Krzyżówka ODBICIA KOLAPS GRAWITACYJNY co to jest
Kiur co znaczy Kamerling-Onnes, Heike krzyżówka karat co to jest kalorymetria słownik kiur czym co znaczy.

Definicje fizyka K

 • Definicja Odbicia Kąt Ranking kąt zawarty pomiędzy normalną do powierzchni odbijającej wpunkcie padania apromieniem odbitym porównanie kąt odbicia co znaczy.
 • Definicja Grawitacyjny Kolaps Co lepsze gwiazdy. Zdarzenie gwałtownego kurczenia się gwiazdy od momentu, kiedy siły wynikające zciśnienia panującego wewnątrz gwiazdy nie są wstanie zrównoważyć sił grawitacyjnych. Wg dlaczego kolaps grawitacyjny krzyżówka.
 • Definicja kaskadowa metoda skraplania gazów Czy warto gazu polegająca na tym, iż zanim dany gaz zostanie skroplony, skrapla się kilka innych gazów ocoraz niższych temperaturach wrzenia zaczynając od skroplenia amoniaku (temperatura jak lepiej kaskadowa metoda skraplania gazów co to jest.
 • Definicja Reguła Korkociągu Opinie forum ustalenie kierunku linii indukcji pola magnetycznego prądu płynącego wprostoliniowym przewodniku; jeżeli wkręcany korkociąg przesuwa się wkierunku zgodnym zkierunkiem prądu kiedy korkociągu reguła słownik.
 • Definicja kąt najmniejszego odchylenia pryzmatu Najlepszy pryzmat od czego zależy kąt najmniejszego odchylenia pryzmatu czym jest.
 • Definicja Mechanika Kwantowa Porównaj teoretycznej opisujący zjawiska fizyczne wskalach molekularnej, atomowej ijądrowej (10-7 ¸ 10-14 m). M. k. opiera się na trzech hipotezach: (1) hipotezie okwantach energii Plancka na czym polega kwantowa mechanika co oznacza.
 • Definicja Kataliza Wyniki zdarzenie przyspieszania (k. dodatnia) albo opóźniania (k. ujemna) reakcji chemicznej. Zobacz także katalizator różnice kataliza tłumaczenie.
 • Definicja Kilo Zastosowanie przedrostek oznaczający 103, stosowany przy tworzeniu wtórnych jednostek miary wady i zalety kilo przykłady.
 • Definicja Kod Ranking sygnałów, liter, cyfr i tym podobne) umożliwiający przekazywanie informacji. K. znalazł najszersze wykorzystanie wtelekomunikacji, sygnalizacji morskiej iradiokomunikacji podobieństwa kod definicja.
 • Definicja Pole Koercji Co lepsze natężenia pola magnetycznego Hc, którą należy przyłożyć do ferromagnetyku, by zmniejszyć namagnesowanie szczątkowe Mr do zera. Pole tj. przeciwnie skierowane do pola magnetycznego czemu koercji pole encyklopedia.
 • Definicja Padania Kąt Czy warto kąt zawarty pomiędzy normalną do powierzchni odbijającej wpunkcie padania apromieniem padającym co gorsze kąt padania jak działa.
 • Definicja Siły Krótkozasięgowe Opinie forum siły jądrowe porównaj krótkozasięgowe siły czy jest.
 • Definicja Barw Koło Najlepszy obwodzie ułożone są wsposób ciągły wszystkie odcienie barw wtakim porządku, jaki występuje w widmie optycznym światła białego. Dzięki k. b. itzw. trójkąta nasyceń (barwa może porównanie koło barw pojęcie.
 • Definicja Krystalografia Porównaj okryształach. Odznacza się: k. g e o m e t r y c z n ą zajmującą się metodą zewnętrzną kryształów, k. s t r u k t u r a l n ą zajmującą się budową wewnętrzną kryształów, jest to dlaczego krystalografia wyjaśnienie.
 • Definicja Kilogram Wyniki podstawowa jednostka masy. To jest masa wzorca tej jednostki, wykonanego ze stopu platyny (90%) zirydem (10%) iprzechowywanego wMiędzynarodowym Biurze Miar wSvres pod Paryżem jak lepiej kilogram opis.
 • Definicja Lorenza Kontrakcja Zastosowanie obserwowane wkierunku ruchu, skrócenie długości przedmiotu poruszającego się z prędkością bliską prędkości światła. Zobacz także skrócenie lorenzowskie kiedy kontrakcja lorenza informacje.
 • Definicja Układ Kartezjański Ranking współrzędnych wyznaczony poprzez trzy osie X, Y iZ, dzięki którego ustala się położenie dowolnego punktu wprzestrzeni. By określić położenie punktu P na płaszczyźnie, wystawia się od czego zależy kartezjański układ znaczenie.
 • Definicja Światła Kwant Co lepsze foton na czym polega kwant światła co znaczy.
 • Definicja Masa Krytyczna Czy warto masa krytyczna różnice krytyczna masa krzyżówka.
 • Definicja Siły Kapilarne Opinie forum ciśnienie kapilarne wady i zalety kapilarne siły co to jest.
 • Definicja Układy Krystalograficzne Najlepszy z racji na zespoły własności charakteryzujących każdą strukturę krystaliczną. Wszystkie kryształy mieszczą się wsześciu u. k. charakteryzowanych poprzez tak zwany parametry (stałe podobieństwa krystalograficzne układy słownik.
