KINETYCZNA TEORIA GAZÓW co to jest
Kinetyczna Teoria Gazów, Komórka Elementarna, Kolaps Grawitacyjny, Katodowe Promienie, Kąt.

Definicje fizyka K

 • Definicja Kriostat Informacje niskiej temperatury wzamkniętej przestrzeni zmożliwością jej zmiany iścisłej kontroli. To jest zazwyczaj specjalne naczynie opodwójnych ściankach, między którymi utrzymuje się co to jest.
 • Definicja Kinematyka Informacje matematycznym igeometrycznym opisem ruchu ciał bez wnikania, jaka jest powód tego ruchu. Fundamentalne definicje, na których opiera się k., to: współrzędna, czas, przestrzeń definicja.
 • Definicja Wilsona Komora Informacje Wilsona komora co znaczy.
 • Definicja Tranzystora Kolektor Informacje jedna zelektrod w tranzystorze, zbierająca przewarzająca część nośników wysyłanych zemitera do bazy. Można powiedzieć, iż k. t. jest przykładem anody wlampie elektronowej słownik.
 • Definicja Siły Kapilarne Informacje ciśnienie kapilarne znaczenie.
 • Definicja Pryzmatu Łamiący Kąt Informacje pryzmat czym jest.
 • Definicja Kelwin Informacje jednostka temperatury w skali bezwzględnej równa 1/273,16 części temperatury punktu potrójnego wody co to jest.
 • Definicja Kev Informacje kiloelektronowolt. Zobacz także elektronowolt definicja.
 • Definicja Kilowat Informacje jednostka mocy równa 103 W (wat co znaczy.
 • Definicja Fal Koherencja Informacje spójność fal słownik.
 • Definicja Km Informacje koń mechaniczny znaczenie.
 • Definicja Fotoelektryczna Komórka Informacje fotokomórka czym jest.
 • Definicja Komparator Informacje przyrząd optyczny wykorzystywany do bardzo dokładnych pomiarów odległości co to jest.
 • Definicja Kręt Informacje 1) okres pędu, (2) spin definicja.
 • Definicja Rezonansowa Krzywa Informacje zależność amplitudy A drgań harmonicznych wymuszonych od częstości siły wymuszającej. Przedstawia ona tak zwany rezonans, a więc zdarzenie gwałtownego wzrostu amplitudy drgań co znaczy.
 • Definicja Światła Kwant Informacje foton słownik.
 • Definicja Kwarcówka Informacje lampa kwarcowa znaczenie.
 • Definicja Kilo Informacje przedrostek oznaczający 103, stosowany przy tworzeniu wtórnych jednostek miary czym jest.
 • Definicja Kalorymetr Informacje ciepła wydzielonego albo pochłoniętego w trakcie reakcji chemicznej albo zachodzącego procesu fizycznego. Zazwyczaj to jest naczynie metalowe opodwójnych ściankach, które wraz co to jest.
 • Definicja Pole Koercji Informacje magnetycznego Hc, którą należy przyłożyć do ferromagnetyku, by zmniejszyć namagnesowanie szczątkowe Mr do zera. Pole tj. przeciwnie skierowane do pola magnetycznego, które definicja.
 • Definicja Układ Kartezjański Informacje współrzędnych wyznaczony poprzez trzy osie X, Y iZ, dzięki którego ustala się położenie dowolnego punktu wprzestrzeni. By określić położenie punktu P na płaszczyźnie, wystawia się co znaczy.
 • Definicja Ciekły Kryształ Informacje skupienia materii ocharakterze pośrednim pomiędzy cieczą aciałem stałym (krystalicznym). C. k. wykazuje wszystkie własności cieczy, lecz nie jest izotropowy, ma także pewne słownik.
 • Definicja Prawa Keplera Informacje torem planety jest elipsa, wktórej w jednym zognisk znajduje się Słońce; (2) pola zakreślone poprzez promienie wodzące planety (r) w jednostce czasu ( szybkość polowa) są takie znaczenie.
 • Definicja kaskadowa metoda skraplania gazów Informacje polegająca na tym, iż zanim dany gaz zostanie skroplony, skrapla się kilka innych gazów ocoraz niższych temperaturach wrzenia zaczynając od skroplenia amoniaku (temperatura czym jest.
 • Definicja Nadfioletowa Katastrofa Informacje zdoświadczeniem przy badaniu zjawiska promieniowania cieplnego ciał. Eksperyment pokazuje, iż umiejętność emisyjna ciała idealnie czarnego początkowo rośnie wraz ze wzrostem co to jest.
 • Definicja Konwekcja Informacje wraz zsubstancją, na przykład cieczą albo gazem. K. może być w y m u s z o n a (dzięki pomp albo mieszadeł) albo s w o b o d- n a w konsekwencji różnicy temperatur albo różnicy definicja.
