REGRESJA LODOWCA RIPPLEMARKI co to jest
Regresja Lodowca, Ripplemarki, Roślinność, Region, Rosa, Rzeka, Rów Oceaniczny, Redyk, Retencja.

Słownik i definicje geograficzne R

 • Definicja regosole Co to jest gleb mineralnych, powstających na luźnych, nie scementowanych lepiszczem skałach osadowych (na przykład glinach zwałowych, iłach, piaskach wydmowych, żwirach rzecznych). W profilu
 • Definicja ranczo Co to jest nazwa określająca spore, nie ogrodzone gospodarstwo prowadzące hodowlę bydła, koni albo owiec, stosowana w Ameryce Północnej i Południowej
 • Definicja rdzeń wulkaniczny Co to jest nek, izolowane wzniesienie o stromych, regularnie urwistych stokach, zbudowane z odporych law zakrzepłych w kominie wulkanicznym
 • Definicja regulacja rzeki Co to jest powodujące zmianę profilu poprzecznego i podłużnego wybranego odcinka rzeki w celu polepszenia i ujednolicenia spływu wody, lodu i rumowiska rzecznego. Najczęściej klasyfikacja
 • Definicja rój wysp Co to jest rodzaj archipelagu złożonego z licznych, raczej niewielkich wysp rozmieszczonych bezładnie. Przykładami roju wysp są Sporady na Morzu Egejskim i Karoliny na Oceanie Spokojnym
 • Definicja reżim rzeczny Co to jest rytmiczny przebieg zjawisk hydrologicznych w rzece pośrodku roku, ustalony na podstawie długoletnich obserwacji. Na reżim rzeczny składają się przebiegi: zasilania rzeki, stanów
 • Definicja ruda Co to jest najczęściej spore nagromadzenie związków jednego metalu albo może zawierać kilka metali (ruda polimetaliczna). Z racji na użyteczność i wykorzystanie przemysłowe wydzielane są
 • Definicja rozdoły Co to jest i głębokości do kilku m, utworzone poprzez wody płynące epizodycznie (po ulewnych deszczach) w obrębie stoków przykrytych grubymi pokrywami zwietrzelinowymi albo lessowymi
 • Definicja rędzina Co to jest w procesie wietrzenia skał wapniowych, węglanowych i gipsowych, nierzadko z domieszką materiału lodowcowego: piasku i gliny (rędziny mieszane), o korzystnych właściwościach
 • Definicja radiolaryt Co to jest organogenicznych, powstająca wskutek nagromadzenia krzemionki, pochodzącej ze szkieletów radiolarii (promienice). Regularnie zawiera domieszki węglanu wapnia, związków żelaza
 • Definicja ruchy masowe Co to jest morfologicznych, opierających na przemieszczaniu się zwietrzeliny, a również powierzchniowej warstwy litej skały w dół stoku pod wpływem siły ciężkości. Uruchomieniu ruchów
 • Definicja roślinność alpejska Co to jest roślinność pietra alpejskiego, a więc halnego (piętra roślinności) w górach. Trudne warunki życia (ostry klimat, płytkie, skaliste gleby) wywołują, że należą do niej przeważnie
 • Definicja reper Co to jest trwały (zazwyczaj odciśnięty w odlewie żeliwnym) symbol, utrwalający w terenie pkt. sieci niwelacyjnej o wyznaczonej wysokości n.p.m
 • Definicja rozróg górski Co to jest masyw albo ekipa górska, gdzie obrębie grzbiety rozchodzą się w różne strony z okolicy głównego wzniesienia. Klasycznym odpowiednikiem rozrogu górskiego są Gorce
 • Definicja rafa Co to jest szkieletów gł. koralowców, mszywiołów i glonów, występująca na małej głębokości albo nieco wystająca nad wodę w ciepłych morzach strefy międzyzwrotnikowej