 • Definicja Jonizacyjna Komora Porównaj promieniowania jonizującego. Urządzenie do pomiaru całkowitej jonizacji wywołanej promieniowaniem ze źródeł odużej aktywności. Zazwyczaj to jest naczynie metalowe, wypełnione czemu komora jonizacyjna czym jest.
 • Definicja Optyczny Klin Wyniki małym kącie łamiącym służący wprzyrządach optycznych do nieznacznego odchylania kierunku biegu promieni świetlnych; rozszczepienie światła może być wtym przypadku pominięte co gorsze klin optyczny co oznacza.
 • Definicja Kwadrupol Zastosowanie układ 4 jednakowych co do wartości ładunków elektrycznych (2dodatnie i2 ujemne) umieszczonych naprzemiennie wwierzchołkach równoległoboku porównaj kwadrupol tłumaczenie.
 • Definicja Kolorymetria Ranking służąca do wyznaczania stężenia badanej substancji wroztworze polegająca na porównywaniu barwy badanego roztworu zbarwą roztworów wzorcowych; (2) c h r o m o m e t r i a, dział porównanie kolorymetria przykłady.
 • Definicja Kondensacja Co lepsze przemiana gazu wciecz ( skraplanie) albo wciało stałe ( resublimacja dlaczego kondensacja definicja.
 • Definicja Siła Kilogram Czy warto wukładzie jednostek MKS równa sile, zjaką Ziemia przyciąga masę jednego kilograma wmiejscu, wktórym przyspieszenie ziemskie wynosi 9,80665 m/s2; 1kG = 9,8066510 N (niutona jak lepiej kilogram-siła encyklopedia.
 • Definicja Zjawisko Kerra Opinie forum podwójnego załamania światła wymuszone poprzez pole elektryczne (wymuszona anizotropia optyczna) w ośrodku izotropowym optycznie, na przykład cieczy albo gazie (elektrooptyczne kiedy kerra zjawisko jak działa.
 • Definicja Metaliczny Kryształ Najlepszy węzłach sieci krystalicznej znajdują się jony powstałe wwyniku oderwania się elektronów walencyjnych od atomów. Oderwane elektrony tworzą tak zwany gaz elektronowy (gaz elektronów od czego zależy kryształ metaliczny czy jest.
 • Definicja Gazu Koncentracja Porównaj liczba cząstek gazu odniesiona do jednostki objętości tego gazu na czym polega koncentracja gazu pojęcie.
 • Definicja Kobalt Wyniki chemiczny (żelazowiec) wVIII ekipie dodatkowej układu okresowego pierwiastków oliczbie atomowej 27 imasie atomowej 58,9323. Srebrzystobiały metal zodcieniem niebieskim, odporny na różnice kobalt wyjaśnienie.
 • Definicja Leonidowicz Piotr Kapica Zastosowanie prof. Uniwersytetu Moskiewskiego, członek kilku towarzystw naukowych: Akademii Nauk ZSRR, Brytyjskiego Towarzystwa Naukowego iPolskiej Akademii Nauk. Dostał Nagrodę Nobla zfizyki wady i zalety kapica, piotr leonidowicz opis.
 • Definicja Km Ranking koń mechaniczny podobieństwa km informacje.
 • Definicja Zwilżania Kąt Co lepsze zwilżaną powierzchnią ciała stałego apowierzchnią cieczy wpunkcie zetknięcia się ztym ciałem. K. z. jest wyznacznikiem charakteryzującym zdarzenie zwilżania. Na granicy trzech faz czemu kąt zwilżania znaczenie.
 • Definicja Mechaniczny Koń Czy warto pozaukładowa jednostka mocy; to jest moc, przy której wczasie 1 sekundy wykonana jest robota równa 75 kilogramometrom; 1 KM = 735,49875 W co gorsze koń mechaniczny co znaczy.
 • Definicja Kwarc Opinie forum najwyższym stopniu rozpowszechniony wskorupie ziemskiej. Służący jest pomiędzy innymi do produkcji szkła ielementów piezoelektrycznych. Jest także stosowany jako dobry izolator porównaj kwarc krzyżówka.
 • Definicja Komparator Najlepszy przyrząd optyczny wykorzystywany do bardzo dokładnych pomiarów odległości porównanie komparator co to jest.
 • Definicja Telewizyjna Kamera Porównaj analizujące iprzetwarzające obserwowany obraz na sygnały elektryczne, tak zwany sygnał wizyjny. Obraz zostaje rozłożony na trzy obrazy obarwach podstawowych (czerwony, zielony dlaczego kamera telewizyjna słownik.
 • Definicja Koma Wyniki optycznego ( aberracja układów optycznych) występująca wtedy, kiedy odwzorowywany pkt. znajduje się wpewnej odległości od osi optycznej układu. Obraz tego punktu ma kształt jak lepiej koma czym jest.
 • Definicja Klasy Krystalograficzne Zastosowanie symetrii charakteryzujące strukturę krystalograficzną. Przedmioty symetrii to myślowe konstrukcje takie, jak: środek symetrii (oznaczany symbolem C), oś symetrii jedno-, dwu kiedy krystalograficzne klasy co oznacza.
 • Definicja Przyrządu Dokładności Klasa Ranking wskazań przyrządu pomiarowego na przykład miernika elektrycznego. Zazwyczaj to jest liczba umieszczona na skali przyrządu, bez żadnego dodatkowego znaku ( na przykład 0,5). Wyraża od czego zależy klasa dokładności przyrządu tłumaczenie.
