SPEKTROSKOPIA co to jest
Co znaczy spektroskopia? W fizyce atomów, cząsteczek i oddziaływania pomiędzy tworzącymi je.

Definicja SPEKTROSKOPIA

Co to jest SPEKTROSKOPIA: tematyka fizyki związana zbadaniami budowy jąder atomowych, atomów, cząsteczek i oddziaływania pomiędzy tworzącymi je składnikami. Podstawę tych badań stanowi badanie widm promieniowania elektromagnetycznego albo korpuskularnego emitowanego, pochłanianego albo rozpraszanego poprzez badany przedmiot. Kryteria podziału s. stanowią: 1) rodzaj albo zakres badanego promieniowania, 2) rodzaj układu, którego widmo się bada, 3) sposób otrzymywania widm. Np. wzależności od zakresu badanego promieniowania elektromagnetycznego (ze stosowanego wspektroskopii przedziału długości fal od 103 do 10-12 m) odznacza się kilka rodzajów spektroskopii: s. promieni dostarczająca informacji obudowie jądra atomowego iprocesach wewnątrzjądrowych ( spektroskopia jądrowa), s. promieniowania rentgenowskiego informująca ostrukturze wewnętrznych powłok elektronowych watomie ( s. atomowa), s. wnadfiolecie iobszarze widzialnym widma pozwalająca poznać strukturę zewnętrznych powłok atomowych icząsteczkowych ( s. atomowa i s. molekularna), s. wpodczerwieni dostarczająca informacji ostrukturze cząsteczek, ich oscylacji irotacji ( s. molekularna), radiospektroskopia albo s. wzakresie mikrofal, przynoszące wiadomości osubtelnej inadsubtelnej strukturze poziomów energetycznych atomów icząsteczek i różnych właściwościach materii

Definicja Szkło Optyczne:
Co to jest szkło przezroczyste obardzo wysokiej jednorodności, przeznaczone do produkcji przedmiotów optycznych, takich jak soczewki, pryzmaty itp spektroskopia co to jest.
Definicja Sklerometr:
Co to jest pomiaru twardości ciał stałych poprzez wykonywanie rys na ich powierzchni. Część fundamentalną urządzenia stanowi obciążane ostrze diamentowe. Twardość badanego ciała stałego ocenia się na podstawie spektroskopia definicja.
Definicja Spektrometry Beta:
Co to jest urządzenia wykorzystywane do badania rozkładów energetycznych cząstek ( elektronów i pozytonów) i elektronów ipozytonów konwersji wewnętrznej spektroskopia co znaczy.

Czym jest Spektroskopia znaczenie w Słownik fizyka na S .

  • Dodano:
  • Autor: