GEOPOLITYKA co to jest
Definicja geopolityka co to jest. Czym jest środowisku geograficznemu. Wg teoretyków tej dziedziny.

Co to jest Geopolityka

Definicja GEOPOLITYKA: teoria przypisująca decydującą rolę w rozwoju społeczeństwa środowisku geograficznemu. Wg teoretyków tej dziedziny edukacji, środowisko geograficzne powoduje sposób zachowania poszczególnych społeczeństw (narodów) w dziedzinie polityki, gospodarki, kultury i innych zjawisk socjalnych. Podstawy geopolityki stworzył niemiecki geograf F. Ratzel (1844-1904). Geopolitykę wykorzystywali Niemcy, w szczególności w momencie faszyzmu, dla uzasadnienia wojen zaborczych i eksterminacji innych narodów, co wg nich z punktu widzenia geopolityki było konieczne do utworzenia przestrzeni życiowej (Lebensraum) dla narodu niemieckiego. Termin "geopolityka" pojawił się w okresie I wojny światowej w publicystyce R. Kjellena, szwedzkiego pangermanisty, jednak jego prekursorem jest F. Ratzel, który w 1887 opublikował na ten temat pracę Politische Geographie. W Anglii teorię tę rozwijał H.J. McKinder, w stanach zjednoczonych ameryki E. Huntington, w Polsce między innymi T. Romer. Twierdzili oni na przykład, iż małe państwa, chcąc cokolwiek znaczyć, muszą poszerzać swe terytorium, lub iż kontynentalne państwa mają naturalną przewagę nad wyspiarskimi, lub iż klimat wpływa na "surowość" albo "łagodność" polityki. Aktualnie postęp wielu państw europejskich podważył sensowność teorii, jednak położenie państwa stanowi ważny obiekt wyznaczający cele polityki zagranicznej

Definicja Gnejs:
Co to jest skała metamorficzna składająca się z kwarcu i glinokrzemianów sodu, potasu, wapnia, żelaza, magnezu geopolityka.
Definicja Glina:
Co to jest minerałów ilastych: kaolinitu, haloizytu, montmorylonitu, illitu, endelitu i innych. Glina zawiera regularnie domieszkę piasku, węglanów - wapniowego i magnezowego, siarczanu glinowego, miki geopolityka.
Definicja Gleby Bagienne:
Co to jest gleb hydrogenicznych. Powstają w obniżeniach powierzchni terenu w konsekwencji odkładania się sporych ilości materiału organicznego w warunkach beztlenowych (tak zwany anaerobioza, będąca rezultatem geopolityka.

Czym jest Geopolityka znaczenie w Słownik geografia G .

  • Dodano:
  • Autor: