OAZA OROGENEZA OBSZAR co to jest
Oaza, Orogeneza, Obszar Bezodpływowy, Opady Atmosferyczne, Odwilż, Oceanografia, Osadnictwo.

Słownik i definicje geograficzne O

 • Definicja Rzeki Obciążenie Informacje rzeki. Od obciążenia rzeki zależy rozmiar erozji rzecznej: jeżeli materiału jest mniej, niż rzeka jest w stanie unieść, to niewykorzystany nadmiar energii skutkuje mocną erozję w co to jest.
 • Definicja Magnetyczne Odchylenie Informacje kąt odchylenia się igły kompasu od rzeczywistego kierunku północnego w konsekwencji rozbieżności między biegunem geograficznym i biegunem magnetycznym Ziemi. Deklinacja definicja.
 • Definicja Zalewowy Obszar Informacje wzdłuż koryta rzeki, płaska i szeroka, zalewana w okresach wezbrań i powodzi. Stanowi najczęściej nieużytek, porastany poprzez las łęgowy albo używany jako pastwisko co znaczy.
 • Definicja Orogen Informacje górotwór, część skorupy ziemskiej, która została sfałdowana i wypiętrzona wskutek działalności ruchów górotwórczych (orogeneza słownik.
 • Definicja Skał Odporność Informacje cecha skał (wynikająca z ich składu chemicznego i mineralnego) polegająca na przeciwstawianiu się działaniu mechanizmów niszczących (denudacji znaczenie.
 • Definicja Otulina Informacje szczególnie cennych obiektów przyrodniczych (parków narodowych i krajobrazowych), spełniający rolę bufora przed szkodliwymi oddziaływaniami zewnętrznymi czynników abiotycznych i czym jest.
 • Definicja Limniczne Osady Informacje termin służący do ustalenia osadów powstających w obrębie zbiorników jeziornych, między innymi kredy jeziornej co to jest.
 • Definicja Orkan Informacje huragan, wiatr o sile 12 stopni w skali Beauforta. Także gwałtowny, wirowy sztorm tropikalny o dużej sile niszczącej definicja.
 • Definicja Krajobrazu Chronionego Obszar Informacje równowagi ekologicznej względnie nie zaburzonych mechanizmów przyrodniczych danego obszaru, które pełnią rolę otulinową albo łącznikową parków narodowych i krajobrazowych co znaczy.
 • Definicja Ostrów Informacje poziom rzeki, regularnie pokryta lasem. Ostrów jest zalewany tylko w okresie katastrofalnych powodzi, w okresie zwyczajnych wezbrań pozostaje ponad poziomu wody, z tej racji słownik.
 • Definicja Osuwisko Informacje górskich, powstająca wskutek procesu osuwania. Osuwisko złożona jest z niszy osuwiskowej (miejsce oderwania materiału) i zwału osuwiskowego (miejsce depozycji materiału) i znaczenie.
 • Definicja Przemysłowy Okręg Informacje którego zagospodarowaniu dominującą rolę pełni przemysł. Okręg przemysłowy złożona jest z szeregu ośrodków przemysłowych, złączonych ze sobą w sieć powiązań strukturalnych (na czym jest.
 • Definicja Oz Informacje geol. długi wał o stromych stokach i falistej linii grzbietowej, złożony z piasku i żwiru naniesionych poprzez wody płynące pod lodowcem co to jest.
 • Definicja Osiedle Informacje zamieszkania ludzi, tworzące odrębną jednostkę osadniczą (miasto, wieś, osada, przysiółek, pojedyncza zagroda i tym podobne). 2) wyodrębniona część miasta (mała dzielnica albo definicja.
 • Definicja Odpływ Informacje l/ s), która odpływa średnio z 1 km2 dorzecza rzeki, na przykład dla Wisły odpływ jednostkowy jest równy 5,3 l/ s/ km2, dla Brahmaputry - 24, a dla Nilu - 0,55. 2) odpływ co znaczy.
 • Definicja Chmury Oberwanie Informacje bardzo spory, gwałtowny opad atmosferyczny. Silna ulewa występująca najczęściej w momencie letnim słownik.
 • Definicja Oparzelisko Informacje część torfowiska wysokiego, która dzięki ciepłu z mechanizmów rozkładu nie zamarza w okresie zimy, stąd także w okresie mrozów unoszą się nad nią opary znaczenie.