 • Definicja Kohezja Informacje przeciwstawianiu się siłom rozrywającym to ciało. Jest ona rezultatem wzajemnego przyciągania się cząstek substancji siłami międzycząsteczkowymi krótkiego zasięgu. K. jest co znaczy.
 • Definicja Lorenza Kontrakcja Informacje obserwowane wkierunku ruchu, skrócenie długości przedmiotu poruszającego się z prędkością bliską prędkości światła. Zobacz także skrócenie lorenzowskie słownik.
 • Definicja Prędkości Kosmiczne Informacje szybkość kosmiczna znaczenie.
 • Definicja Siły Krótkozasięgowe Informacje siły jądrowe czym jest.
 • Definicja Masa Krytyczna Informacje masa krytyczna co to jest.
 • Definicja Jonowy Kryształ Informacje krystalicznej są obsadzone poprzez jony dodatnie iujemne. W k. j. kulombowskie przyciąganie pomiędzy jonami różnoimiennymi jest silniejsze od odpychania pomiędzy jonami definicja.
 • Definicja Kwarki Informacje cegiełki , zktórych najprawdopodobniej zbudowane są nukleony (protony ineutrony). K. zostały wprowadzone wcelu wyjaśnienia natury oddziaływań mocnych. Postuluje się istnienie co znaczy.
 • Definicja Alfred Kastler Informacje Normale Suprieure, członek Francuskiej Akademii Nauk, członek zagraniczny Polskiej Akademii Nauk (PAN) iczłonek honorowy Polskiego Towarzystwa Fizycznego (PTF). Badał zdarzenie słownik.
 • Definicja Potencjałów Różnica Kontaktowa Informacje powstaje po złączeniu ze sobą dwóch przewodników jako skutek różnej wartości prac wyjścia elektronów zmetalu. Po zetknięciu metali część elektronów zmetalu oniższej pracy wyjścia znaczenie.
 • Definicja Kryształ Informacje wewnętrzna budowa charakteryzuje się regularnym rozmieszczeniem atomów, jonów albo cząstek itworzy sieć krystaliczną. K. powstały wniezakłóconych warunkach ma postać wielościanu czym jest.
 • Definicja Krzem Informacje ekipy głównej układu okresowego oliczbie atomowej 14 imasie atomowej 28,086. K. posiada sieć krystaliczną typu diamentu iwykazuje własności kwasowe. Jest twardym ikruchym ciałem co to jest.
 • Definicja Kwazar Informacje podobny do gwiazdy, wysyłający mocne promieniowanie elektromagnetyczne: od rentgenowskiego, poprzez ultrafiolet, aż do radiowego. Jego widmo cechuje znaczące przesunięcie ku definicja.
 • Definicja Kwazicząstka Informacje quasi-cząstka co znaczy.
 • Definicja Stan Krytyczny Informacje przykład ciekłego igazowego), wktórym zanika różnica pomiędzy dwoma etapami. Pkt. na wykresie fazowym, odpowiadający temu stanowi nazywa się p u n k t e m k r y t y c z n y m słownik.
 • Definicja Elektryczny Kondensator Informacje przewodników (stanowiących elektrody kondensatora), odizolowanych od siebie próżnią ((albo dielektrykiem. K. e. służy do gromadzenia na elektrodach ładunków elektrycznych równych znaczenie.
 • Definicja Układy Krystalograficzne Informacje zespoły własności charakteryzujących każdą strukturę krystaliczną. Wszystkie kryształy mieszczą się wsześciu u. k. charakteryzowanych poprzez tak zwany parametry (stałe) sieciowe czym jest.
 • Definicja Kadm Informacje ekipie układu okresowego oliczbie atomowej 48 imasie atomowej 112,40. Występuje wprzyrodzie wpostaci 8 izotopów. K. jest srebrzystobiałym, miękkim iciągliwym metalem, odpornym na co to jest.
 • Definicja Dwójłomny Kryształ Informacje własność optyczną, iż światło padające prostopadle na jego powierzchnię ulega podwójnemu załamaniu na promień zwykły spełniający prawo Snelliusa ( załamania światła prawo definicja.
 • Definicja Kriofizyka Informacje badaniem własności substancji wtemperaturach poniżej 90 K (- 163 C). Badania te mają spore znaczenie, bo wniskich temperaturach wszystkie substancje zmieniają radykalnie własne co znaczy.
 • Definicja Kandela Informacje natężenia źródła światła). 1 k. to jest światłość, jaką ma wkierunku prostopadłym powierzchnia 1/6000000 m2 powierzchni ciała idealnie czarnego, wtemperaturze krzepnięcia platyny słownik.
