ELASTOOPTYCZNY EFEKT co to jest
NAJLEPSZY Elastooptyczny Efekt, Elastomery, E, Ekspansja, Entalpia, Energia Potencjalna, Einstein.

Definicje fizyka E

 • Definicja Elektroosmoza Informacje elektrokinetyczne zjawiska co to jest.
 • Definicja Elektromagnes Informacje będące cewką nawiniętą na rdzeń wykonany z ferromagnetyku albo z ferrytu. Pole magnetyczne produkowane poprzez prąd płynący w cewce magnesuje rdzeń, dzięki czemu całkowite pole definicja.
 • Definicja Elektryzowanie Informacje nadmiaru ładunków elektrycznych jednego znaku. E. można realizować poprzez pocieranie dwóch ciał. Elektrony z jednego ciała przechodzą na drugie i dlatego oba ciała posiadają co znaczy.
 • Definicja Ekranowanie Informacje części albo urządzeń pomiarowych przed wpływem pól elektrycznego, magnetycznego, elektromagnetycznego albo przed zamianą ciepła z otoczeniem. Do e. przed polem magnetycznym słownik.
 • Definicja Jądrowa Emulsja Informacje naładowanych będący emulsją fotograficzną ( detektory promieniowań jądrowych). W relacji do zwyczajnych emulsji fotograficznych e.j. zawiera więcej bromku srebra AgBr i ma znaczenie.
 • Definicja Epidiaskop Informacje przyrząd optyczny do projekcji na ekran pojedynczych obrazów, pracujący zarówno w świetle odbitym, jak i przechodzącym. Łączy w sobie funkcje episkopu i diaskopu czym jest.
 • Definicja Bezwładności Elipsoida Informacje geometryczny obraz momentu bezwładności bryły sztywnej. Konstrukcja pomocnicza w analizie ruchu obrotowego brył względem różnych osi obrotu co oznacza.
 • Definicja Elektrostatyka Informacje elektryczności zajmujący się badaniem pól elektrycznych produkowanych poprzez nieruchome ładunki elektryczne ( pole elektrostatyczne). Podstawowymi pojęciami e. są natężenie i krzyżówka.
 • Definicja Elektron Informacje materii, trwała cząstka obdarzona elektrycznym ładunkiem elementarnym (e = 1,602 1917(70)10-19 C) i spinem ½ U. Masa spoczynkowa e. wynosi 9,109510-31 kg. E. o ujemnym ładunku najlepszy.
 • Definicja Fotograficzna Emulsja Informacje nanoszona na szkło, papier albo tworzywa sztuczne. W ten sposób wytwarzane są materiały fotograficzne (papier, płyty, filmy). E.f. jest zawiesiną halogenków srebra (bromek przykłady.
 • Definicja Epr Informacje elektronowy rezonans paramagnetyczny encyklopedia.
 • Definicja Eksperyment Informacje doświadczenie fizyczne jak działa.
 • Definicja Episkop Informacje przyrząd optyczny wykorzystywany do projekcji w świetle odbitym rysunków, druków, dokumentów; dziś już bardzo rzadko stosowany czy jest.
 • Definicja Zasada Energii Ekwipartycji Informacje energii. Mówi ona, iż jeśli układ jest w równowadze, to na każdy stopień swobody molekuły przypada średnio taka sama liczba energii związanej z ruchami cieplnymi, równa E = kT/2 pojęcie.
 • Definicja Elektroda Informacje galwanicznego nazywana p ó ł o g n i w e m, zazwyczaj metal (czasem półprzewodnik) stykający się bezpośrednio z elektrolitem, poprzez który płynie prąd. Na styku elektrody z wyjaśnienie.
 • Definicja Elektrometry Informacje przyrządy do pomiaru małych, stałych i wolnozmiennych sygnałów elektrycznych, zwłaszcza bardzo małych prądów, napięć i ładunków elektrycznych opis.
 • Definicja Mechaniczna Energia Informacje suma energii kinetycznej układu ciał i energii potencjalnej związanej z oddziaływaniem ciał tworzących układ informacje.