 • Definicja Jonowy Kryształ Co lepsze węzły sieci krystalicznej są obsadzone poprzez jony dodatnie iujemne. W k. j. kulombowskie przyciąganie pomiędzy jonami różnoimiennymi jest silniejsze od odpychania pomiędzy na czym polega kryształ jonowy przykłady.
 • Definicja Czynny Optycznie Kryształ Czy warto płaszczyznę drgań światła spolaryzowanego przechodzącego poprzez ten kryształ. Zdarzenie to występuje tylko wkierunkach zbliżonych do kierunków osi optycznych kryształu różnice kryształ optycznie czynny definicja.
 • Definicja Brewstera Kąt Opinie forum Brewstera prawo wady i zalety kąt brewstera encyklopedia.
 • Definicja Energii Kwant Najlepszy energii promieniowania (albo pędu), jaka może być przekazana układowi ((albo jaką układ może wyemitować. Definicja k. e. wprowadził Planck do wyjaśnienia zagadnienia rozkładu podobieństwa kwant energii jak działa.
 • Definicja Kadm Porównaj chemiczny wII ekipie układu okresowego oliczbie atomowej 48 imasie atomowej 112,40. Występuje wprzyrodzie wpostaci 8 izotopów. K. jest srebrzystobiałym, miękkim iciągliwym metalem czemu kadm czy jest.
 • Definicja Kobalt Wyniki sztuczny izotop promieniotwórczy, powstały wwyniku bombardowania neutronami zwykłego kobaltu. Jądro 60Co wysyła słabe promieniowanie i dwa kwanty promieniowania oenergii 1,17 i1 co gorsze kobalt pojęcie.
 • Definicja Kompatybilność Zastosowanie albo programów komputerowych. Dzięki k. dwa albo więcej komputerów, mimo różnego pochodzenia, może współpracować ze sobą albo zastępować się przy wykonywaniu tego samego programu porównaj kompatybilność wyjaśnienie.
 • Definicja Zjawisko Kapilarne Ranking włoskowatość porównanie kapilarne zjawisko opis.
 • Definicja Kwazar Co lepsze przedmiot, podobny do gwiazdy, wysyłający mocne promieniowanie elektromagnetyczne: od rentgenowskiego, poprzez ultrafiolet, aż do radiowego. Jego widmo cechuje znaczące dlaczego kwazar informacje.
 • Definicja Kineskop Czy warto odbiorcza, która przekształca sygnały elektryczne, wysyłane poprzez stacje nadawcze, na obraz ( lampy elektronowe). To jest szklana, próżniowa bańka wkształcie piramidy, której jak lepiej kineskop znaczenie.
 • Definicja Kiurowce Opinie forum przejściowe należące do szeregu promieniotwórczego aktynowców oliczbach atomowych od 96 do 103: kiur (Cm), bekerel (Bk), kaliforn (Cf), ajnsztajn (Es), ferm (Fm), mendelew (Md kiedy kiurowce co znaczy.
 • Definicja Kaliforn Najlepszy chemiczny zgrupy dodatkowej skandowców (III ekipa kluczowa układu okresowego) oliczbie atomowej 98 imasie atomowej 251. Nie występuje wprzyrodzie, ale jest otrzymywany sztucznie od czego zależy kaliforn krzyżówka.
 • Definicja Kosmologia Porównaj zajmujący się badaniem Wszechświata, jego budową iewolucją. K. jest ściśle związana zfizyką, bo opiera się na badaniach części Wszechświata dostępnej obserwacjom astronomicznym na czym polega kosmologia co to jest.
 • Definicja Kalorymetr Wyniki ilości ciepła wydzielonego albo pochłoniętego w trakcie reakcji chemicznej albo zachodzącego procesu fizycznego. Zazwyczaj to jest naczynie metalowe opodwójnych ściankach, które różnice kalorymetr słownik.
 • Definicja Potencjału Spadek Katodowy Zastosowanie spadek potencjału obserwowany wpobliżu katody w trakcie wyładowania jarzeniowego wgazie. K.s.p. powstaje w wyniku nadmiaru jonów dodatnich wpobliżu katody wady i zalety katodowy spadek potencjału czym jest.
 • Definicja Kwarcówka Ranking lampa kwarcowa podobieństwa kwarcówka co oznacza.
 • Definicja Rentgenowska Krystalografia Co lepsze rentgenowska badanie strukturalna czemu krystalografia rentgenowska tłumaczenie.
 • Definicja Gazów Teoria Kinetyczna Czy warto statystycznej metodzie badania właściwości izachowania się układów złożonych z dużej liczby cząstek. Fundamentalnym założeniem k. t. g. jest przyjęcie, iż gaz złożona jest co gorsze kinetyczna teoria gazów przykłady.
 • Definicja Kriogenika Opinie forum zajmująca się całokształtem zagadnień związanych zwytwarzaniem, utrzymywaniem ipomiarami niskich temperatur, jest to temperatur poniżej 90 K. Temperatury około 1 K osiąga się porównaj kriogenika definicja.
 • Definicja Kriofizyka Najlepszy zajmujący się badaniem własności substancji wtemperaturach poniżej 90 K (- 163 C). Badania te mają spore znaczenie, bo wniskich temperaturach wszystkie substancje zmieniają porównanie kriofizyka encyklopedia.
 • Definicja Siła Kulombowska Porównaj pomiędzy ładunkami elektrycznymi (może być przyciągająca albo odpychająca), proporcjonalna do ich wielkości, aodwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości pomiędzy nimi. Zobacz dlaczego kulombowska siła jak działa.
