KINETYCZNA TEORIA GAZÓW co to jest
Kinetyczna Teoria Gazów, Komórka Elementarna, Kolaps Grawitacyjny, Katodowe Promienie, Kąt.

Definicje fizyka K

 • Definicja kriostat Co to jest niskiej temperatury wzamkniętej przestrzeni zmożliwością jej zmiany iścisłej kontroli. To jest zazwyczaj specjalne naczynie opodwójnych ściankach, między którymi utrzymuje się
 • Definicja kinematyka Co to jest matematycznym igeometrycznym opisem ruchu ciał bez wnikania, jaka jest powód tego ruchu. Fundamentalne definicje, na których opiera się k., to: współrzędna, czas, przestrzeń
 • Definicja komora Wilsona Co to jest Wilsona komora
 • Definicja kolektor tranzystora Co to jest jedna zelektrod w tranzystorze, zbierająca przewarzająca część nośników wysyłanych zemitera do bazy. Można powiedzieć, iż k. t. jest przykładem anody wlampie elektronowej
 • Definicja kapilarne siły Co to jest ciśnienie kapilarne
 • Definicja kąt łamiący pryzmatu Co to jest pryzmat
 • Definicja kelwin Co to jest jednostka temperatury w skali bezwzględnej równa 1/273,16 części temperatury punktu potrójnego wody
 • Definicja keV Co to jest kiloelektronowolt. Zobacz także elektronowolt
 • Definicja kilowat Co to jest jednostka mocy równa 103 W (wat
 • Definicja koherencja fal Co to jest spójność fal
 • Definicja KM Co to jest koń mechaniczny
 • Definicja komórka fotoelektryczna Co to jest fotokomórka
 • Definicja komparator Co to jest przyrząd optyczny wykorzystywany do bardzo dokładnych pomiarów odległości
 • Definicja kręt Co to jest 1) okres pędu, (2) spin
 • Definicja krzywa rezonansowa Co to jest zależność amplitudy A drgań harmonicznych wymuszonych od częstości siły wymuszającej. Przedstawia ona tak zwany rezonans, a więc zdarzenie gwałtownego wzrostu amplitudy drgań
 • Definicja kwant światła Co to jest foton
 • Definicja kwarcówka Co to jest lampa kwarcowa
 • Definicja kilo Co to jest przedrostek oznaczający 103, stosowany przy tworzeniu wtórnych jednostek miary
 • Definicja kalorymetr Co to jest ciepła wydzielonego albo pochłoniętego w trakcie reakcji chemicznej albo zachodzącego procesu fizycznego. Zazwyczaj to jest naczynie metalowe opodwójnych ściankach, które wraz
 • Definicja koercji pole Co to jest magnetycznego Hc, którą należy przyłożyć do ferromagnetyku, by zmniejszyć namagnesowanie szczątkowe Mr do zera. Pole tj. przeciwnie skierowane do pola magnetycznego, które
 • Definicja kartezjański układ Co to jest współrzędnych wyznaczony poprzez trzy osie X, Y iZ, dzięki którego ustala się położenie dowolnego punktu wprzestrzeni. By określić położenie punktu P na płaszczyźnie, wystawia się
 • Definicja kryształ ciekły Co to jest skupienia materii ocharakterze pośrednim pomiędzy cieczą aciałem stałym (krystalicznym). C. k. wykazuje wszystkie własności cieczy, lecz nie jest izotropowy, ma także pewne
 • Definicja Keplera prawa Co to jest torem planety jest elipsa, wktórej w jednym zognisk znajduje się Słońce; (2) pola zakreślone poprzez promienie wodzące planety (r) w jednostce czasu ( szybkość polowa) są takie
 • Definicja kaskadowa metoda skraplania gazów Co to jest polegająca na tym, iż zanim dany gaz zostanie skroplony, skrapla się kilka innych gazów ocoraz niższych temperaturach wrzenia zaczynając od skroplenia amoniaku (temperatura
 • Definicja katastrofa nadfioletowa Co to jest zdoświadczeniem przy badaniu zjawiska promieniowania cieplnego ciał. Eksperyment pokazuje, iż umiejętność emisyjna ciała idealnie czarnego początkowo rośnie wraz ze wzrostem
 • Definicja konwekcja Co to jest wraz zsubstancją, na przykład cieczą albo gazem. K. może być w y m u s z o n a (dzięki pomp albo mieszadeł) albo s w o b o d- n a w konsekwencji różnicy temperatur albo różnicy