 • Definicja Ekstynkcja Informacje światła przechodzącej poprzez ośrodek na przykład powietrze, wodę, szkło, przezroczysty kryształ. E. jest rezultatem zarówno absorpcji światła, jak i jego rozpraszania co to jest.
 • Definicja Leonhard Euler Informacje i astronom, prof. uniw. w Petersburgu, członek licznych towarzystw naukowych. Autor bardzo wielu prac raczej z dziedziny matematyki i jej zastosowań na przykład w zagadnieniach definicja.
 • Definicja Einsteina-de Haasa-Richardsona zjawisko Informacje magnetomechaniczne zjawiska co znaczy.
 • Definicja Elektroluminescencja Informacje luminescencji; świecenie wzbudzane polem elektrycznym. E. towarzyszy przepływowi prądu poprzez rozrzedzone gazy ( wyładowania elektryczne w gazie). Powstaje również w sąsiedztwie słownik.
 • Definicja Elektroskop Informacje stanu naelektryzowania ciał. Zasadniczą jego częścią jest izolowany pręt skończony dwoma lekkimi listkami metalowymi. Po zetknięciu pręta z ciałem naelektryzowanym pręt wspólnie znaczenie.
 • Definicja Wymuszona Emisja Informacje elektromagnetycznego poprzez atom albo cząsteczkę zainicjowana poprzez zewnętrzne promieniowanie elektromagnetyczne o określonej częstotliwości. Atom pozostaje w stanie wzbudzonym czym jest.
 • Definicja Elektrokrystalizacja Informacje krystalizacja metali albo stopów zachodząca na katodzie w trakcie elektrolizy co oznacza.
 • Definicja Erg Informacje służąca w układzie jednostek miar CGS. Erg jest robotą, jaką wykonuje siła jednej dyny przesuwając ciało o 1 cm wedle kierunkiem swojego działania. 1 erg = 10-7 J krzyżówka.
 • Definicja Elektrokardiografia Informacje serca wynaleziona w 1903 poprzez W. Einthovena. Bazuje na rejestrowaniu zmian potencjałów czynnościowych mięśnia sercowego. Potencjały, mierzone dzięki elektrod przykładanych w najlepszy.
 • Definicja Elektrostrykcja Informacje dielektryka albo półprzewodnika pod wpływem zewnętrznego pola elektrycznego proporcjonalne do kwadratu natężenia pola E2. W kryształach dielektrycznych z racji na anizotropię ich przykłady.
 • Definicja Elektroencefalografia Informacje mózgu. Bazuje ona na rejestrowaniu potencjałów produkowanych poprzez bioprądy (prądy czynnościowe) przepływające poprzez komórki mózgowe. Elektrody pomiarowe przykłada się do encyklopedia.
 • Definicja Kinetyczna Energia Informacje ruchem. Równa jest pracy, jaką należy wykonać, by ciało rozpędzić do określonej prędkości, albo pracy, jaką może wykonać ciało spowalniając swój ruch do prędkości zerowej. Jeśli jak działa.
 • Definicja Prawo Einsteina Informacje fundamentalne prawo fotochemii głoszące, iż każdy zaabsorbowany foton wywołuje tylko jeden akt w reakcji chemicznej albo fizycznej czy jest.
 • Definicja Leo Esaki Informacje pracownik laboratorium spółki Sony w Tokio, od 1960 w IBM Research Center w Yorktown Heights w stanach zjednoczonych ameryki. Specjalista w zakresie fizyki półprzewodników pojęcie.
 • Definicja Elektronogram Informacje obraz dyfrakcyjny powstający wskutek rozpraszania elektronów poprzez ciała krystaliczne. Zobacz także elektronografia wyjaśnienie.
 • Definicja Jądrowa Energia Informacje atomowego mająca związek ze wzajemnym oddziaływaniem nukleonów tworzących jądro ( wpływ mocne) i z ich ruchem. Przejawem istnienia tej energii jest jądrowy niedobór masy. Część e opis.
 • Definicja Wielkości Ekstensywne Informacje wewnętrznymi wyznacznikami układu zależnymi od jego wielkości, zwłaszcza od liczby cząstek tworzących układ. Przykładami w.e są: masa, objętość, entropia, energia wewnętrzna informacje.