 • Definicja Rezonansowa Krzywa Wyniki przedstawiająca zależność amplitudy A drgań harmonicznych wymuszonych od częstości siły wymuszającej. Przedstawia ona tak zwany rezonans, a więc zdarzenie gwałtownego wzrostu jak lepiej krzywa rezonansowa czy jest.
 • Definicja Kilowatogodzina Zastosowanie jednostka pracy równa pracy wykonanej wczasie 1 godziny przy mocy 1 kilowata; 1 kWh = 3,6 106 J kiedy kilowatogodzina pojęcie.
 • Definicja Prawa Keplera Ranking planet: (1) torem planety jest elipsa, wktórej w jednym zognisk znajduje się Słońce; (2) pola zakreślone poprzez promienie wodzące planety (r) w jednostce czasu ( szybkość polowa od czego zależy keplera prawa wyjaśnienie.
 • Definicja Pęcherzykowa Komora Co lepsze promieniowania jonizującego. Urządzenie pozwalające śledzić tory poszczególnych cząstek jonizujących, które do niego wpadły. To jest naczynie wypełnione przezroczystą, przegrzaną na czym polega komora pęcherzykowa opis.
 • Definicja Fotometryczny Klin Czy warto klin, na przykład ze szkła dymnego, pochłaniający światło (jednakowo dla każdej długości fali) zależnie od swojej grubości. Przesuwając taki klin można na przykład osłabiać różnice klin fotometryczny informacje.
 • Definicja Koincydencja Opinie forum jednoczesność dwóch albo większej liczby zjawisk fizycznych, wykrywana zazwyczaj na podstawie jednoczesności pojawiania się impulsów elektrycznych towarzyszących tym zjawiskom wady i zalety koincydencja znaczenie.
 • Definicja Dwójłomny Kryształ Najlepszy posiadający taką własność optyczną, iż światło padające prostopadle na jego powierzchnię ulega podwójnemu załamaniu na promień zwykły spełniający prawo Snelliusa ( załamania podobieństwa kryształ dwójłomny co znaczy.
 • Definicja Kev Porównaj kiloelektronowolt. Zobacz także elektronowolt czemu kev krzyżówka.
 • Definicja Prawa Kirchhoffa Wyniki przepływ prądu stałego wobwodach elektrycznych. Pierwsze p. K. mówi, iż suma algebraiczna prądów Ik wpływających do węzła sieci elektrycznej iwypływających zniego jest równa zeru co gorsze kirchhoffa prawa co to jest.
 • Definicja Fotoelektryczna Komórka Zastosowanie fotokomórka porównaj komórka fotoelektryczna słownik.
 • Definicja Katoda Ranking będąca źródłem ujemnych ładunków elektrycznych (elektronów). Z k. elektrony mogą być emitowane do próżni, gazu, elektrolitu, półprzewodnika. Odznacza się k. emitujące elektrony porównanie katoda czym jest.
 • Definicja Kation Co lepsze jon nieujemny poruszający się wpolu elektrycznym wkierunku elektrody ujemnej. Zobacz także katoda dlaczego kation co oznacza.
 • Definicja Wewnętrzna Konwersja Czy warto wzbudzonego jądra atomu do stanu omniejszej energii wtaki sposób, iż wwyniku tego przejścia następuje emisja elektronu ztego atomu. Przyjmuje się, iż k.w. zachodzi wdwóch fazach jak lepiej konwersja wewnętrzna tłumaczenie.
 • Definicja Energia Kinetyczna Opinie forum energia kinetyczna kiedy kinetyczna energia przykłady.
 • Definicja Graniczny Kąt Najlepszy kąt padania, przy którym odpowiadający mu kąt załamania wynosi 90. Zobacz także całkowite wewnętrzne odbicie od czego zależy kąt graniczny definicja.
 • Definicja Klistron Porównaj pracująca wzakresie mikrofal, służy raczej do wzmacniania albo generowania przebiegów elektrycznych oczęstotliwości od ułamka Hz do około 100 GHz (gigaherców). K. są szeroko na czym polega klistron encyklopedia.
 • Definicja Elementarna Komórka Wyniki równoległościan, jaki można wybrać dla sieci krystalicznej, posiadający pełną symetrię danego kryształu (prócz symetrii translacyjnej). Poprzez przesuwanie (translacje) k. e różnice komórka elementarna jak działa.
 • Definicja Piezoelektryczny Kryształ Zastosowanie wpływem przyłożonego naprężenia ściskającego albo rozciągającego polaryzuje się elektrycznie, tzn. na jego przeciwległych powierzchniach indukują się ładunki elektryczne wady i zalety kryształ piezoelektryczny czy jest.
 • Definicja Promieniowanie Kosmiczne Ranking elementarnych i jąder docierających do Ziemi zprzestrzeni kosmicznej. Rozróżnia się p.k. p i e r- w o t n e (spoza granic atmosfery ziemskiej) i w t ó r n e będące rezultatem podobieństwa kosmiczne promieniowanie pojęcie.
 • Definicja Fazowy Kąt Co lepsze charakteryzująca stan drgania wdanej chwili. Jeżeli na przykład rozważymy drganie harmoniczne proste, które jest opisane równaniem: y = A cos ( t + ), gdzie y - wychylenie od czemu kąt fazowy wyjaśnienie.
 • Definicja Liczby Kwantowe Czy warto albo połówkowe charakteryzujące wmechanice kwantowej stan stacjonarny układu na przykład atomu, jądra, cząsteczki. Powiązane są one ztymi wartościami wielkości fizycznej, które co gorsze kwantowe liczby opis.
