REGRESJA LODOWCA RIPPLEMARKI co to jest
Regresja Lodowca, Ripplemarki, Roślinność, Region, Rosa, Rzeka, Rów Oceaniczny, Redyk, Retencja.

Słownik i definicje geograficzne R

 • Definicja Regosole Informacje gleb mineralnych, powstających na luźnych, nie scementowanych lepiszczem skałach osadowych (na przykład glinach zwałowych, iłach, piaskach wydmowych, żwirach rzecznych). W profilu co to jest.
 • Definicja Ranczo Informacje nazwa określająca spore, nie ogrodzone gospodarstwo prowadzące hodowlę bydła, koni albo owiec, stosowana w Ameryce Północnej i Południowej definicja.
 • Definicja Wulkaniczny Rdzeń Informacje nek, izolowane wzniesienie o stromych, regularnie urwistych stokach, zbudowane z odporych law zakrzepłych w kominie wulkanicznym co znaczy.
 • Definicja Rzeki Regulacja Informacje powodujące zmianę profilu poprzecznego i podłużnego wybranego odcinka rzeki w celu polepszenia i ujednolicenia spływu wody, lodu i rumowiska rzecznego. Najczęściej klasyfikacja słownik.
 • Definicja Wysp Rój Informacje rodzaj archipelagu złożonego z licznych, raczej niewielkich wysp rozmieszczonych bezładnie. Przykładami roju wysp są Sporady na Morzu Egejskim i Karoliny na Oceanie Spokojnym znaczenie.
 • Definicja Rzeczny Reżim Informacje rytmiczny przebieg zjawisk hydrologicznych w rzece pośrodku roku, ustalony na podstawie długoletnich obserwacji. Na reżim rzeczny składają się przebiegi: zasilania rzeki, stanów czym jest.
 • Definicja Ruda Informacje najczęściej spore nagromadzenie związków jednego metalu albo może zawierać kilka metali (ruda polimetaliczna). Z racji na użyteczność i wykorzystanie przemysłowe wydzielane są co to jest.
 • Definicja Rozdoły Informacje i głębokości do kilku m, utworzone poprzez wody płynące epizodycznie (po ulewnych deszczach) w obrębie stoków przykrytych grubymi pokrywami zwietrzelinowymi albo lessowymi definicja.
 • Definicja Rędzina Informacje w procesie wietrzenia skał wapniowych, węglanowych i gipsowych, nierzadko z domieszką materiału lodowcowego: piasku i gliny (rędziny mieszane), o korzystnych właściwościach co znaczy.
 • Definicja Radiolaryt Informacje organogenicznych, powstająca wskutek nagromadzenia krzemionki, pochodzącej ze szkieletów radiolarii (promienice). Regularnie zawiera domieszki węglanu wapnia, związków żelaza słownik.
 • Definicja Masowe Ruchy Informacje morfologicznych, opierających na przemieszczaniu się zwietrzeliny, a również powierzchniowej warstwy litej skały w dół stoku pod wpływem siły ciężkości. Uruchomieniu ruchów znaczenie.
 • Definicja Alpejska Roślinność Informacje roślinność pietra alpejskiego, a więc halnego (piętra roślinności) w górach. Trudne warunki życia (ostry klimat, płytkie, skaliste gleby) wywołują, że należą do niej przeważnie czym jest.
 • Definicja Reper Informacje trwały (zazwyczaj odciśnięty w odlewie żeliwnym) symbol, utrwalający w terenie pkt. sieci niwelacyjnej o wyznaczonej wysokości n.p.m co to jest.
 • Definicja Górski Rozróg Informacje masyw albo ekipa górska, gdzie obrębie grzbiety rozchodzą się w różne strony z okolicy głównego wzniesienia. Klasycznym odpowiednikiem rozrogu górskiego są Gorce definicja.
 • Definicja Rafa Informacje szkieletów gł. koralowców, mszywiołów i glonów, występująca na małej głębokości albo nieco wystająca nad wodę w ciepłych morzach strefy międzyzwrotnikowej co znaczy.
 • Definicja Regionalizacja Informacje dzięki różnych metod, na dwa zasadnicze metody: 1) przez dzielenie obszaru na jednostki regionalne na podstawie przyjętych mierników, 2) przez łączenie ze sobą przylegających do słownik.
 • Definicja Rapakiwi Informacje występowaniem sporych, czerwonych albo różowoczerwonych kryształów skaleni potasowych, otoczonych białawą albo zielonawą otoczką oligoklazu. Łatwo podlega mechanizmom wietrzenia i znaczenie.
 • Definicja Rankery Informacje wytworzonych wskutek wietrzenia różnych skał, na przykład piaskowców czy granitów, gdzie mechanizm glebotwórczy nie sięga głębiej niż 30 cm. Do rankerów należą w pierwszej czym jest.
 • Definicja Radiolaryt Informacje organogenicznych, powstająca wskutek nagromadzenia krzemionki, pochodzącej ze szkieletów radiolarii (promienice). Regularnie zawiera domieszki węglanu wapnia, związków żelaza co to jest.
 • Definicja Morza Regresja Informacje uprzednio zalanego lądu. Zachodzi w wyniku: 1) ruchów skorupy ziemskiej, powodujących podnoszenie się kontynentów albo obniżanie się dna morza, 2) zmian klimatycznych - obniżenia definicja.
 • Definicja Rogowiec Informacje organicznego, występująca w formie warstw o niewielkiej grubości. Rogowiec zbudowany jest z krzemionki o strukturze bezpostaciowej albo skrytokrystalicznej - najczęściej w formie co znaczy.
 • Definicja Relikt Informacje populacja roślin albo zwierząt będąca pozostałością dawnego, większego zasięgu. Relikt klimatyczny - związany z chłodnymi i ubogimi siedliskami (torfowiskami, źródliskami, skałami słownik.
 • Definicja Hydrologiczny Rok Informacje kalendarzowy 12 miesięcy, lecz rozpoczynający się 1 listopada (w Polsce). Rok hydrologiczny to termin stosowany w hydrologii na ustalenie okresu, kiedy następuje pełny bilans wód znaczenie.
 • Definicja Przyrody Rezerwat Informacje ekosystemów naturalnych albo półnaturalnych mających ważną wartość ze względów naukowych, przyrodniczych, kulturowych albo krajobrazowych. Odznacza się rezerwaty: ścisłe czym jest.
 • Definicja Rewa Informacje piaszczysty na dnie morza, w pobliżu brzegów lądu, w miejscu łamania się fal, tworzący płyciznę. Wynurza się w okresie bardzo niskich stanów morza. Odpowiednikiem rewy może być co to jest.
 • Definicja Równoleżnik Informacje powierzchni kuli o wyróżnionej osi poprzez płaszczyznę do tej osi prostopadłą. Gdy płaszczyzna owa przechodzi jednocześnie poprzez środek kuli, równoleżnik tytułujemy równikiem definicja.
 • Definicja Rozpadlina Informacje szczeliny skalnej, powstałej zazwyczaj w konsekwencji pęknięcia i rozsuwania się mas skalnych. Rozpadliny mają na ogół przebieg równoległy do urwistego stoku i powstają wzdłuż co znaczy.
 • Definicja Równik Informacje koło ogromne, które powstaje wskutek przecięcia powierzchni kuli o wyróżnionej osi poprzez płaszczyznę do tej osi prostopadłą, a jednocześnie przechodzącą poprzez środek kuli słownik.
 • Definicja Geografii W Rozczłonkowanie Informacje przez stopień urozmaicenia kształtu linii brzegowej kontynentu albo wyspy. Rozczłonkowanie kontynentu uwidacznia się w liczbie półwyspów, przesmyków, głęboko wciętych zatok, mórz znaczenie.
 • Definicja Rozłogi Informacje łagodnym spadku (o głębokości parunastu, niekiedy więcej m), utworzone w konsekwencji wspólnego oddziaływania mechanizmów spłukiwania i pełzania pokrywy zwietrzelinowej. Występują czym jest.
 • Definicja Rudawy Informacje nazwa określająca pasma górskie bogate w różnorodne złoża mineralne, szczególnie rudy metali co to jest.
