GÓRY FAŁDOWEPASMA GEODEZJA co to jest
Góry Fałdowepasma, Geodezja, Gleby Murszowe, Gleby Laterytowe, Garig, Górna Granica Lasu, Gabro.

Słownik i definicje geograficzne G

 • Definicja Glob Co to jest figura ziemska bez jej atmosfery, kula ziemska
 • Definicja Gips Co to jest skała osadowa chemicznego pochodzenia złożona z minerału gipsu z domieszkami anhydrytu, soli kamiennej, dolomitu, kalcytu, kwarcu, pirytu i innych
 • Definicja Zaludnienia Gęstość Co to jest relacja liczby ludności danego obszaru do jego powierzchni. Gęstość zaludnienia wyraża się jako liczbę ludzi mieszkających na powierzchni 1 km2. Najmniejszą gęstością zaludnienia
 • Definicja Państwowa Granica Co to jest innych, sąsiednich krajów albo obszarów morza pełnego. Rozgranicza nie tylko powierzchnie lądowe, lecz także przestrzeń powietrzną i podziemie. Oznaczana jest linią na mapach, a w
 • Definicja Geografia Co to jest jest to litosfera, hydrosfera, atmosfera, biosfera. Zwłaszcza geografia zajmuje się badaniem przestrzennego zróżnicowania komponentów powłoki ziemskiej pod względem przyrodniczym
 • Definicja Poligonalne Gleby Co to jest klimatu zimnego, przy rocznych sumach opadów w granicach 150-300 mm. W tych warunkach na płaskich, wolnych od lodu, zbudowanych z młodych utworów czwartorzędowych obszarach tworzą
 • Definicja Grota Co to jest geol. otwarte na zewnątrz wydrążenie w litej skale; jaskinia
 • Definicja Inicjalne Gleby Co to jest gdzie mechanizm glebotwórczy ledwo zaznaczył cechy gleby, a nie wytworzył jeszcze profilu glebowego. Na właściwości takich gleb wpływ mają jeszcze skały macierzyste, które
 • Definicja Śniegu Wiecznego Granica Co to jest utrzymuje się stała pokrywa śnieżna i mogą tworzyć się lodowce. W państwach polarnych granica wiecznego śniegu przebiega na wysokości od około 200 do 1000 m n.p.m., na Grenlandii
 • Definicja Geoida Co to jest powierzchnia ekwipotencjalna ziemskiego pola grawitacyjnego (Ziemia) pokrywająca się na morzach z ich powierzchnią
 • Definicja Gejzeryt Co to jest nawar krzemionkowy, skała osadowa, odmiana martwicy krzemionkowej
 • Definicja Brunatne Gleby Co to jest albo żyzne, słabo kwaśne albo obojętne gleby, wytworzone ze skał osadowych: iłów, utworów pyłowych i glin różnego pochodzenia, typowe dla klimatu umiarkowanego. Charakterystycznym
 • Definicja Geobiont Co to jest organizm glebowy, który część albo całość życia spędza w glebie
 • Definicja Gejzer Co to jest obszarze czynnego albo dopiero co wygasłego wulkanizmu, charakteryzujący się okresowym wyrzucaniem gorącej wody i pary wodnej (często). Otwór gejzeru na powierzchni ziemi jest
 • Definicja Geomorfologia Co to jest form krajobrazowych. Zwłaszcza geomorfologia bada ukształtowanie powierzchni lądów, dna mórz i zależności między budową geologiczną a krajobrazem terenu
 • Definicja Glacjał Co to jest bezpośrednią powodem może być ochłodzenie klimatu i przyrost ilości opadów atmosferycznych. W okresie trwania glacjału, w wyniku wiązania poprzez lodowce znaczących ilości wody
 • Definicja Geosynklina Co to jest płyt kontynentalnych. Wskutek zapadania się geosynkliny następuje gromadzenie się materiału o dużej miąższości, który fałdując się tworzy pasma gór
 • Definicja Lodowa Góra Co to jest figura lodu, która pływając po morzu albo oceanie etapowo topi się. Góra lodowa wystaje powyżej powierzchnię wody tylko w około 1/9 części swojej masy, może osiągnąć masę powyżej