 • Definicja Klin Opinie forum dwie równie pochyłe złączone podstawami. Mniejszy bok k. anazywa się fundamentem, większy bok b - ramieniem. Relacja siły P, zktórą wbijamy klin, do siły nacisku Q, wywieranego porównaj klin informacje.
 • Definicja Koalescencja Najlepszy łączenie się małych kropelek cieczy wwiększe krople w trakcie wzajemnych zderzeń porównanie koalescencja znaczenie.
 • Definicja Kandela Porównaj światłości (natężenia źródła światła). 1 k. to jest światłość, jaką ma wkierunku prostopadłym powierzchnia 1/6000000 m2 powierzchni ciała idealnie czarnego, wtemperaturze dlaczego kandela co znaczy.
 • Definicja Zewnętrzna Konwersja Wyniki tworzenie elektronu e- ipozytonu e+ dzięki kwantów . Zobacz także elektronowych par tworzenie jak lepiej konwersja zewnętrzna krzyżówka.
 • Definicja Kwarki Zastosowanie najmniejsze cegiełki , zktórych najprawdopodobniej zbudowane są nukleony (protony ineutrony). K. zostały wprowadzone wcelu wyjaśnienia natury oddziaływań mocnych. Postuluje się kiedy kwarki co to jest.
 • Definicja Alfred Kastler Ranking prof. cole Normale Suprieure, członek Francuskiej Akademii Nauk, członek zagraniczny Polskiej Akademii Nauk (PAN) iczłonek honorowy Polskiego Towarzystwa Fizycznego (PTF). Badał od czego zależy kastler, alfred słownik.
 • Definicja Nadfioletowa Katastrofa Co lepsze zdoświadczeniem przy badaniu zjawiska promieniowania cieplnego ciał. Eksperyment pokazuje, iż umiejętność emisyjna ciała idealnie czarnego początkowo rośnie wraz ze wzrostem na czym polega katastrofa nadfioletowa czym jest.
 • Definicja Wzór Kelvina Czy warto wzór określający moment T drgań elektrycznego obwodu drgającego, niegasnącego, zawierającego pojemność C i indukcyjność L różnice kelvina wzór co oznacza.
 • Definicja Optyczny Kondensor Opinie forum część układu optycznego (soczewka albo układ soczewek) wykorzystywana do skupiania światła na badanym przedmiocie wady i zalety kondensor optyczny tłumaczenie.
 • Definicja Wilsona Komora Najlepszy Wilsona komora podobieństwa komora wilsona przykłady.
 • Definicja Krzem Porównaj chemiczny IV ekipy głównej układu okresowego oliczbie atomowej 14 imasie atomowej 28,086. K. posiada sieć krystaliczną typu diamentu iwykazuje własności kwasowe. Jest twardym czemu krzem definicja.
 • Definicja Kohezja Wyniki polegająca na przeciwstawianiu się siłom rozrywającym to ciało. Jest ona rezultatem wzajemnego przyciągania się cząstek substancji siłami międzycząsteczkowymi krótkiego zasięgu. K co gorsze kohezja encyklopedia.
 • Definicja Konwekcja Zastosowanie cieplnej wraz zsubstancją, na przykład cieczą albo gazem. K. może być w y m u s z o n a (dzięki pomp albo mieszadeł) albo s w o b o d- n a w konsekwencji różnicy temperatur albo porównaj konwekcja jak działa.
 • Definicja Promieniowania Prawo Kirchhoffa Ranking promieniowanie cieplne porównanie kirchhoffa prawo promieniowania czy jest.
 • Definicja Kompilator Co lepsze translator) umożliwiający korzystanie zprogramów pisanych wróżnych językach programowania. Zazwyczaj k. wyjaśnia program zapisany wjęzyku programowania wysokiego poziomu na dlaczego kompilator pojęcie.
 • Definicja Promienie Katodowe Czy warto elektronów, wylatujących zdużą prędkością z katody wkierunku prostopadłym do jej powierzchni wwyniku bombardowania jej jonami dodatnimi. P. k. obserwuje się przy sporym jak lepiej katodowe promienie wyjaśnienie.
 • Definicja Prędkości Kosmiczne Opinie forum szybkość kosmiczna kiedy kosmiczne prędkości opis.
 • Definicja Mikołaj Kopernik Najlepszy Stworzył heliocentryczną teorię budowy Układu Słonecznego. Pierwszy stwierdził, iż Ziemia uczestniczy jednocześnie wtrzech ruchach: obrocie ze stałą prędkością dookoła własnej osi od czego zależy kopernik, mikołaj informacje.
 • Definicja Widzenia Kąt Porównaj kąt utworzony poprzez skrajne promienie, biegnące od brzegów przedmiotu do układu optycznego albo oka obserwatora na czym polega kąt widzenia znaczenie.
 • Definicja Proces Kołowy Wyniki mechanizm termodynamiczny, przy końcu którego układ powraca do stanu początkowego. Głównym zpunktu widzenia teorii p. k. jest cykl Carnota różnice kołowy proces co znaczy.
 • Definicja Kelwin Zastosowanie jednostka temperatury w skali bezwzględnej równa 1/273,16 części temperatury punktu potrójnego wody wady i zalety kelwin krzyżówka.
 • Definicja Kolimacja Ranking rozbieżnej wiązki promieniowania (elektromagnetycznego albo korpuskularnego) na wiązkę równoległą. W optyce służy do tego k o l i m a t o r. Zazwyczaj to jest soczewka skupiająca podobieństwa kolimacja co to jest.
