PRZYKŁADY KOMPENSACYJNA co to jest
ZNACZENIE Kompensacyjna Metoda Pomiaru, Krzem, Kapilarne Siły, Kalorymetria, Kontaktowa Różnica.

Definicje fizyka K

 • Definicja Kadm Informacje ekipie układu okresowego oliczbie atomowej 48 imasie atomowej 112,40. Występuje wprzyrodzie wpostaci 8 izotopów. K. jest srebrzystobiałym, miękkim iciągliwym metalem, odpornym na co to jest.
 • Definicja Kataliza Informacje zdarzenie przyspieszania (k. dodatnia) albo opóźniania (k. ujemna) reakcji chemicznej. Zobacz także katalizator definicja.
 • Definicja Padania Kąt Informacje kąt zawarty pomiędzy normalną do powierzchni odbijającej wpunkcie padania apromieniem padającym co znaczy.
 • Definicja Kation Informacje jon nieujemny poruszający się wpolu elektrycznym wkierunku elektrody ujemnej. Zobacz także katoda słownik.
 • Definicja Polykarp Kusch Informacje niemieckiego, prof. Columbia University wNowym Jorku. Za wyznaczenie dokładnej wartości momentu magnetycznego elektronu dostał w1955 Nagrodę Nobla (niezależnie od W.E. Lamba znaczenie.
 • Definicja Masa Krytyczna Informacje masa krytyczna czym jest.
 • Definicja Rentgenowska Krystalografia Informacje rentgenowska badanie strukturalna co oznacza.
 • Definicja Liczby Kwantowe Informacje połówkowe charakteryzujące wmechanice kwantowej stan stacjonarny układu na przykład atomu, jądra, cząsteczki. Powiązane są one ztymi wartościami wielkości fizycznej, które mogą krzyżówka.
 • Definicja Lorenza Kontrakcja Informacje obserwowane wkierunku ruchu, skrócenie długości przedmiotu poruszającego się z prędkością bliską prędkości światła. Zobacz także skrócenie lorenzowskie najlepszy.
 • Definicja Mikołaj Kopernik Informacje heliocentryczną teorię budowy Układu Słonecznego. Pierwszy stwierdził, iż Ziemia uczestniczy jednocześnie wtrzech ruchach: obrocie ze stałą prędkością dookoła własnej osi, obiegu przykłady.
 • Definicja Korelacja Informacje współzależność pomiędzy wielkościami fizycznymi albo zjawiskami fizycznymi encyklopedia.
 • Definicja Komutator Informacje urządzenie lub część urządzenia (na przykład komutator wsilniku elektrycznym) wykorzystywane do automatycznego przełączania obwodu elektrycznego (albo kierunku prądu jak działa.
 • Definicja Leonidowicz Piotr Kapica Informacje Uniwersytetu Moskiewskiego, członek kilku towarzystw naukowych: Akademii Nauk ZSRR, Brytyjskiego Towarzystwa Naukowego iPolskiej Akademii Nauk. Dostał Nagrodę Nobla zfizyki (1978 czy jest.
 • Definicja Konstantan Informacje około 60% miedzi i40% niklu. Stosowany jest do wyrobu przedmiotów grzejnych, oporników elektrycznych i do wyrobu termopar. Właściwością charakterystyczną k. jest słaba zależność pojęcie.
 • Definicja Kolorymetr Informacje kolorymetrii, do badania parametrów barw. Odznacza się k. o b i e k t y w n e, umożliwiające pomiar natężenia poszczególnych barw (zazwyczaj dzięki fotokomórki), i k. w i z u a l wyjaśnienie.
 • Definicja Prawa Kirchhoffa Informacje prądu stałego wobwodach elektrycznych. Pierwsze p. K. mówi, iż suma algebraiczna prądów Ik wpływających do węzła sieci elektrycznej iwypływających zniego jest równa zeru, nie opis.
 • Definicja Widzenia Kąt Informacje kąt utworzony poprzez skrajne promienie, biegnące od brzegów przedmiotu do układu optycznego albo oka obserwatora informacje.
 • Definicja Wideo Kamera Informacje kolokwialna nazwa uproszczonej wersji kamery telewizyjnej. Sygnał wizyjny idźwiękowy jest rejestrowany na taśmach magnetycznych typowych kaset magnetowidowych co to jest.
 • Definicja Kobalt Informacje żelazowiec) wVIII ekipie dodatkowej układu okresowego pierwiastków oliczbie atomowej 27 imasie atomowej 58,9323. Srebrzystobiały metal zodcieniem niebieskim, odporny na działanie definicja.
 • Definicja Karat Informacje pozaukładowa jednostka ( jednostka miary) masy służąca whandlu kamieniami szlachetnymi iperłami; 1 kr = 200 mg = 210-4 kg co znaczy.