 • Definicja kohezja Co to jest przeciwstawianiu się siłom rozrywającym to ciało. Jest ona rezultatem wzajemnego przyciągania się cząstek substancji siłami międzycząsteczkowymi krótkiego zasięgu. K. jest
 • Definicja kontrakcja Lorenza Co to jest obserwowane wkierunku ruchu, skrócenie długości przedmiotu poruszającego się z prędkością bliską prędkości światła. Zobacz także skrócenie lorenzowskie
 • Definicja kosmiczne prędkości Co to jest szybkość kosmiczna
 • Definicja krótkozasięgowe siły Co to jest siły jądrowe
 • Definicja krytyczna masa Co to jest masa krytyczna
 • Definicja kryształ jonowy Co to jest krystalicznej są obsadzone poprzez jony dodatnie iujemne. W k. j. kulombowskie przyciąganie pomiędzy jonami różnoimiennymi jest silniejsze od odpychania pomiędzy jonami
 • Definicja kwarki Co to jest cegiełki , zktórych najprawdopodobniej zbudowane są nukleony (protony ineutrony). K. zostały wprowadzone wcelu wyjaśnienia natury oddziaływań mocnych. Postuluje się istnienie
 • Definicja Kastler, Alfred Co to jest Normale Suprieure, członek Francuskiej Akademii Nauk, członek zagraniczny Polskiej Akademii Nauk (PAN) iczłonek honorowy Polskiego Towarzystwa Fizycznego (PTF). Badał zdarzenie
 • Definicja kontaktowa różnica potencjałów Co to jest powstaje po złączeniu ze sobą dwóch przewodników jako skutek różnej wartości prac wyjścia elektronów zmetalu. Po zetknięciu metali część elektronów zmetalu oniższej pracy wyjścia
 • Definicja kryształ Co to jest wewnętrzna budowa charakteryzuje się regularnym rozmieszczeniem atomów, jonów albo cząstek itworzy sieć krystaliczną. K. powstały wniezakłóconych warunkach ma postać wielościanu
 • Definicja krzem Co to jest ekipy głównej układu okresowego oliczbie atomowej 14 imasie atomowej 28,086. K. posiada sieć krystaliczną typu diamentu iwykazuje własności kwasowe. Jest twardym ikruchym ciałem
 • Definicja kwazar Co to jest podobny do gwiazdy, wysyłający mocne promieniowanie elektromagnetyczne: od rentgenowskiego, poprzez ultrafiolet, aż do radiowego. Jego widmo cechuje znaczące przesunięcie ku
 • Definicja kwazicząstka Co to jest quasi-cząstka
 • Definicja krytyczny stan Co to jest przykład ciekłego igazowego), wktórym zanika różnica pomiędzy dwoma etapami. Pkt. na wykresie fazowym, odpowiadający temu stanowi nazywa się p u n k t e m k r y t y c z n y m
 • Definicja kondensator elektryczny Co to jest przewodników (stanowiących elektrody kondensatora), odizolowanych od siebie próżnią ((albo dielektrykiem. K. e. służy do gromadzenia na elektrodach ładunków elektrycznych równych
 • Definicja krystalograficzne układy Co to jest zespoły własności charakteryzujących każdą strukturę krystaliczną. Wszystkie kryształy mieszczą się wsześciu u. k. charakteryzowanych poprzez tak zwany parametry (stałe) sieciowe
 • Definicja kadm Co to jest ekipie układu okresowego oliczbie atomowej 48 imasie atomowej 112,40. Występuje wprzyrodzie wpostaci 8 izotopów. K. jest srebrzystobiałym, miękkim iciągliwym metalem, odpornym na
 • Definicja kryształ dwójłomny Co to jest własność optyczną, iż światło padające prostopadle na jego powierzchnię ulega podwójnemu załamaniu na promień zwykły spełniający prawo Snelliusa ( załamania światła prawo
 • Definicja kriofizyka Co to jest badaniem własności substancji wtemperaturach poniżej 90 K (- 163 C). Badania te mają spore znaczenie, bo wniskich temperaturach wszystkie substancje zmieniają radykalnie własne
 • Definicja kandela Co to jest natężenia źródła światła). 1 k. to jest światłość, jaką ma wkierunku prostopadłym powierzchnia 1/6000000 m2 powierzchni ciała idealnie czarnego, wtemperaturze krzepnięcia platyny
 • Definicja katoda Co to jest źródłem ujemnych ładunków elektrycznych (elektronów). Z k. elektrony mogą być emitowane do próżni, gazu, elektrolitu, półprzewodnika. Odznacza się k. emitujące elektrony pod
