JĘZYKOWEJ POPRAWNOŚCI KRYTERIA co to jest
Jak się pisze Kryteria Poprawności Językowej. Czym jest forma językowa jest albo może/powinna być.

Definicja Kryteria Poprawności Językowej

Co to znaczy KRYTERIA POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ: [z łaciny criterium ´miernika - mierniki oceny, czy dana forma językowa jest albo może/powinna być zaakceptowana. Wyodrębnia się kryteria wewnętrznojęzykowe i zewnętrznojęzykowe. Wewnętrznojęzykowe to kryterium zgodności z systemem języka i kryterium funkcjonalne. Zgodność z systemem bazuje na stosowaniu się do obowiązujących norm: wymawianiowych (lepiej żarn. *lepi); fleksyjnych (lepiej idźcie żarn. *lepi idźta); słowotwórczych (lepiej idźcie do krawcowej żarn. *lepi idźta do krawczyni); składniowych (szukać pracy żarn. * szukać pracę). Kryterium funkcjonalne ma służyć ocenie, czy użyte środki językowe są wystarczające do przekazania zamierzonej treści (k. wystarczalności) i czy są na tyle proste, iż wymagają najmniejszego wysiłku przy tworzeniu i odbieraniu tekstu (k. ekonomiczności). Wyważenie środków językowych, które muszą być równocześnie wystarczalne i ekonomiczne, skłania do budowania tekstów, które nie są ani zbyt skrótowe, ani przegadane. Także zgodność ze stylem całej wypowiedzi musi być rozpatrywana z punktu widzenia kryterium funkcjonalnego. Użycie wyrażeń kolokwialnych w tekście urzędowym albo naukowym (czy na odwrót) jest rażące. Z wymienionymi przedtem wiąże się jedno z mierników zewnętrznojęzykowych, a więc kryterium logiczności, wymagające, aby znaczenie całego tekstu było zgodne ze znaczeniem składających się nań wypowiedzi, innymi słowy, aby zachowana była logiczna struktura wypowiedzi. Inne kryteria zewnętrznojęzykowe to: kryterium narodowe, przeciwstawiające się wprowadzaniu do języka niepotrzebnych zapożyczeń z obcych języków z uwagi na istotną rolę języka narodowego w kształtowaniu tożsamości narodowej, a również jasność i zrozumiałość dla wszystkich użytkowników języka słów rodzimych; powiązane z nim kryterium historyczne, dające pierwszeństwo w języku formom stale i od dawna używanym; kryterium autorytetu kulturalnego, czy także literacko-autorskiego, gdzie za wzór stawia się język znakomitych pisarzy, inteligencji humanistycznej, dawniej - dworu królewskiego, salonów magnackich; kryterium uzusu, zwyczaju językowego, a więc stopnia rozpowszechnienia pewnych form językowych, nakazujące na przykład zaakceptowanie tej formy również poprzez normę skodyfikowaną

Definicja Kognitywizm:
Co to jest zobacz JĘZYKOZNAWSTWO KOGNITYWNE. KOHIPONIM - zobacz HIPONIMIA kryteria poprawności językowej.
Definicja Komunikacja Językowa:
Co to jest dzięki znaków językowych. By takie porozumienie mogło nastąpić, niezbędne jest zaistnienie aktu komunikacji, którego składnikami są: nadawca (ten, który mówi, wytwarza tekst), odbiorca (ten, który kryteria poprawności językowej.
Definicja Koniugacja:
Co to jest ´sprzęganie się, połączenie, zmieszanie´] - odmiana czasownika. Czasownik zasadniczo odmienia się poprzez: a) osoby (trzy osoby w liczbie pojedynczej i liczbie mnogiej); b) liczby - liczbę pojedynczą kryteria poprawności językowej.

Czym jest Językowej Poprawności Kryteria znaczenie w Słownik na K .

  • Dodano:
  • Autor: