EKSCYTON ELEKTROCHEMIA co to jest
Ekscyton, Elektrochemia, Elektrokinetyczne Zjawiska, Ekwipartycji Energii Zasada, Emisja Wymuszona.

Definicje fizyka E

 • Definicja elektronika Co to jest gałąź edukacji i techniki zajmująca się praktycznym wykorzystaniem zjawisk związanych z ruchem swobodnych elektronów w ciałach stałych, gazach i próżni
 • Definicja ekstrapolacja Co to jest wyznaczanie (przewidywanie) wartości funkcji poza przedziałem, gdzie jest ona znana
 • Definicja elektromagnetyczne przyrządy pomiarowe Co to jest przyrządy pomiarowe (amperomierze, woltomierze) działające na zasadzie oddziaływania pola magnetycznego wytwarzanego poprzez mierzony prąd i stały rdzeń magnetyczny
 • Definicja emisja zimna Co to jest emisja autoelektronowa
 • Definicja energia powierzchniowa Co to jest energia o charakterze energii potencjalnej związana z istnieniem powierzchni rozdzielającej dwie etapy na przykład powierzchni cieczy. Zobacz także napięcie powierzchniowe
 • Definicja energia potencjalna Co to jest ze wzajemnym położeniem poszczególnych jego części, jeżeli między nimi istnieją siły oddziaływania albo jeżeli znajdują się one w polu sił zewnętrznych. Miarą e.p. układu jest
 • Definicja eter kosmiczny Co to jest która miała wypełniać całą przestrzeń i być nośnikiem fal elektromagnetycznych, zwłaszcza światła. Hipoteza o istnieniu e.k. została poważnie podważona poprzez eksperyment
 • Definicja elektrodynamika Co to jest poruszające się ładunki elektryczne, ich oddziaływania, produkowane poprzez nie pola elektryczne i magnetyczne. Podstawę k l a s y c z n e j e. stanowią równania Maxwella, które
 • Definicja Einsteina temperatura Co to jest temperatury, charakterystyczny dla danego kryształu, wprowadzony poprzez Einsteina w jego teorii ciepła właściwego ciał stałych. T.E. spełnia relację: , gdzie h - stała Plancka, k
 • Definicja energia kinetyczna Co to jest ruchem. Równa jest pracy, jaką należy wykonać, by ciało rozpędzić do określonej prędkości, albo pracy, jaką może wykonać ciało spowalniając swój ruch do prędkości zerowej. Jeśli
 • Definicja elektronika kwantowa Co to jest się generacją, wzmacnianiem i detekcją promieniowania elektromagnetycznego emitowanego poprzez układy wzbudzonych atomów cząsteczek i jonów. Obiektem e.k. jest również badanie
 • Definicja elastyczność Co to jest sprężystość
 • Definicja elektrostatyka Co to jest elektryczności zajmujący się badaniem pól elektrycznych produkowanych poprzez nieruchome ładunki elektryczne ( pole elektrostatyczne). Podstawowymi pojęciami e. są natężenie i
 • Definicja elektromagnes Co to jest będące cewką nawiniętą na rdzeń wykonany z ferromagnetyku albo z ferrytu. Pole magnetyczne produkowane poprzez prąd płynący w cewce magnesuje rdzeń, dzięki czemu całkowite pole
 • Definicja episkop Co to jest przyrząd optyczny wykorzystywany do projekcji w świetle odbitym rysunków, druków, dokumentów; dziś już bardzo rzadko stosowany
 • Definicja elektronowa konfiguracja Co to jest konfiguracja elektronowa
 • Definicja elektroosmoza Co to jest elektrokinetyczne zjawiska
 • Definicja elektroliza Co to jest opierający na reakcji chemicznej wymuszonej przepływem prądu elektrycznego poprzez elektrolit. Jony elektrolitu przenoszące ładunek elektryczny poruszają się w kierunku elektrod
 • Definicja emisja termoelektronowa Co to jest termoemisja
 • Definicja ebulioskopia Co to jest wyznaczania masy cząsteczkowej substancji. sposób bazuje na porównywaniu temperatur wrzenia słabego roztworu danej substancji i rozpuszczalnika. Temperatura wrzenia roztworu jest
 • Definicja elektroda Co to jest galwanicznego nazywana p ó ł o g n i w e m, zazwyczaj metal (czasem półprzewodnik) stykający się bezpośrednio z elektrolitem, poprzez który płynie prąd. Na styku elektrody z
 • Definicja elektrolity Co to jest elektryczny za pośrednictwem jonów (przewodniki drugiego rodzaju, przewodniki jonowe). Mogą to być substancje w stanie stałym albo ciekłym (substancje stopione albo roztwory
 • Definicja emulsja fotograficzna Co to jest nanoszona na szkło, papier albo tworzywa sztuczne. W ten sposób wytwarzane są materiały fotograficzne (papier, płyty, filmy). E.f. jest zawiesiną halogenków srebra (bromek
 • Definicja ekranowanie Co to jest części albo urządzeń pomiarowych przed wpływem pól elektrycznego, magnetycznego, elektromagnetycznego albo przed zamianą ciepła z otoczeniem. Do e. przed polem magnetycznym
 • Definicja eV Co to jest elektronowolt
 • Definicja energia jądrowa Co to jest atomowego mająca związek ze wzajemnym oddziaływaniem nukleonów tworzących jądro ( wpływ mocne) i z ich ruchem. Przejawem istnienia tej energii jest jądrowy niedobór masy. Część e
 • Definicja Einsteina-de Haasa-Richardsona zjawisko Co to jest magnetomechaniczne zjawiska
 • Definicja elektronowy rezonans paramagnetyczny Co to jest elektromagnetycznego o określonej częstości (radiowej albo mikrofalowej) poprzez umieszczone w polu magnetycznym substancje zawierające c e n t r a p a r a m a g n e t y c z n e
 • Definicja Ehrenfesta równanie Co to jest opisujące wpływ ciśnienia na ciągłą przemianę fazową (przemianę fazową drugiego rodzaju). Zmiana ciśnienia o p przesuwa temperaturę przemiany o T, nie mniej jednak spełniona jest
 • Definicja e Co to jest ładunek elementarny
 • Definicja ersted Co to jest jednostka natężenia pola magnetycznego służąca w układzie jednostek miar CGS. 1 Oe = (1/4)103 A/m
 • Definicja elektroforeza Co to jest elektrokinetyczne zjawiska
 • Definicja EPR Co to jest elektronowy rezonans paramagnetyczny
 • Definicja epidiaskop Co to jest przyrząd optyczny do projekcji na ekran pojedynczych obrazów, pracujący zarówno w świetle odbitym, jak i przechodzącym. Łączy w sobie funkcje episkopu i diaskopu
 • Definicja erg Co to jest służąca w układzie jednostek miar CGS. Erg jest robotą, jaką wykonuje siła jednej dyny przesuwając ciało o 1 cm wedle kierunkiem swojego działania. 1 erg = 10-7 J
 • Definicja Esaki, Leo Co to jest pracownik laboratorium spółki Sony w Tokio, od 1960 w IBM Research Center w Yorktown Heights w stanach zjednoczonych ameryki. Specjalista w zakresie fizyki półprzewodników
 • Definicja epitaksja Co to jest monokrystalicznych na ścianach gotowych już kryształów. Kryształ rosnący musi mieć strukturę krystaliczną zbliżoną do kryształu matrycy . Zdarzenie epitaksji używane jest do
 • Definicja Euler, Leonhard Co to jest i astronom, prof. uniw. w Petersburgu, członek licznych towarzystw naukowych. Autor bardzo wielu prac raczej z dziedziny matematyki i jej zastosowań na przykład w zagadnieniach
 • Definicja ekstynkcja Co to jest światła przechodzącej poprzez ośrodek na przykład powietrze, wodę, szkło, przezroczysty kryształ. E. jest rezultatem zarówno absorpcji światła, jak i jego rozpraszania
 • Definicja elastooptyczny efekt Co to jest własności optycznych w materiałach pierwotnie izotropowych pod wpływem naprężeń mechanicznych. E.e. używany jest do wykrywania w materiałach przezroczystych naprężeń i deformacji
 • Definicja echosonda Co to jest głębokości dna zbiorników wodnych i lokalizacji przeszkód znajdujących się w wodzie. W rybołówstwie służąca jest do lokalizacji ławic ryb. Działa na zasadzie pomiaru czasu powrotu
 • Definicja efemerydy Co to jest zjawisk astronomicznych, które mają wystąpić w przyszłości, na przykład przewidywane zaćmienia Słońca i Księżyca, przyszłe położenia planet, momenty minimów blasku gwiazd
 • Definicja echo akustyczne Co to jest powracająca do obserwatora po odbiciu od przeszkody. Na podstawie znajomości prędkości dźwięku w ośrodku i czasu opóźnienia można określić odległość do przeszkody. Sukces echa
 • Definicja einstein Co to jest pierwiastek o liczbie atomowej 99. Znane są jego izotopy o liczbach masowych od 245 do 255. Jest pierwiastkiem promieniotwórczym bardzo nietrwałym, okresy połowicznego rozpadu
 • Definicja Einsteina prawo Co to jest fundamentalne prawo fotochemii głoszące, iż każdy zaabsorbowany foton wywołuje tylko jeden akt w reakcji chemicznej albo fizycznej
 • Definicja eksperyment Co to jest doświadczenie fizyczne
 • Definicja ekspansja Co to jest rozszerzanie się układu. Mechanizm odwrotny do ściskania
 • Definicja ekstensywne wielkości Co to jest wewnętrznymi wyznacznikami układu zależnymi od jego wielkości, zwłaszcza od liczby cząstek tworzących układ. Przykładami w.e są: masa, objętość, entropia, energia wewnętrzna
 • Definicja ekliptyka Co to jest niebieskiej, wzdłuż którego obserwuje się roczny ruch Słońca, będący rezultatem ruchu Ziemi wokół Słońca. Płaszczyzna e. nachylona jest pod kątem około 2327 do płaszczyzny równika
 • Definicja elektrodyfuzja Co to jest gdzie występuje pole elektryczne. Na prędkość dyfuzyjnego przemieszczania się jonów wpływ ma nie tylko różnica ich stężeń ( Ficka prawo), lecz również różnica ich ruchliwości w
 • Definicja elektroakustyka Co to jest teorią i praktyką przetwarzania dźwięków na sygnały elektryczne, ich przenoszeniem, utrwalaniem i odtwarzaniem. Do jej zagadnień należy budowa i ocena jakości mikrofonów
 • Definicja elastomery Co to jest tworzywa posiadające sporą rozciągliwość i umiejętność do odkształceń przy zachowaniu własności sprężystych (powrót po odkształceniu do kształtu pierwotnego). Do e. należą kauczuk
 • Definicja ekwipotencjalna powierzchnia Co to jest gdzie skalarny potencjał pola (na przykład grawitacyjnego albo elektrostatycznego) ma tę samą wartość. Przemieszczanie obiektu oddziałującego z polem po p.e. nie wymaga
 • Definicja elektrety Co to jest trwałe w okresie pole elektryczne, którego źródłem są uporządkowane dipole elektryczne molekuł tworzących dielektryk albo trwały, nieskompensowany ładunek elektryczny ulokowany
 • Definicja elektrokardiografia Co to jest serca wynaleziona w 1903 poprzez W. Einthovena. Bazuje na rejestrowaniu zmian potencjałów czynnościowych mięśnia sercowego. Potencjały, mierzone dzięki elektrod przykładanych w
 • Definicja elektroencefalografia Co to jest mózgu. Bazuje ona na rejestrowaniu potencjałów produkowanych poprzez bioprądy (prądy czynnościowe) przepływające poprzez komórki mózgowe. Elektrody pomiarowe przykłada się do
 • Definicja elektroizolacyjne materiały Co to jest izolatory) stosowane do izolowania pod względem elektrycznym przewodów z prądem albo części urządzeń. Służące w formie taśm, papierów, lakierów, płócien itp
 • Definicja elektrokrystalizacja Co to jest krystalizacja metali albo stopów zachodząca na katodzie w trakcie elektrolizy
 • Definicja elektrometryczna lampa Co to jest lampa elektronowa ( trioda, tetroda) charakteryzująca się sporą opornością między siatką sterującą a pozostałymi elektrodami, służąca w lampowych elektrometrach
 • Definicja elektron Co to jest materii, trwała cząstka obdarzona elektrycznym ładunkiem elementarnym (e = 1,602 1917(70)10-19 C) i spinem ½ U. Masa spoczynkowa e. wynosi 9,109510-31 kg. E. o ujemnym ładunku
 • Definicja elektronogram Co to jest obraz dyfrakcyjny powstający wskutek rozpraszania elektronów poprzez ciała krystaliczne. Zobacz także elektronografia
 • Definicja elektronografia Co to jest sposób badania struktury ciał krystalicznych i budowy cząsteczek wykorzystująca zdarzenie dyfrakcji elektronów. Zobacz także dyfrakcja cząstek
 • Definicja elektroluminescencja Co to jest luminescencji; świecenie wzbudzane polem elektrycznym. E. towarzyszy przepływowi prądu poprzez rozrzedzone gazy ( wyładowania elektryczne w gazie). Powstaje również w sąsiedztwie
 • Definicja elektronowolt Co to jest energii służąca w fizyce atomowej, jądrowej, cząstek elementarnych, ciała stałego - wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia ze zjawiskami na poziomie atomowym. E. jest energią
 • Definicja elektrostrykcja Co to jest dielektryka albo półprzewodnika pod wpływem zewnętrznego pola elektrycznego proporcjonalne do kwadratu natężenia pola E2. W kryształach dielektrycznych z racji na anizotropię ich
 • Definicja elektroskop Co to jest stanu naelektryzowania ciał. Zasadniczą jego częścią jest izolowany pręt skończony dwoma lekkimi listkami metalowymi. Po zetknięciu pręta z ciałem naelektryzowanym pręt wspólnie
 • Definicja elektronowych par tworzenie Co to jest anihilacji elektronu z pozytonem, bazuje na przekształceniu kwantu promieniowania w elektron e- i pozyton e+. Energia kwantu nie może być mniejsza niż 1,02 MeV ( elektronowolt
 • Definicja elektryczność atmosfery Co to jest zachodzące w atmosferze ziemskiej zwłaszcza w jej wyższych warstwach. W dolnych warstwach atmosfery istnieje pole elektryczne o wartości około 130 V/m wskazujące na istnienie
 • Definicja emisja autoelektronowa Co to jest elektronów poprzez metal albo półprzewodnik pod wpływem silnego pola elektrycznego. Pole elektryczne skutkuje obniżenie i zmianę kształtu bariery potencjału dla elektronów w
 • Definicja elektryczność Co to jest ładunki i pola elektryczne i zjawiska z nimi powiązane ( elektrodynamika, elektrostatyka). (2) W sensie potocznym ładunki i prądy elektryczne, a również energia elektryczna
 • Definicja emisja termojonowa Co to jest zdarzenie opierające na wyrzucaniu jonów poprzez rozżarzone ciała. Emitowane są jony, z których ciało jest zbudowane, albo jony domieszek i gazów zawartych w ciele
 • Definicja elektryzowanie Co to jest nadmiaru ładunków elektrycznych jednego znaku. E. można realizować poprzez pocieranie dwóch ciał. Elektrony z jednego ciała przechodzą na drugie i dlatego oba ciała posiadają
 • Definicja emisja promieniowania Co to jest zdarzenie opierające na wysyłaniu promieniowania elektromagnetycznego poprzez wzbudzone atomy albo cząsteczki. Zobacz także emisja spontaniczna, emisja wymuszona
 • Definicja elektroujemność Co to jest umiejętność atomu związanego w cząsteczkę z innymi atomami do przyciągania elektronów. Ma ona wpływ na rozkład gęstości elektronów w cząsteczkach
 • Definicja entalpia Co to jest termodynamicznych równy: H = U + pV, gdzie U - energia wewnętrzna układu, p - ciśnienie, V - objętość. W przemianie izobarycznej ( p = constant) zmiana e. równa jest ciepłu
 • Definicja emisja spontaniczna Co to jest cząsteczki promieniowania elektromagnetycznego bez żadnej zewnętrznej powody. Związana jest z przechodzeniem atomu ze stanu o energii wyższej do stanu o energii niższej. To jest
 • Definicja energia Co to jest przydatna w ilościowej analizie mechanizmów i zjawisk fizycznych z racji na to, iż spełnia prawo zachowania ( zasady zachowania). W wielu przypadkach prawidłowe jest stwierdzenie
 • Definicja emisyjna zdolność Co to jest charakteryzująca promieniowanie cieplne ciała. Wyraża ona relacja strumienia energii de wysyłanego w jednostce czasu poprzez jednostkę powierzchni ciała w przedziale
 • Definicja emulsja jądrowa Co to jest naładowanych będący emulsją fotograficzną ( detektory promieniowań jądrowych). W relacji do zwyczajnych emulsji fotograficznych e.j. zawiera więcej bromku srebra AgBr i ma
 • Definicja enancjomorfizm Co to jest kryształów tej samej substancji w dwóch postaciach będących wzajemnymi lustrzanymi odbiciami. Poprzez podobieństwo do dłoni kryształy takie albo cząstki tytułujemy lewymi albo
 • Definicja emiter Co to jest elektroda tranzystora pełniąca w nim taką rolę, jaką pełni katoda w lampach elektronowych
 • Definicja emisja wtórna Co to jest metalu, półprzewodnika albo dielektryka wywołane bombardowaniem powierzchni tych materiałów wiązką elektronów. Elektrony bombardujące tytułujemy pierwotnymi, emitowane wtórnymi
 • Definicja energia mechaniczna Co to jest suma energii kinetycznej układu ciał i energii potencjalnej związanej z oddziaływaniem ciał tworzących układ
 • Definicja energia swobodna Co to jest termodynamicznych (funkcja stanu) będący różnicą energii wewnętrznej układu U i energii związanej TS: F U - TS (T - temperatura, S entropia). Zmiana e.s. dokonuje się przez zmianę