 • Definicja kryształ cząsteczkowy Co to jest zcząsteczek (złożonych zdużych grup atomów) znajdujących się wwęzłach sieci krystalicznej. Obojętne elektrycznie cząsteczki są słabo powiązane ze sobą siłami van der Waalsa. K. cz
 • Definicja Kirchhoffa prawa Co to jest prądu stałego wobwodach elektrycznych. Pierwsze p. K. mówi, iż suma algebraiczna prądów Ik wpływających do węzła sieci elektrycznej iwypływających zniego jest równa zeru, nie
 • Definicja komora pęcherzykowa Co to jest jonizującego. Urządzenie pozwalające śledzić tory poszczególnych cząstek jonizujących, które do niego wpadły. To jest naczynie wypełnione przezroczystą, przegrzaną cieczą na
 • Definicja krystalografia Co to jest Odznacza się: k. g e o m e t r y c z n ą zajmującą się metodą zewnętrzną kryształów, k. s t r u k t u r a l n ą zajmującą się budową wewnętrzną kryształów, jest to ułożeniem
 • Definicja kolimator Co to jest kolimacja
 • Definicja kilogram-siła Co to jest jednostek MKS równa sile, zjaką Ziemia przyciąga masę jednego kilograma wmiejscu, wktórym przyspieszenie ziemskie wynosi 9,80665 m/s2; 1kG = 9,8066510 N (niutona
 • Definicja koloidy Co to jest roztwór
 • Definicja Kundta rura Co to jest akustyczny, wktórym przez wytworzenie fal stojących można zmierzyć szybkość dźwięku wmetalu. Wszklanej rurze, zamkniętej na jednym końcu izawierającej pokruszony korek, wytwarza
 • Definicja kąt skręcenia płaszczyzny polaryzacji Co to jest skręcenie płaszczyzny polaryzacji światła
 • Definicja kąt Brewstera Co to jest Brewstera prawo
 • Definicja kąt graniczny Co to jest kąt padania, przy którym odpowiadający mu kąt załamania wynosi 90. Zobacz także całkowite wewnętrzne odbicie
 • Definicja kalibrowanie Co to jest wzorcowanie
 • Definicja kaony Co to jest mezony
 • Definicja Kelvin Co to jest Thomson W
 • Definicja Kelvina skala Co to jest skala bezwzględna
 • Definicja kompensacyjna metoda pomiaru Co to jest wielkości fizycznej (na przykład napięcia elektrycznego, oporu, temperatury) polegająca na sprowadzaniu do zera różnicy pomiędzy mierzoną wartością awartością znaną tej samej
 • Definicja kąt padania Co to jest kąt zawarty pomiędzy normalną do powierzchni odbijającej wpunkcie padania apromieniem padającym
 • Definicja kolidar Co to jest light detection and ranging), dalmierz laserowy, radar świetlny, wktórym źródłem promieniowania jest laser impulsowy. K. może służyć do wykrywania ipomiaru odległości pomiędzy
 • Definicja kąt widzenia Co to jest kąt utworzony poprzez skrajne promienie, biegnące od brzegów przedmiotu do układu optycznego albo oka obserwatora
 • Definicja kalcyt Co to jest minerał krystalizujący wukładzie trygonalnym ( krystalograficzne układy). Kryształy k. charakteryzują się bardzo sporą dwójłomnością
 • Definicja Kirchhoffa prawo promieniowania Co to jest promieniowanie cieplne
 • Definicja kaliforn Co to jest dodatkowej skandowców (III ekipa kluczowa układu okresowego) oliczbie atomowej 98 imasie atomowej 251. Nie występuje wprzyrodzie, ale jest otrzymywany sztucznie ( transuranowce) w
 • Definicja kalorymetria Co to jest ciepła wydzielającego się albo pochłanianego poprzez badane ciała w trakcie różnych mechanizmów fizycznych, chemicznych ifizykochemicznych. Liczba ciepła przekazywanego pomiędzy
 • Definicja kaloryczność Co to jest Miernik wartości odżywczej pokarmów, wyrażany wkJ (kilodżulach), wskazujący, ile ciepła powstaje worganizmie wwyniku całkowitego spalenia pokarmów. K. zależy od tego, jaką
 • Definicja kamera wideo Co to jest kolokwialna nazwa uproszczonej wersji kamery telewizyjnej. Sygnał wizyjny idźwiękowy jest rejestrowany na taśmach magnetycznych typowych kaset magnetowidowych
