HEENBERGA ZASADA co to jest
Heisenberga Zasada Nieoznaczoności, Hodowla Monokryształów, Hel, Hertz, Gustav Ludwig, Hafn, Hahn.

Definicje fizyka H

 • Definicja h Co to jest stała Plancka
 • Definicja H Co to jest henr
 • Definicja hydrostatyka Co to jest statyka cieczy, dział fizyki zajmujący się prawami stanu równowagi cieczy i równowagi cieczy iciała stałego zanurzonego wtej cieczy
 • Definicja heliofizyka Co to jest dział astrofizyki zajmujący się badaniem wszystkich zagadnień związanych ze Słońcem
 • Definicja Heisenberga siły Co to jest siły jądrowe
 • Definicja histereza dielektryczna Co to jest polaryzacji P ferroelektryków od przyłożonego, rosnącego imalejącego, zewnętrznego pola elektrycznego E. Zależność ta jest spełniona wpewnym przedziale temperatury, wktórym
 • Definicja Heisenberg, Werner Carl Co to jest wLipsku, Berlinie, Getyndze iMonachium, dyr. Instytutu Fizyki Maxa Plancka (Max Planck Institut fr Physik). Współtwórca (w okolicy E. Schrdingera) mechaniki kwantowej, za co w1932
 • Definicja Huygensa zasada Co to jest rozchodzenia się fal; każdy pkt. materialny, do którego dochodzi ruch falowy, zachowuje się tak, jakby sam stał się źródłem nowej fali kulistej, zwanej falą w t ó r n ą (c z ą s t
 • Definicja histereza magnetyczna Co to jest namagnesowania M (substancji ferromagnetycznej) od zewnętrznego (rosnącego imalejącego) pola magnesującego H. Zależność ta jest nieliniowa ima kształt pętli (tak zwany pętli
 • Definicja harmoniczna Co to jest na przykład drgania akustycznego, mechanicznego, elektrycznego) oczęstotliwości równej wielokrotności częstości podstawowej. Jeżeli wyobrazimy sobie strunę umocowaną na obu
 • Definicja Hertz, Heinrich Rudolf Co to jest iuniw. wBonn. Prowadził badania raczej wdziedzinie elektrodynamiki. Zbudował źródło fal elektromagnetycznych, jest to elektryczny obwód drgający, odkrył izbadał własności fal
 • Definicja hiperjądro Co to jest jądro atomowe, wktórym prócz nukleonów (protony ineutrony) znajduje się także nietrwała cząstka elementarna hiperon
 • Definicja Halla zjawisko Co to jest elektrycznego EH iróżnicy potencjałów UH wmetalu albo półprzewodniku, poprzez który płynie prąd iktóry został umieszczony wpolu magnetycznym B prostopadłym do kierunku prądu (EH
 • Definicja hekto Co to jest przedrostek oznaczający mnożnik 102, na przykład 1 hPa = 100 Pa
 • Definicja histereza sprężysta Co to jest ciałach stałych opierający na tym, iż mechanizm odkształcania ciała sprężystego nie jest wpełni odwracalny. Jeżeli będziemy na przykład cyklicznie rozciągać iściskać ciało
 • Definicja helioenergetyka Co to jest dział energetyki zajmujący się przetwarzaniem iwykorzystaniem energii promieniowania słonecznego
 • Definicja hologram Co to jest holografia
 • Definicja hadrony Co to jest bariony), zbudowane najprawdopodobniej z kwarków, zdolne zarówno do oddziaływań słabych, jak ido oddziaływań mocnych. Prócz h. t r w a ł y c h, do których należą protony
 • Definicja hallotron Co to jest przyrząd półprzewodnikowy oparty na wykorzystaniu zjawiska Halla, wykorzystywany raczej do pomiaru natężenia pola magnetycznego
 • Definicja hydroakustyka Co to jest dział akustyki zajmujący się zjawiskami rozchodzenia się dźwięków iultradźwięków wwodzie
 • Definicja heksagonalne najgęstsze upakowanie Co to jest najgęstszego ułożenia kul (na przykład jednakowych atomów) wprzestrzeni, wktórym kule kolejnej warstwy leżą wzagłębieniach warstwy poprzedzającej. Tak ((na przykład rozmieszczone