 • Definicja Gleba Co to jest do 2 m miąższości) wspólnie z żyjącymi w niej organizmami przemieszanymi z produktami ich rozkładu. Integralny składnik ekosystemów lądowych i niektórych płytkowodnych. Gleba
 • Definicja Gleboznawstwo Co to jest się genezą i ewolucją, różnorodnością (systematyką) i rozmieszczeniem gleb na powierzchni Ziemi teraz i w przeszłości. Gleboznawstwo obejmuje także aspekty żyzności gleb, a
 • Definicja Bielicowe Gleby Co to jest bielicowania na ubogich piaskach, typowe dla lasów borealnych, z kolei w Polsce dla borów sosnowych (borów). Charakteryzują się kwaśnym odczynem i małą zawartością próchnicy
 • Definicja Geopolityka Co to jest społeczeństwa środowisku geograficznemu. Wg teoretyków tej dziedziny edukacji, środowisko geograficzne powoduje sposób zachowania poszczególnych społeczeństw (narodów) w
 • Definicja Gis Co to jest Anglii mechanizm bazy danych zawierający wszystkie wiadomości o terenie, służący poprzez gazownie, elektrownie, firmy telefoniczne do ewidencji kabli, przewodów, rur, węzłów
 • Definicja Getyt Co to jest żelaziak brunatny, minerał, ruda żelaza, wodorotlenek żelaza, o barwie brunatnej; powstaje w wyniku utlenienia minerałów zawierających żelazo. Jest kluczowym składnikiem limonitu
 • Definicja Kasztanowe Gleby Co to jest kontynentalnego klimatu, przy rocznych opadach w granicach 200-300 mm. Występują pod stepami ostnicowymi i piołunowymi. W profilu widoczne: poziom próchniczny o zawartości
 • Definicja Gołoborze Co to jest grzbiety albo zbocza gór pokryte rumoszem skalnym. Powstaje w skutku wietrzenia twardych, zwięzłych skał, najczęściej w środowisku o sporych skokach temperatury (na przykład na
 • Definicja Płowe Gleby Co to jest powstających na utworach średnioprzepuszczalnych, najczęściej na lessach, piaskach albo glinach morenowych, w warunkach klimatu umiarkowanego o rocznych sumach opadów 500-700 mm
 • Definicja Torfowe Gleby Co to jest torfowisk. Bujny postęp roślinności bagiennej, mocne uwilgotnienie i trwała anaerobioza (brak dostępu powietrza) wywołują, iż martwa materia organiczna nie rozkłada się kompletnie
 • Definicja Słone Gleby Co to jest gdzie profilu występuje poziom słony o miąższości powyżej 15 cm, zawierający powyżej 2% łatwo rozpuszczalnych soli. Powstają w warunkach klimatu kontynentalnego suchego, tworząc
 • Definicja Glina Co to jest haloizytu, montmorylonitu, illitu, endelitu i innych. Glina zawiera regularnie domieszkę piasku, węglanów - wapniowego i magnezowego, siarczanu glinowego, miki, substancji
 • Definicja Górotwór Co to jest orogen. Część skorupy ziemskiej, która została sfałdowana i wypiętrzona wskutek działalności ruchów górotwórczych (orogeneza
 • Definicja Góry Co to jest różniące się swą budową geologiczną od otaczających je obszarów. Na obszarze gór odsłaniają się na powierzchni Ziemi skały, zwykle występujące jedynie na sporych głębokościach
 • Definicja Globus Co to jest pomniejszony obraz Ziemi, przedstawiony na kuli obracającej się na osi ustawionej pod kątem zgodnym z kątem nachylenia osi ziemskiej
 • Definicja Narzutowy Głaz Co to jest eratyk, narzutowiec, fragment skalny o różnej wielkości przyniesiony poprzez lądolód
 • Definicja Gnejs Co to jest skała metamorficzna składająca się z kwarcu i glinokrzemianów sodu, potasu, wapnia, żelaza, magnezu
 • Definicja Gytia Co to jest biol., geol. ciemny muł ze szczątków org. powstający na dnie dobrze natlenionych zbiorników wodnych, gł. wód stojących; sapropel
 • Definicja Gujot Co to jest powstała wskutek zniszczenia poprzez abrazję morską wulkanu podmorskiego, wystającego powyżej poziom morza, a następnie pogrążenia go w głąb oceanu