 • Definicja kamera telewizyjna Co to jest iprzetwarzające obserwowany obraz na sygnały elektryczne, tak zwany sygnał wizyjny. Obraz zostaje rozłożony na trzy obrazy obarwach podstawowych (czerwony, zielony iniebieski
 • Definicja kamerton Co to jest przyrząd wpostaci widełek strojowych albo piszczałki metalowej, wydający dźwięki ościśle określonej częstości; służy jako wzorzec tonu
 • Definicja Kamerling-Onnes, Heike Co to jest uniwersytetu wLejdzie, założyciel, znanego na świecie, laboratorium kriogenicznego ( kriogenika). Dostał Nagrodę Nobla zfizyki (1913) za badanie własności substancji wniskich
 • Definicja kapacytancja Co to jest przepływowi prądu zmiennego kondensator. K., a więc opór czysto pojemnościowy (Rc= 1/ C = fC/2, gdzie: częstość kołowa, C pojemność kondensatora, f - częstotliwość prądu
 • Definicja Kapica, Piotr Leonidowicz Co to jest Uniwersytetu Moskiewskiego, członek kilku towarzystw naukowych: Akademii Nauk ZSRR, Brytyjskiego Towarzystwa Naukowego iPolskiej Akademii Nauk. Dostał Nagrodę Nobla zfizyki (1978
 • Definicja kapilarne zjawisko Co to jest włoskowatość
 • Definicja karat Co to jest pozaukładowa jednostka ( jednostka miary) masy służąca whandlu kamieniami szlachetnymi iperłami; 1 kr = 200 mg = 210-4 kg
 • Definicja katalizator Co to jest można zamieniać prędkość reakcji chemicznej, aktóra sama pozostaje po reakcji wnie zmienionej postaci chemicznej. K. przyspieszający reakcję nazywa się d o d a t n i m
 • Definicja Kartezjusz Co to jest francuski. Zwolennik empiryzmu. W zakresie optyki odkrył prawo załamania światła iobliczył kształt soczewek eliminujących aberrację sferyczną wteleskopie. Sformułował prawo
 • Definicja kation Co to jest jon nieujemny poruszający się wpolu elektrycznym wkierunku elektrody ujemnej. Zobacz także katoda
 • Definicja kataliza Co to jest zdarzenie przyspieszania (k. dodatnia) albo opóźniania (k. ujemna) reakcji chemicznej. Zobacz także katalizator
 • Definicja kąt odbicia Co to jest kąt zawarty pomiędzy normalną do powierzchni odbijającej wpunkcie padania apromieniem odbitym
 • Definicja katodowy spadek potencjału Co to jest spadek potencjału obserwowany wpobliżu katody w trakcie wyładowania jarzeniowego wgazie. K.s.p. powstaje w wyniku nadmiaru jonów dodatnich wpobliżu katody
 • Definicja kąt fazowy Co to jest drgania wdanej chwili. Jeżeli na przykład rozważymy drganie harmoniczne proste, które jest opisane równaniem: y = A cos ( t + ), gdzie y - wychylenie od położenia równowagi, A
 • Definicja kąt najmniejszego odchylenia pryzmatu Co to jest pryzmat
 • Definicja Kelvina wzór Co to jest wzór określający moment T drgań elektrycznego obwodu drgającego, niegasnącego, zawierającego pojemność C i indukcyjność L
 • Definicja Kepler, Johannes Co to jest cesarza niemieckiego Rudolfa II. W oparciu ozapiski swojego praskiego nauczyciela Tychona de Brahe iwłasne obserwacje ruchów Marsa sformułował prawa ruchu planet ( Keplera prawa
 • Definicja Kerra zjawisko Co to jest załamania światła wymuszone poprzez pole elektryczne (wymuszona anizotropia optyczna) w ośrodku izotropowym optycznie, na przykład cieczy albo gazie (elektrooptyczne zdarzenie
 • Definicja klistron Co to jest wzakresie mikrofal, służy raczej do wzmacniania albo generowania przebiegów elektrycznych oczęstotliwości od ułamka Hz do około 100 GHz (gigaherców). K. są szeroko służące jako
 • Definicja kilogram Co to jest podstawowa jednostka masy. To jest masa wzorca tej jednostki, wykonanego ze stopu platyny (90%) zirydem (10%) iprzechowywanego wMiędzynarodowym Biurze Miar wSvres pod Paryżem
 • Definicja kinetyczna energia Co to jest energia kinetyczna
 • Definicja konwerter Co to jest zmienić jeden rodzaj promieniowania na inny. K. jest np. płyta ze wzbogaconego uranu zamieniająca strumień prędkich neutronów (o zakresie energii od 0,5 do 10 MeV) na strumień