 • Definicja Równanie Ehrenfesta Informacje opisujące wpływ ciśnienia na ciągłą przemianę fazową (przemianę fazową drugiego rodzaju). Zmiana ciśnienia o p przesuwa temperaturę przemiany o T, nie mniej jednak spełniona jest co to jest.
 • Definicja Ekstrapolacja Informacje wyznaczanie (przewidywanie) wartości funkcji poza przedziałem, gdzie jest ona znana definicja.
 • Definicja Epitaksja Informacje monokrystalicznych na ścianach gotowych już kryształów. Kryształ rosnący musi mieć strukturę krystaliczną zbliżoną do kryształu matrycy . Zdarzenie epitaksji używane jest do co znaczy.
 • Definicja Energia Informacje przydatna w ilościowej analizie mechanizmów i zjawisk fizycznych z racji na to, iż spełnia prawo zachowania ( zasady zachowania). W wielu przypadkach prawidłowe jest stwierdzenie słownik.
 • Definicja Akustyczne Echo Informacje powracająca do obserwatora po odbiciu od przeszkody. Na podstawie znajomości prędkości dźwięku w ośrodku i czasu opóźnienia można określić odległość do przeszkody. Sukces echa znaczenie.
 • Definicja Elektroakustyka Informacje teorią i praktyką przetwarzania dźwięków na sygnały elektryczne, ich przenoszeniem, utrwalaniem i odtwarzaniem. Do jej zagadnień należy budowa i ocena jakości mikrofonów czym jest.
 • Definicja Elektrolity Informacje elektryczny za pośrednictwem jonów (przewodniki drugiego rodzaju, przewodniki jonowe). Mogą to być substancje w stanie stałym albo ciekłym (substancje stopione albo roztwory co oznacza.
 • Definicja Ekscyton Informacje półprzewodniku albo dielektryku, wskutek którego tworzy się związana para elektron-dziura ( dziura). Jest ona elektrycznie obojętna, czyli przemieszczając się w ośrodku nie krzyżówka.
 • Definicja Zimna Emisja Informacje emisja autoelektronowa najlepszy.
 • Definicja Temperatura Einsteina Informacje temperatury, charakterystyczny dla danego kryształu, wprowadzony poprzez Einsteina w jego teorii ciepła właściwego ciał stałych. T.E. spełnia relację: , gdzie h - stała Plancka, k przykłady.
 • Definicja Konfiguracja Elektronowa Informacje konfiguracja elektronowa encyklopedia.
 • Definicja Elektronografia Informacje sposób badania struktury ciał krystalicznych i budowy cząsteczek wykorzystująca zdarzenie dyfrakcji elektronów. Zobacz także dyfrakcja cząstek jak działa.
 • Definicja Autoelektronowa Emisja Informacje elektronów poprzez metal albo półprzewodnik pod wpływem silnego pola elektrycznego. Pole elektryczne skutkuje obniżenie i zmianę kształtu bariery potencjału dla elektronów w czy jest.
 • Definicja Elektrooptyka Informacje pola elektrycznego na optyczne własności substancji, zwłaszcza ciał krystalicznych i cieczy. Pole elektryczne działając na poszczególne atomy skutkuje rozszczepienie ich linii pojęcie.
 • Definicja Elektrochemia Informacje badający współzależności zjawisk elektrycznych i reakcji chemicznych. Bada właściwości elektrolitów, prawa rządzące działaniem różnego rodzaju ogniw elektrycznych (odwracalnych i wyjaśnienie.
 • Definicja Spontaniczna Emisja Informacje cząsteczki promieniowania elektromagnetycznego bez żadnej zewnętrznej powody. Związana jest z przechodzeniem atomu ze stanu o energii wyższej do stanu o energii niższej. To jest opis.
 • Definicja Lampa Elektrometryczna Informacje lampa elektronowa ( trioda, tetroda) charakteryzująca się sporą opornością między siatką sterującą a pozostałymi elektrodami, służąca w lampowych elektrometrach informacje.