 • Definicja Obryw Informacje ściany albo stoku skalnego, z którego oderwały się masy skalne. Obryw wyróżnia się, w relacji do otaczającej go terenu, charakterystyczną świeżą barwą skały. Przechodzenie poprzez czym jest.
 • Definicja Doliny Oś Informacje środkiem, w równej odległości od podstawy jej zboczy. W dolinach wciosowych (wcios) oś doliny stanowi koryto cieku, w dolinach zaś płaskodennych oś doliny rzadko pokrywa się z co to jest.
 • Definicja Tektoniczne Okno Informacje odsłonięty wskutek mechanizmów erozji region w obrębie płaszczowiny, na którym widoczne są utwory geologiczne stanowiące jej podłoże definicja.
 • Definicja Ortodroma Informacje powierzchni Ziemi, w uproszczeniu łuk koła wielkiego (takimi kołami są na globusie wszystkie południki i równik). Gdyż Ziemia nie ma kształtu kuli, ale elipsoidy, w rzeczywistości co znaczy.
 • Definicja Rzeki Odnoga Informacje rozwidleniu. Odnogi rzeki najczęściej spotyka się w deltach, gdzie w wyniku silnej akumulacji nurt rzeki minimalizuje szybkość, tworzy ławice rzeczne, co sprzyja powstawaniu słownik.
 • Definicja Podmorskie Osuwisko Informacje podmorskich, raczej na granicy szelfu i stoku kontynentalnego. Mechanizm osuwania w takich warunkach przebiega znacząco wolniej niż na lądzie, nie mniej jednak grubszy materiał znaczenie.
 • Definicja Odłóg Informacje bądź w konsekwencji świadomej decyzji gospodarczej, bądź z konieczności (na przykład wojna, wyludnienie obszaru). Odłogowanie pól skutkuje regenerację żyzności gleby czym jest.
 • Definicja Ocean Informacje hydrosfery poza wodami lądowymi. Powierzchnia 361,3 mln km2 (71% powierzchni Ziemi), objętość 1,3408 mld km3, średnia głębokość 3711 m. Odznacza się 3 oceany: Spokojny (Pacyfik co to jest.
 • Definicja Ortoklaz Informacje skaleni. Krystalizuje w układzie jednoskośnym. Łupliwość doskonała. Twardość 6. Barwa biała, żółtawa, różowa, regularnie krwistoczerwona. Zdarzają się kryształy bezbarwne zwane definicja.
 • Definicja Bezwodny Obszar Informacje rzecznej. Woda płynąca pojawia się tam bardzo rzadko i na krótko (cieki chwilowe). Obszary bezwodne najczęściej występują w strefie suchych klimatów podzwrotnikowych, na obszarach co znaczy.
 • Definicja Opoka Informacje nagromadzenia węglanu wapnia (kalcyt) i krzemionki pochodzącej z igieł gąbek (występującej w formie opalu i chalcedonu) wspólnie z domieszkami glaukonitu i substancji ilastych słownik.
 • Definicja Rzeźby Odwrócenie Informacje gdzie wypukłym strukturom tektonicznym (zrębom, antyklinom) odpowiadają obniżenia terenu, a wklęsłym strukturom tektonicznym (rowom, synklinom) - wzniesienia terenu. Odwrócenie znaczenie.
 • Definicja Okap Informacje rodzaj przewieszki, przypominająca kształtem okap dachu wysunięty powyżej ścianę budynku. Stworzenie okapu jest uwarunkowane zróżnicowaną odpornością poziomo zalegających skał czym jest.
 • Definicja Orografia Informacje ogólną charakterystyką głównych form powierzchni ziemi, ich rozmieszczeniem, orientacją, rozmiarami, wzajemnym stosunkiem do siebie. Ustalenie orografii obszaru stanowi zazwyczaj co to jest.
 • Definicja Ostaniec Informacje skalistych stokach, stanowiące pozostałość starszej powierzchni skalnej, w większości już zdegradowanej poprzez mechanizmy erozyjno-denudacyjne. W odróżnieniu do twardzielców definicja.
 • Definicja Ostroga Informacje cieku, w formie kamiennego albo faszynowego wału, poprzecznego do biegu potoku. Ostroga regulacyjna służy do ochrony brzegu przed podmywaniem przez odepchnięcie nurtu w kierunku co znaczy.