 • Definicja Kirchhoff, Gustaw Robert Co to jest we Wrocławiu, Heidelbergu, Berlinie. Opracował metodę analizy widmowej, podał związek pomiędzy zdolnością emisyjną i zdolnością absorpcyjną ciał, podał reguły ułatwiające
 • Definicja kilowatogodzina Co to jest jednostka pracy równa pracy wykonanej wczasie 1 godziny przy mocy 1 kilowata; 1 kWh = 3,6 106 J
 • Definicja klin Co to jest pochyłe złączone podstawami. Mniejszy bok k. anazywa się fundamentem, większy bok b - ramieniem. Relacja siły P, zktórą wbijamy klin, do siły nacisku Q, wywieranego poprzez ściany
 • Definicja klin optyczny Co to jest łamiącym służący wprzyrządach optycznych do nieznacznego odchylania kierunku biegu promieni świetlnych; rozszczepienie światła może być wtym przypadku pominięte
 • Definicja kiurowce Co to jest należące do szeregu promieniotwórczego aktynowców oliczbach atomowych od 96 do 103: kiur (Cm), bekerel (Bk), kaliforn (Cf), ajnsztajn (Es), ferm (Fm), mendelew (Md), nobel (No
 • Definicja kiur Co to jest skandowców oliczbie atomowej 96 imasie atomowej 247. To jest pierwiastek otrzymywany sztucznie ( transuranowce). Powstaje zprzemiany promieniotwórczej ameryku
 • Definicja klasa dokładności przyrządu Co to jest przyrządu pomiarowego na przykład miernika elektrycznego. Zazwyczaj to jest liczba umieszczona na skali przyrządu, bez żadnego dodatkowego znaku ( na przykład 0,5). Wyraża ona
 • Definicja kiur Co to jest pozaukładowa jednostka aktywności ciała promieniotwórczego równa 3,7 1010 rozpadów na sekundę
 • Definicja koincydencja Co to jest jednoczesność dwóch albo większej liczby zjawisk fizycznych, wykrywana zazwyczaj na podstawie jednoczesności pojawiania się impulsów elektrycznych towarzyszących tym zjawiskom
 • Definicja koalescencja Co to jest łączenie się małych kropelek cieczy wwiększe krople w trakcie wzajemnych zderzeń
 • Definicja kobalt Co to jest promieniotwórczy, powstały wwyniku bombardowania neutronami zwykłego kobaltu. Jądro 60Co wysyła słabe promieniowanie i dwa kwanty promieniowania oenergii 1,17 i1,33 MeV
 • Definicja kod Co to jest liter, cyfr i tym podobne) umożliwiający przekazywanie informacji. K. znalazł najszersze wykorzystanie wtelekomunikacji, sygnalizacji morskiej iradiokomunikacji
 • Definicja kobalt Co to jest żelazowiec) wVIII ekipie dodatkowej układu okresowego pierwiastków oliczbie atomowej 27 imasie atomowej 58,9323. Srebrzystobiały metal zodcieniem niebieskim, odporny na działanie
 • Definicja kolektor słoneczny Co to jest urządzenie pochłaniające (absorbujące) promieniowanie słoneczne iumożliwiające zastosowanie jego energii, na przykład do ogrzewania mieszkania
 • Definicja kolimacja Co to jest wiązki promieniowania (elektromagnetycznego albo korpuskularnego) na wiązkę równoległą. W optyce służy do tego k o l i m a t o r. Zazwyczaj to jest soczewka skupiająca ( albo
 • Definicja kołowy proces Co to jest mechanizm termodynamiczny, przy końcu którego układ powraca do stanu początkowego. Głównym zpunktu widzenia teorii p. k. jest cykl Carnota
 • Definicja kolorymetria Co to jest do wyznaczania stężenia badanej substancji wroztworze polegająca na porównywaniu barwy badanego roztworu zbarwą roztworów wzorcowych; (2) c h r o m o m e t r i a, dział optyki
 • Definicja koło barw Co to jest ułożone są wsposób ciągły wszystkie odcienie barw wtakim porządku, jaki występuje w widmie optycznym światła białego. Dzięki k. b. itzw. trójkąta nasyceń (barwa może występować
 • Definicja kompilator Co to jest translator) umożliwiający korzystanie zprogramów pisanych wróżnych językach programowania. Zazwyczaj k. wyjaśnia program zapisany wjęzyku programowania wysokiego poziomu na język