 • Definicja Katoda Informacje źródłem ujemnych ładunków elektrycznych (elektronów). Z k. elektrony mogą być emitowane do próżni, gazu, elektrolitu, półprzewodnika. Odznacza się k. emitujące elektrony pod znaczenie.
 • Definicja Cząsteczkowy Kryształ Informacje zcząsteczek (złożonych zdużych grup atomów) znajdujących się wwęzłach sieci krystalicznej. Obojętne elektrycznie cząsteczki są słabo powiązane ze sobą siłami van der Waalsa. K. cz czym jest.
 • Definicja Prawa Kirchhoffa Informacje prądu stałego wobwodach elektrycznych. Pierwsze p. K. mówi, iż suma algebraiczna prądów Ik wpływających do węzła sieci elektrycznej iwypływających zniego jest równa zeru, nie co to jest.
 • Definicja Pęcherzykowa Komora Informacje jonizującego. Urządzenie pozwalające śledzić tory poszczególnych cząstek jonizujących, które do niego wpadły. To jest naczynie wypełnione przezroczystą, przegrzaną cieczą na definicja.
 • Definicja Krystalografia Informacje Odznacza się: k. g e o m e t r y c z n ą zajmującą się metodą zewnętrzną kryształów, k. s t r u k t u r a l n ą zajmującą się budową wewnętrzną kryształów, jest to ułożeniem co znaczy.
 • Definicja Kolimator Informacje kolimacja słownik.
 • Definicja Siła Kilogram Informacje jednostek MKS równa sile, zjaką Ziemia przyciąga masę jednego kilograma wmiejscu, wktórym przyspieszenie ziemskie wynosi 9,80665 m/s2; 1kG = 9,8066510 N (niutona znaczenie.
 • Definicja Koloidy Informacje roztwór czym jest.
 • Definicja Rura Kundta Informacje akustyczny, wktórym przez wytworzenie fal stojących można zmierzyć szybkość dźwięku wmetalu. Wszklanej rurze, zamkniętej na jednym końcu izawierającej pokruszony korek, wytwarza co to jest.
 • Definicja kąt skręcenia płaszczyzny polaryzacji Informacje skręcenie płaszczyzny polaryzacji światła definicja.
 • Definicja Brewstera Kąt Informacje Brewstera prawo co znaczy.
 • Definicja Graniczny Kąt Informacje kąt padania, przy którym odpowiadający mu kąt załamania wynosi 90. Zobacz także całkowite wewnętrzne odbicie słownik.
 • Definicja Kalibrowanie Informacje wzorcowanie znaczenie.
 • Definicja Kaony Informacje mezony czym jest.
 • Definicja Kelvin Informacje Thomson W co to jest.
 • Definicja Skala Kelvina Informacje skala bezwzględna definicja.
 • Definicja Pomiaru Metoda Kompensacyjna Informacje wielkości fizycznej (na przykład napięcia elektrycznego, oporu, temperatury) polegająca na sprowadzaniu do zera różnicy pomiędzy mierzoną wartością awartością znaną tej samej co znaczy.
 • Definicja Padania Kąt Informacje kąt zawarty pomiędzy normalną do powierzchni odbijającej wpunkcie padania apromieniem padającym słownik.
 • Definicja Kolidar Informacje light detection and ranging), dalmierz laserowy, radar świetlny, wktórym źródłem promieniowania jest laser impulsowy. K. może służyć do wykrywania ipomiaru odległości pomiędzy znaczenie.
 • Definicja Widzenia Kąt Informacje kąt utworzony poprzez skrajne promienie, biegnące od brzegów przedmiotu do układu optycznego albo oka obserwatora czym jest.
 • Definicja Kalcyt Informacje minerał krystalizujący wukładzie trygonalnym ( krystalograficzne układy). Kryształy k. charakteryzują się bardzo sporą dwójłomnością co to jest.
 • Definicja Promieniowania Prawo Kirchhoffa Informacje promieniowanie cieplne definicja.
 • Definicja Kaliforn Informacje dodatkowej skandowców (III ekipa kluczowa układu okresowego) oliczbie atomowej 98 imasie atomowej 251. Nie występuje wprzyrodzie, ale jest otrzymywany sztucznie ( transuranowce) w co znaczy.
 • Definicja Kalorymetria Informacje ciepła wydzielającego się albo pochłanianego poprzez badane ciała w trakcie różnych mechanizmów fizycznych, chemicznych ifizykochemicznych. Liczba ciepła przekazywanego pomiędzy słownik.
 • Definicja Kaloryczność Informacje Miernik wartości odżywczej pokarmów, wyrażany wkJ (kilodżulach), wskazujący, ile ciepła powstaje worganizmie wwyniku całkowitego spalenia pokarmów. K. zależy od tego, jaką znaczenie.
