OAZA OROGENEZA OBSZAR co to jest
Oaza, Orogeneza, Obszar Bezodpływowy, Opady Atmosferyczne, Odwilż, Oceanografia, Osadnictwo.

Słownik i definicje geograficzne O

 • Definicja obciążenie rzeki Co to jest rzeki. Od obciążenia rzeki zależy rozmiar erozji rzecznej: jeżeli materiału jest mniej, niż rzeka jest w stanie unieść, to niewykorzystany nadmiar energii skutkuje mocną erozję w
 • Definicja odchylenie magnetyczne Co to jest kąt odchylenia się igły kompasu od rzeczywistego kierunku północnego w konsekwencji rozbieżności między biegunem geograficznym i biegunem magnetycznym Ziemi. Deklinacja
 • Definicja obszar zalewowy Co to jest wzdłuż koryta rzeki, płaska i szeroka, zalewana w okresach wezbrań i powodzi. Stanowi najczęściej nieużytek, porastany poprzez las łęgowy albo używany jako pastwisko
 • Definicja orogen Co to jest górotwór, część skorupy ziemskiej, która została sfałdowana i wypiętrzona wskutek działalności ruchów górotwórczych (orogeneza
 • Definicja odporność skał Co to jest cecha skał (wynikająca z ich składu chemicznego i mineralnego) polegająca na przeciwstawianiu się działaniu mechanizmów niszczących (denudacji
 • Definicja otulina Co to jest szczególnie cennych obiektów przyrodniczych (parków narodowych i krajobrazowych), spełniający rolę bufora przed szkodliwymi oddziaływaniami zewnętrznymi czynników abiotycznych i
 • Definicja osady limniczne Co to jest termin służący do ustalenia osadów powstających w obrębie zbiorników jeziornych, między innymi kredy jeziornej
 • Definicja orkan Co to jest huragan, wiatr o sile 12 stopni w skali Beauforta. Także gwałtowny, wirowy sztorm tropikalny o dużej sile niszczącej
 • Definicja obszar chronionego krajobrazu Co to jest równowagi ekologicznej względnie nie zaburzonych mechanizmów przyrodniczych danego obszaru, które pełnią rolę otulinową albo łącznikową parków narodowych i krajobrazowych
 • Definicja ostrów Co to jest poziom rzeki, regularnie pokryta lasem. Ostrów jest zalewany tylko w okresie katastrofalnych powodzi, w okresie zwyczajnych wezbrań pozostaje ponad poziomu wody, z tej racji
 • Definicja osuwisko Co to jest górskich, powstająca wskutek procesu osuwania. Osuwisko złożona jest z niszy osuwiskowej (miejsce oderwania materiału) i zwału osuwiskowego (miejsce depozycji materiału) i
 • Definicja okręg przemysłowy Co to jest którego zagospodarowaniu dominującą rolę pełni przemysł. Okręg przemysłowy złożona jest z szeregu ośrodków przemysłowych, złączonych ze sobą w sieć powiązań strukturalnych (na
 • Definicja oz Co to jest geol. długi wał o stromych stokach i falistej linii grzbietowej, złożony z piasku i żwiru naniesionych poprzez wody płynące pod lodowcem
 • Definicja osiedle Co to jest zamieszkania ludzi, tworzące odrębną jednostkę osadniczą (miasto, wieś, osada, przysiółek, pojedyncza zagroda i tym podobne). 2) wyodrębniona część miasta (mała dzielnica albo
 • Definicja odpływ Co to jest l/ s), która odpływa średnio z 1 km2 dorzecza rzeki, na przykład dla Wisły odpływ jednostkowy jest równy 5,3 l/ s/ km2, dla Brahmaputry - 24, a dla Nilu - 0,55. 2) odpływ
 • Definicja oberwanie chmury Co to jest bardzo spory, gwałtowny opad atmosferyczny. Silna ulewa występująca najczęściej w momencie letnim
 • Definicja oparzelisko Co to jest część torfowiska wysokiego, która dzięki ciepłu z mechanizmów rozkładu nie zamarza w okresie zimy, stąd także w okresie mrozów unoszą się nad nią opary