 • Definicja kompatybilność Co to jest programów komputerowych. Dzięki k. dwa albo więcej komputerów, mimo różnego pochodzenia, może współpracować ze sobą albo zastępować się przy wykonywaniu tego samego programu
 • Definicja kontakt n-p Co to jest kontakt półprzewodnika typu n zpółprzewodnikiem typu p. Zobacz także złącze prostujące
 • Definicja komora jonizacyjna Co to jest jonizującego. Urządzenie do pomiaru całkowitej jonizacji wywołanej promieniowaniem ze źródeł odużej aktywności. Zazwyczaj to jest naczynie metalowe, wypełnione gazem szlachetnym
 • Definicja koma Co to jest aberracja układów optycznych) występująca wtedy, kiedy odwzorowywany pkt. znajduje się wpewnej odległości od osi optycznej układu. Obraz tego punktu ma kształt podłużnej plamki
 • Definicja kondensacja Co to jest przemiana gazu wciecz ( skraplanie) albo wciało stałe ( resublimacja
 • Definicja koncentracja gazu Co to jest liczba cząstek gazu odniesiona do jednostki objętości tego gazu
 • Definicja kondensor optyczny Co to jest część układu optycznego (soczewka albo układ soczewek) wykorzystywana do skupiania światła na badanym przedmiocie
 • Definicja konstantan Co to jest około 60% miedzi i40% niklu. Stosowany jest do wyrobu przedmiotów grzejnych, oporników elektrycznych i do wyrobu termopar. Właściwością charakterystyczną k. jest słaba zależność
 • Definicja komutator Co to jest urządzenie lub część urządzenia (na przykład komutator wsilniku elektrycznym) wykorzystywane do automatycznego przełączania obwodu elektrycznego (albo kierunku prądu
 • Definicja konfiguracja elektronowa atomu Co to jest poprzez elektrony w atomie. Ogólna liczba stanów elektronowych watomie wieloelektronowym, różniących się przynajmniej jedną z liczb kwantowych n, l, ml ims przy danej głównej
 • Definicja komputer Co to jest programowalne urządzenie elektroniczne wykorzystywane do wykonywania skomplikowanych obliczeń iprzetwarzania danych
 • Definicja konwersja wewnętrzna Co to jest atomu do stanu omniejszej energii wtaki sposób, iż wwyniku tego przejścia następuje emisja elektronu ztego atomu. Przyjmuje się, iż k.w. zachodzi wdwóch fazach: wpierwszej jądro
 • Definicja koń mechaniczny Co to jest pozaukładowa jednostka mocy; to jest moc, przy której wczasie 1 sekundy wykonana jest robota równa 75 kilogramometrom; 1 KM = 735,49875 W
 • Definicja konwersja zewnętrzna Co to jest tworzenie elektronu e- ipozytonu e+ dzięki kwantów . Zobacz także elektronowych par tworzenie
 • Definicja Kopernik, Mikołaj Co to jest heliocentryczną teorię budowy Układu Słonecznego. Pierwszy stwierdził, iż Ziemia uczestniczy jednocześnie wtrzech ruchach: obrocie ze stałą prędkością dookoła własnej osi, obiegu
 • Definicja korelacja Co to jest współzależność pomiędzy wielkościami fizycznymi albo zjawiskami fizycznymi
 • Definicja kosmiczne promieniowanie Co to jest elementarnych i jąder docierających do Ziemi zprzestrzeni kosmicznej. Rozróżnia się p.k. p i e r- w o t n e (spoza granic atmosfery ziemskiej) i w t ó r n e będące rezultatem
 • Definicja kosmologia Co to jest się badaniem Wszechświata, jego budową iewolucją. K. jest ściśle związana zfizyką, bo opiera się na badaniach części Wszechświata dostępnej obserwacjom astronomicznym sposobami
 • Definicja korozja Co to jest powierzchni ipostępujące wgłąb powolne niszczenie materiałów, w szczególności metali iich stopów, w wyniku chemicznego albo elektrochemicznego oddziaływania środowiska
 • Definicja kriohydrat Co to jest na przykład solą kuchenną, wykorzystywana do obniżania temperatury badanego przedmiotu albo preparatu. Pozwala uzyskać temperaturę około 253 K (- 20 C). Zobacz także mieszaniny