 • Definicja Wideo Kamera Informacje kolokwialna nazwa uproszczonej wersji kamery telewizyjnej. Sygnał wizyjny idźwiękowy jest rejestrowany na taśmach magnetycznych typowych kaset magnetowidowych czym jest.
 • Definicja Telewizyjna Kamera Informacje iprzetwarzające obserwowany obraz na sygnały elektryczne, tak zwany sygnał wizyjny. Obraz zostaje rozłożony na trzy obrazy obarwach podstawowych (czerwony, zielony iniebieski co to jest.
 • Definicja Kamerton Informacje przyrząd wpostaci widełek strojowych albo piszczałki metalowej, wydający dźwięki ościśle określonej częstości; służy jako wzorzec tonu definicja.
 • Definicja Heike Onnes Kamerling Informacje uniwersytetu wLejdzie, założyciel, znanego na świecie, laboratorium kriogenicznego ( kriogenika). Dostał Nagrodę Nobla zfizyki (1913) za badanie własności substancji wniskich co znaczy.
 • Definicja Kapacytancja Informacje przepływowi prądu zmiennego kondensator. K., a więc opór czysto pojemnościowy (Rc= 1/ C = fC/2, gdzie: częstość kołowa, C pojemność kondensatora, f - częstotliwość prądu słownik.
 • Definicja Leonidowicz Piotr Kapica Informacje Uniwersytetu Moskiewskiego, członek kilku towarzystw naukowych: Akademii Nauk ZSRR, Brytyjskiego Towarzystwa Naukowego iPolskiej Akademii Nauk. Dostał Nagrodę Nobla zfizyki (1978 znaczenie.
 • Definicja Zjawisko Kapilarne Informacje włoskowatość czym jest.
 • Definicja Karat Informacje pozaukładowa jednostka ( jednostka miary) masy służąca whandlu kamieniami szlachetnymi iperłami; 1 kr = 200 mg = 210-4 kg co to jest.
 • Definicja Katalizator Informacje można zamieniać prędkość reakcji chemicznej, aktóra sama pozostaje po reakcji wnie zmienionej postaci chemicznej. K. przyspieszający reakcję nazywa się d o d a t n i m definicja.
 • Definicja Kartezjusz Informacje francuski. Zwolennik empiryzmu. W zakresie optyki odkrył prawo załamania światła iobliczył kształt soczewek eliminujących aberrację sferyczną wteleskopie. Sformułował prawo co znaczy.
 • Definicja Kation Informacje jon nieujemny poruszający się wpolu elektrycznym wkierunku elektrody ujemnej. Zobacz także katoda słownik.
 • Definicja Kataliza Informacje zdarzenie przyspieszania (k. dodatnia) albo opóźniania (k. ujemna) reakcji chemicznej. Zobacz także katalizator znaczenie.
 • Definicja Odbicia Kąt Informacje kąt zawarty pomiędzy normalną do powierzchni odbijającej wpunkcie padania apromieniem odbitym czym jest.
 • Definicja Potencjału Spadek Katodowy Informacje spadek potencjału obserwowany wpobliżu katody w trakcie wyładowania jarzeniowego wgazie. K.s.p. powstaje w wyniku nadmiaru jonów dodatnich wpobliżu katody co to jest.
 • Definicja Fazowy Kąt Informacje drgania wdanej chwili. Jeżeli na przykład rozważymy drganie harmoniczne proste, które jest opisane równaniem: y = A cos ( t + ), gdzie y - wychylenie od położenia równowagi, A definicja.
 • Definicja kąt najmniejszego odchylenia pryzmatu Informacje pryzmat co znaczy.
 • Definicja Wzór Kelvina Informacje wzór określający moment T drgań elektrycznego obwodu drgającego, niegasnącego, zawierającego pojemność C i indukcyjność L słownik.
 • Definicja Johannes Kepler Informacje cesarza niemieckiego Rudolfa II. W oparciu ozapiski swojego praskiego nauczyciela Tychona de Brahe iwłasne obserwacje ruchów Marsa sformułował prawa ruchu planet ( Keplera prawa znaczenie.
 • Definicja Zjawisko Kerra Informacje załamania światła wymuszone poprzez pole elektryczne (wymuszona anizotropia optyczna) w ośrodku izotropowym optycznie, na przykład cieczy albo gazie (elektrooptyczne zdarzenie czym jest.
 • Definicja Klistron Informacje wzakresie mikrofal, służy raczej do wzmacniania albo generowania przebiegów elektrycznych oczęstotliwości od ułamka Hz do około 100 GHz (gigaherców). K. są szeroko służące jako co to jest.
 • Definicja Kilogram Informacje podstawowa jednostka masy. To jest masa wzorca tej jednostki, wykonanego ze stopu platyny (90%) zirydem (10%) iprzechowywanego wMiędzynarodowym Biurze Miar wSvres pod Paryżem definicja.