 • Definicja Dwójłomny Kryształ Informacje własność optyczną, iż światło padające prostopadle na jego powierzchnię ulega podwójnemu załamaniu na promień zwykły spełniający prawo Snelliusa ( załamania światła prawo słownik.
 • Definicja Optyczny Kondensor Informacje część układu optycznego (soczewka albo układ soczewek) wykorzystywana do skupiania światła na badanym przedmiocie znaczenie.
 • Definicja Kilogram Informacje podstawowa jednostka masy. To jest masa wzorca tej jednostki, wykonanego ze stopu platyny (90%) zirydem (10%) iprzechowywanego wMiędzynarodowym Biurze Miar wSvres pod Paryżem czym jest.
 • Definicja Sieć Komputerowa Informacje ze sobą ioprogramowanych wtaki sposób, iż możliwe jest przesyłanie informacji między nimi. S. k. może obejmować jeden budynek, cały obszar bądź cały państwo. Ogólnoświatowa sieć co oznacza.
 • Definicja Rezonansowa Krzywa Informacje zależność amplitudy A drgań harmonicznych wymuszonych od częstości siły wymuszającej. Przedstawia ona tak zwany rezonans, a więc zdarzenie gwałtownego wzrostu amplitudy drgań krzyżówka.
 • Definicja Odbicia Kąt Informacje kąt zawarty pomiędzy normalną do powierzchni odbijającej wpunkcie padania apromieniem odbitym najlepszy.
 • Definicja Kiur Informacje skandowców oliczbie atomowej 96 imasie atomowej 247. To jest pierwiastek otrzymywany sztucznie ( transuranowce). Powstaje zprzemiany promieniotwórczej ameryku przykłady.
 • Definicja Barw Koło Informacje ułożone są wsposób ciągły wszystkie odcienie barw wtakim porządku, jaki występuje w widmie optycznym światła białego. Dzięki k. b. itzw. trójkąta nasyceń (barwa może występować encyklopedia.
 • Definicja Prawa Keplera Informacje torem planety jest elipsa, wktórej w jednym zognisk znajduje się Słońce; (2) pola zakreślone poprzez promienie wodzące planety (r) w jednostce czasu ( szybkość polowa) są takie jak działa.
 • Definicja Wilsona Komora Informacje Wilsona komora czy jest.
 • Definicja Mechanika Kwantowa Informacje opisujący zjawiska fizyczne wskalach molekularnej, atomowej ijądrowej (10-7 ¸ 10-14 m). M. k. opiera się na trzech hipotezach: (1) hipotezie okwantach energii Plancka, który pojęcie.
 • Definicja Komputer Informacje programowalne urządzenie elektroniczne wykorzystywane do wykonywania skomplikowanych obliczeń iprzetwarzania danych wyjaśnienie.
 • Definicja Nadfioletowa Katastrofa Informacje zdoświadczeniem przy badaniu zjawiska promieniowania cieplnego ciał. Eksperyment pokazuje, iż umiejętność emisyjna ciała idealnie czarnego początkowo rośnie wraz ze wzrostem opis.
 • Definicja Prędkości Kosmiczne Informacje szybkość kosmiczna informacje.
 • Definicja Krystalizacja Informacje mechanizm tworzenia się iwzrostu kryształów ze stopu, roztworu albo etapy gazowej co to jest.
 • Definicja Kamerton Informacje przyrząd wpostaci widełek strojowych albo piszczałki metalowej, wydający dźwięki ościśle określonej częstości; służy jako wzorzec tonu definicja.
 • Definicja Cząsteczkowy Kryształ Informacje zcząsteczek (złożonych zdużych grup atomów) znajdujących się wwęzłach sieci krystalicznej. Obojętne elektrycznie cząsteczki są słabo powiązane ze sobą siłami van der Waalsa. K. cz co znaczy.
 • Definicja Kelwin Informacje jednostka temperatury w skali bezwzględnej równa 1/273,16 części temperatury punktu potrójnego wody słownik.
 • Definicja Promienie Katodowe Informacje wylatujących zdużą prędkością z katody wkierunku prostopadłym do jej powierzchni wwyniku bombardowania jej jonami dodatnimi. P. k. obserwuje się przy sporym rozrzedzeniu gazu (0 znaczenie.
 • Definicja Energia Kinetyczna Informacje energia kinetyczna czym jest.
 • Definicja Kohezja Informacje przeciwstawianiu się siłom rozrywającym to ciało. Jest ona rezultatem wzajemnego przyciągania się cząstek substancji siłami międzycząsteczkowymi krótkiego zasięgu. K. jest co oznacza.
 • Definicja Układ Kartezjański Informacje współrzędnych wyznaczony poprzez trzy osie X, Y iZ, dzięki którego ustala się położenie dowolnego punktu wprzestrzeni. By określić położenie punktu P na płaszczyźnie, wystawia się krzyżówka.