 • Definicja kriogenika Co to jest się całokształtem zagadnień związanych zwytwarzaniem, utrzymywaniem ipomiarami niskich temperatur, jest to temperatur poniżej 90 K. Temperatury około 1 K osiąga się dzięki gazów
 • Definicja krystalograficzne klasy Co to jest charakteryzujące strukturę krystalograficzną. Przedmioty symetrii to myślowe konstrukcje takie, jak: środek symetrii (oznaczany symbolem C), oś symetrii jedno-, dwu-, trzy
 • Definicja krotność osi symetrii Co to jest liczba n równa 360/, gdzie - najmniejszy kąt obrotu dowolnej figury (zwłaszcza kryształu) wokół rozważanej osi, przeprowadzający ją wpołożenie nierozróżnialne od poprzedniego
 • Definicja krystalografia rentgenowska Co to jest rentgenowska badanie strukturalna
 • Definicja krystaliczna struktura Co to jest struktura mająca wstanie stałym budowę ouporządkowanym układzie atomów, jonów albo cząstek
 • Definicja kulomb Co to jest elektrycznego; 1 C to jest ładunek elektryczny przepływający wczasie 1 s poprzez przekrój poprzeczny przewodnika, wktórym płynie prąd 1 A: 1 C = 1 A s. Ładunek 1 C odpowiada
 • Definicja kserografia Co to jest reprodukcji dokumentów, wykresów, obrazów i tym podobne, wktórej wykorzystuje się zmiany rozkładu ładunku elektrycznego płyty pokrytej półprzewodnikiem (selen), wywołane mocnym
 • Definicja kulombowska siła Co to jest ładunkami elektrycznymi (może być przyciągająca albo odpychająca), proporcjonalna do ich wielkości, aodwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości pomiędzy nimi. Zobacz także
 • Definicja kryształ piezoelektryczny Co to jest przyłożonego naprężenia ściskającego albo rozciągającego polaryzuje się elektrycznie, tzn. na jego przeciwległych powierzchniach indukują się ładunki elektryczne przeciwnego znaku
 • Definicja kryształ optycznie czynny Co to jest płaszczyznę drgań światła spolaryzowanego przechodzącego poprzez ten kryształ. Zdarzenie to występuje tylko wkierunkach zbliżonych do kierunków osi optycznych kryształu
 • Definicja kryształ mieszany Co to jest kryształ, wktórym występują jednocześnie różne rodzaje sił wiążących atomy albo cząsteczki (na przykład wiązanie: jonowe, walencyjne, van der Waalsa
 • Definicja kwadrupol Co to jest układ 4 jednakowych co do wartości ładunków elektrycznych (2dodatnie i2 ujemne) umieszczonych naprzemiennie wwierzchołkach równoległoboku
 • Definicja Kusch, Polykarp Co to jest niemieckiego, prof. Columbia University wNowym Jorku. Za wyznaczenie dokładnej wartości momentu magnetycznego elektronu dostał w1955 Nagrodę Nobla (niezależnie od W.E. Lamba
 • Definicja kwantowe liczby Co to jest połówkowe charakteryzujące wmechanice kwantowej stan stacjonarny układu na przykład atomu, jądra, cząsteczki. Powiązane są one ztymi wartościami wielkości fizycznej, które mogą
 • Definicja kwarc Co to jest rozpowszechniony wskorupie ziemskiej. Służący jest pomiędzy innymi do produkcji szkła ielementów piezoelektrycznych. Jest także stosowany jako dobry izolator elektryczny
 • Definicja kolorymetr Co to jest kolorymetrii, do badania parametrów barw. Odznacza się k. o b i e k t y w n e, umożliwiające pomiar natężenia poszczególnych barw (zazwyczaj dzięki fotokomórki), i k. w i z u a l
 • Definicja kwantowanie przestrzenne Co to jest ruchowi elektronu po orbicie odpowiada okres orbitalny przedstawiany dzięki wektora l, aobrotowi elektronu wokół własnej osi odpowiada okres spinowy reprezentowany poprzez wektor
 • Definicja korkociągu reguła Co to jest kierunku linii indukcji pola magnetycznego prądu płynącego wprostoliniowym przewodniku; jeżeli wkręcany korkociąg przesuwa się wkierunku zgodnym zkierunkiem prądu wprzewodniku, to
 • Definicja kąt załamania Co to jest kąt zawarty pomiędzy normalną do powierzchni załamującej wpunkcie padania apromieniem załamanym