 • Definicja Energia Kinetyczna Informacje energia kinetyczna co znaczy.
 • Definicja Konwerter Informacje zmienić jeden rodzaj promieniowania na inny. K. jest np. płyta ze wzbogaconego uranu zamieniająca strumień prędkich neutronów (o zakresie energii od 0,5 do 10 MeV) na strumień słownik.
 • Definicja Robert Gustaw Kirchhoff Informacje we Wrocławiu, Heidelbergu, Berlinie. Opracował metodę analizy widmowej, podał związek pomiędzy zdolnością emisyjną i zdolnością absorpcyjną ciał, podał reguły ułatwiające znaczenie.
 • Definicja Kilowatogodzina Informacje jednostka pracy równa pracy wykonanej wczasie 1 godziny przy mocy 1 kilowata; 1 kWh = 3,6 106 J czym jest.
 • Definicja Klin Informacje pochyłe złączone podstawami. Mniejszy bok k. anazywa się fundamentem, większy bok b - ramieniem. Relacja siły P, zktórą wbijamy klin, do siły nacisku Q, wywieranego poprzez ściany co to jest.
 • Definicja Optyczny Klin Informacje łamiącym służący wprzyrządach optycznych do nieznacznego odchylania kierunku biegu promieni świetlnych; rozszczepienie światła może być wtym przypadku pominięte definicja.
 • Definicja Kiurowce Informacje należące do szeregu promieniotwórczego aktynowców oliczbach atomowych od 96 do 103: kiur (Cm), bekerel (Bk), kaliforn (Cf), ajnsztajn (Es), ferm (Fm), mendelew (Md), nobel (No co znaczy.
 • Definicja Kiur Informacje skandowców oliczbie atomowej 96 imasie atomowej 247. To jest pierwiastek otrzymywany sztucznie ( transuranowce). Powstaje zprzemiany promieniotwórczej ameryku słownik.
 • Definicja Przyrządu Dokładności Klasa Informacje przyrządu pomiarowego na przykład miernika elektrycznego. Zazwyczaj to jest liczba umieszczona na skali przyrządu, bez żadnego dodatkowego znaku ( na przykład 0,5). Wyraża ona znaczenie.
 • Definicja Kiur Informacje pozaukładowa jednostka aktywności ciała promieniotwórczego równa 3,7 1010 rozpadów na sekundę czym jest.
 • Definicja Koincydencja Informacje jednoczesność dwóch albo większej liczby zjawisk fizycznych, wykrywana zazwyczaj na podstawie jednoczesności pojawiania się impulsów elektrycznych towarzyszących tym zjawiskom co to jest.
 • Definicja Koalescencja Informacje łączenie się małych kropelek cieczy wwiększe krople w trakcie wzajemnych zderzeń definicja.
 • Definicja Kobalt Informacje promieniotwórczy, powstały wwyniku bombardowania neutronami zwykłego kobaltu. Jądro 60Co wysyła słabe promieniowanie i dwa kwanty promieniowania oenergii 1,17 i1,33 MeV co znaczy.
 • Definicja Kod Informacje liter, cyfr i tym podobne) umożliwiający przekazywanie informacji. K. znalazł najszersze wykorzystanie wtelekomunikacji, sygnalizacji morskiej iradiokomunikacji słownik.
 • Definicja Kobalt Informacje żelazowiec) wVIII ekipie dodatkowej układu okresowego pierwiastków oliczbie atomowej 27 imasie atomowej 58,9323. Srebrzystobiały metal zodcieniem niebieskim, odporny na działanie znaczenie.
 • Definicja Słoneczny Kolektor Informacje urządzenie pochłaniające (absorbujące) promieniowanie słoneczne iumożliwiające zastosowanie jego energii, na przykład do ogrzewania mieszkania czym jest.
 • Definicja Kolimacja Informacje wiązki promieniowania (elektromagnetycznego albo korpuskularnego) na wiązkę równoległą. W optyce służy do tego k o l i m a t o r. Zazwyczaj to jest soczewka skupiająca ( albo co to jest.
 • Definicja Proces Kołowy Informacje mechanizm termodynamiczny, przy końcu którego układ powraca do stanu początkowego. Głównym zpunktu widzenia teorii p. k. jest cykl Carnota definicja.
 • Definicja Kolorymetria Informacje do wyznaczania stężenia badanej substancji wroztworze polegająca na porównywaniu barwy badanego roztworu zbarwą roztworów wzorcowych; (2) c h r o m o m e t r i a, dział optyki co znaczy.
 • Definicja Barw Koło Informacje ułożone są wsposób ciągły wszystkie odcienie barw wtakim porządku, jaki występuje w widmie optycznym światła białego. Dzięki k. b. itzw. trójkąta nasyceń (barwa może występować słownik.
