WĘGIEL BRUNATNY WĄDÓŁ co to jest
Węgiel Brunatny, Wądół, Wietrzenie Skał, Wyżyna, Wyspa, Wietrzeniowe, Wzgórze, Wysięk, Wąwóz.

Słownik i definicje geograficzne W

 • Definicja Wulkanizm Co to jest ogół mechanizmów i zjawisk związanych z wydobywaniem się magmy i towarzyszących jej gazów z głębi na powierzchnię Ziemi albo innych ciał niebieskich
 • Definicja Watt Co to jest okresie przypływu i odsłaniane w okresie odpływu. Największe obszary tego typu, zwane Morzem Wattów (Waddensee), położone są wzdłuż południowych wybrzeży Morza Północnego, między
 • Definicja Atmosferyczny Wyż Co to jest wyż baryczny, region podwyższonego ciśnienia atmosferycznego, charakteryzujący się zamkniętym układem izobar, gdzie ciśnienie rośnie od zewnątrz do środka
 • Definicja Wykap Co to jest wypływ kroplisty, forma naturalnego wypływu wody, polegająca na skapywaniu pojedynczych kropli. Występuje zwykle na wychodniach skał zbudowanych z warstw o różnej przepuszczalności
 • Definicja Wydmy Co to jest wzgórza, pagórki) i kształtach, usypane poprzez wiatr. Wydmy cechują się zazwyczaj asymetrycznością zboczy, strona dowietrzna (po której toczy się piasek do góry pod wpływem siły
 • Definicja Wodospad Co to jest przelewające się poprzez stromy, wysoki próg skalny i spadające swobodnie w dół. Wodospad wykonuje u stóp progu ruch wirowy i rzeźbi tam zagłębienie zwane kotłem eworsyjnym. Stale
 • Definicja Wcios Co to jest popularnych typów dolin, cechujący się stałym odwodnieniem, charakterystycznym profilem poprzecznym w kształcie litery V , stromymi zboczami skalnymi albo pokrytymi zwietrzeliną
 • Definicja Warstwowanie Co to jest polegająca na występowaniu w ich obrębie pojedynczych warstw. Ogólnie odznacza się dwa fundamentalne typy warstwowania: poziome (horyzontalne) - warstwy ułożone równolegle do
 • Definicja Brockenu Widmo Co to jest fotometeor) rzadko występujące w atmosferze ziemskiej. Powstaje w górach, przy niskim położeniu Słońca nad horyzontem, gdy cień turysty stojącego na szczycie pojawia się na
 • Definicja Wapienie Co to jest CaCO3), zazwyczaj w formie kalcytu. Mogą zawierać również domieszki: dolomitu, kwarcu, glaukonitu, pirytu albo minerałów ilastych. Barwa najczęściej biała, żółtawa, szara
 • Definicja Wodonośna Warstwa Co to jest utwór skalny gromadzący w sobie wodę grawitacyjną, zdolny do jej przewodzenia i oddawania
 • Definicja Muszlowe Wapienie Co to jest nazwa stosowana do ustalenia facji środkowego triasu
 • Definicja Wiatrołom Co to jest fragment lasu powalony poprzez mocny wiatr. Wiatrołomy spotyka się między innymi w Tatrach po wystąpieniu bardzo silnego wiatru halnego
 • Definicja Linia Wododziałów Co to jest linia na mapie, dzięki której znaczy się dział wodny
 • Definicja Wiosna Co to jest pora roku rozpoczynająca się w chwili równonocy wiosennej (21 marca) i trwająca do momentu przesilenia letniego (22 czerwca). W meteorologii wiosna obejmuje marzec, kwiecień, maj
 • Definicja Widnokrąg Co to jest perspektywy umieszczonego w danym punkcie obserwatora powierzchnia Ziemi albo morza styka się z pozoru ze sferą niebieską. W razie bliskim idealnego (równina, brak zabudowań, na
 • Definicja Wybrzeże Co to jest oceanem, morzem, jeziorem), obejmujący strefę bezpośredniego albo pośredniego działania fal. Wynikiem niszczącej albo budującej działalności czynników egzogenicznych (falowanie
 • Definicja Wiatr Co to jest składowej poziomej względem powierzchni Ziemi, powstały w wyniku nierównomiernego rozkładu ciśnienia atmosferycznego na danym poziomie nad powierzchnią Ziemi. Wiatr określają dwa
 • Definicja Zmarzlina Wieczna Co to jest której temperatura utrzymuje się poniżej 0°C przynajmniej poprzez 2 lata (jednocześnie średnia roczna temperatura powietrza nie przekracza -8°C). Przestwory glebowe są wypełnione
 • Definicja Wieś Co to jest właściwy dla terenów użytkowanych rolniczo. Mieszkańcy wsi utrzymują się wyłącznie albo raczej z pracy na roli. Odznacza się sporo różnych układów zabudowy wsi, które wykształciły
 • Definicja Wierzchowina Co to jest płaskowyżu wyżynnego, oddzielona od stoków mniej albo bardziej wyraźnym załomem wypukłym. W zależności od kształtów odznacza się: 1) wierzchowiny płaskie - poziome, rozległe