 • Definicja heksagonalny układ Co to jest krystalograficznych, charakteryzujący zespół kryształów mających sześciokrotną oś symetrii (w ł a ś c i w y u.h.) i trzykrotną oś symetrii (t r y- g o n a l n y układ
 • Definicja hałas Co to jest dźwięk niepożądany albo szkodliwy dla człowieka raczej z racji na natężenie, częstość iczas działania. Może prowadzić do różnego rodzaju niedomagań fizycznych ipsychofizycznych
 • Definicja Hartmana wzór Co to jest współczynnika załamania światła n od długości fali ; n = n0 + c/( - 0), gdzie: n0, c, 0 i- stałe wyznaczone wdoświadczeniu. W spektroskopii w. H. stosuje się do obliczania
 • Definicja harmoniczne drgania Co to jest drgania harmoniczne
 • Definicja heptoda Co to jest lampa elektronowa posiadająca siedem elektrod: katodę, pięć siatek i anodę. Jest zazwyczaj stosowana do przemiany częstotliwości wodbiornikach radiowych
 • Definicja Helmholtza cewki Co to jest cewki Holmholtza
 • Definicja Helmholtz, Hermann Ludwig Ferdinand von Co to jest prof. kilku uniwersytetów, wtym prof. fizyki Uniwersytetu Berlińskiego. Wszechstronny badacz: sformułował ogólną zasadę zachowania energii, odnoszącą się do wszystkich zjawisk
 • Definicja henr Co to jest samoindukcja) i indukcji wzajemnej pomiędzy dwoma obwodami elektrycznymi. To jest indukcyjność elektrycznego obwodu zamkniętego, wktórym powstaje siła elektromotoryczna jednego
 • Definicja hiperatom Co to jest atom, wktórym jeden zelektronów został zastąpiony poprzez hiperon
 • Definicja heliocentryczna teoria Co to jest teoria sformułowana poprzez Mikołaja Kopernika, zgodnie zktórą centralnym ciałem naszego układu planetarnego jest Słońce, adziewięć planet (w tym nasza Ziemia) krąży wokół niego
 • Definicja herc Co to jest jednostka częstotliwości wukładzie SI. Częstotliwość występowania dowolnego zjawiska wynosi 1 Hz, jeśli powtarza się ono raz na sekundę; wymiarem h. jest s-1
 • Definicja hiperdźwięki Co to jest fale sprężyste oczęstości rzędu 109 Hz iwyższej
 • Definicja Hertza dipol Co to jest elektromagnetycznych (o długości ) wpostaci cienkiego pręta metalowego zdwoma metalowymi kulami na końcach. Rozmiary pręta ikul są tak dobrane, iż l i można uważać, iż pojemności
 • Definicja Hess, Victor Franz Co to jest uniwersytetów wWiedniu, Grazu iw Innsbrucku. Po emigracji do USA był profesorem Uniwersytetu Fordhama wNowym Jorku. W 1936 (niezależnie od C.D. Andersona) dostał Nagrodę Nobla za
 • Definicja Hewish, Anthony Co to jest astronom angielski, prof. uniwersytetu wCambridge. Dostał Nagrodę Nobla zfizyki (1974 razem zM. Ryleem) za badania wdziedzinie radioastronomii, wszczególności za odkrycie pulsarów
 • Definicja hi-fi Co to jest fidelity) metoda rejestracji, odtwarzania iprzenoszenia dźwięków dzięki urządzeń elektroakustycznych. Odtworzone brzmienie dźwięku jest trudno odróżnialne od brzmienia
 • Definicja higrometr Co to jest do pomiaru wilgotności gazów, najczęściej powietrza. Wykorzystuje zmiany własności substancji powstające wwyniku zmiany wilgotności badanego ośrodka. Np. fundamentalną częścią h
 • Definicja higroskopijność Co to jest pochłaniania wody zotoczenia. H. wykazują ciała obudowie porowatej i substancje dobrze rozpuszczalne wwodzie (na przykład NaCl, CaCl2, i tym podobne). W pierwszym przypadku
 • Definicja hiperony Co to jest zgrupy barionów omasach większych od mas neutronów iprotonów, obdarzone ładunkiem elektrycznym albo obojętne. Znane są h. l a m b d a (), s i g m a (), k s i (), ih. o m e g a
 • Definicja Hooke, Robert Co to jest pomiędzy innymi sprężystością ciał stałych, sformułował prawo Hookea. Interesowało go również światło, pierwszy stwierdził, iż światło to fale poprzeczne, iodkrył dyfrakcję