 • Definicja Kompilator Informacje translator) umożliwiający korzystanie zprogramów pisanych wróżnych językach programowania. Zazwyczaj k. wyjaśnia program zapisany wjęzyku programowania wysokiego poziomu na język znaczenie.
 • Definicja Kompatybilność Informacje programów komputerowych. Dzięki k. dwa albo więcej komputerów, mimo różnego pochodzenia, może współpracować ze sobą albo zastępować się przy wykonywaniu tego samego programu czym jest.
 • Definicja P N Kontakt Informacje kontakt półprzewodnika typu n zpółprzewodnikiem typu p. Zobacz także złącze prostujące co to jest.
 • Definicja Jonizacyjna Komora Informacje jonizującego. Urządzenie do pomiaru całkowitej jonizacji wywołanej promieniowaniem ze źródeł odużej aktywności. Zazwyczaj to jest naczynie metalowe, wypełnione gazem szlachetnym definicja.
 • Definicja Koma Informacje aberracja układów optycznych) występująca wtedy, kiedy odwzorowywany pkt. znajduje się wpewnej odległości od osi optycznej układu. Obraz tego punktu ma kształt podłużnej plamki co znaczy.
 • Definicja Kondensacja Informacje przemiana gazu wciecz ( skraplanie) albo wciało stałe ( resublimacja słownik.
 • Definicja Gazu Koncentracja Informacje liczba cząstek gazu odniesiona do jednostki objętości tego gazu znaczenie.
 • Definicja Optyczny Kondensor Informacje część układu optycznego (soczewka albo układ soczewek) wykorzystywana do skupiania światła na badanym przedmiocie czym jest.
 • Definicja Konstantan Informacje około 60% miedzi i40% niklu. Stosowany jest do wyrobu przedmiotów grzejnych, oporników elektrycznych i do wyrobu termopar. Właściwością charakterystyczną k. jest słaba zależność co to jest.
 • Definicja Komutator Informacje urządzenie lub część urządzenia (na przykład komutator wsilniku elektrycznym) wykorzystywane do automatycznego przełączania obwodu elektrycznego (albo kierunku prądu definicja.
 • Definicja Atomu Elektronowa Konfiguracja Informacje poprzez elektrony w atomie. Ogólna liczba stanów elektronowych watomie wieloelektronowym, różniących się przynajmniej jedną z liczb kwantowych n, l, ml ims przy danej głównej co znaczy.
 • Definicja Komputer Informacje programowalne urządzenie elektroniczne wykorzystywane do wykonywania skomplikowanych obliczeń iprzetwarzania danych słownik.
 • Definicja Wewnętrzna Konwersja Informacje atomu do stanu omniejszej energii wtaki sposób, iż wwyniku tego przejścia następuje emisja elektronu ztego atomu. Przyjmuje się, iż k.w. zachodzi wdwóch fazach: wpierwszej jądro znaczenie.
 • Definicja Mechaniczny Koń Informacje pozaukładowa jednostka mocy; to jest moc, przy której wczasie 1 sekundy wykonana jest robota równa 75 kilogramometrom; 1 KM = 735,49875 W czym jest.
 • Definicja Zewnętrzna Konwersja Informacje tworzenie elektronu e- ipozytonu e+ dzięki kwantów . Zobacz także elektronowych par tworzenie co to jest.
 • Definicja Mikołaj Kopernik Informacje heliocentryczną teorię budowy Układu Słonecznego. Pierwszy stwierdził, iż Ziemia uczestniczy jednocześnie wtrzech ruchach: obrocie ze stałą prędkością dookoła własnej osi, obiegu definicja.
 • Definicja Korelacja Informacje współzależność pomiędzy wielkościami fizycznymi albo zjawiskami fizycznymi co znaczy.
 • Definicja Promieniowanie Kosmiczne Informacje elementarnych i jąder docierających do Ziemi zprzestrzeni kosmicznej. Rozróżnia się p.k. p i e r- w o t n e (spoza granic atmosfery ziemskiej) i w t ó r n e będące rezultatem słownik.
 • Definicja Kosmologia Informacje się badaniem Wszechświata, jego budową iewolucją. K. jest ściśle związana zfizyką, bo opiera się na badaniach części Wszechświata dostępnej obserwacjom astronomicznym sposobami znaczenie.
 • Definicja Korozja Informacje powierzchni ipostępujące wgłąb powolne niszczenie materiałów, w szczególności metali iich stopów, w wyniku chemicznego albo elektrochemicznego oddziaływania środowiska czym jest.
 • Definicja Kriohydrat Informacje na przykład solą kuchenną, wykorzystywana do obniżania temperatury badanego przedmiotu albo preparatu. Pozwala uzyskać temperaturę około 253 K (- 20 C). Zobacz także mieszaniny co to jest.