 • Definicja Granit Co to jest skała głębinowa o jasnoszarej albo różowej barwie, ziarnista, niekiedy o słabo zaznaczonej strukturze porfirowej. W jego skład wchodzą kwarc, ortoklaz, mika dodatkowo w małych
 • Definicja Grąd Co to jest udziałem klonu, jawora, lip (drobno- i szerokolistnej) narastający na średnio żyznych i żyznych, nie zalewanych glebach, w szczególności brunatnych, na niżu i w piętrze pogórza
 • Definicja Rdzawe Gleby Co to jest utworach piaszczystych różnego pochodzenia (piaski rzecznolodowcowe, piaski rzeczne) i zwietrzelinie skał bezwęglanowych. W profilu widoczny poziom próchniczno-rdzawy barwy
 • Definicja Bagienne Gleby Co to jest w obniżeniach powierzchni terenu w konsekwencji odkładania się sporych ilości materiału organicznego w warunkach beztlenowych (tak zwany anaerobioza, będąca rezultatem wysokiego
 • Definicja Wyspowa Góra Co to jest zbudowany jest z poziomo leżącej, odpornej warstwy skały. Wyspowa góra jest pozostałością (świadkiem) zdegradowanej (w rezultacie działania mechanizmów denudacyjnych) wyżyny albo
 • Definicja Zrębowe Góry Co to jest stanowiące jeden zrąb tektoniczny bądź także składające się z szeregu zrębów, oddzielonych od siebie rowami tektonicznymi i dolinami przełomowymi. Zrębowymi górami są na przykład
 • Definicja Tundrowe Gleby Co to jest tundry powstające w warunkach klimatu zimnego - niskie temperatury (średnia roczna od -12°C do -2°C), małe opady (do 400 mm rocznie), spora wilgotność względna powietrza, przy
 • Definicja Gabro Co to jest ciemnozielonej. Zbudowana raczej z plagioklazu i piroksenu i oliwinu i amfibolu. Ciasto skalne o wyraźnej, ziarnistej strukturze. Dobrze rozpowszechniona. Wykorzystanie: w
 • Definicja Lasu Granica Górna Co to jest występowania drzew w górach uwarunkowana czynnikami klimatycznymi (klimatyczna granica lasu). Wraz ze wzrostem kontynentalizmu klimatu górna granica lasu podnosi się. Wymienia się
 • Definicja Garig Co to jest występująca w obszarze śródziemnomorskim. Złożona jest z krzewinek do 1 m wysokości (między innymi lawenda, rozmaryn), roślin zielnych (raczej geofitów cebulowych: tulipany, irysy
 • Definicja Laterytowe Gleby Co to jest gorącego, wilgotnego klimatu, na obszarach pokrytych lasami równikowymi i podrównikowymi i wysokotrawiastymi sawannami. Panująca w takich warunkach wzmożona aktywność biologiczna
 • Definicja Murszowe Gleby Co to jest zabagnionych, które w znacznym stopniu zostały odwodnione i nastąpił mechanizm ich murszenia. Charakterystyczną właściwością murszowych gleb jest widoczny w profilu, dużej
 • Definicja Geodezja Co to jest pomiarów zmierzających do ustalenia kształtów i rozmiarów Ziemi i do wyznaczenia wzajemnego położenia punktów na jej powierzchni. W geodezji stosuje się dwa, różniące się od
 • Definicja Fałdowepasma Góry Co to jest skorupy ziemskiej przeszły mechanizm fałdowania i zostały wypiętrzone wskutek mechanizmów górotwórczych. Fałdy, tworzące góry fałdowe, mogą występować w wielu odmianach

Co to znaczy Znaczenie i położenie. Gdzie jest?

Lista pojęć i zagadnień z dziedziny geografii, geodezji.

Definicje demograficzne, słownik geologiczny. Co to jest? Co znaczy?

Definicja Góry Fałdowepasma, Geodezja, Gleby Murszowe, Gleby Laterytowe, Garig, Górna Granica Lasu, Gabro, Gleby Tundrowe, Góry Zrębowe, Góra Wyspowa, Gleby Bagienne co to znaczy.

Słownik Góry Fałdowepasma, Geodezja, Gleby Murszowe, Gleby co to jest.