DEZURBANIZACJA DOBA DOMINIUM co to jest
Dezurbanizacja, Doba, Dominium, Demografia, Deszcz, Dochód Narodowy, Dajka, Dział, Dżungla, Dział.

Słownik i definicje geograficzne D

 • Definicja dioryt Co to jest szarej albo ciemnoszarej, składająca się raczej z plagioklazów i amfiboli i niewielkich ilości biotytu, kwarcu, piroksenu i innych. Używany jest jako materiał budowlany, drogowy i
 • Definicja deluwium Co to jest drobnych (zazwyczaj pylastych) cząstek mineralnych glin, lessów i pokryw zwietrzelinowych, które zostały wypłukane, a następnie zmyte ze stoków (zboczy) poprzez wody opadowe i
 • Definicja dolomit Co to jest którego kluczowym składnikiem jest dolomit, domieszkowo występują bituminy, kalcyt, minerały ilaste. Struktura ziarnista, zbita. W miarę dobrze rozpowszechniony. Powstaje
 • Definicja dystrykt Co to jest niewielka jednostka administracyjna państwa albo miasta; okręg
 • Definicja dolina wklęsła Co to jest poziomym i wyraźnie wykształconym dnie, charakteryzującym się spadkiem w jednym kierunku. Dnem doliny płynie zazwyczaj rzeka albo spływają wody deszczowe albo roztopowe
 • Definicja diageneza Co to jest luźnych osadów w spoistą skałę. Pod wpływem ciśnienia wyższych warstw następuje gęstsze upakowanie luźnych składników mineralnych (kompakcja). Krążące w skale roztwory wywołują
 • Definicja deglacjacja Co to jest zmniejszaniu się powierzchni lodowca. Deglacjacja zachodzi najczęściej w konsekwencji ocieplania się albo zmniejszania wilgotności klimatu, w rezultacie wzrost masy lodowej z
 • Definicja deflacja Co to jest morfogenetycznych modelujący powierzchnię Ziemi, opierający na porywaniu poprzez wiatr drobnych cząsteczek (pyły, piaski, żwiry) i przenoszeniu ich na wielkie nieraz odległości
 • Definicja dorzecze Co to jest określonej rzeki albo jej dopływów (na przykład dorzecze Wisły, dorzecze Amazonki). Granice między dorzeczami poszczególnych rzek wyznaczają działy wodne
 • Definicja diabaz Co to jest zielonkawej, o składzie mineralnym zbliżonym do składu bazaltu (kluczowymi składnikami są plagioklazy i pirokseny). Charakteryzuje się sporą twardością. Używana jako materiał
 • Definicja depresja Co to jest teren znajdujący się poniżej poziomu morza
 • Definicja deglomeracja Co to jest powszechna w urbanistyce w państwach rozwiniętych działalność zmierzająca do ograniczenia nadmiernego wzrostu ogromnych miast albo ich rozproszenia i relokacji ludności miejskiej
 • Definicja deklinacja magnetyczna Co to jest kompasu od rzeczywistego kierunku północnego w konsekwencji rozbieżności między biegunem geograficznym i biegunem magnetycznym Ziemi. Deklinacja magnetyczna podawana jest na
 • Definicja długość geograficzna Co to jest południka 0° a płaszczyzną południka przechodzącego poprzez dany pkt. na powierzchni Ziemi. pkt. leżący na wschód od południka 0° ma współrzędną określaną jako długość
 • Definicja denudacja Co to jest ogół mechanizmów niszczących powierzchnię Ziemi przez usunięcie materiału skalnego albo gleby, obejmujący wietrzenie i erozję
 • Definicja dezintegracja skał Co to jest mechanicznego, powodujących rozpad skał litych pod wpływem różnych czynników, m.in insolacji (nasłonecznienia) i zamrozu. Dzieli się ją na: dezintegracje skał granularną
 • Definicja departamenty zachodnie Co to jest pozostały we władaniu Paryża. Aktualnie obdarzone pełnią praw politycznych łącznie z uczestnictwem ich reprezentantów w centralnych organach ustawodawczych. To są: Gujana