 • Definicja Kriogenika Informacje się całokształtem zagadnień związanych zwytwarzaniem, utrzymywaniem ipomiarami niskich temperatur, jest to temperatur poniżej 90 K. Temperatury około 1 K osiąga się dzięki gazów definicja.
 • Definicja Klasy Krystalograficzne Informacje charakteryzujące strukturę krystalograficzną. Przedmioty symetrii to myślowe konstrukcje takie, jak: środek symetrii (oznaczany symbolem C), oś symetrii jedno-, dwu-, trzy co znaczy.
 • Definicja Symetrii Osi Krotność Informacje liczba n równa 360/, gdzie - najmniejszy kąt obrotu dowolnej figury (zwłaszcza kryształu) wokół rozważanej osi, przeprowadzający ją wpołożenie nierozróżnialne od poprzedniego słownik.
 • Definicja Rentgenowska Krystalografia Informacje rentgenowska badanie strukturalna znaczenie.
 • Definicja Struktura Krystaliczna Informacje struktura mająca wstanie stałym budowę ouporządkowanym układzie atomów, jonów albo cząstek czym jest.
 • Definicja Kulomb Informacje elektrycznego; 1 C to jest ładunek elektryczny przepływający wczasie 1 s poprzez przekrój poprzeczny przewodnika, wktórym płynie prąd 1 A: 1 C = 1 A s. Ładunek 1 C odpowiada co to jest.
 • Definicja Kserografia Informacje reprodukcji dokumentów, wykresów, obrazów i tym podobne, wktórej wykorzystuje się zmiany rozkładu ładunku elektrycznego płyty pokrytej półprzewodnikiem (selen), wywołane mocnym definicja.
 • Definicja Siła Kulombowska Informacje ładunkami elektrycznymi (może być przyciągająca albo odpychająca), proporcjonalna do ich wielkości, aodwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości pomiędzy nimi. Zobacz także co znaczy.
 • Definicja Piezoelektryczny Kryształ Informacje przyłożonego naprężenia ściskającego albo rozciągającego polaryzuje się elektrycznie, tzn. na jego przeciwległych powierzchniach indukują się ładunki elektryczne przeciwnego znaku słownik.
 • Definicja Czynny Optycznie Kryształ Informacje płaszczyznę drgań światła spolaryzowanego przechodzącego poprzez ten kryształ. Zdarzenie to występuje tylko wkierunkach zbliżonych do kierunków osi optycznych kryształu znaczenie.
 • Definicja Mieszany Kryształ Informacje kryształ, wktórym występują jednocześnie różne rodzaje sił wiążących atomy albo cząsteczki (na przykład wiązanie: jonowe, walencyjne, van der Waalsa czym jest.
 • Definicja Kwadrupol Informacje układ 4 jednakowych co do wartości ładunków elektrycznych (2dodatnie i2 ujemne) umieszczonych naprzemiennie wwierzchołkach równoległoboku co to jest.
 • Definicja Polykarp Kusch Informacje niemieckiego, prof. Columbia University wNowym Jorku. Za wyznaczenie dokładnej wartości momentu magnetycznego elektronu dostał w1955 Nagrodę Nobla (niezależnie od W.E. Lamba definicja.
 • Definicja Liczby Kwantowe Informacje połówkowe charakteryzujące wmechanice kwantowej stan stacjonarny układu na przykład atomu, jądra, cząsteczki. Powiązane są one ztymi wartościami wielkości fizycznej, które mogą co znaczy.
 • Definicja Kwarc Informacje rozpowszechniony wskorupie ziemskiej. Służący jest pomiędzy innymi do produkcji szkła ielementów piezoelektrycznych. Jest także stosowany jako dobry izolator elektryczny słownik.
 • Definicja Kolorymetr Informacje kolorymetrii, do badania parametrów barw. Odznacza się k. o b i e k t y w n e, umożliwiające pomiar natężenia poszczególnych barw (zazwyczaj dzięki fotokomórki), i k. w i z u a l znaczenie.
 • Definicja Przestrzenne Kwantowanie Informacje ruchowi elektronu po orbicie odpowiada okres orbitalny przedstawiany dzięki wektora l, aobrotowi elektronu wokół własnej osi odpowiada okres spinowy reprezentowany poprzez wektor czym jest.
 • Definicja Reguła Korkociągu Informacje kierunku linii indukcji pola magnetycznego prądu płynącego wprostoliniowym przewodniku; jeżeli wkręcany korkociąg przesuwa się wkierunku zgodnym zkierunkiem prądu wprzewodniku, to co to jest.
 • Definicja Załamania Kąt Informacje kąt zawarty pomiędzy normalną do powierzchni załamującej wpunkcie padania apromieniem załamanym definicja.