 • Definicja Siła Kilogram Informacje jednostek MKS równa sile, zjaką Ziemia przyciąga masę jednego kilograma wmiejscu, wktórym przyspieszenie ziemskie wynosi 9,80665 m/s2; 1kG = 9,8066510 N (niutona najlepszy.
 • Definicja Kiur Informacje pozaukładowa jednostka aktywności ciała promieniotwórczego równa 3,7 1010 rozpadów na sekundę przykłady.
 • Definicja Kinematyka Informacje matematycznym igeometrycznym opisem ruchu ciał bez wnikania, jaka jest powód tego ruchu. Fundamentalne definicje, na których opiera się k., to: współrzędna, czas, przestrzeń encyklopedia.
 • Definicja Korozja Informacje powierzchni ipostępujące wgłąb powolne niszczenie materiałów, w szczególności metali iich stopów, w wyniku chemicznego albo elektrochemicznego oddziaływania środowiska jak działa.
 • Definicja Optyczny Klin Informacje łamiącym służący wprzyrządach optycznych do nieznacznego odchylania kierunku biegu promieni świetlnych; rozszczepienie światła może być wtym przypadku pominięte czy jest.
 • Definicja Metaliczny Kryształ Informacje sieci krystalicznej znajdują się jony powstałe wwyniku oderwania się elektronów walencyjnych od atomów. Oderwane elektrony tworzą tak zwany gaz elektronowy (gaz elektronów pojęcie.
 • Definicja Kalcyt Informacje minerał krystalizujący wukładzie trygonalnym ( krystalograficzne układy). Kryształy k. charakteryzują się bardzo sporą dwójłomnością wyjaśnienie.
 • Definicja Układy Krystalograficzne Informacje zespoły własności charakteryzujących każdą strukturę krystaliczną. Wszystkie kryształy mieszczą się wsześciu u. k. charakteryzowanych poprzez tak zwany parametry (stałe) sieciowe opis.
 • Definicja Kiurowce Informacje należące do szeregu promieniotwórczego aktynowców oliczbach atomowych od 96 do 103: kiur (Cm), bekerel (Bk), kaliforn (Cf), ajnsztajn (Es), ferm (Fm), mendelew (Md), nobel (No informacje.
 • Definicja Grawitacyjny Kolaps Informacje Zdarzenie gwałtownego kurczenia się gwiazdy od momentu, kiedy siły wynikające zciśnienia panującego wewnątrz gwiazdy nie są wstanie zrównoważyć sił grawitacyjnych. Wg co to jest.
 • Definicja Kondensacja Informacje przemiana gazu wciecz ( skraplanie) albo wciało stałe ( resublimacja definicja.
 • Definicja Kwazicząstka Informacje quasi-cząstka co znaczy.
 • Definicja Tranzystora Kolektor Informacje jedna zelektrod w tranzystorze, zbierająca przewarzająca część nośników wysyłanych zemitera do bazy. Można powiedzieć, iż k. t. jest przykładem anody wlampie elektronowej słownik.
 • Definicja Krystalografia Informacje Odznacza się: k. g e o m e t r y c z n ą zajmującą się metodą zewnętrzną kryształów, k. s t r u k t u r a l n ą zajmującą się budową wewnętrzną kryształów, jest to ułożeniem znaczenie.
 • Definicja Słoneczny Kolektor Informacje urządzenie pochłaniające (absorbujące) promieniowanie słoneczne iumożliwiające zastosowanie jego energii, na przykład do ogrzewania mieszkania czym jest.
 • Definicja Kompatybilność Informacje programów komputerowych. Dzięki k. dwa albo więcej komputerów, mimo różnego pochodzenia, może współpracować ze sobą albo zastępować się przy wykonywaniu tego samego programu co oznacza.
 • Definicja Siły Krótkozasięgowe Informacje siły jądrowe krzyżówka.
 • Definicja Kwarc Informacje rozpowszechniony wskorupie ziemskiej. Służący jest pomiędzy innymi do produkcji szkła ielementów piezoelektrycznych. Jest także stosowany jako dobry izolator elektryczny najlepszy.
 • Definicja Kolidar Informacje light detection and ranging), dalmierz laserowy, radar świetlny, wktórym źródłem promieniowania jest laser impulsowy. K. może służyć do wykrywania ipomiaru odległości pomiędzy przykłady.
 • Definicja Brewstera Kąt Informacje Brewstera prawo encyklopedia.
 • Definicja Kelvin Informacje Thomson W jak działa.
 • Definicja Komparator Informacje przyrząd optyczny wykorzystywany do bardzo dokładnych pomiarów odległości czy jest.
 • Definicja Kriotron Informacje przełączający (przekaźnik), wykorzystujący zdarzenie nadprzewodnictwa. Zasada działania k. opiera się na możliwości sterowania dzięki słabego pola magnetycznego oporem pojęcie.