 • Definicja Powierzchniowa Energia Informacje energia o charakterze energii potencjalnej związana z istnieniem powierzchni rozdzielającej dwie etapy na przykład powierzchni cieczy. Zobacz także napięcie powierzchniowe co to jest.
 • Definicja Elektronowolt Informacje energii służąca w fizyce atomowej, jądrowej, cząstek elementarnych, ciała stałego - wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia ze zjawiskami na poziomie atomowym. E. jest energią definicja.
 • Definicja Elektronika Informacje gałąź edukacji i techniki zajmująca się praktycznym wykorzystaniem zjawisk związanych z ruchem swobodnych elektronów w ciałach stałych, gazach i próżni co znaczy.
 • Definicja Swobodna Energia Informacje termodynamicznych (funkcja stanu) będący różnicą energii wewnętrznej układu U i energii związanej TS: F U - TS (T - temperatura, S entropia). Zmiana e.s. dokonuje się przez zmianę słownik.
 • Definicja Paramagnetyczny Rezonans Elektronowy Informacje elektromagnetycznego o określonej częstości (radiowej albo mikrofalowej) poprzez umieszczone w polu magnetycznym substancje zawierające c e n t r a p a r a m a g n e t y c z n e znaczenie.
 • Definicja Elektrodynamika Informacje poruszające się ładunki elektryczne, ich oddziaływania, produkowane poprzez nie pola elektryczne i magnetyczne. Podstawę k l a s y c z n e j e. stanowią równania Maxwella, które czym jest.
 • Definicja Ebulioskopia Informacje wyznaczania masy cząsteczkowej substancji. sposób bazuje na porównywaniu temperatur wrzenia słabego roztworu danej substancji i rozpuszczalnika. Temperatura wrzenia roztworu jest co oznacza.
 • Definicja Sprężystości Energia Informacje ze sprężystą deformacją ciała. E.s. posiada naciągnięta sprężyna, obciążony resor, napięty łuk i tym podobne Miarą e.s. jest robota wykonana w trakcie deformowania ciała krzyżówka.
 • Definicja Ekliptyka Informacje niebieskiej, wzdłuż którego obserwuje się roczny ruch Słońca, będący rezultatem ruchu Ziemi wokół Słońca. Płaszczyzna e. nachylona jest pod kątem około 2327 do płaszczyzny równika najlepszy.
 • Definicja Efemerydy Informacje zjawisk astronomicznych, które mają wystąpić w przyszłości, na przykład przewidywane zaćmienia Słońca i Księżyca, przyszłe położenia planet, momenty minimów blasku gwiazd przykłady.
 • Definicja Elektryczność Informacje ładunki i pola elektryczne i zjawiska z nimi powiązane ( elektrodynamika, elektrostatyka). (2) W sensie potocznym ładunki i prądy elektryczne, a również energia elektryczna encyklopedia.
 • Definicja Einstein Informacje pierwiastek o liczbie atomowej 99. Znane są jego izotopy o liczbach masowych od 245 do 255. Jest pierwiastkiem promieniotwórczym bardzo nietrwałym, okresy połowicznego rozpadu jak działa.
 • Definicja Materiały Elektroizolacyjne Informacje izolatory) stosowane do izolowania pod względem elektrycznym przewodów z prądem albo części urządzeń. Służące w formie taśm, papierów, lakierów, płócien itp czy jest.
 • Definicja Delta Elektrony Informacje substancji poprzez naładowane cząstki o dużej energii. Zazwyczaj energie e.d. są tak spore, iż mogą one wywoływać jonizacje następnych atomów ośrodka. Tym wyjaśnia się niewielkie pojęcie.
 • Definicja Zjawiska Elektrokinetyczne Informacje układach składających się z dwóch faz (najczęściej w układach dyspersyjnych). Polegają one na przesuwaniu się jednej etapy w relacji do drugiej pod wpływem pola elektrycznego albo wyjaśnienie.
 • Definicja Ev Informacje elektronowolt opis.