 • Definicja Huygens, Christiaan Co to jest holenderski. Dla fizyki sformułował falową teorię światła iteorię jego rozchodzenia się, tak zwany zasadę Huygensa-Fresnela. Opisał matematycznie zderzenia sprężyste i wyjaśnił
 • Definicja Hofstadter, Robert Co to jest Uniwersytetu Stanforda wKalifornii. W 1961 dostał (wspólnie zR. Mssbauerem) Nagrodę Nobla zfizyki. Bombardowali oni lekkie jądra atomowe elektronami odużej energii, co
 • Definicja hydrauliczna prasa Co to jest bardzo sporych ciśnień, zbudowane na zasadzie prawa Pascala. Siła zewnętrzna F1 działając na tłok opowierzchni S1 wywiera na ciecz ciśnienie F1/S1, które jest przekazywane poprzez
 • Definicja holografia Co to jest iodtwarzania obrazów trójwymiarowych. By taki obraz dostać, światło spójne zodpowiedniego źródła, najlepiej z lasera, rozdziela się dzięki zwierciadła półprzezroczystego na dwie
 • Definicja hydrofon Co to jest przetwornik dźwiękowy albo ultradźwiękowy działający jako podwodny nadajnik albo odbiornik; jedna ze składowych części urządzeń do łączności podwodnej
 • Definicja hydrostatyczny paradoks Co to jest otakiej samej powierzchni dna, lecz wyraźnie różniące się objętością, nawet kilkakrotnie, inalejemy do nich wody do takiej samej wysokości, to okazuje się, iż parcie na dno
 • Definicja hydrolokacja Co to jest położenia obiektów pod powierzchnią wody dzięki fal dźwiękowych albo ultradźwiękowych. W h. wykorzystuje się echo specjalnie wysłanego impulsu i odbite od poszukiwanego obiektu (h
 • Definicja hydroliza Co to jest chemicznych pod wpływem wody, nie mniej jednak produkty rozkładu składają się zelementów substancji ulegającej hydrolizie iwody. Odróżnia się h. j o n o w ą - reakcję pomiędzy
 • Definicja Hahn, Otto Co to jest uniw. berlińskiego idyrektor Instytutu Chemii Fizycznej Cesarza Wilhelma (Kaiser Wilhelm Institut fr physikalische Chemie), dyrektor Instytutu Chemii Maxa Plancka (Max Planck
 • Definicja hafn Co to jest okresowego (węglowce) oliczbie atomowej 72 imasie atomowej 178,49. To jest trudno topliwy metal, który znalazł wykorzystanie między innymi w reaktorach jądrowych do pochłaniania
 • Definicja Hertz, Gustav Ludwig Co to jest wHalle, politechniki wBerlinie-Charlottenburgu i uniw. wLipsku. Dostał Nagrodę Nobla zfizyki (1925, razem zJ. Franckiem) za badanie zderzeń elektronów zatomami. Głównym rezultatem
 • Definicja hel Co to jest oliczbie atomowej 2 imasie atomowej 4,0026. H. jest gazem szlachetnym, bezbarwnym ibezwonnym. Występuje watmosferze ziemskiej, wgazie ziemnym, watmosferze Słońca igwiazd
 • Definicja hodowla monokryształów Co to jest monokryształów. Opracowano sporo metod h.m. Najogólniej można je podzielić na krystalizację: zroztworów, ze stopionej masy, zfazy gazowej ifazy stałej. Jakość hodowanych
 • Definicja Heisenberga zasada nieoznaczoności Co to jest p inieokreśloności położenia x jest rzędu stałej Plancka; (p) (x) ł h/2. Poruszającą się cząstkę klasyczną możemy precyzyjnie zlokalizować wkażdej chwili ipodać jej pęd. Dla

Co to znaczy Fizyka pojęcia

Spis pojęć z przedmiotu fizyka. Eksperymenty fizyczne i przykłady. Definicje z fizyki. Wszystkie prawa, zasady fizyki. Tłumaczenie zasad i praw z przykładami.

Definicja Heisenberga Zasada Nieoznaczoności, Hodowla Monokryształów, Hel, Hertz, Gustav Ludwig, Hafn, Hahn, Otto, Hydroliza, Hydrolokacja, Hydrostatyczny Paradoks co to znaczy.

Słownik Heisenberga Zasada Nieoznaczoności, Hodowla Monokryształów co to jest.