 • Definicja Atomu Elektronowa Konfiguracja Informacje poprzez elektrony w atomie. Ogólna liczba stanów elektronowych watomie wieloelektronowym, różniących się przynajmniej jedną z liczb kwantowych n, l, ml ims przy danej głównej wyjaśnienie.
 • Definicja Fotoelektryczna Komórka Informacje fotokomórka opis.
 • Definicja Zjawisko Kerra Informacje załamania światła wymuszone poprzez pole elektryczne (wymuszona anizotropia optyczna) w ośrodku izotropowym optycznie, na przykład cieczy albo gazie (elektrooptyczne zdarzenie informacje.
 • Definicja Kulomb Informacje elektrycznego; 1 C to jest ładunek elektryczny przepływający wczasie 1 s poprzez przekrój poprzeczny przewodnika, wktórym płynie prąd 1 A: 1 C = 1 A s. Ładunek 1 C odpowiada co to jest.
 • Definicja Kolorymetria Informacje do wyznaczania stężenia badanej substancji wroztworze polegająca na porównywaniu barwy badanego roztworu zbarwą roztworów wzorcowych; (2) c h r o m o m e t r i a, dział optyki definicja.
 • Definicja Krzepnięcie Informacje na przechodzeniu substancji ze stanu ciekłego wstan stały. W trakcie k. wydziela się ciepło, tak zwany ciepło krzepnięcia, a więc liczba energii cieplnej, którą należy odebrać co znaczy.
 • Definicja P N Kontakt Informacje kontakt półprzewodnika typu n zpółprzewodnikiem typu p. Zobacz także złącze prostujące słownik.
 • Definicja Promieniowania Prawo Kirchhoffa Informacje promieniowanie cieplne znaczenie.
 • Definicja Kilowat Informacje jednostka mocy równa 103 W (wat czym jest.
 • Definicja Proces Kołowy Informacje mechanizm termodynamiczny, przy końcu którego układ powraca do stanu początkowego. Głównym zpunktu widzenia teorii p. k. jest cykl Carnota co oznacza.
 • Definicja Kriogenika Informacje się całokształtem zagadnień związanych zwytwarzaniem, utrzymywaniem ipomiarami niskich temperatur, jest to temperatur poniżej 90 K. Temperatury około 1 K osiąga się dzięki gazów krzyżówka.
 • Definicja Kolimator Informacje kolimacja najlepszy.
 • Definicja Klasy Krystalograficzne Informacje charakteryzujące strukturę krystalograficzną. Przedmioty symetrii to myślowe konstrukcje takie, jak: środek symetrii (oznaczany symbolem C), oś symetrii jedno-, dwu-, trzy przykłady.
 • Definicja Kriofizyka Informacje badaniem własności substancji wtemperaturach poniżej 90 K (- 163 C). Badania te mają spore znaczenie, bo wniskich temperaturach wszystkie substancje zmieniają radykalnie własne encyklopedia.
 • Definicja Kwarcówka Informacje lampa kwarcowa jak działa.
 • Definicja Kartezjusz Informacje francuski. Zwolennik empiryzmu. W zakresie optyki odkrył prawo załamania światła iobliczył kształt soczewek eliminujących aberrację sferyczną wteleskopie. Sformułował prawo czy jest.
 • Definicja Kserografia Informacje reprodukcji dokumentów, wykresów, obrazów i tym podobne, wktórej wykorzystuje się zmiany rozkładu ładunku elektrycznego płyty pokrytej półprzewodnikiem (selen), wywołane mocnym pojęcie.
 • Definicja Kod Informacje liter, cyfr i tym podobne) umożliwiający przekazywanie informacji. K. znalazł najszersze wykorzystanie wtelekomunikacji, sygnalizacji morskiej iradiokomunikacji wyjaśnienie.
 • Definicja Przestrzenne Kwantowanie Informacje ruchowi elektronu po orbicie odpowiada okres orbitalny przedstawiany dzięki wektora l, aobrotowi elektronu wokół własnej osi odpowiada okres spinowy reprezentowany poprzez wektor opis.
 • Definicja Załamania Kąt Informacje kąt zawarty pomiędzy normalną do powierzchni załamującej wpunkcie padania apromieniem załamanym informacje.
 • Definicja Kwazar Informacje podobny do gwiazdy, wysyłający mocne promieniowanie elektromagnetyczne: od rentgenowskiego, poprzez ultrafiolet, aż do radiowego. Jego widmo cechuje znaczące przesunięcie ku co to jest.
 • Definicja Czynny Optycznie Kryształ Informacje płaszczyznę drgań światła spolaryzowanego przechodzącego poprzez ten kryształ. Zdarzenie to występuje tylko wkierunkach zbliżonych do kierunków osi optycznych kryształu definicja.