 • Definicja Energii Kwant Informacje promieniowania (albo pędu), jaka może być przekazana układowi ((albo jaką układ może wyemitować. Definicja k. e. wprowadził Planck do wyjaśnienia zagadnienia rozkładu natężeń co znaczy.
 • Definicja Kaloria Informacje miary ilości ciepła: 1 cal to jest liczba ciepła, jaką trzeba dostarczyć 1 gramowi czystej chemicznie wody, by jej temperatura wzrosła od 14,5 C do 15,5C. Aktualnie liczba ciepła słownik.
 • Definicja Krystalizacja Informacje mechanizm tworzenia się iwzrostu kryształów ze stopu, roztworu albo etapy gazowej znaczenie.
 • Definicja Metaliczny Kryształ Informacje sieci krystalicznej znajdują się jony powstałe wwyniku oderwania się elektronów walencyjnych od atomów. Oderwane elektrony tworzą tak zwany gaz elektronowy (gaz elektronów czym jest.
 • Definicja Mechanika Kwantowa Informacje opisujący zjawiska fizyczne wskalach molekularnej, atomowej ijądrowej (10-7 ¸ 10-14 m). M. k. opiera się na trzech hipotezach: (1) hipotezie okwantach energii Plancka, który co to jest.
 • Definicja Kineskop Informacje która przekształca sygnały elektryczne, wysyłane poprzez stacje nadawcze, na obraz ( lampy elektronowe). To jest szklana, próżniowa bańka wkształcie piramidy, której podstawę definicja.
 • Definicja Sieć Komputerowa Informacje ze sobą ioprogramowanych wtaki sposób, iż możliwe jest przesyłanie informacji między nimi. S. k. może obejmować jeden budynek, cały obszar bądź cały państwo. Ogólnoświatowa sieć co znaczy.
 • Definicja Fotometryczny Klin Informacje przykład ze szkła dymnego, pochłaniający światło (jednakowo dla każdej długości fali) zależnie od swojej grubości. Przesuwając taki klin można na przykład osłabiać natężenie słownik.
 • Definicja Walencyjny Kryształ Informacje powiązane są parą elektronów, jest to parą utworzoną zelektronów (po jednym) zkażdego atomu biorącego udział wwiązaniu. Wiązanie tj. mocne, ajego siła jest porównywalna związaniem znaczenie.
 • Definicja Krzepnięcie Informacje na przechodzeniu substancji ze stanu ciekłego wstan stały. W trakcie k. wydziela się ciepło, tak zwany ciepło krzepnięcia, a więc liczba energii cieplnej, którą należy odebrać czym jest.
 • Definicja Kriotron Informacje przełączający (przekaźnik), wykorzystujący zdarzenie nadprzewodnictwa. Zasada działania k. opiera się na możliwości sterowania dzięki słabego pola magnetycznego oporem co to jest.
 • Definicja Zwilżania Kąt Informacje powierzchnią ciała stałego apowierzchnią cieczy wpunkcie zetknięcia się ztym ciałem. K. z. jest wyznacznikiem charakteryzującym zdarzenie zwilżania. Na granicy trzech faz (1 definicja.
 • Definicja Promienie Katodowe Informacje wylatujących zdużą prędkością z katody wkierunku prostopadłym do jej powierzchni wwyniku bombardowania jej jonami dodatnimi. P. k. obserwuje się przy sporym rozrzedzeniu gazu (0 co znaczy.
 • Definicja Grawitacyjny Kolaps Informacje Zdarzenie gwałtownego kurczenia się gwiazdy od momentu, kiedy siły wynikające zciśnienia panującego wewnątrz gwiazdy nie są wstanie zrównoważyć sił grawitacyjnych. Wg słownik.
 • Definicja Elementarna Komórka Informacje jaki można wybrać dla sieci krystalicznej, posiadający pełną symetrię danego kryształu (prócz symetrii translacyjnej). Poprzez przesuwanie (translacje) k. e. owektor r = na + kb znaczenie.
 • Definicja Gazów Teoria Kinetyczna Informacje statystycznej metodzie badania właściwości izachowania się układów złożonych z dużej liczby cząstek. Fundamentalnym założeniem k. t. g. jest przyjęcie, iż gaz złożona jest czym jest.

Co to znaczy Fizyka pojęcia

Spis pojęć z przedmiotu fizyka. Eksperymenty fizyczne i przykłady. Definicje z fizyki. Wszystkie prawa, zasady fizyki. Tłumaczenie zasad i praw z przykładami.

Definicja Kinetyczna Teoria Gazów, Komórka Elementarna, Kolaps Grawitacyjny, Katodowe Promienie, Kąt Zwilżania, Kriotron, Krzepnięcie, Kryształ Walencyjny, Klin co to znaczy.

Słownik Kinetyczna Teoria Gazów, Komórka Elementarna, Kolaps co to jest.