 • Definicja Wierzchołek Co to jest albo innej wypukłej formy terenu. Oddzielona od stoków bardziej albo mniej wyraźną krawędzią. W zależności od kształtu rozróżnia się wierzchołki: ostre (na przykład wierzchołek
 • Definicja Mechaniczne Wietrzenie Co to jest zmiany fizyczne, a więc rozpad skały. W zależności od oddziałującego czynnika odznacza się: 1) wietrzenie mechaniczne insolacyjne (termiczne), zachodzące pod wpływem
 • Definicja Wodowskaz Co to jest korycie rzeki, jeziorze albo zbiorniku wodnym. To jest przymiar centymetrowy przymocowany do tak zwany łaty mierniczej, umieszczony na brzegu lub na przykład przymocowany do
 • Definicja Gruntowa Woda Co to jest zwierciadło w naturalnych albo sztucznych rozcięciach terenu, sięgających do warstwy wodonośnej. Woda gruntowa płytka, okresowo zanikająca, nosi nazwę wierzchówki albo wody
 • Definicja Wywierzysko Co to jest stanowiące wypływ na powierzchnię ziemi cieków płynących w skrasowiałych skałach, najczęściej wapiennych. Cieki krasowe regularnie wpływają pod ziemię ponorami , ponownie
 • Definicja Powietrza Wilgotność Co to jest rozkład wilgotności powietrza w bardzo ogólnych zarysach pokrywa się z rozkładem temperatury. Silnie maleje ona z wysokością (na wysokości 5 km stanowi średnio 10% swej wielkości
 • Definicja Wrzosowisko Co to jest z panującym wrzosem pospolitym i rozproszonymi z rzadka okazami jałowca i z podrostem brzozowo-sosnowym, o charakterze półnaturalnym albo naturalnym. Występują na glebach kwaśnych
 • Definicja Chemiczne Wietrzenie Co to jest chemicznych, a więc rozkładu skały. Fundamentalnym czynnikiem oddziałującym jest woda opadowa, wsiąkająca w głąb skały i zmieniająca jej skład chemiczny. Wietrzenie chemiczne
 • Definicja Wysoczyzna Co to jest obszarów nizinnych. Stanowi rozległe, niezbyt wysokie wzniesienie o łagodnych kształtach, ograniczone zazwyczaj szerokimi dolinami. W Polsce wysoczyzny najczęściej zbudowane z
 • Definicja Wulkan Co to jest wydobywania się magmy i innych produktów, tak zwany ekshalacji wulkanicznych, na powierzchnię Ziemi. 2) góra w kształcie stożka utworzona w miejscu wybuchu z produktów erupcji
 • Definicja Wąwóz Co to jest się stromymi, regularnie urwistymi zboczami i wąskim, nie wyrównanym dnem. Wąwóz powstaje w średnio spoistych skałach (lessach, iłach, glinach) i w skałach krasowiejących
 • Definicja Wysięk Co to jest wody ze zwietrzeliny podścielonej utworami nieprzepuszczalnymi. Wysięk nie ma odpływu, woda stagnuje i paruje powodując zawilgocenie terenu
 • Definicja Wzgórze Co to jest mniejszej od góry, większej od pagórka. Najczęściej przyjmuje się, iż wysokość względna wzgórza wynosi od 100 do 300 m n.p.m. Wzgórze posiada zaokrąglony wierzchołek i stoki
 • Definicja Wietrzeniowe Co to jest użytecznych, będących pozostałością po rozpadzie skał, nastąpiła pod wpływem czynników atmosferycznych, w konsekwencji mechanizmów wietrzenia skał (mechanicznego i chemicznego
 • Definicja Wyspa Co to jest oceanem, morzem, jeziorem, ramionami rzeki). Wyspy powstają w konsekwencji: zanurzenia się lądu o urozmaiconej rzeźbie (wyspy kontynentalne), budującej działalności fal morskich
 • Definicja Wyżyna Co to jest przynajmniej na wysokości 250 m n.p.m. (wg innych poglądów 175, 200 albo 300 m n.p.m.) i cechująca się najmniej kilkudziesięciometrową wysokością względną i w miarę słabo
 • Definicja Skał Wietrzenie Co to jest powierzchnię Ziemi, opierający na rozluźnianiu, rozkruszaniu i chemicznej przemianie litych skał i przekształcaniu ich w skały luźne. Wietrzenie dzieje się pod wpływem
 • Definicja Wądół Co to jest wcięta w stok w obszarach o klimacie umiarkowanie wilgotnym, cechująca się stromymi zboczami i płaskim dnem, wypełnionym warstwą zwietrzeliny przepojonej wodą, stale cieknącą w
 • Definicja Brunatny Węgiel Co to jest pierwiastka węgla. Barwa jasnobrunatna, brązowa do czarnej. Rozróżnia się kilka odmian węgla brunatnego: 1) węgle twarde (subbitumiczne), charakteryzujące się sporą zwięzłością i

Co to znaczy Znaczenie i położenie. Gdzie jest?

Lista pojęć i zagadnień z dziedziny geografii, geodezji.

Definicje demograficzne, słownik geologiczny. Co to jest? Co znaczy?

Definicja Węgiel Brunatny, Wądół, Wietrzenie Skał, Wyżyna, Wyspa, Wietrzeniowe, Wzgórze, Wysięk, Wąwóz, Wulkan, Wysoczyzna, Wietrzenie Chemiczne, Wrzosowisko, Wilgotność co to znaczy.

Słownik Węgiel Brunatny, Wądół, Wietrzenie Skał, Wyżyna, Wyspa co to jest.