania światła n od długości fali ; n = n0 + c/( - 0), gdzie: n0, c, 0 i- stałe wyznaczone wdoświadczeniu. W spektroskopii w. H. stosuje się do obliczania co to jest.
 • Definicja Paradoks Hydrostatyczny Informacje otakiej samej powierzchni dna, lecz wyraźnie różniące się objętością, nawet kilkakrotnie, inalejemy do nich wody do takiej samej wysokości, to okazuje się, iż parcie na dno definicja.
 • Definicja Monokryształów Hodowla Informacje monokryształów. Opracowano sporo metod h.m. Najogólniej można je podzielić na krystalizację: zroztworów, ze stopionej masy, zfazy gazowej ifazy stałej. Jakość hodowanych co znaczy.
 • Definicja Teoria Heliocentryczna Informacje teoria sformułowana poprzez Mikołaja Kopernika, zgodnie zktórą centralnym ciałem naszego układu planetarnego jest Słońce, adziewięć planet (w tym nasza Ziemia) krąży wokół niego słownik.
 • Definicja Higrometr Informacje do pomiaru wilgotności gazów, najczęściej powietrza. Wykorzystuje zmiany własności substancji powstające wwyniku zmiany wilgotności badanego ośrodka. Np. fundamentalną częścią h znaczenie.
 • Definicja Hafn Informacje okresowego (węglowce) oliczbie atomowej 72 imasie atomowej 178,49. To jest trudno topliwy metal, który znalazł wykorzystanie między innymi w reaktorach jądrowych do pochłaniania czym jest.
 • Definicja Hel Informacje oliczbie atomowej 2 imasie atomowej 4,0026. H. jest gazem szlachetnym, bezbarwnym ibezwonnym. Występuje watmosferze ziemskiej, wgazie ziemnym, watmosferze Słońca igwiazd co oznacza.
 • Definicja Drgania Harmoniczne Informacje drgania harmoniczne krzyżówka.
 • Definicja Dielektryczna Histereza Informacje polaryzacji P ferroelektryków od przyłożonego, rosnącego imalejącego, zewnętrznego pola elektrycznego E. Zależność ta jest spełniona wpewnym przedziale temperatury, wktórym najlepszy.
 • Definicja Sprężysta Histereza Informacje ciałach stałych opierający na tym, iż mechanizm odkształcania ciała sprężystego nie jest wpełni odwracalny. Jeżeli będziemy na przykład cyklicznie rozciągać iściskać ciało przykłady.
 • Definicja Upakowanie Najgęstsze Heksagonalne Informacje najgęstszego ułożenia kul (na przykład jednakowych atomów) wprzestrzeni, wktórym kule kolejnej warstwy leżą wzagłębieniach warstwy poprzedzającej. Tak ((na przykład rozmieszczone encyklopedia.
 • Definicja Franz Victor Hess Informacje uniwersytetów wWiedniu, Grazu iw Innsbrucku. Po emigracji do USA był profesorem Uniwersytetu Fordhama wNowym Jorku. W 1936 (niezależnie od C.D. Andersona) dostał Nagrodę Nobla za jak działa.
 • Definicja Fi Hi Informacje fidelity) metoda rejestracji, odtwarzania iprzenoszenia dźwięków dzięki urządzeń elektroakustycznych. Odtworzone brzmienie dźwięku jest trudno odróżnialne od brzmienia czy jest.
 • Definicja Robert Hofstadter Informacje Uniwersytetu Stanforda wKalifornii. W 1961 dostał (wspólnie zR. Mssbauerem) Nagrodę Nobla zfizyki. Bombardowali oni lekkie jądra atomowe elektronami odużej energii, co pojęcie.
 • Definicja H Informacje henr wyjaśnienie.
 • Definicja Hadrony Informacje bariony), zbudowane najprawdopodobniej z kwarków, zdolne zarówno do oddziaływań słabych, jak ido oddziaływań mocnych. Prócz h. t r w a ł y c h, do których należą protony opis.
 • Definicja Heliofizyka Informacje dział astrofizyki zajmujący się badaniem wszystkich zagadnień związanych ze Słońcem informacje.
 • Definicja Christiaan Huygens Informacje holenderski. Dla fizyki sformułował falową teorię światła iteorię jego rozchodzenia się, tak zwany zasadę Huygensa-Fresnela. Opisał matematycznie zderzenia sprężyste i wyjaśnił co to jest.
 • Definicja Hekto Informacje przedrostek oznaczający mnożnik 102, na przykład 1 hPa = 100 Pa definicja.
 • Definicja Siły Heisenberga Informacje siły jądrowe co znaczy.
 • Definicja Hiperatom Informacje atom, wktórym jeden zelektronów został zastąpiony poprzez hiperon słownik.
 • Definicja Hałas Informacje dźwięk niepożądany albo szkodliwy dla człowieka raczej z racji na natężenie, częstość iczas działania. Może prowadzić do różnego rodzaju niedomagań fizycznych ipsychofizycznych znaczenie.
 • Definicja Hydrofon Informacje przetwornik dźwiękowy albo ultradźwiękowy działający jako podwodny nadajnik albo odbiornik; jedna ze składowych części urządzeń do łączności podwodnej czym jest.
 • Definicja Hydrostatyka Informacje statyka cieczy, dział fizyki zajmujący się prawami stanu równowagi cieczy i równowagi cieczy iciała stałego zanurzonego wtej cieczy co oznacza.
 • Definicja Układ Heksagonalny Informacje krystalograficznych, charakteryzujący zespół kryształów mających sześciokrotną oś symetrii (w ł a ś c i w y u.h.) i trzykrotną oś symetrii (t r y- g o n a l n y układ krzyżówka.
 • Definicja Otto Hahn Informacje uniw. berlińskiego idyrektor Instytutu Chemii Fizycznej Cesarza Wilhelma (Kaiser Wilhelm Institut fr physikalische Chemie), dyrektor Instytutu Chemii Maxa Plancka (Max Planck najlepszy.
 • Definicja Dipol Hertza Informacje elektromagnetycznych (o długości ) wpostaci cienkiego pręta metalowego zdwoma metalowymi kulami na końcach. Rozmiary pręta ikul są tak dobrane, iż l i można uważać, iż pojemności przykłady.
 • Definicja Herc Informacje jednostka częstotliwości wukładzie SI. Częstotliwość występowania dowolnego zjawiska wynosi 1 Hz, jeśli powtarza się ono raz na sekundę; wymiarem h. jest s-1 encyklopedia.
 • Definicja Prasa Hydrauliczna Informacje bardzo sporych ciśnień, zbudowane na zasadzie prawa Pascala. Siła zewnętrzna F1 działając na tłok opowierzchni S1 wywiera na ciecz ciśnienie F1/S1, które jest przekazywane poprzez jak działa.
 • Definicja Carl Werner Heisenberg Informacje wLipsku, Berlinie, Getyndze iMonachium, dyr. Instytutu Fizyki Maxa Plancka (Max Planck Institut fr Physik). Współtwórca (w okolicy E. Schrdingera) mechaniki kwantowej, za co w1932 czy jest.
 • Definicja Henr Informacje samoindukcja) i indukcji wzajemnej pomiędzy dwoma obwodami elektrycznymi. To jest indukcyjność elektrycznego obwodu zamkniętego, wktórym powstaje siła elektromotoryczna jednego pojęcie.
 • Definicja Nieoznaczoności Zasada Heisenberga Informacje p inieokreśloności położenia x jest rzędu stałej Plancka; (p) (x) ł h/2. Poruszającą się cząstkę klasyczną możemy precyzyjnie zlokalizować wkażdej chwili ipodać jej pęd. Dla wyjaśnienie.
 • Definicja Helioenergetyka Informacje dział energetyki zajmujący się przetwarzaniem iwykorzystaniem energii promieniowania słonecznego opis.
 • Definicja Robert Hooke Informacje pomiędzy innymi sprężystością ciał stałych, sformułował prawo Hookea. Interesowało go również światło, pierwszy stwierdził, iż światło to fale poprzeczne, iodkrył dyfrakcję informacje.
 • Definicja Hiperjądro Informacje jądro atomowe, wktórym prócz nukleonów (protony ineutrony) znajduje się także nietrwała cząstka elementarna hiperon co to jest.
 • Definicja Heptoda Informacje lampa elektronowa posiadająca siedem elektrod: katodę, pięć siatek i anodę. Jest zazwyczaj stosowana do przemiany częstotliwości wodbiornikach radiowych definicja.
 • Definicja Hologram Informacje holografia co znaczy.
 • Definicja Higroskopijność Informacje pochłaniania wody zotoczenia. H. wykazują ciała obudowie porowatej i substancje dobrze rozpuszczalne wwodzie (na przykład NaCl, CaCl2, i tym podobne). W pierwszym przypadku słownik.

Co to znaczy Fizyka pojęcia

Spis pojęć z przedmiotu fizyka. Eksperymenty fizyczne i przykłady. Definicje z fizyki. Wszystkie prawa, zasady fizyki. Tłumaczenie zasad i praw z przykładami.

Definicja PRZYKŁADY Higroskopijność, Hologram, Heptoda, Hiperjądro, Hooke, Robert, Helioenergetyka, Heisenberga Zasada Nieoznaczoności, Henr, Heisenberg, Werner Carl, Hydrauliczna co to znaczy.

Słownik Co oznacza Higroskopijność, Hologram, Heptoda, Hiperjądro, Hooke co to jest.