 • Definicja regionalizacja Co to jest dzięki różnych metod, na dwa zasadnicze metody: 1) przez dzielenie obszaru na jednostki regionalne na podstawie przyjętych mierników, 2) przez łączenie ze sobą przylegających do
 • Definicja rapakiwi Co to jest występowaniem sporych, czerwonych albo różowoczerwonych kryształów skaleni potasowych, otoczonych białawą albo zielonawą otoczką oligoklazu. Łatwo podlega mechanizmom wietrzenia i
 • Definicja rankery Co to jest wytworzonych wskutek wietrzenia różnych skał, na przykład piaskowców czy granitów, gdzie mechanizm glebotwórczy nie sięga głębiej niż 30 cm. Do rankerów należą w pierwszej
 • Definicja radiolaryt Co to jest organogenicznych, powstająca wskutek nagromadzenia krzemionki, pochodzącej ze szkieletów radiolarii (promienice). Regularnie zawiera domieszki węglanu wapnia, związków żelaza
 • Definicja regresja morza Co to jest uprzednio zalanego lądu. Zachodzi w wyniku: 1) ruchów skorupy ziemskiej, powodujących podnoszenie się kontynentów albo obniżanie się dna morza, 2) zmian klimatycznych - obniżenia
 • Definicja rogowiec Co to jest organicznego, występująca w formie warstw o niewielkiej grubości. Rogowiec zbudowany jest z krzemionki o strukturze bezpostaciowej albo skrytokrystalicznej - najczęściej w formie
 • Definicja relikt Co to jest populacja roślin albo zwierząt będąca pozostałością dawnego, większego zasięgu. Relikt klimatyczny - związany z chłodnymi i ubogimi siedliskami (torfowiskami, źródliskami, skałami
 • Definicja rok hydrologiczny Co to jest kalendarzowy 12 miesięcy, lecz rozpoczynający się 1 listopada (w Polsce). Rok hydrologiczny to termin stosowany w hydrologii na ustalenie okresu, kiedy następuje pełny bilans wód
 • Definicja rezerwat przyrody Co to jest ekosystemów naturalnych albo półnaturalnych mających ważną wartość ze względów naukowych, przyrodniczych, kulturowych albo krajobrazowych. Odznacza się rezerwaty: ścisłe
 • Definicja rewa Co to jest piaszczysty na dnie morza, w pobliżu brzegów lądu, w miejscu łamania się fal, tworzący płyciznę. Wynurza się w okresie bardzo niskich stanów morza. Odpowiednikiem rewy może być
 • Definicja równoleżnik Co to jest powierzchni kuli o wyróżnionej osi poprzez płaszczyznę do tej osi prostopadłą. Gdy płaszczyzna owa przechodzi jednocześnie poprzez środek kuli, równoleżnik tytułujemy równikiem
 • Definicja rozpadlina Co to jest szczeliny skalnej, powstałej zazwyczaj w konsekwencji pęknięcia i rozsuwania się mas skalnych. Rozpadliny mają na ogół przebieg równoległy do urwistego stoku i powstają wzdłuż
 • Definicja równik Co to jest koło ogromne, które powstaje wskutek przecięcia powierzchni kuli o wyróżnionej osi poprzez płaszczyznę do tej osi prostopadłą, a jednocześnie przechodzącą poprzez środek kuli
 • Definicja rozczłonkowanie w geografii Co to jest przez stopień urozmaicenia kształtu linii brzegowej kontynentu albo wyspy. Rozczłonkowanie kontynentu uwidacznia się w liczbie półwyspów, przesmyków, głęboko wciętych zatok, mórz
 • Definicja rozłogi Co to jest łagodnym spadku (o głębokości parunastu, niekiedy więcej m), utworzone w konsekwencji wspólnego oddziaływania mechanizmów spłukiwania i pełzania pokrywy zwietrzelinowej. Występują
 • Definicja rudawy Co to jest nazwa określająca pasma górskie bogate w różnorodne złoża mineralne, szczególnie rudy metali