 • Definicja Elementarna Komórka Informacje jaki można wybrać dla sieci krystalicznej, posiadający pełną symetrię danego kryształu (prócz symetrii translacyjnej). Poprzez przesuwanie (translacje) k. e. owektor r = na + kb co znaczy.
 • Definicja Walencyjny Kryształ Informacje powiązane są parą elektronów, jest to parą utworzoną zelektronów (po jednym) zkażdego atomu biorącego udział wwiązaniu. Wiązanie tj. mocne, ajego siła jest porównywalna związaniem słownik.
 • Definicja Johannes Kepler Informacje cesarza niemieckiego Rudolfa II. W oparciu ozapiski swojego praskiego nauczyciela Tychona de Brahe iwłasne obserwacje ruchów Marsa sformułował prawa ruchu planet ( Keplera prawa znaczenie.
 • Definicja Światła Kwant Informacje foton czym jest.
 • Definicja Konwekcja Informacje wraz zsubstancją, na przykład cieczą albo gazem. K. może być w y m u s z o n a (dzięki pomp albo mieszadeł) albo s w o b o d- n a w konsekwencji różnicy temperatur albo różnicy co oznacza.
 • Definicja kąt skręcenia płaszczyzny polaryzacji Informacje skręcenie płaszczyzny polaryzacji światła krzyżówka.
 • Definicja Promieniowanie Kosmiczne Informacje elementarnych i jąder docierających do Ziemi zprzestrzeni kosmicznej. Rozróżnia się p.k. p i e r- w o t n e (spoza granic atmosfery ziemskiej) i w t ó r n e będące rezultatem najlepszy.
 • Definicja Energii Kwant Informacje promieniowania (albo pędu), jaka może być przekazana układowi ((albo jaką układ może wyemitować. Definicja k. e. wprowadził Planck do wyjaśnienia zagadnienia rozkładu natężeń przykłady.
 • Definicja Kaony Informacje mezony encyklopedia.
 • Definicja kaskadowa metoda skraplania gazów Informacje polegająca na tym, iż zanim dany gaz zostanie skroplony, skrapla się kilka innych gazów ocoraz niższych temperaturach wrzenia zaczynając od skroplenia amoniaku (temperatura jak działa.
 • Definicja Stan Krytyczny Informacje przykład ciekłego igazowego), wktórym zanika różnica pomiędzy dwoma etapami. Pkt. na wykresie fazowym, odpowiadający temu stanowi nazywa się p u n k t e m k r y t y c z n y m czy jest.
 • Definicja Potencjału Spadek Katodowy Informacje spadek potencjału obserwowany wpobliżu katody w trakcie wyładowania jarzeniowego wgazie. K.s.p. powstaje w wyniku nadmiaru jonów dodatnich wpobliżu katody pojęcie.
 • Definicja Kilowatogodzina Informacje jednostka pracy równa pracy wykonanej wczasie 1 godziny przy mocy 1 kilowata; 1 kWh = 3,6 106 J wyjaśnienie.
 • Definicja Przyrządu Dokładności Klasa Informacje przyrządu pomiarowego na przykład miernika elektrycznego. Zazwyczaj to jest liczba umieszczona na skali przyrządu, bez żadnego dodatkowego znaku ( na przykład 0,5). Wyraża ona opis.
 • Definicja Graniczny Kąt Informacje kąt padania, przy którym odpowiadający mu kąt załamania wynosi 90. Zobacz także całkowite wewnętrzne odbicie informacje.
 • Definicja Konwerter Informacje zmienić jeden rodzaj promieniowania na inny. K. jest np. płyta ze wzbogaconego uranu zamieniająca strumień prędkich neutronów (o zakresie energii od 0,5 do 10 MeV) na strumień co to jest.
 • Definicja Robert Gustaw Kirchhoff Informacje we Wrocławiu, Heidelbergu, Berlinie. Opracował metodę analizy widmowej, podał związek pomiędzy zdolnością emisyjną i zdolnością absorpcyjną ciał, podał reguły ułatwiające definicja.
 • Definicja Koloidy Informacje roztwór co znaczy.
 • Definicja Jonowy Kryształ Informacje krystalicznej są obsadzone poprzez jony dodatnie iujemne. W k. j. kulombowskie przyciąganie pomiędzy jonami różnoimiennymi jest silniejsze od odpychania pomiędzy jonami słownik.
 • Definicja Fal Koherencja Informacje spójność fal znaczenie.
 • Definicja Piezoelektryczny Kryształ Informacje przyłożonego naprężenia ściskającego albo rozciągającego polaryzuje się elektrycznie, tzn. na jego przeciwległych powierzchniach indukują się ładunki elektryczne przeciwnego znaku czym jest.
 • Definicja Kev Informacje kiloelektronowolt. Zobacz także elektronowolt co oznacza.