 • Definicja Mapy Geodyzyjna Osnowa Informacje wyznaczonym położeniu (długość i szerokość geograficzna, wysokość n.p.m.), trwale oznaczone, (najczęściej przez guz metalowy wmurowany w betonowy słupek), stanowiące podstawę do słownik.
 • Definicja Deflacyjny Ostaniec Informacje zbudowanym z luźnego materiału piaszczystego, poddawanego mechanizmom wywiewania (deflacji). Stanowi wzniesienie w formie pagórka, zachowanego dzięki występowaniu na nim znaczenie.
 • Definicja Pelagiczne Osady Informacje termin służący do ustalenia drobnoziarnistych osadów (średnice ziarn nie przekraczają 5 um), gromadzących się w dużej odległości od brzegu, na obszarach głębokich mórz czym jest.
 • Definicja Fluwioglacjalne Osady Informacje żwiry) powstałe na powierzchni skorupy ziemskiej w wyniku nagromadzenia materiału poprzez wody topniejącego lodowca. Tworzą charakterystyczne formy rzeźby powierzchni Ziemi co to jest.
 • Definicja Ozonosfera Informacje 50 km o podwyższonej zawartości ozonu (górna stratosfera i dolna mezosfera). Absorpcja promieniowania w ozonosferze jest powodem wzrostu temperatury w stratosferze. Max. gęstość definicja.
 • Definicja Orsztyn Informacje geol. dolna twarda warstwa gleb podmokłych, złożona gł. z tlenków żelaza, które zabarwiają ją na kolor brunatnordzawy, nieprzyjazna dla wegetacji roślin; rudawiec co znaczy.
 • Definicja Osiadanie Informacje powolnym przemieszczaniu się zwietrzeliny albo mas skalnych pionowo albo nieco skośnie w dół. Osiadanie zachodzi w konsekwencji zmniejszania się objętości podłoża w rezultacie słownik.
 • Definicja Osadnictwo Informacje ludności na określone terytorium, zazwyczaj bezludne albo o niewielkim zaludnieniu. Osadnictwo dokonuje się przez powstawanie nowych domów i osiedli. Dzieli się na: 1) osadnictwo znaczenie.
 • Definicja Oceanografia Informacje wchodząca w skład hydrologii. Bada zjawiska i mechanizmy zachodzące w oceanach: właściwości fizyczne, chemiczne, biologiczne wody morskiej, związki pomiędzy oceanem, skorupą czym jest.
 • Definicja Odwilż Informacje ponad 0°C, występujący zimą pomiędzy okresami mrozów, powodujący krótkotrwały zanik pokrywy śnieżnej. Regularnie tą nazwą ustala się także roztopy wiosenne co to jest.
 • Definicja Atmosferyczne Opady Informacje atmosferze (atmosfera ziemska), spadające na powierzchnię Ziemi albo unoszące się w powietrzu w formie wody albo kryształków lodu. Opady atmosferyczne występują w formie: 1 definicja.
 • Definicja Bezodpływowy Obszar Informacje odpływają do oceanu. Do obszarów bezodpływowych zalicza się: 1) tereny bez sieci rzecznej (pustynie i półpustynie), 2) tereny ze stałą siecią rzeczną, lecz na których rzeki co znaczy.
 • Definicja Orogeneza Informacje ruchy skorupy ziemskiej prowadzące do stworzenia gór, stanowiące część cyklu orogenicznego. W rezultacie orogenezy następuje sfałdowanie osadów w obrębie geosynklin i ich słownik.
 • Definicja Oaza Informacje środowiskowych zupełnie odmiennych od pustynnych. W oazach występuje wystarczająco wiele wody (w formie wód gruntowych, źródeł, wód artezyjskich, i tym podobne), by możliwy był znaczenie.

Co to znaczy Znaczenie i położenie. Gdzie jest?

Lista pojęć i zagadnień z dziedziny geografii, geodezji.

Definicje demograficzne, słownik geologiczny. Co to jest? Co znaczy?

Definicja Oaza, Orogeneza, Obszar Bezodpływowy, Opady Atmosferyczne, Odwilż, Oceanografia, Osadnictwo, Osiadanie, Orsztyn, Ozonosfera, Osady Fluwioglacjalne, Osady co to znaczy.

Słownik Oaza, Orogeneza, Obszar Bezodpływowy, Opady Atmosferyczne co to jest.