 • Definicja ruchy tektoniczne Co to jest poprzez mechanizmy zachodzące we wnętrzu Ziemi, powodujące powstawanie deformacji tektonicznych. Z racji na prędkość ich przebiegu odznacza się: powolne, wyłącznie pionowe
 • Definicja rumosz Co to jest rzecznego w formie wleczyn toczonych po dnie i silnie rozdrobnionych substancji unoszących się w wodzie. 2. r. skalny - pokrywa obszaru górskiego złożona z bloków i gruzu skalnego
 • Definicja rzędówka Co to jest średniowiecza, charakterystyczny dla terenów nizinnych, w szczególności podmokłych. Bazuje na wznoszeniu zabudowań wzdłuż prostej drogi, lecz w sposób luźny, na poszczególnych
 • Definicja ryft Co to jest tektonicznych) ograniczony po obu stronach pęknięciami tektonicznymi o charakterze rozłamów. Wąski (od kilku do kilkudziesięciu, rzadko kilkuset km) i bardzo głęboki (najczęściej
 • Definicja rygiel Co to jest lodowcowych, stanowiąca zbudowany z litych skał wał, zamykający od dołu kar albo cyrk lodowcowy. Powierzchnia rygla jest regularnie ogładzona poprzez przesuwające się masy
 • Definicja retencja wodna Co to jest opadowej, opóźniające jej odpływ z danego terenu. Rozróżnia się: retencję wodną powierzchniową, a więc zatrzymanie wody w dolinach rzek, jeziorach, zbiornikach retencyjnych
 • Definicja redyk Co to jest wyprowadzenie owiec na pastwiska górskie - hale, na czas półrocza letniego; również ich powrót z wypasu
 • Definicja rów oceaniczny Co to jest wąskie (kilkadziesiąt do powyżej 100 km) i głębokie (poniżej 6000 m głębokości bezwzględnej, średnio 2000 m głębokości względnej), o stromych zboczach i płaskim dnie
 • Definicja rzeka Co to jest strumieni albo potoków lub wypływający ze źródła, jeziora, bagna, lodowca. Za rzeki przyjmuje się cieki o odpowiedniej wielkości, na przykład w Polsce - o pow. dorzecza ponad 100
 • Definicja rosa Co to jest kondensacji pary wodnej. Zestaw drobnych kropelek wody, tworzących się na powierzchni Ziemi (w szczególności na trawie i na poziomych powierzchniach elementów) wieczorem i w nocy
 • Definicja region Co to jest występowaniem ustalonych cech, odróżniających go od otoczenia. Odznacza się: 1) regiony fizycznogeograficzne - zwarte terytorialnie jednostki przestrzenne, cechujące się na pewnym
 • Definicja roślinność Co to jest obszarze, których układ przestrzenny tworzy krajobraz. Odznacza się 9 typów (grup formacji): lasy, formacje krzewiaste, sawanny i stepy, łąki i ziołorosla, formacje krzewinkowe
 • Definicja ripplemarki Co to jest mikroformy charakterystyczne dla powierzchni piaszczystych (wybrzeża morskie, pustynie i tym podobne), stanowiące drobne (do kilku cm) regularne nabrzmienia i bruzdy na
 • Definicja regresja lodowca Co to jest długości lodowca w konsekwencji przewagi ablacji (topnienia lodu) nad akumulacją. Wiąże się bądź z podwyższaniem się temperatury (ocieplanie się klimatu), bądź ze zmniejszeniem

Co to znaczy Znaczenie i położenie. Gdzie jest?

Lista pojęć i zagadnień z dziedziny geografii, geodezji.

Definicje demograficzne, słownik geologiczny. Co to jest? Co znaczy?

Definicja Regresja Lodowca, Ripplemarki, Roślinność, Region, Rosa, Rzeka, Rów Oceaniczny, Redyk, Retencja Wodna, Rygiel, Ryft, Rzędówka, Rumosz, Ruchy Tektoniczne co to znaczy.

Słownik Regresja Lodowca, Ripplemarki, Roślinność, Region, Rosa co to jest.