 • Definicja Koalescencja Informacje łączenie się małych kropelek cieczy wwiększe krople w trakcie wzajemnych zderzeń krzyżówka.
 • Definicja Kompilator Informacje translator) umożliwiający korzystanie zprogramów pisanych wróżnych językach programowania. Zazwyczaj k. wyjaśnia program zapisany wjęzyku programowania wysokiego poziomu na język najlepszy.
 • Definicja Heike Onnes Kamerling Informacje uniwersytetu wLejdzie, założyciel, znanego na świecie, laboratorium kriogenicznego ( kriogenika). Dostał Nagrodę Nobla zfizyki (1913) za badanie własności substancji wniskich przykłady.
 • Definicja Siła Kulombowska Informacje ładunkami elektrycznymi (może być przyciągająca albo odpychająca), proporcjonalna do ich wielkości, aodwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości pomiędzy nimi. Zobacz także encyklopedia.
 • Definicja Kryształ Informacje wewnętrzna budowa charakteryzuje się regularnym rozmieszczeniem atomów, jonów albo cząstek itworzy sieć krystaliczną. K. powstały wniezakłóconych warunkach ma postać wielościanu jak działa.
 • Definicja Zwilżania Kąt Informacje powierzchnią ciała stałego apowierzchnią cieczy wpunkcie zetknięcia się ztym ciałem. K. z. jest wyznacznikiem charakteryzującym zdarzenie zwilżania. Na granicy trzech faz (1 czy jest.
 • Definicja Katalizator Informacje można zamieniać prędkość reakcji chemicznej, aktóra sama pozostaje po reakcji wnie zmienionej postaci chemicznej. K. przyspieszający reakcję nazywa się d o d a t n i m pojęcie.
 • Definicja Klin Informacje pochyłe złączone podstawami. Mniejszy bok k. anazywa się fundamentem, większy bok b - ramieniem. Relacja siły P, zktórą wbijamy klin, do siły nacisku Q, wywieranego poprzez ściany wyjaśnienie.
 • Definicja Kilo Informacje przedrostek oznaczający 103, stosowany przy tworzeniu wtórnych jednostek miary opis.
 • Definicja Gazu Koncentracja Informacje liczba cząstek gazu odniesiona do jednostki objętości tego gazu informacje.
 • Definicja Kapacytancja Informacje przepływowi prądu zmiennego kondensator. K., a więc opór czysto pojemnościowy (Rc= 1/ C = fC/2, gdzie: częstość kołowa, C pojemność kondensatora, f - częstotliwość prądu co to jest.
 • Definicja Kaliforn Informacje dodatkowej skandowców (III ekipa kluczowa układu okresowego) oliczbie atomowej 98 imasie atomowej 251. Nie występuje wprzyrodzie, ale jest otrzymywany sztucznie ( transuranowce) w definicja.
 • Definicja Jonizacyjna Komora Informacje jonizującego. Urządzenie do pomiaru całkowitej jonizacji wywołanej promieniowaniem ze źródeł odużej aktywności. Zazwyczaj to jest naczynie metalowe, wypełnione gazem szlachetnym co znaczy.
 • Definicja Kolimacja Informacje wiązki promieniowania (elektromagnetycznego albo korpuskularnego) na wiązkę równoległą. W optyce służy do tego k o l i m a t o r. Zazwyczaj to jest soczewka skupiająca ( albo słownik.
 • Definicja Fotometryczny Klin Informacje przykład ze szkła dymnego, pochłaniający światło (jednakowo dla każdej długości fali) zależnie od swojej grubości. Przesuwając taki klin można na przykład osłabiać natężenie znaczenie.
 • Definicja Kriostat Informacje niskiej temperatury wzamkniętej przestrzeni zmożliwością jej zmiany iścisłej kontroli. To jest zazwyczaj specjalne naczynie opodwójnych ściankach, między którymi utrzymuje się czym jest.
 • Definicja Rura Kundta Informacje akustyczny, wktórym przez wytworzenie fal stojących można zmierzyć szybkość dźwięku wmetalu. Wszklanej rurze, zamkniętej na jednym końcu izawierającej pokruszony korek, wytwarza co oznacza.
 • Definicja Kręt Informacje 1) okres pędu, (2) spin krzyżówka.
 • Definicja Skala Kelvina Informacje skala bezwzględna najlepszy.
 • Definicja Pęcherzykowa Komora Informacje jonizującego. Urządzenie pozwalające śledzić tory poszczególnych cząstek jonizujących, które do niego wpadły. To jest naczynie wypełnione przezroczystą, przegrzaną cieczą na przykłady.
 • Definicja Kaloria Informacje miary ilości ciepła: 1 cal to jest liczba ciepła, jaką trzeba dostarczyć 1 gramowi czystej chemicznie wody, by jej temperatura wzrosła od 14,5 C do 15,5C. Aktualnie liczba ciepła encyklopedia.