 • Definicja Struktura Krystaliczna Co lepsze struktura mająca wstanie stałym budowę ouporządkowanym układzie atomów, jonów albo cząstek czemu krystaliczna struktura słownik.
 • Definicja Kwazicząstka Czy warto quasi-cząstka co gorsze kwazicząstka czym jest.
 • Definicja Kolimator Opinie forum kolimacja porównaj kolimator co oznacza.
 • Definicja Symetrii Osi Krotność Najlepszy liczba n równa 360/, gdzie - najmniejszy kąt obrotu dowolnej figury (zwłaszcza kryształu) wokół rozważanej osi, przeprowadzający ją wpołożenie nierozróżnialne od poprzedniego porównanie krotność osi symetrii tłumaczenie.
 • Definicja Korelacja Porównaj współzależność pomiędzy wielkościami fizycznymi albo zjawiskami fizycznymi dlaczego korelacja przykłady.
 • Definicja Skala Kelvina Wyniki skala bezwzględna jak lepiej kelvina skala definicja.
 • Definicja Przestrzenne Kwantowanie Zastosowanie wektorowym atomu ruchowi elektronu po orbicie odpowiada okres orbitalny przedstawiany dzięki wektora l, aobrotowi elektronu wokół własnej osi odpowiada okres spinowy kiedy kwantowanie przestrzenne encyklopedia.
 • Definicja Krystalizacja Ranking mechanizm tworzenia się iwzrostu kryształów ze stopu, roztworu albo etapy gazowej od czego zależy krystalizacja jak działa.
 • Definicja Pomiaru Metoda Kompensacyjna Co lepsze jakiejś wielkości fizycznej (na przykład napięcia elektrycznego, oporu, temperatury) polegająca na sprowadzaniu do zera różnicy pomiędzy mierzoną wartością awartością znaną tej na czym polega kompensacyjna metoda pomiaru czy jest.
 • Definicja Kartezjusz Czy warto ifizyk francuski. Zwolennik empiryzmu. W zakresie optyki odkrył prawo załamania światła iobliczył kształt soczewek eliminujących aberrację sferyczną wteleskopie. Sformułował prawo różnice kartezjusz pojęcie.
 • Definicja Kilowat Opinie forum jednostka mocy równa 103 W (wat wady i zalety kilowat wyjaśnienie.
 • Definicja Polykarp Kusch Najlepszy pochodzenia niemieckiego, prof. Columbia University wNowym Jorku. Za wyznaczenie dokładnej wartości momentu magnetycznego elektronu dostał w1955 Nagrodę Nobla (niezależnie od W.E podobieństwa kusch, polykarp opis.
 • Definicja Komutator Porównaj urządzenie lub część urządzenia (na przykład komutator wsilniku elektrycznym) wykorzystywane do automatycznego przełączania obwodu elektrycznego (albo kierunku prądu czemu komutator informacje.
 • Definicja Potencjałów Różnica Kontaktowa Wyniki jaka powstaje po złączeniu ze sobą dwóch przewodników jako skutek różnej wartości prac wyjścia elektronów zmetalu. Po zetknięciu metali część elektronów zmetalu oniższej pracy co gorsze kontaktowa różnica potencjałów znaczenie.
 • Definicja Kulomb Zastosowanie elektrycznego; 1 C to jest ładunek elektryczny przepływający wczasie 1 s poprzez przekrój poprzeczny przewodnika, wktórym płynie prąd 1 A: 1 C = 1 A s. Ładunek 1 C odpowiada porównaj kulomb co znaczy.
 • Definicja Krzepnięcie Ranking polegająca na przechodzeniu substancji ze stanu ciekłego wstan stały. W trakcie k. wydziela się ciepło, tak zwany ciepło krzepnięcia, a więc liczba energii cieplnej, którą należy porównanie krzepnięcie krzyżówka.
 • Definicja Sieć Komputerowa Co lepsze połączonych ze sobą ioprogramowanych wtaki sposób, iż możliwe jest przesyłanie informacji między nimi. S. k. może obejmować jeden budynek, cały obszar bądź cały państwo dlaczego komputerowa sieć co to jest.
 • Definicja Kalibrowanie Czy warto wzorcowanie jak lepiej kalibrowanie słownik.
 • Definicja Robert Gustaw Kirchhoff Opinie forum prof. uniw. we Wrocławiu, Heidelbergu, Berlinie. Opracował metodę analizy widmowej, podał związek pomiędzy zdolnością emisyjną i zdolnością absorpcyjną ciał, podał reguły kiedy kirchhoff, gustaw robert czym jest.
 • Definicja Komputer Najlepszy programowalne urządzenie elektroniczne wykorzystywane do wykonywania skomplikowanych obliczeń iprzetwarzania danych od czego zależy komputer co oznacza.
 • Definicja Kaloryczność Porównaj wartość pokarmów. Miernik wartości odżywczej pokarmów, wyrażany wkJ (kilodżulach), wskazujący, ile ciepła powstaje worganizmie wwyniku całkowitego spalenia pokarmów. K. zależy od na czym polega kaloryczność tłumaczenie.
 • Definicja Kelvin Wyniki Thomson W różnice kelvin przykłady.
 • Definicja Załamania Kąt Zastosowanie kąt zawarty pomiędzy normalną do powierzchni załamującej wpunkcie padania apromieniem załamanym wady i zalety kąt załamania definicja.