 • Definicja Tektoniczne Ruchy Informacje poprzez mechanizmy zachodzące we wnętrzu Ziemi, powodujące powstawanie deformacji tektonicznych. Z racji na prędkość ich przebiegu odznacza się: powolne, wyłącznie pionowe definicja.
 • Definicja Rumosz Informacje rzecznego w formie wleczyn toczonych po dnie i silnie rozdrobnionych substancji unoszących się w wodzie. 2. r. skalny - pokrywa obszaru górskiego złożona z bloków i gruzu skalnego co znaczy.
 • Definicja Rzędówka Informacje średniowiecza, charakterystyczny dla terenów nizinnych, w szczególności podmokłych. Bazuje na wznoszeniu zabudowań wzdłuż prostej drogi, lecz w sposób luźny, na poszczególnych słownik.
 • Definicja Ryft Informacje tektonicznych) ograniczony po obu stronach pęknięciami tektonicznymi o charakterze rozłamów. Wąski (od kilku do kilkudziesięciu, rzadko kilkuset km) i bardzo głęboki (najczęściej znaczenie.
 • Definicja Rygiel Informacje lodowcowych, stanowiąca zbudowany z litych skał wał, zamykający od dołu kar albo cyrk lodowcowy. Powierzchnia rygla jest regularnie ogładzona poprzez przesuwające się masy czym jest.
 • Definicja Wodna Retencja Informacje opadowej, opóźniające jej odpływ z danego terenu. Rozróżnia się: retencję wodną powierzchniową, a więc zatrzymanie wody w dolinach rzek, jeziorach, zbiornikach retencyjnych co to jest.
 • Definicja Redyk Informacje wyprowadzenie owiec na pastwiska górskie - hale, na czas półrocza letniego; również ich powrót z wypasu definicja.
 • Definicja Oceaniczny Rów Informacje wąskie (kilkadziesiąt do powyżej 100 km) i głębokie (poniżej 6000 m głębokości bezwzględnej, średnio 2000 m głębokości względnej), o stromych zboczach i płaskim dnie co znaczy.
 • Definicja Rzeka Informacje strumieni albo potoków lub wypływający ze źródła, jeziora, bagna, lodowca. Za rzeki przyjmuje się cieki o odpowiedniej wielkości, na przykład w Polsce - o pow. dorzecza ponad 100 słownik.
 • Definicja Rosa Informacje kondensacji pary wodnej. Zestaw drobnych kropelek wody, tworzących się na powierzchni Ziemi (w szczególności na trawie i na poziomych powierzchniach elementów) wieczorem i w nocy znaczenie.
 • Definicja Region Informacje występowaniem ustalonych cech, odróżniających go od otoczenia. Odznacza się: 1) regiony fizycznogeograficzne - zwarte terytorialnie jednostki przestrzenne, cechujące się na pewnym czym jest.
 • Definicja Roślinność Informacje obszarze, których układ przestrzenny tworzy krajobraz. Odznacza się 9 typów (grup formacji): lasy, formacje krzewiaste, sawanny i stepy, łąki i ziołorosla, formacje krzewinkowe co to jest.
 • Definicja Ripplemarki Informacje mikroformy charakterystyczne dla powierzchni piaszczystych (wybrzeża morskie, pustynie i tym podobne), stanowiące drobne (do kilku cm) regularne nabrzmienia i bruzdy na definicja.
 • Definicja Lodowca Regresja Informacje długości lodowca w konsekwencji przewagi ablacji (topnienia lodu) nad akumulacją. Wiąże się bądź z podwyższaniem się temperatury (ocieplanie się klimatu), bądź ze zmniejszeniem co znaczy.

Co to znaczy Znaczenie i położenie. Gdzie jest?

Lista pojęć i zagadnień z dziedziny geografii, geodezji.

Definicje demograficzne, słownik geologiczny. Co to jest? Co znaczy?

Definicja Regresja Lodowca, Ripplemarki, Roślinność, Region, Rosa, Rzeka, Rów Oceaniczny, Redyk, Retencja Wodna, Rygiel, Ryft, Rzędówka, Rumosz, Ruchy Tektoniczne co to znaczy.

Słownik Regresja Lodowca, Ripplemarki, Roślinność, Region, Rosa co to jest.