 • Definicja Tworzenie Par Elektronowych Informacje anihilacji elektronu z pozytonem, bazuje na przekształceniu kwantu promieniowania w elektron e- i pozyton e+. Energia kwantu nie może być mniejsza niż 1,02 MeV ( elektronowolt informacje.
 • Definicja Zdolność Emisyjna Informacje charakteryzująca promieniowanie cieplne ciała. Wyraża ona relacja strumienia energii de wysyłanego w jednostce czasu poprzez jednostkę powierzchni ciała w przedziale co to jest.
 • Definicja Wzór Smoluchowskiego Einsteina Informacje teorii ruchów Browna określający średnią wartość kwadratu przemieszczenia r cząstki wykonującej te ruchy w okresie . Ma on postać: , gdzie - oznaczenie wartości średniej, D definicja.
 • Definicja Elektroforeza Informacje elektrokinetyczne zjawiska co znaczy.
 • Definicja Entropia Informacje stanu układu niosąca informację o stopniu jego uporządkowania. E. ustala kierunek przebiegu zjawisk fizycznych związanych z przepływem energii i z jej przemianami. Statystyczną słownik.
 • Definicja Termojonowa Emisja Informacje zdarzenie opierające na wyrzucaniu jonów poprzez rozżarzone ciała. Emitowane są jony, z których ciało jest zbudowane, albo jony domieszek i gazów zawartych w ciele znaczenie.
 • Definicja Wewnętrzna Energia Informacje i potencjalnych poszczególnych przedmiotów składowych układu. (2) termodynamiczna funkcja stanu ( potencjał termodynamiczny) będąca sumą energii ruchów cieplnych i energii czym jest.
 • Definicja Atmosfery Elektryczność Informacje zachodzące w atmosferze ziemskiej zwłaszcza w jej wyższych warstwach. W dolnych warstwach atmosfery istnieje pole elektryczne o wartości około 130 V/m wskazujące na istnienie co oznacza.
 • Definicja Elektrodyfuzja Informacje gdzie występuje pole elektryczne. Na prędkość dyfuzyjnego przemieszczania się jonów wpływ ma nie tylko różnica ich stężeń ( Ficka prawo), lecz również różnica ich ruchliwości w krzyżówka.
 • Definicja Kosmiczny Eter Informacje która miała wypełniać całą przestrzeń i być nośnikiem fal elektromagnetycznych, zwłaszcza światła. Hipoteza o istnieniu e.k. została poważnie podważona poprzez eksperyment najlepszy.
 • Definicja Echosonda Informacje głębokości dna zbiorników wodnych i lokalizacji przeszkód znajdujących się w wodzie. W rybołówstwie służąca jest do lokalizacji ławic ryb. Działa na zasadzie pomiaru czasu powrotu przykłady.
 • Definicja Pomiarowe Przyrządy Elektromagnetyczne Informacje przyrządy pomiarowe (amperomierze, woltomierze) działające na zasadzie oddziaływania pola magnetycznego wytwarzanego poprzez mierzony prąd i stały rdzeń magnetyczny encyklopedia.
 • Definicja Kwantowa Elektronika Informacje się generacją, wzmacnianiem i detekcją promieniowania elektromagnetycznego emitowanego poprzez układy wzbudzonych atomów cząsteczek i jonów. Obiektem e.k. jest również badanie jak działa.
 • Definicja Elektroliza Informacje opierający na reakcji chemicznej wymuszonej przepływem prądu elektrycznego poprzez elektrolit. Jony elektrolitu przenoszące ładunek elektryczny poruszają się w kierunku elektrod czy jest.
 • Definicja Wtórna Emisja Informacje metalu, półprzewodnika albo dielektryka wywołane bombardowaniem powierzchni tych materiałów wiązką elektronów. Elektrony bombardujące tytułujemy pierwotnymi, emitowane wtórnymi pojęcie.
 • Definicja Elektrofor Informacje wykorzystywany do wytwarzania dodatniego ładunku elektrostatycznego. Złożona jest z metalowej płyty z nieprzewodzącym uchwytem i płyty ebonitowej. Poprzez pocieranie płytą wyjaśnienie.