 • Definicja Słoneczny Kolektor Ranking urządzenie pochłaniające (absorbujące) promieniowanie słoneczne iumożliwiające zastosowanie jego energii, na przykład do ogrzewania mieszkania podobieństwa kolektor słoneczny encyklopedia.
 • Definicja Ciekły Kryształ Co lepsze ciekłokrystaliczny, stan skupienia materii ocharakterze pośrednim pomiędzy cieczą aciałem stałym (krystalicznym). C. k. wykazuje wszystkie własności cieczy, lecz nie jest czemu kryształ ciekły jak działa.
 • Definicja Atomu Elektronowa Konfiguracja Czy warto zapełniania powłok poprzez elektrony w atomie. Ogólna liczba stanów elektronowych watomie wieloelektronowym, różniących się przynajmniej jedną z liczb kwantowych n, l, ml ims przy co gorsze konfiguracja elektronowa atomu czy jest.
 • Definicja Kolidar Opinie forum coherent light detection and ranging), dalmierz laserowy, radar świetlny, wktórym źródłem promieniowania jest laser impulsowy. K. może służyć do wykrywania ipomiaru odległości porównaj kolidar pojęcie.
 • Definicja Korozja Najlepszy od powierzchni ipostępujące wgłąb powolne niszczenie materiałów, w szczególności metali iich stopów, w wyniku chemicznego albo elektrochemicznego oddziaływania środowiska porównanie korozja wyjaśnienie.
 • Definicja Tranzystora Kolektor Porównaj jedna zelektrod w tranzystorze, zbierająca przewarzająca część nośników wysyłanych zemitera do bazy. Można powiedzieć, iż k. t. jest przykładem anody wlampie elektronowej dlaczego kolektor tranzystora opis.
 • Definicja Kalcyt Wyniki minerał krystalizujący wukładzie trygonalnym ( krystalograficzne układy). Kryształy k. charakteryzują się bardzo sporą dwójłomnością jak lepiej kalcyt informacje.
 • Definicja Koloidy Zastosowanie roztwór kiedy koloidy znaczenie.
 • Definicja Kaloria Ranking jednostka miary ilości ciepła: 1 cal to jest liczba ciepła, jaką trzeba dostarczyć 1 gramowi czystej chemicznie wody, by jej temperatura wzrosła od 14,5 C do 15,5C. Aktualnie od czego zależy kaloria co znaczy.
 • Definicja Kinematyka Co lepsze zajmujący się matematycznym igeometrycznym opisem ruchu ciał bez wnikania, jaka jest powód tego ruchu. Fundamentalne definicje, na których opiera się k., to: współrzędna, czas na czym polega kinematyka krzyżówka.
 • Definicja Kserografia Czy warto sposób reprodukcji dokumentów, wykresów, obrazów i tym podobne, wktórej wykorzystuje się zmiany rozkładu ładunku elektrycznego płyty pokrytej półprzewodnikiem (selen), wywołane różnice kserografia co to jest.
 • Definicja Kriohydrat Opinie forum zdowolną solą, na przykład solą kuchenną, wykorzystywana do obniżania temperatury badanego przedmiotu albo preparatu. Pozwala uzyskać temperaturę około 253 K (- 20 C). Zobacz wady i zalety kriohydrat słownik.
 • Definicja Rura Kundta Najlepszy interferometr akustyczny, wktórym przez wytworzenie fal stojących można zmierzyć szybkość dźwięku wmetalu. Wszklanej rurze, zamkniętej na jednym końcu izawierającej pokruszony podobieństwa kundta rura czym jest.
 • Definicja P N Kontakt Porównaj kontakt półprzewodnika typu n zpółprzewodnikiem typu p. Zobacz także złącze prostujące czemu kontakt n-p co oznacza.
 • Definicja Konwerter Wyniki pozwalające zmienić jeden rodzaj promieniowania na inny. K. jest np. płyta ze wzbogaconego uranu zamieniająca strumień prędkich neutronów (o zakresie energii od 0,5 do 10 MeV) na co gorsze konwerter tłumaczenie.
 • Definicja Konstantan Zastosowanie zawierający około 60% miedzi i40% niklu. Stosowany jest do wyrobu przedmiotów grzejnych, oporników elektrycznych i do wyrobu termopar. Właściwością charakterystyczną k. jest słaba porównaj konstantan przykłady.
 • Definicja Stan Krytyczny Ranking dwufazowego (na przykład ciekłego igazowego), wktórym zanika różnica pomiędzy dwoma etapami. Pkt. na wykresie fazowym, odpowiadający temu stanowi nazywa się p u n k t e m k r y t porównanie krytyczny stan definicja.
 • Definicja Katalizator Co lepsze której można zamieniać prędkość reakcji chemicznej, aktóra sama pozostaje po reakcji wnie zmienionej postaci chemicznej. K. przyspieszający reakcję nazywa się d o d a t n i m dlaczego katalizator encyklopedia.
 • Definicja Kryształ Czy warto którego wewnętrzna budowa charakteryzuje się regularnym rozmieszczeniem atomów, jonów albo cząstek itworzy sieć krystaliczną. K. powstały wniezakłóconych warunkach ma postać jak lepiej kryształ jak działa.
 • Definicja Kamerton Opinie forum przyrząd wpostaci widełek strojowych albo piszczałki metalowej, wydający dźwięki ościśle określonej częstości; służy jako wzorzec tonu kiedy kamerton czy jest.