 • Definicja Zewnętrzna Konwersja Informacje tworzenie elektronu e- ipozytonu e+ dzięki kwantów . Zobacz także elektronowych par tworzenie jak działa.
 • Definicja Ciekły Kryształ Informacje skupienia materii ocharakterze pośrednim pomiędzy cieczą aciałem stałym (krystalicznym). C. k. wykazuje wszystkie własności cieczy, lecz nie jest izotropowy, ma także pewne czy jest.
 • Definicja Gazów Teoria Kinetyczna Informacje statystycznej metodzie badania właściwości izachowania się układów złożonych z dużej liczby cząstek. Fundamentalnym założeniem k. t. g. jest przyjęcie, iż gaz złożona jest pojęcie.
 • Definicja Mieszany Kryształ Informacje kryształ, wktórym występują jednocześnie różne rodzaje sił wiążących atomy albo cząsteczki (na przykład wiązanie: jonowe, walencyjne, van der Waalsa wyjaśnienie.
 • Definicja Kandela Informacje natężenia źródła światła). 1 k. to jest światłość, jaką ma wkierunku prostopadłym powierzchnia 1/6000000 m2 powierzchni ciała idealnie czarnego, wtemperaturze krzepnięcia platyny opis.
 • Definicja Mechaniczny Koń Informacje pozaukładowa jednostka mocy; to jest moc, przy której wczasie 1 sekundy wykonana jest robota równa 75 kilogramometrom; 1 KM = 735,49875 W informacje.
 • Definicja Kriohydrat Informacje na przykład solą kuchenną, wykorzystywana do obniżania temperatury badanego przedmiotu albo preparatu. Pozwala uzyskać temperaturę około 253 K (- 20 C). Zobacz także mieszaniny co to jest.
 • Definicja kąt najmniejszego odchylenia pryzmatu Informacje pryzmat definicja.
 • Definicja Koma Informacje aberracja układów optycznych) występująca wtedy, kiedy odwzorowywany pkt. znajduje się wpewnej odległości od osi optycznej układu. Obraz tego punktu ma kształt podłużnej plamki co znaczy.
 • Definicja Klistron Informacje wzakresie mikrofal, służy raczej do wzmacniania albo generowania przebiegów elektrycznych oczęstotliwości od ułamka Hz do około 100 GHz (gigaherców). K. są szeroko służące jako słownik.
 • Definicja Elektryczny Kondensator Informacje przewodników (stanowiących elektrody kondensatora), odizolowanych od siebie próżnią ((albo dielektrykiem. K. e. służy do gromadzenia na elektrodach ładunków elektrycznych równych znaczenie.
 • Definicja Kalibrowanie Informacje wzorcowanie czym jest.
 • Definicja Telewizyjna Kamera Informacje iprzetwarzające obserwowany obraz na sygnały elektryczne, tak zwany sygnał wizyjny. Obraz zostaje rozłożony na trzy obrazy obarwach podstawowych (czerwony, zielony iniebieski co oznacza.
 • Definicja Pryzmatu Łamiący Kąt Informacje pryzmat krzyżówka.
 • Definicja Struktura Krystaliczna Informacje struktura mająca wstanie stałym budowę ouporządkowanym układzie atomów, jonów albo cząstek najlepszy.
 • Definicja Kalorymetr Informacje ciepła wydzielonego albo pochłoniętego w trakcie reakcji chemicznej albo zachodzącego procesu fizycznego. Zazwyczaj to jest naczynie metalowe opodwójnych ściankach, które wraz przykłady.
 • Definicja Katoda Informacje źródłem ujemnych ładunków elektrycznych (elektronów). Z k. elektrony mogą być emitowane do próżni, gazu, elektrolitu, półprzewodnika. Odznacza się k. emitujące elektrony pod encyklopedia.
 • Definicja Kosmologia Informacje się badaniem Wszechświata, jego budową iewolucją. K. jest ściśle związana zfizyką, bo opiera się na badaniach części Wszechświata dostępnej obserwacjom astronomicznym sposobami jak działa.
 • Definicja Symetrii Osi Krotność Informacje liczba n równa 360/, gdzie - najmniejszy kąt obrotu dowolnej figury (zwłaszcza kryształu) wokół rozważanej osi, przeprowadzający ją wpołożenie nierozróżnialne od poprzedniego czy jest.
 • Definicja Kineskop Informacje która przekształca sygnały elektryczne, wysyłane poprzez stacje nadawcze, na obraz ( lampy elektronowe). To jest szklana, próżniowa bańka wkształcie piramidy, której podstawę pojęcie.
 • Definicja Pole Koercji Informacje magnetycznego Hc, którą należy przyłożyć do ferromagnetyku, by zmniejszyć namagnesowanie szczątkowe Mr do zera. Pole tj. przeciwnie skierowane do pola magnetycznego, które wyjaśnienie.