 • Definicja deszczomierz Co to jest atmosferycznych. Najpowszechniej stosowane deszczomierze są naczyniami o ostrych krawędziach, znanej powierzchni górnego otworu, umieszczanymi na wysokości 1 m nad gruntem
 • Definicja delta rzeki Co to jest rodzaj ujścia rzeki do zbiornika wodnego, charakteryzuje go rozwidlenie rzeki na dwie albo więcej odnóg. Przeciwieństwem ujścia deltowego jest ujście lejkowate
 • Definicja drumlin Co to jest pagórek o owalnym zarysie poziomym, przeciętnej długości 0,5-2 km, szeroki na kilkaset metrów, osiągający wysokość od kilku do kilkunastu metrów. Drumliny występują z reguły w
 • Definicja dyslokacja tektoniczna Co to jest wygięcia poszczególnych warstw (fleksura) i stworzenia fałdów (dyslokacja ciągła) bądź zerwania ciągłości warstw skalnych (uskok) i stworzenia załomów (dyslokacja nieciągła
 • Definicja dział wodny Co to jest region odwadniany poprzez rzekę) bądź zlewiska ((region odwadniany poprzez rzeki uchodzące do jednego morza). Dział wodny przebiega najczęściej grzbietami wzniesień. Działem
 • Definicja dżungla Co to jest pełne drapieżnych zwierząt tropikalne lasy delty Gangesu i Brahmaputry w Indiach; nazwa czasem rozszerzana na ogół trudno dostępnych lasów strefy tropikalnej
 • Definicja dział Co to jest systematyczna, obejmująca gleby wytworzone pod przeważającym wpływem jednego z czynników glebotwórczych (gleby litogeniczne, semihydrogeniczne, hydrogeniczne i antropogeniczne
 • Definicja dajka Co to jest w szczeliny skał skorupy ziemskiej i wypreparowania jej poprzez działalność niszczących czynników atmosferycznych. Dajki występują w formie twardzielowych murów wulkanicznych
 • Definicja dochód narodowy Co to jest obliczany przez odjęcie od produktu narodowego brutto wartości amortyzacji. PNN to jest liczba pieniędzy, jaką dysponuje gospodarka na opłaty na dobra i usługi, po odłożeniu
 • Definicja deszcz Co to jest stworzonych w chmurach. Krople, po osiągnięciu średnicy przekraczającej 0,5 mm, stają się za ciężkie, aby unosić się w powietrzu i wypadają z chmur tworząc deszcz. Warunkiem
 • Definicja demografia Co to jest konkretnych warunkach gospodarczych i socjalnych badanego terytorium. Badania demograficzne oparte są na materiałach ilościowych dostarczanych poprzez statystykę ludności
 • Definicja dominium Co to jest kolonii brytyjskich, wprowadzony w XIX w. Mogły one tworzyć swoje rządy i parlamenty, bez możliwości prowadzenia polityki zagranicznej. Osobę króla angielskiego reprezentował
 • Definicja doba Co to jest osi. Doba gwiazdowa to moment pomiędzy dwoma kolejnymi górowaniami punktu Barana. Doba średnia słoneczna - średni odstęp czasu pomiędzy kolejnymi górowaniami Słońca. Jest ona o
 • Definicja dezurbanizacja Co to jest którego zasadniczym efektem jest odpływ ludności z sporych ośrodków miejskich, dekoncentracja handlu, przemysłu i usług, zanik tak zwany miejskiego stylu życia i upowszechnianie

Co to znaczy Znaczenie i położenie. Gdzie jest?

Lista pojęć i zagadnień z dziedziny geografii, geodezji.

Definicje demograficzne, słownik geologiczny. Co to jest? Co znaczy?

Definicja Dezurbanizacja, Doba, Dominium, Demografia, Deszcz, Dochód Narodowy, Dajka, Dział, Dżungla, Dział Wodny, Dyslokacja Tektoniczna, Drumlin, Delta Rzeki co to znaczy.

Słownik Dezurbanizacja, Doba, Dominium, Demografia, Deszcz, Dochód co to jest.