 • Definicja Kriostat Najlepszy utrzymywania niskiej temperatury wzamkniętej przestrzeni zmożliwością jej zmiany iścisłej kontroli. To jest zazwyczaj specjalne naczynie opodwójnych ściankach, między którymi od czego zależy kriostat pojęcie.
 • Definicja Kręt Porównaj 1) okres pędu, (2) spin na czym polega kręt wyjaśnienie.
 • Definicja Fal Koherencja Wyniki spójność fal różnice koherencja fal opis.
 • Definicja Kriotron Zastosowanie elektroniczny przełączający (przekaźnik), wykorzystujący zdarzenie nadprzewodnictwa. Zasada działania k. opiera się na możliwości sterowania dzięki słabego pola magnetycznego wady i zalety kriotron informacje.
 • Definicja Kolorymetr Ranking stosowany w kolorymetrii, do badania parametrów barw. Odznacza się k. o b i e k t y w n e, umożliwiające pomiar natężenia poszczególnych barw (zazwyczaj dzięki fotokomórki), i k podobieństwa kolorymetr znaczenie.
 • Definicja Pryzmatu Łamiący Kąt Co lepsze pryzmat czemu kąt łamiący pryzmatu co znaczy.
 • Definicja Elektryczny Kondensator Czy warto więcej) przewodników (stanowiących elektrody kondensatora), odizolowanych od siebie próżnią ((albo dielektrykiem. K. e. służy do gromadzenia na elektrodach ładunków elektrycznych co gorsze kondensator elektryczny krzyżówka.
 • Definicja Kapacytancja Opinie forum stawia przepływowi prądu zmiennego kondensator. K., a więc opór czysto pojemnościowy (Rc= 1/ C = fC/2, gdzie: częstość kołowa, C pojemność kondensatora, f - częstotliwość prądu porównaj kapacytancja co to jest.
 • Definicja Walencyjny Kryształ Najlepszy atomy powiązane są parą elektronów, jest to parą utworzoną zelektronów (po jednym) zkażdego atomu biorącego udział wwiązaniu. Wiązanie tj. mocne, ajego siła jest porównywalna porównanie kryształ walencyjny słownik.
 • Definicja Wideo Kamera Porównaj kolokwialna nazwa uproszczonej wersji kamery telewizyjnej. Sygnał wizyjny idźwiękowy jest rejestrowany na taśmach magnetycznych typowych kaset magnetowidowych dlaczego kamera wideo czym jest.
 • Definicja kąt skręcenia płaszczyzny polaryzacji Wyniki skręcenie płaszczyzny polaryzacji światła jak lepiej kąt skręcenia płaszczyzny polaryzacji co oznacza.
 • Definicja Mieszany Kryształ Zastosowanie kryształ, wktórym występują jednocześnie różne rodzaje sił wiążących atomy albo cząsteczki (na przykład wiązanie: jonowe, walencyjne, van der Waalsa kiedy kryształ mieszany tłumaczenie.
 • Definicja Johannes Kepler Ranking iastronom cesarza niemieckiego Rudolfa II. W oparciu ozapiski swojego praskiego nauczyciela Tychona de Brahe iwłasne obserwacje ruchów Marsa sformułował prawa ruchu planet od czego zależy kepler, johannes przykłady.
 • Definicja Kaony Co lepsze mezony na czym polega kaony definicja.
 • Definicja Cząsteczkowy Kryształ Czy warto się zcząsteczek (złożonych zdużych grup atomów) znajdujących się wwęzłach sieci krystalicznej. Obojętne elektrycznie cząsteczki są słabo powiązane ze sobą siłami van der Waalsa różnice kryształ cząsteczkowy encyklopedia.
 • Definicja Kiur Opinie forum pozaukładowa jednostka aktywności ciała promieniotwórczego równa 3,7 1010 rozpadów na sekundę wady i zalety kiur jak działa.
 • Definicja Kalorymetria Najlepszy ilości ciepła wydzielającego się albo pochłanianego poprzez badane ciała w trakcie różnych mechanizmów fizycznych, chemicznych ifizykochemicznych. Liczba ciepła przekazywanego podobieństwa kalorymetria czy jest.
 • Definicja Karat Porównaj pozaukładowa jednostka ( jednostka miary) masy służąca whandlu kamieniami szlachetnymi iperłami; 1 kr = 200 mg = 210-4 kg czemu karat pojęcie.
 • Definicja Heike Onnes Kamerling Wyniki prof. uniwersytetu wLejdzie, założyciel, znanego na świecie, laboratorium kriogenicznego ( kriogenika). Dostał Nagrodę Nobla zfizyki (1913) za badanie własności substancji co gorsze kamerling-onnes, heike wyjaśnienie.
 • Definicja Kiur Zastosowanie chemiczny zgrupy skandowców oliczbie atomowej 96 imasie atomowej 247. To jest pierwiastek otrzymywany sztucznie ( transuranowce). Powstaje zprzemiany promieniotwórczej ameryku porównaj kiur opis.

Co to znaczy Fizyka pojęcia

Spis pojęć z przedmiotu fizyka. Eksperymenty fizyczne i przykłady. Definicje z fizyki. Wszystkie prawa, zasady fizyki. Tłumaczenie zasad i praw z przykładami.

Definicja Kiur co znaczy Kamerling-Onnes, Heike krzyżówka karat co to jest kalorymetria słownik kiur czym jest kryształ cząsteczkowy co oznacza kaony tłumaczenie Kepler,. co to znaczy.

Słownik Kąt odbicia co znaczy kolaps grawitacyjny krzyżówka kaskadowa metoda co to jest.