 • Definicja obryw Co to jest ściany albo stoku skalnego, z którego oderwały się masy skalne. Obryw wyróżnia się, w relacji do otaczającej go terenu, charakterystyczną świeżą barwą skały. Przechodzenie poprzez
 • Definicja oś doliny Co to jest środkiem, w równej odległości od podstawy jej zboczy. W dolinach wciosowych (wcios) oś doliny stanowi koryto cieku, w dolinach zaś płaskodennych oś doliny rzadko pokrywa się z
 • Definicja okno tektoniczne Co to jest odsłonięty wskutek mechanizmów erozji region w obrębie płaszczowiny, na którym widoczne są utwory geologiczne stanowiące jej podłoże
 • Definicja ortodroma Co to jest powierzchni Ziemi, w uproszczeniu łuk koła wielkiego (takimi kołami są na globusie wszystkie południki i równik). Gdyż Ziemia nie ma kształtu kuli, ale elipsoidy, w rzeczywistości
 • Definicja odnoga rzeki Co to jest rozwidleniu. Odnogi rzeki najczęściej spotyka się w deltach, gdzie w wyniku silnej akumulacji nurt rzeki minimalizuje szybkość, tworzy ławice rzeczne, co sprzyja powstawaniu
 • Definicja osuwisko podmorskie Co to jest podmorskich, raczej na granicy szelfu i stoku kontynentalnego. Mechanizm osuwania w takich warunkach przebiega znacząco wolniej niż na lądzie, nie mniej jednak grubszy materiał
 • Definicja odłóg Co to jest bądź w konsekwencji świadomej decyzji gospodarczej, bądź z konieczności (na przykład wojna, wyludnienie obszaru). Odłogowanie pól skutkuje regenerację żyzności gleby
 • Definicja ocean Co to jest hydrosfery poza wodami lądowymi. Powierzchnia 361,3 mln km2 (71% powierzchni Ziemi), objętość 1,3408 mld km3, średnia głębokość 3711 m. Odznacza się 3 oceany: Spokojny (Pacyfik
 • Definicja ortoklaz Co to jest skaleni. Krystalizuje w układzie jednoskośnym. Łupliwość doskonała. Twardość 6. Barwa biała, żółtawa, różowa, regularnie krwistoczerwona. Zdarzają się kryształy bezbarwne zwane
 • Definicja obszar bezwodny Co to jest rzecznej. Woda płynąca pojawia się tam bardzo rzadko i na krótko (cieki chwilowe). Obszary bezwodne najczęściej występują w strefie suchych klimatów podzwrotnikowych, na obszarach
 • Definicja opoka Co to jest nagromadzenia węglanu wapnia (kalcyt) i krzemionki pochodzącej z igieł gąbek (występującej w formie opalu i chalcedonu) wspólnie z domieszkami glaukonitu i substancji ilastych
 • Definicja odwrócenie rzeźby Co to jest gdzie wypukłym strukturom tektonicznym (zrębom, antyklinom) odpowiadają obniżenia terenu, a wklęsłym strukturom tektonicznym (rowom, synklinom) - wzniesienia terenu. Odwrócenie
 • Definicja okap Co to jest rodzaj przewieszki, przypominająca kształtem okap dachu wysunięty powyżej ścianę budynku. Stworzenie okapu jest uwarunkowane zróżnicowaną odpornością poziomo zalegających skał
 • Definicja orografia Co to jest ogólną charakterystyką głównych form powierzchni ziemi, ich rozmieszczeniem, orientacją, rozmiarami, wzajemnym stosunkiem do siebie. Ustalenie orografii obszaru stanowi zazwyczaj
 • Definicja ostaniec Co to jest skalistych stokach, stanowiące pozostałość starszej powierzchni skalnej, w większości już zdegradowanej poprzez mechanizmy erozyjno-denudacyjne. W odróżnieniu do twardzielców
 • Definicja ostroga Co to jest cieku, w formie kamiennego albo faszynowego wału, poprzecznego do biegu potoku. Ostroga regulacyjna służy do ochrony brzegu przed podmywaniem przez odepchnięcie nurtu w kierunku