 • Definicja energia sprężystości Co to jest ze sprężystą deformacją ciała. E.s. posiada naciągnięta sprężyna, obciążony resor, napięty łuk i tym podobne Miarą e.s. jest robota wykonana w trakcie deformowania ciała
 • Definicja energia związana Co to jest część energii wewnętrznej układu termodynamicznego, która nie może być zamieniona na pracę, równa iloczynowi temperatury (w skali bezwzględnej) i entropii
 • Definicja entropia Co to jest stanu układu niosąca informację o stopniu jego uporządkowania. E. ustala kierunek przebiegu zjawisk fizycznych związanych z przepływem energii i z jej przemianami. Statystyczną
 • Definicja energia wewnętrzna Co to jest i potencjalnych poszczególnych przedmiotów składowych układu. (2) termodynamiczna funkcja stanu ( potencjał termodynamiczny) będąca sumą energii ruchów cieplnych i energii
 • Definicja Einsteina-Smoluchowskiego wzór Co to jest teorii ruchów Browna określający średnią wartość kwadratu przemieszczenia r cząstki wykonującej te ruchy w okresie . Ma on postać: , gdzie - oznaczenie wartości średniej, D
 • Definicja elipsoida bezwładności Co to jest geometryczny obraz momentu bezwładności bryły sztywnej. Konstrukcja pomocnicza w analizie ruchu obrotowego brył względem różnych osi obrotu
 • Definicja Einstein, Albert Co to jest najwybitniejszych fizyków wszech czasów. Ur. w Niemczech w Ulm w rodzinie żydowskiej. Pracując w urzędzie patentowym w Berlinie opublikował w 1905 podstawy szczególnej teorii
 • Definicja elektrooptyka Co to jest pola elektrycznego na optyczne własności substancji, zwłaszcza ciał krystalicznych i cieczy. Pole elektryczne działając na poszczególne atomy skutkuje rozszczepienie ich linii
 • Definicja elektrofor Co to jest wykorzystywany do wytwarzania dodatniego ładunku elektrostatycznego. Złożona jest z metalowej płyty z nieprzewodzącym uchwytem i płyty ebonitowej. Poprzez pocieranie płytą
 • Definicja elektrony delta Co to jest substancji poprzez naładowane cząstki o dużej energii. Zazwyczaj energie e.d. są tak spore, iż mogą one wywoływać jonizacje następnych atomów ośrodka. Tym wyjaśnia się niewielkie
 • Definicja elektrometry Co to jest przyrządy do pomiaru małych, stałych i wolnozmiennych sygnałów elektrycznych, zwłaszcza bardzo małych prądów, napięć i ładunków elektrycznych
 • Definicja emisja wymuszona Co to jest elektromagnetycznego poprzez atom albo cząsteczkę zainicjowana poprzez zewnętrzne promieniowanie elektromagnetyczne o określonej częstotliwości. Atom pozostaje w stanie wzbudzonym
 • Definicja ekwipartycji energii zasada Co to jest energii. Mówi ona, iż jeśli układ jest w równowadze, to na każdy stopień swobody molekuły przypada średnio taka sama liczba energii związanej z ruchami cieplnymi, równa E = kT/2
 • Definicja elektrokinetyczne zjawiska Co to jest układach składających się z dwóch faz (najczęściej w układach dyspersyjnych). Polegają one na przesuwaniu się jednej etapy w relacji do drugiej pod wpływem pola elektrycznego albo
 • Definicja elektrochemia Co to jest badający współzależności zjawisk elektrycznych i reakcji chemicznych. Bada właściwości elektrolitów, prawa rządzące działaniem różnego rodzaju ogniw elektrycznych (odwracalnych i
 • Definicja ekscyton Co to jest półprzewodniku albo dielektryku, wskutek którego tworzy się związana para elektron-dziura ( dziura). Jest ona elektrycznie obojętna, czyli przemieszczając się w ośrodku nie

Co to znaczy Fizyka pojęcia

Spis pojęć z przedmiotu fizyka. Eksperymenty fizyczne i przykłady. Definicje z fizyki. Wszystkie prawa, zasady fizyki. Tłumaczenie zasad i praw z przykładami.

Definicja Ekscyton, Elektrochemia, Elektrokinetyczne Zjawiska, Ekwipartycji Energii Zasada, Emisja Wymuszona, Elektrometry, Elektrony Delta, Elektrofor, Elektrooptyka co to znaczy.

Słownik Ekscyton, Elektrochemia, Elektrokinetyczne Zjawiska co to jest.