 • Definicja Ersted Informacje jednostka natężenia pola magnetycznego służąca w układzie jednostek miar CGS. 1 Oe = (1/4)103 A/m opis.
 • Definicja Elastyczność Informacje sprężystość informacje.
 • Definicja Związana Energia Informacje część energii wewnętrznej układu termodynamicznego, która nie może być zamieniona na pracę, równa iloczynowi temperatury (w skali bezwzględnej) i entropii co to jest.
 • Definicja Powierzchnia Ekwipotencjalna Informacje gdzie skalarny potencjał pola (na przykład grawitacyjnego albo elektrostatycznego) ma tę samą wartość. Przemieszczanie obiektu oddziałującego z polem po p.e. nie wymaga definicja.
 • Definicja Termoelektronowa Emisja Informacje termoemisja co znaczy.
 • Definicja Promieniowania Emisja Informacje zdarzenie opierające na wysyłaniu promieniowania elektromagnetycznego poprzez wzbudzone atomy albo cząsteczki. Zobacz także emisja spontaniczna, emisja wymuszona słownik.
 • Definicja Elektrety Informacje trwałe w okresie pole elektryczne, którego źródłem są uporządkowane dipole elektryczne molekuł tworzących dielektryk albo trwały, nieskompensowany ładunek elektryczny ulokowany znaczenie.
 • Definicja Emiter Informacje elektroda tranzystora pełniąca w nim taką rolę, jaką pełni katoda w lampach elektronowych czym jest.
 • Definicja Enancjomorfizm Informacje kryształów tej samej substancji w dwóch postaciach będących wzajemnymi lustrzanymi odbiciami. Poprzez podobieństwo do dłoni kryształy takie albo cząstki tytułujemy lewymi albo co oznacza.
 • Definicja Elektroujemność Informacje umiejętność atomu związanego w cząsteczkę z innymi atomami do przyciągania elektronów. Ma ona wpływ na rozkład gęstości elektronów w cząsteczkach krzyżówka.
 • Definicja Albert Einstein Informacje najwybitniejszych fizyków wszech czasów. Ur. w Niemczech w Ulm w rodzinie żydowskiej. Pracując w urzędzie patentowym w Berlinie opublikował w 1905 podstawy szczególnej teorii najlepszy.
 • Definicja Potencjalna Energia Informacje ze wzajemnym położeniem poszczególnych jego części, jeżeli między nimi istnieją siły oddziaływania albo jeżeli znajdują się one w polu sił zewnętrznych. Miarą e.p. układu jest przykłady.
 • Definicja Entalpia Informacje termodynamicznych równy: H = U + pV, gdzie U - energia wewnętrzna układu, p - ciśnienie, V - objętość. W przemianie izobarycznej ( p = constant) zmiana e. równa jest ciepłu encyklopedia.
 • Definicja Ekspansja Informacje rozszerzanie się układu. Mechanizm odwrotny do ściskania jak działa.
 • Definicja E Informacje ładunek elementarny czy jest.
 • Definicja Elastomery Informacje tworzywa posiadające sporą rozciągliwość i umiejętność do odkształceń przy zachowaniu własności sprężystych (powrót po odkształceniu do kształtu pierwotnego). Do e. należą kauczuk pojęcie.
 • Definicja Efekt Elastooptyczny Informacje własności optycznych w materiałach pierwotnie izotropowych pod wpływem naprężeń mechanicznych. E.e. używany jest do wykrywania w materiałach przezroczystych naprężeń i deformacji wyjaśnienie.

Co to znaczy Fizyka pojęcia

Spis pojęć z przedmiotu fizyka. Eksperymenty fizyczne i przykłady. Definicje z fizyki. Wszystkie prawa, zasady fizyki. Tłumaczenie zasad i praw z przykładami.

Definicja NAJLEPSZY Elastooptyczny Efekt, Elastomery, E, Ekspansja, Entalpia, Energia Potencjalna, Einstein, Albert, Elektroujemność, Enancjomorfizm, Emiter, Elektrety, Emisja co to znaczy.

Słownik Czym jest Elastooptyczny Efekt, Elastomery, E, Ekspansja, Entalpia co to jest.