 • Definicja osnowa geodyzyjna mapy Co to jest wyznaczonym położeniu (długość i szerokość geograficzna, wysokość n.p.m.), trwale oznaczone, (najczęściej przez guz metalowy wmurowany w betonowy słupek), stanowiące podstawę do
 • Definicja ostaniec deflacyjny Co to jest zbudowanym z luźnego materiału piaszczystego, poddawanego mechanizmom wywiewania (deflacji). Stanowi wzniesienie w formie pagórka, zachowanego dzięki występowaniu na nim
 • Definicja osady pelagiczne Co to jest termin służący do ustalenia drobnoziarnistych osadów (średnice ziarn nie przekraczają 5 um), gromadzących się w dużej odległości od brzegu, na obszarach głębokich mórz
 • Definicja osady fluwioglacjalne Co to jest żwiry) powstałe na powierzchni skorupy ziemskiej w wyniku nagromadzenia materiału poprzez wody topniejącego lodowca. Tworzą charakterystyczne formy rzeźby powierzchni Ziemi
 • Definicja ozonosfera Co to jest 50 km o podwyższonej zawartości ozonu (górna stratosfera i dolna mezosfera). Absorpcja promieniowania w ozonosferze jest powodem wzrostu temperatury w stratosferze. Max. gęstość
 • Definicja orsztyn Co to jest geol. dolna twarda warstwa gleb podmokłych, złożona gł. z tlenków żelaza, które zabarwiają ją na kolor brunatnordzawy, nieprzyjazna dla wegetacji roślin; rudawiec
 • Definicja osiadanie Co to jest powolnym przemieszczaniu się zwietrzeliny albo mas skalnych pionowo albo nieco skośnie w dół. Osiadanie zachodzi w konsekwencji zmniejszania się objętości podłoża w rezultacie
 • Definicja osadnictwo Co to jest ludności na określone terytorium, zazwyczaj bezludne albo o niewielkim zaludnieniu. Osadnictwo dokonuje się przez powstawanie nowych domów i osiedli. Dzieli się na: 1) osadnictwo
 • Definicja oceanografia Co to jest wchodząca w skład hydrologii. Bada zjawiska i mechanizmy zachodzące w oceanach: właściwości fizyczne, chemiczne, biologiczne wody morskiej, związki pomiędzy oceanem, skorupą
 • Definicja odwilż Co to jest ponad 0°C, występujący zimą pomiędzy okresami mrozów, powodujący krótkotrwały zanik pokrywy śnieżnej. Regularnie tą nazwą ustala się także roztopy wiosenne
 • Definicja opady atmosferyczne Co to jest atmosferze (atmosfera ziemska), spadające na powierzchnię Ziemi albo unoszące się w powietrzu w formie wody albo kryształków lodu. Opady atmosferyczne występują w formie: 1
 • Definicja obszar bezodpływowy Co to jest odpływają do oceanu. Do obszarów bezodpływowych zalicza się: 1) tereny bez sieci rzecznej (pustynie i półpustynie), 2) tereny ze stałą siecią rzeczną, lecz na których rzeki
 • Definicja orogeneza Co to jest ruchy skorupy ziemskiej prowadzące do stworzenia gór, stanowiące część cyklu orogenicznego. W rezultacie orogenezy następuje sfałdowanie osadów w obrębie geosynklin i ich
 • Definicja oaza Co to jest środowiskowych zupełnie odmiennych od pustynnych. W oazach występuje wystarczająco wiele wody (w formie wód gruntowych, źródeł, wód artezyjskich, i tym podobne), by możliwy był

Co to znaczy Znaczenie i położenie. Gdzie jest?

Lista pojęć i zagadnień z dziedziny geografii, geodezji.

Definicje demograficzne, słownik geologiczny. Co to jest? Co znaczy?

Definicja Oaza, Orogeneza, Obszar Bezodpływowy, Opady Atmosferyczne, Odwilż, Oceanografia, Osadnictwo, Osiadanie, Orsztyn, Ozonosfera, Osady Fluwioglacjalne, Osady co to znaczy.

Słownik Oaza, Orogeneza, Obszar Bezodpływowy, Opady Atmosferyczne co to jest.