 • Definicja Kwarki Informacje cegiełki , zktórych najprawdopodobniej zbudowane są nukleony (protony ineutrony). K. zostały wprowadzone wcelu wyjaśnienia natury oddziaływań mocnych. Postuluje się istnienie opis.
 • Definicja Kwadrupol Informacje układ 4 jednakowych co do wartości ładunków elektrycznych (2dodatnie i2 ujemne) umieszczonych naprzemiennie wwierzchołkach równoległoboku informacje.
 • Definicja Zjawisko Kapilarne Informacje włoskowatość co to jest.
 • Definicja Kobalt Informacje promieniotwórczy, powstały wwyniku bombardowania neutronami zwykłego kobaltu. Jądro 60Co wysyła słabe promieniowanie i dwa kwanty promieniowania oenergii 1,17 i1,33 MeV definicja.
 • Definicja Wewnętrzna Konwersja Informacje atomu do stanu omniejszej energii wtaki sposób, iż wwyniku tego przejścia następuje emisja elektronu ztego atomu. Przyjmuje się, iż k.w. zachodzi wdwóch fazach: wpierwszej jądro co znaczy.
 • Definicja Reguła Korkociągu Informacje kierunku linii indukcji pola magnetycznego prądu płynącego wprostoliniowym przewodniku; jeżeli wkręcany korkociąg przesuwa się wkierunku zgodnym zkierunkiem prądu wprzewodniku, to słownik.
 • Definicja Kaloryczność Informacje Miernik wartości odżywczej pokarmów, wyrażany wkJ (kilodżulach), wskazujący, ile ciepła powstaje worganizmie wwyniku całkowitego spalenia pokarmów. K. zależy od tego, jaką znaczenie.
 • Definicja Km Informacje koń mechaniczny czym jest.
 • Definicja Wzór Kelvina Informacje wzór określający moment T drgań elektrycznego obwodu drgającego, niegasnącego, zawierającego pojemność C i indukcyjność L co oznacza.
 • Definicja Alfred Kastler Informacje Normale Suprieure, członek Francuskiej Akademii Nauk, członek zagraniczny Polskiej Akademii Nauk (PAN) iczłonek honorowy Polskiego Towarzystwa Fizycznego (PTF). Badał zdarzenie krzyżówka.
 • Definicja Fazowy Kąt Informacje drgania wdanej chwili. Jeżeli na przykład rozważymy drganie harmoniczne proste, które jest opisane równaniem: y = A cos ( t + ), gdzie y - wychylenie od położenia równowagi, A najlepszy.
 • Definicja Koincydencja Informacje jednoczesność dwóch albo większej liczby zjawisk fizycznych, wykrywana zazwyczaj na podstawie jednoczesności pojawiania się impulsów elektrycznych towarzyszących tym zjawiskom przykłady.
 • Definicja Potencjałów Różnica Kontaktowa Informacje powstaje po złączeniu ze sobą dwóch przewodników jako skutek różnej wartości prac wyjścia elektronów zmetalu. Po zetknięciu metali część elektronów zmetalu oniższej pracy wyjścia encyklopedia.
 • Definicja Kalorymetria Informacje ciepła wydzielającego się albo pochłanianego poprzez badane ciała w trakcie różnych mechanizmów fizycznych, chemicznych ifizykochemicznych. Liczba ciepła przekazywanego pomiędzy jak działa.
 • Definicja Siły Kapilarne Informacje ciśnienie kapilarne czy jest.
 • Definicja Krzem Informacje ekipy głównej układu okresowego oliczbie atomowej 14 imasie atomowej 28,086. K. posiada sieć krystaliczną typu diamentu iwykazuje własności kwasowe. Jest twardym ikruchym ciałem pojęcie.
 • Definicja Pomiaru Metoda Kompensacyjna Informacje wielkości fizycznej (na przykład napięcia elektrycznego, oporu, temperatury) polegająca na sprowadzaniu do zera różnicy pomiędzy mierzoną wartością awartością znaną tej samej wyjaśnienie.

Co to znaczy Fizyka pojęcia

Spis pojęć z przedmiotu fizyka. Eksperymenty fizyczne i przykłady. Definicje z fizyki. Wszystkie prawa, zasady fizyki. Tłumaczenie zasad i praw z przykładami.

Definicja ZNACZENIE Kompensacyjna Metoda Pomiaru, Krzem, Kapilarne Siły, Kalorymetria, Kontaktowa Różnica Potencjałów, Koincydencja, Kąt Fazowy, Kastler, Alfred, Kelvina Wzór, Km co to znaczy.

Słownik Przykłady Kompensacyjna Metoda Pomiaru, Krzem, Kapilarne Siły co to jest.