 • Definicja kwant energii Co to jest promieniowania (albo pędu), jaka może być przekazana układowi ((albo jaką układ może wyemitować. Definicja k. e. wprowadził Planck do wyjaśnienia zagadnienia rozkładu natężeń
 • Definicja kaloria Co to jest miary ilości ciepła: 1 cal to jest liczba ciepła, jaką trzeba dostarczyć 1 gramowi czystej chemicznie wody, by jej temperatura wzrosła od 14,5 C do 15,5C. Aktualnie liczba ciepła
 • Definicja krystalizacja Co to jest mechanizm tworzenia się iwzrostu kryształów ze stopu, roztworu albo etapy gazowej
 • Definicja kryształ metaliczny Co to jest sieci krystalicznej znajdują się jony powstałe wwyniku oderwania się elektronów walencyjnych od atomów. Oderwane elektrony tworzą tak zwany gaz elektronowy (gaz elektronów
 • Definicja kwantowa mechanika Co to jest opisujący zjawiska fizyczne wskalach molekularnej, atomowej ijądrowej (10-7 ¸ 10-14 m). M. k. opiera się na trzech hipotezach: (1) hipotezie okwantach energii Plancka, który
 • Definicja kineskop Co to jest która przekształca sygnały elektryczne, wysyłane poprzez stacje nadawcze, na obraz ( lampy elektronowe). To jest szklana, próżniowa bańka wkształcie piramidy, której podstawę
 • Definicja komputerowa sieć Co to jest ze sobą ioprogramowanych wtaki sposób, iż możliwe jest przesyłanie informacji między nimi. S. k. może obejmować jeden budynek, cały obszar bądź cały państwo. Ogólnoświatowa sieć
 • Definicja klin fotometryczny Co to jest przykład ze szkła dymnego, pochłaniający światło (jednakowo dla każdej długości fali) zależnie od swojej grubości. Przesuwając taki klin można na przykład osłabiać natężenie
 • Definicja kryształ walencyjny Co to jest powiązane są parą elektronów, jest to parą utworzoną zelektronów (po jednym) zkażdego atomu biorącego udział wwiązaniu. Wiązanie tj. mocne, ajego siła jest porównywalna związaniem
 • Definicja krzepnięcie Co to jest na przechodzeniu substancji ze stanu ciekłego wstan stały. W trakcie k. wydziela się ciepło, tak zwany ciepło krzepnięcia, a więc liczba energii cieplnej, którą należy odebrać
 • Definicja kriotron Co to jest przełączający (przekaźnik), wykorzystujący zdarzenie nadprzewodnictwa. Zasada działania k. opiera się na możliwości sterowania dzięki słabego pola magnetycznego oporem
 • Definicja kąt zwilżania Co to jest powierzchnią ciała stałego apowierzchnią cieczy wpunkcie zetknięcia się ztym ciałem. K. z. jest wyznacznikiem charakteryzującym zdarzenie zwilżania. Na granicy trzech faz (1
 • Definicja katodowe promienie Co to jest wylatujących zdużą prędkością z katody wkierunku prostopadłym do jej powierzchni wwyniku bombardowania jej jonami dodatnimi. P. k. obserwuje się przy sporym rozrzedzeniu gazu (0
 • Definicja kolaps grawitacyjny Co to jest Zdarzenie gwałtownego kurczenia się gwiazdy od momentu, kiedy siły wynikające zciśnienia panującego wewnątrz gwiazdy nie są wstanie zrównoważyć sił grawitacyjnych. Wg
 • Definicja komórka elementarna Co to jest jaki można wybrać dla sieci krystalicznej, posiadający pełną symetrię danego kryształu (prócz symetrii translacyjnej). Poprzez przesuwanie (translacje) k. e. owektor r = na + kb
 • Definicja kinetyczna teoria gazów Co to jest statystycznej metodzie badania właściwości izachowania się układów złożonych z dużej liczby cząstek. Fundamentalnym założeniem k. t. g. jest przyjęcie, iż gaz złożona jest

Co to znaczy Fizyka pojęcia

Spis pojęć z przedmiotu fizyka. Eksperymenty fizyczne i przykłady. Definicje z fizyki. Wszystkie prawa, zasady fizyki. Tłumaczenie zasad i praw z przykładami.

Definicja Kinetyczna Teoria Gazów, Komórka Elementarna, Kolaps Grawitacyjny, Katodowe Promienie, Kąt Zwilżania, Kriotron, Krzepnięcie, Kryształ Walencyjny, Klin co to znaczy.

Słownik Kinetyczna Teoria Gazów, Komórka Elementarna, Kolaps co to jest.